ORDIN nr. 1.124 din 11 decembrie 2019pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor "Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu" și "Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis"
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 16 decembrie 2019  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 2.397/CB din 11.11.2019 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu“ și „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis“,ținând cont de prevederile art. 6 lit. j) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (2^2) și (4) și art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25 alin. (4) și art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere avizul Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 120.472 din 29.08.2019,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modelul și conținutul formularului „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu“, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul formularului „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis“, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Deciziile prevăzute la art. 1 și 2 se emit de Administrația Fondului pentru Mediu.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Administrația Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet,
  secretar de stat
  București, 11 decembrie 2019.Nr. 1.124.  +  Anexa nr. 1
  DECIZIE
  privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu
  Emisă în temeiul prevederilor:– art. 9 alin. (1) lit. l)art. 11 alin. (2^2) și (5) și art. 12 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.124/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu“ și „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis“1. Date de identificare ale finanțatoruluiDenumire: Administrația Fondului pentru MediuCod de identificare fiscală: 14715650Sediul: Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, București, cod poștal 0600312. Date de identificare ale beneficiaruluiNume și prenume/Denumire ...................................................CNP/Cod unic de înregistrare .................................................Domiciliu/Sediu social/Sediu profesional ................................3. Obiectul deciziei, motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei de recuperareÎn conformitate cu prevederile ................................................ (contract de finanțare/ordin al ministrului autorității publice centrale pentru protecția mediului/hotărâre a Guvernului), a beneficiat de o finanțare nerambursabilă, aprobată prin ............., în cuantum de ................., acordată sub formă de ......................, pentru ...................................... .Având în vedere faptul că beneficiarul se află în următoarea situație de fapt ......................., se constată încălcarea prevederilor .................................... .4. Cuantumul sumei de restituitCuantumul sumei ce constituie obligație de plată a beneficiarului ....................................... este de ................ lei, valoare finanțată, la care se adaugă dobânda^1, în cuantum de .............. lei, calculată pentru perioada ................. .^1 Dobânda a fost calculată de la data la care a fost efectuată plata către beneficiar cu titlu de finanțare și până la data emiterii prezentei decizii, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.Valoarea totală de restituit este de ................ lei.5. Data comunicării Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea Deciziei privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu, după cum urmează:a) data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acesteia beneficiarului/împuternicitului, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;b) data înscrisă de poștă la remiterea „confirmării de primire“, dacă a fost transmisă prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;c) data la care expiră termenul de 15 zile de la data afișării anunțului publicitar, în condițiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.6. Termene și modalitate de platăConform art. 11 alin. (2^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l) din aceeași ordonanță de urgență se stabilesc prin decizie și se plătesc în funcție de data comunicării deciziei, astfel:a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare inclusiv;b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare inclusiv,în conturile Administrației Fondului pentru Mediu - cod IBAN .........................., pentru suma de ................, reprezentând debit principal, și cod IBAN ................................., pentru suma de ................, reprezentând accesorii, deschise la Trezoreria Sectorului 6 București.7. Organul la care se poate depune contestația și termenul de depunere a acesteiaBeneficiarul a fost înștiințat în vederea audierii la data de ................, aceasta având loc la sediul finanțatorului la data de .............. . În conformitate cu art. 268 și 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ se poate formula contestație, care se depune în termen de 45 de zile de la comunicare la organul emitent, sub sancțiunea decăderii. 8. Data la care își produce efectele decizia de recuperare și accesoriile apărute după data emiterii decizieiDecizia de recuperare își produce efectele de la data comunicării acesteia către beneficiarul finanțării.De la data emiterii prezentei decizii și până la data recuperării integrale a cuantumului sumei de restituit se calculează dobânzi potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.De la data termenului de plată prevăzut la pct. 6 și până la data recuperării integrale a cuantumului sumei de restituit se calculează penalități de întârziere potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.9. Dispoziții finaleÎn conformitate cu art. 11 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanță și devine executoriu în condițiile legii.Prezenta decizie, emisă de către Administrația Fondului pentru Mediu la data de ............, încheiată în ....... exemplare, va fi comunicată către:– debitorul ............................., în calitate de beneficiar al finanțării (un exemplar în original);– organele de executare competente (un exemplar în original însoțit de dovada comunicării către debitor).
  Conducătorul Administrației Fondului pentru Mediu,
  ............................................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  L.S.
   +  Anexa nr. 2
  DECIZIE
  privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu,
  ce constituie ajutor de stat/de minimis
  Emisă în temeiul prevederilor:– art. 9 alin. (1) lit. l), art. 11 alin. (2^2) și (5) și art. 12 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.124/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu“ și „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis“1. Date de identificare ale finanțatoruluiDenumire: Administrația Fondului pentru MediuCod de identificare fiscală: 14715650Sediul: Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, București, cod poștal 0600312. Date de identificare ale beneficiaruluiNume și prenume/Denumire ..................................................CNP/Cod unic de înregistrare .................................................Domiciliu/Sediu social/Sediu profesional ...............................3. Obiectul deciziei, motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei de recuperareÎn conformitate cu prevederile ................................................ (contract de finanțare/ordin al ministrului autorității publice centrale pentru protecția mediului/hotărâre a Guvernului), a beneficiat de o finanțare nerambursabilă, aprobată prin ............., în cuantum de ............................................, acordată sub formă de ......................, pentru ...................................... .Având în vedere faptul că beneficiarul se află în următoarea situație de fapt ......................., se constată încălcarea prevederilor .................................... .4. Cuantumul sumei de restituitCuantumul sumei ce constituie obligație de plată a beneficiarului .......................... este de ........................... lei, valoare finanțată, la care se adaugă dobânda^1, în cuantum de .............. lei, calculată pentru perioada ...................... .^1 Dobânda a fost calculată de la data la care a fost efectuată plata către beneficiar cu titlu de finanțare și până la data emiterii prezentei decizii, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.Valoarea totală de restituit este de ................ lei.5. Data comunicării Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea Deciziei privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis, după cum urmează:a) data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acesteia beneficiarului/împuternicitului, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;b) data înscrisă de poștă la remiterea „confirmării de primire“, dacă a fost transmisă prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;c) data la care expiră termenul de 15 zile de la data afișării anunțului publicitar, în condițiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.6. Termene și modalitate de platăConform art. 11 alin. (2^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l) din aceeași ordonanță de urgență se stabilesc prin decizie și se plătesc în funcție de data comunicării deciziei, astfel:a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare inclusiv;b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare inclusiv,în conturile Administrației Fondului pentru Mediu - cod IBAN .........................., pentru suma de ................, reprezentând debit principal, și cod IBAN ................................., pentru suma de................, reprezentând accesorii, deschise la Trezoreria Sectorului 6 București.7. Organul la care se poate depune contestația și termenul de depunere a acesteiaBeneficiarul a fost înștiințat în vederea audierii la data de ...... , aceasta având loc la sediul finanțatorului la data de ................ . În conformitate cu art. 268 și 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ se poate formula contestație, care se depune în termen de 45 de zile de la comunicare la organul emitent, sub sancțiunea decăderii.8. Data la care își produce efectele decizia de recuperare și accesoriile apărute după data emiterii decizieiDecizia de recuperare își produce efectele de la data comunicării acesteia către beneficiarul finanțării.De la data emiterii prezentei decizii și până la data recuperării integrale a cuantumului sumei de restituit se calculează dobânzi potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.De la data termenului de plată prevăzut la pct. 6 și până la data recuperării integrale a cuantumului sumei de restituit se calculează penalități de întârziere potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.9. Dispoziții finaleÎn conformitate cu art. 11 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanță și devine executoriu în condițiile legii.În conformitate cu art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, prezentul înscris este titlu executoriu. Prezenta decizie, emisă la data de ..................., încheiată în ....... exemplare, va fi comunicată către:– debitorul ............................., în calitate de beneficiar al ajutorului de stat/de minimis acordat, astfel cum este menționat la pct. 3 (un exemplar în original);– organele de executare competente (un exemplar în original însoțit de dovada comunicării către debitor);– Consiliul Concurenței (un exemplar în original, în termen de 5 zile de la aprobare).
  Conducătorul Administrației Fondului pentru Mediu,
  ...........................................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  L.S.
  -----