ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019  Având în vedere necesitatea:– implementării până la finalul anului 2019 a măsurilor corective pentru clarificarea rolului Autorității de Certificare în relație cu activitatea structurii de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, conform solicitării Comisiei Europene;– continuării transmiterii declarațiilor de cheltuieli la Comisia Europeană, aferente Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, în vederea asigurării rambursărilor de fonduri de la Comisia Europeană, precum și evitării riscului dezangajării automate a fondurilor la data de 31 decembrie 2019, în absența declarării către Comisia Europeană a unor cheltuieli în cuantum de 56,4 milioane euro în cadrul acestui program operațional;– pregătirii premiselor pentru acoperirea necesarului de cheltuieli declarate Comisiei Europene de aproximativ 3 miliarde euro pentru anul 2020, pentru programele operaționale, în scopul evitării riscului de pierdere a fondurilor europene;– adoptării unor măsuri pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene;– evitării consecințelor negative asupra bugetului de stat, determinate de necorelarea tipurilor de abateri, respectiv corecții, care vor fi constatate, respectiv aplicate de către Comisia Europeană în raport cu statul membru începând cu data aprobării Deciziei CE C (2019)3452 de stabilire a liniilor directoare pentru determinarea corecțiilor financiare pentru care trebuie efectuate cheltuieli finanțate de Uniune pentru nerespectarea normelor aplicabile în achiziții publice, precum și abaterilor/corecțiilor constatate/aplicate de către autoritățile naționale beneficiarilor de fonduri europene care au încălcat legislația privind achizițiile publice/achizițiile sectoriale/concesiunile;– finanțării din bugetul autorităților de management a unor cheltuieli aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, încheiate potrivit prevederilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program;– evitării dezangajării la data de 31 decembrie 2020 a unei sume de aproximativ 1 miliard de euro din alocarea financiară în cuantum de 9,21 miliarde de euro aferentă Programul operațional Infrastructură mare, prin reglementarea modului de aplicare a mecanismului de rată forfetară aplicabil proiectelor din subsectorul apă și apă uzată din cadrul acestui program;– evitării pierderii sumelor deja rambursate României în cadrul măsurilor ex-ISPA, în contextul expirării perioadei de implementare la data de 31 decembrie 2019;– asigurării condițiilor necesare întocmirii, în acord cu noile reglementări UE privind corecțiile pentru abateri de la legislația privind achizițiile publice/sectoriale/concesiunile de lucrări și servicii, a conturilor anuale ce urmează a fi transmise la data de 15 februarie 2020;– degrevării bugetului de stat de cheltuieli care pot fi finanțate din fonduri europene nerambursabile,ținând cont de faptul că autorităților române le revine obligația îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul memorandumurilor de finanțare în ceea ce privește finalizarea lucrărilor, atingerea obiectivelor, asigurarea funcționalității și sustenabilității investițiilor și după finalizarea perioadei de eligibilitate ex-ISPA și că ordonatorii principali de credite din bugetele cărora se asigură finanțarea cheltuielilor destinate finalizării proiectelor ex-ISPA au obligația să asigure cu prioritate sume în bugetul propriu astfel încât proiectele să fie implementate,deoarece perioada de implementare a activităților aferente măsurilor ex-ISPA în domeniul transporturilor expiră la data de 31 decembrie 2019,ținând cont de imposibilitatea finalizării implementării proiectelor ex-ISPA până la termenul legal, din cauza problemelor de natură contractuală între autoritățile contractante și constructori, care au condus la litigii și la decalarea termenelor de finalizare a proiectelor,ținând cont de faptul că pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA este necesară asigurarea fondurilor de la bugetul de stat pentru onorarea tuturor obligațiilor de plată către contractori,luând în considerare faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor europene,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după litera z) se introduce o nouă literă, litera z^1), cu următorul cuprins:z^1) decizie privind neeligibilitatea - document emis de către autoritatea de certificare prin care aceasta stabilește nedeclararea/necertificarea/retragerea cu caracter definitiv a unor cheltuieli considerate neeligibile aferente constatărilor cu implicații financiare, formulate în rapoartele sale finale de verificare și nevalorificate în urma investigațiilor efectuate de către structura de control prevăzută la art. 20 alin. (2) lit. d) și care nu constituie titlu de creanță în sensul prevederilor art. 21 alin. (20) sau titlu executoriu în sensul prevederilor art. 43.2. La articolul 6, alineatele (3) și (3^2)-(3^4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația aplicării de reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către beneficiari, în situația în care constată cel puțin una dintre abaterile prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, în raport cu:a) reglementările naționale aplicabile în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii;b) reglementările europene aferente programelor cărora le sunt aplicabile alte prevederi decât Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;c) procedurile sau instrucțiunile specifice de achiziții aplicabile beneficiarilor privați, alții decât autoritățile contractante...................................................................................................(3^2) Tipurile de abateri de la aplicarea prevederilor în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii prevăzute în anexe sunt cele care au fost constatate cel mai frecvent ca urmare a activității de verificare/control/audit. Pentru abaterile care nu sunt definite în anexe autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene aplică reduceri procentuale în concordanță cu principiul proporționalității sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate în anexe.(3^3) Pentru abaterile de la aplicarea prevederilor în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii de natură formală, care nu au un potențial impact financiar, nu se aplică reduceri procentuale.(3^4) În cazul în care, pentru același contract de achiziție publică/de achiziție sectorială/de concesiune de lucrări și servicii verificat, se constată existența mai multor abateri privind regimul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii pentru care trebuie aplicate reducerile procentuale prevăzute în anexe, se va aplica valoarea cea mai mare a reducerii procentuale propuse.3. La articolul 20, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Ca urmare a finalizării investigațiilor efectuate de către structura de control prevăzută la alin. (2) lit. d), autoritatea de certificare decide, după caz:a) să emită o decizie privind neeligibilitatea, astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. z^1);b) să declare/certifice sume aferente constatărilor cu implicații financiare formulate în rapoartele sale finale de verificare;c) să țină cont de impactul financiar al titlului de creanță emis de structura de control, la întocmirea declarației de cheltuieli/declarației anuale a conturilor.(2^2) Formatul standard al deciziei de neeligibilitate prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. z^1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.4. La articolul 27, alineatele (1), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) În cazul în care se constată nereguli determinate de abaterile prevăzute în anexe, în aplicarea de către beneficiari a prevederilor în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii, în raport fie cu reglementările naționale aplicabile în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii, fie cu reglementările europene aferente programelor cărora le sunt aplicabile alte prevederi decât cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, fie cu procedurile specifice/ instrucțiunile de achiziții aplicabile beneficiarilor privați, se emit note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 și 21...................................................................................................(3) Pentru abaterile de la aplicarea prevederilor în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii, care nu au un impact financiar, nu se aplică corecții financiare...................................................................................................(5) Pentru alte abateri care nu sunt definite în anexe, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene aplică corecții financiare, în concordanță cu principiul proporționalității sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate în anexe.5. La articolul 28, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene aplică, în mod preventiv, reducerea procentuală maximă aferentă abaterii în aplicarea reglementărilor privind achizițiile publice/achizițiile sectoriale/concesiunile de lucrări și servicii, stabilită potrivit prevederilor anexelor.6. După anexă se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul II(1) Prevederile anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, se aplică abaterilor săvârșite după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cadrul procedurilor/contractelor de achiziție publică/achiziție sectorială/concesiuni de lucrări și servicii derulate/încheiate în temeiul Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prevederile anexei nr. 1, partea 1 „Achiziții publice“ la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, se aplică abaterilor săvârșite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în cadrul procedurilor/contractelor de achiziție publică/achiziție sectorială/concesiuni de lucrări și servicii, precum și abaterilor săvârșite după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cadrul contractelor de achiziție publică/concesiuni de lucrări și servicii încheiate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:r) decizia de reziliere a contractului de finanțare - actul administrativ emis de autoritatea de management/organismul intermediar prin care sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiar ca urmare a rezilierii contractului de finanțare în condițiile stabilite prin clauzele acestuia.2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor din domeniul transporturilor, ai căror beneficiari identificați în ghidurile solicitantului sunt unitățile care funcționează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.3. La articolul 9, după litera d) se introduc două noi litere, literele d^1) și d^2), cu următorul cuprins:d^1) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare încheiate potrivit prevederilor art. 12 alin. (1^2), ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program, pentru proiectele care pot fi fazate, cu excepția sumelor aferente contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare încheiate cu beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (2), care se cuprind în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;d^2) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare încheiate potrivit prevederilor art. 12 alin. (1^3), ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program, pentru proiectele care nu pot fi fazate din motive justificate, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepția sumelor aferente contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare încheiate cu beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (2), care se cuprind în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;4. La articolul 9, după litera s) se introduc două noi litere, literele ș) și t), cu următorul cuprins:ș) sumele necesare pentru transferul fondurilor externe nerambursabile în conturile beneficiarilor pentru situațiile în care constatările de audit nu sunt acceptate de către autoritatea de management, până la momentul renunțării la constatare prin raport final de audit sau, în cazul emiterii unei decizii de aplicare a unor corecții de către Comisia Europeană, până la momentul emiterii hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene;t) sumele necesare pentru finanțarea ratei forfetare, conform art. 61 alin. (3) lit. aa) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele care au fost aprobate prin acest mecanism.5. La articolul 12, după alineatul (1^1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^2)-(1^5), cu următorul cuprins:(1^2) Prevederile art. 9 lit. d^1) se aplică în cazul contractelor/ordinelor/deciziilor de finanțare încheiate/emise potrivit prevederilor alin. (1) pentru proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) se încadrează în categoria proiectelor de infrastructură din domeniul transportului, mediului, deșeurilor, iluminatului public, educației, dezvoltării urbane pentru municipiile reședință de județ și regenerării orașelor mici și mijlocii și a proiectelor pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii;b) fac parte din documente strategice/planuri de dezvoltare/studii, precum și orice alte categorii de documente prin care se stabilesc direcții de dezvoltare la nivel național sau la nivel județean/local;c) se pot delimita cheltuielile efectuate în perioada de programare 2014-2020 față de cheltuielile care urmează a se efectua în perioada de programare 2021-2027 în vederea încadrării acestora în categoria proiectelor fazate după aprobarea regulamentelor europene;d) se încadrează în prioritățile de finanțare specifice pentru exercițiul financiar 2021-2027.(1^3) Prevederile art. 9 lit. d^2) se aplică în cazul contractelor/ordinelor/deciziilor de finanțare încheiate/emise potrivit prevederilor alin. (1) pentru proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) se încadrează în categoria proiectelor de infrastructură din domeniul transportului, mediului, deșeurilor, iluminatului public, educației, dezvoltării urbane pentru municipiile reședință de județ și regenerării orașelor mici și mijlocii și a proiectelor pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii;b) fac parte din documente strategice/planuri de dezvoltare/ studii, precum și orice alte categorii de documente prin care se stabilesc direcții de dezvoltare la nivel național sau la nivel județean/local.(1^4) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să efectueze redistribuirea între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, la solicitarea acestora, a creditelor de angajament aprobate potrivit prevederilor alin. (1) pentru categoriile de proiecte care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1^2), cu încadrarea în limitele valorii creditelor de angajament la nivel de program conform legii.(1^5) Autoritățile de management desemnate, conform legii, pentru perioada de programare 2021-2027 sunt obligate să includă la finanțare proiectele fazate ale căror cheltuieli sunt prevăzute la art. 9 lit. d^1) și să asigure sursele de finanțare necesare continuării implementării acestora, cu condiția încadrării în prioritățile de investiții ale viitoarei perioade de programare.6. La articolul 12, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:(2^2) Se autorizează autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructura mare/Organismul intermediar pentru transport să încheie acte adiționale cu acordul părților la contractele/deciziile de finanțare și să emită ordine de modificare și/sau completare a ordinelor de finanțare pentru proiectele de infrastructură publică, în vederea asigurării ajustărilor de preț, efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în baza unei metodologii de ajustare aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, în limitele stabilite la alin. (1).7. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanțare conform alin. (1) are obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare.8. La articolul 15, alineatul (4^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care nu a depus cererea/cererile de rambursare în termenul prevăzut la alin. (4) este obligat să justifice utilizarea prefinanțării, prin cereri de rambursare, înaintea depunerii unei alte cereri de prefinanțare.9. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 18^1(1) Pentru proiectele aprobate la finanțare cu o rată forfetară, în temeiul art. 61 alin. (3) lit. aa) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea de management asigură finanțarea acesteia din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinație.(2) Acordarea ratei forfetare potrivit alin. (1) pentru proiectele care adoptă acest mecanism se efectuează după implementarea a 75% din proiect.(3) Mecanismul de acordare și de justificare/recuperare a ratei forfetare acordate potrivit alin. (1) se stabilește prin normele de aplicare, ținând cont de capacitatea financiară de rambursare a datoriilor de către operatorii de apă și apă uzată.10. După capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul VIII^1 - Decizia de reziliere a contractului de finanțare, cuprinzând articolele 29^2 și 29^3, cu următorul cuprins:  +  Capitolul VIII^1 Decizia de reziliere a contractului de finanțare  +  Articolul 29^2(1) Autoritățile de management emit pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor decizie de reziliere a contractului de finanțare conform prevederilor acestuia, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională.(2) Decizia de reziliere a contractului de finanțare constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata.  +  Articolul 29^3(1) Recuperarea sumelor prevăzute la art. 29^2 alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor art. 16.(2) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(5), sumele prevăzute la art. 29^2 alin. (1) se restituie din contul în care au fost încasate, conform mecanismului stabilit în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare.11. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 37, cu următorul cuprins:  +  Articolul 37Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (2) se pot reconstitui de la bugetul de stat după semnarea contractului de finanțare plățile efectuate din veniturile proprii pentru cheltuieli de investiții, astfel cum acestea sunt stabilite prin devizul general de investiții sau prin alte acte normative incidente, pentru proiectele aflate în implementare.  +  Articolul IVArticolul 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 27 mai 2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Implementarea proiectelor ex-ISPA se asigură până la data de 31 decembrie 2022.(2) Ordonatorii principali de credite din bugetele cărora se asigură finanțarea cheltuielilor destinate finalizării proiectelor exISPA au obligația să asigure cu prioritate sume în bugetul propriu astfel încât proiectele să fie implementate până la data de 31 decembrie 2022.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 12 iunie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul V, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) și (2) studiile întocmite în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile, cele finanțate din fonduri externe rambursabile, precum și cele aferente proiectelor strategice regionale.2. La articolul V, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În înțelesul alin. (3), proiecte strategice regionale sunt acele proiecte care răspund nevoilor majore de dezvoltare ale regiunii și sunt astfel aprobate de către consiliile de dezvoltare regională, conform prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, în vederea includerii la finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională, pe baza încadrării în direcțiile strategice și sumele alocate.  +  Articolul VI(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se modifică și se completează, după caz, următoarele acte normative:a) Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;b) Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, cu modificările și completările ulterioare.(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se emite, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, hotărârea Guvernului prevăzută la pct. 6 al art. III.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Bogdan Pușcaș
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  București, 20 decembrie 2019.Nr. 80.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011)
  Abateri de la respectarea prevederilor legale în materie de
  achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiuni pentru care se aplică
  reduceri procentuale/corecții financiare în acord cu Decizia CE C (2019) 3.452 din 14 mai 2019
  A. Contracte a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric stabilit în legislația în vigoare privind achizițiile/concesiunile pentru care există obligația publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
  ANUNȚUL DE PARTICIPARE ȘI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
  Nr. crt.TIPUL DE ABATERE/NEREGULĂ CONSTATATĂ
  1.Nepublicarea unui anunț de participare/de concesionare/a unei invitații la procedura concurențială de ofertare sau atribuirea directă nejustificată, respectiv aplicarea nejustificată a procedurii de negociere fără publicare prealabilă
  2.Divizarea artificială a contractelor de lucrări/produse/servicii cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire
  3.Absența unei justificări cu privire la neîmpărțirea contractului pe loturi
  4.Nerespectarea de către autoritatea/entitatea contractantă a termenelor-limită de depunere a ofertelor, respectiv a solicitărilor de participare, în cazul procedurilor de licitație deschisă, restrânsă, negociere competitivă și de dialog competitiv sau Nerespectarea obligației de a extinde termenul-limită de depunere a ofertelor în situația în care intervin modificări semnificative ale documentelor achiziției
  5.Timp insuficient pentru potențialii ofertanți/candidați în obținerea documentației de atribuire sau Restricții în obținerea documentației de atribuire, prin publicarea parțială sau nepublicarea în Sistemul electronic de achiziții publice, cu excepția celor permise de legislația națională
  6.Nepublicarea prin erată a prelungirii termenului-limită de depunere a ofertelor sau a solicitărilor de participare în cazul procedurilor de licitație restrânsă și procedurilor de negociere competitivă, cu excepția situației reglementate la art. 153 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 163 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare sau Nerespectarea obligației de prelungirea a termenului de depunere a ofertelor sau a solicitărilor de participare în situația când, din orice motiv, un operator economic a solicitat informații suplimentare în termenele stabilite de autoritatea/entitatea contractantă și nu a primit răspuns în termenele prevăzute în legislația națională
  7.Cazurile în care nu se justifică atribuirea unui contract prin procedura de negociere competitivă sau dialog competitiv
  8.Nerespectarea procedurilor stabilite în legislație pentru instrumentele și tehnicile specifice de atribuire - respectiv pentru acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziții, licitația electronică, cataloage electronice, activități de achiziție centralizată - cu excepția cazurilor în care neregula este acoperită de alte tipuri de abateri prevăzute în prezenta anexă
  9.Criteriile de calificare și de selecție nu au fost menționate și/sau criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare nu au fost enumerate în anunțul de participare/de concesionare/invitația la procedura concurențială de ofertare sau în documentația de atribuire. sau În Sistemul electronic de achiziții publice nu au fost publicate împreună cu anunțul de participare/de concesionare/invitația la procedura concurențială de ofertare și condițiile pentru executarea contractelor sau specificațiile tehnice. sau În anunțul de participare/concesiune/invitația la procedura concurențială publicat/publicată, documentația de atribuire sau prin răspunsurile autorității/entității contractante la solicitările de clarificări ale operatorilor economici nu s-au detaliat suficient criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare și ponderile acestora, având astfel un efect de limitare nejustificată a concurenței. sau Necomunicarea/Nepublicarea clarificărilor/informațiilor suplimentare cu privire la criteriile de calificare și de selecție/atribuire
  10.Utilizarea unor criterii de calificare, selecție, atribuire sau a unor condiții de executare a contractelor sau a unor specificații tehnice care sunt discriminatorii din cauza unor cerințe preferențiale în mod nejustificat la nivel național, regional sau local
  11.Utilizarea unor criterii de calificare, selecție, atribuire sau condiții de executare a contractelor sau a unor specificații tehnice care nu sunt discriminatorii în sensul abaterii de la punctul 10, dar care restricționează accesul operatorilor economici
  12.Definirea insuficientă sau imprecisă a obiectului contractului, cu excepția situațiilor pentru care legislația națională permite negocierea sau când obiectul contractului a fost clarificat după publicarea anunțului de participare/de concesionare/invitației la procedura concurențială de ofertare/concesiune și clarificarea a fost publicată în JOUE și la nivel național
  13.Limitarea subcontractării în alte condiții decât cele prevăzute de legislație

  SELECȚIA OFERTANȚILOR ȘI EVALUAREA OFERTELOR
  Nr. crt.TIPUL DE ABATERE/NEREGULĂ CONSTATATĂ
  1.Modificarea criteriilor de calificare și de selecție sau a specificațiilor tehnice după data de deschidere a ofertelor sau aplicarea incorectă a acestora
  2.Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de atribuire care sunt diferite față de cele publicate în anunțul de participare/de concesionare/invitația la procedura concurențială de ofertare sau caietul de sarcini sau Evaluarea pe baza unor criterii de atribuire suplimentare care nu au fost publicate
  3.Pistă de audit insuficientă pentru atribuirea contractului, în sensul că documentele achiziției sunt insuficiente pentru a justifica atribuirea contractului sau se refuză accesul la aceste documente
  4.Negocierea pe parcursul procedurii de atribuire, inclusiv modificarea ofertei câștigătoare în timpul evaluării, cu excepția situațiilor permise de legislația națională
  5.Implicarea anterioară a candidaților/ofertanților în relații cu autoritatea/entitatea contractantă, ce produce efecte de denaturare a concurenței sau încălcarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței
  6.Modificarea semnificativă a condițiilor inițiale enunțate în anunțul de participare sau în documentul descriptiv, respectiv cerințelor minime, criteriul de atribuire și factorii de evaluare în cazul procedurilor de negociere competitivă
  7.Respingerea nejustificată a unei oferte cu preț neobișnuit de scăzut
  8.Conflictul de interese, cu impact asupra rezultatului procedurii de achiziție
  9.Înțelegeri între ofertanți/candidați, respectiv între grupuri de firme care au ca scop să crească prețurile sau să scadă calitatea produselor, lucrărilor sau serviciilor oferite în cadrul achizițiilor publice/sectoriale/concesiunilor stabilite de Consiliul Concurenței, instanță sau alt organism competent, cu sau fără implicarea vreunei persoane din cadrul sistemului de gestiune și control sau din cadrul autorității/entității contractante, în cazul în care una dintre companiile care sunt parte la înțelegere a semnat contractul/contractele în cauză

  IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI
  Nr. crt.TIPUL DE ABATERE/NEREGULĂ CONSTATATĂ
  1.Modificări ale condițiilor contractuale prevăzute în anunțul de participare/de concesionare/invitația la procedura concurențială de ofertare sau caietul de sarcini fără respectarea prevederilor legale
  B. Contracte a căror valoare este sub pragul valoric stabilit, conform legislației în vigoare, pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneÎn conformitate cu prevederile legislației europene și a jurisprudenței Curții Europene de Justiție în cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor europene din domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii nu este obligatorie sau este parțial obligatorie și se constată abateri autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplică, prin analogie, abaterile de la lit. A.
  -----