HOTĂRÂRE nr. 125 din 15 martie 1963privind drepturile elevilor şcolilor tehnice de maiştri - cursuri serale, precum şi ale elevilor din şcolile tehnice sanitare
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 10 din 24 martie 1963    Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române hotărăşte:1. Începînd cu anul şcolar 1962/1963 muncitorii care urmează şcolile tehnice de maiştri - cursuri serale - au următoarele drepturi: a) vor fi programati în schimburi de producţie care să le permită frecventarea regulată a cursurilor; b) pentru prezentarea la examenele de an şi la examenul de absolvire, li se acordă anual, la cerere, eşalonat sau integral, din partea întreprinderilor care i-au recomandat, un concediu de studii de 30 zile calendaristice; în afară concediului legal de odihnă. Pe durata acestui concediu, elevii vor primi salariul tarifar al funcţiei; c) pe timpul practicii de maistru, prevăzută în planurile de învăţămînt în trimestrul III al ultimului an de studiu, li se acordă de către întreprinderile care i-au recomandat, o indemnizaţie lunară; egala cu salariul tarifar corespunzător categoriei de încadrare pe care au avut-o ca muncitor înainte de perioada de practica; d) muncitorilor care urmează şcoala tehnica de maiştri - cursuri serale - în alte localităţi, li se acordă pe timpul şcolarizării, în afară drepturilor prevăzute la lit. a) - c) şi următoarele drepturi:- transportul dus şi întors, odată pe an, de la şcoala în localitatea unde are domiciliul; cheltuielile de transport se suporta de şcoala;- cazarea gratuita în internat;- masa la cantina (inclusiv regia la cantina), contra cost, la nivelul sumelor plătite de salariaţi, în condiţiile Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 1273 din 28 august 1959 privind acoperirea cheltuielilor cantinelor pentru salariaţi.2. Muncitorii trimişi în alte localităţi pentru a urma şcoala tehnica de maiştri - cursuri serale - vor fi încadraţi în întreprinderile din localitatea unde funcţionează şcoala, în aceeaşi categorie de salarizare avută la întreprinderea de la care provin. După absolvirea şcolii, aceştia vor fi reincadrati la întreprinderile care i-au recomandat.3. Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale sfaturilor populare vor lua măsuri ca întreprinderile din subordine sa verse la bugetul republican pe anul 1963, Titlul XIII, paragraful 31, sumele reprezentind indemnizaţiile ce se plateau elevilor din şcolile tehnice de maiştri trecuţi de la învăţămîntul de zi la învăţămîntul seral, care se diminuează cu sumele aferente prevederilor de la art. 1 lit. b) şi c) din prezenta hotărîre, în cazul cînd întreprinderile în cauza plătesc asemenea drepturi.4. Începînd cu anul şcolar 1963/1964, elevilor şcolilor tehnice sanitare li se vor acorda burse în aceleaşi condiţiuni ca şi elevilor din şcolile tehnice pentru personal tehnic.Procentul elevilor bursieri din şcolile tehnice sanitare se va stabili anual de Consiliul de Miniştri, la propunerea Ministerului Învăţămîntului şi Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii şi al Ministerului Finanţelor.5. De la 1 martie 1963 şi pînă la sfîrşitul anului şcolar 1962/1963, toţi elevii din şcolile tehnice sanitare vor primi indemnizaţii de 300 lei lunar, pe durata şcolarizării..........................................................................6. Plafoanele de venituri ale părinţilor sau susţinătorilor legali, precum şi ale elevilor, în cazul cînd aceştia au venituri personale, pentru acordarea burselor în învăţămîntul tehnic de personal tehnic, sînt cele stabilite pentru elevii din învăţămîntul de cultura generală.7. Art. 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 152 din 18 februarie 1960 privind unele măsuri organizatorice ale învăţămîntului tehnic sanitar, se abroga.Preşedintele Consiliuluide Miniştri,Ion Gheorghe Maurer-----