LEGE nr. 241 din 20 decembrie 2019privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 14 din 18 august 2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 23 august 2017, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de circulație, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată.2. La articolul I punctul 4, alineatul (4^7) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins:(4^7) Înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin. (4^6) în cazul prevăzut la alin. (4^5) se realizează pe baza datelor referitoare la inspecția tehnică periodică a vehiculului existente în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, comunicate Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român în condiții stabilite prin protocol.3. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. La articolul 11, după alineatul (4^8) se introduce un nou alineat, alineatul (4^9), cu următorul cuprins:(4^9) Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor realizează, gestionează și pune la dispoziția publicului o aplicație informatică, în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet, pentru a se verifica situația înmatriculării unui vehicul, precum și motivul suspendării înmatriculării acestuia.4. La articolul I punctul 5, partea introductivă a alineatului (11) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Cu ocazia realizării operațiunilor prevăzute la alin. (2), autoritățile competente de înmatriculare înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate prevăzut la alin. (4) următoarele date în format electronic:5. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. La articolul 11, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:(17) Prevederile alin. (1)-(16) se aplică în mod similar și în cazul vehiculelor înregistrate care circulă pe drumurile publice, cu excepția vehiculelor cu tracțiune animală, în conformitate cu prevederile normelor de aplicare aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.6. La articolul I punctul 7, alineatul (7) partea introductivă și litera a) ale articolului 24 se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) La eliberarea permisului de conducere, serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, prevăzut la art. 11 alin. (4), următoarele date în format electronic:a) datele de identificare a titularului permisului de conducere românesc, respectiv: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, fotografia și semnătura titularului, locul și data nașterii, domiciliul sau reședința, precum și, opțional, un număr de telefon și adresa de poștă electronică ale persoanei;7. La articolul I punctul 15, punctul 7 al literei a) a alineatului (1) al articolului 108 se modifică și va avea următorul cuprins:7. nerespectarea obligației de a folosi și pe timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă, pe autostrăzi, drumuri expres și pe drumuri naționale europene (E);8. La articolul I punctul 18, alineatele (2) și (3) ale articolului 112 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h^1), k), o), p), r), s) la reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, polițistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v), x) și y) o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r) și s), odată cu reținerea certificatului de înmatriculare polițistul rutier retrage și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.9. La articolul II, litera b) a alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) obligația proprietarului de autovehicul de a solicita autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate;..............................................................................................(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul mai multor instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe pagina de internet a Poliției Române, a Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a vehiculelor și a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, organizarea unor acțiuni specifice în trafic, în mod direct ori prin polițiștii rutieri, sau la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituțiilor prefectului.10. La articolul VI, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru vehiculele scoase din evidența fiscală anterior datei de 20 mai 2018, ca urmare a transmiterii dreptului de proprietate, organul fiscal care a operat scoaterea din evidența fiscală a fostului proprietar notifică înstrăinarea acestora autorității competente de înmatriculare, respectiv Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor, în baza solicitării fostului proprietar.11. La articolul VI, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Înaintea transmiterii notificării prevăzute la alin. (2), organul fiscal verifică situația înmatriculării vehiculului la autoritatea competentă de înmatriculare prin consultarea Registrului național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate.(4) În situația prevăzută la alin. (2), înmatricularea vehiculelor se suspendă de drept în termen de 90 de zile de la data notificării realizate de către organul fiscal.(5) Suspendarea înmatriculării prevăzută la alin. (1) și (4) se înregistrează în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate de către autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor.  +  Articolul IIOrdinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației prevăzut la art. 11 alin. (17) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 20 decembrie 2019.Nr. 241.-----