REGULAMENT din 20 noiembrie 2019privind implementarea Programului Termoficare
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 3.194 din 20 noiembrie 2019
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 1.084 din 5 decembrie 2019
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 3.734 din 6 decembrie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 9 decembrie 2019  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 3.194/1.084/3.734/2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 988 din 9 decembrie 2019.
   +  Articolul 1(1) În înțelesul prezentului regulament, Programul Termoficare asigură cofinanțarea obiectivelor/proiectelor promovate de autoritățile administrației publice locale pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților.(2) Programul Termoficare se implementează în perioada 2019-2027 și finanțează proiecte de investiții noi și pe cele aflate în derulare, începute în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006*) pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“ și înființarea Unității de management al proiectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*) Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 a fost abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2019.(3) Finanțarea Programului Termoficare se realizează din sursele prevăzute la art. I alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (O.U.G. nr. 53/2019).(4) În înțelesul prezentului regulament:a) prin obiectiv/proiect de investiții se înțelege rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiective de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; b) prin solicitare de finanțare se înțelege cererea prin care beneficiarul solicită Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (M.L.P.D.A.) alocări pentru finanțarea obiectivului/ proiectului. (5) Implementarea și monitorizarea Programului Termoficare la nivelul M.L.P.D.A. se face de către personalul compartimentului de specialitate din cadrul Direcției pentru servicii comunitare de utilitate publică și parcuri industriale (D.S.C.U.P.P.I.) - Direcția generală administrație publică.(6) Implementarea și monitorizarea pe plan local a Programului Termoficare, precum și coordonarea activităților privind derularea investițiilor intră în responsabilitatea autorităților administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale beneficiare.  +  Articolul 2Obiectivele/Proiectele care beneficiază de cofinanțare prin intermediul Programului Termoficare trebuie să dovedească tehnic eficientizarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, prin reducerea consumului de resurse energetice și, respectiv, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.  +  Articolul 3(1) Beneficiarii Programului Termoficare sunt unitățile administrativ-teritoriale care:a) dețin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică sau părți ale acestora;b) sunt interesate să înființeze sisteme centralizate de alimentare cu energie termică, în condițiile în care prezintă acte doveditoare ale proprietății asupra terenului și angajamentele de consum ale dezvoltatorilor imobiliari și/sau viitorilor utilizatori finali, în baza cărora a fost dimensionată, printr-un studiu de fezabilitate, capacitatea sistemului de termoficare.(2) Beneficiarii Programului Termoficare gestionează direct, prin bugetele de venituri și cheltuieli, sumele alocate pentru realizarea obiectivelor/proiectelor de modernizare, reabilitare, retehnologizare și extindere sau înființare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților. (3) Beneficiarii Programului Termoficare sunt direct responsabili de pregătirea, managementul și implementarea proiectului și nu vor acționa ca intermediari.  +  Articolul 4(1) Cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul Programului Termoficare sunt finanțate în cuantum de maxim 85% din fonduri provenite potrivit art. I alin. (3) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 53/2019 prin bugetul M.L.P.D.A. și respectiv, în cuantum de minimum 15% din fonduri proprii ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare.(2) Cofinanțarea obiectivelor/proiectelor din cadrul Programului Termoficare cu sume din bugetul M.L.P.D.A. se realizează prin transferuri către bugetele locale, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute anual cu această destinație.(3) Pentru finalizarea proiectelor începute în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“ și înființarea Unității de management al proiectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anii 2019 și 2020 vor fi alocate sume pentru decontarea lucrărilor de investiții executate, recepționate și, după caz, achitate în anii 2018 și 2019, de unitățile administrativ-teritoriale care au beneficiat de finanțare în anii anteriori. Decontarea prevăzută de prezentul alineat se realizează cu respectarea următoarelor condiții cumulative:a) sumele acordate din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 53/2019 se virează în bugetele locale ale beneficiarilor, în conturi distincte, în baza solicitării de decontare, însoțită de documentele justificative de plată a contribuției de minimum 30% din cheltuielile eligibile, asigurată de unitatea administrativ-teritorială beneficiară potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“ și înființarea Unității de management al proiectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. I alin. (24), (26), (31), (37) și (45) din O.U.G. nr. 53/2019.(4) Sumele repartizate pentru cofinanțarea fiecărui obiectiv/proiect în cadrul programului se aprobă de către Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare, potrivit mecanismelor prevăzute la art. 9-11, în limita a maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale obiectivului/proiectului pentru care se solicită finanțare, prevăzute în Ghidul pentru accesarea Programului Termoficare, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament. (5) Solicitarea de finanțare se completează conform modelului standard prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament și se depune la sediul M.L.P.D.A.(6) În vederea alocării sumelor pentru anul în curs, în termen de 60 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat, beneficiarii finanțării multianuale transmit la M.L.P.D.A., în copie, hotărârea consiliului local de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli din care să rezulte contribuția proprie la finanțarea proiectului și sumele necesare a fi alocate din bugetul M.L.P.D.A. pentru finalizarea obiectivelor de investiții în continuare incluse în program și estimările pentru următorii ani, în funcție de graficul de execuție actualizat, însoțită de descrierea lucrărilor ce urmează a fi realizate în anul respectiv și valoarea acestora. Pentru obiectivele noi de investiții, care vor fi cuprinse în prima sesiune de evaluare din fiecare an, solicitările de finanțare se depun, la sediul M.L.P.D.A., până la data de 31 martie.(7) M.L.P.D.A. centralizează propunerile transmise pentru finanțările multianuale, potrivit alin. (6), și asigură repartizarea, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, a fondurilor pe proiecte și beneficiari, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație, prevăzute în legea bugetară anuală.(8) Diferența dintre cofinanțarea aprobată de Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare și valoarea totală a obiectivului/proiectului reprezintă contribuție proprie a beneficiarului și se suportă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare.  +  Articolul 5În temeiul ordinului de repartizare a fondurilor, prevăzut la art. I alin. (37) din O.U.G. nr. 53/2019, M.L.P.D.A. încheie contracte de finanțare cu fiecare unitate administrativ-teritorială beneficiară, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.  +  Articolul 6(1) Conformitatea și eligibilitatea proiectelor sunt verificate de reprezentanții compartimentului de specialitate din cadrul D.S.C.U.P.P.I.(2) Conformitatea este asumată de către reprezentanții compartimentului de specialitate din cadrul D.S.C.U.P.P.I., după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea de către solicitant a următoarelor condiții:a) este proprietarul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică sau al unei părți a acestuia sau prezintă acte doveditoare ale proprietății asupra terenului și angajamentele de consum ale dezvoltatorilor imobiliari și/sau viitorilor utilizatori finali, în baza cărora a fost dimensionată, printr-un studiu de fezabilitate, capacitatea sistemului de termoficare, în cazul înființării unui sistem de termoficare;b) solicitarea de finanțare este completată și însoțită de documentele prevăzute în Ghidul pentru accesarea Programului Termoficare.(3) Eligibilitatea proiectelor este certificată de către reprezentanții compartimentului de specialitate din cadrul D.S.C.U.P.P.I., după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea de către beneficiar și proiect a următoarelor condiții:a) se finanțează lucrări de modernizare, reabilitare, retehnologizare și extindere sau înființare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților;b) beneficiarul dovedește, prin hotărâre a consiliului local, contribuția proprie la costurile totale ale obiectivului/proiectului;c) din obiectiv/proiect rezultă că, prin investițiile realizate, sistemul de alimentare centralizată cu energie termică va atinge condițiile tehnice și de protecția mediului prevăzute în secțiunea Eligibilitatea proiectelor din anexa nr. 1 la prezentul regulament;d) proiectul are la bază Strategia locală de alimentare cu energie termică și Studiul de fezabilitate;e) proiectul se implementează în perioada 2019-2027;f) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la secțiunea Eligibilitatea proiectelor din anexa nr. 1 la prezentul regulament;g) lucrările ce urmează a fi finanțate dovedesc tehnic eficientizarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, prin reducerea consumului de resurse energetice și, respectiv, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.(4) Dacă documentația este incompletă sau, după caz, nu conține date/informații suficiente pentru stabilirea conformității și eligibilității proiectului, M.L.P.D.A. va solicita, în scris, completarea cu documentele necesare sau, după caz, clarificări.  +  Articolul 7Pentru fiecare solicitare de finanțare, compartimentul de specialitate din cadrul D.S.C.U.P.P.I. completează un raport de verificare din care să reiasă că obiectivul/proiectul îndeplinește sau nu condițiile de conformitate și eligibilitate prevăzute la art. 6.  +  Articolul 8(1) Analiza Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare se realizează pe baza raportului-sinteză de aprobare sau respingere a finanțării, în care este prezentată situația conformității și eligibilității pentru fiecare cerere de finanțare depusă în anul respectiv, întocmit de reprezentanții compartimentului de specialitate din cadrul D.S.C.U.P.P.I..(2) Raportul-sinteză de aprobare sau respingere a finanțării are în anexă următoarele documente:a) rapoartele de verificare prevăzute la art. 7;b) avizele tehnice emise de autoritatea de reglementare competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;c) actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.  +  Articolul 9(1) Sumele repartizate beneficiarilor, din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 53/2019, sunt stabilite de Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare, în baza criteriilor prevăzute la art. I alin. (31) din O.U.G. nr. 53/2019.(2) Compartimentul de specialitate din cadrul D.S.C.U.P.P.I. întocmește o fișă de evaluare pentru fiecare proiect admis la verificarea condițiilor de conformitate și eligibilitate, prin acordarea unui punctaj pentru fiecare criteriu prevăzut la art. I alin. (31) din O.U.G. nr. 53/2019 și evidențierea punctajului total obținut.(3) Pentru fiecare criteriu, proiectul care prezintă cea mai bună valoare va primi punctajul maxim. Celelalte proiecte vor primi punctaje corespunzător valorilor prezentate, prin raportare la valoarea proiectului care a obținut punctajul maxim în sesiunea curentă de evaluare.(4) Selecția și ierarhizarea proiectelor cofinanțate prin Programul Termoficare se fac de către Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare, a cărei decizie se consemnează într-un proces-verbal de ședință.(5) Nu se finanțează proiectele care obțin un total mai mic de 5 puncte.  +  Articolul 10În urma analizării raportului-sinteză de aprobare sau respingere a finanțării, Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare hotărăște asupra aprobării solicitării de finanțare pentru obiectivele/proiectele propuse.  +  Articolul 11(1) Decizia Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare cu privire la aprobarea sau respingerea solicitărilor de finanțare și cuantumul sumelor repartizate beneficiarilor din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 53/2019 sunt consemnate în procesul-verbal al ședinței.(2) Repartizarea sumelor pe beneficiari se realizează în funcție de bugetul Programului Termoficare, estimat pe o perioadă de 3 ani, în raport cu ierarhizarea proiectelor determinată de punctajul obținut în sesiunea curentă de evaluare.(3) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației în termen de maximum 30 de zile de la data avizării sumelor de către Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare.  +  Articolul 12Prin compartimentul de specialitate din cadrul D.S.C.U.P.P.I., M.L.P.D.A. asigură comunicarea către beneficiari a deciziei cu privire la aprobarea solicitării de finanțare și sumele repartizate unității administrativ-teritoriale în vederea includerii în bugetul local de venituri și cheltuieli.  +  Articolul 13În termen de 30 de zile lucrătoare de la data aprobării ordinului prevăzut la art. 11 alin. (3), M.L.P.D.A. încheie contracte de finanțare multianuală cu beneficiarii, în cadrul Programului Termoficare, în limita creditelor bugetare și a creditelor de angajament aprobate cu această destinație.  +  Articolul 14(1) Obiectivele/Proiectele finanțate în condițiile prezentului regulament se înscriu în patrimoniul unității administrativ-teritoriale care are în proprietate sau înființează sistemul centralizat de alimentare cu energie termică sau părți din acesta. (2) Contractarea lucrărilor de investiții finanțate în cadrul Programului Termoficare se face cu respectarea de către reprezentanții unităților administrativ-teritoriale a prevederilor legale privind achizițiile publice.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1 la regulament
  GHID
  pentru accesarea Programului Termoficare
  I. Depunerea solicitării de finanțareGhidul pentru accesarea Programului Termoficare, denumit în continuare Ghid de finanțare, cuprinde regulile de pregătire și depunere a solicitărilor de finanțare, precum și condițiile de finanțare în cadrul Programului Termoficare.Pentru a obține finanțare în condițiile Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare, denumit în continuare Regulament, reprezentanții legali ai unităților administrativ-teritoriale completează Solicitarea de finanțare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Regulament.Solicitarea de finanțare se depune la sediul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, însoțită de documentele prevăzute în prezentul Ghid de finanțare.II. Condiții pentru finanțarea proiectelorRepartizarea fondurilor transferate din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 53/2019, în vederea finanțării obiectivelor/proiectelor realizate în cadrul Programului Termoficare se face numai pentru cofinanțarea obiectivelor proiectelor care îndeplinesc condițiile de conformitate și eligibilitate prevăzute în Regulament.  +  Conformitate Pentru a dovedi îndeplinirea condițiilor de conformitate și eligibilitate, autoritățile administrației publice locale anexează solicitării de finanțare următoarele documente:1. acte doveditoare ale proprietății asupra sistemului de termoficare sau a unei părți a acestuia sau în cazul înființării unui sistem de termoficare acte doveditoare ale proprietății asupra terenului și angajamentele de consum ale dezvoltatorilor imobiliari și/sau viitorilor utilizatori finali, în baza cărora a fost dimensionată, printr-un studiu de fezabilitate, capacitatea sistemului de termoficare;2. documentele care atestă că infrastructura existentă și terenul aferent proiectului propus sunt libere de sarcini;3. dovada existenței unui compartiment de specialitate la nivel local cu atribuții privind desfășurarea investiției de modernizare, reabilitare, retehnologizare și extindere sau înființare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică;4. angajamentul reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale privind finanțarea tuturor cheltuielile neeligibile, a cheltuielilor ocazionate de pregătirea proiectului și formularea cererii de finanțare;5. declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale privind responsabilitatea asupra pregătirii și managementului proiectului;6. hotărârea consiliului local/județean de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli în care sunt prevăzute sumele necesare finanțării proiectului [surse proprii și atrase, altele decât cele repartizate din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 53/2019], însoțită de Lista obiectivelor de investiții (anexă la hotărârea consiliului local/județean de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli);7. hotărârea consiliului local/județean de aprobare a participării la Programul Termoficare și a eșalonării multianuale a implementării proiectului, respectiv a alocărilor din bugetul local și a celor solicitate din bugetul M.L.P.D.A.;8. studiu de fezabilitate întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv analiza costuri-beneficii, efectuată cu respectarea prevederilor anexei nr. 7 la Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, și informațiile specificate la art. I alin. (33) lit. c) din O.U.G nr. 53/2019;9. strategia locală de alimentare cu energie termică, actualizată la fiecare 6 ani, pentru un orizont de timp de minimum 10 ani, care cuprinde lucrările pentru care se solicită finanțarea;10. hotărârile consiliului local/județean de aprobare a strategiei locale de alimentare cu energie termică și a studiului de fezabilitate;11. hotărârea consiliului local/județean privind stabilirea zonei sau a zonelor unitare de încălzire, reprezentând arealul geografic (zona unei localități) aparținând unei unități administrativ-teritoriale în interiorul căreia se poate promova o singură soluție de încălzire, respectiv soluția de alimentare centralizată cu energie termică, pentru care a fost elaborat studiul de fezabilitate în vederea modernizării, reabilitării, retehnologizării și extinderii sau înființării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a localității; 12. programul de îmbunătățire a eficienței energetice al unității administrativ-teritoriale și auditul energetic al operatorului economic care prestează serviciul public de alimentare cu energie termică a localității, întocmite cu respectarea legislației în vigoare;13. avizul tehnic privind eficiența energetică a proiectului de investiții emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;14. actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.Strategia de alimentare cu energie termicăÎn vederea evaluării situației existente și identificării soluției tehnico-economice optime pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, fiecare autoritate a administrației publice locale elaborează Strategia locală de alimentare cu energie termică, aprobată prin hotărâre a consiliului local/județean, precum și studii de fezabilitate necesare promovării investițiilor.La elaborarea strategiilor locale de alimentare cu energie termică se au în vedere și următoarele considerente privind resursele regenerabile și protecția mediului:a) utilizarea tuturor tipurilor de resurse de energie, cum ar fi: biomasa, deșeurile biodegradabile, incinerarea și coincinerarea deșeurilor, cu respectarea ierarhiei deșeurilor și a principiului proximității;b) reducerea poluării, cu posibilitatea controlului reducerii noxelor/emisiilor, eliminarea depozitării lichide a zgurii și cenușii rezultate din arderea cărbunilor și reducerea suprafețelor de depozitare a deșeurilor rezultate prin arderea combustibililor fosili (cărbune), prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru producerea energiei;c) valorificarea potențialului energetic rezultat din proiectele de extragere a biogazului din depozitele municipale existente.Prin Strategia locală de alimentare cu energie termică se stabilesc următoarele: consumul real de energie termică, necesarul de surse de producere, cu stabilirea investițiilor noi ce trebuie realizate pentru consumul în bandă, soluții pentru acoperirea restului de consum, menținerea instalațiilor existente și lucrările ce se vor efectua pentru încadrarea în normele de protecția mediului, precum și retragerea instalațiilor din exploatare și casarea acestora.Strategia locală de alimentare cu energie termică va include și evaluarea cuprinzătoare a potențialului de punere în aplicare a cogenerării de înaltă eficiență și a termoficării și răcirii centralizate eficiente pe întreg teritoriul localității, care să conțină informațiile prevăzute în anexa nr. 6 la Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare.În baza strategiilor locale de alimentare cu energie termică, consiliile locale vor aproba prin hotărâre definirea sistemului centralizat de producție, transport și distribuție de energie termică și a zonelor unde se asigură exclusiv serviciul de termoficare, având în vedere aplicarea principiului „o clădire - un singur sistem de asigurare cu energie termică“.  +  Eligibilitatea proiectelorPentru a fi considerat eligibil, un proiect de modernizare a sistemului centralizat de producere, transport și distribuție a energiei termice trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:1. proiectul finanțează investițiile realizate pentru următoarele componente:a) unitatea/unitățile de producție a agentului termic;b) rețeaua de transport al agentului termic primar (apă fierbinte);c) punctele de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic;d) rețeaua de distribuție a apei calde și a agentului termic de încălzire.Nu sunt finanțate lucrările care nu contribuie la reducerea consumului de resurse energetice și, respectiv, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau care nu vizează componentele sistemului de alimentare centralizată cu energie termică prevăzute la pct. 2 lit. g), h) și i).2. din proiect și, după caz, din strategia locală de alimentare cu energie termică să rezulte că, la finalizarea investițiilor, după modernizarea integrală a sistemului centralizat de producere, transport și distribuție a energiei termice, vor fi îndeplinite următoarele condiții și performanțe tehnice:a) necesarul de energie termică se va asigura astfel:(i) vârful curbei de consum - prin echipamente producătoare de agent termic de vârf;(ii) consumul din perioada asigurării încălzirii urbane - prin instalații de producere a energiei termice dimensionate conform prevederilor de la lit. b);(iii) consumul aferent asigurării apei calde menajere - prin instalații de producere a energiei termice dimensionate conform prevederilor de la lit. b);(iv) prin instalații care utilizează energie regenerabilă (solară, geotermală, biomasă, biogaz etc.) care contribuie la creșterea eficienței energetice a sistemului, în condiții în care se justifică economic. Sistemele eficiente de alimentare centralizată cu energie termică vor utiliza cel puțin 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinație de energie și căldură de tipul celor sus-menționate;b) energia termică va fi produsă într-un mix de capacități de producție a energiei în cogenerare și/sau în surse separate, dimensionate în baza analizei cost-beneficiu efectuate cu luarea în calcul a consumului actual (înregistrat în anul anterior demarării proiectului) la care se adaugă estimarea de modificare a consumului de căldură pe următorii 10 ani; c) randamentul energetic anual al unității de producție de agent termic (energie termică + energie electrică evacuată pentru valorificare)/resurse energetice primare consumate pentru obținerea energiei termice și electrice trebuie să fie de cel puțin 80%; excepție pot face doar unitățile de producție care utilizează biomasa ca resursă energetică primară, unde randamentul energetic total trebuie să fie de cel puțin 70%;d) reducerea pierderilor tehnologice în rețelele de transport al agentului termic primar și de distribuție la valori sub 15%;e) creșterea eficienței energetice a punctelor termice;f) utilizarea modulelor termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic;g) contorizarea la nivel de imobil și la nivel de puncte termice, cu respectarea legislației specifice în vigoare;h) echilibrarea hidraulică și reducerea pierderilor de energie termică și apă din rețelele interioare ale imobilelor;i) contorizarea individuală și montarea robinetelor termostatice la consumatorii finali, cu respectarea legislației specifice în vigoare;j) introducerea sistemelor de automatizare și dispecerizare, astfel încât să poată fi asigurate monitorizarea și controlul permanent al funcționării instalațiilor în parametrii optimi, de la producere până la utilizator;3. proiectul trebuie să prezinte o soluție care să corespundă principiilor și conținutului Strategiei naționale privind alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 882/2004, Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007, Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.535/2003, Strategiei naționale în domeniul eficienței energetice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2004, precum și prevederilor Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;4. proiectul trebuie să respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare;5. fundamentarea investiției se face printr-un studiu de fezabilitate, corelat cu strategia locală de alimentare cu energie termică a localității și cu programul propriu de îmbunătățire a eficienței energetice. Pentru proiectele care prevăd utilizarea deșeurilor ca resursă energetică primară se ia în considerare cantitatea de deșeuri potențial valorificabile energetic după aplicarea ierarhiei deșeurilor așa cum este stabilită prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, generate la nivelul localității/județului în care se implementează proiectul;6. proiectele care prevăd utilizarea deșeurilor drept resursă energetică primară trebuie să se încadreze în investițiile prevăzute în Planul național de gestionare a deșeurilor/planul județean de gestionare a deșeurilor;7. proiectele se execută în perioada 2019-2027;8. pentru elaborarea sau reactualizarea, acolo unde este cazul, a strategiilor locale și a studiilor de fezabilitate, se vor respecta cerințele cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;9. din proiect și, după caz, din strategia locală de alimentare cu energie termică să rezulte că executarea lucrărilor de modernizare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică va fi de la consumator spre sursă.  +  Eligibilitatea cheltuielilorUrmătoarele categorii de cheltuieli aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază sunt considerate eligibile pentru cofinanțare din bugetul M.L.P.D.A. în condițiile Regulamentului:a) pentru amenajarea terenului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrișări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale rețelelor de utilități din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente, numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază;b) pentru amenajarea terenului privind protecția mediului: lucrări și acțiuni de protecție a mediului; refacerea cadrului natural și aducerea la starea inițială după terminarea lucrărilor, prin plantarea de copaci, reamenajarea de spații verzi și altele de aceeași natură;c) pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului investiției, precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; rețele de comunicații: telefonie, radio-tv, internet; drumuri de acces și căi ferate industriale; branșare la rețele de utilități - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului investiției;d) pentru studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului;e) pentru documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații;f) pentru expertizare tehnică pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcțiilor existente;g) pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor;h) pentru proiectare: temă de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, inclusiv analiza costuri-beneficii, efectuată cu respectarea prevederilor anexei nr. 7 la Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general, documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, proiect tehnic și detalii de execuție;i) pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție și dirigenție de șantier;j) cheltuieli legate de investiția de bază - pentru construcții și instalații legate de construcții: execuție de clădiri; consolidări, modernizări, reparații ale clădirilor; construcții speciale; instalații aferente construcțiilor, precum: instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, securitate la incendii, rețele de comunicații electronice și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului investiției, precum și pentru achiziția de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale;k) pentru achiziția de utilaje și echipamente: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice;l) pentru probe tehnologice și teste; m) taxa pe valoarea adăugată, în condițiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;n) pentru achiziția de active fixe necorporale: aplicații informatice, licențe, brevete și know-how.Valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului este înscrisă în solicitarea de finanțare.III. Transferul sumelor aprobate Virarea către bugetele locale a sumelor aprobate potrivit Regulamentului se face numai după încheierea contractelor de finanțare între beneficiari și M.L.P.D.A., potrivit modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 3 la Regulament.M.L.P.D.A. încheie contracte de finanțare cu beneficiarii pe o durată de maximum 3 ani, în limita creditelor de angajament aprobate, iar eșalonarea plăților se realizează, pentru anul curent, în limita creditelor bugetare aprobate, iar pentru anii ulteriori în limita creditelor bugetare estimate cu această destinație.În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata contractelor de finanțare poate fi prelungită cu până la maximum 2 ani. Autoritățile administrației publice locale vor solicita M.L.P.D.A., până la data de 6 a fiecărei luni, sumele necesare din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 53/2019, în vederea decontării lucrărilor/serviciilor și a altor cheltuieli eligibile pentru realizarea proiectului conform contractului de finanțare, pentru fiecare obiectiv de investiții. Solicitarea va fi însoțită de documente justificative de plată (copii ale facturilor fiscale cu mențiunea „Bun de plată“ și „Conform cu originalul“ și ale ordinelor de plată reprezentând finanțarea de la bugetul local cu mențiunea „Conform cu originalul“) și prezentarea următoarelor date:– valoarea contractului de finanțare (total, din care de la bugetul M.L.P.D.A., respectiv de la bugetul local - lei - inclusiv TVA);– valoarea decontată din contractul de finanțare până la data solicitării (total, din care de la bugetul M.L.P.D.A., respectiv de la bugetul local -lei - inclusiv TVA);– lucrări/servicii/alte cheltuieli eligibile solicitate la plată (scurtă descriere, nr. /dată, valoare - lei - inclusiv TVA);– factură fiscală (emitent, nr./dată, valoare - lei - inclusiv TVA);– ordin de plată a contribuției de la bugetul local (nr./dată, valoare - lei - inclusiv TVA);– stadiul fizic realizat până la data solicitării;– sume solicitate de la bugetul M.L.P.D.A., în limita contractului de finanțare, cu respectarea procentului de cofinanțare (- lei - inclusiv TVA).Justificarea sumelor virate din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 53/2019 se va face prin transmiterea la M.L.P.D.A. a documentelor de plată (copie ordin de plată nr. /dată, valoare - lei - inclusiv TVA), în maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii lor.Sumele acordate se virează în bugetele locale ale beneficiarilor, în conturi distincte, pentru sumele de la bugetul de stat, respectiv pentru sumele din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu, în baza solicitării de decontare, însoțită de documentele justificative de plată a contribuției de minimum 15% din cheltuielile eligibile, asigurată de unitatea administrativ-teritorială beneficiară potrivit contractului de finanțare încheiat cu M.L.P.D.A.Beneficiarii Programului Termoficare au obligația de a transmite M.L.P.D.A., în termen de 30 de zile calendaristice de la terminarea lucrărilor, în copie conformă cu originalul, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor.IV. Procedura de restituire a sumelorÎn cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, M.L.P.D.A. notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate și potrivit prevederilor din contractul de finanțare, al cărui model-cadru este prevăzut în anexa nr. 3 la Regulament, solicită restituirea, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii sesizării, a sumelor decontate necuvenit.În termenul de 30 de zile beneficiarul restituie sumele notificate, în contul M.L.P.D.A. din care a fost virată contribuția din bugetul M.L.P.D.A.Direcția generală management financiar, resurse umane și administrativ comunică în 2 zile lucrătoare compartimentului de specialitate D.S.C.U.P.P.I. informațiile specifice returnării sumelor ce fac obiectul procedurii de restituire.În situația în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, M.L.P.D.A. solicită în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.După recuperarea sumelor de la beneficiari, M.L.P.D.A. comunică în scris acest lucru direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care dispun încetarea restricțiilor prevăzute mai sus.La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele decontate necuvenit și în care se menționează M.L.P.D.A. ca beneficiar al sumelor și detaliile privind plata, directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București/șefii de administrație ai administrațiilor județene ale finanțelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru restituirea sumelor decontate necuvenit.În termen de 2 zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, potrivit celor menționate în cerere.În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul de 2 zile lucrătoare sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite având ca beneficiar M.L.P.D.A., unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase și motivele pentru care au fost retrase.V. Monitorizare și raportareMonitorizarea modului de îndeplinire a clauzelor contractului de finanțare și de respectare a prevederilor Regulamentului de către autoritățile administrației publice locale beneficiare ale finanțării se realizează de către personalul compartimentului de specialitate din cadrul D.S.C.U.P.P.I. prin desfășurarea următoarelor activități:1. verificarea situației sumelor repartizate de la bugetul M.L.P.D.A., din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 53/2019;2. verificarea situației sumelor alocate de la bugetul local;3. verificarea contractării lucrărilor de execuție pentru obiectivele de investiții finanțate în cadrul programului, valoarea sumelor contractate; termene de execuție;4. verificarea sumelor decontate pentru realizarea proiectului și a documentelor justificative de plată (facturi fiscale, ordine de plată); 5. verificarea respectării procentului de cofinanțare stabilit conform contractului de finanțare;6. centralizarea raportărilor beneficiarilor cu privire la respectarea prevederilor art. I alin. (24) din O.U.G. nr. 53/2019 și ale art. 2 din Regulament.M.L.P.D.A. va solicita autorităților administrației publice locale, în calitate de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale beneficiare ale cofinanțării, raportări privind utilizarea sumelor alocate și stadiul execuției lucrărilor la data de 30 iunie și 31 octombrie. După analizarea și centralizarea datelor raportate, Direcția pentru servicii comunitare de utilitate publică și parcuri industriale din cadrul Direcției generale administrație publică (D.G.A.P.) va propune ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației măsurile ce se impun a fi luate pentru eliminarea neconformităților semnalate. Pentru verificarea modului de utilizare a sumelor alocate prin Programul Termoficare, urmărirea comportării în exploatare și cuantificarea rezultatelor obținute în urma punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții realizate în anii precedenți, precum și pentru estimarea stadiului fizic al lucrărilor se pot constitui echipe de verificare pe teren care, în afara activităților descrise mai sus, vor analiza la sediul unității administrativ-teritoriale:1. documentele care atestă recepția și punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții finanțate;2. înregistrarea în contabilitate a lucrărilor de investiții efectuate;3. comportarea în exploatare a lucrărilor de investiții realizate;4. economia de energie obținută (tep/an) și/sau reducerea cheltuielilor;5. reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră (tone de dioxid de carbon echivalent/an).Cu ocazia deplasării, echipele vor verifica prin vizite pe teren realizarea obiectivelor de investiții și vor estima stadiul fizic al lucrărilor.Rezultatele acțiunii de verificare vor fi consemnate într-un proces-verbal încheiat la sediul unității administrativ-teritoriale și va fi semnat de reprezentantul autorității administrației publice locale și membrii echipei de verificare.Beneficiarii care au încheiat contractele de finanțare prevăzute la art. 5 din Regulament raportează, până cel mai târziu la data de 31 ianuarie a anului următor primirii cofinanțării de la bugetul M.L.P.D.A., stadiul privind execuția, recepția lucrărilor și situația utilizării fondurilor transferate, cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în anul precedent, și cantitatea de energie, exprimată în tone de echivalent petrol, economisită prin implementarea proiectelor în anii precedenți, potrivit specificațiilor transmise de Direcția pentru servicii comunitare de utilitate publică și parcuri industriale din cadrul M.L.P.D.A.. Activitatea de raportare a cantității de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în anul precedent, și a cantității de energie, exprimată în tone de echivalent petrol, economisită prin implementarea proiectelor în anii precedenți, începe în al doilea an de la data punerii în funcțiune a obiectivului de investiții, vizează anul anterior și se derulează pe o perioadă de 9 ani de data primei raportări.M.L.P.D.A. poate solicita beneficiarilor transmiterea oricăror informații sau documente relevante referitoare la obiectivul/proiectul de investiții finanțat prin Programul Termoficare.Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor poate solicita orice informație sau orice documente relevante aferente raportării cantităților de emisii de gaze cu efect de seră reduse prin implementarea proiectelor, care vor fi obținute de M.L.P.D.A. de la beneficiari.
   +  Anexa nr. 2 la regulament
  - Model -
  SOLICITARE DE FINANȚARE
   +  Anexa nr. 3 la regulament
  - Model -
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEINr. ………………………../……………………….MUNICIPIUL/ORAȘUL/COMUNA………………………………………..........Nr. ………………………../……………………….
  CONTRACT DE FINANȚARE
  încheiat astăzi, ……..………………
  ÎntreMinisterul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu sediul în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 16, latura Nord, sector 5, cod fiscal 26369185, cont RO28TREZ23A700301510206X și cont RO52TREZ23A700301510251X deschise la Trezoreria București, reprezentat legal prin doamna/domnul.......................... , ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, în calitate de autoritate a administrației publice centrale responsabilă cu implementarea Programului Termoficare, denumită în continuare M.L.P.D.A.,șiMunicipiul/Orașul/Comuna ..................., județul ...................., cu sediul .................., nr. ......, cod SIRUTA .........., reprezentat legal prin doamna/domnul ........................ - primar, în calitate de unitate administrativ-teritorială beneficiară, denumită în continuare beneficiar.În baza prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. I alin. (45) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (O.U.G. nr. 53/2019),și ale art. 5 din Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare,a intervenit următorul contract:  +  Articolul 1Obiectul contractuluiM.L.P.D.A. asigură cofinanțarea proiectului „.........................“, promovat de beneficiar în scopul modernizării, reabilitării, retehnologizării și extinderii sau înființării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din localitatea ................, denumit în continuare proiect.  +  Articolul 2Valoarea contractului(1) Valoarea contribuției M.L.P.D.A. în cadrul contractului este de .............. lei [sumă care provine din sursa prevăzută la art. I alin. (3) lit. .... din O.U.G. nr. 53/2019], potrivit anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. ………../……….privind repartizarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților conform Programului Termoficare.(2) Valoarea contribuției proprii a beneficiarului este de .......... lei, conform HCL nr. ……/……… , prezentată în extras în anexa nr. 1.(3) Valoarea totală a proiectului menționat la art. 1, valoarea rămasă de executat la data de 31.12 …...., valoarea cheltuielilor eligibile până la finalizarea proiectului sunt prezentate în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Durata contractului(1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și încetează la data de ............................ .(2) În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata contractului de finanțare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.(3) Sumele transferate beneficiarilor din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) și lit. b) din O.U.G. nr. 53/2019 și neutilizate de beneficiari se restituie M.L.P.D.A. astfel:a) conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sumele din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul M.L.P.D.A., respectând regula subvențiilor;b) până la data de 20 decembrie sumele din transferuri din bugetul Fondului pentru Mediu.  +  Articolul 4Plăți în cadrul contractului(1) M.L.P.D.A. virează sumele prevăzute de prezentul contract în contul ................și contul ............... Municipiului/Orașului/Comunei ...................., deschise la trezoreria: ............, localitatea ....................., județul ...................., cod IBAN: …........................, cod fiscal ................. .(2) Prin acceptarea cofinanțării prevăzute la art. 2 alin. (1) beneficiarul se angajează pe propria răspundere să o utilizeze integral și numai pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază: a) pentru amenajarea terenului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrișări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale rețelelor de utilități din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente, numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază;b) pentru amenajarea terenului privind protecția mediului: lucrări și acțiuni de protecție a mediului; refacerea cadrului natural și aducerea la starea inițială după terminarea lucrărilor, prin plantarea de copaci, reamenajarea de spații verzi și altele de aceeași natură;c) pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului investiției, precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; rețele de comunicații: telefonie, radio-tv, internet; drumuri de acces și căi ferate industriale; branșare la rețele de utilități - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului investiției;d) pentru studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului;e) pentru documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații;f) pentru expertizare tehnică pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcțiilor existente;g) pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor;h) pentru proiectare: temă de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, inclusiv, analiza costuri-beneficii, efectuată cu respectarea prevederilor anexei nr. 7 la Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general, documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, proiect tehnic și detalii de execuție;i) pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție și dirigenție de șantier;j) cheltuieli legate de investiția de bază - pentru construcții și instalații legate de construcții: execuție de clădiri; consolidări, modernizări, reparații ale clădirilor; construcții speciale; instalații aferente construcțiilor, precum: instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, securitate la incendii, rețele de comunicații electronice și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului investiției, precum și pentru achiziția de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale;k) pentru achiziția de utilaje și echipamente: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice;l) pentru probe tehnologice și teste; m) taxa pe valoarea adăugată, în condițiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;n) pentru achiziția de active fixe necorporale: aplicații informatice, licențe, brevete și know-how.(3) Sumele acordate din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 53/2019, prin bugetul M.L.P.D.A., în baza prezentului contract nu constituie ajutor de stat. (4) Beneficiarul are obligația să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: a) investițiile să fie realizate de autoritatea administrației publice locale în calitate de proprietar al sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, și nu de operatorul delegat pentru prestarea serviciului public, chiar dacă operatorul are ca acționar autoritatea administrației publice locale;b) sumele alocate să fie gestionate direct de autoritatea locală pentru realizarea unor obiective de investiții aflate în totalitate în proprietatea acesteia;c) sumele alocate se vor derula exclusiv prin bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților administrativ-teritoriale;d) la contractarea lucrărilor de investiții se vor respecta prevederile legale privind achizițiile publice.  +  Articolul 5Obligațiile părților(1) Beneficiarul are următoarele obligații:a) să asigure din bugetul local contribuția proprie pentru finanțarea proiectului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2);b) să folosească finanțarea numai în scopul și în condițiile în care a fost acordată;c) să respecte condițiile prevăzute la art. 4 alin. (4);d) să asigure executarea proiectului cu diligența necesară și cu eficiență, în conformitate cu prezentul contract, cu respectarea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, precum și cu legislația privind protecția mediului în vigoare aplicabilă;e) să asigure punerea în funcțiune a obiectivului de investiții cu finanțare multianuală, până la finalizarea prezentului contract; f) să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor privind operațiunile aferente prezentului contract, precum și arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;g) să respecte prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice;h) să furnizeze, la solicitarea M.L.P.D.A., orice informație sau documente relevante referitoare la implementarea proiectului de investiții;i) să permită personalului M.L.P.D.A. să controleze modul în care îndeplinește obiectivele proiectului;j) să afișeze pe pagina web a unității administrativ-teritoriale informații relevante referitoare la derularea proiectului;k) să notifice M.L.P.D.A. orice problemă intervenită în execuția obiectivului de investiții în termen de maximum 10 zile calendaristice de la apariția acesteia;l) să asigure implementarea și monitorizarea pe plan local a Programului Termoficare și să răspundă pentru coordonarea lucrărilor de investiții aferente proiectelor finanțate;m) să fie singurul răspunzător în fața M.L.P.D.A. pentru implementarea proiectului;n) să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea și terminarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente;o) să raporteze la M.L.P.D.A., până cel târziu la data de 31 a lunii ianuarie, modul de utilizare a sumelor transferate;p) să raporteze anual la M.L.P.D.A., pe o perioadă de 10 ani, până cel târziu la data de 31 a lunii ianuarie, aferent anului precedent, cantitatea economisită în de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent și cantitatea redusă de energie, exprimată în tone de echivalent petrol, prin implementarea proiectului;q) să înscrie în patrimoniul unității administrativ-teritoriale investițiile finanțate în condițiile prezentului contract;r) să majoreze, prin act adițional, încheiat în termen de 60 de zile calendaristice de la finalizarea lucrărilor de investiții realizate prin prezentul contract, proporțional cu valoarea investiției realizate prin proiect și durata de viață a acesteia, redevența stabilită prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;s) să transmită la M.L.P.D.A., în termen de 30 de zile calendaristice de la data încheierii, actul adițional prevăzut la lit. r);t) să respecte obligațiile prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, ministrului mediului, apelor și pădurilor, ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare;u) să nominalizeze o persoană din aparatul propriu, care să asigure comunicarea cu M.L.P.D.A. și să pună la dispoziție toate informațiile solicitate.(2) M.L.P.D.A. are următoarele obligații:a) să asigure cofinanțarea proiectului și să efectueze transferul sumelor aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. ../.... privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților conform Programului Termoficare, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, ministrului mediului, apelor și pădurilor, ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare;b) să asigure îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor care rezultă din prezentul contract;c) să pună la dispoziția beneficiarului informațiile legate de finanțarea proiectului;d) să analizeze și să aprobe, dacă este cazul, propunerile de modificarea a prevederilor prezentului contract, transmise de beneficiar.  +  Articolul 6Modificarea, încetarea contractului și recuperarea cofinanțării(1) Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul părților, consemnat într-un act adițional.(2) Pentru încadrarea în limitele de cheltuieli aprobate anual prin legea bugetului de stat și în influențele rectificărilor bugetare ulterioare, contractul de finanțare va fi modificat prin act adițional la inițiativa M.L.P.D.A..(3) Prezentul contract de finanțare poate înceta în următoarele condiții:a) prin acordul scris al părților;b) prin reziliere unilaterală de către M.L.P.D.A., dacă beneficiarul nu a respectat prevederile prezentului contract, situație în care se aplică dispozițiile prevăzute la alin. (6) și (7), sau a utilizat sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau ale prezentului contract, situație în care se aplică dispozițiile prevăzute la alin. (6), (7) și (8) din prezentul articol;c) la data prevăzută la art. 3;d) la data intervenției unui act de autoritate;e) prin denunțare unilaterală de către oricare din părți, la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară instituției și interesului public, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice de la data constatării acesteia cu posibilitatea recuperării sumelor în condițiile alin. (6), (7) și (8);f) prin reziliere unilaterală, cu o notificare prealabilă de 30 de zile în cazul în care beneficiarul refuză semnarea actului adițional în condițiile art. 6 alin. (2).(4) În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.(5) Beneficiarul este direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la inițiativa sa.(6) În cazul în care M.L.P.D.A. constată că utilizarea sumelor transferate către beneficiar s-a realizat cu nerespectarea prevederilor legale sau ale prezentului contract, îl notifică pe beneficiar cu privire la prevederile încălcate și solicită restituirea, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, a sumelor decontate necuvenit.(7) La sumele prevăzute la alin. (6) se vor adăuga dobânzi de întârziere calculate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.(8) În situația în care beneficiarul nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, M.L.P.D.A. solicită în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.(9) După recuperarea sumelor de la beneficiar, M.L.P.D.A. va comunica acest lucru, în scris, direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care dispun încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (8).  +  Articolul 7Forța majoră și cazul fortuit(1) Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea contractului și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.(2) Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:a) să o notifice celeilalte părți în termen de 5 zile de la data apariției;b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.(4) Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.(5) Daca forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării celei mai bune soluții:a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului, în sensul modificării duratei.(6) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.  +  Articolul 8Alte clauze(1) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, M.L.P.D.A. fiind degrevat integral de orice responsabilitate.(2) În nicio circumstanță și din niciun motiv M.L.P.D.A. nu poate fi tras la răspundere și obligat la plata de daune-interese pe durata desfășurării proiectului și, ca urmare, M.L.P.D.A. nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăți suplimentare.(3) Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile contractuale și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul contract. (4) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul contract și anexele acestuia privind furnizarea informațiilor și documentelor necesare desfășurării activităților de audit și control de către instituțiile/departamentele abilitate, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/077/JAI a Consiliului și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).(5) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.(6) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic.(7) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 2016/679, vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.(8) Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe.(9) Părțile contractuale vor asigura propriilor atribuții și competențe instituționale toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal.(10) Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. (11) Părțile contractante, prin reprezentanții desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 2016/679, precum și a consimțământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP.  +  Articolul 9Dispoziții finale(1) Beneficiarul este de acord ca M.L.P.D.A. să dea publicității date privind rezultatele implementării proiectului.(2) Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferință și seminar cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanțare, prin bugetul M.L.P.D.A., din sursele prevăzute la art. I alin. (3) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 53/2019, în cadrul Programului Termoficare.(3) Raportările, documentele justificative și toate celelalte comunicări între cele două părți se vor transmite la următoarele adrese, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării:a) pentru M.L.P.D.A.: Program Termoficare - telefon: 021.316.13.60, e-mail: dscuppi.ump@gmail.com;b) pentru Beneficiar: Municipiul/Orașul/Comuna - telefon: .............., fax .............. , e-mail: ....................................; (4) Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanțare trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.(5) Limba care guvernează prezentul contract de finanțare este limba română.(6) Contractul va fi interpretat conform legislației în vigoare din România.(7) Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe orice neînțelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada derulării contractului.(8) În situația în care neînțelegerea sau conflictul nu a putut fi rezolvat pe cale amiabilă, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.(9) Prezentul contract cuprinde în anexă extrasul care dovedește aprobarea contribuției proprii potrivit HCL nr. ...../.…... și HCL nr. ...…./…....... de aprobare a participării la Programul Termoficare și a eșalonării multianuale a implementării proiectului, respectiv a alocărilor din bugetul local și a celor solicitate din bugetul M.L.P.D.A., care fac parte integrantă din prezentul contract.(10) Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, un exemplar pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și un exemplar pentru Municipiul/Orașul/Comuna ……..........………, județul .........................., fiecare exemplar având aceeași valoare juridică. În cazul în care există neconcordanțe între exemplarele contractului de finanțare și a actelor adiționale, prevalează exemplarul rămas la M.L.P.D.A..
  AUTORITATEA PUBLICĂ CENTRALĂ RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI TERMOFICARE
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  ..................................
  BENEFICIAR
  MUNICIPIUL/ORAȘUL/COMUNA ...................................
  Primar,
  ..................................
  ----