ORDIN nr. 3.330 din 28 noiembrie 2019privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 9 decembrie 2019    Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (34^6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4 la paragraful Calculul termenelor, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins: 3. Toate etapele descrise în prezenta procedură se vor derula în cadrul termenului de valabilitate al contractului de finanțare.2. La articolul 5 punctul 7, alineatul (2^4) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^4) În cazul contractelor de finanțare încheiate în anul 2017, termenul se poate prelungi până la data de 31 martie 2020 în cazul în care lucrările de înregistrare sistematică nu au fost finalizate până la data de 1 septembrie 2019, dar pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare, până cel târziu la data de 20 august 2019.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 28 noiembrie 2019.Nr. 3.330.----