REGULAMENTUL din 1 martie 2007 Institutului Național al Magistraturii
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 21 martie 2007    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 127 din 1 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2007
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Institutul Național al Magistraturii, denumit în continuare Institut, este organizat și funcționează potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, precum și potrivit prevederilor prezentului regulament.(2) Institutul este instituție publică aflată sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.(3) Institutul are personalitate juridică și sediul în municipiul București.(4) Institutul realizează formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, formarea profesională continuă a judecătorilor și procurorilor în funcție, precum și formarea formatorilor, în condițiile legii.(5) Institutul nu face parte din sistemul național de învățământ și educație și nu este supus dispozițiilor legale referitoare la acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor.  +  Capitolul II Structura organizatorică a Institutului  +  Articolul 2(1) Structura organizatorică a Institutului include:a) organele de conducere;b) Departamentul de formare profesională inițială;c) Departamentul de formare profesională continuă;d) Compartimentul de formare a formatorilor;e) Biroul de concursuri și examene;f) Direcția economico-financiară și administrativă;g) Biroul de relații internaționale, proiecte cu finanțare externă și politici publice;h) Biroul de achiziții publice și informatică;i) Compartimentul juridic.(2) În cadrul Departamentului de formare profesională continuă funcționează Compartimentul de formare profesională continuă descentralizată.(3) În cadrul Direcției economico-financiare și administrative funcționează Serviciul financiar-contabilitate, Serviciul administrativ și Biroul resurse umane, documentare și arhivă.(4) Structurile organizatorice prevăzute la alin. (1) colaborează în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin. Personalul acestora exercită atribuțiile stabilite prin fișa postului, întocmită de conducătorul structurii și aprobată de directorul Institutului. (la 22-10-2018, Articolul 2 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Capitolul III Conducerea Institutului  +  Articolul 3Organele de conducere ale Institutului sunt: Consiliul științific, directorul, 2 directori adjuncți și directorul economic. (la 22-10-2018, Articolul 3 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 4(1) Consiliul științific este format din 13 membri după cum urmează: un judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție; un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; un judecător al Curții de Apel București; un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București; 3 profesori universitari de la Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași și Facultatea de Drept a Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca; 3 reprezentanți aleși ai personalului de instruire din cadrul Institutului; un reprezentant al auditorilor de justiție; un reprezentant al asociațiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor și procurorilor, precum și directorul Institutului.(2) Durata mandatului membrilor Consiliului științific este de 3 ani și poate fi reînnoit, cu excepția reprezentantului auditorilor de justiție, care este ales pentru un an.(3) Consiliul științific este convocat de către directorul Institutului sau, după caz, o treime din numărul membrilor săi, Consiliul pedagogic ori de Consiliul Superior al Magistraturii.(4) Ședințele Consiliului științific sunt prezidate de către directorul Institutului, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre membrii Consiliului științific, desemnat de acesta.  +  Articolul 5(1) Desemnarea judecătorilor și procurorilor în Consiliul științific se face dintr-o listă de 3 propuneri, înaintată Consiliului Superior al Magistraturii de către colegiile de conducere ale instanțelor și parchetelor prevăzute la art. 4 alin. (1).(2) Profesorii universitari de la Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași și Facultatea de Drept a Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca vor fi recomandați de decanatele celor 3 facultăți, la solicitarea Institutului, transmisă cu 3 luni înainte de expirarea mandatelor.(3) Reprezentanții personalului de instruire din cadrul Institutului sunt aleși prin vot secret, în adunarea generală a acestuia, convocată și prezidată de directorul Institutului.(4) Reprezentantul auditorilor de justiție este ales prin vot secret, în adunarea generală a auditorilor de justiție, convocată și prezidată de directorul Institutului. Alegerea se face în cel mult 30 de zile de la începutul anului de învățământ.(5) Reprezentantul asociațiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor și procurorilor este desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii dintre propunerile formulate de aceste asociații. Criteriile de selecție a candidaților se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, după consultarea tuturor asociațiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor și procurorilor.  +  Articolul 6Institutul este obligat să solicite Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile prezentului regulament, desemnarea noilor membri cu cel puțin 3 luni anterior expirării mandatelor membrilor în funcție.  +  Articolul 7(1) Consiliul științific hotărăște asupra problemelor care privesc organizarea și funcționarea Institutului.(2) Consiliul științific are următoarele atribuții:a) propune Consiliului Superior al Magistraturii programul de formare profesională inițială a judecătorilor și procurorilor; (la 22-10-2018, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) b) propune Consiliului Superior al Magistraturii data și locul organizării concursului de admitere la Institut, tematica și bibliografia pentru concursul de admitere și informează Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la capacitatea maximă de școlarizare a Institutului; (la 22-10-2018, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) c) propune Consiliului Superior al Magistraturii programul de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor;d) Abrogată; (la 05-02-2008, Litera d) a alin. (2) al art. 7 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 81 din 24 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2008. ) e) avizează numirea și eliberarea din funcție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;f) propune Consiliului Superior al Magistraturii structura organizatorică, statele de funcții și statele de personal ale Institutului;g) Abrogată. (la 28-06-2018, Litera g) din Alineatul (2), Articolul 7, Capitolul III a fost abrogată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 714 din 14 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 28 iunie 2018 ) h) avizează proiectul de buget al Institutului;i) aprobă Regulamentul de ordine interioară al căminului auditorilor de justiție și Regulamentul bibliotecii Institutului;j) propune Consiliului Superior al Magistraturii modificarea regulamentului Institutului;k) aprobă programul relațiilor externe ale Institutului.(3) Consiliul științific hotărăște asupra oricăror alte probleme care privesc organizarea și funcționarea Institutului, stabilite de lege, regulamente ori de Consiliul Superior al Magistraturii.  +  Articolul 8(1) Consiliul științific își desfășoară activitatea în prezența a două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.(2) Ședințele Consiliului științific sunt ordinare sau extraordinare.(3) Consiliul științific se întrunește lunar în ședință ordinară.(4) Lucrările ședinței se înregistrează și se consemnează într-un proces-verbal care va fi semnat de participanții la ședință.(5) Hotărârile Consiliului științific se semnează de directorul Institutului sau, după caz, de membrul desemnat care a prezidat ședința.  +  Articolul 9(1) Consiliul pedagogic este organul consultativ al Consiliului științific.(2) Din Consiliul pedagogic fac parte directorul și directorii adjuncți ai Institutului, șefii de catedră, titularii de disciplină, precum și 2 reprezentanți ai coordonatorilor de practică, unul pentru grupele de judecători și unul pentru grupele de procurori.(3) Cei 2 reprezentanți ai coordonatorilor de practică sunt aleși o dată la 3 ani, în adunările generale ale acestora, convocate și prezidate de directorul Institutului. (la 22-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 10Consiliul pedagogic analizează și formulează propuneri privind:a) direcțiile de studiu ale Institutului;b) programul de formare profesională inițială și programele analitice întocmite pentru fiecare disciplină; (la 22-10-2018, Litera b) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) c) domeniile și temele cuprinse în programul de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor;d) modul de organizare a activității de formare profesională inițială și activității de formare profesională continuă, precum și măsurile necesare îndeplinirii obiectivelor de studiu ale Institutului;e) orice alte aspecte privind activitatea de studiu desfășurată de Institut.  +  Articolul 11(1) Consiliul pedagogic se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea directorului Institutului sau a unei treimi din numărul membrilor săi.(2) Consiliul pedagogic își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.(3) Lucrările Consiliului pedagogic sunt conduse de directorul Institutului, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre directorii adjuncți. (la 22-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) (4) Lucrările Consiliului pedagogic se înregistrează și se consemnează într-un proces-verbal, semnat de participanții la ședință.(5) Hotărârile Consiliului pedagogic se semnează de persoana care a prezidat ședința.  +  Articolul 12(1) Directorul Institutului și directorii adjuncți sunt numiți pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, de Consiliul Superior al Magistraturii, din rândul personalului de instruire de specialitate juridică al Institutului, al judecătorilor și procurorilor sau al cadrelor didactice din învățământul superior juridic, acreditat potrivit legii.(2) Funcțiile de director sau de director adjunct vacante se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(3) Candidaturile pentru ocuparea funcțiilor de conducere prevăzute la alin. (1) se depun la sediul Consiliului, în termen de 30 zile de la data afișării, însoțite de un curriculum vitae, un plan managerial privitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției, precum și de orice alte acte considerate relevante.(4) În termen de 10 zile de la expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor, Direcția de resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii întocmește un referat privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), pe care îl înaintează de îndată Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, împreună cu dosarul candidatului.(5) În vederea numirii în funcție, candidații susțin un interviu în fața Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Interviul constă în susținerea planului managerial și are ca scop verificarea aptitudinilor manageriale ale candidaților, urmând a fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistența la stres, autoperfecționarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung, inițiativa și capacitatea de adaptare rapidă. Candidatul declarat admis la interviu va fi numit în funcția de conducere prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.(6) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune delegarea persoanelor enumerate la alin. (1), cu acordul acestora, în funcțiile de director, respectiv director adjunct, pe o perioadă determinată, până la ocuparea posturilor prin concurs. Dispozițiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător.(7) Judecătorii și procurorii numiți sau delegați în funcțiile de conducere prevăzute la alin. (1) vor fi detașați la Institutul Național al Magistraturii, în condițiile legii.(8) Directorul Institutului și adjuncții acestuia pot fi revocați din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii, în conformitate cu dispozițiile art. 51 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.(9) Directorul economic este numit și revocat din funcție în condițiile legii. (la 22-10-2018, Alineatul (9) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) (la 05-02-2008, Art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 81 din 24 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2008. )  +  Articolul 13(1) Directorul Institutului are, în principal, următoarele atribuții:a) asigură conducerea curentă a activității Institutului;b) convoacă Consiliul științific al Institutului în ședințe ordinare sau extraordinare și stabilește proiectul ordinii de zi;c) reprezintă Institutul în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, persoanele fizice și persoanele juridice din țară și din străinătate;d) este ordonator terțiar de credite; (la 07-01-2020, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 ) e) numește și eliberează din funcție, prin decizie, personalul Institutului, în condițiile legii;f) ia măsuri pentru executarea hotărârilor Consiliului științific al Institutului.(2) Directorul Institutului exercită orice alte atribuții prevăzute de lege sau regulamente ori stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii sau de Consiliul științific al Institutului.(3) Directorul Institutului poate delega directorilor adjuncți o parte din atribuțiile sale.  +  Articolul 14(1) Directorii adjuncți ai Institutului au, în principal, următoarele atribuții:a) asigură respectarea programelor de formare și a normelor de disciplină interioară;b) asigură elaborarea politicilor și strategiilor de formare a judecătorilor și procurorilor, precum și a proiectelor programelor de formare profesională;c) coordonează structurile organizatorice încredințate de directorul Institutului;d) participă la elaborarea proiectului statului de funcții și statului de personal;e) participă la elaborarea proiectului programului de relații externe al Institutului. (la 22-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) (2) Directorii adjuncți exercită orice alte atribuții prevăzute de lege sau regulamente ori stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul științific sau de directorul Institutului.(3) Directorul Institutului stabilește, prin decizie, atribuțiile fiecărui director adjunct.  +  Articolul 15(1) Directorul economic conduce activitatea Direcției economico-financiare și administrative.(2) Atribuțiile directorului economic sunt stabilite prin decizie de către directorul Institutului. (la 22-10-2018, Articolul 15 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 16(1) Șefii structurilor organizatorice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), c), e), g) și h) sunt numiți pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, de directorul Institutului, din rândul personalului de specialitate juridică al Institutului, asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și al judecătorilor și procurorilor detașați în cadrul Institutului, urmând a fi validați de Consiliul științific.(2) Funcțiile de conducere vacante prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Institutului Național al Magistraturii cu cel puțin 3 luni anterior expirării mandatelor.(3) Candidaturile pentru ocuparea funcțiilor de conducere prevăzute la alin. (1) se depun la sediul Institutului, în termen de 30 zile de la data publicării, însoțite de un curriculum vitae, un plan managerial privitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției, precum și de orice alte acte considerate relevante. Candidații înscriși vor susține planul managerial în fața directorului Institutului.(4) Șefii structurilor organizatorice prevăzute la art. 2 alin. (3) sunt numiți, în condițiile legii, din rândul funcționarilor publici din cadrul Institutului.(5) Revocarea șefilor structurilor organizatorice menționate la alin. (1) se dispune de directorul Institutului, în situația exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor manageriale, precum și în cazul aplicării unei sancțiuni disciplinare, urmând ca această măsură să fie validată de Consiliul științific.(6) Revocarea șefilor structurilor organizatorice menționate la alin. (4) se dispune în condițiile legii. (la 22-10-2018, Articolul 16 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Capitolul IV Departamentul de formare profesională inițială  +  Articolul 16^1Departamentul de formare profesională inițială are următoarele atribuții:a) elaborează proiectul programului de formare profesională a auditorilor de justiție;b) asigură organizarea activităților de formare inițială și a stagiilor de practică ale auditorilor de justiție;c) realizează și asigură respectarea orarului activităților de formare inițială;d) asigură organizarea sesiunilor de evaluare a auditorilor de justiție;e) asigură suportul pentru activitatea de evaluare a formatorilor și coordonatorilor de practică implicați în procesul de formare inițială;f) organizează repartițiile auditorilor de justiție pentru stagiile de practică;g) verifică fișele de activitate a personalului de instruire și realizează pontajele;h) asigură respectarea hotărârilor luate în ședințele de catedră, a hotărârilor Consiliului pedagogic și ale Consiliului științific cu privire la activitatea de formare inițială;i) păstrează și actualizează dosarele auditorilor de justiție;j) întocmește foile matricole, cataloagele și alte evidențe necesare privind activitățile de formare, frecventarea și absolvirea cursurilor și eliberează atestate auditorilor de justiție;k) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente sau încredințate de conducerea Institutului. (la 22-10-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 17(1) Durata formării profesionale a auditorilor de justiție este de 2 ani. După absolvirea primului an de studiu auditorii de justiție optează, în ordinea mediilor și în raport cu numărul posturilor stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii, pentru funcția de judecător sau procuror.(2) Proiectul programului de formare profesională a auditorilor de justiție se elaborează anual în cadrul Departamentului de formare profesională inițială, după consultarea personalului de instruire al Institutului, apoi se supune spre analiza Consiliului pedagogic și spre avizarea Consiliului științific. (la 22-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) (3) Programul de formare profesională prevăzut la alin. (2) se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului științific.(4) Programul de formare profesională a auditorilor de justiție cuprinde în mod obligatoriu disciplinele de studiu, numărul de ore alocat conferințelor și seminarelor alocate pentru fiecare disciplină, stagiile de practică ce urmează a fi efectuate și modalitatea de evaluare. (la 22-10-2018, Articolul 17 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) (5) Pe baza programului de formare profesională a auditorilor de justiție, în cadrul catedrelor se elaborează programele analitice pentru fiecare disciplină, cu precizarea temelor și subtemelor, a numărului de ore alocat pentru fiecare dintre acestea, precum și a detaliilor privind evaluarea specifică fiecărei discipline. (la 22-10-2018, Articolul 17 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 18(1) În primul an de studii formarea profesională a auditorilor de justiție se axează pe aprofundarea cunoștințelor necesare pentru profesiile de judecător și procuror, conform programului de formare.(2) Media finală a primului an de studiu reprezintă media aritmetică a notelor obținute la fiecare materie la care se acordă notă. (la 22-10-2018, Articolul 18 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 30-10-2008, Art. 19 a fost abrogat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 912 din 25 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 30 octombrie 2008. )  +  Articolul 20(1) Activitatea auditorilor de justiție din cel de-al doilea an de studiu se axează pe efectuarea unor stagii de practică, în cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și în cadrul altor instituții, sub îndrumarea coordonatorilor de practică sau a persoanelor de contact din cadrul respectivelor instituții, alternativ cu modulele stabilite conform programului de formare profesională inițială.(2) Stagiile de practică, desfășurate la alte instituții, naționale și internaționale, vor avea o durată minimă totală de 15 zile.(3) Coordonatorii de practică sunt judecători și procurori de la instanțe și, respectiv, parchete, ce fac parte din personalul de instruire al Institutului. Coordonatorii sunt propuși spre recrutare de Consiliul științific, în urma parcurgerii unor proceduri de selecție, și numiți de Consiliul Superior al Magistraturii.(4) Auditorii de justiție din cel de-al doilea an de studiu vor primi o notă reprezentând evaluarea continuă a activității din stagiul de la instanțe, pentru grupele de judecători, respectiv a activității din stagiul de la parchete, pentru grupele de procurori.(5) Pe perioada stagiului, auditorii completează caietul de practică, în conformitate cu structura aprobată de Consiliul științific la începutul fiecărui an. Evaluarea caietelor de practică se realizează de o comisie formată dintr-un coordonator de practică și un formator.(6) Auditorii de justiție din cel de-al doilea an de studiu continuă, în paralel cu stagiile de practică, formarea în cadrul Institutului, conform programului de formare profesională inițială, sub formă de module, cu caracter preponderent practic.(7) Auditorii de justiție din cel de-al doilea an de studiu susțin testări la terminarea fiecărui modul, conform programului de formare profesională inițială.(8) Nota acordată auditorilor de justiție la sfârșitul celui de-al doilea an de studiu reprezintă media aritmetică dintre media notelor obținute la testările menționate la alin. (7), nota la evaluarea continuă menționată la alin. (4) și nota la caietul de practică menționat la alin. (5). (la 22-10-2018, Articolul 20 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 21(1) Formatorii sunt obligați să respecte programa analitică și orarul. În mod excepțional, modificarea orarului și a programei analitice sau înlocuirea formatorilor se poate face de directorul Institutului, cu acordul Consiliului științific.(2) În scopul asigurării pregătirii unitare a auditorilor de justiție, formatorii sunt organizați în catedre, în raport cu disciplinele în care sunt specializați, conducerea Institutului stabilind disciplinele care intră în componența fiecărei catedre.(3) În cadrul fiecărei catedre se organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie ședința membrilor acesteia, la convocarea titularului de disciplină sau a conducerii Institutului.(4) Titularul de disciplină coordonează activitatea catedrei în ceea ce privește elaborarea programelor analitice, a planurilor de seminar și a materialelor de formare utilizate, precum și organizarea evaluărilor auditorilor de justiție, revizuirea și avizarea tematicii/bibliografiei la concursurile și examenele date în competența Institutului.(5) Titularul de disciplină poate face parte din comisiile de recrutare a personalului de instruire și participă la procesul de evaluare a membrilor catedrei. (la 07-01-2020, Alineatul (5) din Articolul 21 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 ) (la 22-10-2018, Articolul 21 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 22(1) Personalul de instruire evaluează activitatea desfășurată de auditorii de justiție, prin acordarea de note sau, după caz, calificative, într-o fișă individuală.(2) Criteriile de evaluare se aprobă de Consiliul științific al Institutului, la propunerea Consiliului pedagogic.(3) Abrogat. (la 22-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 22 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) (4) Nota minimă admisă la evaluarea continuă aferentă fiecărei discipline din anul I de studiu, respectiv a programului de stagiu din anul II, precum și la fiecare dintre evaluările finale aferente fiecărei discipline este 5. (la 22-10-2018, Alineatul (4) din Articolul 22 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) (5) Auditorii de justiție au dreptul să ceară recorectarea lucrărilor în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor la sediul Institutului. Cererea de recorectare trebuie să conțină motivele pe care se întemeiază, prin raportare la baremul afișat.(6) Cu excepția situației în care nota este rezultatul fraudei, în situația în care nu s-a obținut nota minimă prevăzută la alin. (4), pentru evaluările finale aferente fiecărei discipline auditorul va mai putea fi examinat o singură dată. Nepromovarea la cea de-a doua examinare scrisă atrage exmatricularea din Institut, în baza hotărârii Consiliului științific. În situația în care nu s-a obținut nota minimă admisă la evaluarea continuă aferentă fiecărei discipline din anul I de studiu, respectiv la evaluarea continuă aferentă programului de stagiu din anul II, auditorul va fi exmatriculat din Institut în baza hotărârii Consiliului științific. (la 22-10-2018, Alineatul (6) din Articolul 22 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 22^1(1) Constituie fraudă utilizarea sau înlesnirea utilizării oricăror surse de informare nepermise la examenul respectiv, precum și deținerea în vederea utilizării nepermise a oricăror dispozitive de comunicare la distanță. (la 22-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 22^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) (2) Frauda va fi consemnată într-un proces verbal de către persoana care o constată. Procesul-verbal se înaintează titularului de disciplină.(3) Titularul de disciplină sau persoana desemnată de acesta, după ascultarea auditorului de justiție și, dacă este cazul, a altor persoane, aplică sancțiunea eliminării din examen și acordarea notei zero, dacă se constată existența unei fraude. (la 22-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 22^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) (4) Cu privire la aplicarea sancțiunii, titularul de disciplină sau persoana desemnată de acesta încheie un proces-verbal care cuprinde și declarațiile persoanelor ascultate în condițiile alin. (3). Procesul-verbal se întocmește în două exemplare.(5) În cazul în care titularul de disciplină sau persoana desemnată de acesta decide că nu a existat fraudă în sensul alin. (1), auditorul de justiție susține din nou examenul, la o dată ulterioară. (la 22-10-2018, Alineatul (5) din Articolul 22^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) (6) Abrogat. (la 22-10-2018, Alineatul (6) din Articolul 22^1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) (7) Procesul-verbal de sancționare a fraudei se înmânează sau, după caz, se comunică de îndată auditorului de justiție.(8) Auditorul de justiție poate contesta procesul-verbal de sancționare a fraudei. Contestația trebuie să cuprindă motivele pe care se întemeiază și se depune în termen de 5 zile de la înmânarea sau, după caz, comunicarea procesului-verbal de sancționare sau de la data întocmirii procesului-verbal în care se consemnează refuzul de primire. Contestația se soluționează de către Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii. (la 22-10-2018, Alineatul (8) din Articolul 22^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) (9) În situația în care Consiliul științific admite contestația, auditorul de justiție mai poate susține o dată proba de la care a fost eliminat. (la 22-10-2018, Alineatul (9) din Articolul 22^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) (10) Abrogat. (la 22-10-2018, Alineatul (10) din Articolul 22^1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) (11) Procesele-verbale de constatare a fraudei și, respectiv, de sancționare a fraudei se atașează fișei personale a auditorului de justiție în perioada de formare în cadrul Institutului Național al Magistraturii, inserată în dosarul profesional al acestuia. (12) Dispozițiile prezentului articol se aplică și în cazul celorlalte lucrări scrise avute în vedere în cadrul evaluării continue. (la 30-12-2016, Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.585 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1072 din 30 decembrie 2016 )  +  Articolul 23Trimestrial sau ori de câte ori este necesar Consiliul științific face analiza modului de desfășurare a procesului de învățământ și a stagiilor de practică, având în vedere și opiniile auditorilor de justiție.  +  Capitolul V Departamentul de formare profesională continuă  +  Articolul 24Departamentul de formare profesională continuă coordonează activitatea de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor. (la 22-10-2018, Articolul 24 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 25Institutul elaborează programul anual de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor, pe care îl supune aprobării Consiliului Superior al Magistraturii până cel mai târziu în luna noiembrie a anului în curs, pentru anul următor.  +  Articolul 26Departamentul de formare profesională continuă are, în principal, următoarele atribuții:a) întocmește proiectul programului de formare profesională continuă;b) transmite instanțelor si parchetelor programul de formare profesională continuă;c) centralizează opțiunile judecătorilor și procurorilor pentru cursurile de formare;d) întocmește planul de formare profesională continuă în funcție de opțiunile judecătorilor și procurorilor;e) comunică instanțelor și parchetelor planul de formare profesională continuă;f) organizează activitățile de formare profesională continuă;g) întocmește proiectul programului de formare a judecătorilor și procurorilor care au primit calificativul «Nesatisfăcător» sau calificativul «Satisfăcător» în urma a două evaluări consecutive;h) organizează cursurile de formare a judecătorilor și procurorilor care au primit calificativul «Nesatisfăcător» sau calificativul «Satisfăcător» în urma a două evaluări consecutive;i) evaluează calitatea formării judecătorilor și procurorilor și face propuneri de îmbunătățire;j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente sau încredințate de conducerea Institutului. (la 22-10-2018, Articolul 26 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 26^1În cadrul Departamentului de formare profesională continuă funcționează Compartimentul de formare profesională continuă descentralizată, care are, în principal, următoarele atribuții:a) coordonează activitatea de formare continuă descentralizată;b) coordonează rețeaua responsabililor de formare continuă descentralizată;c) derulează programele comune de formare continuă centralizată și descentralizată în domeniile obligatorii;d) întocmește proiectul programului de formare continuă descentralizată;e) transmite instanțelor și parchetelor programul de formare continuă descentralizată;f) transmite responsabililor materialele de pregătire relevante utilizate în cadrul programelor de pregătire organizate de Institutul Național al Magistraturii la nivel centralizat, pentru a fi puse la dispoziția magistraților;g) organizează întâlniri periodice cu responsabilii de formare continuă descentralizată pentru discutarea problemelor specifice și identificarea soluțiilor optime în domeniul pregătirii magistraților;h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente sau încredințate de conducerea Institutului. (la 22-10-2018, Capitolul V a fost completat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Capitolul VICompartimentul de formare a formatorilor (la 22-10-2018, Denumirea capitolului VI a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 27Institutul realizează formarea formatorilor, conform dispozițiilor art. 103 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 27^1Compartimentul de formare a formatorilor are, în principal, următoarele atribuții:a) organizează procedurile de recrutare a formatorilor și a coordonatorilor de practică;b) organizează procedurile de recrutare a formatorilor colaboratori în proiectele cu finanțare externă;c) organizează cursurile de formare a formatorilor;d) realizează evaluarea anuală a personalului de instruire;e) actualizează lista personalului de instruire și face propuneri de încetare sau suspendare din calitatea de formator sau coordonator de practică;f) evaluează periodic metodologiile de instruire și face propuneri de îmbunătățire a calității procesului de formare;g) evaluează periodic metodologiile de evaluare a personalului de instruire și face propuneri de modificare;h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente sau încredințate de conducerea Institutului. (la 22-10-2018, Capitolul VI a fost completat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 28Selecția candidaților care și-au anunțat intenția de a deveni formatori ai Institutului se realizează de către o comisie numită prin decizie a directorului Institutului, cu avizul consultativ al Consiliului științific, conform unei proceduri publice și transparente, aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii. (la 07-01-2020, Articolul 28 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 29În mod excepțional, Consiliul științific poate folosi ca formatori și alți specialiști decât cei aflați pe lista de formatori, situație care va fi comunicată de îndată Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. (la 22-10-2018, Articolul 29 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 30Personalul de instruire al Institutului beneficiază de formare în domeniul tehnicilor pedagogice.  +  Capitolul VI^1 Biroul de concursuri și examene (la 22-10-2018, Capitolul VI^1 a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 30^1Biroul de concursuri și examene are următoarele atribuții:a) îndeplinește atribuțiile stabilite prin lege, regulamente sau încredințate de Consiliul Superior al Magistraturii privind organizarea concursurilor și examenelor;b) centralizează opțiunile privind participarea formatorilor, magistraților și altor specialiști în comisiile de concursuri și examene;c) face propunerile de modificare a regulamentelor de concurs sau examen;d) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;e) evaluează modul în care se desfășoară examenele și concursurile și redactează rapoarte cu privire la acestea;f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente sau încredințate de conducerea Institutului. (la 22-10-2018, Articolul 30^1 din Capitolul VI^1 a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Capitolul VI^2 Biroul de relații internaționale, proiecte cu finanțare externă și politici publice (la 22-10-2018, Actul a fost completat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 30^2Biroul de relații internaționale, proiecte cu finanțare externă și politici publice are următoarele atribuții:a) asigură elaborarea proiectului programului anual de relații externe al Institutului;b) elaborează proiectele cu finanțare externă la care aplică Institutul;c) derulează, din punct de vedere operațional, în colaborare cu departamentele de resort, programele cu finanțare externă ale Institutului;d) asigură colaborarea Institutului cu autoritățile și instituțiile publice din România, cu școlile de magistratură din alte țări, precum și cu alte organizații naționale și internaționale;e) inițiază și fundamentează, în colaborare cu departamentele de resort, politicile publice în domeniul formării profesionale;f) asigură, la nivelul Institutului, respectarea procedurilor privind planificarea, formularea, implementarea și evaluarea politicilor referitoare la strategia de reformă a justiției - statul de drept și reforma justiției;g) analizează și elaborează, în colaborare cu departamentele de resort, note, rapoarte și formulează puncte de vedere referitoare la activitatea Institutului;h) elaborează, în colaborare cu departamentele de resort, propuneri pentru derularea și îmbunătățirea activității desfășurate de Institut;i) organizează activitățile internaționale sau cu caracter festiv ale Institutului;j) informează Departamentul economico-administrativ privind contribuția la cofinanțarea națională pe care Institutul s-a angajat să o asigure prin acorduri de finanțare sau de parteneriat;k) asigură redactarea documentelor necesare aprobării deplasărilor în străinătate;l) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente sau încredințate de conducerea Institutului. (la 22-10-2018, Capitolul VI^2 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Capitolul VI^3 Biroul de achiziții publice și informatică (la 22-10-2018, Actul a fost completat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 30^3Biroul de achiziții publice și informatică are următoarele atribuții:a) elaborează și actualizează programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte structuri organizatorice din cadrul Institutului, în condițiile legii;b) organizează procedurile de achiziții publice în condițiile legii;c) întocmește rapoartele referitoare la achizițiile realizate;d) ține evidența contractelor și urmărește derularea lor;e) întocmește planul anual de investiții, îl supune aprobării și urmărește realizarea acestuia;f) asigură buna funcționare a rețelei, a produselor și serviciilor informatice;g) elaborează norme, proceduri de utilizare, protecție și securitate și coordonează administrarea și exploatarea eficientă, sigură și securizată a produselor și serviciilor informatice;h) proiectează și elaborează specificațiile tehnice și propune spre achiziționare aplicații informatice și baze de date, implementează și coordonează exploatarea acestora în sistemul informatic al Institutului;i) ține evidența specifică a dotării cu produse și servicii informatice în cadrul Institutului și asigură mentenanța acestora;j) participă la elaborarea specificațiilor tehnice din cadrul documentației de achiziție și la evaluarea tehnică a ofertelor în procedurile de achiziționare de produse și servicii informatice pentru sistemul informatic al Institutului;k) participă la recepționarea produselor și serviciilor achiziționate și la derularea contractelor de achiziție a produselor și serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Institutului;l) asigură legătura cu unitățile de service și reprezintă instituția în relațiile cu acestea, atât pentru produsele și serviciile gestionate de Institut, cât și pentru produsele și serviciile externalizate (service pentru imprimante, faxuri, copiatoare, service pentru administrarea unor aplicații utilizate în cadrul Institutului), pentru menținerea în stare de funcționare a produselor și serviciilor informatice din sistemul informatic al Institutului;m) intervine operativ, împreună cu unitățile de service, și ține evidența intervențiilor acestora pentru a asigura funcționarea permanentă a produselor și serviciilor informatice din cadrul Institutului;n) asigură asistența tehnică pentru publicarea pe pagina de internet a Institutului a informațiilor și a documentelor aprobate spre publicare de conducerea Institutului;o) dezvoltă aplicații software în funcție de necesitățile structurilor organizatorice din cadrul Institutului;p) asigură asistență tehnică pentru activitățile de broadcasting ale seminarelor, conferințelor și altor activități desfășurate de Institut;q) asigură mentenanța platformei e-learning și acordă asistență tehnică la realizarea modulelor e-learning;r) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente sau încredințate de conducerea Institutului. (la 22-10-2018, Capitolul VI^3 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Capitolul VI^4 Compartimentul juridic (la 22-10-2018, Actul a fost completat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 30^4Compartimentul juridic are următoarele atribuții:a) avizează din punctul de vedere al legalității dispozițiile și deciziile directorului Institutului;b) verifică și avizează din punctul de vedere al legalității actele juridice primite spre avizare;c) avizează din punctul de vedere al legalității orice măsură susceptibilă să angajeze răspunderea Institutului, precum și orice măsură care privește drepturile și obligațiile Institutului;d) formulează puncte de vedere sau note referitoare la probleme de drept ce au legătură cu desfășurarea activității Institutului;e) redactează și depune la instanță cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de ședință, solicitarea de probe și concluziile scrise, precum și motivele care stau la baza exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești, atunci când este cazul, în dosarele în care Institutul Național al Magistraturii este parte;f) reprezintă Institutul în fața instanțelor judecătorești, în toate cauzele în care este parte, precum și în fața organelor jurisdicționale, în limitele stabilite prin delegația dată de către directorul acestuia;g) transmite spre executare structurii organizatorice de specialitate hotărârile judecătorești;h) verifică și avizează, sub aspectul legalității, contractele ce urmează a fi încheiate de Institut, în urma demarării procedurilor de achiziție publică în conformitate cu dispozițiile legale;i) verifică și avizează, conform legii, notele justificative elaborate în materia achizițiilor publice;j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente sau încredințate de conducerea Institutului. (la 22-10-2018, Capitolul VI^4 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Capitolul VII Direcția economico-financiară și administrativă (la 22-10-2018, Capitolul VII a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 31Direcția economico-financiară și administrativă este formată din:a) Serviciul financiar-contabilitate;b) Serviciul administrativ;c) Biroul resurse umane, documentare și arhivă. (la 22-10-2018, Articolul 31 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 32Serviciul financiar-contabilitate are următoarele atribuții:a) asigură buna desfășurare a activității financiar-contabile;b) angajează, alături de director, prin semnătură directorului economic sau, în lipsa acestuia, a înlocuitorului său Institutul în toate operațiunile patrimoniale;c) organizează efectuarea lucrărilor de planificare financiară, întocmește lucrările cu privire la veniturile și cheltuielile Institutului, planul de casă, fondul pentru salarii, precum și alte lucrări financiar-contabile, conform legii;d) organizează și asigură controlul gestiunii și efectuarea inventarierii patrimoniului Institutului;e) păstrează registrele contabile obligatorii privind activitatea financiar-contabilă;f) îndeplinește orice alte atribuții cu caracter financiar-contabil prevăzute de lege sau încredințate de conducerea Institutului. (la 22-10-2018, Articolul 32 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 33Serviciul administrativ are următoarele atribuții:a) primește și distribuie corespondența Institutului, redactează corespondența trimisă de acesta sub semnătură directorului sau a directorilor adjuncți;b) comunică celorlalte compartimente datele și documentele necesare, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin;c) răspunde de activitatea administrativ-gospodărească a Institutului, asigurând aprovizionarea cu bunurile necesare și gestionarea acestora;d) duce la îndeplinire măsurile stabilite pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de lucru, conform normelor de protecție a muncii și celor pentru paza clădirii și a bunurilor, precum și pentru paza contra incendiilor, conform legii;e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau încredințate de conducerea Institutului. (la 22-10-2018, Articolul 33 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 34Biroul resurse umane, documentare și arhivă are următoarele atribuții:a) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual și funcționari publici din cadrul Institutului și participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;b) asigură și răspunde de respectarea dispozițiilor legale referitoare la salarizarea personalului din Institut;c) completează registrul de evidență a salariaților;d) urmărește întocmirea fișelor de evaluare a salariaților;e) urmărește întocmirea și păstrarea declarațiilor de interese, declarațiilor de avere și a celorlalte declarații prevăzute de lege ale personalului din Institut;f) propune actualizarea statului de funcții și a statului de personal;g) asigură arhivarea documentelor primite sau elaborate în Institut și răspunde de păstrarea și conservarea acestora;h) gestionează fondul de carte al Institutului;i) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de conducerea Institutului. (la 22-10-2018, Articolul 34 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Capitolul VIII Drepturile și obligațiile auditorilor de justiție  +  Articolul 35(1) Auditorii de justiție au, în principal, următoarele drepturi:a) să beneficieze de o pregătire unitară pentru funcția de judecător sau procuror;b) să utilizeze mijloacele de documentare puse la dispoziție prin intermediul bibliotecii Institutului;c) să beneficieze de cazare în căminul Institutului, în limita locurilor disponibile, potrivit Regulamentului de ordine interioară al căminului auditorilor de justiție;d) să participe la elaborarea unor publicații sau studii de specialitate, a unor lucrări literare ori științifice sau la emisiuni audiovizuale, cu excepția celor cu caracter politic.(2) Auditorii de justiție au orice alte drepturi prevăzute de lege sau de regulamente.  +  Articolul 35^1(1) Auditorilor de justiție li se asigură, cu titlu gratuit, materialele didactice necesare desfășurării activităților incluse în programul de formare inițială, potrivit deciziei catedrelor, aprobate de directorul Institutului.(2) Pentru completarea formării auditorilor de justiție, directorul Institutului stabilește anual după aprobarea bugetului Institutului, în raport cu necesitățile de formare și cu limita fondurilor bugetare aprobate pentru această destinație, plafonul lunar în limita căruia se vor pune la dispoziția auditorilor de justiție materiale didactice suplimentare, create în cadrul Institutului sau achiziționate în acest scop. (la 07-01-2020, Capitolul VIII a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 35^2(1) Auditorii de justiție beneficiază în mod gratuit de cazare în spațiile de cazare ale Institutului, în limita locurilor disponibile. Cheltuielile de întreținere se suportă de Institut. În cazul epuizării locurilor disponibile în spațiile de cazare ale Institutului, precum și în situațiile în care auditorii de justiție își desfășoară activitatea de formare în afara municipiului București, aceștia au dreptul la decontarea chiriei într-un plafon de până la 50% din suma care s-ar cuveni, cu acest titlu, magistraților, în condițiile legii.(2) Prin decizie a directorului Institutului sunt stabilite, anual, numărul de locuri disponibile în căminul Institutului ce vor fi alocate fiecărui an de formare aferent formării inițiale, respectiv fondului de rezervă destinat cazării magistraților recrutați în condițiile art. 33 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau altor situații excepționale.(3) Auditorii de justiție optează, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere la Institutul Național al Magistraturii, respectiv în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a anului anterior de formare, fie pentru ocuparea unui loc de cazare în cămin, fie pentru decontarea chiriei, potrivit unei proceduri detaliate în Regulamentul de ordine interioară al căminului auditorilor de justiție. Pentru a putea beneficia de decontarea chiriei este necesară epuizarea locurilor disponibile în căminul Institutului. (la 07-01-2020, Capitolul VIII a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 36(1) Auditorii de justiție au, în principal, următoarele obligații:a) să își îndeplinească în mod corespunzător îndatoririle ce le revin și să își respecte obligațiile cu caracter administrativ stabilite prin legi, regulamente sau decizii ale directorului; (la 07-01-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 36 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 ) b) să respecte Regulamentul Institutului, Regulamentul bibliotecii și Regulamentul de ordine interioară al căminului auditorilor de justiție;c) să respecte orarul fixat de conducerea Institutului, precum și normele de conduită prevăzute de lege;d) să nu se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuțiilor ce le revin pentru a-și exprima sau manifesta convingeri politice; (la 07-01-2020, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 36 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 ) e) să aibă o atitudine echidistantă, fără influențe legate de rasă, sex, religie, naționalitate, precum și de statutul socioeconomic, politic și cultural al unei persoane ori alte asemenea criterii discriminatorii;f) să nu dezvăluie sau să folosească pentru alte scopuri decât cele legate direct de exercitarea profesiei informațiile pe care le-au obținut în această calitate;g) în cazul în care, potrivit legii, lucrările au un caracter confidențial, să păstreze materialele respective în incinta Institutului, instanței, parchetului sau altei instituții și să nu permită consultarea lor decât în cadrul prevăzut de lege sau regulament;h) să folosească resursele și mijloacele materiale care le sunt puse la dispoziție, conform destinației lor, exclusiv în interesul dobândirii de cunoștințe profesionale.(2) Auditorii de justiție au orice alte obligații prevăzute de lege sau de regulamente.(3) Absențele auditorilor de justiție de la programul de formare profesională inițială se consemnează în foile de prezență de către personalul de instruire sau, după caz, de coordonatorii de practică ori persoanele de contact prevăzute la art. 20 alin. (1).  +  Articolul 37(1) În cazul în care auditorii de justiție săvârșesc o abatere de la îndatoririle ce le revin potrivit dispozițiilor legale sau regulamentare, pot fi sancționați disciplinar de către Consiliul științific, în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:a) atitudinile care aduc atingere bunelor moravuri sau ordinii publice, atitudinile ireverențioase față de colegi, de personalul de instruire și de conducere al Institutului, precum și față de persoanele cu care intră în contact în perioada efectuării stagiului;b) absențele nemotivate de la activitățile obligatorii stabilite prin programul de formare profesională inițială, dacă acestea depășesc 8 ore într-o lună;c) faptele prevăzute la art. 99 lit. a), b), d), j), l), n) și q) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.(3) Sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate auditorilor de justiție sunt următoarele:a) avertismentul;b) diminuarea bursei proporțional cu numărul absențelor nemotivate, dacă acestea depășesc 8 ore într-o lună;c) diminuarea bursei cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni;d) exmatricularea din Institut. (la 07-01-2020, Articolul 37 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 38(1) Sancțiunile prevăzute la art. 37 alin. (3) se aplică de Consiliul științific al Institutului.(2) Hotărârile de sancționare se motivează și se comunică în termen de 10 zile de la aplicarea sancțiunii.(3) Hotărârile Consiliului științific prevăzute la alin. (2) pot fi atacate la instanța de contencios administrativ și fiscal.(4) Sancțiunile aplicate auditorilor de justiție prin hotărâri definitive se consemnează în dosarul personal al acestora.(5) În cazul exmatriculării din Institutul Național al Magistraturii, cel sancționat este obligat să restituie indemnizația și cheltuielile de școlarizare. (la 07-01-2020, Articolul 38 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 39(1) Aplicarea sancțiunii disciplinare este în mod obligatoriu precedată de efectuarea cercetării cu privire la faptele care constituie încălcări ale prevederilor legale sau regulamentare.(2) Cercetarea prealabilă se efectuează de către directorul Institutului sau de către unul dintre directorii adjuncți. În cursul acestei proceduri se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției și orice alte date concludente. Sunt obligatorii ascultarea auditorului de justiție cercetat și verificarea apărărilor acestuia. (la 07-01-2020, Alineatul (2) din Articolul 39 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 ) (3) Cercetarea se finalizează printr-un referat, în care se consemnează rezultatul constatărilor. Persoana cercetată are dreptul să cunoască toate actele cercetării și să solicite probe în apărare.(4) Răspunderea disciplinară se prescrie în termen de un an de la săvârșirea faptei.(5) Cercetarea disciplinară se suspendă atunci când împotriva auditorului de justiție s-a dispus trimiterea în judecată pentru aceeași faptă. (la 07-01-2020, Articolul 39 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 ) (6) Organul de urmărire penală este obligat să comunice, de îndată, Institutului Național al Magistraturii actul prin care s-a dispus trimiterea în judecată a auditorului de justiție. (la 07-01-2020, Articolul 39 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 ) (7) Suspendarea cercetării disciplinare se dispune de către directorul Institutului și operează până când soluția pronunțată în cauza care a motivat suspendarea a devenit definitivă. Hotărârea definitivă este comunicată de îndată Institutului. Pe durata suspendării cercetării disciplinare, cursul prescripției răspunderii disciplinare este suspendat. (la 07-01-2020, Articolul 39 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 39^1(1) Pe durata cursurilor în cadrul Institutului Național al Magistraturii, auditorii de justiție trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu; b) să nu aibă antecedente penale sau cazier fiscal și să se bucure de o bună reputație; c) să fie apți, din punct de vedere medical și psihologic, pentru exercitarea funcției. (2) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se constată de către Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii și atrage exmatricularea, precum și obligarea la restituirea bursei și a cheltuielilor de formare profesională, în acele situații imputabile auditorilor. (3) Consiliul științific este sesizat de directorul Institutului Național al Magistraturii atunci când acesta, ca urmare a sesizărilor primite și a cercetărilor efectuate, are indicii temeinice că auditorul de justiție nu mai îndeplinește una din condițiile prevăzute la alin. (1).(4) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), Departamentul de formare profesională inițială solicită anual cazierul judiciar și fiscal pentru auditorii de justiție.(5) Hotărârile Consiliului științific adoptate potrivit alin. (2) pot fi atacate la instanța de contencios administrativ și fiscal competentă. (6) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), condamnarea definitivă a auditorilor pentru o infracțiune din culpă ori amânarea aplicării pedepsei pentru același tip de infracțiune, precum și renunțarea la urmărirea penală sau renunțarea la aplicarea pedepsei printr-o hotărâre definitivă nu conduc la exmatriculare, dacă se apreciază de către Consiliul științific că infracțiunea săvârșită nu aduce atingere demnității calității de auditor de justiție sau imaginii Institutului. (la 07-01-2020, Capitolul VIII a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 40Auditorii de justiție răspund pentru pagubele aduse patrimoniului Institutului, conform dispozițiilor legale.  +  Articolul 41Pe durata celor 2 ani de studii, dosarul profesional al auditorilor de justiție se păstrează la Institut.  +  Capitolul IX Personalul Institutului  +  Secţiunea 1 Dispoziții comune  +  Articolul 42În cadrul Institutului își desfășoară activitatea următoarele categorii de personal:a) judecători și procurori;b) personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;c) funcționari publici;d) personal contractual;e) cadre didactice din învățământul juridic superior, acreditat conform legii.  +  Articolul 43(1) Personalul de instruire al Institutului este asigurat, de regulă, din rândul judecătorilor și procurorilor în funcție, care pot fi detașați în cadrul Institutului, cu acordul lor și cu avizul Consiliului științific, în condițiile legii.(2) Pentru desfășurarea procesului de formare profesională Institutul poate folosi, în condițiile legii, și cadre didactice din învățământul juridic superior, acreditat potrivit legii, alți specialiști români și străini, precum și personal de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Personalul de instruire al Institutului are obligația de a asigura desfășurarea programelor de formare profesională inițială, de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor, precum și de formare a formatorilor, pe baza programelor aprobate.  +  Articolul 44(1) Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor îndeplinește atribuții specifice de organizare și instruire în cadrul structurilor organizatorice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b)-e), g)-i). (la 22-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 44 , Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) (2) Salarizarea personalului de instruire al Institutului prin plata cu ora se face potrivit legii. (la 22-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 44 , Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) (3) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de drepturile și are îndatoririle prevăzute de lege pentru judecători și procurori.  +  Articolul 45(1) Posturile de funcționari publici se ocupă în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ocuparea posturilor de către personalul contractual se face în conformitate cu prevederile Codului muncii.(3) Personalul de conducere al Institutului, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, funcționarii publici și personalul contractual răspund penal, disciplinar și civil, conform legii.  +  Articolul 46Colaboratorii externi ai Institutului sunt plătiți conform legii. (la 22-10-2018, Articolul 46 din Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Secţiunea a 2-a Ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor  +  Articolul 47Admiterea pe posturile de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Institutului se face prin concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii. Posturile respective se evidențiază separat. (la 07-01-2020, Articolul 47 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 48Abrogat. (la 07-01-2020, Articolul 48 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 49Abrogat. (la 07-01-2020, Articolul 49 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 50Abrogat. (la 07-01-2020, Articolul 50 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 51Abrogat. (la 07-01-2020, Articolul 51 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 52Abrogat. (la 07-01-2020, Articolul 52 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 53Abrogat. (la 07-01-2020, Articolul 53 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 54Abrogat. (la 07-01-2020, Articolul 54 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 55Abrogat. (la 07-01-2020, Articolul 55 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 56Abrogat. (la 07-01-2020, Articolul 56 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 57Abrogat. (la 07-01-2020, Articolul 57 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 286 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Secţiunea a 3-a Ocuparea posturilor vacante de personal contractual din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ  +  Articolul 58Poate ocupa un post de personal contractual în cadrul Institutului persoana care îndeplinește următoarele condiții:a) este cetățean român cu domiciliul în România și are capacitate deplină de exercițiu;b) are studii ce corespund funcției;c) nu are antecedente penale și se bucură de o bună reputație;d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;e) a promovat concursul sau examenul organizat potrivit prezentului regulament.  +  Articolul 59(1) Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta:a) cerere-tip;b) actul de identitate, în copie;c) certificatul de naștere și, după caz, certificatul de căsătorie, în copie;d) actul doveditor al studiilor urmate, în copie;e) certificatul de cazier judiciar;f) certificatul de cazier fiscal;g) curriculum vitae;h) carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în muncă, în copie;i) două fotografii color, dimensiunea 2/3 cm;j) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.(2) Candidații vor depune și o recomandare privind profilul moral și profesional de la ultimul loc de muncă sau de la ultima instituție de învățământ absolvită, după caz.(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoțite de documentele originale și vor fi certificate spre conformitate cu originalul de Biroul resurse umane, documentare și arhivă. (la 22-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 59 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 60(1) Examinarea candidaților se face prin susținerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor teoretice sau a unei probe practice, precum și a unei probe orale.(2) Materiile de concurs, tematica și bibliografia se propun de șefii compartimentelor în care se află postul vacant și se aprobă de conducerea Institutului.  +  Articolul 61(1) Data și locul susținerii concursului, numărul posturilor și termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs se aduc la cunoștință celor interesați la sediul Institutului, prin intermediul mass-mediei și prin publicarea pe pagina de internet a Institutului cu cel puțin 30 de zile înainte de data concursului.(2) Tematica și bibliografia se află în permanență pe pagina de internet a Institutului, începând cu data anunțării concursului și pe toată durata desfășurării acestuia.(3) Cererile pentru înscrierea la concurs se adresează directorului Institutului și se depun, cu cel puțin 10 zile înainte de data concursului, la Biroul resurse umane, documentare și arhivă. (la 22-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 61 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 62În funcție de specificul posturilor scoase la concurs și de numărul candidaților, conducerea Institutului stabilește comisia de examinare, precum și comisia de soluționare a contestațiilor.  +  Articolul 63(1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste-grilă.(2) Comisia de examinare întocmește cu o zi înaintea concursului 3 variante de subiecte (cu excepția probei constând în test-grilă), care se depun în plicuri sigilate.(3) Seturile de subiecte pentru proba scrisă se semnează de toți membrii comisiei de examinare și se închid în plicuri sigilate.(4) Durata probei scrise se stabilește de comisia de examinare, în funcție de gradul de dificultate și de complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.(5) Cele 3 plicuri sigilate vor fi prezentate de un delegat al comisiei de examinare, în ziua concursului, în sala în care acesta se desfășoară.(6) Un reprezentant al candidaților va proceda la tragerea la sorți a plicului cu subiecte, care va fi desigilat și prezentat de delegatul comisiei de examinare.(7) Delegatul comisiei de examinare comunică subiectele, ora de începere și ora de încheiere a concursului.  +  Articolul 64(1) Intrarea candidaților în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală și a actului de identitate. După verificarea identității, fiecare candidat va păstra la vedere actul de identitate, până la predarea lucrării scrise. Pe listă se va menționa prezența fiecărui candidat.(2) Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba.(3) Înainte de a se dicta subiectele, candidații își înscriu numele și prenumele pe colțul foii ce urmează a fi lipit, după care se aplică ștampila Institutului.(4) Pe toată durata desfășurării probei scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiei de examinare, persoanele care supraveghează desfășurarea probei și persoanele desemnate cu aplicarea ștampilei pe colțul îndoit al colilor destinate probei scrise.(5) În vederea elaborării lucrării scrise, candidații vor primi coli de hârtie având ștampila Institutului. Se va putea folosi numai cerneală de culoare neagră sau pix cu pastă de culoare neagră.(6) La expirarea timpului prevăzut la art. 63 alin. (4) delegatul care a supravegheat desfășurarea probei strânge toate lucrările, în ordinea predării lor de către candidați, sub semnătură, după care le predă comisiei de examinare, care le înscrie într-un borderou.(7) Dacă examinarea se face în mai multe săli, se va întocmi câte un borderou pentru lucrările din fiecare sală.(8) Lucrarea se consideră predată de candidat după verificarea stării acesteia de către delegatul care a supravegheat desfășurarea probei și după semnarea borderoului de către candidat.(9) Pe toată durata desfășurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidați. În cazuri excepționale, părăsirea temporară a sălii de concurs se face numai cu însoțitor.(10) Frauda dovedită se sancționează cu eliminarea din concurs. În acest caz, responsabilul de sală întocmește un proces-verbal despre constatările făcute și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea "fraudă". Procesul-verbal va fi comunicat candidatului și comisiei de examinare.  +  Articolul 65(1) Corectarea lucrărilor scrise de verificare a cunoștințelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de examinare.(2) Lucrarea scrisă la fiecare dintre materiile de concurs se notează cu note de la 1,00 (unu) la 10,00 (zece). Nota 1,00 (unu) se acordă atunci când punctajul obținut este mai mic sau egal cu această notă.(3) Nota lucrării scrise de verificare a cunoștințelor teoretice este media aritmetică a notelor obținute la fiecare dintre materiile de concurs.  +  Articolul 66Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice, candidații trebuie să obțină cel puțin media 7,00 (șapte).  +  Articolul 67(1) Candidații nemulțumiți de notele acordate pot depune contestație la Biroul resurse umane, documentare și arhivă, în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor. (la 22-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 67 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 ) (2) În vederea soluționării contestațiilor, colțul lucrării se lipește din nou.(3) Contestațiile se soluționează de comisia de contestații, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Nota obținută la contestație este definitivă și nu poate fi mai mică decât nota contestată.  +  Articolul 68Pentru posturile ce presupun desfășurarea unei activități de secretariat, administrative, de gospodărire, de întreținere-reparații și de deservire, concursul va consta într-o probă practică și o probă orală.  +  Articolul 69(1) În urma susținerii probei practice, candidatul va fi declarat "admis" sau "respins".(2) Criteriile de evaluare a candidaților la proba practică se stabilesc de comisia de examinare, în funcție de natura posturilor vacante scoase la concurs.(3) Nu se admit contestații cu privire la rezultatele obținute la proba practică.  +  Articolul 70(1) Candidații care au fost declarați admiși la proba de verificare a cunoștințelor teoretice sau, după caz, la proba practică vor susține o probă orală.(2) Proba orală se notează cu note de la 1,00 (unu) la 10,00 (zece) de către fiecare membru al comisiei de examinare.(3) Nota finală la proba orală o reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de examinare.(4) Nu se admit contestații cu privire la notele obținute la proba orală.  +  Articolul 71(1) Media generală de promovare a concursului este de cel puțin 7,00 (șapte).(2) Media generală a concursului este media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice, respectiv la proba practică și la proba orală.(3) Candidații care au obținut media 7,00 (șapte) vor fi declarați admiși.(4) Repartizarea candidaților declarați admiși la concurs se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute, în limita posturilor vacante pentru care s-a organizat concursul și în funcție de opțiunea candidaților și de probele de concurs susținute.(5) La medii egale, comisia va stabili candidatul declarat admis în ordine descrescătoare a notelor obținute la cele două probe, în ordinea susținerii acestora.  +  Articolul 72Rezultatele concursului pot fi valorificate în termen de un an de la data afișării rezultatelor finale, posturile vacante urmând a fi ocupate de candidații declarați admiși, în ordinea mediilor obținute.  +  Articolul 73În termen de cel mult 3 zile de la data finalizării concursului, comisia de examinare va preda întregul material de concurs Biroului resurse umane, documentare și arhivă, care va lua măsuri pentru afișarea rezultatelor concursului la sediul acestuia. (la 22-10-2018, Articolul 73 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 943 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )  +  Articolul 74Numirea candidaților declarați admiși la concurs se face de către directorul Institutului.  +  Articolul 75Lucrările scrise și procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexează la dosarele profesionale ale candidaților declarați admiși.  +  Articolul 76Candidații declarați admiși sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luării la cunoștință. În cazul neprezentării nejustificate la post, la termenul stabilit, postul este declarat vacant, în condițiile legii, urmând să se comunice următoarei persoane, declarată reușită la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.  +  Articolul 77Dosarele, lucrările scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalți candidați și alte lucrări privind concursul se arhivează și se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.  +  Articolul 78Ștergerea de pe pagina de internet a Institutului Național al Magistraturii a informațiilor ce conțin date cu caracter personal referitoare la candidații la concursurile/examenele organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii, se realizează din dispoziția directorului Institutului Național al Magistraturii, după împlinirea termenului de un an de la validarea rezultatelor examenului/concursului, și se aduce la cunoștința Consiliului Superior al Magistraturii și a celorlalte instituții care dețin astfel de evidențe. (la 21-02-2013, Art. 78 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 49 din 23 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 21 februarie 2013. ) --------