NORME METODOLOGICE din 13 decembrie 2019de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1014 din 17 decembrie 2019    Notă
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 934 din 13 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1014 din 17 decembrie 2019.
     +  Articolul 1Profesia de fizioterapeut se exercită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) consimțământ informat - acordul scris al pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia în legătură cu procedurile de fizioterapie propuse, privind natura și scopul tratamentului propus, riscurile acestuia, alternativele și prognosticul în cazul neaplicării intervențiilor fizioterapeutice, după informarea verbală a acestuia; b) competența profesională - ansamblu de cunoștințe și abilități în baza cărora fizioterapeutul realizează o abordare profilactică, terapeutică și de reabilitare/recuperare centrată pe dezvoltarea, menținerea și restabilirea capacității de mișcare și a abilității funcționale la nivel maxim posibil, pe toată perioada vieții.  +  Articolul 3(1) Evidența fizioterapeuților se realizează la nivel teritorial și la nivel național.(2) La nivel național evidența se asigură de către Colegiul Fizioterapeuților din România, denumit în continuare CFZRO, iar la nivel teritorial, de către colegiile teritoriale stabilite potrivit statutului CFZRO.(3) La nivelul CFZRO funcționează Registrul unic al fizioterapeuților, care se publică pe site-ul acestuia și se actualizează permanent. Informațiile publice se rezumă la numele, prenumele, numărul unic din Registrul unic al fizioterapeuților și la informații privind exercitarea sau neexercitarea dreptului de practică al fizioterapeutului, respectiv la forma de exercitare a profesiei, cu respectarea obligațiilor și principiilor din legislația specifică privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. (4) La înscrierea în CFZRO fiecare fizioterapeut primește un număr unic generat din Registrul unic al fizioterapeuților, care se înscrie pe autorizația de liberă practică și pe avizul anual.  +  Articolul 4(1) CFZRO acordă dreptul de exercitare a profesiei de fizioterapeut persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 din lege și eliberează în acest sens autorizația de liberă practică. (2) Certificarea dreptului de exercitare a profesiei de fizioterapeut se efectuează prin avizarea anuală a autorizației de liberă practică de către CFZRO. (3) Avizarea anuală a autorizației de liberă practică se efectuează în termenele și pe baza documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 229/2016, cu modificările ulterioare, aprobate de Consiliul național al CFZRO.  +  Articolul 5(1) Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de fizioterapeut intervine în următoarele situații:a) la cererea fizioterapeutului;b) ca urmare a constatării de către CFZRO a neîndeplinirii condițiilor legale de exercitare a profesiei de fizioterapeut.(2) Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de fizioterapeut operează până la:a) data solicitată de fizioterapeut, în cazul suspendării la cerere a calității de membru al CFZRO;b) îndeplinirea condițiilor pentru care s-a dispus suspendarea calității de membru al CFZRO.  +  Articolul 6Retragerea dreptului de exercitare a profesiei de fizioterapeut poate interveni în următoarele situații: a) în situația încetării calității de membru al CFZRO, la cererea titularului;b) în situația în care conform datelor din Registrul unic al fizioterapeuților rezultă că fizioterapeutul nu și-a exercitat profesia pe o perioadă de 5 ani consecutivi.  +  Articolul 7Pe parcursul unui an, fizioterapeuții au obligația să realizeze minimum 30 de credite de educație medicală continuă.  +  Articolul 8(1) Fizioterapeutul care își exercită activitățile profesionale în calitate de persoană fizică independentă poate încheia contracte cu unități sanitare autorizate conform legii, cu furnizori de servicii de îngrijiri medicale, asistență socială, cu baze de tratament din sistemul balnear, precum și cu federații, cluburi, asociații sportive și unități de învățământ, în vederea furnizării serviciilor de fizioterapie potrivit competențelor profesionale.(2) Fizioterapeutul care își exercită activitățile profesionale în calitate de titular sau asociat al cabinetelor de practică independentă trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) are o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei; b) îndeplinește criteriile și standardele de dotare minimă obligatorie a cabinetelor de practică independentă. (3) Criteriile și standardele de dotare minimă obligatorie a cabinetelor de practică independentă se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 9Schimbul de informații prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne a Uniunii Europene se realizează prin intermediul procedurilor de cooperare administrativă, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI“) și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului. -----