ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 78 din 18 decembrie 2019privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1031 din 23 decembrie 2019  Având în vedere faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde prevederi care conduc la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut,ținând cont de respectarea obligației implementării amenajamentelor pastorale la 1 ianuarie 2020, în vederea susținerii absorbției fondurilor europene aferente plăților pe suprafață și luând în considerare faptul că amenajamentele pastorale se pot executa numai pe baza unor date din teren care privesc tipul de vegetație și producția vegetală, ceea ce conduce la o perioadă de elaborare a acestora destul de lungă, se impune prelungirea termenului-limită de realizare a amenajamentelor pastorale până la 1 ianuarie 2021.Luând în considerare că Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesional, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020 și având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2019 pentru acordarea încrederii Guvernului, coroborat cu perioada scurtă rămasă pentru elaborarea normelor metodologice, se impune prelungirea suspendării acesteia. De asemenea, resursele financiare necesare implementării măsurii de acordare, cu titlu gratuit, de miere de albine polifloră preșcolarilor și elevilor din învățământul primar de stat, privat și confesional ar trebui aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2020.Totodată, pentru aplicarea Legii nr. 133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale trebuie să creeze cadrul legal administrativ de organizare și funcționare a acestei structuri prin: asigurarea numărului de posturi pentru funcționare, posturi care trebuie redistribuite din numărul total de posturi al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, alocarea în bugetul pentru anul 2020 a sumelor necesare pentru organizarea, funcționarea și îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată Agenția, asigurarea unui spațiu pentru desfășurarea activităților acesteia, identificarea veniturilor proprii ale Agenției, desemnarea de către asociațiile membre a reprezentantului în Consiliul coordonator. Având în vedere aceste activități și perioada scurtă rămasă până la 1 ianuarie 2020, se impune prelungirea acestui termen până la 1 ianuarie 2021.Întrucât actele normative menționate necesită alocări bugetare pentru anul 2020, coroborat cu faptul că până în prezent legea bugetului de stat nu a fost adoptată, se impune prelungirea termenelor de implementare a acestora.Având în vedere faptul că aceste elemente vizează interesul economic național și social, deoarece micii crescători de animale au o pondere majoritară la nivel național ca utilizatori de pajiști, suprafețe care nu pot fi alocate acestora în lipsa amenajamentului pastoral, creându-se astfel imposibilitatea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață,de asemenea, ținând cont că neprelungirea suspendării aplicării Legii nr. 509/2006, cu modificările și completările ulterioare, ar conduce la acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevi începând cu 1 ianuarie 2020, acțiune care nu se poate materializa, nefiind încă inițiate proceduri de licitație pentru contractarea furnizării mierii și nici proceduri de licitație și contractare a realizării hologramelor,având în vedere faptul că lipsa unui cadru juridic adecvat, care să permită buna desfășurare a activității Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, poate genera imposibilitatea atingerii scopului pentru care aceasta a fost înființată, precum și faptul că organizarea și funcționarea Agenției presupun derularea unor demersuri, care nu se pot realiza până la data de 1 ianuarie 2020,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită aplicarea actelor normative menționate anterior într-un cadru legal și adecvat realităților specifice din domeniul agriculturii, reținându-se că, în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse, nu se poate garanta punerea în aplicare a politicilor referitoare la gestionarea pajiștilor sau la acordarea de miere, cu titlu gratuit, preșcolarilor și elevilor, cu urmări directe asupra fermierilor, ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– riscul unui impact negativ asupra utilizatorilor de pajiști determinat de imposibilitatea aplicării începând cu anul 2020 a amenajamentului pastoral, independent de voința lor, care ar genera consecințe negative pentru crescătorii de animale concretizate prin sancționarea acestora cu amenzi;– riscul neasigurării fondurilor aferente măsurii de acordare de miere, cu titlu gratuit, preșcolarilor și elevilor, precum și al imposibilității realizării măsurilor administrative prealabile necesare implementării;– riscul unui blocaj în desfășurarea activității Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, cu consecințe negative majore, datorate, în primul rând, lipsei fondurilor necesare funcționării, respectiv pentru investiții, cheltuieli curente, cheltuieli de personal, cât și lipsei experților, specialiștilor care să întreprindă toate demersurile necesare prevăzute de lege, în astfel de situații,având în vedere:– necesitatea asigurării unei gestiuni financiare judicioase care să răspundă nevoilor identificate;– necesitatea asigurării fondurilor pentru desfășurarea corespunzătoare a activității autorităților și instituțiilor publice centrale și locale;– necesitatea asigurării fondurilor pentru plata cheltuielilor de funcționare a administrației publice locale;– necesitatea asigurării continuității bunei funcționări a activității unităților administrativ-teritorialeși ținând cont de situația execuției bugetare din anul 2019 la nivelul ordonatorilor principali de credite finanțați din bugetul de stat, este necesară instituirea, pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului 2019, a unui nou termen până la care ordonatorii de credite își pot îndeplini obligația stabilită în cuprinsul art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 23 decembrie 2019.Totodată, pentru a nu bloca credite bugetare ce pot fi utilizate judicios la nivelul altor ordonatori de credite, se impune crearea mecanismului care să permită ca și sumelor prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ să le fie incidente dispozițiile art. 54 alin. (1) și (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. IV din prezentul act normativ, respectiv până la data de 23 decembrie 2019. Nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecințe negative următoarele:– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;– riscul neasigurării fondurilor necesare plății drepturilor salariale ale personalului din administrația publică locală;– riscul neasigurării bunei funcționări a activității unităților administrativ-teritoriale;– riscul neasigurării fondurilor necesare pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare a administrației publice locale.Având în vedere depășirea termenului-limită de 1 august 2019, asumat față de Comisia Europeană, pentru compatibilizarea sistemului de plată defalcată a TVA cu acquis-ul comunitar în domeniu, ca urmare a Scrisorii Comisiei Europene nr. C(2018) 7.121 final din 8 noiembrie 2018 de punere în întârziere în cauza 2017/2.180 - având ca obiect incompatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene a sistemului de plată defalcată a TVA în aplicare de la 1 ianuarie 2018, nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe riscul continuării procedurii de infringement în cauza 2017/2.180 - având ca obiect incompatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene a sistemului de plată defalcată a TVA și suportarea unor sancțiuni pecuniare și a unor penalități substanțiale. În consecință, toate elementele prezentate mai sus vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.Ca urmare, aceasta impune adoptarea de urgență a prezentului act normativ.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILa articolul 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, ori cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației. Începând cu anul 2021 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral.  +  Articolul IIÎn perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIArticolul 11 din Legea nr. 133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.  +  Articolul IVPrin derogare de la prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2019, pentru ultima lună, termenul-limită pentru transmiterea propunerilor ordonatorilor principali de credite este 23 decembrie 2019.  +  Articolul VÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 23 decembrie 2019 dispozițiile art. 54 alin. (1) și (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și sumelor prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, care reprezintă poziția din Clasificația bugetară a indicatorilor finanțelor publice în care sunt reflectate sumele alocate prin bugetele ordonatorilor principali de credite care derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.  +  Articolul VI(1) Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017, se abrogă.(2) Prevederile alin. (1) intră în vigoare la data de întâi a celei de a doua luni următoare publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Începând cu data publicării prezentei ordonanței de urgență, organele fiscale nu mai operează înscrieri în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.(4) Până la data intrării în vigoare a prevederilor alin. (1), contul de TVA poate fi executat silit de către orice creditor, indiferent de natura creanței. (5) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prevederilor alin. (1), unitățile Trezoreriei Statului la care persoanele care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA au deschise conturi de TVA transferă automat, fără nicio formalitate prealabilă în raport cu titularul contului, disponibilul existent în soldul conturilor de TVA în contul de disponibil al titularului deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului pentru operațiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) În termenul prevăzut la alin. (5) persoanele care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA care nu au deschis la Trezoreria Statului contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor comunica unității Trezoreriei Statului contul curent deschis la o instituție de credit în care se transferă sumele respective. În cazul în care aceste persoane nu comunică informații privind contul curent deschis la instituția de credit, în baza unei liste a acestor persoane furnizate de Trezoreria Statului, organul fiscal solicită, în termen de 10 zile de la data primirii solicitării de la Trezoreria Statului, titularilor de cont aceste informații, pe care le transmite unităților Trezoreriei Statului în vederea transferului sumelor. (7) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor alin. (1), prin conturile de TVA deschise la unitățile Trezoreriei Statului ale persoanelor care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA nu mai pot fi efectuate operațiuni, cu excepția celor prevăzute la alin. (5) și (6).
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin Emil Dumitru,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 18 decembrie 2019.Nr. 78.-----