LEGE nr. 28 din 19 decembrie 1969privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în Republica Socialistă România
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 19 decembrie 1969     +  Articolul 1Înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterala a societăţii noastre socialiste determina creşterea continua a rolului ştiinţei, factor hotărîtor al progresului economic şi social. În toate ramurile ştiinţei, cercetarea fundamentală şi aplicativa trebuie să se dezvolte în direcţia unui scop bine definit - satisfacerea nevoilor generale ale societăţii. Activitatea de cercetare ştiinţifică, atît cea fundamentală cît şi cea aplicativa, trebuie să se încheie cu o înaltă eficienta socială, să contribuie la dezvoltarea bazei materiale a socialismului, la ridicarea nivelului spiritual al poporului.  +  Articolul 2În Republica Socialistă România, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară pe baza directivelor Partidului Comunist Roman, sub conducerea nemijlocită a organelor de stat.Cercetarea ştiinţifică se organizează în raport cu cerinţele dezvoltării economice şi sociale, în unităţi ale ministerelor, centralelor economice, combinatelor, întreprinderilor, ale Academiei Republicii Socialiste România, ale academiilor de ştiinţe, în unităţi ale învăţămîntului superior, precum şi ale altor instituţii de stat.  +  Articolul 3Reţeaua unităţilor de cercetare ştiinţifică se compune din: institute şi centre de cercetare, laboratoare uzinale cu activitate de cercetare, staţiuni experimentale, precum şi compartimente de cercetare din unităţi cu alta activitate de baza. În învăţămîntul superior, activitatea de cercetare se desfăşoară de catedre, centre şi staţiuni de cercetare.Unităţile din reţeaua de cercetare ştiinţifică se înfiinţează prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri, la propunerea organelor centrale interesate.  +  Articolul 4Unităţile de cercetare au rolul de a organiza şi efectua activitatea ştiinţifică, corespunzător necesităţilor actuale şi de perspectiva ale economiei naţionale şi dezvoltării social-culturale a tarii.Institutele şi centrele de cercetare din sectorul producţiei bunurilor materiale efectuează lucrări de cercetare legate de dezvoltarea şi modernizarea producţiei în ramurile pentru care îşi desfăşoară activitatea. Aceste unităţi de cercetare executa experimentari şi acorda asistenţa ştiinţifică şi tehnica unităţilor productive, pentru aplicarea în practica a rezultatelor obţinute prin cercetare.Laboratoarele uzinale, precum şi staţiunile experimentale efectuează, în principal, lucrări de aplicare a rezultatelor cercetărilor şi de imbunatatire a proceselor de producţie în cadrul unităţilor economice.Institutele şi centrele din sectorul social-cultural, catedrele şi unităţile de cercetare din învăţămîntul superior efectuează lucrări de cercetare ştiinţifică menite să contribuie la dezvoltarea ramurilor productive ale economiei naţionale, la progresul ştiinţei şi culturii.  +  Articolul 5Unităţile de cercetare îşi desfăşoară activitatea pe baza sarcinilor stabilite de ministerele, centralele economice, combinatele, întreprinderile şi instituţiile de care aparţin, în conformitate cu programele de dezvoltare a sectoarelor respective, aprobate de organele superioare de partid şi de stat.  +  Articolul 6Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară pe bază de plan.Planul fiecărei unităţi de cercetare se elaborează şi se dezbate de consiliul ştiinţific şi se aproba de forul tutelar respectiv. La stabilirea temelor de cercetare, consiliile ştiinţifice vor porni de la prevederile planurilor anuale şi de perspectiva privind dezvoltarea ramurii respective. În acest scop, ele vor aborda - cu prioritate - teme şi lucrări legate direct de rezolvarea problemelor majore ale producţiei, de elaborarea de noi produse şi tehnologii, ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, sporirea eficientei generale a activităţii desfăşurate în domeniile din care fac parte.În orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică se va asigura o dezvoltare mai accentuata cercetărilor legate de acele ramuri sau domenii pentru care economia noastră dispune de resurse naturale, precum şi cercetărilor care, potrivit tendinţelor tehnicii contemporane, deschid perspectiva punerii în valoare de noi substanţe minerale utile şi de noi materii prime existente în ţara noastră.Sarcinile de cercetare ştiinţifică şi de valorificare a rezultatelor cercetării se înscriu în planul de stat. Din totalitatea acestor sarcini, se vor nominaliza temele care prezintă importanţa deosebită pentru activitatea economică, socială, culturală şi ştiinţifică a tarii. În planul anual de activitate al unităţilor care fac parte din reţeaua de cercetare se pot introduce şi lucrări destinate satisfacerii unor nevoi ştiinţifice proprii. Acestor lucrări li se va afecta pînă la 10% din fondul anual de timp.  +  Articolul 7Problemele de importanţa deosebită pentru dezvoltarea economică şi socială, precum şi cele a căror soluţionare necesita concentrarea de forte din diferite ramuri şi domenii ale ştiinţei şi tehnicii, se înscriu în programe prioritare de cercetare, care se întocmesc de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, de ministere şi de alte organe centrale şi se aproba de Consiliul de Miniştri. Sarcinile de cercetare cuprinse în programele prioritare se nominalizeaza în planul de stat.  +  Articolul 8Unităţile de cercetare ştiinţifică funcţionează în regim economic.Institutele şi centrele de cercetare ştiinţifică se organizează -după caz- pe principiul gestiunii economice proprii sau al gestiunii economice interne.Sarcinile cuprinse în planurile de activitate ale unităţilor de cercetare se realizează prin încheierea de contracte cu organizaţiile de stat şi cooperatiste, consilii populare, ministere şi alte organe centrale de stat.Cercetarea se considera încheiată numai după aplicarea ei în producţie şi obţinerea rezultatelor scontate.  +  Articolul 9Pentru unele institute şi centre de cercetare din ramurile stiintelor matematice, fizice şi chimice, social-umaniste, medicale, biologice, geografice, stabilite prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri, care pot funcţiona în continuare în regim bugetar, organele centrale tutelare vor lua măsuri ca o parte din activitatea de cercetare să se desfăşoare pe bază de contracte.De asemenea, în învăţămîntul superior se va intensifica desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică pe bază de contracte.  +  Articolul 10Organizaţiile beneficiare încheie contracte cu unităţile de cercetare în limita fondurilor prevăzute de reglementările în vigoare. Organizaţiile beneficiare pot încheia şi contracte de cercetare care urmează să fie finanţate din însăşi economiile ce se vor obţine prin aplicarea rezultatelor acestor cercetări.Ministerele, celelalte organe centrale şi consiliile populare pot încheia contracte, în calitate de beneficiari, pentru executarea de cercetări complexe cu caracter general şi pentru cercetări care fac parte din programele prioritare, în limita fondurilor puse la dispoziţie prin planul şi bugetul de stat.  +  Articolul 11Contravaloarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică prevăzute în contract se determina pe bază de deviz, în care se include şi o cota de beneficiu.Beneficiul realizat de unităţile de cercetare ştiinţifică se repartizează pentru vărsăminte la bugetul statului, dezvoltarea bazei tehnico-materiale proprii, acordarea de gratificatii şi pentru alte destinaţii stabilite prin dispoziţii legale.  +  Articolul 12În contracte se vor prevedea toate obligaţiile părţilor, privind efectuarea cercetărilor şi valorificarea rezultatelor obţinute. În acest scop, unităţile de cercetare vor asigura direct sau prin cooperare: a) proiectarea şi executarea instalaţiilor pilot, a prototipurilor şi modelelor experimentale; b) întocmirea documentaţiei necesare valorificării la nivel industrial (norme, date şi desene tehnologice, retete de fabricaţie, instrucţiuni pentru proiectarea industriala a proceselor tehnologice); c) lucrări pentru proiectarea, execuţia şi punerea în funcţiune a investiţiilor; d) asistenţa ştiinţifică şi tehnica pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării; e) alte lucrări specifice domeniului de cercetare respectiv.  +  Articolul 13Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare, centralele economice, precum şi unităţile subordonate lor, beneficiare ale rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, au obligaţia de a crea condiţiile necesare bunei desfăşurări a procesului de cercetare. În acest scop vor asigura: a) punerea la dispoziţia unităţilor de cercetare, a informaţiilor şi mijloacelor necesare pentru efectuarea cercetării, conform obligaţiilor asumate prin contracte; b) conlucrarea strinsa între personalul de proiectare şi execuţie al organizaţiilor beneficiare şi cel al unităţilor de cercetare; c) crearea, în unităţile economice, a condiţiilor de încercare - la nivel de pilot sau semiindustrial - a rezultatelor cercetării.Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare, centralele economice şi unităţile subordonate lor poarta răspunderea valorificării cît mai rapide a cercetării şi introducerii în practica a rezultatelor obţinute imediat după omologare.Ministerelor şi celorlalte organe centrale le revine sarcina generalizarii în întreaga ţara a aplicării cercetărilor încheiate cu rezultate pozitive. Aceste organe răspund, de asemenea, de valorificarea în străinătate a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice româneşti.  +  Articolul 14Unităţile de cercetare ştiinţifică din Republica Socialistă România pot încheia contracte pentru efectuarea de lucrări de cercetare în cadrul acţiunilor de cooperare ştiinţifică şi tehnica, cu unităţi de cercetare sau organizaţii similare din ţările socialiste sau din alte tari. De asemenea, unităţile de cercetare româneşti pot presta lucrări de cercetare, de asistenţa tehnica şi ştiinţifică, precum şi orice alte lucrări specifice domeniului lor de activitate, pentru parteneri din alte tari respectînd dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 15În funcţie de rezultatele obţinute, personalul din activitatea de cercetare este stimulat material prin gratificatii anuale şi premii. Totodată, personalul din activitatea de cercetare răspunde material pentru felul în care îşi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin în desfăşurarea procesului de cercetare şi de valorificare a rezultatelor obţinute.  +  Articolul 16Sistemul de contracte, modul de finanţare şi de folosire a fondurilor, cotele de beneficii şi repartizarea lor, cuantumul şi modul de acordare a gratificatiilor şi premiilor, precum şi cuantumul penalizărilor pentru nerealizarea sarcinilor de cercetare şi valorificarea a rezultatelor obţinute, se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 17Selecţionarea, perfecţionarea şi promovarea cadrelor de cercetare se fac potrivit prevederilor statutului personalului ştiinţific.  +  Articolul 18Ministerele, celelalte organe centrale, centralele economice, combinatele şi unităţile subordonate răspund de folosirea integrală a bazei materiale a unităţilor de cercetare, precum şi de utilizarea eficienta a cadrelor ştiinţifice.În acest scop, vor asigura concentrarea forţelor de cercetare spre problemele de importanţa deosebită pentru activitatea productiva şi socială, gruparea corespunzătoare a institutelor şi centrelor, unificarea lor în funcţie de profil, perfecţionarea continua a structurii acestora, potrivit nevoilor dezvoltării economiei şi culturii. Toate unităţile de cercetare vor lua măsuri pentru buna gospodărire a investiţiilor, precum şi a fondurilor realizate ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor contractuale, acordind atenţie deosebită largirii bazei materiale pe calea autodotarii.  +  Articolul 19În aplicarea prevederilor prezentei legi, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice va urmări: a) orientarea potenţialului ştiinţific spre soluţionarea problemelor de importanţa deosebită pentru activitatea economică şi socială; b) utilizarea raţională a bazei materiale, folosirea cît mai eficienta a potenţialului ştiinţific, perfecţionarea reţelei unităţilor de cercetare; c) valorificarea cît mai rapida în producţie a rezultatelor obţinute şi generalizarea introducerii lor în economie; scurtarea ciclului cercetare-proiectare-valorificare în producţie; d) modul de infaptuire a prevederilor prezentei legi şi a celorlalte dispoziţii normative elaborate în temeiul acesteia.  +  Articolul 20Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 martie 1970.Pe aceeaşi dată se abroga toate dispoziţiile contrare prevederilor acestei legi.------------