ORDIN nr. 517 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016  Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Procedura pentru modulul "Semnarea electronică a rapoartelor și accesul entităților publice la funcționalitățile sistemului național de raportare - Forexebug", prevăzută în anexa nr. 1.(2) Se aprobă Procedura privind modulul "Completarea și depunerea bugetului individual al instituțiilor publice", prevăzută în anexa nr. 2.(3) Se aprobă Procedura privind modulul "Înregistrarea angajamentelor legale și angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor", prevăzută în anexa nr. 3.(4) Se aprobă Procedura privind modulul «Completarea și depunerea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice», prevăzută în anexa nr. 5. (la 26-07-2017, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.026 din 20 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 iulie 2017 ) (5) Se aprobă Procedura privind modulul «Generarea rapoartelor de situații financiare ale instituțiilor publice», prevăzută în anexa nr. 6. (la 15-01-2018, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.338 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2018 ) (6) Se aprobă Procedura privind păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - Forexebug, prevăzută în anexa nr. 7. (la 29-01-2019, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 128 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2019 ) (7) Se aprobă Procedura privind operațiunile ce se efectuează în sistemul național de raportare - Forexebug în situația reorganizării instituțiilor publice, prevăzută în anexa nr. 8. (la 29-01-2019, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 128 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 2Se aprobă formularul "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug)", prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 29-01-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 128 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 4Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și entitățile publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 13 aprilie 2016.Nr. 517.  +  Anexa nr. 1PROCEDURApentru modulul „Semnarea electronică a rapoartelor și accesul entităților publice la funcționalitățilesistemului național de raportare - Forexebug”  +  Anexa nr. 2PROCEDURAprivind modulul „Completarea și depunerea bugetului individual al instituțiilor publice”  +  Anexa nr. 3PROCEDURAprivind modulul „Înregistrarea angajamentelor legale și angajamentelor bugetare în sistemulde control al angajamentelor”  +  Anexa nr. 4CătreTrezoreria ................................Nr. ........../dată................******)
  CERERE
  privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea
  accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug)
  Nr. ...................../data ................
  Entitatea (denumire) .............................., cod de identificare fiscală: ..........................,pentru domnul/doamna .......(numele și prenumele)......... având funcția de .................la ........(direcția/serviciu/birou/compartiment)....., CNP .................., având adresa de e-mail ............................., solicită următoarele*): Notă
  *) Se bifează o singură opțiune din cele enumerate.
  - accesul cu certificat digital calificat la sistemul Forexebug- reînnoirea certificatului digital calificat pentru accesarea sistemului Forexebug- actualizarea rolurilor pentru accesarea sistemului Forexebug- revocarea accesului la sistemul Forexebug
  Persoana menționată mai sus va deține următorul/următoarele rol/roluri pentru funcționalitățile sistemului Forexebug**): Notă
  **) Operatorii economici sau alte entități bifează rolurile de la pct. 1 și/sau pct. 4.
  1. [] vizualizare rapoarte2. [] acces la aplicația control angajamente bugetare***) Notă
  ***) Acest rol include și vizualizarea informațiilor din aplicația control angajamente bugetare și se atribuie doar entităților publice.
  3. [] vizualizare informații din aplicația control angajamente bugetare4. [] semnare și transmitere documente electronice5. [] semnare și transmitere documente electronice pentru:
  Nr. crt.Denumire entitate publică din subordineCod de identificare fiscală
  1
  2
  ...
  Atașăm prezentei:[] copia actului de identitate al persoanei ce urmează a fi înrolată;[] fișierul exportat aferent certificatului digital calificat (emis pe numele persoanei mai sus menționate), pe suport electronic****). Notă
  ****) Pentru actualizarea rolurilor și revocarea accesului nu este necesară prezentarea acestui fișier.
  Persoana pentru care se solicită înrolarea, cu datele de identificare menționate în prezenta cerere:- are calitatea de conducător al entității;- are atribuții delegate/este împuternicit, potrivit prevederilor legale în vigoare.Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.Data:Conducătorul entității(nume/prenume și semnătură)(ștampilă)*****) Notă
  *****) Ștampila nu se aplică de operatorii economici sau alte entități care se încadrează în prevederile art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 316/2015.
  Rubrică destinată unității teritoriale a Trezoreriei Statului ******) Notă
  ******) Se completează de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.
  Numele și prenumele administratorului/ numele și prenumele persoanei care a efectuat verificareaFuncțiaData înrolării/modificării/revocăriiData verificăriiSemnătură
  X
  X
  NOTĂ: Cererea completată care se depune la unitatea Trezoreriei Statului se listează față-verso. Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului restituie entității un exemplar, după completarea rubricilor destinate acesteia. (la 13-10-2017, Anexa nr. 4 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.744 din 10 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017 ) Notă
  Articolul 2 litera e) din ORDINUL nr. 3.774 din 19 decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1044 din 24 decembrie 2019, prevede:
  Articolul 2
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere legală contrară dispozițiilor art. 1 cuprinse în:
  e) anexele nr. 3 și 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
  Reproducem mai jos prevederile art. 1 din ORDINUL nr. 3.774 din 19 decembrie 2019:
  Articolul 1
  (1) Persoanele autorizate din cadrul instituțiilor publice care potrivit prevederilor legale în vigoare au obligația semnării olografe a documentelor tipărite pe suport hârtie reprezentând cereri pentru deschiderea de credite bugetare, dispoziții bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare, cec pentru ridicare numerar multiplu, cereri privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug), note contabile corecție CAB, fișa entității publice care se depun la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile Trezoreriei Statului, după caz, nu au obligația de a aplica amprenta ștampilei pe documentele respective.
  (2) Instituțiile publice pot opta numai pentru semnarea documentelor prevăzute la alin. (1), situație în care vor proceda la depunerea la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile Trezoreriei Statului, după caz, a fișelor cu specimenele de semnături care conțin numai semnăturile persoanelor autorizate să efectueze operațiunile respective, iar în rubricile destinate aplicării amprentei ștampilei se va completa „Nu se aplică“.
  (3) Fișele cu specimenele de semnături care sunt depuse la data intrării în vigoare a prezentului ordin la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile Trezoreriei Statului, după caz, rămân valabile până la primirea unor noi fișe cu specimene de semnături.
  (4) Ministerul Finanțelor Publice sau unitățile Trezoreriei Statului, după caz, efectuează verificările privind concordanța dintre semnăturile și, după caz, amprentele ștampilelor aplicate pe documentele prevăzute la alin. (1) cu cele din fișele cu specimenele de semnături, astfel cum sunt acestea depuse de instituțiile publice.
   +  Anexa nr. 5PROCEDURAprivind modulul „Completarea și depunerea formularelor din sfera raportării situațiilorfinanciare ale instituțiilor publice” (la 26-07-2017, Anexa nr. 5 a fost introdusă de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.026 din 20 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 iulie 2017 )  +  Anexa nr. 6
  PROCEDURĂ
  privind modulul „Generarea rapoartelor de situații financiare ale instituțiilor publice“
  Rapoartele privind situațiile financiare individuale și consolidate ale entităților publice sunt generate automat, trimestrial și anual din Sistemul național de raportare - Forexebug. Acestea sunt întocmite în moneda națională, respectiv în lei cu două zecimale, iar în rapoarte sunt editate rândurile care prezintă valori.Entitatea publică poate vizualiza rapoartele generate prin accesarea opțiunii „Vizualizare rapoarte“ -– „Rapoarte situații financiare“.Pe prima pagină a fiecărui raport se regăsesc datele de identificare pentru fiecare entitate publică (denumire raport, perioada de raportare, denumirea entității publice, codul de identificare fiscală, sectorul bugetar și sursele de finanțare).Periodicitatea generării rapoartelor privind situațiile financiare, a notelor la situațiile financiare, precum și a altor rapoarte care sunt generate pentru trimestrele I, II, III și IV ale exercițiul financiar este prezentată în tabelele de mai jos:Tabel 1: Generarea rapoartelor privind situațiile financiare
  Nr. crt.Denumire raportTrimestrialAnual
  1.BilanțXX
  2.Contul de rezultat patrimonialXX
  3.Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de creditXX
  4.Situația modificărilor în structura activelor nete sau capitalurilor propriiX
  5.Contul de execuție VenituriXX
  6.Contul de execuție CheltuieliXX
  (la 04-10-2019, Tabelul 1 din Anexa nr. 6 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.192 din 30 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 04 octombrie 2019 ) Tabel 2: Generarea rapoartelor privind notele la situațiile financiare
  Nr. crt.Denumire raportTrimestrialAnual
  1.ProvizioaneXX
  2.CreanțeXX
  3.DatoriiXX
  4.Venituri din impozite și taxeXX
  5.Venituri din vânzare de bunuri și serviciiXX
  6.TransferuriXX
  7.Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străineX
  8.Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economiciX
  9.Active fixe corporaleX
  10.Active fixe necorporaleX
  11.Situația stocurilorX
  Tabel 3: Generarea altor rapoarte  + 
  Nr. crt.Denumire raportTrimestrialAnual
  1.Balanța de verificareXX
  2.Raport de închidere venituri și cheltuieliXX
  3.Cont de execuție non-trezorXX
  4.Plăți restante și situația numărului de posturiXX
  5.Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidatXX
  6.Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderareXX
  7.Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)XX
  8.Situația activelor și datoriilor financiareXX
  9.Raport Situații financiare OPISXX
  10.Execuție angajamente bugetare detaliatXX
  11.Execuție angajamente bugetare - raport agregat la nivel de ordonator principalXX
  12.Situația plăților efectuate la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilăXX
  (la 04-10-2019, Tabelul 3 din Anexa nr. 6 a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.192 din 30 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 04 octombrie 2019 ) Modelele rapoartelor privind situațiile financiare, ale notelor la situațiile financiare, precum și ale altor rapoarte pot fi descărcate prin accesarea „Punctului Unic de Acces“ de pe siteul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug sau pot fi puse la dispoziție de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este arondată entitatea publică. Conturile contabile sunt înscrise în modelele rapoartelor afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice privind situațiile financiare, ale notelor la situațiile financiare, precum și ale altor rapoarte în scop de verificare a acestora de către entitățile publice.Entitățile publice au obligația să se asigure că soldurile din formularele raportate în sistemul național de raportare - Forexebug corespund cu cele raportate în formularele întocmite pe suport hârtie pentru fiecare perioadă de raportare (lună, trimestru și an). (la 29-01-2019, Ultimul paragraf din Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 128 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2019 ) (la 15-01-2018, Anexa nr. 6 a fost introdusă de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.338 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2018 )
   +  Anexa nr. 7
  PROCEDURĂ
  privind păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - Forexebug
   +  ARTICOL UNIC(1) Instituțiile publice au obligația păstrării și arhivării pe suport electronic sau hârtie a formularelor cu semnătură electronică calificată transmise în sistemul național de raportare - Forexebug, a recipiselor aferente acestora, precum și a tuturor rapoartelor generate de sistem, pe durata prevăzută de legislația în vigoare.(2) Păstrarea documentelor pe suport electronic, pe durata termenelor prevăzute de legislația în vigoare, trebuie să permită listarea în orice moment, în funcție de necesitățile instituției publice sau la cererea organelor de control.(3) Răspunderea privind păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - Forexebug revine ordonatorului de credite.(4) Ordonatorul de credite stabilește prin procedurile proprii modul de descărcare și arhivare a formularelor cu semnătură electronică calificată transmise în sistemul național de raportare - Forexebug, a recipiselor aferente acestora, precum și a tuturor rapoartelor generate de sistem. (la 29-01-2019, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 128 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 8
  PROCEDURĂ
  privind operațiunile ce se efectuează în sistemul național de raportare - Forexebug în situația reorganizării instituțiilor publice
  A. Reorganizarea instituțiilor publice prin preluarea unei instituții publice desființate  +  Articolul 1(1) Instituțiile publice care se reorganizează au obligația să întocmească și să depună toate formularele din sfera raportării situațiilor financiare aferente perioadei de raportare.(2) Instituția publică desființată, în urma depunerii formularelor din sfera raportării situațiilor financiare aferente perioadei de raportare, are obligația să se asigure că soldurile finale din raportul „Balanța de verificare pe indicatori“ generat de sistem sunt zero.(3) În situația în care instituția publică desființată se află în imposibilitatea de a semna și transmite documente în format electronic, responsabilitatea semnării și transmiterii documentelor în format electronic revine ordonatorului de credite ierarhic superior finanțator sau ordonatorului de credite care a preluat instituția publică desființată și care face parte din sectorul public. În acest sens, ordonatorul de credite ierarhic superior sau ordonatorul de credite care a preluat instituția publică desființată trebuie să depună toate formularele din sfera raportării situațiilor financiare, pentru instituția publică desființată, aferente fiecărei perioadei de raportare, și se asigură că soldurile finale din raportul „Balanța de verificare pe indicatori“ generat de sistem sunt zero.(4) În situația în care instituția publică este preluată de mai multe instituții publice și se află în imposibilitatea de a semna și transmite documente în format electronic, în protocolul de predare-preluare se va stabili care este instituția publică care preia responsabilitatea depunerii în sistemul național de raportare - Forexebug a formularelor aferente fiecărei perioade de raportare.A1. Reorganizarea instituțiilor publice prin preluarea unei instituții publice desființate la sfârșitul exercițiului financiar  +  Articolul 2În procesul reorganizării, instituția publică desființată și instituția publică care o preia efectuează următoarele operațiuni:1. Instituția publică desființată:a) la data de 31 decembrie:a1) efectuează operațiuni contabile de închidere aferente sfârșitului exercițiului financiar și completează și transmite toate formularele din sfera raportării situațiilor financiare aferente perioadei de raportare în sistemul național de raportare - Forexebug;a2) în aplicația CAB (Control angajamente bugetare) se asigură ca valoarea creditelor bugetare rezervate definitiv (implicit valoarea angajamentelor legale) să fie la nivelul execuției de casă înregistrate până la data respectivă;b) în luna ianuarie a anului următor:b1) predă patrimoniul pe baza situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie a anului precedent și a protocolului de predare-preluare (soldurile finale ale conturilor);b2) virează eventualele solduri existente în conturile de disponibilități la instituțiile de credit deschise pe numele instituției publice desființate către instituția care o preia;b3) efectuează operațiuni contabile de închidere a conturilor și virează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) eventualele sume existente în conturile de disponibilități și de rezultat al execuției bugetare din anii precedenți deschise pe numele instituției publice desființate către instituția care o preia;b4) transmite în sistemul național de raportare - Forexebug formularul F1102 „Balanță de verificare“ și celelalte formulare, astfel încât soldurile finale din raportul „Balanța de verificare pe indicatori“ și din celelalte rapoarte generate de sistem, inclusiv ale situațiilor financiare, să fie zero la finalizarea operațiunilor de reorganizare prin desființare.2. Instituția publică care preia instituția publică desființată:a) în luna ianuarie a anului următor:a1) preia patrimoniul instituției publice desființate conform actului normativ de reorganizare, pe baza situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie a anului precedent și a protocolului de predare-preluare (soldurile finale ale conturilor);a2) transmite în sistemul național de raportare - Forexebug formularul F1102 „Balanță de verificare“ și celelalte formulare, astfel încât situațiile financiare generate de sistem să includă și patrimoniul preluat de la instituția publică desființată.A2. Reorganizarea instituțiilor publice prin preluarea unei instituții publice desființate în timpul exercițiului financiar  +  Articolul 3În procesul reorganizării, instituția publică desființată și instituția publică care o preia efectuează următoarele operațiuni:1. Instituția publică desființată:1.1. restituie în conturile proprii de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului eventualele sume existente în conturile de disponibilități la instituțiile de credit, ca urmare a unor transferuri anterioare din unitățile de trezorerie;1.2. virează eventualele solduri rămase după efectuarea operațiunii de la pct. 1.1 în conturile de disponibilități la instituțiile de credit deschise pe numele instituției publice desființate către instituția care o preia;1.3. transferă prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) eventualele sume existente în conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului pe numele instituției publice desființate către instituția care o preia;1.4. solicită în scris unității Trezoreriei Statului la care are conturile deschise transferarea execuției de casă realizate până la data desființării, în contul de trezorerie 619980 „Cont corespondent al trezoreriei statului - transferuri de sume efectuate de unitățile trezoreriei statului pentru entitățile publice“, comunicând sumele aferente plăților de casă efectuate, cu detaliere pe subdiviziunile clasificației bugetare și pe fiecare cod de angajament bugetar și indicator de angajament, precum și sumele aferente veniturilor bugetare în structura clasificației;1.5. virează prin ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) eventualele sume existente în contul de rezultat al execuției bugetare din anii precedenți rămas neutilizat la data desființării, conform prevederilor legale în vigoare;1.6. în aplicația CAB (Control angajamente bugetare) realizează ștergerea recepțiilor aferente plăților efectuate până la data desființării și ulterior diminuează creditele bugetare rezervate definitiv pe indicatori bugetari, astfel încât acestea să devină zero, diminuându-se implicit și angajamentele legale;1.7. depune bugetul individual modificat, în care, la o subdiviziune de venituri bugetare/cheltuieli bugetare, se vor înscrie prevederi bugetare în suma de 1 leu;1.8. predă patrimoniul pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-preluare (soldurile finale ale conturilor/total sume din balanța de verificare);1.9. transmite în sistemul național de raportare - Forexebug formularul F1102 «Balanță de verificare» și celelalte formulare aferente perioadei de raportare, astfel încât soldurile finale din raportul «Balanța de verificare pe indicatori» și celelalte rapoarte, inclusiv situații financiare generate de sistem, să fie zero. (la 04-10-2019, Punctul 1.9. din Punctul 1. , Articolul 3 , Litera A2. , Anexa nr. 8 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.192 din 30 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 04 octombrie 2019 ) 1.10. după efectuarea depunerii de la pct. 1.9, instituția publică transmite în sistemul național de raportare Forexebug și setul complet de formulare aferente raportării la 31 decembrie a anului curent. (la 04-10-2019, Punctul 1. din Articolul 3 , Litera A2. , Anexa nr. 8 a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.192 din 30 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 04 octombrie 2019 ) 2. Instituția publică care preia instituția publică desființată:2.1. preia patrimoniul instituției publice desființate, pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-preluare (soldurile finale ale conturilor/total sume din balanța de verificare);2.2. depune în sistemul național de raportare - Forexebug bugetul individual modificat corespunzător reorganizării efectuate;2.3. în aplicația CAB (Control angajamente bugetare) înregistrează angajamentele bugetare (calculându-se automat angajamentele legale) și recepțiile aferente execuției de casă preluate de la instituția publică desființată;2.4. comunică în scris unității Trezoreriei Statului la care are conturile deschise sumele aferente plăților de casă ale instituției publice desființate, cu detaliere pe subdiviziunile clasificației bugetare și pe fiecare cod de angajament bugetar și indicator de angajament, precum și sumele aferente veniturilor bugetare în structura clasificației pentru preluarea din contul de trezorerie 619980 „Cont corespondent al trezoreriei statului - transferuri de sume efectuate de unitățile trezoreriei statului pentru entitățile publice“;2.5. transmite în sistemul național de raportare - Forexebug formularul F1102 „Balanță de verificare“ și celelalte formulare, astfel încât situațiile financiare generate de sistem să includă și patrimoniul preluat de la instituția publică desființată. (la 29-01-2019, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 128 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2019 )
  -------