LEGE nr. 3 din 12 noiembrie 1982privind participarea, cu părţi sociale, a oamenilor muncii din unităţile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economică
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 104 din 20 noiembrie 1982    Dezvoltarea proprietăţii socialiste, a autoconduceri muncitoresti, ridicarea pe o treapta superioară a calităţii oamenilor muncii de proprietari ai mijloacelor de producţie, de producători şi beneficiari ai întregii avutii naţionale, impun ca aceştia să-şi asume nemijlocit, într-un grad mai mare, răspunderea bunei gospodariri a părţii din avutia naţionala ce le-a fost încredinţată, sa participe activ la administrarea cît mai eficienta a patrimoniului unităţii, la conducerea şi dezvoltarea întregii activităţi economice.În acest cadru, asigurarea unei legături mai strânse a fiecărui om al muncii cu unitatea în care lucrează şi a cointeresarii mai accentuate a personalului unităţilor în obţinerea de rezultate economice superioare face necesară instituirea dreptului oamenilor muncii de a contribui, în bani, sub forma de părţi sociale, la dezvoltarea mijloacelor fixe productive şi de a obţine, în funcţie de aport, un venit suplimentar din beneficii.Contribuţia oamenilor muncii la constituirea fondului de dezvoltare va conduce la întărirea răspunderii acestora, în calitate de proprietari, pentru dezvoltarea şi apărarea avutului obştesc şi utilizarea cu maxima eficienta a mijloacelor de care dispun, la participarea mai activa a colectivelor de muncă la autoconducerea şi autogestiunea unităţii, creşterea rentabilitatii şi a beneficiilor şi, în mod corespunzător, a veniturilor personalului muncitor.În scopul reglementării dreptului de participare a oamenilor muncii la constituirea fondului de dezvoltare al unităţilor economice de stat, Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Principii de bază  +  Articolul 1Oamenii muncii din unităţile economice de stat pot avea în proprietate o parte din valoarea mijloacelor fixe aflate în administrarea acestor unităţi, ca parte socială.În raport cu valoarea părţii sociale deţinute, oamenii muncii beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de venituri suplimentare, în afară drepturilor de retribuire cuvenite pentru munca depusa.Dreptul oamenilor muncii asupra părţii sociale este garantat prin lege.  +  Articolul 2Partea socială aflată în proprietatea fiecărui om al muncii se constituie prin depunerea unei sume de bani la fondul de dezvoltare economică al unităţii.Depunerile în bani ale oamenilor muncii la fondul de dezvoltare economică nu pot depăşi, în total, 30 la suta din valoarea mijloacelor fixe ale unităţii.Adunarea generală a oamenilor muncii stabileşte anual volumul depunerilor pe ansamblul unităţii.  +  Articolul 3Partea socială din proprietatea fiecărui om al muncii nu poate fi mai mare de 50.000 lei şi mai mica de 10.000 lei, pe întreaga perioadă de activitate a acestuia. Valoarea unei părţi sociale este de 1.000 lei. Oamenii muncii beneficiază de drepturile stabilite, potrivit prezentei legi, după ce au depus o parte socială.  +  Articolul 4Cadrele de conducere, celălalt personal muncitor din aparatul de stat, al organizaţiilor politice şi obşteşti, din unităţile de învăţămînt şi social-culturale, precum şi cadrele militare, pot depune, în condiţiile prezentei legi, sume de bani cu titlu de părţi sociale într-o unitate economică, beneficiind, în raport cu valoarea părţii sociale depuse, de venituri suplimentare, în aceleaşi condiţii ca şi oamenii muncii din unitatea economică respectiva.Personalul muncitor din aparatul ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale care au în subordine unităţi economice poate participa la constituirea de părţi sociale într-o unitate din sectorul în care îşi desfăşoară activitatea.Personalul muncitor din celelalte ministere şi organe centrale sau locale, al organizaţiilor politice şi obşteşti şi din unităţile de învăţămînt şi social-culturale, precum şi cadrele militare, pot participa la constituirea părţii sociale într-o unitate economică din sectoarele stabilite de Consiliul de Miniştri.Oamenii muncii care depun sume de bani cu titlu de părţi sociale la alte unităţi decît cele unde sînt încadraţi au dreptul sa participe la adunările generale ale oamenilor muncii, sa sprijine activitatea organelor de conducere colectivă şi să facă propuneri în vederea creşterii eficientei economice a întregii activităţi.  +  Articolul 5Participarea oamenilor muncii la fondul de dezvoltare al unităţii, prin constituirea părţii sociale, se face pe baza liberului consimtamint al fiecăruia, exprimat în scris.În cazul participării oamenilor muncii, potrivit art. 4, la constituirea părţii sociale în alte unităţi decît cele în care îşi desfăşoară activitatea este necesară şi aprobarea adunării generale a oamenilor muncii din unitatea economică respectiva.  +  Articolul 6Sumele depuse de oamenii muncii, cu titlu de parte socială, la fondul de dezvoltare economică pot fi folosite, pe baza hotărîrii adunării generale a oamenilor muncii, pentru efectuarea, în condiţiile legii, de investiţii productive cu efecte imediate în producţie şi în creşterea veniturilor şi beneficiilor unităţii.În mod excepţional, cu aprobarea adunării generale, sumele depuse ca parte socială, în măsura în care sînt disponibile la fondul de dezvoltare, pot fi utilizate pentru finanţarea mijloacelor circulante.  +  Capitolul 2 Constituirea părţii sociale  +  Articolul 7Depunerile fiecărui om al muncii pentru constituirea părţii sociale se stabilesc în funcţie de veniturile depunatorului şi de volumul depunerilor aprobate de adunarea generală pentru anul de plan.Sumele reprezentind contribuţiile la constituirea părţii sociale se pot plati în rate egale sau diferenţiate, lunar sau la alte intervale ori integral, în raport cu opţiunea depunatorului.  +  Articolul 8Depunerile oamenilor muncii ca parte socială se fac pe o perioadă de cel puţin 5 ani. După această perioadă, la cererea depunatorului, dacă depunerea totală este de cel puţin 10.000 lei, partea socială se restituie integral sau în mod eşalonat, într-o perioadă de 2-5 ani, potrivit hotărîrii adunării generale a oamenilor muncii, în funcţie de posibilităţile economice ale unităţii. Restituirea integrală a depunerilor pentru constituirea părţii sociale este garantată.În cazul în care depunatorul îşi schimba locul de muncă într-o alta unitate, la cererea acestuia sumele reprezentind partea sa socială se transfera la noul loc de muncă sau, după caz, la o unitate economică stabilită potrivit art. 4.În cazul în care schimbarea locului de muncă s-a făcut fără acordul unităţii sau contractul de muncă al depunatorului a fost desfăcut din vina acestuia, termenul de 5 ani după care se poate cere restituirea părţii sociale, prevăzut la alin. 1, curge de la data încadrării la noua unitate.Pînă la transferarea părţii sociale, drepturile şi obligaţiile depunatorului legate de participarea sa la fondul de dezvoltare se determina, în condiţiile prezentei legi, la unitatea de la care a plecat.  +  Articolul 9Adunarea generală a oamenilor muncii va analiza, o dată cu dezbaterea pe bază de bilanţ a rezultatelor economice şi financiare ale unităţii, modul de utilizare a sumelor depuse ca parte socială, stabilind măsuri pentru creşterea eficientei economice şi a beneficiilor unităţii. În acest scop, consiliul oamenilor muncii este obligat să prezinte adunării generale rapoarte cu privire la depunerile făcute, sumele utilizate şi rezultatele obţinute.  +  Capitolul 3 Participarea oamenilor muncii la beneficii în raport cu părţile sociale depuse  +  Articolul 10Pentru sumele depuse ca parte socială, oamenii muncii beneficiază, la finele fiecărui an, de un venit determinat în funcţie de mărimea totală a depunerii existente la acea data, care se plăteşte din beneficiile unităţii.Venitul anual cuvenit oamenilor muncii este de 6 la suta calculat la mărimea totală a depunerilor, în cazul realizării, de către unitate, a beneficiilor planificate.În cazul depăşirii beneficiilor planificate, venitul anual poate fi de pînă la 8 la suta, în funcţie de volumul beneficiilor şi de rentabilitatea obţinută, potrivit hotărîrii adunării generale a oamenilor muncii.  +  Articolul 11Veniturile cuvenite oamenilor muncii în raport cu partea socială depusa se asigura din beneficiile obţinute, înaintea oricăror alte repartizari prevăzute de lege.  +  Articolul 12În situaţia nerealizarii beneficiului planificat al unităţii, se garantează oamenilor muncii un venit anual de 5 la suta, în raport cu sumele depuse ca parte socială, care se plăteşte, la finele anului, din beneficiile obţinute sau din rezultatele financiare, după caz.  +  Articolul 13Veniturile obţinute de oamenii muncii în raport cu partea socială depusa nu sînt impozabile şi nu se iau în calculul veniturile în funcţie de care se determina, potrivit legii, drepturile şi obligaţiile acestora. Depunatorii pot incasa veniturile anuale cuvenite sau pot să le depună ca părţi sociale.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 14Sumele depuse de oamenii muncii ca parte socială nu pot fi cedate altor persoane şi nu pot fi urmărite decît pentru recuperarea pagubelor aduse avutului obştesc prin infracţiuni.  +  Articolul 15În cazul pensionării, depunatorii pot să-şi retragă partea socială sau sa o menţină în continuare.Depunatorii care îşi menţin partea socială şi după ieşirea la pensie beneficiază integral de veniturile cuvenite pentru sumele depuse potrivit prezentei legi.  +  Articolul 16Depunerile făcute ca parte socială se transmit prin moştenire, potrivit legii, în care caz moştenitorii vor putea solicita restituirea sumelor.  +  Articolul 17Depunerile făcute ca parte socială şi veniturile plătite se înscriu într-un carnet individual de proprietar al părţii sociale. Conţinutul carnetului individual se stabileşte de Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Muncii şi Uniunea Generală a Sindicatelor din România.Unităţile economice sînt obligate sa ţină evidenta tuturor elementelor privind operaţiile efectuate în carnetul de proprietar al părţii sociale.Sumele reprezentind contribuţia oamenilor muncii la fondul de dezvoltare, care nu au putut fi utilizate pînă la finele anului, se reportează pe anul următor, în care scop resursele avînd aceasta provenienţă se evidenţiază separat.Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 12 noiembrie 1982.-------------