ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 77 din 18 decembrie 2019pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 19 decembrie 2019  Având în vedere necesitatea asigurării facilităților la transport pentru persoanele care beneficiază de acest drept, potrivit legii,luând în considerare faptul că în cardul național de asigurări de sănătate nu a fost cuprinsă partiția pentru transport,ținând seama de faptul că nu toți beneficiarii facilităților la transport dețin un card de sănătate potrivit dispozițiilor art. 337 alin. (2) teza a 2-a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia „Pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național pentru dovedirea calității de asigurat, se emite adeverința de asigurat, prevăzută la art. 326 lit. c)“,având în vedere că asigurarea cu cititoare de carduri a fiecărui material rulant, indiferent de distanța parcursă implică un necesar mare de fonduri alocate cu această destinație, fondurile proprii ale acestora fiind utilizate cu prioritate, pentru plata tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, plățile aferente către bugetul de stat și pentru lucrări de întreținere, reparații și/sau modernizare a materialului rulant,ținând seama de faptul că persoanele îndreptățite mai pot beneficia de facilități la transport pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie numai până la data de 31 decembrie 2019,constatând că situația actuală reclamă o intervenție imediată pentru asigurarea în continuare a facilităților la transport prin utilizarea în această perioadă a tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie,ținând seama de faptul că neadoptarea acestei măsuri ar conduce, începând cu data de 1 ianuarie 2020, la imposibilitatea asigurării facilităților la transport pentru persoanele care beneficiază de acest drept, potrivit legii, pe baza tichetelor/taloanelor de călătorie,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ITermenul prevăzut la art. V și VII din Ordonanța Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2012, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2021.  +  Articolul IITermenul prevăzut la alin. (2) al articolului unic din Ordonanța Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 18 decembrie 2019.Nr. 77.-----