LEGE nr. 243 din 20 decembrie 2019privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 24 decembrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Titlul I Organizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează înființarea și funcționarea în România a fondurilor de investiții alternative, organisme de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012.(2) Fondurile de investiții alternative menționate la alin. (1), denumite în continuare F.I.A., sunt acele entități înființate în România fie pe bază contractuală în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, aplicabile societăților simple fără personalitate juridică, fie prin act constitutiv în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, definite la art. 3 pct. 20 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 74/2015.(3) Fondurile de investiții alternative atrag fonduri de la investitori, în vederea investirii acestora în conformitate cu documentele de constituire și cadrul legal aplicabil, în interesul exclusiv al acestora.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) act constitutiv - înscris unic definit la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) activ imobiliar - o construcție existentă, a cărei finalizare este certificată pe baza unui proces-verbal de recepție a lucrărilor sau un teren; c) A.F.I.A. - administrator de F.I.A. definit la art. 3 pct. 2 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare;d) A.F.I.A. extern - administrator de F.I.A. definit la art. 3 pct. 3 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare;e) B.N.R. - Banca Națională a României;f) F.I.A. de tip deschis - F.I.A. definit la art. 1 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 694/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2013 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiții alternative, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 694/2014;g) F.I.A. de tip închis - F.I.A. definit la art. 1 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 694/2014;h) F.I.A. destinate investitorilor profesionali - F.I.A. care atrag resurse financiare exclusiv de la investitorii profesionali sau de la investitorii de retail care solicită încadrarea în categoria investitorilor profesionali;i) F.I.A. destinate investitorilor de retail - F.I.A. care pot atrage resurse de la investitori de retail și/sau de la investitori profesionali;j) grup - grupul definit la art. 2 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017;k) instituție de credit - instituție de credit definită la art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;l) instrumente financiare - instrumente financiare definite conform art. 2 alin. (1) pct. 17 din Legea nr. 24/2017;m) investitor profesional - un investitor care este considerat a fi un client profesional sau poate fi, la cerere, considerat a fi un client profesional, în sensul definițiilor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;n) investitor de retail - un investitor care nu este investitor profesional;o) investiție imobiliară - investiție în active imobiliare, în acțiuni neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare ale societăților cu profil imobiliar, respectiv părți sociale ale societăților cu profil imobiliar ale căror situații financiare sunt auditate cel puțin cu frecvență anuală și care își evaluează activele cel puțin anual, precum și împrumuturile acordate unei S.A./S.R.L. cu profil imobiliar, în condițiile prevăzute la art. 40 alin. (9);p) loc de tranzacționare - un loc de tranzacționare definit conform art. 2 alin. (1) pct. 22 din Legea nr. 24/2017;q) S.A.I. - societate de administrare a investițiilor definită la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012;r) stat membru - un stat definit conform art. 3 pct. 38 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare;s) subscripție publică - subscripție publică, astfel cum este prevăzută în cap. II al titlului II din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;t) titluri de participare - titluri de participare definite la art. 3 pct. 45 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare;u) V.A.N. - valoarea activelor nete;v) V.U.A.N. - valoarea unitară a activelor nete.  +  Articolul 3Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă să aplice prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012.  +  Capitolul II Autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative  +  Secţiunea 1 Condiții generale  +  Articolul 4(1) Un F.I.A. este autorizat după ce, în prealabil, A.S.F. a autorizat/înregistrat A.F.I.A. sau și-a exprimat acordul cu privire la cererea unei A.F.I.A. dintr-un stat membru de a administra activele respectivului F.I.A., a autorizat regulile fondului sau, după caz, actul constitutiv al societății de investiții și alegerea depozitarului.(2) Administrarea activelor unui F.I.A. de către un A.F.I.A. extern se realizează în baza unui contract scris.(3) Depozitarea activelor unui F.I.A. este realizată de un depozitar înscris în Registrul public al A.S.F., care respectă prevederile Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 231/2013, precum și cerințele de păstrare în condiții de siguranță a activelor F.I.A. stabilite prin Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, și regulamentul european anterior menționat.(4) A.S.F. hotărăște cu privire la emiterea sau retragerea unei autorizații pentru un F.I.A. în termen de maximum 60 de zile de la înregistrarea cererii și a documentelor complete prevăzute de reglementările A.S.F. depuse de A.F.I.A.(5) Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (4), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații suplimentare sau a modificării efectuate la solicitarea A.S.F., depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii inițiale.(6) În cazul respingerii unei cereri, A.S.F. emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei către petent.(7) În situația în care constată că respectivul F.I.A. nu mai întrunește condițiile legale de funcționare, A.S.F. va aplica A.F.I.A., în funcție de gravitatea faptei, sancțiunile și/sau măsurile administrative prevăzute la art. 74.(8) A.S.F. poate retrage autorizația de funcționare pentru un F.I.A. la solicitarea F.I.A. autoadministrat sau a A.F.I.A. extern care administrează activele respectivului F.I.A., în conformitate cu prevederile stabilite la alin. (4).(9) Autorizarea, conversia titlurilor de participare, transformarea unui F.I.A. în O.P.C.V.M., fuziunea, divizarea și retragerea autorizației de funcționare a unui F.I.A. sunt supuse aprobării A.S.F.(10) Semnarea adeziunii privind subscrierea de titluri de participare ale F.I.A. de către un investitor atrage automat consimțământul acestuia cu privire la conținutul regulilor sau actului constitutiv al F.I.A. respectiv, după caz. Toți investitorii F.I.A. beneficiază de un tratament egal în legătură cu F.I.A., cu excepția cazului în care regulile sau actul constitutiv al F.I.A. prevăd altfel, prin crearea unor clase diferite de titluri de participare. A.F.I.A. și depozitarul F.I.A., precum și entitățile terțe către care sunt delegate activități de către A.F.I.A. sau depozitarul F.I.A. acționează exclusiv în interesul și beneficiul investitorilor F.I.A.(11) A.F.I.A. stabilește politica de subscriere și răscumpărare a titlurilor de participare ale F.I.A. și în funcție de profilul de lichiditate, activele eligibile pentru investiție, perioada necesară pentru lichidarea voluntară a activelor și portofoliul investițional al F.I.A., în conformitate cu prevederile regulilor sau actului constitutiv al F.I.A., cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 47 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.(12) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, activele unui F.I.A. destinat investitorilor de retail sunt administrate de un A.F.I.A. autorizat de către A.S.F. sau de o altă autoritate competentă dintr-un stat membru sau dintr-un stat terț sau de către un A.F.I.A. care deține și o autorizație de S.A.I.  +  Articolul 5(1) În situații excepționale și numai pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, F.I.A. autoadministrat sau A.F.I.A. care acționează în numele unui F.I.A. poate limita sau poate suspenda temporar emisiunea și/sau răscumpărarea titlurilor de participare, cu respectarea prevederilor regulilor F.I.A. de tip contractual sau actului constitutiv al F.I.A. de tip societate de investiții. Regulile fondului sau actul constitutiv prevăd o prezentare a situațiilor excepționale ce pot determina suspendarea temporară a emisiunii și/sau răscumpărării titlurilor de participare, precum și o mențiune cu privire la faptul că suspendarea temporară a emisiunii și/sau răscumpărării titlurilor de participare poate interveni și în alte situații excepționale care pot apărea pe perioada de funcționare a F.I.A. și care nu au putut fi în mod rezonabil anticipate la data constituirii F.I.A., la care se adaugă și o listă a regulilor de evaluare și politicilor de investiții utilizate în administrarea F.I.A.(2) Decizia A.F.I.A. sau F.I.A. autoadministrat de suspendare va specifica perioada, condițiile și motivul/motivele suspendării. Regulile fondului sau actul constitutiv prevăd explicit posibilitatea prelungirii perioadei inițiale de suspendare. Suspendarea poate fi prelungită în cazul în care condițiile și motivul/motivele suspendării se mențin.(3) În situațiile menționate la alin. (1), A.F.I.A. sau F.I.A. autoadministrat trebuie să comunice, în cel mult o zi lucrătoare, decizia sa investitorilor, A.S.F. și autorităților competente din statele membre în care își distribuie titlurile de participare.(4) Pentru protecția interesului public și al investitorilor, A.S.F. poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii și/sau răscumpărării titlurilor de participare ale unui F.I.A. autorizat de aceasta. A.S.F. poate emite reglementări cu privire la situațiile și condițiile în care decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii și/sau răscumpărării titlurilor de participare ale unui F.I.A. autorizat de aceasta.(5) Actul de suspendare emis de A.S.F. specifică perioada, condițiile și motivul/motivele suspendării. A.S.F. poate decide prelungirea suspendării, în cazul în care condițiile și motivul/motivele suspendării se mențin.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea și funcționarea F.I.A. de tip contractual  +  Articolul 6(1) F.I.A. de tip contractual, denumite în continuare F.I.A.C., sunt entitățile fără personalitate juridică, înființate pe bază contractuală sub formă de societăți simple fără personalitate juridică, în conformitate cu prevederile art. 1.888 lit. a) și ale art. 1.892 alin. (1) din Codul civil.(2) Unitățile de fond evidențiază deținerea de capital a investitorului în activele F.I.A.C., achiziționarea acestora reprezentând modalitatea de investire în respectivul fond. Deținătorii de unități de fond beneficiază de drepturi și obligații doar în limitele valorice și proporția din activele F.I.A.C. deținute.(3) Inițiativa constituirii unui F.I.A. de tip contractual aparține:a) A.F.I.A. autorizați de/înregistrați la A.S.F., după caz;b) A.F.I.A. stabiliți în alte state membre autorizați în baza legislației emise în aplicarea Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010, denumită în continuare Directiva nr. 61/2011/UE, și care respectă procedura de notificare prevăzută la art. 34 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare;c) A.F.I.A. din state terțe pentru care România este desemnată stat membru de referință conform prevederilor Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 448/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de instituire a unei proceduri pentru stabilirea statului membru de referință al unui A.F.I.A. din afara UE în temeiul Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului.(4) Oferirea unităților de fond ale unui F.I.A.C. se poate face numai după autorizarea acestuia de către A.S.F. și înscrierea în Registrul public al A.S.F., cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea ei și în condițiile menționate în documentul de ofertă și regulile fondului.(5) Un F.I.A.C. poate emite mai multe clase de unități de fond cu respectarea reglementărilor emise de A.S.F. și a dispozițiilor stabilite în regulile fondului și în documentul de ofertă al F.I.A.C.(6) A.F.I.A. reprezintă legal F.I.A.C., ale cărui active le administrează, în relația cu terții și poate întreprinde demersuri legale sau intra în raporturi juridice în scopul protejării intereselor deținătorilor de unități de fond ale F.I.A.C.(7) A.F.I.A. care administrează activele F.I.A.C. răspunde separat sau în solidar cu depozitarul F.I.A.C., după caz, față de investitorii F.I.A.C. sau față de alte terțe părți pentru orice încălcare a prezentei legi, a reglementărilor A.S.F. sau pentru orice abatere imputabilă în legătură cu administrarea activelor F.I.A.C.(8) Un A.F.I.A., în numele unui F.I.A.C., poate deține calitatea de asociat în cadrul unei societăți cu răspundere limitată sau acționar într-o societate pe acțiuni, cu respectarea prevederilor prezentei legi, fără a fi considerate ca aparținând patrimoniului A.F.I.A. și nu pot face obiectul niciunei pretenții fie din partea creditorilor A.F.I.A., fie în cazul falimentului sau al lichidării administrative a respectivului A.F.I.A.  +  Articolul 7(1) În vederea autorizării unui F.I.A.C., A.F.I.A. depune la A.S.F. o cerere, însoțită de documentele prevăzute în reglementările emise de A.S.F.(2) Documentul de ofertă al F.I.A.C., precum și orice modificări ulterioare ale acestuia se notifică A.S.F., în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale reglementărilor A.S.F. Documentul de ofertă are formatul de prezentare și conținutul minim stabilite de reglementările emise de A.S.F. sau de Regulamentul delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, denumit în continuare Regulamentul nr. 2019/980, după caz.(3) Regulile fondului, precum și orice modificări ulterioare ale acestora se aprobă de către A.S.F., în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale reglementărilor A.S.F.  +  Articolul 8(1) Documentul de ofertă al F.I.A.C. și regulile fondului stabilesc cel puțin următoarele:a) entitățile responsabile cu administrarea și depozitarea activelor F.I.A.C.;b) în cazul F.I.A.C. de tip deschis, datele exacte sau perioadele de timp la care se pot răscumpăra din activ unitățile de fond la inițiativa oricărui investitor anterior începerii fazei de lichidare a F.I.A.C., în mod direct sau indirect, în conformitate cu procedurile și frecvența de răscumpărare stabilite în regulile F.I.A.C. Un F.I.A.C. de tip deschis își răscumpără din activ unitățile de fond cel puțin anual;c) în cazul F.I.A.C. de tip închis, durata de funcționare a fondului, data lichidării fondului, faptul că unitățile de fond nu pot fi răscumpărate de investitori înainte de începerea fazei de lichidare a fondului, în mod direct sau indirect, din activele F.I.A.C.;d) lista comisioanelor achitate din activul F.I.A.C., modalitatea de calcul, precum și nivelul maxim al acestora; sunt considerate comisioane ce pot fi achitate din activul F.I.A.C., fără a se limita la acestea, comisioanele de administrare, de performanță, de depozitare, de răscumpărare, dacă este cazul, de conversie a unităților de fond sau claselor de unități de fond;e) lista cheltuielilor achitate din activul F.I.A.C.;f) drepturile și obligațiile investitorilor;g) limitele investiționale;h) modalitatea de calcul al activului net, al valorii unitare a activului net, precum și al prețului de subscriere și al celui de răscumpărare a unităților de fond ale F.I.A.C.;i) metodele de evaluare utilizate, conform reglementărilor A.S.F.;j) strategia/politica de investiții aplicată în administrarea F.I.A.C., obiectivul investițional, riscurile asociate cu acesta, durata recomandată a investițiilor, categorii de active eligibile, tehnicile/instrumentele utilizate în administrarea portofoliului, mecanismele de administrare a riscurilor.(2) Regulile fondului și documentul de ofertă al F.I.A.C. de tip închis pot prevedea și derularea unor oferte ulterioare de unități de fond. Perioadele în care se derulează ofertele ulterioare pot să nu coincidă cu perioadele în care investitorii F.I.A.C. pot depune cereri de răscumpărare.(3) Regulile fondului și documentul de ofertă al F.I.A.C. pot prevedea posibilitatea distribuirii către investitori, la anumite date sau pe parcursul unei perioade calendaristice, a câștigului acumulat într-o anumită perioadă stabilită în documentele F.I.A.C.(4) Documentul de ofertă avertizează investitorii potențiali, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta acestuia, asupra faptului că:a) investițiile în F.I.A.C. nu sunt depozite bancare, iar băncile, în cazul în care dețin calitatea de acționar al unui A.F.I.A., nu oferă nicio garanție investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite;b) autorizarea F.I.A.C. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calității plasamentului în respectivele unități de fond;c) investițiile în F.I.A.C. comportă nu numai avantaje/beneficii specifice, dar și riscuri asociate cu realizarea/nerealizarea strategiei/politicii de investiții și a obiectivului investițional al F.I.A.C., inclusiv riscul apariției unor pierderi pentru investitori, valoarea investiției fiind, de regulă, proporțională cu riscul asumat.(5) Fiecare investitor în unități de fond semnează obligatoriu o declarație că a primit, a citit și a înțeles prevederile documentului de ofertă.(6) Documentul de ofertă al F.I.A.C. cuprinde o listă a comisioanelor percepute direct investitorilor sau plătite din activul fondului. La stabilirea tipului și valorii comisioanelor, A.F.I.A. care administrează F.I.A.C. ține cont de caracteristicile F.I.A.C., strategia investițională și politica activă sau pasivă de administrare a portofoliului investițional, pentru a nu prejudicia în niciun fel interesele deținătorilor de titluri de participare prin modalitatea de calcul sau perioada de aplicare a comisioanelor impuse acestora.(7) În aplicarea prevederilor alin. (6), A.S.F. poate solicita A.F.I.A. care administrează F.I.A.C. să își revizuiască politica de comisioane în situația în care constată prejudicierea intereselor deținătorilor de titluri de participare.(8) Regulile F.I.A.C. includ și condițiile în care A.F.I.A. poate limita sau suspenda temporar emisiunea și răscumpărarea de unități de fond, condițiile de lichidare voluntară și de vânzare ordonată a activelor F.I.A.C. la finalul duratei de funcționare a acestuia, dacă este cazul, precum și orice alte mecanisme de administrare a lichidității fondului în situații extreme de piață, cu o volatilitate crescută a piețelor financiare, cu dificultăți de evaluare și valorificare justă a activelor și/sau un dezechilibru sistemic între cererea și oferta de instrumente financiare și de alte active din portofoliul F.I.A.C.  +  Articolul 9(1) Emisiunea și răscumpărarea unităților de fond se fac în conformitate cu documentul de ofertă notificat A.S.F. și cu regulile F.I.A.C. autorizate de A.S.F.(2) Modificările ulterioare ale documentului de ofertă a F.I.A.C. se realizează în baza unui act adițional la documentul de ofertă, sunt comunicate investitorilor ulterior notificării acestora către A.S.F. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acestora și intră în vigoare la data comunicării acestora către investitori.(3) În cazul F.I.A.C. destinat investitorilor de retail, documentul de ofertă este publicat pe site-ul web al A.F.I.A. Orice modificare a documentului de ofertă al unui F.I.A.C. destinat investitorilor de retail se publică pe site-ul web al A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A.C. împreună cu o notă de informare a investitorilor cu privire la fundamentarea și detalierea modificărilor aduse documentului de ofertă, după ce acesta este notificat către A.S.F.(4) În cazul F.I.A.C. destinate investitorilor profesionali, modificările ulterioare ale documentului de ofertă sunt aduse la cunoștința investitorilor prin intermediul canalelor de comunicare stabilite prin contractul de societate și sunt notificate și către A.S.F.(5) În termen de cel mult 30 de zile de la data primirii documentului de ofertă actualizat menționat la alin. (2), (3) sau (4), A.S.F. va putea comunica A.F.I.A. eventuale observații pe marginea formei și conținutului respectivului document. În situații excepționale, A.S.F. poate prelungi termenul de 30 de zile până la maximum 45 de zile, în cazul în care observațiile sale cu privire la documentul de ofertă sunt semnificative.  +  Articolul 10Valoarea activului total și a activului net, prețul de emisiune și prețul de răscumpărare pot fi exprimate în lei sau în valute liber convertibile, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 231/2013 și reglementărilor emise de A.S.F. Moneda folosită pentru denominare este precizată în regulile fondului.  +  Articolul 11(1) A.F.I.A. supune autorizării A.S.F. modificările intervenite în regulile F.I.A.C., în conformitate cu reglementările A.S.F., înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări, cu prezentarea unei fundamentări a acestora.(2) În vederea informării investitorilor cu privire la modificările semnificative intervenite la regulile F.I.A.C. menționate la alin. (1), A.F.I.A. publică pe site-ul propriu sau prin intermediul canalelor de comunicare stabilite prin contractul de societate o notă de informare cu privire la acestea în termen de maximum două zile lucrătoare de la data autorizării sau notificării lor către A.S.F., după caz.(3) Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul modificărilor intervenite la documentul de ofertă notificat A.S.F. al F.I.A.C.(4) În situația în care investitorii nu sunt de acord cu modificările menționate la alin. (2) intervenite la regulile F.I.A.C. și/sau la documentul de ofertă al F.I.A.C. efectuate la inițiativa A.F.I.A., A.F.I.A. are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală ale investitorilor depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la alin. (2), fără perceperea de comisioane pentru investitorii care optează să se retragă din F.I.A.C.(5) A.F.I.A. are obligația de a transmite la A.S.F., în termen de două zile lucrătoare de la publicare, dovada publicării notei de informare.(6) Modificările prevăzute la alin. (3) intervenite la documentele avute în vedere la momentul autorizării F.I.A.C. sunt notificate A.S.F. în termen de două zile lucrătoare de la data aplicării lor.(7) Retragerea autorizației de funcționare a unui F.I.A.C. la solicitarea expresă a A.F.I.A. care administrează activele F.I.A.C. se realizează în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.(8) Retragerea avizului de funcționare a unui depozitar F.I.A.C. la solicitarea expresă a acestuia se realizează în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.  +  Articolul 12(1) Un F.I.A.C. poate fi constituit din mai multe compartimente de investiții, denumite în continuare subfonduri, având caracteristicile prevăzute de reglementările A.S.F. și care, la rândul lor, pot emite mai multe clase de unități de fond.(2) În cazul F.I.A.C. destinat investitorilor de retail, în vederea respectării limitelor investiționale prevăzute la art. 35, fiecare subfond va fi considerat un F.I.A.C. distinct.(3) În vederea acordării de către A.S.F. a autorizației unui F.I.A.C. constituit din mai multe compartimente de investiții, A.F.I.A. depune la A.S.F. o cerere, însoțită de documentele menționate la art. 7, precum și de modelul formularelor de conversie a unităților de fond aferente compartimentelor F.I.A.C.(4) Pe lângă informațiile prevăzute la art. 8 alin. (1), regulile F.I.A.C. vor include și condițiile în care A.F.I.A. poate suspenda temporar conversia de unități de fond.(5) Un subfond nou-înființat se supune autorizării A.S.F. Solicitarea de autorizare a regulilor se aplică pentru fiecare subfond nou sau clasă de unități de fond nou-înființată și este însoțită de documentele prevăzute în reglementările emise de A.S.F. Activele reprezentând investiții ale unui subfond nu vor fi considerate investiții ale oricărui alt subfond și nu pot face obiectul niciunei pretenții din partea creditorilor oricărui alt subfond.  +  Articolul 13F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master prevăzute la art. 3 pct. 23 și 24 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt organizate și funcționează conform condițiilor aplicabile O.P.C.V.M.-urilor de tip feeder master prevăzute la art. 125-147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012, precum și în conformitate cu reglementările A.S.F.  +  Articolul 14(1) În cazul F.I.A.C. ale cărui unități de fond se intenționează a fi admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din România, demersurile în vederea admiterii la tranzacționare sunt realizate de către A.F.I.A. care are inițiativa constituirii respectivului F.I.A.C.(2) În cazul F.I.A.C. menționate la alin. (1), admiterea și retragerea de la tranzacționare se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare și ale reglementărilor proprii ale operatorilor care administrează respectivul loc de tranzacționare.  +  Articolul 15Ulterior admiterii la tranzacționare a unui F.I.A.C., A.F.I.A. care îl administrează are, suplimentar obligației de respectare a prezentei legi, și obligația respectării prevederilor legale în vigoare aplicabile emitenților de instrumente financiare admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare și a reglementărilor proprii emise de operatorii care administrează respectivul loc de tranzacționare, referitoare la obligațiile de informare, transparență și raportare, aplicabile emitenților de valori mobiliare.  +  Articolul 16Prețul de emisiune a unității de fond emise de F.I.A.C. admise la tranzacționare va fi stabilit de către A.F.I.A., cu luarea în considerare a pasului minim de preț, dimensiunii blocurilor de tranzacționare și a benzilor de lichiditate stabilite prin reglementările operatorului locului de tranzacționare pentru piața/segmentul de piață aferent locului de tranzacționare în cadrul căruia este admis la tranzacționare.  +  Secţiunea a 3-a Autorizarea și funcționarea F.I.A. înființate ca societăți de investiții  +  Articolul 17(1) Prevederile prezentei secțiuni sunt aplicabile F.I.A., cu personalitate juridică, constituite prin act constitutiv în forma juridică de societăți pe acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare F.I.A. de tipul societăților de investiții - F.I.A.S.(2) F.I.A.S. emit acțiuni nominative și capitalul social subscris este vărsat integral la data constituirii.  +  Articolul 18(1) Un F.I.A.S. poate fi administrat de un A.F.I.A. autorizat sau înregistrat de A.S.F., de un A.F.I.A. notificat A.S.F. stabilit în alt stat membru, de către un A.F.I.A. stabilit într-un stat terț, cu respectarea prevederilor art. 39 și 45 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau de către un consiliu de administrație și directori/consiliu de supraveghere și directorat, caz în care F.I.A.S. este administrat intern sau autoadministrat.(2) F.I.A.S. autoadministrate care atrag capital inclusiv de la investitori de retail se autorizează în conformitate cu prevederile cap. II din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19Un F.I.A.S. administrat intern, persoană juridică română, este autorizat sau înregistrat de A.S.F. în calitate de A.F.I.A., în condițiile stabilite la art. 2 alin. (3) sau art. 5, după caz, din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20(1) Un F.I.A.S. administrat extern de un A.F.I.A. autorizat sau înregistrat de A.S.F., de un A.F.I.A. stabilit în alt stat membru sau de un A.F.I.A. stabilit într-un stat terț, după caz, este autorizat în situația în care îndeplinește condițiile stabilite de prezenta lege, precum și pe cele din reglementările emise de A.S.F.(2) Prospectul sau documentul de ofertă, după caz, și actul constitutiv al F.I.A.S. cuprind dispoziții cu privire la încadrarea F.I.A.S. ca F.I.A. de tip deschis sau închis, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) sau c).  +  Articolul 21(1) Documentele atașate cererii de autorizare a F.I.A.S. administrat de un A.F.I.A. sunt stabilite în reglementările emise de A.S.F.(2) Auditorii financiari ai F.I.A.S. sunt înscriși în Registrul public al A.S.F. după avizarea acestora de către autoritate, în conformitate cu reglementările A.S.F.(3) Auditorii financiari ai F.I.A.S. informează imediat F.I.A.S. cu privire la orice nereguli identificate ca urmare a ducerii la îndeplinire a obligațiilor contractuale, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. privind activitatea de audit financiar.(4) Auditorii financiari ai F.I.A.S. raportează către A.S.F. în format electronic sau pe suport hârtie, în termen de 10 zile de la data constatării, cu prilejul derulării activității specifice, informații cu privire la orice faptă, măsură sau decizie a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului sau angajaților F.I.A.S. în legătură cu administrarea activelor F.I.A.S. de natură:a) să constituie o abatere de la prezenta lege, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reglementările A.S.F. sau Regulamentul (UE) nr. 231/2013, ce ar putea să afecteze negativ situația financiară, profitul sau activele F.I.A.S.;b) să pericliteze buna funcționare a F.I.A.S. sau stabilitatea piețelor financiare;c) să determine emiterea de opinii cu rezerve sau refuzul de certificare/auditare a situațiilor financiare ale F.I.A.S.(5) Prevederile alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător și auditorilor financiari ai F.I.A.C.(6) Documentul de ofertă al F.I.A.S. care atrage capital exclusiv de la investitori profesionali pe bază de plasament privat se notifică A.S.F. la momentul depunerii cererii de autorizare a F.I.A.S. respectiv.(7) Prospectul F.I.A.S. care atrage capital inclusiv de la investitori de retail se aprobă de către A.S.F. la momentul depunerii cererii de autorizare a F.I.A.S. respectiv, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE.  +  Articolul 22(1) Prospectul F.I.A.S care atrage capital inclusiv de la investitori de retail este întocmit în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile emitenților de valori mobiliare și ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acestora și cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 2019/980.(2) Documentul de ofertă al F.I.A.S. care atrage capital exclusiv de la investitori profesionali pe bază de plasament privat este întocmit în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.  +  Articolul 23(1) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (4), A.S.F. acordă autorizația unui F.I.A.S. administrat de un A.F.I.A., în termen de 3 luni de la data primirii documentației complete prevăzute de reglementările aplicabile. În cazuri bine justificate, acest termen se poate prelungi cu maximum 3 luni, în funcție de circumstanțele specifice cazului și după ce A.S.F. a notificat F.I.A.S. cu privire la această prelungire.(2) Acordarea autorizației unui F.I.A.S. poate fi refuzată în situația în care A.S.F. consideră că administrarea prudențială nu poate fi asigurată, deși sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta lege și de reglementările A.S.F.  +  Articolul 24Retragerea autorizației la solicitarea expresă a F.I.A.S. se efectuează în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (4) și în reglementările emise de A.S.F.  +  Articolul 25(1) Prevederile cap. II și III din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și F.I.A.S. autoadministrate, potrivit prevederilor prezentei legi și reglementărilor A.S.F.(2) Prevederile art. 8 alin. (6) și (7) și ale art. 12-16 se aplică în mod corespunzător și F.I.A.S.  +  Articolul 26(1) În cazul F.I.A.S. înființate prin subscripție publică, emiterea de către A.S.F. a autorizației menționate la art. 23 se realizează ulterior finalizării subscripției publice de acțiuni derulate în baza unui prospect de emisiune autorizat de către A.S.F. conform art. 27.(2) Suplimentar documentelor prevăzute la art. 21 alin. (1), F.I.A.S. înființate prin subscripție publică depun la A.S.F. atașat cererii de autorizare și rezultatele subscripției publice, motiv pentru care, în termen de maximum 15 zile de la data închiderii subscripției publice, membrii fondatori convoacă adunarea constitutivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și fac demersurile pentru autorizarea de către A.S.F. a societății.  +  Articolul 27(1) Prospectul de emisiune al F.I.A.S înființat prin subscripție publică supus aprobării A.S.F. are conținutul prevăzut în Regulamentul nr. 2019/980 și include și actul constitutiv al F.I.A.S.(2) Perioada de subscripție publică este precizată în prospectul de emisiune, dar nu poate depăși 12 luni.(3) Actualizarea prospectului în cazul modificării termenilor ofertei sau apariției oricărui nou eveniment sau modificării informațiilor inițiale prezentate în cadrul prospectului, de natură a afecta decizia investițională, pe parcursul procesului de subscripție publică, se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile emitenților de valori mobiliare, ale reglementărilor emise de A.S.F. și cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 2019/980.(4) Ulterior autorizării prospectului de emisiune al F.I.A.S. înființat prin subscripție publică, acesta este depus la oficiul registrului comerțului din județul unde este declarat sediul social, în vederea publicării lui în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 28(1) F.I.A.S. înființate prin subscripție publică sunt obligate să solicite admiterea la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare în termen de 90 de zile lucrătoare de la data obținerii autorizației din partea A.S.F.(2) În termenul prevăzut de reglementările operatorului locului de tranzacționare pentru aprobarea solicitării de admitere la tranzacționare, dar nu mai târziu de 12 luni de la data obținerii autorizației de la A.S.F. conform termenului prevăzut la art. 27 alin. (2), A.F.I.A. desemnat ca administrator al F.I.A.S. sau F.I.A.S. administrat intern, după caz, înființate prin subscripție publică, pot atrage capital de la investitori în baza unui angajament ferm de admitere la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare.(3) În cazul în care solicitarea A.F.I.A./F.I.A.S. administrat intern înființat prin subscripție publică este respinsă de către operatorul locului de tranzacționare menționat la alin. (2), autorizația acordată de A.S.F. pentru F.I.A.S. este considerată nulă de drept, iar A.F.I.A./F.I.A.S. administrat intern are obligația returnării integrale a sumelor de bani atrase de la investitori în termen de 30 de zile de la momentul emiterii deciziei operatorului locului de tranzacționare.(4) În cazul unui F.I.A.S. înființat prin subscripție publică, după admiterea acțiunilor sale în cadrul unui loc de tranzacționare, acțiunile pot fi răscumpărate cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile emitenților de valori mobiliare, precum și a reglementărilor proprii ale operatorului respectivului loc de tranzacționare.(5) Prevederile prezentului articol se aplică și F.I.A.S. care atrag capital de la cel puțin 150 de investitori de retail.  +  Articolul 29(1) Adunarea generală a acționarilor, denumită în continuare A.G.A., a F.I.A.S. se desfășoară potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale actului constitutiv al acesteia.(2) F.I.A.S. efectuează returnări de capital proporționale cu cotele-părți din aporturile investitorilor în scopul reducerii capitalului social al F.I.A.S., o singură dată în cursul unui exercițiu financiar, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, denumită în continuare A.G.E.A., a F.I.A.S., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), F.I.A.S. poate efectua returnări suplimentare de capital, proporționale cu cotele-părți din aporturile investitorilor, în scopul reducerii capitalului social al F.I.A.S., cu respectarea următoarelor cerințe cumulative:a) returnarea de capital este aprobată de A.G.E.A. a F.I.A.S. desfășurată potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) returnarea de capital către acționari se realizează exclusiv din surse proprii ale F.I.A.S.;c) F.I.A.S. a înregistrat profit în ultimele 3 exerciții financiare anterioare, în conformitate cu situațiile financiare anuale ale F.I.A.S. auditate conform legii.(4) F.I.A.S. efectuează operațiuni de răscumpărare a acțiunilor proprii, în scopul diminuării capitalului social, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (3) lit. a) și b), plata acțiunilor astfel dobândite urmând a se face numai din surse proprii ale F.I.A.S.  +  Articolul 30(1) În cazul F.I.A.S. ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau sunt tranzacționate în cadrul unei burse dintr-un stat terț, pe lângă prevederile art. 29 alin. (1), desfășurarea A.G.A. are loc cu respectarea legislației naționale aplicabile emitenților de valori mobiliare.(2) F.I.A.S. de la alin. (1) își pot răscumpăra propriile acțiuni prin decizia A.F.I.A. care administrează active F.I.A.S. sau prin hotărârea A.G.A. a F.I.A.S. autoadministrat, cu aprobarea A.S.F. și în conformitate cu prevederile legale aplicabile.(3) Acțiunile dobândite în condițiile alin. (2) pot fi folosite, pe baza hotărârii A.F.I.A. sau a A.G.A., după caz, în scopul diminuării capitalului social, al stabilizării cotației acțiunilor proprii pe piața de capital sau al remunerării personalului identificat definit în reglementările A.S.F. care pun în aplicare ghidurile ESMA privind politicile solide de remunerare în conformitate cu Directiva nr. 61/2011/UE (DAFIA).  +  Capitolul III F.I.A. destinate investitorilor de retail  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 31F.I.A. destinate investitorilor de retail, denumite în continuare F.I.A.I.R., constituite fie ca F.I.A. de tip contractual sau F.I.A. de tipul societăților de investiții, se încadrează în următoarele categorii:a) F.I.A. diversificate;b) F.I.A. specializate în:(i) investiții în acțiuni;(ii) investiții în obligațiuni;(iii) investiții în titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. destinate investitorilor de retail;(iv) investiții imobiliare;(v) titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice, înființate exclusiv ca F.I.A. de tip contractual;c) F.I.A. pe termen lung, reglementate de Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 760/2015;d) F.I.A. monetare.  +  Articolul 32(1) Valoarea inițială a unei unități de fond pentru un F.I.A.I.R. de tip contractual este de minimum 5 lei sau echivalentul acestei sume în alte valute.(2) F.I.A.I.R. nu se pot transforma într-o categorie de F.I.A. destinată investitorilor profesionali.(3) F.I.A.I.R. încadrat într-o categorie prevăzută la art. 31 poate solicita A.S.F. autorizarea în vederea încadrării în altă categorie prevăzută la același articol, cu modificarea în mod corespunzător a documentelor de constituire ca urmare a modificării politicii investiționale și cu respectarea regimului legal aferent noii categorii.  +  Articolul 33(1) Un F.I.A.I.R. nu poate efectua vânzări în lipsă, definite conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit, decât în scop de acoperire a riscurilor, respectiv hedging.(2) Un F.I.A.I.R. nu poate să investească în instrumente financiare emise de către A.F.I.A. care îl administrează.(3) Pe lângă prevederile art. 35 alin. (1) lit. d) pct. (ii), un F.I.A.I.R. investește exclusiv în O.P.C.V.M. și F.I.A. care asigură prin documentele constitutive sau alte documente relevante segregarea individuală a activelor deținute sau segregarea acestora în conturi omnibus, ce sunt reconciliate de către depozitarul O.P.C.V.M./F.I.A. cel puțin cu o periodicitate similară cu frecvența de subscriere sau răscumpărare oferită investitorilor respectivelor O.P.C.V.M./F.I.A. Un cont omnibus, ce poate cuprinde active ale mai multor clienți ai depozitarilor O.P.C.V.M./F.I.A., nu poate conține activele proprii ale depozitarului O.P.C.V.M./F.I.A. sau ale entității terțe delegate.  +  Articolul 34(1) Un F.I.A.I.R. poate să depășească limitele privind investițiile în instrumentele financiare care sunt incluse în activul său în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente acestora cu condiția ca depășirea să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile.(2) Pe lângă excepția prevăzută la alin. (1), F.I.A.I.R. pot deroga de la respectarea limitelor investiționale aplicabile pe o perioadă de maximum 6 luni de la data primei emisiuni de titluri de participare ale F.I.A.I.R., cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului și doar cu includerea în cadrul prospectului de emisiune sau documentului de ofertă, după caz, a cazurilor considerate excepționale.  +  Secţiunea a 2-a Investiții permise  +  Articolul 35(1) Investițiile unui F.I.A.I.R. pot fi efectuate exclusiv în unul sau mai multe dintre următoarele active:a) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, din România sau dintr-un stat membru;b) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei să fie aprobată de A.S.F., în conformitate cu cerințele de eligibilitate din reglementările emise de A.S.F., și să fie prevăzută în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții, aprobate de A.S.F.;c) valori mobiliare nou-emise, ce fac obiectul unei oferte publice în vederea admiterii la tranzacționare, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:(i) documentele de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau tranzacționarea în cadrul unei burse dintr-un stat terț care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea locului de tranzacționare sau a bursei să fie aprobată de A.S.F. ori să fie prevăzută în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții, aprobate de A.S.F.;(ii) această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune;d) titluri de participare ale O.P.C.V.M sau F.I.A. stabilite sau nu în state membre, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:(i) F.I.A. sunt autorizate sau înregistrate;(ii) activitățile F.I.A. fac obiectul unor rapoarte periodice, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și a operațiunilor din perioada de raportare, în concordanță cu frecvența de răscumpărare oferită investitorilor, după caz;(iii) profilul F.I.A. se înscrie în profilul de lichiditate al F.I.A. stabilit de A.F.I.A. conform art. 4 alin. (11);e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România, într-un stat membru sau într-un stat terț, în acest ultim caz cu condiția ca instituția de credit să fie supusă unor reguli prudențiale echivalente acelora emise de către Uniunea Europeană;f) instrumente financiare derivate, cu decontare finală în fonduri bănești sau în acțiunea-suport a instrumentului, tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare sau pe o bursă dintr-un stat terț în sensul lit. a) și b), și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara piețelor reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:(i) activul-suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul articol, precum și indici financiari, rata dobânzii, metale prețioase, produse energetice și cursul de schimb, în care F.I.A. poate investi, potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții;(ii) contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara piețelor reglementate, sunt entități, subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin categoriilor aprobate de A.S.F.;(iii) instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice și verificabile și pot fi, la inițiativa A.F.I.A. extern sau F.I.A. autoadministrat, vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă zilnic, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar;g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis determinată în orice moment, cu excepția efectelor de comerț, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supus reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și a economiilor acestora, iar instrumentele:(i) să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în situația statelor federale, de unul dintre membrii componenți ai federației sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai multe state membre; sau(ii) să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate la lit. a) și b); sau(iii) să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor definite de legislația europeană, sau de o entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli validate de A.S.F. ca fiind echivalente cu cele prevăzute de legislația europeană; sau(iv) să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de A.S.F., cu condiția ca investițiile în astfel de instrumente să fie subiect al unei protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. (i), (ii) și (iii), și ca emitentul să fie o societate ale cărei capital și rezerve să se ridice la cel puțin echivalentul în lei a 10.000.000 euro, care își prezintă și publică situațiile financiare anuale, conform legislației europene aplicabile, sau o entitate care, în cadrul unui grup de societăți care conține una sau mai multe societăți listate, are rolul de a finanța grupul sau este o entitate dedicată finanțării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanțare;h) părți sociale ale societăților cu răspundere limitată, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale căror situații financiare anuale sunt auditate conform legii;i) valori mobiliare definite la art. 3 alin. (1) pct. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 ce nu sunt admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unei burse dintr-un stat terț;j) valută, achiziționată pe piața internă, liber convertibilă, conform criteriilor B.N.R.;k) titluri de stat;l) active imobiliare, cu respectarea reglementărilor A.S.F. și ale prevederilor asumate în documentele F.I.A.I.R.; m) certificate de emisii de gaze cu efect de seră, așa cum sunt acestea definite la art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare;n) bunuri mobile și imobile necesare strict pentru desfășurarea activității unui F.I.A. înființat ca societate de investiții; prevederile prezentei litere nu se aplică F.I.A. înființat ca fond de investiții fără personalitate juridică.(2) Investițiile F.I.A.I.R. se vor realiza cu respectarea următoarelor limite, cu excepția acelor tipuri de F.I.A.I.R. pentru care prezenta lege distinge altfel:a) nu poate deține mai mult de 10% din active în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise de același emitent, cu excepția valorilor mobiliare sau a instrumentelor pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de un stat terț sau de organisme publice internaționale din care fac parte unul sau mai multe state membre. Limita de 10% poate fi majorată până la maximum 40%, cu condiția ca valoarea totală a valorilor mobiliare deținute de F.I.A.I.R. în fiecare dintre emitenții în care are dețineri de până la 40% să nu depășească în niciun caz 80% din valoarea activelor sale;b) nu poate deține mai mult de 50% din active în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise de entități aparținând aceluiași grup definit la art. 2 lit. j), iar în cazul grupului din care face parte A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A., această limită este de 40%;c) expunerea la riscul de contraparte într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate nu poate depăși 20% din activele sale, indiferent de contrapartea tranzacției;d) expunerea globală față de instrumentele financiare derivate nu poate depăși valoarea totală a activului său;e) valoarea conturilor curente și a numerarului să se încadreze în maximum 20% din activele sale; limita poate fi depășită până la maximum 50%, cu condiția ca sumele respective să provină din emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadență sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depășirea respectivă să nu fie pe o perioadă mai mare de 90 de zile;f) nu poate să constituie și să dețină depozite bancare constituite la aceeași bancă reprezentând mai mult de 30% din activele sale;g) nu poate deține mai mult de 20% din activele sale în titluri de participare neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau pe o bursă dintr-un stat terț, emise de un singur F.I.A. destinat investitorilor de retail;h) nu poate deține mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau pe o bursă dintr-un stat terț, emise de un singur F.I.A. destinat investitorilor profesionali;i) nu poate deține mai mult de 50% din activele sale în titluri de participare neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau pe o bursă dintr-un stat terț, emise de alte F.I.A. de tip deschis. În cazul grupului din care face parte A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A., limita de deținere este de 40% din activele sale;j) nu poate deține mai mult de 40% din activele sale în titluri de participare emise de un singur O.P.C.V.M. autorizat de A.S.F. sau de o autoritate competentă națională dintr-un alt stat membru, precum și în titluri de participare emise de un singur organism de plasament colectiv admis la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din România, alt stat membru sau pe o bursă dintr-un stat terț;k) nu poate acorda împrumuturi de instrumente financiare care să reprezinte mai mult de 20% din activul său, perioada de acordare a împrumutului neputând fi mai mare de 12 luni calendaristice, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. privind tranzacțiile în marjă și operațiunile de împrumut; limita de 20% din activul său poate fi majorată până la 30%, cu aprobarea A.S.F., în condițiile stabilite de reglementările A.S.F.;l) nu poate acorda împrumuturi de numerar, nu poate participa/subscrie la împrumuturi sindicalizate, nu poate garanta împrumuturi de numerar în favoarea unui terț, cu excepția entităților din grupul din care face parte F.I.A.I.R. înființat ca societate de investiții în limita a 10% din activul său și nu poate achiziționa direct, parțial sau integral portofolii de credite emise de alte entități financiare sau nefinanciare, cu excepția plasamentelor investiționale în instrumente financiare emise de instituții financiare recunoscute internațional, instituții de credit sau de instituții financiare nebancare autorizate de B.N.R. sau de alte bănci centrale dintr-un stat membru sau din state terțe;m) nu poate deține mai mult de 40% din valoarea activelor sale în valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau pe o bursă dintr-un stat terț, cu excepția titlurilor de stat și a obligațiunilor emise de Ministerul Finanțelor Publice, precum și a deținerilor dobândite de către respectivul F.I.A.I.R. prin lege, în cazul cărora nu se instituie limita de deținere; n) nu poate deține mai mult de 20% din valoarea activelor sale în părți sociale emise de societăți cu răspundere limitată, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; prevederile prezentei litere nu se aplică F.I.A.I.R. specializat în investiții imobiliare;o) nu poate deține mai mult de 10% din valoarea activelor sale în certificate de emisii de gaze cu efect de seră, așa cum sunt acestea definite la art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare. (3) În cazul depășirii limitelor menționate la alin. (2), exclusiv în situațiile independente de voința sa, A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A.I.R. are obligația reîncadrării în cerințele legale în termen de 30 de zile de la data depășirii limitei respective, cu excepția F.I.A. constituite în baza unui act normativ și al căror portofoliu investițional atribuit în baza acestuia nu permite în mod rezonabil încadrarea în termenul de 30 de zile. A.F.I.A. are obligația informării în termen de două zile lucrătoare, dacă prospectul sau documentul de ofertă, după caz, sau actul constitutiv al F.I.A.I.R. nu prevede o perioadă mai redusă, depozitarul activelor F.I.A.I.R. și A.S.F. cu privire la depășirea limitelor stabilite la alin. (2), în cadrul unui document ce cuprinde justificarea cauzelor care au condus la această situație, precum și al unui plan de măsuri pentru reîncadrarea în cerințele legale în termenul de 30 de zile de la data abaterii. Exercitarea dreptului de preferință aferent unor dețineri existente, dobândite de un F.I.A. de la statul român în temeiul unor alte reglementări, nu atrage depășirea limitelor menționate la alin. (2).  +  Secţiunea a 3-a Calculul activului F.I.A.I.R. și reguli de evaluare  +  Articolul 36Calculul V.A.N. și al V.U.A.N. al unui F.I.A.I.R. efectuat de către A.F.I.A. și certificat de către depozitar se realizează conform Regulamentului (UE) nr. 231/2013 și a reglementărilor A.S.F., cel puțin lunar, pentru ultima zi calendaristică a lunii. În situația în care titlurile de participare ale F.I.A.I.R. pot fi subscrise sau răscumpărate din activ, la inițiativa investitorului, cu o frecvență mai mare decât cea lunară, atunci A.F.I.A. calculează V.A.N. și V.U.A.N. ale respectivului F.I.A.I.R., certificate de depozitarul F.I.A.I.R., cu frecvența respectivă.  +  Articolul 37Activele din portofoliul unui F.I.A.I.R. se evaluează în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, și cu cele ale reglementărilor A.S.F.  +  Secţiunea a 4-a Obligații de transparență, informare și raportare  +  Articolul 38(1) A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.R. sau, după caz, consiliul de administrație/directoratul F.I.A.I.R. administrat intern întocmește și transmite la A.S.F. rapoarte lunare cu privire la V.A.N. și la V.U.A.N. calculate de administrator și certificate de depozitar, precum și situația detaliată a investițiilor la data de raportare, întocmite conform reglementărilor A.S.F., în maximum 15 zile de la sfârșitul perioadei pentru care se face raportarea. În cazul în care calculul V.A.N. și V.U.A.N. se realizează cu o frecvență mai mare decât cea lunară, atunci raportul cu privire la aceste informații împreună cu situația detaliată a investițiilor se va transmite la A.S.F. în maximum 5 zile de la sfârșitul perioadei pentru care se face raportarea. În cazul în care ultima zi de raportare nu este o zi lucrătoare, atunci documentele sunt transmise în următoarea zi lucrătoare după această dată.(2) V.A.N. și V.U.A.N. prevăzute la alin. (1) sunt de asemenea disponibile permanent investitorilor prin publicare pe site-ul propriu și/sau prin consultare la sediul social/sediile secundare ale A.F.I.A./F.I.A. autoadministrat. Publicarea noilor valori ale V.A.N. și V.U.A.N. se realizează în termenele prevăzute la alin. (1), după caz.(3) A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.R., respectiv consiliul de administrație/directoratul unui F.I.A.I.R. care se autoadministrează întocmește, transmite la A.S.F. și pune la dispoziția investitorilor prin publicare pe site-ul propriu și/sau prin consultare la sediul social/sediile secundare documentul de ofertă și regulile fondului sau actul constitutiv al F.I.A.I.R., după caz, precum și rapoarte semestriale și anuale privind situația activelor și obligațiilor, inclusiv situația detaliată a investițiilor la data de raportare, având conținutul și forma prevăzute de Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul (UE) nr. 231/2013 și reglementările A.S.F. Rapoartele semestriale și anuale se depun la A.S.F. și se pun la dispoziția investitorilor în termenele prevăzute de reglementările emise de A.S.F. referitoare la depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile semestriale.(4) Rapoartele lunare, semestriale și anuale vor conține și explicații cu privire la metodele de evaluare utilizate pentru acele instrumente financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu Standardele internaționale de evaluare (conforme principiului valorii juste), nivelul levierului și valoarea expunerii F.I.A.I.R. calculată conform prevederilor Regulamentul (UE) nr. 231/2013.(5) Ulterior admiterii la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare, F.I.A.I.R. vor respecta cerințele de raportare stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile emitenților de valori mobiliare.(6) A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.R., respectiv consiliul de administrație/directoratul unui F.I.A.I.R. care se autoadministrează informează de îndată A.S.F. cu privire la orice încălcare a politicii investiționale sau a regulilor/actului constitutiv al F.I.A.I.R., în termen de două zile lucrătoare de la producerea încălcării, dacă regulile sau actul constitutiv al F.I.A.I.R. nu prevede o perioadă mai redusă.  +  Secţiunea a 5-a Cerințe specifice aplicabile diferitelor tipuri de F.I.A. destinate investitorilor de retail  +  Articolul 39Un F.I.A.I.R. diversificat prevăzut la art. 31 lit. a) poate investi numai în categoriile de active conform prevederilor art. 35.  +  Articolul 40(1) Un F.I.A.I.R. specializat dintre cele prevăzute la art. 31 lit. b) deține active sau o expunere totală de cel puțin 75% din V.A.N. numai în clasa de active corespunzătoare specializării sale.(2) În vederea asigurării lichidității, un F.I.A.I.R. menționat la alin. (1) poate investi până la 25% din activele sale numai în depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) lit. e), în instrumente ale pieței monetare prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a), b) și g) și în O.P.C.V.M. care dețin permanent în portofoliul investițional peste 50% din active plasate în titluri de stat și valori mobiliare tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare sau sunt tranzacționate în cadrul unei burse dintr-un stat terț, în titluri de participare emise de F.I.A./O.P.C.V.M. de piață monetară autorizate într-un stat membru, în instrumente financiare derivate utilizate exclusiv în scop de acoperire a riscului definite conform reglementărilor A.S.F., în operațiuni de repo sau reverse repo, și poate să dețină conturi curente și numerar în lei și valută, cu respectarea tipurilor de active eligibile pentru un F.I.A.I.R. stabilite potrivit prevederilor art. 35 alin. (1).(3) Un F.I.A.I.R. specializat nu poate deține mai mult de 40% din activele sale în valori mobiliare și/sau instrumente ale pieței monetare emise de entități aparținând aceluiași grup definit la art. 2 lit. j). În cazul grupului din care face parte A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A., această limită este de 30%.(4) În cazul în care ponderea titlurilor de stat și acțiunilor admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau care sunt tranzacționate în cadrul unei burse dintr-un stat terț scade sub procentul de 50% din activele O.P.C.V.M. aflat în portofoliul F.I.A.I.R. specializat pentru o perioadă mai mare de 10 zile lucrătoare, A.F.I.A. care administrează F.I.A. specializat are obligația să lichideze integral respectiva deținere în O.P.C.V.M. în termen de două zile lucrătoare de la data scăderii sub limita de 50%.(5) F.I.A.I.R. specializate în investiții imobiliare se pot constitui ca F.I.A. de tip contractual sau ca F.I.A.S., cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 62-64.(6) A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.R. dintre cele prevăzute la alin. (5) se conformează următoarelor obligații:a) F.I.A.I.R. este administrat de un A.F.I.A. autorizat/înregistrat de A.S.F. sau autorizat de o altă autoritate competentă din alt stat membru;b) A.F.I.A. care administrează activele F.I.A.I.R. deține permanent fonduri proprii, definite la art. 3 pct. 26 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de cel puțin echivalentul în lei al sumei de 5 milioane euro în cazul în care activele F.I.A.I.R. depășesc echivalentul în lei al sumei de 100 milioane euro (cu sau fără aplicarea efectului de levier);c) suma inițială investită de un investitor de retail este echivalentul în lei al sumei minime de 10.000 euro, calculată la cursul B.N.R. de la data subscrierii;d) F.I.A.I.R. utilizează instrumente financiare derivate exclusiv în scop de acoperire a riscurilor, în conformitate cu reglementările A.S.F. și ghidurile emise de ESMA;e) prospectul sau documentul de ofertă, după caz, și regulile/actul constitutiv ale/al F.I.A.I.R. cuprind o descriere a tuturor riscurilor specifice investițiilor în domeniul imobiliar, precum și a politicii A.F.I.A. de a preveni și gestiona conflictele de interese; în scopul prevenirii apariției conflictelor de interese, A.F.I.A. nu investește în active imobiliare în care conducerea superioară, angajații A.F.I.A. sau rudele și afinii acestora de până la gradul al II-lea au un interes patrimonial; f) F.I.A.I.R. sunt înființate ca F.I.A. de tip închis.(7) F.I.A.I.R. specializat în investiții imobiliare nu poate deține mai mult de 33% din valoarea activelor sale într-o singură investiție imobiliară. În scopul calculării acestei limite, proprietățile care au o destinație economică interconectată sunt considerate o singură investiție imobiliară.(8) F.I.A.I.R. specializat în investiții imobiliare nu poate investi, direct sau indirect, prin achiziționarea de instrumente financiare sau părți sociale, mai mult de 33% din valoarea activelor sale în active imobiliare care nu au un grad de ocupare a imobilelor de cel puțin 50% la momentul investiției sau în active imobiliare deținute de entități aparținând aceluiași grup definit la art. 2 lit. j), în cazul în care F.I.A.I.R. aparține acestui grup. În cazul în care activele sunt ipotecate în favoarea unor terți, ridicarea ipotecii trebuie efectuată în cel mult 6 luni de la data efectuării investiției.(9) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și art. 35 alin. (2) lit. l), un F.I.A.I.R specializat în investiții imobiliare poate acorda împrumuturi de numerar unei S.A./S.R.L. cu profil imobiliar în limita a 25% din valoarea activului total al F.I.A.I.R., cu condiția ca F.I.A.I.R. să dețină cel puțin 95% din capitalul social al respectivei societăți. Cumulat, împrumuturile de numerar din activul F.I.A.I.R specializat în investiții imobiliare nu depășesc 70% din activul total al F.I.A.I.R. Destinația acestor împrumuturi este exclusiv de eliberare de sarcini a activelor imobiliare ale S.A./S.R.L. față de terți.(10) Un F.I.A.I.R specializat in investiții imobiliare nu poate investi direct în active neperformante sau portofolii de active neperformante deținute de terțe părți, altele decât instituțiile de credit sau instituțiile financiare nebancare; în sensul prezentului alineat se consideră active neperformante acele debite restante către creditor ce depășesc 90 de zile de la data scadenței stabilite prin contractul încheiat între părțile sale.(11) Un F.I.A.I.R. specializat în investiții în obligațiuni nu poate deține mai mult de 10% din activele sale în valori mobiliare și/sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent, cu excepția valorilor mobiliare sau a instrumentelor pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de o țară terță sau de organisme publice internaționale din care fac parte unul sau mai multe state membre.  +  Articolul 41(1) Nerespectarea procentului prevăzut la art. 40 alin. (1) pe o perioadă de maximum 30 de zile nu constituie motiv de schimbare a categoriei în care este încadrat un F.I.A.I.R., dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:a) această posibilitate este prevăzută în prospectul de emisiune sau, după caz, în actul constitutiv al F.I.A.I.R.;b) documentele prevăd în mod expres activele și limitele investiționale aplicabile în situația dată;c) politica de investiții va fi astfel structurată încât să nu inducă un risc suplimentar față de categoria în care este încadrat F.I.A.I.R.;d) situația este datorată conjuncturii piețelor financiare sau a altor condiții aflate în afara controlului A.F.I.A. sau procesului de emisiune și răscumpărare de titluri de participare;e) A.S.F. a fost informată în privința conjuncturii prevăzute la lit. d).(2) Nerespectarea politicii de investiții aferente categoriei de încadrare ulterior termenului menționat la alin. (1) conduce la obligativitatea depunerii la A.S.F., în termen de maximum încă 30 de zile de la expirarea termenului menționat la alin. (1), a documentației complete aferente autorizării modificărilor documentelor F.I.A.I.R., în scopul încadrării în altă categorie, precum și a unei note de informare a investitorilor cu privire la aceste modificări.(3) În situația în care investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite, A.F.I.A. are obligația de a onora cererile de răscumpărare depuse într-un interval de maximum 15 zile lucrătoare de la data publicării notei de informare prevăzute la alin. (2) pe site-ul A.F.I.A., fără costuri suplimentare în sarcina investitorilor.  +  Articolul 42(1) F.I.A.I.R. pe termen lung, denumit în continuare ELTIF, constituit ca F.I.A. de tip contractual sau ca F.I.A. de tipul societăților de investiții, își desfășoară activitatea sub rezerva autorizării de către A.S.F. și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 760/2015.(2) Administrarea ELTIF se realizează, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 760/2015, exclusiv de către A.F.I.A. autorizați de A.S.F. sau de către autorități competente similare din alte state membre.(3) Pentru a putea fi distribuite în alte state membre, ELTIF prevăzute în prezenta lege vor utiliza în denumirea lor acronimul ELTIF, conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 760/2015.  +  Articolul 43(1) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (4), în cazul ELTIF de tip contractual, termenul de soluționare a cererii de autorizare este cel prevăzut la art. 5 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 760/2015.(2) Procesul de autorizare și aprobare a administrării ELTIF prevăzut la art. 5 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 760/2015 se derulează cu respectarea prevederilor art. 7 și art. 19-23 referitoare la autorizarea F.I.A.C., respectiv F.I.A.S., cu mențiunea că documentele depuse în vederea autorizării sunt cele prevăzute de același regulament.  +  Articolul 44(1) F.I.A.I.R. monetare sau F.I.A.I.R. de piață monetară, denumite în continuare F.I.A.P.M., sunt acele F.I.A.I.R. constituite ca F.I.A.C. sau ca F.I.A.S., care își desfășoară activitatea sub rezerva autorizării de către A.S.F. și în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Regulamentului (UE) 2017/1.131 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind fondurile de piață monetară, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017, și ale reglementărilor A.S.F.(2) Activele F.I.A.P.M. de tip contractual sunt administrate de un A.F.I.A. extern autorizat în prealabil de A.S.F., potrivit Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau de o altă autoritate competentă națională dintr-un stat membru în baza Directivei nr. 61/2011/UE sau dintr-un stat terț.(3) F.I.A.P.M. investesc exclusiv în active eligibile definite la art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017.(4) În aplicarea prevederilor art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017, F.I.A.P.M. se clasifică în următoarele categorii:a) F.I.A.P.M. cu V.A.N. variabilă;b) F.I.A.P.M. cu V.A.N. constantă pentru datoria publică;c) F.I.A.P.M. cu V.A.N. cu volatilitate scăzută.(5) În funcție de categoria de F.I.A.P.M. stabilită cu respectarea criteriilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017, pentru a fi eligibile, instrumentele în care F.I.A.P.M. investesc trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.131/2017 și cu regulile sau actul constitutiv al F.I.A.P.M.(6) Un F.I.A.P.M. întocmește reguli și proceduri interne de evaluare a riscului de credit al activelor eligibile pentru investiție, precum și a emitenților de instrumente de piață monetară, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.131/2017, a standardelor emise de Comisia Europeană și a ghidurilor ESMA referitoare la fondurile de piață monetară.(7) F.I.A.P.M. și A.F.I.A. care administrează activele sale se conformează cu prevederile Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 231/2013 și ale reglementărilor A.S.F., cu excepția cazului în care Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 prevede altfel.(8) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (4), în cazul F.I.A.P.M., procedura de autorizare este cea prevăzută la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017.(9) A.S.F. transmite ESMA lista de F.I.A.P.M. autorizate în România, în conformitate cu cerințele de frecvență stabilite în actele delegate ale Comisiei Europene și în ghidurile elaborate de către ESMA privind fondurile de piață monetară.(10) A.F.I.A. poate opta ca un F.I.A.P.M. administrat să fie distribuit exclusiv investitorilor profesionali, cu respectarea prevederilor reglementărilor A.S.F. și a dispozițiilor prevăzute în documentele respectivului F.I.A.P.M., în conformitate cu dispozițiile art. 46 lit. g).  +  Articolul 45(1) Unui F.I.A.P.M. îi este interzis:a) să desfășoare o activitate sau să realizeze investiții în tipurile de active prevăzute la art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017;b) să utilizeze sintagma F.I.A. monetar, F.I.A. de piață monetară sau orice altă denumire care ar putea induce în eroare investitorii cu privire la faptul că respectivul F.I.A. este autorizat în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1.131/2017.(2) În aplicarea prevederilor art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017, un F.I.A. nu prezintă caracteristici similare cu cele prevăzute la art. 1 alin. (1) din respectivul regulament decât în cazul în care este autorizat în conformitate cu prevederile acestui regulament.  +  Capitolul IV F.I.A. destinate investitorilor profesionali  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 46F.I.A. destinate investitorilor profesionali, denumite în continuare F.I.A.I.P., sunt reprezentate de următoarele categorii:a) F.I.A. cu capital privat;b) F.I.A. speculative;c) F.I.A. specializate în investiții în bunuri și mărfuri;d) F.I.A. specializate în investiții imobiliare;e) F.I.A. cu capital de risc, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 345/2013;f) F.I.A. de antreprenoriat social, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 346/2013;g) F.I.A. stabilite la art. 31 lit. b)-d), fără utilizarea de sintagme care fac referire la faptul că F.I.A. este destinat investitorilor de retail.  +  Articolul 47(1) F.I.A.I.P., ulterior constituirii sale, poate solicita admiterea la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau tranzacționarea în cadrul unei burse dintr-un stat terț, în condițiile în care îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:a) își modifică documentele de constituire astfel încât să se reîncadreze în una din categoriile de F.I.A.I.R. definite la art. 31 lit. b), cu condiția ca politica sa de investiții să respecte în integralitate cerințele investițiilor permise pentru F.I.A.I.R. stabilite de prezenta lege și de reglementările emise de A.S.F. în aplicarea sa;b) îndeplinește cerințele de eligibilitate stabilite de operatorul de piață sau operatorul de sistem pentru a fi admis la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau tranzacționat pe o bursă dintr-un stat terț și se conformează cu prevederile legislației specifice emitenților de valori mobiliare și operațiuni de piață;c) a fost obținut acordul acționarilor anterior transmiterii pentru autorizare la A.S.F. a documentelor de constituire modificate în vederea încadrării în noua categorie de F.I.A., în conformitate cu dispozițiile alin. (2), în cazul F.I.A.I.P. de tip societate de investiții.(2) Modificările intervenite la documentele depuse la momentul autorizării unui F.I.A.I.P., în situația prevăzută la alin. (1) lit. a), sunt transmise în prealabil A.S.F. în vederea autorizării acestora, cu 20 de zile lucrătoare înaintea aplicării acestora. A.S.F. poate decide în situații excepționale prelungirea termenului cu 10 zile lucrătoare.(3) Termenul prevăzut la alin. (2) se calculează față de data înregistrării la A.F.I.A. a ultimei adrese către A.S.F. în legătură cu respectiva modificare a documentelor F.I.A.(4) În situația prevăzută la alin. (2), A.S.F. poate interzice operarea modificărilor care nu corespund prevederilor legale în vigoare sau poate dispune modificări suplimentare ale respectivelor documente.(5) În vederea informării investitorilor cu privire la modificările intervenite, A.F.I.A. transmite acestora o notă de informare cu privire la respectivele modificări în termen de maximum două zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), dacă A.S.F. nu a formulat observații la acestea.(6) În situația în care investitorii nu sunt de acord cu modificările semnificative ale documentelor F.I.A.I.P. de tip contractual, definite conform reglementărilor A.S.F., ale cărui unități de fond nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, efectuate la inițiativa A.F.I.A., atunci A.F.I.A. are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data transmiterii notei de informare prevăzută la alin. (5) fără costuri suplimentare în sarcina investitorilor.(7) Titlurile de participare ale F.I.A.I.P. sunt cesionate în cadrul procesului de lichidare voluntară a F.I.A.I.P., în cazul în care regulile sau actul constitutiv al F.I.A.I.P., după caz, precum și planul de lichidare voluntară a F.I.A.I.P. permit expres această operațiune. Cesiunea este realizată la sediul social/central al A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A.I.P. și înregistrată în evidențele A.F.I.A., cu respectarea legislației aplicabile în vigoare și cu menționarea acestui fapt în documentele de constituire ale F.I.A.I.P.(8) Deținătorii de titluri de participare ale F.I.A.I.P. își pot înstrăina total sau parțial deținerile către alți investitori sau alte persoane care sunt de acord cu politica investițională a F.I.A.I.P. și și-o însușesc.(9) Transferul titlurilor de participare se realizează în baza unui contract de cesiune tripartit, respectiv încheiat între investitorul cedent, cesionar și A.F.I.A. Prin contractul de cesiune, investitorul cesionar declară și își asumă faptul că a primit, a citit, a înțeles și își asumă conținutul documentelor constitutive ale F.I.A.I.P. Elementele de identificare ale cesionarului înscrise în contractul de cesiune vor fi aceleași cu cele înscrise în formularul de subscriere. Numărul contractului de cesiune va fi alocat de A.F.I.A., iar data contractului va fi cea în care contractul este semnat de A.F.I.A.(10) În termen de maximum 48 de ore de la încheierea contractului de cesiune, A.F.I.A. va înregistra în evidențele F.I.A.I.P. transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare care fac obiectul cesiunii, prin radierea titlurilor de participare cesionate din contul investitorului cedent și înregistrarea acestora în contul investitorului cesionar.(11) Înregistrarea transferului în evidențele A.F.I.A. are efect constitutiv pentru dreptul de proprietate.(12) Nerespectarea dispozițiilor prezentului articol referitoare la modalitatea de transfer prin cesiune a titlurilor de participare ale F.I.A.I.P. atrage nulitatea transferului dreptului de proprietate aferent acestei operațiuni.  +  Secţiunea a 2-a Investiții permise  +  Articolul 48(1) F.I.A.I.P. pot investi în toate tipurile de active în care pot investi F.I.A.I.R. și, suplimentar, în titluri de participare ale F.I.A. stabilite în alte state membre sau în state terțe, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, precum și în orice fel de bunuri mobile și imobile a căror valoare poate fi determinată în orice moment, în mod corect, conform prevederilor din documentele constitutive ale acestora.(2) F.I.A.I.P. nu au restricții în ceea ce privește limitele investiționale, cu excepția celor stabilite de prezenta lege, conform categoriei din care fiecare F.I.A.I.P. face parte, investițiile realizându-se în conformitate cu documentele de constituire sau actele constitutive ale F.I.A.I.P.  +  Secţiunea a 3-a Calculul activului F.I.A.I.P. și reguli de evaluare  +  Articolul 49Calculul V.A.N. și al V.U.A.N. al unui F.I.A.I.P. efectuat de către A.F.I.A. și certificat de către depozitar se realizează conform Regulamentului (UE) nr. 231/2013 și reglementărilor A.S.F., cel puțin trimestrial, pentru ultima zi calendaristică a celei de-a treia luni a trimestrului. În situația în care titlurile de participare ale F.I.A.I.P. pot fi subscrise sau răscumpărate din activ, la inițiativa investitorului, cu o frecvență mai mare decât cea trimestrială, atunci A.F.I.A. calculează V.A.N. și V.U.A.N. ale respectivului F.I.A.I.P., certificate de depozitarul F.I.A.I.P., cu frecvența respectivă.  +  Articolul 50Activele din portofoliul unui F.I.A.I.P. se evaluează în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 231/2013 și cu cele ale reglementărilor A.S.F., frecvența evaluării activelor fiind stabilită cu luarea în considerare a prevederilor art. 74 din regulamentul anterior menționat.  +  Secţiunea a 4-a Obligații de transparență, informare și raportare  +  Articolul 51(1) A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.P. sau, după caz, consiliul de administrație/directoratul F.I.A.I.P. administrat intern întocmește și transmite la A.S.F. rapoarte trimestriale cu privire la V.A.N. și la V.U.A.N. calculate de administrator și certificate de depozitar, precum și situația detaliată a investițiilor la data de raportare, întocmite conform reglementărilor A.S.F., în maximum 15 zile de la sfârșitul perioadei pentru care se face raportarea. În cazul în care calculul V.A.N. și V.U.A.N. se realizează cu o frecvență mai mare decât cea trimestrială, atunci raportul cu privire la aceste informații împreună cu situația detaliată a investițiilor se va transmite la A.S.F. în maximum 5 zile de la sfârșitul perioadei pentru care se face raportarea. În cazul în care ultima zi de raportare nu este o zi lucrătoare, atunci documentele sunt transmise în următoarea zi lucrătoare după această dată.(2) V.A.N. și V.U.A.N. prevăzute la art. 49 alin. (1) pot fi de asemenea disponibile prin consultare la sediul social/sediile secundare al/ale A.F.I.A./F.I.A. autoadministrat și accesibile investitorilor prin intermediul site-ului propriu și pot fi transmise investitorilor prin intermediul poștei electronice, regulat, conform documentelor de constituire. Publicarea noilor valori ale V.A.N. și V.U.A.N. se realizează în termenul prevăzut la alin. (1).(3) A.F.I.A./F.I.A. autoadministrat distribuie titluri de participare ale F.I.A.I.P. exclusiv către investitori profesionali, cu excepția F.I.A.I.P. cu capital privat, ale cărui acțiuni pot fi distribuite și către investitorii de retail, cu respectarea condițiilor stabilite de art. 56 alin. (4).(4) Prevederile art. 34 se aplică în mod corespunzător și F.I.A.I.P.  +  Articolul 52(1) A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.P. de tip contractual, respectiv consiliul de administrație/directoratul unui F.I.A.I.P. de tipul societăților de investiții care se autoadministrează întocmește, transmite la A.S.F. și pune la dispoziția investitorilor prospectul sau documentul de ofertă, după caz, și regulile fondului/actul constitutiv, după caz, actualizate, precum și rapoarte anuale privind situația activelor și obligațiilor, inclusiv situația detaliată a investițiilor aferente perioadelor de raportare, având conținutul și forma prevăzută la art. 21-23 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, la art. 103-111 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 și de reglementările A.S.F.(2) Prevederile art. 38 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.(3) Diseminarea către public a oricărui document sau material publicitar de către F.I.A.I.P. este însoțită de un avertisment scris cu privire la faptul că investițiile în titlurile de participare emise de aceste entități sunt destinate exclusiv investitorilor profesionali care posedă un grad avansat de cunoștințe în domeniul financiar. Documentele de constituire vor conține în mod corespunzător avertizările menționate la art. 8 alin. (4).  +  Secţiunea a 5-a Cerințe specifice aplicabile diferitelor tipuri de F.I.A. destinate investitorilor profesionali  +  Articolul 53(1) F.I.A. cu capital privat, denumite în continuare F.I.A.C.P., sunt acele F.I.A.I.P. autorizate de A.S.F. și înființate ca F.I.A. de tip contractual sau ca F.I.A. de tipul societăților de investiții al căror obiect de activitate îl constituie investiția în active cu grad ridicat de risc.(2) În sensul prevederilor alin. (1), în cazul F.I.A.C.P. de tipul societăților de investiții, activul cu grad ridicat de risc reprezintă contribuția/participarea directă sau indirectă a F.I.A. la înființarea unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dezvoltarea ei sau admiterea acesteia în cadrul unui loc de tranzacționare din România, prin participarea la capitalul social al respectivei societăți.(3) Valoarea nominală a acțiunii emise de F.I.A.C.P. de tipul societăților este de minimum 10.000 lei.(4) În sensul prevederilor alin. (1), în cazul F.I.A.C.P. de tip contractual, activul riscant reprezintă activele eligibile pentru investiție, definite în regulile fondului.(5) Valoarea inițială a unității de fond emise de F.I.A.C.P. de tip contractual este de minimum 10.000 lei.(6) F.I.A.C.P. utilizează în denumirea lor sintagma societate de investiții alternativă cu capital privat sau fond de investiții alternative cu capital privat, după caz.  +  Articolul 54(1) Capitalul social subscris al F.I.A.C.P. de tip societate de investiții nu poate fi mai mic decât contravaloarea în lei a 1.000.000 euro, sumă ce trebuie vărsată în maximum 12 luni de la înființarea respectivei F.I.A.C.P. Prin excepție de la prevederile art. 17 alin. (2), capitalul social vărsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris.(2) Cel puțin 50% din valoarea capitalului social subscris al F.I.A.C.P. de tip societate de investiții este reprezentată de aport în bani, aportul în natură putând fi reprezentat de active corporale, cu excepția terenurilor.(3) Evaluarea activelor F.I.A.C.P. se realizează prin utilizarea metodelor de evaluare conforme principiului valorii juste stabilite în documentele constitutive, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 231/2013, și se realizează cel puțin anual, precum și atunci când sunt înregistrate tranzacții cu activele F.I.A.C.P., dar și anterior onorării fiecărei solicitări a unui investitor de răscumpărare din activul F.I.A.C.P.  +  Articolul 55(1) Activele corporale de natura imobilelor sunt evaluate de un evaluator independent, respectivele active imobiliare neputând fi achiziționate sau vândute fără ca acestea să fi fost evaluate în prealabil, cu excepția situației în care operațiunea în cauză se derulează într-un interval de 6 luni de la data unei evaluări anterioare, iar în acest interval nu a intervenit un eveniment care să determine o schimbare semnificativă a valorii imobilului respectiv.(2) Achiziționarea de active imobiliare în numele unui F.I.A.C.P. nu se poate face la un preț care este cu mai mult de 10% mai mare decât cel determinat de către un evaluator independent.(3) Vânzarea de active imobiliare în numele unui F.I.A.C.P. nu se poate face la un preț care este cu mai mult de 10% mai mic decât cel determinat de către un evaluator independent.(4) Prevederile alin. (2) și (3) nu se aplică în situații excepționale, care trebuie specificate în regulile fondului sau în actul constitutiv al F.I.A.C.P., după caz.(5) În situația înregistrării unei achiziții sau vânzări în condițiile stipulate la alin. (2) sau (3), această situație trebuie detaliată în raportul anual al respectivului F.I.A.C.P., cu specificarea exactă a motivelor efectuării acelei tranzacții, a datei tranzacției, a contrapărții tranzacției, precum și a prețului contractului.  +  Articolul 56(1) Înființarea și funcționarea F.I.A.C.P. se realizează cu respectarea prevederilor prezentei legi și a reglementărilor A.S.F.(2) În aplicarea prevederilor art. 51 și 52, în ceea ce privește obligațiile de transparență și raportare ale F.I.A.C.P., sunt avute în vedere prevederile anexei nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 231/2013.(3) În cursul desfășurării activității sale, un F.I.A.C.P. are în vedere ca expunerea sa, calculată potrivit metodei angajamentului în conformitate cu art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, să nu depășească triplul valorii activului net prevăzute la art. 111 alin. (1) din regulamentul respectiv.(4) Titlurile de participare emise de F.I.A.C.P. pot fi distribuite și către investitorii de retail, cu respectarea următoarelor condiții:a) F.I.A.C.P. trebuie să investească cel puțin 50% din activele sale în societăți neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau tranzacționate în cadrul unei burse dintr-un stat terț;b) documentele publicitare oferite investitorilor de retail conțin informații clare, concrete și complete privind tipurile de riscuri specifice investiției, precum și orizontul temporar al acesteia;c) politica de investiții a F.I.A.C.P. stabilită în documentele de constituire se încadrează în prevederile art. 35, cu excepția limitelor investiționale stabilite la alin. (2) lit. n) și o) din același articol;d) evaluarea activelor din portofoliul F.I.A.C.P. se realizează în conformitate cu prevederile art. 37;e) F.I.A.C.P. se conformează în mod corespunzător cu regulile de transparență stabilite la art. 36 și 38.  +  Articolul 57(1) F.I.A. speculative, denumite în continuare F.I.A.S.P.E.C., sunt acele F.I.A.I.P. înființate ca F.I.A. de tip contractual sau ca F.I.A. de tipul societăților de investiții autorizate de A.S.F. care investesc preponderent în instrumente financiare derivate și/sau care utilizează strategii de investiții și operațiuni care implică utilizarea substanțială a efectului de levier, definit la art. 3 pct. 16 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vederea obținerii unor randamente pozitive indiferent de condițiile și fluctuațiile piețelor financiare.(2) În vederea încadrării ca F.I.A.S.P.E.C., documentele constitutive ale F.I.A. prevăd faptul că, în vederea atingerii obiectivului investițional, expunerea globală a respectivului F.I.A., calculată potrivit metodei angajamentului în conformitate cu art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, depășește triplul valorii activului net prevăzute în regulamentul respectiv, această depășire realizându-se prin utilizarea unora dintre metodele prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 231/2013, respectiv prin utilizarea uneia sau mai multora dintre strategiile specifice menționate în anexa nr. IV la același regulament, cu respectarea prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), documentele constitutive ale F.I.A.S.P.E.C. pot permite scăderea expunerii sale globale sub limita triplului valorii activului net, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice în fiecare an.  +  Articolul 58(1) În vederea dobândirii de către o persoană fizică a calității de acționar al unui F.I.A.S.P.E.C. de tipul societăților de investiții, investiția minimă individuală este reprezentată de contravaloarea în lei a sumei de 125.000 euro, reprezentând valoarea minimă a unui titlu de participare al F.I.A.S.P.E.C., stabilită la cursul B.N.R. de la data subscrierii.(2) În cazul unei persoane juridice sau entități de tip contractual fără personalitate juridică, investiția minimă individuală menționată la alin. (1) este reprezentată de contravaloarea în lei a sumei de 1.250.000 euro, reprezentând valoarea minimă a capitalului social, respectiv a activului net al F.I.A.S.P.E.C., stabilită la cursul B.N.R. de la data subscrierii.(3) În cazul F.I.A.S.P.E.C. de tip contractual, investiția minimă individuală a unei persoane sau entități de tip contractual fără personalitate juridică este reprezentată de contravaloarea în lei a sumei de 125.000 euro, stabilită la cursul B.N.R. de la data subscrierii.  +  Articolul 59(1) Documentul de ofertă și regulile/actul constitutiv al unui F.I.A.S.P.E.C. trebuie să conțină suplimentar avertismentelor menționate la art. 8 alin. (4) și o atenționare cu privire la faptul că în general acest tip de F.I.A. poate performa în perioade de scădere sau de instabilitate/volatilitate a piețelor financiare.(2) Prevederile art. 54 alin. (3), art. 55 și art. 56 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și F.I.A.S.P.E.C.(3) F.I.A.S.P.E.C. subiect al prezentei legi utilizează în denumirea lor sintagma societate de investiții alternative speculative sau fond speculativ de investiții alternative, după caz.  +  Articolul 60(1) F.I.A. specializate în investiții în bunuri și mărfuri, denumite în continuare F.I.A.B.M., sunt acele F.I.A.I.P. înființate ca F.I.A. de tip contractual sau ca F.I.A. de tipul societăților de investiții autorizate de A.S.F. al căror obiect îl reprezintă investiția directă în active fizice din domeniul de activitate sau ramura economică prevăzută în documentele de constituire ale F.I.A.I.P., inclusiv obiecte de artă, metale prețioase, terenuri agricole și păduri.(2) Valoarea inițială a activului net, respectiv a capitalului social al F.I.A.B.M. nu poate fi mai mică de echivalentul în lei a sumei de 1.000.000 euro, valoarea titlului de participare fiind de minimum contravaloarea în lei a 10.000 euro.(3) Prevederile art. 54 alin. (3) și art. 56 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și F.I.A.B.M.; de asemenea, prevederile art. 55 se aplică în mod corespunzător și F.I.A.B.M., cu excepția acelor F.I.A.B.M. specializate în investiții în obiecte de artă.(4) În cazul F.I.A.B.M. specializat în investiții în obiecte de artă, investițiile sunt realizate în acele opere de artă prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(5) Prevederile art. 61-63 aplicabile F.I.A. specializate în investiții imobiliare se aplică în mod corespunzător și F.I.A. specializate în investiții în opere de artă, referirile la investiții imobiliare, activ/e imobiliar/e, respectiv societăți cu profil imobiliar și specialitatea evaluare proprietăți imobiliare fiind considerate a fi făcute la investițiile în opere de artă, operă/e de artă, respectiv operatori economici atestați de Ministerul Culturii specializați în comerțul cu opere de artă și specialitate evaluare bunuri mobile - opere de artă.(6) Certificarea existenței și conținutului operei de artă se poate face pe baza următoarelor documente:a) certificatul de vânzare prevăzut la art. 8^1 din Normele privind comerțul cu bunuri culturale mobile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de factura de achiziție, în situația în care opera de artă se dobândește de la un operator economic atestat de Ministerul Culturii; saub) contractul de vânzare-cumpărare, în situația în care opera de artă se dobândește de la un colecționar persoană fizică sau juridică.(7) În cursul desfășurării activității sale, un F.I.A.B.M. are în vedere ca expunerea sa, calculată potrivit metodei angajamentului în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, să nu depășească triplul valorii activului net prevăzută la art. 111 alin. (1) din regulamentul respectiv.(8) F.I.A.B.M. subiect al prezentei legi utilizează în denumirea lor sintagma societate de investiții alternative în bunuri și mărfuri sau fond de investiții alternative în bunuri și mărfuri, după caz.  +  Articolul 61(1) Un F.I.A. destinat investitorilor profesionali specializat în investiții imobiliare, denumit în continuare F.I.A.I.M.O.B., este autorizat de A.S.F. și investește cel puțin 75% din activele sale în active imobiliare, în sensul prezentei legi, sau în acțiuni neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare ale societăților cu profil imobiliar, respectiv părți sociale ale societăților cu profil imobiliar ale căror situații financiare sunt auditate cel puțin cu o frecvență anuală și care își reevaluează activele cel puțin anual, precum și de fiecare dată când se înregistrează tranzacții cu active din portofoliul său investițional. În scop de supraveghere prudențială, A.S.F. poate solicita ca procesul de evaluare a activelor, respectiv ca auditarea situațiilor financiare ale societăților cu profil imobiliar în care sunt investite activele F.I.A.I.M.O.B. să se realizeze cu o frecvență mai mare decât cea anuală.(2) Un F.I.A.I.M.O.B. nu poate investi mai mult de 50% din valoarea activelor sale într-un singur activ imobiliar sau în acțiuni neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare ale unei singure societăți cu profil imobiliar/părți sociale ale unei singure societăți cu profil imobiliar.(3) În scopul calculării limitei prevăzute la alin. (2), proprietățile care au o destinație economică interconectată sunt considerate un singur activ imobiliar. Proprietățile care au o destinație economică interconectată reprezintă proprietățile din cadrul aceluiași proiect imobiliar.(4) În vederea asigurării lichidității, un F.I.A.I.M.O.B. poate investi în activele menționate la art. 35 alin. (1) lit. a), b), d), e) și g) și în instrumente financiare derivate admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare și poate să dețină conturi curente și numerar în lei și valută, cu respectarea următoarelor limite:a) valoarea depozitelor bancare constituite la aceeași instituție de credit nu poate reprezenta mai mult de 20% din activele F.I.A. Valoarea conturilor curente și a numerarului deținut în lei și în valută nu trebuie să depășească 10% din activele sale;b) valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a) și b) emise de un singur emitent, deținute de un F.I.A. specializat în investiții imobiliare, nu pot reprezenta mai mult de 10% din activele sale.(5) Un A.F.I.A., în numele unui F.I.A.I.M.O.B., poate deține calitatea de asociat sau asociat unic în cadrul unei societăți cu răspundere limitată sau de acționar în cadrul unei societăți pe acțiuni înregistrate la oficiul registrului comerțului, fără a fi considerate ca aparținând patrimoniului A.F.I.A. și nu pot face obiectul niciunei pretenții fie din partea creditorilor A.F.I.A., fie în cazul falimentului sau al lichidării administrative a respectivului A.F.I.A.(6) În cursul desfășurării activității sale, un F.I.A.I.M.O.B. are în vedere ca expunerea sa, calculată potrivit metodei angajamentului în conformitate cu art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, să nu depășească triplul valorii activului net prevăzută la art. 111 alin. (1) din regulamentul respectiv.(7) F.I.A.I.M.O.B., subiect al prezentei legi, utilizează în denumirea lor sintagma societate de investiții alternative imobiliară sau fond imobiliar de investiții alternative, după caz.  +  Articolul 62Evaluarea activelor imobiliare se efectuează de către un evaluator independent, înscris în Registrul public al A.S.F., cu respectarea reglementărilor emise de A.S.F. Depozitarul certifică modalitatea de calcul al activului net, preluând în calculul acestuia valoarea activelor imobiliare înscrisă în raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul independent, responsabil pentru evaluare.  +  Articolul 63(1) Metoda de evaluare a activelor imobiliare va fi menținută de F.I.A.I.M.O.B. pe o perioadă de minimum 3 ani și va fi prevăzută în regulile sau actul constitutiv al acestuia, după caz.(2) Reevaluarea activelor imobiliare se va realiza cel puțin cu o frecvență anuală, precum și de fiecare dată când se înregistrează tranzacții cu active din portofoliul său investițional sau la solicitarea A.S.F. și va fi corelată cu politica de emisiuni și răscumpărări a F.I.A.I.M.O.B. Cheltuielile cu evaluarea activelor imobiliare vor fi suportate de către F.I.A.(3) Un F.I.A.I.M.O.B. nu poate cumpăra sau vinde active imobiliare fără ca acestea să fi fost evaluate în prealabil în condițiile prevăzute la art. 62.(4) Achiziționarea sau vânzarea de active imobiliare nu se poate face la un preț care este cu mai mult de 10% mai mare, în situația achiziționării, respectiv cu mai mult de 10% mai mic, în situația vânzării, decât cel determinat de către un evaluator independent.(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în situații excepționale, care trebuie specificate în regulile sau actul constitutiv al F.I.A.I.M.O.B., după caz.(6) Situațiile excepționale menționate la alin. (5) vor fi detaliate în raportul anual al respectivului F.I.A.I.M.O.B., cu specificarea exactă a motivelor efectuării tranzacției, a datei tranzacției, a contrapărții tranzacției, precum și a prețului contractului.(7) Detaliile prevăzute la alin. (6) vor face obiectul unei note de informare care va fi transmisă investitorilor în cel mult 30 de zile de la data efectuării tranzacției.  +  Articolul 64(1) Certificarea existenței activelor imobiliare, în funcție de tipul activului, se face pe baza extrasului de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, precum și a actului de proprietate.(2) F.I.A.I.M.O.B. nu investesc direct în construcții nefinalizate care nu se încadrează în definiția activului imobiliar de la art. 2 lit. b).(3) Frecvența de răscumpărare a titlurilor de participare emise de F.I.A.I.M.O.B. este corelată cu profilul investițional și politica de administrare a riscului de lichiditate a portofoliului investițional al F.I.A.I.M.O.B. în condiții normale sau excepționale de lichiditate, în conformitate cu prevederile art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.  +  Articolul 65F.I.A. cu capital de risc, denumite în continuare F.I.A.C.R., autorizate de către A.S.F., constituite ca F.I.A.C. sau ca F.I.A.S., își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 345/2013 și a măsurilor de implementare adoptate de Comisia Europeană.  +  Articolul 66Pentru a putea fi distribuite în alte state membre, F.I.A.C.R., subiect al prezentei legi, vor utiliza în denumirea lor acronimul EuVECA, conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013, notificarea transfrontalieră a distribuției realizându-se cu respectarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 593/2014 al Comisiei din 3 iunie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul notificării în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc.  +  Articolul 67(1) Autorizarea de către A.S.F. a F.I.A.C.R. se realizează în conformitate cu prevederile prezentei legi.(2) În situația în care Regulamentul (UE) nr. 345/2013 nu distinge, obligațiile ce rezidă în sarcina administratorilor F.I.A.C.R. sunt cele prevăzute de dispozițiile Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor A.S.F. aplicabile A.F.I.A. înregistrați la A.S.F., cu luarea în considerare a prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013.(3) În cursul desfășurării activității sale, un F.I.A.C.R. are în vedere ca expunerea sa, calculată potrivit metodei angajamentului în conformitate cu art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, să nu depășească triplul valorii activului net prevăzută la art. 111 alin. (1) din regulamentul respectiv.  +  Articolul 68F.I.A. de antreprenoriat social, denumită în continuare F.I.A.A.S. autorizate de către A.S.F., constituite ca F.I.A. de tip contractual sau ca F.I.A. de tipul societăților de investiții, își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 346/2013 și a măsurilor de implementare adoptate de Comisia Europeană.  +  Articolul 69Pentru a putea fi distribuite în alte state membre, F.I.A.A.S., subiect al prezentei legi, vor utiliza în denumirea lor acronimul EuSEF, conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 346/2013, notificarea transfrontalieră a distribuției realizându-se cu respectarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 594/2014 al Comisiei din 3 iunie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul notificării în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social.  +  Articolul 70(1) Autorizarea de către A.S.F. a F.I.A.A.S. se realizează în conformitate cu prevederile prezentei legi.(2) În situația în care Regulamentul (UE) nr. 346/2013 nu distinge, obligațiile ce rezidă în sarcina administratorilor F.I.A.A.S. sunt cele prevăzute de dispozițiile Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor A.S.F. aplicabile A.F.I.A. înregistrați la A.S.F., cu luarea în considerare a prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013.(3) În cursul desfășurării activității sale, un F.I.A.A.S. are în vedere ca expunerea sa, calculată potrivit metodei angajamentului în conformitate cu art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, să nu depășească triplul valorii activului net prevăzută la art. 111 alin. (1) din regulamentul respectiv.  +  Titlul II Fuziunea, divizarea și lichidarea F.I.A.  +  Articolul 71Fuziunea F.I.A. se realizează în conformitate cu prevederile titlului I, cap. IV, secțiunea a 7-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012, aplicabile O.P.C.V.M. și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile societăților.  +  Articolul 72Divizarea și lichidarea F.I.A. se realizează, în funcție de natura juridică a acestora, în conformitate cu prevederile legale aplicabile societăților și cu reglementările A.S.F.  +  Titlul III Sancțiuni și măsuri administrative  +  Articolul 73(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei legi și a reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia atrage răspunderea contravențională sau penală, în condițiile legii.(2) Constituie contravenții săvârșirea de către A.F.I.A. care administrează F.I.A. reglementate de prezenta lege, de către F.I.A. autoadministrate și/sau de către membrii consiliului de administrație ori ai consiliului de supraveghere ai A.F.I.A. ori F.I.A. autoadministrat, de către directorii sau membrii directoratului A.F.I.A. ori F.I.A. autoadministrat, precum și de către persoanele fizice care exercită alte funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, în funcție de obligațiile aflate în sarcina lor, conform prezentei legi, a următoarelor fapte:a) nerespectarea condițiilor care au stat la baza autorizării/înregistrării și a condițiilor de funcționare prevăzute la art. 4, art. 6 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (4) și art. 64 alin. (3);b) nerespectarea prevederilor art. 37, art. 50, art. 54 alin. (3), art. 55 alin. (1), art. 60 alin. (5), art. 62 și art. 63 privind evaluarea activelor F.I.A.;c) nerespectarea obligațiilor de transparență și raportare prevăzute la art. 8 alin. (4), art. 9 alin. (3) și (4), art. 11 alin. (2) și (4), art. 38 alin. (1)-(4) și (6), art. 40, art. 47 alin. (4) și (5), art. 57 alin. (2) și art. 59 alin. (1);d) nerespectarea regulilor prudențiale prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3), art. 8 alin. (4), (6) și (8) și art. 29;e) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (5) și (6), art. 28 alin. (3), art. 34, art. 35 alin. (3), art. 36, art. 41 alin. (2), art. 47 alin. (2), (4) și (5), art. 49 și art. 51 alin. (1);f) nerespectarea obligației de notificare a înregistrărilor la O.N.R.C. prevăzute de prezenta lege;g) nerespectarea condițiilor impuse la modificarea documentelor ce au stat la baza acordării autorizației, fără a notifica sau solicita, după caz, modificarea autorizației de funcționare;h) nerespectarea prevederilor din regulile fondurilor, prospectele de emisiune, documentele de ofertă, actele constitutive ale F.I.A. autorizate în baza prezentei legi, inclusiv cele referitoare la strategia investițională, tipurile de active eligibile, limitele investiționale aplicabile categoriei respective de F.I.A.;i) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare și control sau în urma acestora;j) utilizarea neautorizată a sintagmelor aferente categoriilor de F.I.A. stabilite de prezenta lege;k) împiedicarea fără drept a exercitării drepturilor conferite de lege A.S.F., precum și refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea prerogativelor care îi revin acesteia potrivit prevederilor legale;l) nerespectarea reglementărilor în vigoare, emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi, în conformitate cu condițiile prevăzute de respectivele reglementări;m) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2), art. 15, art. 27 alin. (3), art. 30 alin. (1) și art. 38 alin. (5) privind respectarea regimului legal aplicabil emitenților de valori mobiliare.  +  Articolul 74(1) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. a)-l) se sancționează după cum urmează:a) cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei, pentru persoanele fizice; b) cu avertisment sau amendă de la 0,1% până la 5% din cifra de afaceri netă realizată în anul financiar anterior sancționării, în funcție de gravitatea faptei săvârșite, pentru persoanele juridice.(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. m) se sancționează conform art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 sau pct. 3, după caz, din Legea nr. 24/2017.(3) În cazul în care cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării nu este disponibilă la data sancționării, este luată în considerare cifra de afaceri netă a anului financiar în care persoana juridică a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referință. Prin an de referință se înțelege anul anterior sancționării.(4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, în cazul persoanei juridice nou-înființate și care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancționării, aceasta este sancționată cu amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei.(5) În funcție de gravitatea faptei, pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 73 alin. (2), A.S.F. poate aplica următoarele sancțiuni contravenționale complementare:a) suspendarea autorizației;b) retragerea autorizației;c) interzicerea pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile și 5 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea de către A.S.F. în condițiile prezentei legi.(6) A.S.F. este în drept să suspende din funcție membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, conducătorii, persoanele responsabile cu administrarea riscurilor și/sau ofițerii de conformitate ai A.F.I.A. sau să solicite introducerea pe ordinea de zi a A.G.A. a propunerii de revocare a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului F.I.A. administrat intern și numirea altor persoane în locul acestora, după caz, în situația în care se constată că aceste persoane prejudiciază administrarea F.I.A. autorizate de A.S.F., prin influența exercitată în administrarea acestor entități ca urmare a deținerii unei participații calificate în cadrul A.F.I.A, definită la art. 3 pct. 32 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) În funcție de natura și gravitatea faptei, în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 73 alin. (2), A.S.F. poate aplica măsuri administrative, precum:a) o declarație publică în care se indică persoana responsabilă de încălcare și natura încălcării prevederilor legale;b) o decizie prin care se solicită persoanei responsabile de încălcare să pună capăt respectivului comportament și să se abțină de la repetarea acestuia;c) alte măsuri de atenționare și/sau cu scopul prevenirii sau remedierii situațiilor de nerespectare a dispozițiilor legale, conform reglementărilor A.S.F.(8) Sancțiunile contravenționale principale prevăzute la alin. (1) sau (2) se pot aplica cumulativ cu una sau mai multe sancțiuni contravenționale complementare prevăzute la alin. (5).(9) Măsurile administrative prevăzute la alin. (7) pot fi aplicate împreună cu sancțiunile principale sau complementare prevăzute la alin. (1), (2) și (5).(10) În cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe contravenții, se aplică amenda prevăzută pentru contravenția cea mai gravă, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.(11) A.S.F. face publică pe site-ul propriu orice măsură administrativă sau sancțiune impusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia. Datele cu caracter personal conținute în publicare se păstrează pe pagina de internet a A.S.F. cu respectarea reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, pentru o perioadă stabilită prin reglementările A.S.F., cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 679/2016, precum și ale altor prevederi legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.(12) Prin excepție de la prevederile alin. (11), în cazul în care publicarea identității persoanelor juridice sau a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice este considerată de către A.S.F. ca fiind disproporționată, ca urmare a unei evaluări efectuate de la caz la caz cu privire la proporționalitatea publicării unor astfel de informații, sau în cazul în care publicarea pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau o investigație în curs, A.S.F. poate adopta cel puțin una dintre următoarele măsuri administrative:a) amânarea publicării actului individual de impunere a sancțiunii sau a măsurii administrative până când motivele nepublicării încetează;b) publicarea actului individual de impunere a sancțiunii sau a măsurii administrative fără a indica identitatea persoanelor juridice sau datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, prin pseudonimizare, cu condiția ca această publicare să asigure o protecție eficace a datelor cu caracter personal în cauză;c) nepublicarea actului individual de impunere a unei sancțiuni sau măsuri administrative, în cazul în care opțiunile prevăzute la lit. a) și b) sunt considerate insuficiente pentru a se asigura:1. că nu este pusă în pericol stabilitatea piețelor financiare;2. că este garantată proporționalitatea publicării unor astfel de decizii în cazurile în care măsurile respective sunt considerate a fi de natură minoră.(13) În cazul unei decizii de publicare a sancțiunii sau a măsurii administrative fără a indica identitatea persoanelor juridice sau datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, A.S.F. poate amâna publicarea datelor relevante pentru o perioadă rezonabilă, în cazul în care se preconizează că în cursul perioadei respective motivele care au stat la baza acestei publicări vor înceta să fie valabile.(14) A.S.F. informează ESMA cu privire la sancțiunile și măsurile administrative aplicate în baza prevederilor prezentei legi, în cazul în care raportarea este o cerință legală stabilită prin Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.(15) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 73 alin. (2) se constată de către personalul specializat din cadrul A.S.F. împuternicit să exercite atribuții privind supravegherea, investigarea și controlul respectării dispozițiilor legale și ale reglementărilor aplicabile pieței de capital.(16) La primirea actelor de verificare rezultate în urma activității de autorizare, supraveghere sau control, potrivit cărora se constată săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 73 alin. (2), A.S.F. dispune, prin emiterea de acte individuale, aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezentul articol.(17) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001.(18) La individualizarea sancțiunii se au în vedere prevederile art. 5 alin. (6) și art. 21 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, precum și circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei și conduita făptuitorului, în funcție de:a) gravitatea și durata încălcării;b) gradul de vinovăție a contravenientului;c) capacitatea financiară a contravenientului, astfel cum este indicată de cifra de afaceri totală a persoanei juridice sau de venitul anual al persoanei fizice responsabile, în măsura în care aceasta poate fi identificată, sau de alți indicatori relevanți;d) valoarea câștigurilor obținute sau a pierderilor evitate de către contravenient din respectiva operațiune, prejudiciile suferite de alte persoane și, după caz, pagubele aduse funcționării pieței financiare sau economiei în ansamblu, în măsura în care acestea se pot determina;e) gradul de cooperare a contravenientului cu A.S.F.;f) încălcările anterioare comise de contravenient;g) eventualele măsuri luate de către contravenient, ulterior săvârșirii faptei, pentru a limita pagubele, pentru acoperirea prejudiciului sau pentru desistarea săvârșirii faptei.(19) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, termenul de prescripție a aplicării sancțiunii contravenționale este de 6 luni de la data constatării faptei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii acesteia.(20) Actele administrative de sancționare emise de A.S.F. în baza prezentei legi pot fi contestate la Curtea de Apel București, potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 75Desfășurarea fără autorizație a oricăror activități sau operațiuni pentru care prezenta lege cere autorizarea constituie infracțiune și se sancționează potrivit art. 348 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 76A.S.F. este în drept să retragă avizul acordat auditorului financiar care efectuează misiuni de audit la F.I.A. în cazul încălcării prevederilor art. 21 alin. (3)-(5), în condițiile prevăzute de reglementările emise de A.S.F.  +  Articolul 77(1) În aplicarea prevederilor art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 760/2015, încălcarea dispozițiilor acestui regulament, precum și ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestuia constituie contravenție, se constată și se sancționează de către A.S.F., în calitate de autoritate națională competentă, și atrage răspunderea contravențională conform prevederilor art. 74.(2) În aplicarea prevederilor art. 40 și 41 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017, încălcarea dispozițiilor respectivului regulament și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia constituie contravenție, se constată și se sancționează de către A.S.F., în calitate de autoritate națională competentă, și atrage răspunderea contravențională conform prevederilor art. 74.  +  Titlul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 78(1) Prin excepție de la prevederile art. 17 alin. (2), obligația plății integrale la momentul subscrierii nu se aplică și acțiunilor subscrise de statul român în cadrul unor F.I.A.S. înființate ca societăți, în baza altor acte normative.(2) Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) și, respectiv, ale art. 63 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, în categoria F.I.A. din România prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezenta lege sunt incluse:a) organismele de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare A.O.P.C., înființate în România, care anterior intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, au fost obligate să solicite înregistrarea la A.S.F. conform prevederilor art. 114 alin. (2) și art. 115 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv societățile de investiții financiare, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 133/1996, respectiv Societatea „Fondul Proprietatea“ - S.A. constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 247/2005;b) A.O.P.C. înființate în România cărora, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu le erau aplicabile prevederile respectivei legi, neavând obligația înregistrării la A.S.F. anterior intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prevederile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 79(1) A.O.P.C. autorizate de A.S.F. la data intrării în vigoare a prezentei legi și A.O.P.C. prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b), cu excepția F.I.A.P.M. prevăzute la art. 44 alin. (1), sunt obligate ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acesteia:a) să își adapteze documentele de constituire și funcționare și activitatea la prevederile prezentei legi;b) să solicite autorizarea modificărilor necesare ale documentelor menționate la lit. a) și să depună cererile și documentația în acest sens.(2) A.O.P.C. aflate în situația prevăzută la alin. (1) și care nu dau curs obligațiilor prevăzute în prezentul articol, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, li se retrage autorizația de funcționare. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1), A.O.P.C. înregistrate la A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentei legi solicită autorizarea la A.S.F. în vederea încadrării în una dintre categoriile de F.I.A. prevăzute de prezenta lege, astfel:a) A.O.P.C. care atrag în mod public resurse financiare solicită încadrarea în una dintre categoriile de F.I.A. destinate investitorilor de retail; b) A.O.P.C. care atrag în mod privat resurse financiare solicită încadrarea în una dintre categoriile de F.I.A. destinate investitorilor profesionali sau investitorilor de retail, după caz. În cazul în care investitorii respectivului A.O.P.C. nu se încadrează în categoria investitorilor profesionali, A.F.I.A. care administrează activele A.O.P.C.: 1. solicită A.S.F. ca respectivul A.O.P.C. să fie autorizat în calitate de F.I.A. destinat investitorilor de retail; sau 2. inițiază demersurile necesare în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi în vederea lichidării A.O.P.C., în conformitate cu prevederile stabilite prin reglementările emise de A.S.F., cu respectarea conținutului prospectului A.O.P.C.(4) În cazul A.O.P.C. înregistrate la A.S.F. ale căror titluri de participare sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, acestea solicită încadrarea în categoria F.I.A. destinate investitorilor de retail.(5) Ca urmare a modificărilor documentelor de constituire a A.O.P.C. de tipul fondurilor închise de investiții înregistrate la A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentei legi, în vederea alinierii la prevederile acesteia și ale reglementărilor A.S.F. cu privire la transformarea în F.I.A.C, nu sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (4) cu privire la retragerea investitorilor.(6) Cererile de autorizare ale A.O.P.C. în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi retrase și completate în conformitate cu prevederile prezentei legi.  +  Articolul 80(1) Societățile de investiții financiare, denumite în continuare S.I.F., constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996, cu modificările ulterioare, precum și societatea de investiții „Fondul Proprietatea“ - S.A., constituită în temeiul Legii nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare, se încadrează în categoria F.I.A. destinate investitorilor de retail și nu pot să solicite retragerea de la tranzacționare de pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A., decât în condițiile retragerii autorizației de F.I.A. de către A.S.F.(2) În cazul emiterii de către S.I.F. a mai multor categorii de acțiuni, aceste categorii de acțiuni se tranzacționează în secțiuni diferite pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. (3) Prin derogare de la prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modificarea actelor constitutive ale S.I.F. în vederea modificării obiectului de activitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, se realizează fără oferirea dreptului acționarilor de retragere din societate și sunt înregistrate la oficiul registrului comerțului din județul în care este înregistrat sediul social, în baza hotărârii consiliului de administrație sau a A.F.I.A., după caz, ulterior obținerii autorizației prealabile emise de A.S.F.  +  Articolul 81(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, A.S.F. emite reglementări în aplicarea acesteia. (3) La împlinirea termenului de 6 luni prevăzut la art. 79 alin. (1) se abrogă:a) Legea nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 1 noiembrie 1996, cu modificările ulterioare; b) art. 114-120, art. 122, art. 123, art. 272 alin. (1) lit. i), art. 286, 286^1 și 286^3 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare;c) art. 6 alin. (1), art. 7, art. 7^1, art. 9, art. 9^1, art. 9^2 alin. (8)-(10), art. 12 alin. (3), (4), (4^1), (5) și alin. (9) și art. 20^1 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul A.S.F. se realizează exclusiv în scopul îndeplinirii atribuțiilor de autorizare, supraveghere, investigare, cooperare cu alte autorități publice și protecție a investitorilor, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi, ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum și a altor prevederi legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.(5) La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispozițiile titlului VIII „Auditul financiar“ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 82La data intrării în vigoare a prezentei legi orice sintagmă/trimitere la „A.O.P.C.“ utilizată în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 se va citi/se consideră ca fiind făcută la „F.I.A.“.  +  Articolul 83La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Prevederile titlului IX «Auditul financiar» din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, se aplică în mod corespunzător de către S.A.I. și O.P.C.V.M.2. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Participațiilor calificate în cadrul unei S.A.I. li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 34-45 și art. 272 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, precum și reglementările A.S.F. privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare. (2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenul «S.S.I.F.» din cuprinsul art. 34-45 din Legea nr. 126/2018 se va citi «S.A.I.», iar termenul «entitate reglementată» din cuprinsul art. 272 al aceleiași legi va include «S.A.I.3. La articolul 193^2, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins: l) de a suspenda autorizația de desfășurare a anumitor activități sau de exercitare a unor funcții, în cazul în care se constată sau există premise rezonabile de afectare a intereselor investitorilor sau a bunei reputații a S.A.I. în cauză, prin continuarea desfășurării respectivelor activități sau exercitarea respectivelor funcții.4. La articolul 196, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (6^1)-(6^4), cu următorul cuprins:(6^1) În funcție de natura și gravitatea faptei, în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 195, A.S.F. poate aplica măsurile administrative prevăzute la alin. (6), precum: 1. o declarație publică în care se indică persoana responsabilă de încălcare și natura încălcării prevederilor legale; 2. o decizie prin care se solicită persoanei responsabile de încălcare să pună capăt respectivului comportament și să se abțină de la repetarea acestuia; 3. alte măsuri de atenționare și/sau cu scopul prevenirii sau remedierii situațiilor de nerespectare a dispozițiilor legale, conform reglementărilor A.S.F.(6^2) Sancțiunile contravenționale principale se pot aplica cumulativ cu una sau mai multe sancțiuni contravenționale complementare prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.(6^3) Măsurile administrative prevăzute la alin. (6^1) pot fi aplicate distinct sau împreună cu sancțiunile principale sau complementare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(6^4) În cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe contravenții, se aplică amenda prevăzută pentru contravenția cea mai gravă, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001.5. Articolul 202 se abrogă.6. După articolul 202 se introduce un nou articol, articolul 202^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 202^1(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul A.S.F. se realizează exclusiv în scopul îndeplinirii atribuțiilor de autorizare, supraveghere, investigare, cooperare cu alte autorități publice și protecție a investitorilor, cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).(2) În tot cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență, sintagma reprezentant al compartimentului de control intern se va citi ofițer de conformitate.  +  Articolul 84La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 23 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) informații cu privire la membrii consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere, după caz, precum și cu privire la directori sau membrii directoratului, după caz, ai AFIA;2. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) AFIA supun autorizării A.S.F., înainte de punerea în aplicare, orice modificare a condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării, prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), b), e), f), h) și i). În cazul modificării condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c), d), g) și j), AFIA notifică A.S.F. în acest sens cu 14 zile anterior intrării în vigoare a respectivelor modificări.3. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins :(4) Prevederile titlului IX «Auditul financiar» din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, se aplică în mod corespunzător de către AFIA și FIA.4. La articolul 50 alineatul (2), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) de a suspenda autorizația de desfășurare a anumitor activități sau de exercitare a unor funcții, în cazul în care se constată sau există premise rezonabile de afectare a intereselor investitorilor sau a bunei reputații a AFIA în cauză, prin continuarea desfășurării respectivelor activități sau exercitarea respectivelor funcții.5. La articolul 52, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) A.S.F. face publică orice sancțiune sau măsură administrativă impusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, în afara cazurilor în care această publicare riscă să perturbe în mod grav piețele financiare, să dăuneze intereselor investitorilor sau să aducă un prejudiciu disproporționat părților în cauză.6. La articolul 52, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins:(6) În funcție de natura și gravitatea faptei, în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 51 sau 51^1, A.S.F. poate aplica măsuri administrative precum:a) o declarație publică în care se indică persoana responsabilă de încălcare și natura încălcării prevederilor legale;b) o decizie prin care se solicită persoanei responsabile de încălcare să pună capăt respectivului comportament și să se abțină de la repetarea acestuia;c) alte măsuri de atenționare și/sau cu scopul prevenirii sau remedierii situațiilor de nerespectare a dispozițiilor legale, conform reglementărilor A.S.F.(7) Sancțiunile contravenționale principale se pot aplica cumulativ cu una sau mai multe sancțiuni contravenționale complementare prevăzute în prezenta lege.(8) Măsurile administrative prevăzute la alin. (6) pot fi aplicate distinct sau împreună cu sancțiunile principale sau complementare prevăzute de prezenta lege.(9) În cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe contravenții, se aplică amenda prevăzută pentru contravenția cea mai gravă, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.7. După articolul 57 se introduce un nou articol, articolul 57^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 57^1(1) Raportarea către A.S.F. a încălcărilor, posibile sau certe, ale prevederilor prezentei legi și/sau ale Regulamentului (UE) nr. 231/2013 se realizează în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. (2) A.S.F. stabilește canale de comunicare independente și autonome, care sunt sigure și garantează confidențialitatea, pentru primirea raportărilor privind încălcările prevederilor prezentei legi, denumite în continuare metode de comunicare securizate.(3) Metodele de comunicare securizate sunt considerate independente și autonome, în condițiile în care acestea îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: a) sunt separate de canalele de comunicare generale ale A.S.F., inclusiv de cele prin care A.S.F. comunică pe plan intern și cu părți terțe în cadrul activității sale obișnuite; b) sunt concepute, stabilite și utilizate într-un mod care garantează caracterul complet, integritatea și confidențialitatea informațiilor și împiedică accesul angajaților neautorizați ai A.S.F.; c) permit stocarea durabilă a informațiilor, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F., pentru a permite investigații suplimentare. A.S.F. păstrează evidențele prevăzute în prezenta literă într-o bază de date confidențială și sigură.(4) Metodele de comunicare securizate permit raportarea încălcărilor posibile sau certe cel puțin în următoarele moduri: a) raportarea scrisă a încălcărilor, în format electronic sau pe suport hârtie; b) raportarea orală a încălcărilor prin intermediul liniilor telefonice, indiferent dacă este înregistrată sau neînregistrată; c) întâlnirea cu angajați specializați ai A.S.F., dacă este cazul. (5) A.S.F. se asigură că o raportare privind o încălcare primită prin alte mijloace decât prin metodele de comunicare securizate prevăzute în prezentul articol este transmisă imediat, fără modificare, angajaților specializați ai A.S.F., utilizând metodele de comunicare securizate. (6) Procesul de gestionare de către A.S.F. a raportărilor transmise de persoanele ce reclamă încălcări ale prevederilor prezentei legi se realizează conform prevederilor alin. (2)-(5) și reglementărilor emise de A.S.F., cu asigurarea:a) întocmirii de proceduri specifice pentru primirea raportărilor privind încălcările și luarea de măsuri ulterioare; b) unui nivel adecvat de protecție a acelor angajați ai AFIA sau din cadrul depozitarilor FIA care raportează încălcările comise în cadrul respectivelor entități, cel puțin referitor la acte de răzbunare, de discriminare și la alte tipuri de tratament injust; c) protecției datelor cu caracter personal atât cu privire la persoana care raportează încălcări la prezenta lege, cât și cu privire la persoana fizică suspectată că s-ar fi făcut vinovată de o încălcare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 679/2016, precum și cu alte prevederi legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal; d) confidențialității în ceea ce privește persoana care raportează o încălcare, cu excepția cazului în care legislația națională impune dezvăluirea identității sale, în contextul unor anchete sau al unor proceduri judiciare ulterioare. (7) Raportarea de către angajații din cadrul AFIA sau din cadrul depozitarilor FIA, prevăzută la alin. (1)-(5), nu se consideră drept încălcare a vreunei restricții privind divulgarea de informații impuse prin contract sau prin orice act cu putere de lege sau act administrativ și nu atrage răspunderea persoanei care notifică în legătură cu acea raportare.8. După articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 63^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 63^1Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul A.S.F. se realizează exclusiv în scopul îndeplinirii atribuțiilor de autorizare, supraveghere, investigare, cooperare cu alte autorități publice și protecție a investitorilor, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi, precum și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 20 decembrie 2019.Nr. 243.-----