ORDIN nr. 3.407 din 6 decembrie 2019pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 19 decembrie 2019  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 10 iunie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), termenul de eliberare este unul maximal dacă furnizarea serviciilor în regim normal a fost soluționată cu respingere. În această situație eliberarea documentelor și datelor se poate face oricând în acest termen.(1^2) În cazul redepunerii, termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim normal este de 2/3 din termenul prevăzut în anexa la prezentul ordin.2. În anexă, la capitolul 2 „Servicii de cadastru și publicitate imobiliară“, la grupa de servicii „Informare“, serviciul cu codul 2.7.7 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Grupe de serviciiCodul serviciului Denumirea serviciuluiTermen^(1) (zile lucrătoare)Termen în regim de urgență (zile lucrătoare)Referințe
  Informare2.7.7Extras din planul cadastral on-line--Nota^2)
  Extras din planul cadastral la registratura BCPI31
  3. În anexă, capitolul 4 „Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  Grupe de serviciiCodul serviciului Denumirea serviciului Termen^(1) (zile lucrătoare)Termen în regim de urgență (zile lucrătoare)Referințe
  Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru
  Autorizare4.1.1Autorizarea persoanelor fizice20-Nota^3)
  4.1.2.Autorizarea persoanelor juridice20-
  4.1.3Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare20-
  4. În anexă, nota nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:^3) Termenul de eliberare a certificatului de autorizare pentru persoanele fizice/juridice declarate admise se calculează de la data examenului de autorizare, nu de la data înregistrării cererii și este un termen maximal.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu
  București, 6 decembrie 2019.Nr. 3.407.-----