GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 iunie 2017pentru măsura IV.4 - "Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 bis din 23 iunie 2017  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 188 din 7 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 476 din 23 iunie 2017.

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME
  2014 - 2020
  PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE nr. 5
  Stimularea comercializării și prelucrării
  GHIDUL SOLICITANTULUI
  Obiectiv specific 5.2: Încurajarea investițiilor în sectoarele prelucrării și comercializării
  Măsura: IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
  Tipul apelului: Competitiv, cu termen limită de depunere

  Mai, 2017
  Versiunea 3
   +  CUPRINS1. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE2. PREVEDERI GENERALE3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII3.1. Solicitanți eligibili3.2. Activități eligibile3.3. Eligibilitatea proiectului3.4. Cheltuieli eligibile4. ÎNTOCMIREA CERERII DE FINANȚARE4.1. Întocmirea Cererii de finanțare/înregistrarea Cererii de finanțare4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare4.3. Înregistrarea cererii de finanțare5. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚARE6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE6.1. Evaluarea Cererilor de finanțare6.2. Selecția Cererilor de finanțare7. CONTESTAȚII8. CONTRACTAREA8.1. Contractul de finanțare8.2. Obligații specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțare)8.3. Modificarea contractului de finanțare9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI9.1. Dovada cofinanțării9.2. Derularea și verificarea procedurii de achiziții9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului9.3.2. Plata10. MONITORIZARE ȘI CONTROL11. INFORMARE ȘI PUBLICITATE12. ANEXE1. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE  +  Legislație UE• Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;• Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a unormelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii;• Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni;• Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date;• Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;• Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;• Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;• Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020;• Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene.• Regulamentul delegat (UE) 2015/2252 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;• Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operațional „Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România” pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în România• Regulamentul 1379/2013 al Parlamentului European și al consiliului privind organizaea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură• Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002  +  Legislație națională• Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008, privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;• Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 cu modificările și completările ulterioare;• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificărie și completările ulterioare;• Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare;• Hotararea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;• Legea 98/2016 privind achizițiile publice;• Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliată cu cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;• Ordonanța Guvernului nr. 24 din 24 august 2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;• Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;• Legea nr. 317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura cu modificările și completările ulterioare;• Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată2. PREVEDERI GENERALEProgramul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020 reprezintă un program care își propune să creeze condițiile necesare redresării economice, generării creșterii locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii și afacerilor maritime. Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 8416/2015 cu modificările ulterioare și permite accesarea fondurilor structurale și de investiție prin intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).Prin intermediul măsurilor selectate în cadrul Priorității Uniunii nr. 5 - Stimularea comercializării și prelucrării se urmărește îmbunătățirea organizării piețelor produselor obținute din pescuit și din acvacultură și a produselor prelucrate, POPAM 2014-2020 promovând activitățile necesare pentru sporirea competitivității operatorilor în prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, prin investiții în creșterea și modernizarea capacităților de producție și facilitarea accesului la piață, cu o ofertă care să poată satisface cerințele consumatorilor.Sprijinul acordat prin Măsura IV.4 va contribui la înființarea și/sau modernizarea unităților de procesare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, creșterea numărului de locuri de muncă, economii de energie (tehnologii moderne și forme alternative de energie), reducerea impactului asupra mediului (prin prelucrarea la scară mică a deșeurilor de pește).Prezentul document se adresează IMM-urilor care au ca obiect de activitate prelucrarea produselor din pescuit si acvacultură în scopul orientării lor în accesarea finanțărilor nerambursabile și totodată, reprezintă un îndrumar privind întocmirea solicitărilor de finanțare adresându-se tuturor potențialilor beneficiari ai POPAM 2014-2020, Prioritatea Uniunii nr. 5 – Stimularea comercializării și a prelucrării, măsura IV.4 – Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, Art. 69 din Regulamentul nr. 508/2014 (CE).  +  CÂȚI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI? INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIARIntensitatea maximă a ajutorului public este cuprins între 50%- 75% din valoarea totală eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibil) în funcție de categoria solicitantului, contribuția acestuia fiind în cazul acestei măsuri de minim 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibil).Pentru derularea proiectului, solicitantul va asigura cofinanțarea investiției, în cuantumul corespunzător (între 25%- 50%) prin mai multe modalități: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanțare (credit bancar). Rata de cofinanțare poate fi asigurată și prin combinarea modalităților mai sus prezentate, parțial prin aport în natură și parțial prin aport în numerar sau surse de finanțare (credit bancar).În situația în care solicitantul alege să asigure cofinanțarea integral sau parțial prin aport în natură, aceasta trebuie dovedită și depusă odată cu cererea de finanțare.Pentru proiectele la care valoarea contribuției în natură depășește cota procentuală stabilită pentru contribuția proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuală ce depășește contribuția proprie.Dacă contribuția în natură nu asigură valoarea totală a cofinanțării, aceasta poate fi completată până la valoarea totală prin aport în numerar.În situația în care solicitantul va prezenta la momentul depunerii cererii de finanțare un document justificativ (raport de evaluare pentru aportul în natură, extras de cont cu blocarea sumei sau contract de finanțare) privind asigurarea cofinanțării investiției, acesta va fi punctat în conformitate cu criteriul 4 din Anexa 5 - Criterii de selecție.  +  CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ A PROIECTULUIValoarea maximă și minimă eligibilă pentru un proiect vor fi stabilite în anunțul de lansare a apelului, conform cursului de schimb valutar EUR/RON afișat de INFOREURO la data lansării apelului. În cadrul acestor valori este inclus TVA-ul eligibil, în cazul solicitanților neplătitori de TVA. Pentru solicitanții plătitori de TVA, în valoarea eligibilă nu este inclus TVA-ul întrucât acesta este considerat neeligibil.Pentru proiectul a cărui valoare totală eligibilă depășește 1.000.000 EURO, echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului și care generează venituri nete ulterior finalizării acestuia i se aplică prevederile Art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.Calculul cu privire la veniturile nete generate de proiect se realizează în conformitate cu Anexa nr. 14- Anexe financiare proiecte generatoare de venit. Ajutorul financiar nerambursabil se va diminua cu veniturile nete astfel determinate.Veniturile nete sunt declarate de către solicitant. În situația în care, pe perioada de monitorizare a contractului se constată de către organelle de control și alte venituri nete decât cele declarate, Autoritatea de management recuperează aceste sume cu aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  ALOCAREA FINANCIARĂPentru măsura IV.4 Procesarea produselor pescărești și de acvacultură rata de cofinanțare este de 75% din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) și 25% din bugetul național.Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelului lansat cu respectarea condițiilor din prezentul ghid. După înregistrarea cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz insoțită de fișa de proiect în baza căruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanțare depuse cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la sediul Autorității de Management pentru POPAM. Prezentarea avizului se va realiza în termen de maxim 15 zile lucrătoare (include și perioada eventualei contestații asupra unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finanțare.În etapa de selecție, solicitanții din cadrul teritoriului ITI DD, vor fi ierarhizați în baza punctajului și numai după ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru respectiva cerere de finanțare. Cererile de finantare pentru care nu s-a depus aviz sau cererile de finantare care au aviz de neconformitate vor intra în competiția națională.Modelul fișei de prezentare a proiectului se regăsește pe site-ul ADI ITI DD, putând fi accesată la adresa: http://www.itideltadunarii.com/informare-procedura-de-avizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030/#8dda50d7755d34e8bCererea de finanțare și documentele din dosarul Cererii de finanțare vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri- ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat în anunțul de lansare.Etapele de verificare a conformității administrative, a eligibilității, a evaluării tehnice si financiare precum și a celei de selecție, solicitarea de informații suplimentare/clarificări si contestațiile se vor realiza pe suport de hârtie, până la disponibilitatea acestor module în sistemul online MY SMIS. Ulterior acestea vor fi transmise prin intermediul aplicației MySMIS. Toate documentele înaintate de solicitant pe suport de hârtie vor fi semnate de reprezentantul legal al solicitantului și ștampilate după caz.  +  CARE SUNT ȚINTELE DE ATINS ÎN CADRUL PROIECTULUI? INDICATORI  +  INDICATORI DE PROGRAM PRESTABILIȚIPentru urmărirea efectelor programului, cât și pentru monitorizarea și evaluarea punerii în aplicare a acestuia, s-a adoptat un sistem orientat către rezultat, prin introducerea indicatorilor de rezultat. Indicatorii de rezultat, estimați înainte și validați după implementarea proiectului, reprezintă efectul imediat al operațiunii asupra beneficiarilor și sunt corelați cu obiectivele specifice ale fiecărei priorități.În cadrul măsurii IV.4 Procesarea produselor pescărești și de acvacultura au fost stabiliți 2 indicatori de rezultat:• variația valorii primelor vânzări (mii Euro): se calculează scăzând valoarea anuală a vânzărilor înainte de implementarea proiectului din valoarea anuală a vânzărilor după implementarea proiectului• variația volumului primelor vânzări (tone): se calculează scăzând volumul anual al vânzărilor înainte de implementarea proiectului din volumul anual al vânzărilor după implementarea proiectului() Conform art. 2 (9) din Regulamentul nr. 1303/2013, „operațiunea" este definită ca fiind un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate de autoritățile de management ale programelor în cauză sau sub responsabilitatea acestora, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități sau unor priorități aferente; în contextul instrumentelor financiare, o operațiune este constituită de contribuțiile financiare dintr-un program la instrumentele financiare și la sprijinul financiar ulterior oferit de respectivele instrumente financiare.() În sensul prezentului ghid termenul de " Primă vânzare " se referă la prima punere în vânzare a produselor imediat după prelucrare. Această etapă de primă vânzare presupune introducerea pe piață pentru angrosiști și consumatori, indiferent de proveniența materiei prime.Pentru fiecare indicator de rezultat, obligatoriu, beneficiarul își va stabili si ținta în funcție de resursele alocate și modul de gestionare a acestora, pentru operațiunea în cauză. Ținta se referă la valoarea care va fi atinsă până la sfârșitul perioadei de monitorizare.Ex: dacă un contract de finanțare nerambursabilă se semnează în anul n și perioada de implementare a contractului este de 2 ani, ținta reprezintă valoarea atinsă până în anul n+7 (7=5(perioada de monitorizare)+2(perioada de derulare a contractului). Indicatorul se consideră a fi îndeplinit indiferent în ce an se atinge ținta propusă, atât timp cât anul în care se atinge este cuprins în intervalul dintre finalizarea implementării investiției si sfârșitul perioadei de monitorizare ( în cel puțin unul din anii ulteriori implementării proiectului, dar nu mai târziu de ultimul an al perioadei de monitorizare).Ex: Dacă un contract de finanțare nerambursabilă se semnează în anul n și perioada de implementare a contractului este de 2 ani, iar ținta stabilită se atinge în anul n+3 (dar aceasta nu se menține obligatoriu si în anul n+4), indicatorul se consideră a fi îndeplinit.Nerespectarea indicatorilor de program prestabiliți asumați prin cererea de finanțare conduce la recuperarea finanțării nerambursabile acordate direct proporțional cu gradul de nerealizare a acestora.În cadrul măsurii IV.4 Procesarea produselor pescărești și de acvacultură există următorul indicator de realizare:• Numărul de proiecte privind prelucrarea produselor:** Se va completa cu cifra 1DATE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI conform Regulamentului 1242/2014Tipul de investiție
  128Economisirea energiei și reducerea impactului asupra mediului
  129Îmbunătățirea siguranței, a igienei, a sănătății și a condițiilor de muncă
  130Prelucrarea capturilor care nu sunt destinate consumului uman
  131Prelucrarea produselor secundare
  132Prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică
  133Produse noi sau îmbunătățite, procese sau sistem de gestionare
  • Numărul de angajați care beneficiază de operațiune:– la depunere– la sfârșitul ultimului an de monitorizare• Numărul de întreprinderi sprijinite:* Se va completa cu cifra 1ATENȚIE! Necompletarea indicatorilor și a datelor de implementare în cadrul cererii de finanțare va atrage după sine declararea ca neconformă a acesteia. Criteriul numar de locuri de munca create/mentinute, asumat prin cererea de finantare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive in perioada de monitorizare a proiectului.Indicatori suplimentari (de proiect)• Cantități de deșeuri din producție/procesare din sectoarele pescuit si acvacultură, reprocesate (kg) :– la depunere– la sfârșitul ultimului an de monitorizareAnunțul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se publică pe site-ul www.madr.ro, secțiunea FEPAM și www.ampeste.ro, secțiunea POPAM 2014-2020.Pentru solicitarea de informații suplimentare/clarificări si contestații, locațiile si datele de contact ale Autorității de management si Centrelor regionale sunt:
  SediuAdresăContactJudețe
  DGP-AMPOPAMB-dul Carol I nr. 24, sector 3, municipiul BucureștiTel: 021-307 9802 Fax. 021 307 2474
  CR POPAM BrașovIntern.Trade Center, str. Alexandru Vlahută, nr. 10, , Et. 1, 'Brașov , judetul BrașovTel.0725.256.2350725.256.236Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu
  CR POPAM BucureștiStr. Mihai Eminescu, nr. 11, cam.7, Buftea, judetul IlfovTel.0725.256.2230725.256.224Arges, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și municipiul București
  CR POPAM ConstanțaStr. Capitan Petre Romulus nr. 7 bis, Constanta, judetul ConstantaTel. 0241.511.580, 0725.256.231, 0725.256.232 0725.256.218Constanța,Ialomița,Călărași
  CR POPAM ClujStr. Dorobantilor, nr. 69, cam. 8,Cluj-Napoca, judetul ClujTel.0725.256.2330725.256.234Alba, Bistrița- Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu- Mare, Sălaj
  CR POPAM DoljBloc TCIF, str. Nicolae Romanescu,nr. 39, etaj 2, Craiova, judetul DoljTel.0725.256.221Dolj, Gorj, Mehedinți,Olt, Teleorman, Vâlcea
  CR POPAM GalațiStr. Basarabiei, nr. 55, bloc A16,parter, Galati, judetul GalatiTel.0725.256.2250725.256.226Brăila, Buzău,Galați,Vrancea;
  CR POPAM IașiOJRSA, Aleea Mihail Sadoveanu, nr.10 bis, Iași, judetul IașiTel. /Fax. 0232.462.8570725.256.2290725.256.230Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui;
  CR POPAM TimișCalea Buziasului, nr. 11A, cladireOB 6A, et. 1, Timișoara, județul TimișTel.0725.256.2280726.777.657Arad, Bihor, CarasSeverin,Hunedoara,Timis;
  CR POPAM TulceaIberom InternationalStr. Ing. Dumitru Ivanov, nr. 6,Tulcea, județul TulceaTel.0725.256.2370725.256.238Tulcea
  Baza legală a Ghidului Solicitantului este pe pagina de internet a DGP-AMPOPAM - www.ampeste.roGhidul solicitantului nu se substituie legislației naționale și a Uniunii Europene în vigoare, solicitantul având obligația cunoașterii și respectării acesteia.Înainte de a începe completarea Cererii de finanțare vă recomandăm să citiți cu atentie toate informațiile prezentate în acest Ghid si să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanțare nerambursabilă. Pentru o mai bună înțelegere vă recomandăm să consultați și:– Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020;– Regulamentul nr. 508/2014 (CE), Art. 69.Totodată vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet a DGP-AMPOPAM-www.ampeste.ro-pentru a fi la curent cu eventualele comunicări/informări cu privire la prezenta măsură de finanțare.
  3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRIIÎn această secțiune regăsiți informații despre:– solicitanții eligibili;– eligibilitatea proiectului;– activități eligibile;– cheltuieli eligibile.3.1. Solicitanți eligibili• În vederea acordării sprijinului financiar acordat prin Măsura IV.4 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, solicitantul trebuie să fie întreprindere din categoria IMM-urilor(microîntreprindere, întreprindere mică și mijlocie), în domeniul procesării produselor pescărești și de acvacultură.Încadrarea în categoria microîntreprindere, întreprindere mică și mijlocie se va realiza conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare.Încadrarea unui solicitant în categoria IMM se va stabili în conformitate cu informațiile declarate de acesta în Anexa G - „Declarație privind încadrarea în categoria IMM”.Categoriile de solicitanți eligibili care pot primi fonduri nerambursabile pe această măsură sunt:() Persoana fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare); () întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare); () întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare); () Societate în nume colectiv - SNC (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); () Societate în comandită simplă - SCS (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); () Societate pe acțiuni - SA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare); () Societate în comandită pe acțiuni - SCA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare); () Societate cu răspundere limitată - SRL (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);() Societate comercială cu capital privat (înființată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările si completările ulterioare); () Asociații/fundații/federații constituite legal, care desfășoară activitate economică, incusiv organizații de pescari, organizații de producători recunoscute, asociații organizații de producători recunoscute sau organizații interprofesionale recunoscute.Respectarea încadrării solicitanților eligibili în categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii se realizează conform legislației, astfel:() Întreprindere micro: care are până la 9 salariați și realizează o cifra de afaceri anuală netă sau dețin active totale < 2 milioane Euro, echivalent în lei; () Întreprindere mică: care are între 10-49 salariați si realizează o cifra de afaceri anuală netă sau dețin active totale <10 milioane Euro, echivalent în lei; () Întreprindere mijlocie: care are între 50-249 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă <50 milioane Euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.Solicitantul trebuie să respecte următoarele:() Să nu fie înregistrat în Registrul debitorilor MADR AM POP/ AMPOPAM, pentru POP 2007 - 2013 / POPAM 2014-2020 în calitate de DEBITOR; () Să nu se afle în situațiile prevăzute la Art.10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește perioada și datele de inadminisibilitate a cererilor; () Să nu se afle în proces de lichidare, fuziune, reorganizare, faliment;() Să nu înregistreze în anul financiar anterior un capitaluri negative - pentru cazul în care organizația a avut activitate; sunt exceptați solicitanții care sunt înființați în anul depunerii cererii de finanțare, cei înființați în anul precedent depunerii cererii de finanțare sau cei care au avut activitatea suspendată conform legii (a se vedea lista documentelor din dosarul cererii de finanțare);Notă: Se vor accepta capitaluri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În cazul capitalurilor negative se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.() Să aibă obiect de activitate înregistrat în domeniul prelucrării și conservării peștelui, crustaceelor și moluștelor (cod CAEN 1020). () să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.Inadmisibilitatea solicitanților în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului alineatele (1 - 5)Solicitanții care au săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilită de către o autoritate competentă, sunt inadmisibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp după cum urmează:• 12 luni în situația atribuirii a 9 puncte de încălcare /operator/navă de pescuit pentru infracțiunile prevăzute la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX a R404/2011;• cu încă o lună peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de încălcare.Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-a comis o încălcare gravă în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.În scopul calculării perioadei de inadmisibilitate, se iau în considerare numai infracțiunile grave comise începând cu 1 ianuarie 2013 și pentru care s-a luat o decizie în sensul paragrafului de mai sus începând cu acea dată.Dacă punctele de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de pescuit sunt mai puține de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM depuse de către operatorul respectiv sunt admisibile;– Solicitanții care au fost implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sunt inadmisibili pe toată perioada în care operatorul figurează pe listă, dar cel puțin 24 de luni;– Solicitanții ale căror nave de pescuit se află sub pavilionul unor țări identificate drept țări terțe necooperante, astfel cum se prevede la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, sunt inadmisibili pe parcursul întregii perioade în care țara respectivă este inclusă pe listă și, în orice caz, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;– Solicitanții declarați printr-o decizie definitivă emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 12 de luni în cazul unei infracțiuni comise din neglijență gravă și de 24 de luni în cazul unei infracțiuni comise cu intenției.Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an.Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data decizii definitiveformulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 3;– Solicitanții declarați printr-o decizie definitivă emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 4 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 24 de luni. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an.Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data deciziedefinitive formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s¬au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 4;– Solicitanții care au comis o fraudă legată de FEP sau de FEPAM, stabilită de o autoritate competentă, nu sunt admisibili pe toată perioada de derulare a FEPAM (până la 31 decembrie 2023). Inadmisibilitatea este stabilită de la data primei decizii oficiale de stabilire a fraudei.Inadmisibilitatea solicitanților în temeiul articolului 30 alineatul (2), lit. a OUG 49/2015 cu modificările ulterioare:– Solicitanții care sunt înregistrați în Registrul debitorilor MADR AM POP pentru POP 2007-2013 nu pot depune cereri de finanțare de la data înregistrării debitului până la achitarea integrală a datoriei față de MADR AM POP, inclusiv a accesoriilor.Solicitanții, după depunerea Cererii de finanțare, vor îndeplini pe întreaga durată de punere în aplicare a operațiunii și pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăți către beneficiarul respective, cerințele menționate la alineatul (1) literele (a)-(d) articolului 10 din Regulamentul (Ce) nr. 508/2014 al Consiliului.Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect, un responsabil financiar și un specialist în procesarea produselor din pescuit și acvacultură care să aibă studii în domeniu sau poate fi realizat printr-un contract de prestări servicii, în condițiile respectării structurii și calității echipei de management.Durata maximă de implementare a proiectului este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare în condițiile prevăzute la art. 18 alin.(1) din HG 347/2016. 3.2. Eligibilitatea proiectuluiPentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:1) să fie implementat pe teritoriul României;2) să conțină activitățile/cheltuieli eligibile menționate în prezentul ghid;3) cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare se încadrează în perioada 01.01.2014 si până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;4) respectă gradul de intervenție publică stabilit prin ghidul solicitantului;5) proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani;6) bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului;7) durata maximă de implementare este de 24 luni de la momentul semnării contractului de finanțare;8) condiții de eligibilitate specifice fiecărei măsuri.3.3. Activități eligibile Activități eligibileÎn cadrul măsurii de finanțare IV.4 sunt eligibile activități care presupun construirea de noi unități și/sau extinderea/modernizarea unităților existente precum și echiparea acestora pentru cel puțin una din următoarele tipuri de investiții:• Investiții în prelucrarea produselor pescărești si de acvacultură care contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv în ceea ce privește tratamentul deșeurilor, pentru solicitanții cu istoric în activitatea de procesare a produselor pescărești și de acvacultură.• Investiții în prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură care îmbunătățesc siguranța, igiena, sănătatea și condițiile de muncă, pentru solicitanții cu istoric în activitatea de procesare a produselor pescărești și de acvacultură.• Investiții în prelucrarea capturilor de pește comercial care nu poate fi destinat consumului uman.• Investiții în prelucrarea subproduselor pescărești și de acvacultură care rezultă din activitățile de prelucrare principale.• Investiții în prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică, în conformitate cu articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.• Investiții în prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură care au ca rezultat produse noi sau îmbunătățite, procese noi sau îmbunătățite sau o gestiune și sisteme de organizare noi sau îmbunătățite.Inovația este considerată ca fiind ca motorul principal al creșterii economice în economia globală de astăzi. Prin introducerea în practică a inovațiilor se pot obține produse cu caracteristici de calitate îmbunătățite, servicii de calitate superioară, procese de producție noi, mai eficiente și mai curate (ecologice), modele îmbunătățite ale sistemului de management al afacerilor, metode moderne de management al forței de muncă etc. Printre motivațiile întreprinderilor și organizațiilor de a inova se pot enumera creșterea cotei de piață, cucerirea de noi piețe, ameliorarea calității produselor, lărgirea gamei de produse, înlocuirea produselor învechite, reducerea impactului asupra mediului etc.Manualul Oslo versiunea 3 din 2005 consideră inovația ca fiind punerea în aplicare a unui element nou sau îmbunătățit semnificativ, constând în produse, procese, gestiuni și sisteme de organizare.Cerința minimă pentru o inovație este ca produsul, procesul, gestiunea sau sistemul de organizare să fie noi sau semnificativ îmbunătățite la nivel de întreprindere. Sunt incluse aici atât inovații dezvoltate în premieră absolută de către întreprinderea în cauză, cât și cele adoptate/dezvoltate deja de alte întreprinderi.Un produs nou sau îmbunătățit este implementat atunci când este introdus pe piață. Noile procese, gestiuni și sisteme de organizare sunt implementate atunci când sunt introduse în uz, în operațiile din cadrul întreprinderii.Inovarea de produs reprezintă implementarea unui bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit. Inovările de produs includ atât introducerea unor bunuri și servicii noi, cât și îmbunătățirea semnificativă a caracteristicilor funcționale sau de folosire a bunurilor și serviciilor existente. Acestea includ schimbări semnificative ale specificațiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale software-ului incorporat, utilizare accesibilă sau alte caracteristici funcționale. Se referă numai la schimbările aduse produsului în sine nu la schimbări care vor interveni eventual și în procesul de fabricație și care vor ține de inovarea de proces.Inovarea de proces înseamnă punerea în aplicare a unei metode de producție sau de livrare noi sau îmbunătățite semnificativ (inclusiv modificări semnificative de tehnici, echipamente sau software), excepție făcând schimbările sau îmbunătățirile minore, creșterea capacităților de producție sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricație sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, personalizarea producției, localizarea, schimbările regulate, sezoniere și alte schimbări ciclice și comercializarea de produse noi sau îmbunătățite semnificativ.Inovările de proces se referă la metode noi pentru scăderea costurilor unitare de producție sau de livrare (care pot să nu aducă nici o schimbare asupra produsului în sine), metode noi pentru îmbunătățirea calității produsului sau livrării acestuia (care pot să nu includă schimbări în caracteristicile funcționale sau să nu aducă utilizări noi ale produsului) sau metode noi sau semnificativ îmbunătățite pentru producerea și distribuția unui produs nou sau semnificativ îmbunătățit ( în aceste cazuri va fi vorba și despre o inovare de produs).Metodele de producție implică tehnici, echipamente și software utilizate pentru producerea bunurilor. Aceste metode vor contribui la scăderea costurilor unitare ale producției sau la îmbunătățirea calității producției. Metodele de livrare privesc logistica întreprinderii și echipamentele incluse, software și tehnici în vederea identificării rezultatelor, a alocării materialelor din întreprindere sau livrării produselor finale. Inovările de proces includ metode semnificativ îmbunătățite sau noi pentru oferirea și crearea serviciilor. Acestea implică schimbări semnificative în software-ul folosit în întreprinderile orientate către servicii sau în tehnicile folosite pentru livrarea serviciilor având ca bază rezultate de cercetare - dezvoltare sau idei brevetate. Inovările de proces acoperă de asemenea tehnici, echipamente și software-uri noi sau semnificativ îmbunătățite pentru activitățile suport auxiliare, precum achizițiile, contabilitatea, informatizarea sau mentenanța.Inovarea organizațională înseamnă punerea în aplicare a unei noi metode organizaționale în practicile comerciale, organizarea locului de muncă sau relațiile externe ale unei întreprinderi, cu excepția modificărilor care sunt bazate pe metode organizaționale deja în funcțiune în întreprindere, a modificărilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor si achizițiilor, a încetării utilizării unui proces, a simplei înlocuiri sau majorări a capitalului, a schimbărilor rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, a personalizării, a localizării, a schimbărilor regulate, sezoniere si a altor schimbări ciclice si a comercializării de produse noi sau îmbunătățite semnificativ.Pentru solicitanții care nu au desfășurat până în momentul depunerii cererii de finanțare activități de procesare a produselor pescărești și de acvacultură sunt eligibile activități aferente următoarelor tipuri de investiții:• investiții în prelucrarea capturilor de pește comercial care nu poate fi destinat consumului uman.• investiții în prelucrarea subproduselor pescărești și de acvacultură care rezultă din activitățile de prelucrare principale.• investiții în prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică, în conformitate cu articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.• investiții în prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură care au ca rezultat produse noi sau îmbunătățite/ procese noi sau îmbunătățite/ gestiuni și sisteme de organizare noi sau îmbunătățite. Pentru acest tip de investiție, raportarea se va realiza la nivel național (si nu la nivel de întreprindere), calitatea de nou sau îmbunătățit urmând a fi demonstrată de solicitant.Pentru investițiile care presupun prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică solicitanții trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ că vor colecta și procesa produse ecologice atestate conform legislației în vigoare.Nu este eligibilă în cadrul FEPAM transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi.Informarea și publicitatea precum și auditul financiar sunt activități obligatorii în proiect.3.4. Cheltuieli eligibileÎn cadrul măsurii IV.4 sunt sprijinite investițiile la nivelul întregului teritoriu al României. Un proiect poate conține cheltuieli eligibile si neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate integral de către beneficiarul proiectului.Sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru activitățile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Cererii de Finantare. Stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este reglementată de HG nr. 347/2016, iar detalierea costurilor eligibile se realizează în conformitate cu OMADR nr. 816/2016 cu modificările și completările ulterioare.IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU articolul 4 alin (1) din HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020Condiție generală de eligibilitate a cheltuielilor(1) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:a) să fie angajată de către beneficiar și plătită efectiv de acesta în condițiile legii între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023, cu condiția ca operațiunea cofinanțată să nu fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 la Autoritatea de Management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar, conform art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepția prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b),c) și d) din Regulamentul nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului,;c) să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru POPAM și beneficiar;d) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile. e) să fie în conformitate cu prevederile programului;f) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului.IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU articolul 10 din HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020(1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de beneficiarul operațiunii, potrivit dispozițiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului.(2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul operațiunilor finanțate.În conformitate cu HG nr. 347/2016 și OMADR nr. 816 /2016 cu modificările și completările ulterioare sunt eligibile următoarele cheltuieli:1. Obținerea și amenajarea terenului, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 6, secțiunea 1 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 cu excepția literelor:1.1.b) plata concesiunii (redevenței) pe durata realizării lucrărilor;1.1.c) exproprieri și despăgubiri;1.1.d) schimbarea regimului juridic al terenului;1.1.e) scoaterea temporară saud efinitivă din circuitul agricol;1.1.f) cheltuieli de aceeasi natură, prevăzute de lege;1.2.j) devieri de cursuri de apă;1.2.k) strămutări de localități;1.2.l) strămutări de monumente istorice;1.2.m) descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuției obiectivului de investiții (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic național);1.3.c) reintroducerea în circuitul agricol a suprafețelor scoase temporar din uz;1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament)2. Asigurarea utilităților necesare, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 6, secțiunea 2 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 cu excepția literei: h) căi ferate industriale;3. Proiectare și asistență tehnică, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 6, secțiunea 3 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 cu excepția literei: h) avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu;4. Cheltuieli pentru investiția de bază, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 6, secțiunea 4 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016;5. Alte cheltuieli, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 6, secțiunea 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 cu excepția literei:5.2.1. comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare;6. Cheltuieli pentru probele tehnologice și teste, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr.6, secțiunea 6 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016;7. Cheltuieli cu amortizarea, astfel cum prevede articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;8. Cheltuieli cu leasing-ul, astfel cum prevede Art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;9. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum prevede la Art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;10. Cheltuieli privind taxele, astfel cum prevede Art. 3, din Capitolul I din Anexă la Ord. 816/2017 cu modificări și complementări;11.1. Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor, astfel cum prevede Art. 3, din Capitolul I din Anexă la Ord. 816/2017 cu modificări și complementări;11.2. Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o institutie bancara sau nebancara, astfel cum sunt prevazute la art 11. Din HG 347/2016;12. Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale MYSMIS;13. Contribuția în natură.() Contribuția proprie aferentă terenului.() Contribuția proprie pentru investiția de bazăÎn conformitate cu HG nr. 347/2016 și OMADR nr. 816 /2016 cu modificările și completările ulterioare sunt eligibile următoarele cheltuieli specifice:1. cheltuieli privind achiziționarea de echipamente pentru procesarea produselor si subproduselor;2. cheltuieli privind achiziționarea de tehnologii noi si metode de producție inovatoare;3. cheltuieli privind achiziționarea de mijloace de transport specializate pentru transportul pestelui, produselor din peste si pentru alte materii prime necesare procesării, identificate ca necesare în Memoriul Justificativ/ Studiul de Fezabilitate;4. cheltuieli pentru achiziționarea de camere și/sau construirea de depozite frigorifice pentru materia primă si depozitarea produselor si subproduselor din peste, precum si a conservelor și semiconservelor din peste;5. cheltuieli privind extinderea si/sau modernizarea camerelor/depozitelor frigorifice pentru materia primă si depozitarea pestelui, produselor si subproduselor din peste, a conservelor si semiconservelor din peste;6. cheltuieli privind achiziționarea de instalații si echipamente destinate exclusiv tratării, prelucrării deșeurilor de produse pescărești si de acvacultură;7. cheltuieli privind achiziționarea de echipamente care vizează îmbunătățirea siguranței, igienei, sănătății și condițiilor de muncă;8. cheltuieli privind realizarea infrastructurii și achiziționarea de echipamente privind prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, care contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv în ceea ce privește tratamentul deșeurilor;9. cheltuieli pentru investiții privind energia neconvențională sunt eligibile cu condiția ca energia astfel obținută să fie folosită numai pentru activitatea de producție ce face obiectul proiectului.10. cheltuieli privind achiziționarea de software și sisteme de monitorizare pentru managementul unităților de procesare;11. cheltuieli privind primele de asigurare a investițiilor pentru perioada de implementare (execuție) a proiectului.12. cheltuieli privind achizitionarea de echipamente capabile să îmbunătățească calitatea, siguranța și trasabilitatea produselorCategoriile de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finanțare depuse în cadrul acestei măsuri sunt detaliate astfel:1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, astfel cum sunt prevăzute mai sus.Pentru cheltuielile menționate în cadrul acestui capitol trebuie respectate prevederile Art. 7 din HG nr. 347/2016.  +  Articolul 7(1) Costul achiziției de teren cu sau fără construcții este eligibil în limita a 10%, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate si al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii, potrivit dispozițiilor art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.(2) Terenul prevăzut la alin. (1) este utilizat pentru destinația stabilită în cadrul operațiunii finanțate, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractul de finanțare. în caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie fondurile nerambursabile aferente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.(3) în cazul în care se achiziționează o clădire în vederea demolării si utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operațiunii, este eligibil numai costul achiziției terenului, dacă respectă prevederile alin. (1) și (2).În cadrul acestei categorii de cheltuieli se cuprind:1.1. Obținerea terenului: Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri.1.2. Amenajarea terenuluiSe includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului si care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, colectare, sortare si transport la depozitele autorizate al deseurilor rezultate; sistematizări pe verticală; accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;drenaje;epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază); lucrări pentru pregătirea amplasamentului.1.3. Amenajări pentru protecția mediului și/sau aducerea la starea inițialăSe includ cheltuielile efectuate pentru lucrări si acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi;2. Asigurarea utilităților necesare obiectivuluiSe includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum si cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnicăÎn cadrul acestui capitol se cuprind cheltuieli pentru:3.1. Studii - cuprind cheltuieli pentru:3.1.1. Studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție);3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului;3.1.3. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.3.2. Documentații suport și cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri și autorizații, respectiv:obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism; obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare; obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;obținerea avizului de protecție civilă;alte avize, acorduri și autorizații.3.3. Expertiză tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică;3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor3.5. Proiectare: Cuprinde cheltuielile pentru:3.5.1. tema de proiectare;3.5.2. studiu de prefezabilitate;3.5.3. studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general;3.5.4. documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor;3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;3.5.6. proiect tehnic și detalii de execuție.3.6. Organizarea procedurilor de achizițieCuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice: cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți);cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare;anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică;cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice.3.7. Consultanță: Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiții;3.7.2. auditul financiar.3.8. Asistență tehnică: Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:3.8.1. asistență tehnică din partea proiectantului– pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);– pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;3.8.2. dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat.3.9. Cheltuieli cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare.IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU art. 13 din HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-20201. Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, dacă operațiunea prevede construcții-montaj, sau 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj.4. Cheltuieli pentru investiția de bazăSe cuprind:4.1.1. Cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție.Proiectantul va delimita obiectele de construcții din cadrul obiectivului de investiții și va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție se regăsesc în devizul pe obiect.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție sunt estimate prin devizul pe obiect, conform anexa 8 din HG nr.907/2017.4.1.2. Achiziții de construcții.  +  Articolul 8Costul de achiziție al construcțiilor, cu excepția cazului prevăzut la art. 7 alin. (3), inclusiv terenul pe care se află construcția, este eligibil în situația în care sunt îndeplinite cumulativ prevederile art. 4 și următoarele condiții specifice:a) construcția nu a fost achiziționată/construită prin intermediul unei finanțări nerambursabile publice în ultimii 5 ani;b) construcția este strict necesară implementării operațiunii;c) se certifică de către un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii că prețul/costul de achiziție al construcțiilor, inclusiv terenul pe care se află construcția, nu depășește valoarea de piațăd) construcțiile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul beneficiar, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare.Costul de achiziție al construcțiilor este eligibil în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii.4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționaleSe cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - Se cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse în instalațiile funcționale. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport - Se includ cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor si echipamentelor care nu necesită montaj, precum si a echipamentelor si a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.5. Dotări - Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii. Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de construcție.4.6. Active necorporale - Se cuprind cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.5. Alte cheltuieli5.1. Organizarea de șantier- Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții-montaj, din punct de vedere tehnologic și organizatoric.5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcții existente pentru vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier;b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;c) grupuri sanitare;d) rampe de spălare auto;e) depozite pentru materiale;f) fundații pentru macarale;g) rețele electrice de iluminat și forță;h) căi de acces auto și căi ferate;i) branșamente/racorduri la utilități;j) împrejmuiri;k) panouri de prezentare;l) pichete de incendiu;m) cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului - Se cuprind cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier;taxe de amplasament;închirieri semne de circulație;întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene; contractele de asistență cu poliția rutieră;contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare; taxe depozit ecologic;taxe locale;chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor; costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora;paza șantierului;asigurarea pompierului autorizat;cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier.5.2. Comisioane, cote, taxeSe cuprind, după caz:5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor;5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute - Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8 și 4 ale devizului general, în funcție de natura și complexitatea lucrărilor astfel:– 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții;– 20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă.5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitateCuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes public.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste6.1. Pregătirea personalului de exploatare - Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor; 6.2. Probe tehnologice și teste - Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor.În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea.7. Cheltuieli cu amortizareaATENȚIE! Conform art. 6 din HG nr. 347/2016Art. 6. - Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi aplicabile de la art. 4 și pe cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.În situația activelor care fac obiectul investiției de bază, dacă acestea au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.Sunt eligibile cheltuielile cu amortizarea pentru activele care fac obiectul învestiției de bază, astfel:– activele care constituie contribuția în natură;– alte active deținute de solicitant care intră în obiectul investiției de bază, care nu sunt aduse ca aport în natură și la a căror achiziționare nu au contribuit granturile publice.Acest tip de cheltuială este eligibilă doar pe perioada de implementare a proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.8. Cheltuieli cu leasingulConform Art. 9 din HG nr. 347/2016, în cazul leasingului financiar, cheltuielile sunt eligibile dacă respectă cumulativ prevederile art. 4 și următoarele condiții specifice:a) beneficiarul operațiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul contractului de leasing;b) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing și sunt justificate cu documente contabile;c) în cazul achiziționării bunului, valoarea cumulată a ratelor de leasing rambursată nu depășește valoarea de intrare a bunului în contabilitatea proiectului;d) sunt respectate prevederile art. 10;e) beneficiarul este obligat să devină proprietar al bunului care face obiectul leasingului financiar, în maxim 5 ani de la efectuarea ultimei plăți de către Autoritatea de Management în cadrul contractului de finanțare.9. Cheltuieli cu echipa de implementare inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil si un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul si exclusiv pe durata implementării operațiunii.IMPORTANT! CONFORM Art.13, alin. 2 din HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-20202. Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator si angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil si un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul si exclusiv pe durata implementării operațiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real si definitiv suportate de către beneficiar, în limita:a) a maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care prevede construcții-montaj;b) si a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care nu prevede construcții-montaj. 10. Cheltuieli privind taxele (astfel cum prevede Art. 3, din Capitolul I din Anexă la Ord. 816/2017 cu modificări și complementări)11. Cheltuielile bancare și pentru obținere garanții11.1. Cheltuieli bancare de deschidere și de administrare a conturilor astfel cum prevede Art. 3, din Capitolul I din Anexă la Ord. 816/2017 cu modificări și complementări11.2. Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o institutie bancara sau nebancara, astfel cum sunt prevazute la art 11. Din HG 347/2016IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU articolul 11 HG NR. 347 /2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020(1) Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor sunt eligibile în situația în care implementarea unei operațiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerință obligatorie printr-o clauză explicită în contractul de finanțare.(2) Dobânda rezultată din operațiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile bancare.(3) Costurile garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară înregistrată în registrul special al Băncii Naționale a României sau ale polițelor de asigurare sunt eligibile în situația în care garanțiile/polițele de asigurare sunt necesare, potrivit legislației naționale sau a Uniunii Europene.12. Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale MYSMIS13. Contribuția în natură sub formă de echipamente, instalații și utilaje, terenuri, clădiri și imobile este considerată eligibilă, conform HG nr. 347/2016.Pentru proiectele la care valoarea contribuției în natură depășește cota procentuală stabilită pentru contibuția proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuală care depășește contribuția proprie.IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU articolul 5 din HG NR. 347 /2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020(1) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și b), contribuția în natură este considerată eligibilă dacă îndeplinește condițiile impuse de art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014—2020 sunt acceptate ca și contribuție în natură echipamente, instalații și utilaje, terenuri, clădiri și imobile.(3) Contribuția în natură constituită din bunurile prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ și următoarele condiții:a) obiectul contribuției în natură a fost achiziționat sau construit de către beneficiar din alte surse de finanțare decât cele nerambursabile publice;b) bunurile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare;c) contribuția în natură să fie necesară și strict legată de implementarea operațiunii;d) valoarea bunurilor este certificată de un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii, potrivit prevederilor legale în vigoare. în cazul terenurilor valoarea contribuției în natură nu poate depăși limita prevăzută la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Conform art. 4, alin. (2) și (3) din HG nr. 347/2016– Cheltuielile aferente subcontractării/subantreprizei sunt eligibile în limita a maxim 30% din valoarea totală eligibilă a contractului de lucrări și/sau antrepriză– Cheltuielile aferente subcontractării de servicii sunt eligibile în limita a maxim 40% din valoarea totală eligibilă a contractului de serviciiCheltuieli neeligibileCHELTUIELI NEELIGIBILE IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU Art.12 și Art. 16 DIN HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020  +  Articolul 12Dobânzile debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare, nu sunt eligibile pentru cofinanțarea din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime.  +  Articolul 16Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:a) cheltuielile cu achiziția de terenuri cu sau fără construcții, care depășesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;b) cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) și c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;c) cheltuielile aferente activităților prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;d) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;e) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin Ghidul solicitantului;f) cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;g) costul achiziționării de bunuri/echipamente de ocazie;Cheltuielile cu achiziția construcțiilor sunt neeligibile în condițiile în care depășesc limita a 50% din totalul cheltuielilor.4. ÎNTOCMIREA CERERII DE FINANȚAREÎn cadrul acestei secțiuni veți găsi infomații privind modalitatea de întocmire și înregistrare a cererii de finanțare, precum și informații cu privire la documentele ce vor trebui atașate cererii de finanțare.4.1. Întocmirea Cererii de finanțare/Înregistrarea Cererii de finanțareCererea de finanțare se va completa urmărind "Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare", Anexa 1 la Ghidul solicitantului, precum și tutorialele și instrucțiunile pe care le puteți găsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri- ue.ro/mysmis#manualeAveți obligația de a încărca electronic toate formularele si anexele solicitate care vor fi completate în prealabil în limba română si de a completa toate câmpurile din Cererea de finanțare chiar si cu sintagma "nu se aplică". Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar, o atenție sporită la scanarea anumitor documente (e.g. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.Urmăriți cu atenție toate indicațiile prezentate la fiecare punct al cererii de finanțare și în câmpurile aferente acestora pentru a completa corect Cererea de finanțare.Pentru a vă putea încadra în limita de caractere aferentă fiecărui câmp din cererea de finanțare vă recomandăm completarea fără diacritice.Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar si coerent pentru a înlesni procesul de verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informațiile necesare si relevante, se va preciza modul prin care va fi atins obiectivul proiectului prin activitățile propuse, rezultatele preconizate si bugetul propus prin proiect. Bugetul Cererii de finanțare va fi întocmit în lei, cu două zecimale.4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțareDosarul Cererii de finanțare va cuprinde următoarele documente, în formă scanată la rezoluția recomandată de 300 dpi, la care se va atașa semnătura electronică :
  1.Anexa A - Declarația de angajament
  Anexa B - Declarație pe propria răspundere pentru evitarea dublei finanțări
  Anexa C - Declarația de eligibilitate
  Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse
  Anexa E - Declarație în conformitate cu art. 10, din Reg UE 508/2014
  Anexa F - Declarație privind nedeductibilitatea TVA-ului
  Anexa G - Declarație privind încadrarea în categoria IMM
  Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului
  2.Certificat cu datele din Registrul Asociațiiilor și Fundatiilor eliberat de Judecătoria pe raza cărei e înregistrată asociatia, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării Cererii de finantare
  3.Actele constitutive pentru solicitanții de tip asociatie/fundatie/federatie:-Act constitutiv, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor aditionale, unde este cazul;-Statut, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor aditionale, unde este cazul;*Se recomandă anexarea la Cererea de finantare a unui act constitutiv consolidat (care suprinde toate modificările efectuate de la înfiintarea solicitantului, până la înregistrarea cererii de finantare). Informatiile din Actul constitutiv consolidat/Actul constitutiv împreună cu toate modificările acestuia, trebuie să corespundă cu informatiile stipulate în Certificatul cu datele din Registrul Asociatiiilor și Fundatiilor
  4.Hotărârea adunării generale a asociaților / Hotărârea asociatului unic/ Hotărârea pentru PFA/ înreprindere individuală / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului
  5.Ultimul Bilanț anual însotit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrata Fiscală/dovada(recipisă) transmitere online, după caz, sauDeclaratie de inactivitate înregistrată la Administrata Financiară, conform legii, în cazul solicitantilor care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului.Se vor accepta capitaluri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În cazul capitalurilor negative se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situatii de urgentă) sau documente justificative privind procesul investițional.* Solicitantul înfiintat în anul în care depune Cererea de finantare nu trebuie să prezinte documentele mai sus mentionate
  6.Declaratia specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finantare înregistrată la Administrata Financiară conform legislatiei în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale (II) / întreprinderi familiale (IF) (Declaratia 200)
  7.Pentru proiectele de investitii care prevăd lucrări de construcții montaj:- Anexa 8.1 - Planul de afaceri împreună cu:-Studiu de fezabilitate însotit de devizul general și devizele pe obiect ale investitiei întocmite conform HG 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd obiective noi de investițiisau-Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții însoțită de devizul general si devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd intervenții la construcțiile existentesau-Studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, însoțit de devizul general si devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016 în cazul obiectivelor mixte de investițiiPentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcții-montaj:-Anexa nr. 8.2 - Memoriul justificativ
  8.Anexa nr. 10 - Anexe financiare (după machetele în format word și excel, semnate și scanate în format pdf) pentru proiectele cu valoarea totală eligibilă de până la 1.000.000 EUR întocmită conform Anexei nr. 9- Precizarea ipotezelor din prezentul ghid.sauAnexa nr. 14 - Anexe financiare proiecte generatoare de venit (după machetele în format word și excel, semnate și scanate în format pdf) - pentru proiectele cu valoarea totală eligibilă de peste 1.000.000 EUR, întocmită conform Anexei nr. 9- Precizarea ipotezelor din prezentul ghid
  9.Pentru bunurile propuse spre achizitionare precum si pentru servicii se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 132.519 RON fără TVA si minim o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 132.519 RON fără TVA (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect.Pentru lucrările propuse a se achiziționa se vor atasa minim 2 oferte pentru valoarea estimativă ce depășește 441.730 lei (exclusiv TVA) si o ofertă în cazul în care valoarea estimativă este mai mică de 441.740 lei (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect.* La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare.** Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:- sa fie datate, personalizate si semnate;- sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;- să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/serviciiAtenție: la dosarul cererii de finantare vor fi atașate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).Se va atasa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza intocmirii bugetului indicativ astfel incat sa poata fi verificata rezonabilitatea preturilor.Ofertele indicative de preț vor avea menționată valoarea aferentă montajului(după caz).Nu se vor prezenta oferte pentru achizițiile aferente cheltuielilor neeligibile. Ofertele indicative de preț trebuie să fie în perioada de valabilitate la data înregistrării cererii de finanțare în sistemul MYSMIS.
  10.Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra activelorpe care se fac investițiilesauCopie legalizată a Contractului de închiriere, superficie sau concesiune, din care să rezulte dreptul de folosință asupra clădirilor/terenului/luciu de apă pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor acoperi perioada de timp din momentul încheierii contractului și finalizarea monitorizării) în care este stipulat acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investiției.
  11.Extrase de carte funciară pentru informare de dată recentă (emise cu maxim 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare), din care să rezulte că terenurile, imobilele sunt libere de sarcini SauExtrase de carte funciară pentru informare, emise cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea cereriirii de finanțare, din care să rezulte înscrierea dreptului de folosință a imobilelor, precum și faptul că acestea sunt libere de orice sarcini.*Pentru proiectele care includ doar servicii si/sau dotări nu se solicită extras de carte funciară.**Pentru proiectele care prevăd contribuție în natură, se vor prezenta extrase de carte funciară, din care să rezulte că imobilele trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare
  12.Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piata a terenului/imobilelor achizitionate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare).
  13.Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a aportului în natură adus conform art.69, alin.1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare)
  14.Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect, responsabil financiar și a specialistului în procesarea produselor din pescuit și acvacultură) se vor prezenta CV-urile (model EUROPASS) însoțite de Diplomele de studii Și/SauPortofoliul activităților firmei care realizează managementul de proiect.
  15.Contractul de leasing, pentru construcțiile și/sau echipamentele ce fac parte integrantă din investiție - (dacă este cazul)
  16.Cazierul judiciar al solicitantului
  17.Document justificativ privind asigurarea cofinanțării investiției,dacă este cazul
  18.Avizul de recunoaștere conform Ordinului 772/2007 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu modificările și completările ulterioare, pentru organizațiile de producători / asociațiile de organizații de producători recunoscute
  19.Document justificativ de recunoaștere pentru organizațiile de perscari/organizațiile interprofesionale
  Este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro, pentru documentele solicitate de tip anexe/formulare. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau declarații duce la respingerea Cererii de finanțare în etapa evaluării conformității administrative.Fiecare document solicitat în Lista documentelor dosarului Cererii de finanțare - va avea atasată semnătura electronică a reprezentantului legal al solicitantului.
  4.3. Înregistrarea cererii de finanțareÎnregistrarea cererii de finanțare se va efectua online prin completarea cu atenție a tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS2014 și după ce ați apăsat butonul Vizualizare proiect care va avea ca efect generarea Cererii de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare.Transmiterea cererii de finanțare se va face apăsând butonul Transmitere proiect.Această funcție presupune parcurgerea următorilor pași:pas 1 - se selectează funcția "Transmitere proiect”;pas 2 - se apasă butonul "Blocare editare proiect”;pas 3 - se confirmă continuarea procesului;pas 4 - se poate genera cererea de finanțare în format pdf;pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;Fiecare Cerere de finanțare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS. Nici un dosar al Cererii de finanțare nu va fi luat în considerare dacă data și ora limită pentru înregistrarea acestuia au fost depășite, acest fapt determinând respingerea acestuia.Solicitantul poate renunța la cererea de finanțare în orice moment în timpul procesului de analiză prin transmiterea către DGP AMPOPAM a unei solicitări de renunțare (Anexa 15). Solicitarea de renunțare este aprobată de către directorul general al DGP AMPOPAM, ceea ce implică întreruperea procesului de analiză a cererii de finanțare.
  5. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚAREVerificarea conformității administrative și eligibilității Cererii de finanțare se realizează conform listei de întrebări din Anexa 2.C, de către experții CR - POPAM /ANPA nominalizați.Experții CR - POPAM/ANPA nominalizați pot solicita informații suplimentare (Anexa 6), dacă pe parcursul verificărilor de conformitate și eligibilitate se constată că acest lucru este necesar. Informațiile suplimentare se vor solicita de către experții evaluatori în scris, iar raspunsul va fi transmis în scris (la adresele centrelor regionale corespunzătoare, conform înscrisurilor de la paginile 11-12 ale prezentului Ghid), până la disponibilitatea acestor module în sistemul online MySMIS. Ulterior, acestea vor fi transmise prin aplicația MySMISAdresele de email la care vor putea fi transmise răspunsurile vor fi cele de pe care vor fi transmise notificările.Dacă cel puțin o condiție de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă.Solicitanții pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformității administrative/eligibilității, conform prevederilor Capitolului 7. Contestații din prezentul ghid.Contestatarul nu poate să depună documente noi care să completeze sau să modifice sau să înlocuiească conținutul cererii de finanțare.6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARESesiunea pentru depunerea Cererilor de finanțare este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.Evaluarea Cererilor de finanțare se realizează în mod continuu, după verificarea conformității administrative și a eligibilității, pentru toate cererile primite în termenul de depunere. Dacă pe parcursul procesului de evaluare și selecție se constată necesitatea solicitării unor informații suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora, în baza unei Notificări de solicitare a informațiilor suplimentare - Anexa 6 la prezentul ghid, până la disponibilitatea acestui modul în sistemul online MYSMIS. Ulterior, acestea vor fi transmise prin aplicația MySMIS6.1. Evaluarea Cererilor de finanțareEvaluarea Cererilor de finanțare se realizează în mod continuu, după verificarea conformității administrative și a eligibilității, pentru toate Cererile primite în termenul de depunere.Cererile de finanțare sunt evaluate din punct de vedere calitativ, economic și tehnic, de către experții DGP-AMPOPAM pe baza grilelor de evaluare Anexa 3 și Anexa 4.În cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert evaluator utilizând un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform Criteriilor de selecție, aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM), Anexa 5.Experții evaluatori pot solicita o singură dată informații suplimentare în cazul în care dosarul Cererii de finanțare conține informații contradictorii în interiorul lui, precum și în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele generale și devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută corect. Informațiile suplimentare vor fi solicitate în scris până la disponibilitatea acestor module în sistemul online MySMIS. Ulterior, acestea vor fi transmise prin intermediul aplicației MySMIS.Beneficiarul are obligația de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul fiecărei linii din bugetul estimativ la data întocmirii acestuia (valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată, Autoritatea Contractantă nefiind obligată să o ramburseze).În etapa de evaluare calitativă, experții evaluatori pot recomanda modificarea bugetului proiectului, pentru corectarea unor erori, precum și în sensul reducerii acestuia, astfel:– cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca eligibile– cu valoarea cheltuielilor potențial eligibile, dar care:– fie nu au legătură directă cu activitățile propuse,– fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului,– fie nu sunt rezonabile,– fie sunt disproporționate în raport cu obiectivul proiectului.În cazul în care diminuarea bugetului depășește 20% din valoarea solicitată spre finanțare, cererea de finanțare este respinsă, cu exceptia cazului în care această diminuare intervine ca urmare a neacceptării contribuției în natură aduse de solicitant.În situația în care solicitantul va prezenta la momentul depunerii un document justificativ (raport de evaluare pentru aport în natură, extras de cont cu blocarea sumei sau contract de finanțare) privind asigurarea cofinanțării investiției, acesta va fi punctat în conformitate cu criteriul 7 din Anexa 5 - Criterii de Selecție.Cererile de finanțare care nu realizează minim 20 puncte sunt eliminate din procesul de selecție.Solicitările de finanțare depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării (cele cu aviz ADI ITI DD) vor intra în competiție între ele pe bugetul alocat ITI în cadrul acestei sesiuni, iar celelalte solicitări de finanțare pe restul bugetului alocat sesiunii.În cazul în care în urma selectării solicitărilor de finanțare ce au avizul de conformitate eliberat de ADI ITI DD, depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării nu se contractează întreaga sumă alocată, diferența rămasă necontractată se realocă pentru celelalte solicitări de finanțare din cadrul competiției naționale.În cazul în care în urma selectării solicitărilor de finanțare depuse în cadrul ITI se contractează întreaga sumă alocată ramânând solicitări de finanțare neacoperite, diferența necesară va fi acoperită din cadrul alocării competiției nationale, în situația în care rămân fonduri disponibile urmare acestei selecții (inclusiv rezolvarea contestațiilor).Fondurile neutilizate urmare selecției naționale vor putea fi utilizate în mod flexibil pentru proiectele depuse în cadrul ITI DD care au depășit alocările apelurilor dedicate până la concurența sumei totale alocate în POPAM pentru ITI DD.6.2. Selecția Cererilor de finanțareSelecția Cererilor de finanțare se va realiza după încheierea etapei de evaluare tehnică și financiară a tuturor Cererilor de finanțare depuse în cadrul sesiunii. Selecția Cererilor de finanțare se va realiza în baza procesului de evaluare calitativă, economică și tehnică, conform grilelor de evaluare ( Anexa 3 si Anexa 4) și a Criteriilor de selecție prezentate în Anexa 5, în conformitate cu Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea Cererilor de finanțare, publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.În urma selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanțare, în ordinea punctajului obținut, ce va fi făcută publică pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.Solicitanții vor fi notificați după publicarea listei pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.Solicitanții vor putea contesta rezultatul procesului de selecție în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neselectarea cererii de finanțare dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul www.ampeste.ro.Proiectele care prezintă soluții nerealiste sau în cazul cărora solicitanții nu acceptă recomandările experților pot fi respinse.Solicitanții care au fost selectați vor fi notificați să prezinte în termen de maxim 15 zile lucrătoare următoarele documente.Lista de documente solicitate în vederea contractării:
  1.Pentru beneficiarii de tip asociație/fundație/federație, dovada că nu se află în stare de dizolvare, faliment sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, si-au suspendat activitatea economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeasi natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale - în baza:- Certificat cu datele din Registrul Asociațiilor si Fundațiilor eliberat de Judecătoria pe raza cărei e înregistrată asociația, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii - în originalVerificarea pentru beneficiarii care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 44/2008 se realizează de către DGP - AM POPAM prin consultarea on-line a portalului Oficiului Național al Registrului Comerțului
  2.Certificat/Certificate privind taxele si impozitele locale, valabile la data depunerii acestora, emise de primăriile pe raza cărora solicitantul îsi are sediul social si punctul de lucru unde urmează a se realiza proiectul (dacă este cazul) - în original, din care să rezulte că nu are taxe si impozite locale restante
  3.Certificatul de atestare fiscală, în termen de valabilitate, emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale si sociale de plată către bugetul general consolidat al statului - în original, din care să rezulte că nu înregistrează obligații de plată nete ce depăsesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni;* Certificatul de atestare fiscală trebuie să aibă completată secțiunea C "Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile"
  4.Contractul individual de muncă/ Contractul de prestări servicii al managerului de proiect, al responsabilului financiar și al specialistului în procesarea produselor din pescuit și acvacultură, sau contract de prestări servicii cu firmă de consultanță care realizează managementul de proiect, valabile pe perioada de implementare și monitorizare a proiectului în copie/copii cu mențiunea „conform cu originalul”
  5.Formularul de identificare financiară cu datele de identificare ale trezoreriei/băncii și ale contului solicitantului, în original
  6.Copia actului de identitate al reprezentantului legal, cu mențiunea „conform cu originalul”, în termen de valabilitate
  7.Mandatul de reprezentare pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar si explicit în ceea ce priveste perioada si activitățile pentru care este dată împuternicirea - după caz
  8.Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) - Anexa 12
  9.Solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială - după caz
  Este obligatorie prezentarea documentelor în termen de maxim 15 zile lucrătoare din momentul primirii notificării.În situația în care aceste documente nu se vor prezenta în termenul precizat, cererea de finanțare este respinsă.Vă recomandăm pentru pregătirea documentelor solicitate în această etapă să consultați Anexa 2.S.Finalizarea selecției se va realiza în conformitate cu Manualul de proceduri pentru evaluarea șiselectarea Cererilor de finanțare.După verificare se va întocmi Lista Cererilor de finanțare selectate în vederea finanțării ce va fi publicată pe site www.ampeste.ro și solicitantul va fi notificat în acest sens.Pentru fiecare Cerere de finanțare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanțare. Solicitantul va fi notificat cu privire la perioada în care reprezentantul legal/împuternicitul se poate prezenta la sediul DGP-AM POPAM pentru semnarea Contractului de finanțare.Obligațiile specifice ale beneficiaruluiContractul de finanțare va cuprinde și următoarele clauze specifice:• Proiectul tehnic, semnat și ștampilat de un verificator autorizat, însoțit de graficul fizic și financiar de realizare a investiției, va fi depus în termen de maxim 4 luni de la semnarea contractului de finanțare și va fi realizat în conformitate cu varianta selectată în cadrul studiului de fezabilitate din cererea de finanțare;• Autorizația de construire va fi depusa odată cu prima cerere de rambursare;• Beneficiarii prezintă prima cerere de rambursare însoțită de documente justificative în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanțare în cazul proiectelor pentru investiții care nu prevăd construcții montaj, respectiv în termen de 6 luni în cazul proiectelor pentru investiții care prevăd construcții-montaj;• Contractul de finanțare va cuprinde o clauză suspensivă referitoare la dovada privind asigurarea cofinanțării investiției, în cazul în care dovada nu a fost depusă odată cu cererea de finanțare, cuantum de minim 20% din valoarea de cofinanțare. În termen de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenței acestei cofinanțări în termenul specificat, în caz contrar contractul de finanțare se reziliază.• Contractul va cuprinde și alte clauze cu privire la achizițiile private ale beneficiarilor (conform Manualului de procedură privind achizițiile și a prevederilor legale în vigoare la data achiziției);• Contractul va cuprinde obligații privind respectarea procedurii de rambursare a cheltuielilor (completarea cererii de rambursare și documente doveditoare) conform procedurii în vigoare;• Contractul va cuprinde și clauze specifice cu privire la obligația beneficiarului de a păstra în bune condiții toate documentele originale privind implementarea proiectului, inclusiv documentele contabile;• Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit și al departamentelor de specialitate din cadrul UE în limitele competențelor ce le revin.• În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/ autorizațiile/ avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realității, AMPOPAM poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.• În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, și în conformitate cu dispozițiile contractuale. Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condițiile de eligibilitate și selecție a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporțional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de Finantare, AMPOPAM poate suspenda contractul și/ sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă. • Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării și după avizarea favorabilă de către DGP-AMPOPAM a unei proceduri de achiziții.• Termenul limită de efectuare a plăților către beneficiar este de maximum 45 (patruzecisicinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de rambursare depuse la sediul CRPOPAM.• Pentru proiectele la care cheltuielile eligibile sunt mai mari de 1.000.000 EUR, în situația în care, pe perioada de monitorizare a contractului se constată de către organele de control și alte venituri nete decât cele declarate, Autoritatea de management recuperează aceste sume cu aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioareNerespectarea clauzelor specifice menționate anterior are ca efect rezilierea contractului de finanțare.
  7. CONTESTAȚIIÎn cadrul acestei secțiuni veți putea găsi informații cu privire la contestații (conform Manualului de procedura pentru contestații în vigoare la data depunerii contestației, publicat pe site-ul www.ampeste.ro).Contestația poate avea ca subiect:– declararea ca neconformă a cererii de finanțare;– declararea ca neeligibilă a cererii de finanțare;– rezultatul “RESPINS" al evaluării calitative și/sau punctajul total obținut în urma procesului de evaluare tehnico-financiară;– respingerea cererii de finanțare în etapa precontractuală;– respingerea solicitării de modificare a contractului de finanțare nerambursabilă;– respingerea unui dosar de achiziție a beneficiarului/act adițional la un contract al beneficiarului, care deja a primit un aviz favorabil;Contestarea titlurilor de creanță emise pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli NU FACE OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI, și se supune prevederilor OUG 66/2011 cu modificările și completările ulterioare.Contestarea neautorizării la plată a unei cheltuieli efectuate de către beneficiar NU FACE OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI.Termenele de depunere a contestațiilor– Depunerea contestației privind neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanțare nu va putea depăși termenul de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanțare (Anexa 4 a Manualului de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare în vigoare la data documentului).– Solicitantul poate face contestație, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării prin care se comunică rezultatul “RESPINS" al evaluării calitative și punctajul obținut (Anexa 4.1 a Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare în vigoare la data documentului), dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la postarea pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro a Listei cererilor de finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obținut.– Contestația privind respingerea cererii de finanțare în etapa precontractuală se poate face în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de respingere (Anexa 4.4 a Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare în vigoare la data documentului).– Respingerea solicitării de întocmire a unui act adițional poate fi contestată de către beneficiar în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de respingere.– Contestația privind neavizarea unui dosar de achiziție / act adițional la un contract care deja a primit un aviz favorabil a beneficiarului se poate face în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de neavizare.Contestațiile care nu îndeplinesc condițiile privind termenul de depunere, obiectul și cuprinsul acestora vor fi respinse fără a se cerceta motivele de fapt și de drept invocate.Contestația se poate transmite:– la sediul DGP-AMPOPAM, bd. Carol I nr.2-4, sector 3, București.– prin e-mail, semnată electronic, la adresa contestatii.popam@madr.ro.Termenul de depunere a contestației este același indiferent de modalitatea de transmitere.Orice contestație trimisă la o altă adresă decât cea menționată mai sus, sau după termenul de depunere, nu va fi luată în considerare.Obiectul contestatiei– motivele de declarare ca neconformă administrativ / neeligibilă a cererii de finanțare enumerate în notificarea cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanțare;– rezultatul “RESPINS” al evaluării calitative și/sau punctajul obținut în urma procesului de evaluare tehnico-financiară punctajul, cu specificarea denumirii criteriului/subcriteriului de selecție, așa cum este menționat în notificarea prin care se comunică rezultatul “RESPINS” al evaluării calitative și punctajul obținut;– considerentele de respingere enumerate în notificarea de respingere în etapa precontractuală;– motivele de respingere enumerate în notificarea de respingere a solicitării de modificare a contractului de finanțare nerambursabilă;– motivele de respingere enumerate în notificarea de neavizare a unui dosar de achiziție / act adițional la un contract care deja a primit un aviz favorabil a beneficiarului.Contestația se formulează în scris si trebuie să cuprindă:datele de identificare ale contestatarului: denumire, adresa, numele persoanei care reprezintă contestatorul si calitatea ei;codul SMIS al cererii de finanțare;obiectul contestației;motivele de fapt (documentele depuse, interpretarea acestora) si de drept (dispoziții legislative naționale sau comunitare).La contestație se vor alătura copii ale înscrisurilor de care contestatarul înțelege a se folosi în motivarea contestației.În cazul transmiterii la sediul DGP-AMPOPAM, contestația va fi redactată într-un singur exemplar original și va fi însoțită de un exemplar electronic editabil, pe suport CD/DVD.În cazul transmiterii prin e-mail, contestația va fi transmisă atât în format .PDF semnatelectronic, cât și editabil , iar documentele utilizate în motivarea contestației vor fi transmiseîn format .PDF semnat electronic.Contestația și documentele anexate sunt numerotate și trecute într-un OPIS.Contestatarul NU poate să depună documente noi care să completeze sau să modifice sau să înlocuiească conținutul cererii de finanțare.Termenul pentru a răspunde contestațiilor este de maxim 30 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației. 8. CONTRACTAREA8.1. Contractul de finanțareContractul de finanțare este actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, și beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor selectate specifice POPAM 2014-2020.Contractul de finanțare se semnează la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3, București, telefon 40-21-3079802, Fax: 40-21-3072474.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM în calitate de autoritate contractantă și beneficiarul se obligă prin acest contract de finantare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect execuția și atingerea indicatorilor asumați prin cererea de finanțare pentru proiectul finanțat din FEPAM și BN..Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoștintă de toate informațiile publice referitoare la măsurile finanțate prin POPAM 2014¬2020, pentru care depune proiectul și să cunoască toate drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, înainte de semnarea acestuia.Modelul contractului de finanțare este atașat prezentului ghid al solicitantului (Anexa nr.11).8.2. Obligații specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțare)Beneficiarul are obligația să respecte clauzele specifice ale contractului de finanțare menționate la sfârșitul subcapitolul 6.2 din prezentul ghid.Atentie!Potrivit alin. (1) art. 17 din partea generala a contractului de finantare, informațiile/documentele privind executarea contractului de finanțare, inclusiv anexele sale, constituie informații de interes public, în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, în afară de secțiunile / documentele / elementele care nu pot avea caracter confidențial, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol.În conformitate cu prevederile art. 18 din partea generala a contractului de finantare, părțile contractante, de comun acord, pot reglementaca,anumite documente, secțiuni, respectiv informațiile din proiect să aibă caracter confidential, în situația în care, publicarea acestora pot aduce atingere, principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.În această situație, este necesar ca, solicitantul să completeze o solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială.8.3. Modificarea contractului de finanțare• Contractul de finanțare semnat de către MADR-DGP-AMPOPAM si de beneficiar poate fi modificat în conformitate cu dispozițiile contractului de finanțare si cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2016;• Solicitările de modificare a contractelor de finanțare se depun la compartimentul regional POPAM pe raza căruia se implementează proiectul/operațiunea;• Orice solicitare de modificare a contractului de finanțare nu va fi automat acceptată de către DGP-AMPOPAM. Pentru modificarea contractului de finanțare trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experții din cadrul DGP-AMPOPAM;De la data funcționării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta pasii descrisi în modulul informatic.9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI9.1. Dovada cofinanțăriiPentru derularea proiectului se va solicita beneficiarului dovada asigurării cofinanțării investiției, în cuantum de minim 20% din valoarea cofinanțării.Pentru implementarea proiectului beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procentul corespunzător categoriei de solicitant, cuprins între 25% și 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului. În primele trei luni de la semnarea contractului, beneficiarul se va angaja să facă dovada asigurării de minim 20% din valoarea de cofinanțare (20% din cota de 25%, 40% sau 50%).Beneficiarul poate realiza dovada contribuției sale, prin mai multe modalități:1. aport în numerar constituit de beneficiar;2. surse de finanțare (credit bancar);Aportul în numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei într-un cont special al proiectului, care se folosește numai pentru efectuarea plăților de implementare a proiectului. Aceste sume vor fi deblocate numai în baza solicitărilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu confirmarea expresă de AM POPAM.Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit încheiat cu banca, obiectul creditului fiind reprezentat de finanțarea proiectului de investiții contractat.În cazul în care beneficiarul face dovada contribuției proprii, prin aport în natură care depășește 20% din cofinanțare, în cadrul cererii de finanțare, acesta nu mai are obligația de a face dovada cofinanțării după semnarea contractului de finanțare.Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării.9.2. Derularea si verificarea procedurii de achizițiiBeneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă (beneficiari publici), vor realiza toate achizițiile conform legislației în vigoare (legea 98/2016 , respectiv HG 395/2016).Beneficiarii privați vor derula achizițiile conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284 din 08.08.2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.În cazul în care asociațiile/organizațiile înființate în baza OG 26/2000 includ și autorități contractante, acestea vor aplica prevederile legii 98/2006 (conform art. 4 lit. c)Dosarele achizițiilor vor fi depuse la sediul CRPOPAM, în două exemplare pe hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică MySMIS devine operațională, depunerea dosarelor de achiziții, în integralitatea lor, se va face exclusiv online.Beneficiarii au obligația să finalizeze procedurile de achiziții în timp util, înainte de a solicita rambursarea cheltuielilor și să depună dosarele de achiziții la CRPOPAM, în vederea avizării.9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansuluiConform art. 29 din OUG 49/2015 pentru Beneficiarul care a optat pentru avans, în vederea demarării investiției, AMPOPAM poate să acorde un avans de până la maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Beneficiarii pot primi avansul numai după avizarea unei proceduri de achiziții de către DGP-AMPOPAM, și după prezentarea dovezii privind asigurarea cofinanțării.Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la AMPOPAM, pe baza documentelor solicitate conform Instrucțiunilor de plată la Contractul de Finanțare, până la ultima cerere de rambursare.Beneficiarul care a încasat avans de la AMPOPAM și solicită prelungirea perioadei maxime de execuție, aprobate prin contractul de finanțare, este obligat să depună la DGP-AMPOPAM și documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/ Nebancară sau poliței de asigurare, care să acopere noul termen de execuție solicitat.DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepția ultimei tranșe, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/ facturilor aferente cererii de rambursare. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/ aferente facturii/ facturilor pentru care s-a eliberat avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat avans, vor fi prezentate de către beneficiar în următoarea cerere de rambursare.Plata avansului, pentru ambele situații descrise mai sus, este subordonată constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.Conform art.28 din OUG 49/2015, Beneficiarii privati, la depunerea spre decontare a cererii de plată(plata la factură), pot proceda după cum urmează:a) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, atât pentru partea de contribuție publică, cât și pentru cea proprie; saub) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, cu excepția ordinelor de plată și/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților pentru partea de contribuție publică.Garanțiile aferente avansurilor de 100%, din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, trebuie să fie aibă valabilitate 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de plată.Garanțiile aferente avansurilor de 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil trebuie să aibă valabilitatea mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare față de durata de execuție a contractului.9.3.2. PlataBeneficiarii sunt obligați să depună la sediul CRPOPAM, Graficul de rambursare a cheltuielilor, potrivit formatului standard, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului de finanțare. În condițiile în care au intervenit modificări față de versiunea dinContractul de finanțare graficul de rambursare se depune în maxim 30 zile de la apariției modificărilor, cu justificările care au condus la modificarea acestuia.Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la CRPOPAM, într-un singur exemplar pe hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică SMIS devine operațională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.Dosarul Cererii de plată/ rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile de plată anexate la Contractul de finanțare. Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziției respective, unde este cazul.Plata către beneficiari a cererilor de plată/rambursare se realizează de către DGP-AMPOPAM în termen de maxim 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de plată/rambursare, cu excepția acelor situații în care termenul de plată/rambursare se suspendă.Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizită în teren.În cazul investițiilor fara constructii montaj, beneficiarul va depune maxim 3 cereri de rambursare.În cazul investițiilor care presupun lucrări de constructii montaj, beneficiarul va depune maxim 5 cereri de rambursare.10. MONITORIZARE SI CONTROL  +  Monitorizarea tehnică și financiarăBeneficiarul este obligat ca în perioada de implementare a proiectului să depună semestrial Rapoarte de progres privind situația implementării proiectului la DGP-AMPOPAM. După implementarea proiectului Beneficiarul trebuie să transmită semestrial, pe toată perioada de monitorizare (5 ani de la data efectuării ultimei plăți) indicatorii de rezultat, conținuți în Raportul de progres. Formularul acestui document poate fi găsit pe site-ul www.ampeste.ro.Beneficiarul trebuie să asigure atingerea indicatorilor și a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finanțare și anexele aferente acesteia, precum și respectarea prevederilor contractuale specifice operațiunii finanțate și a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr.1303/2013 privind caracterul durabil al operațiunilor.Beneficiarul finanțării are obligația de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul POPAM în spații special amenajate astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiții a documentelor, să evite distrugerea intenționată/ accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operațiunilor efectuate.Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:• documente referitoare la solicitarea finanțării proiectului și la aprobarea acestuia de către AM (Cererea de finanțare și anexele sale, Contractul de finanțare și anexele sale);• documentele referitoare la procedurile de achiziție publică derulate în cadrul proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli;• documente referitoare la implementarea proiectului;• facturi și documente justificative aferente acestora, documente de plată;• documentele contabile conform prevederilor legale.Documentele trebuie arhivate într-una din următoarele forme:• originale;• fotocopii ale documentelor originale certificate „conform cu originalul”;• versiuni electronice ale documentelor originale;• documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.  +  ControlProiectele finanțate prin POPAM vor fi verificate la fața locului de o echipă de control desemnată de DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât și după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efectuării ultimei plăți și va cuprinde verificări de natură tehnică și economico-financiară. DGP-AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea si implementarea Programului Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:• să verifice furnizarea de produse si de servicii cofinanțate si să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operațiuni au fost suportate efectiv si că sunt în conformitate cu normele comunitare si naționale;• să se asigure că există un sistem de înregistrare si de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operațiune în cadrul programului operațional, si este asigurata disponibilitatea acestora;• să se asigure că beneficiarii si alte organisme care participă la realizarea operațiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile privind operațiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naționale;• să se asigure că sunt respectate toate obligațiile cu privire la informare si de publicitate.Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziția de produse sau servicii a fost făcută în concordanță cu Contractul de finanțare, că cererile de rambursare sunt corecte si că operațiile si cheltuielile sunt în concordanță cu regulile Comunitare si naționale. Pentru a asigura buna desfăsurare a verificărilor la fața locului, veți fi înstiințat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligația dumneavoastră este de a pune la dispoziția echipei de control toate documentele administrative si contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice si la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică si financiară a proiectului. Totodată aveți obligația de a garanta prezența, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informațiile utile la nivel administrativ, contabil si tehnic.Echipa de control verifică următoarele aspecte:• legalitatea, regularitatea si realitatea operațiunilor financiare desfăsurate până la acel moment;• înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operațiunilor aferente proiectului;• modalitatea de atribuire a contractelor de achiziții în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziții publice;• îndeplinirea obligațiilor privind asigurarea vizibilității si publicității proiectului.11. INFORMARE Șl PUBLICITATEBeneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, în conformitate cu prevederile prezentului ghid. Detalii privind modalitatea de realizare a publicității sunt cuprinse în Anexa 13 - Măsuri de informare si publicitate. 12. ANEXE– Anexa A - Declarația de angajament– Anexa B - Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări– Anexa C - Declarația de eligibilitate– Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de sanse– Anexa E - Declarație în conformitate cu art. 10 din Regulamentul UE nr. 508/2014– Anexa F - Declarație privind eligibilitatea TVA– Anexa G - Declarație privind încadrarea în categoria IMM– Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului – Anexa 1. Instrucțiunile de completare a Cererii de finanțare – Anexa 2.C. Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității – Anexa 2.S. Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contractării – Anexa 3. Grila de evaluare calitativă economică – Anexa 4. Grila de evaluare calitativă tehnică – Anexa 5. Criteriile de selecție – Anexa 6. Notificare informații suplimentare– Anexa 7. Notificare cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea/ nerespectarea/ respingerea cererii de finanțare– Anexa 8.1. Memoriu justificativ – Anexa 8.2. Plan de afaceri – Anexa 9. Precizarea ipotezelor – Anexa 10. Anexe financiare – Anexa 11. Contract de finanțare – Anexa 12. Grafic de rambursare cheltuieli – Anexa 13. Măsuri de informare și publicitate – Anexa 14. Anexe financiare proiecte generatoare de venit – Anexa 15. Solicitare de renunțare la cererea de finanțare – Anexa 16. Formular de identificare financiară  +  Anexa A
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul/a ......... posesor al CI/BI/Pașaport seria .... nr. ....., CNP ..... eliberată de ...... la data de ........., în calitate de reprezentant legal al solicitantului denumire solicitant ..........., având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. ....... și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) .......... constituit în baza ..................., în anul ............, cu sediul în Localitatea : ..........., Județul .............. Strada .............. Nr. ....., Bl. ......., Sc. ........., Etaj ..........,Apartament nr. ....., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform Art.326 privind falsul în declarații din Codul Penal, în calitate de solicitant al sprijinului financiar prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime mă angajez prin această declarație care face parte integrantă din Cererea de finanțare:• să asigur contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, în valoare de Lei, reprezentând ...% din valoarea totală eligibilă a proiectului;• să finanțez toate costurile neeligibile aferente proiectului;• să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;• să mențin pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la ultima plată proprietatea asupra bunurilor achiziționate în cadrul proiectului pentru care s-a acordat finanțarea nerambursabilă și să asigur exploatarea și mentenanța în toată această perioadă;• să mențin pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la ultima plată natura activității pentru care s-a acordat finanțare nerambursabilă;• să asigur utilizarea echipamentelor și bunurilor achiziționate prin proiect pentru scopul declarat în proiect;• ca informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și adevărate, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii;• că nu am cunoștință despre nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.De asemenea, declar că sunt de acord și voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute în legislația comunitară și națională în vigoare, cu modificările și completările ulterioare.Reprezentant legal al solicitantului ..................(nume, prenume - cu majuscule) ...............(Semnătură electronică)Data ................
   +  Anexa B
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI
  Prioritatea Uniunii Nr.: ...........................................................................................................Măsura Nr.: ...........................................................................................................................
  Titlul proiectului: ....................................................................................................................Durata de implementare ......................... (luni); Valoarea eligibilă ................................ (lei);
  Solicitant
  Denumire ...........................................................................................................................Statut juridic .......................................................................................................................Tel/fax ............................................................... E-mail ......................................................
  Subsemnatul/a ............ posesor al CI/BI/Pașaport seria .... nr. ......., CNP ............ eliberată de ............ la data de ............, în calitate reprezentant legal al solicitantului ..........denumire solicitant............, având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. ...... și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ........ constituit în baza ........., în anul ......, cu sediul în Localitatea .........., Județul ........... Strada ............. Nr. ..., Bl. ..., Sc. ..., Etaj ..., Apartament nr. ..., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 privind falsul în declarații din Codul Penal, declar pe propria răspundere că: ● Proiectul pentru care se solicită finanțare în prezenta Cererea de finanțare, din care această declarație face parte integrantă, nu face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene și nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare pentru aceleași activități. ● Cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului, vor fi evidențiate, monitorizate și verificate distinct, în conformitate cu legislația specifică în vigoare.
  Reprezentant legal al solicitantului..................(nume, prenume - cu majuscule)..................
  Semnătură electronică
  Data: ...................
   +  Anexa C
  DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE
  Prioritatea Uniunii Nr.: ......................................................................................................Măsura Nr.: ......................................................................................................................
  Titlul proiectului: ...............................................................................................................Durata de implementare ........... (luni); Valoarea eligibilă .............. (lei); POPAM ........(%)
  Solicitant
  Denumire .........................................................................................................................Statut juridic .....................................................................................................................Tel/fax ............................................... E-mail ...................................................................
  Subsemnatul/a ................. posesor al CI/BI/Pașaport seria .... nr. ......., CNP .......... eliberată de ......... la data de ..........., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal, că solicitantul sprijinului financiar nerambursabil ...........denumire solicitant........... care a depus Cererea de finanțare din care această declarație face parte integrantă, având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. ........ și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ......... constituit în baza ........., în anul ...., cu sediul în Localitatea: ......., Județul .......... Strada .......... Nr. ..., Bl. ..., Sc. ..., Etaj ..., Apartament nr. ..., nu se află în nici una din situațiile de mai jos: ● s-a dispus condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru o infracțiune privind conduita profesională de către o instanță judecătorească cu putere de "res judicata"; ● este vinovat de grave greșeli profesionale, pe care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit, le poate dovedi prin orice mijloace; ● a fost subiectul unei judecăți de tip res judecata pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene, stabilit în baza unei decizii definitive și irevocabile emise de o instanță de judecată; ● a fost declarat a fi într-o situație gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligațiilor provenind dintr-o procedură de achiziții sau de altă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene, de către autoritățile competente; ● a fost subiect al unui conflict de interese stabilit în baza unei decizii definitive și irevocabile emise de o instanță de judecată; ● este vinovat de inducerea gravă în eroare a Autoritatea de Management pentru POP 2007-2013 și POPAM 2014-2020 prin furnizarea de informații incorecte sau nefurnizarea informațiilor solicitate; ● va încerca să obțină informații confidențiale sau să influențeze Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime în timpul procesului de evaluare a proiectului și nu va face presiuni la adresa evaluatorului. Subsemnatul/a ................ cunoscând că falsul în declarații este pedepsit conform art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că: ● operațiunea care face obiectul prezentei cereri de finanțare nu este încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul prezentului apel; ● informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu,și înțeleg că Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc Cererea de finanțare, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.
  Reprezentant legal al solicitantului..................(nume, prenume - cu majuscule)..................
  Semnătură electronică
  Data: ...................
   +  Anexa D
  DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE ȘANSE
  Prioritatea Uniunii Nr.: ....................................................................................................Măsura Nr.: ....................................................................................................................
  Titlul proiectului: .............................................................................................................Durata de implementare ........... (luni); Valoarea eligibilă .......... (lei); POPAM ..........(%)
  Solicitant
  Denumire .......................................................................................................................Statut juridic ...................................................................................................................Tel/fax ............................................... E-mail ................................................................
  Prin prezenta, ...........denumire solicitant..........., având la ONRC/Nr. ......, și/sau codul de înregistrare fiscală (CIF/CUI) ............ constituiți în baza .........., în anul ....., cu sediul în Localitatea: .........., Județul .......... Strada .......... Nr. ......, Bl. ....., Sc. ....., Etaj ....., Apartament nr. ....., în calitate de solicitant de sprijin financiar nerambursabil, prin această declarație care face parte integrantă din Cererea de finanțare mă angajez:a) să respect prevederile legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul ocupării și al muncii, precum și egalitatea de șanse și nediscriminarea conform:• art. 4 alin. (2) și art. 16 alin. (1) din Constituția României;• art. 3-9 din Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 53/2003 r);• Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;• Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată;• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 pentru protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările ulterioare;• Legea nr. 210/1999 a concediului paternal cu modificările și completările ulterioare;b) să iau în considerare în implementarea Proiectului toate politicile și practicile prin care nu se va realiza nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de:• rasă, naționalitate, etnie;• limbă, religie, categorie socială, convingeri;• sex, orientare sexuală;• vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV;• apartenență la o categorie defavorizată,precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.
  Reprezentant legal al solicitantului..................(nume, prenume - cu majuscule)..................
  Semnătură electronică
  Data: ...................
   +  Anexa E
  DECLARAȚIE PRIVIND ADMISIBILITATEA CERERII
  Prioritatea Uniunii Nr.: ....................................................................................................Măsura Nr.: .....................................................................................................................
  Titlul proiectului: ..............................................................................................................Durata de implementare ......... (luni); Valoarea eligibilă ............ (lei); POPAM ..........(%)
  Solicitant
  Denumire .......................................................................................................................Statut juridic ...................................................................................................................Tel/fax .................................................. E-mail ..............................................................
  Subsemnatul/a ............. posesor al CI/BI/Pașaport seria .... nr. ....., CNP .............. eliberată de ........... la data de ..........., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal/împuternicit, că solicitantul sprijinului financiar nerambursabil ..........denumire solicitant............ care a depus Cererea de finanțare din care această declarație face parte integrantă, având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. ........... și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ........ constituit în baza .........., în anul ...., cu sediul în Localitatea: .........., Județul ........... Strada ......... Nr. ..., Bl. ..., Sc. ..., Etaj ..., Apartament nr. ..., nu se află în nici una din situațiile de mai jos:■ a săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (1) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;■ a fost implicat în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.1005/2008 sau a navelor sub pavilionul țărilor identificate ca țări terțe necooperante, astfel cum este prevăzut la articolul 33 din respectivul regulament;■ a săvârșit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate deParlamentul European și de Consiliu;■ a comis oricare dintre infracțiunile stabilite la articolele 3 și 4 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul 508/2014. Subsemnatul/a ................ cunoscând că falsul în declarații este pedepsit conform art. 326 din Codul penal, declar pe propria răspundere că după primirea sprijinului financiar solicitantul va îndeplini cerințele menționate pe întreaga durată de implementare a proiectului și pentru o perioadă de 5 ani după încasarea ultimei plăți. Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor care însoțesc Cererea de finanțare, orice informații suplimentare privind veridicitatea acestora.
  Reprezentant legal al solicitantului..................(nume, prenume - cu majuscule)..................
  Semnătură electronică
  Data: ...................
   +  Anexa F
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi
  efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanțare din FEPAM 2014-2020
  A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE
  Cod de identificare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Denumire |______________________________________________________________________________________________|Domiciliul fiscalJudeț |______________________________| Localitate |___________________________| Strada |_______________________|Ap. |_____________| Cod poștal |_________________| Sector |___________________| Telefon |________________________| Fax |______________________________| E-mail |_____________________________|
  B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAȚIUNII
  Titlul proiectului |__________________________________________________________________________________________|Numele programului |______________________________________________________________________________________|Axa prioritară |___________________________________________________________________________________________|Prioritate de investiție |_____________________________________________________________________________________|Data depunerii operațiunii |_________________________________________________________________________________|
  C. ................ (numele și statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la ................ (numele Autorității de Management), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil:a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVAb) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVAD. ................ (numele și statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la .............. (numele Autorității de Management), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achizițiile, din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.
  Nr. crt. Achiziția Scopul achiziției/activitatea prevăzută în cadrul operațiunii*1)
  *1) Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din Cererea de Finanțare.
  Numele și prenumele*):|_______________________|Semnătura electronică|_______________________|
  Funcția:|_______________________|
  *) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.
   +  Anexa G Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMMI. Datele de identificare a întreprinderii#Denumirea întreprinderii:#Adresa sediului social:#Codul de identificare fiscală:#Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent:II. Tipul întreprinderii#Bifați, după caz, tipul întreprinderii:[ ] Întreprindere autonomăîn acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situația economico- financiară a solicitantului. Se va completa doar această pagină, fără alte anexe.[ ] Întreprindere partenerăSe vor completa și atașa la declarație: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa A „Întreprinderi partenere” precum și fișele de parteneriat aferente.[ ] Întreprindere legatăSe vor completa și atașa la declarație: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa B „Întreprinderi legate” precum și fișele de legătură aferente.III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*2
  Exercițiul financiar de referință*3:............
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  00000.000,00000.000,00
  #Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care ar determina încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).#[ ] Nu#[ ] Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior)*1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.*2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. Datele se vor regăsi și la pct. 1.1 din formularul cererii de finanțare#Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea.
  Numele, funcția și semnătura reprezentantului legal și ștampila#Data întocmiriiZZ.LL.AAAA

  Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate
  Se vor atașa, după caz■ #Anexa A „Întreprinderi partenere”, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);■ #Anexa B „Întreprinderi legate”, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale).#Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate
  Exercițiul financiar de referință:............
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  1. Datele*4 întreprinderii solicitante sau cele din situațiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din Anexa B*5 - tabelul B1)
  2. Datele cumulate în mod proporțional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secțiunea A - tabel A)
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din Anexa B - tabelul B2)
  TOTAL:00000.000,00000.000,00
  #Datele incluse pe linia "Total" de mai sus trebuie introduse în tabelul din secțiunea III "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" a Declarației. *4 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați.*5 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelorîntreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilorfinanciare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilorfinanciare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
   +  Anexa A
  Întreprinderi partenere
  #Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. Tabel A
  Întreprinderea parteneră(denumire, adresă, CUI) Numărul mediu anual de salariați Cifra de afaceri anuală netă(lei)Active totale(lei)
  1.
  2.
  3.
  4.
  ...
  TOTAL: 00 000.000,00 000.000,00
  #NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.#Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi preluate la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).#Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați "fișe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate. Fișa de parteneriat1. Date de identificare a întreprinderii partenere#Denumirea întreprinderii:#Adresa sediului social:#Codul de identificare fiscală:#Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent:2. Date referitoare la întreprinderea parteneră
  Exercițiul financiar de referință: .......................
  Numărul mediu anual de salariați*6) Cifra de afaceri anuală netă(lei)Active totale(lei)
  TOTAL: 00 000.000,00 000.000,00
  *6) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.#NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
  3. Calculul proporționala) Indicați exact proporția deținută*7) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă: 00,00% *7) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră.#Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată): 00,00%b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2 de mai sus.#Tabelul de parteneriat
  Procent: ...% Numărul mediu anual de salariați Cifra de afaceri anuală netă(lei) Active totale(lei)
  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 200 000.000,00 000.000,00
  #Aceste date se vor introduce în Tabelul A din Anexa A.
   +  Anexa B Întreprinderi legateA) Determinarea situației aplicabile întreprinderii solicitante#[ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (se va completa tabelul B1).#[ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (se va completa tabelul B2).#NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare.B) Metode de calcul pe fiecare caz Cazul 1 - Situațiile consolidate reprezintă baza de calcul.
  Numărul mediu anual de salariați*8) Cifra de afaceri anuală netă (lei) Active totale(lei)
  Total: 00 000.000,00 000.000,00
  *8) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. #Datele introduse pe linia "Total" din tabelul de mai sus se vor prelua la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate".
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Întreprinderea legată (denumire) Adresa sediului social Cod unic de înregistrare Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  #NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora precum și o "fișă de parteneriat" vor fi adăugate în Anexa A.
  #Cazul 2 - Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fișă de legătură" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.#Tabelul B2
  Întreprinderea nr.: Numărul mediu anual de salariați Cifra de afaceri anuală netă(lei) Active totale(lei)
  1.
  2.
  3.
  4.
  Total: 00 000.000,00 000.000,00
  #NOTĂ: Atașați câte o "fișă de legătură " pentru fiecare întreprindere de mai sus. Datele rezultate la linia "Total" din se vor prelua la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).
  Fișa de legătură (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situațiile financiare anuale consolidate)1. Date de identificare a întreprinderii partenere#Denumirea întreprinderii:#Adresa sediului social:#Codul de identificare fiscală:#Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent:2. Date referitoare la întreprinderea legată
  Exercițiul financiar de referință: ...........................
  Numărul mediu anual de salariați Cifra de afaceri anuală netă(lei) Active totale (lei)
  Total: 00 000.000,00 000.000,00
  #Datele trebuie introduse în tabelul B2 din Anexa B.
  #NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.#Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și "fișa de parteneriat" trebuie introduse în Anexa A.

  Reprezentant legal al solicitantului ....................
  (nume, prenume - cu majuscule) ........................
  Semnătură electronică
   +  Anexa H
  BUGET INDICATIV AL PROIECTULUI
  BUGETUL INDICATIV*)
  Prioritatea Uniunii Nr. 4:Măsura IV.4: ............................................................................................................................
  Titlul Proiectului: .....................................................................................................................Durata de implementare .......... (luni); Valoarea eligibilă .................. (lei); POPAM ...........(%)
  Solicitant Responsabil de proiect
  Denumire ...............................................................Statut juridic ........................ Tel/fax .....................E-mail ....................................................................Nume ...........................................Prenume .......................................Funcție .........................................
  Nr.crt.Denumirea capitolelor si subcapitolelorCheltuieli eligibile fără TVACheltuieli neeligibile fără TVATOTALcheltuieliTVA** aferent cheltuielilor totale
  12345=3+46
  1CAPITOLUL 1
  Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
  1.1Obținerea terenului***
  Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: cumpărarea de terenuri
  1.2Amenajarea terenului***
  Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului si care constau în: demolări;demontări;dezafectări;defrisări; colectare, sortare si transport la depozitele autorizate al deseurilor rezultate; sistematizări pe verticală; accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;drenaje;epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază); lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
  1.3Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițială
  Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări si acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu: plantare de copaci;reamenajare spații verzi; lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.
  TOTAL CAPITOL 1
  2CAPITOLUL 2
  Asigurarea utilităților necesare obiectivului deinvestiții
  Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, alte utilități
  TOTAL CAPITOL 2
  3CAPITOLUL 3
  Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică
  3.1Studii
  3.1.1 Studii de teren
  Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție
  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
  3.1.3. Alte studii specifice(studii de specialitate necesare în funcțiede specificul investiției)
  3.2Documentații suport și cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri și autorizații
  Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentațiilor si obținerea avizelor: obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism; obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare; obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;obținerea avizului de protecție civilă;alte avize, acorduri și autorizații.
  3.3.Expertiză tehnică a construcțiilor existente, a structurilor si/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică
  3.4.Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
  3.5Proiectare
  3.5.1.Tema de proiectare
  3.5.2. Studiu de prefezabilitate
  3.5.3. Studiu defezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventiisi deviz genera
  3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor /autorizatii
  3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
  3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie
  3.6Organizarea procedurilor de achiziție Cuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice: cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți);cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare;anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică; cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice.
  3.7Consultanță
  3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
  3.7.2. Auditul financiar
  3.8Asistență tehnică
  3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului
  3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor
  3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
  3.8.2. Dirigenție de șantier
  3.9Cheltuieli cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare
  Total CAPITOL 3
  4CAPITOLUL 4
  Cheltuieli pentru investiția de bază
  4.1Construcții și instalații
  4.1.1 Cheltuieli aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investitie
  Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție sunt estimate prin devizul pe obiect.
  4.1.2Achizitia de constructii
  Se includ cheltuielile efectuate pentru achiziția de construcții.
  4.2Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
  Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  4.3Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
  Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montajSe cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  4.4Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
  Se includ cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  4.5Dotări
  Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  4.6Active necorporale
  Se cuprind cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.
  TOTAL CAPITOL 4
  5CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
  5.1.Cheltuieli cu organizarea de șantier
  5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
  Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier: vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier;platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; grupuri sanitare; rampe de spălare auto; depozite pentru materiale; fundații pentru macarale;rețele electrice de iluminat și forță;căi de acces auto și căi ferate;branșamente/racorduri la utilități; împrejmuiri;panouri de prezentare; pichete de incendiu; cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general
  5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier
  Cuprinde cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier;taxe de amplasament;închirieri semne de circulație;întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene; contractele de asistență cu poliția rutieră;contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare; taxe depozit ecologic;taxe locale;chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor; costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora;paza șantierului;asigurarea pompierului autorizat;cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier.
  5.2.Comisioane, cote, taxe, costul creditului
  5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
  5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.
  5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.
  5.3.Cheltuieli diverse și neprevăzute
  Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap.1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel: 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții;20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă.
  5.4.Cheltuieli pentru informare si publicitate
  Cuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes public
  TOTAL CAPITOL 5
  CAPITOLUL 6
  6Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
  6.1Pregătirea personalului de exploatare
  Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor.
  6.2.Probe tehnologice și teste
  Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor.În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea.
  TOTAL CAPITOL 6
  CAPITOL 7
  7.Cheltuieli cu amortizarea
  Acest tip de cheltuială este eligibilă doar pe perioada de implementare a proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.
  TOTAL CAPITOL 7
  CAPITOL S
  8.Cheltuieli cu leasing-ul
  Se includ cheltuielile privind plata ratelor de leasing aferente terenurilor si contrucțiilor, echipamentelor si utilajelor aferente investiției de bază.
  TOTAL CAPITOL 8
  CAPITOL 9
  9.Cheltuieli cu echipa de implementare
  Se includ cheltuielile privind plata drepturilor salariale inclusiv contribuțiile suportate de către angajator si angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil si un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul si exclusiv pe durata implementării operațiunii
  TOTAL CAPITOL 9
  10CAPITOLUL 10
  Cheltuieli privind taxele (astfel cum prevede Art. 3, din Capitolul I din Anexă la Ord. 816/2017 cu modificări si complementări)
  TOTAL CAPITOL 10
  11CAPITOLUL 11
  11.1Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor astfel cum prevede Art. 3, din Capitolul I din Anexă la Ord. 816/2017 cu modificări și complementări
  11.2Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o institutie bancara sau nebancara, astfel cum sunt prevazute la art 11. Din HG 347/2016
  TOTAL CAPITOL 11
  12CAPITOL 12
  Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale MYSMIS
  TOTAL CAPITOL 12
  13CAPITOLUL 13
  13- Contribuție în natură
  13.1- Contribuția proprie aferentă terenului
  13.2- Contribuția proprie pentru investiția de bază
  - TOTAL CAPITOL 14
  - TOTAL GENERAL
  * conform HG 347/2016, si Ordinului MADR nr. 816/2016 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020,** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 19 % la total cheltuieli*** Conform HG 907/2008 privind etapele de elaborare si conținut cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
  VALOARE FINANȚARE NERAMBURSABILA****
  **** valoarea finanțării nerambursabile este egală cu maxim 75% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile fără TVA pentru organizații de producători/asociații de organizații de producători, 60% pentru organizații de pescari/beneficiri colectivi, 50% pentru IMM-uri și 30% pentru întreprinderile mari
  VALOARE CONTRIBUȚIE IN NATURA********contribuția în natură este eligibilă dacă îndeplinește conditiile din HG 347/2016 și este în conformitate cu art.67(1)(a) si art.69, din Regulamentul (UE) nr.1303/17.12.2013. și nu poate depăși ca valoare eligibilă nivelul de cofinanțare al beneficiarului (contribuția proprie eligibilă).
  Crt.Reper financiarValoare
  I.Valoarea totală a proiectului (II+III)
  II.Valoarea proiectului fără TVA din care :
  aValoarea eligibilă a proiectului
  bValoarea neeligibilă a proiectului
  III.TVA din care :
  aTVA aferent cheltuielilor eligibile
  bTVA aferent cheltuielilor neeligibile
  IV.Contribuția proprie în proiect, din care :
  aContribuția solicitantului la cheltuieli eligibile
  bCheltuieli neeligibile ale proiectului
  VAsistență financiară nerambursabilă solicitată
  aFinanțare din FEPAM
  bFinanțare buget național
  *) În situația în care TVA-ul este eligibil în condițiile menționate în Ghidul solicitantului se va completa tabelul de mai jos.
  Crt.Reper financiarValoare
  I.Valoarea totală a proiectului (II+III)
  II.Valoarea proiectului cu TVA eligibil din care :
  aValoarea eligibilă a proiectului
  bValoarea neeligibilă a proiectului
  c.TVA aferent cheltuielilor eligibile
  III.TVA aferent cheltuielilor neeligibile
  IV.Contribuția proprie în proiect, din care :
  aContribuția solicitantului la cheltuieli eligibile
  bCheltuieli neeligibile ale proiectului
  VAsistență financiară nerambursabilă solicitată
  aFinanțare din FEPAM
  bFinanțare buget național

  Reprezentant legal al solicitantului ....................
  (nume, prenume - cu majuscule) .......................
  Semnătură electronică
   +  Anexa Nr. 1
  Cerere de finanțare
   +  Cuprins Date generale1. Solicitant2. Atribute proiect3. Responsabil de proiect4. Persoana de contact5. Capacitate solicitant6. Localizare proiect7. Obiective proiect8. Rezultate așteptate9. Context10. Justificare11. Grup țintă12. Sustenabilitate13. Relevanță14. Riscuri15. Principii orizontale16. Metodologie după caz17. Descrierea investiției18. Descrierea tehnică a proiectului19. Descrierea produsului20. Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ21. Rezumat revizuiri aplicație22. Indicatori prestabiliți23. Indicatori suplimentari proiect24. Plan de achiziții25. Resurse umane implicate26. Resurse materiale implicate27. Activități previzionate28. Buget - Activități și cheltuieli29. Vizualizare proiect30. Date de implementare  +  Date generaleAcest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicația electronică MySMIS a unei cereri de finanțare pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.Aici sunt descrise secțiunile cererii de finanțare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucțiuni, recomandări și explicații pentru completarea corectă a datelor solicitate.Pentru a putea întocmi și depune o cerere de finanțare, prin aplicația MySMIS, trebuie să vă creați mai întâi un cont de utilizator - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdf De asemenea, este necesară identificarea, crearea unei entități juridice - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/4.Identificare.electronic%C4%83.pdf După crearea unui cont de utilizator și identificarea unei entități juridice (i.e. solicitantul), puteți selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaționale, apelul de proiecte aferent priorității de investiții IV.4. - POPAM/53/5/2/Articolul 69 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură - Titlu: Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura.Sistemul permite atașarea de documente, cu condiția ca, pentru acel pas, sa fi fost permisă atașarea de documente la definirea apelului de către AM. În ghidul solicitantului, Autoritatea de Management precizează documentele care pot fi atașate.După introducerea informațiilor în pasul respectiv este necesară salvarea acestora. După parcurgerea și completarea cu informații a tuturor pașilor se va putea genera din sistem cererea de finanțare în structura solicitată și cu datele introduse.ATENTIE!Pentru o evitare a pierderii de date, se recomandă salvarea informațiilor după fiecare completare a câmpurilor prin apăsarea butonului ’’Salvare”.ATENTIE!În cazul în care proiectul este finanțat din mai multe apeluri, componenta reprezintă proiectul pentru fiecare apel.ATENTIE!Indicațiile de completare a cererii de finanțare sunt orientative, fiecare Autoritate de Management va stabili pentru fiecare apel în ghidul solicitantului structura cererii de finanțare (pașii) și indicațiile punctuale de completare ale cererilor de finanțare pe apelul respectiv.Pentru acest apel de proiecte, aplicația MySMIS permite atașarea, la anumite secțiuni, a unor documente la cererea de finanțare, prin încărcarea fișierelor ce conțin aceste documente.Conform prevederilor din ghidul specific, este obligatorie anexarea documentelor enumerate capitolul 3, punctul 3.2. ” Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare” din ghid.Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Anexele pot fi încărcate în totalitate la o singură secțiune din cererea de finanțare (respectiv, la secțiunea Solicitant).Pentru unele din anexele obligatorii, ghidul conține modele standard (e.g. declarația de angajament, declarația privind evitarea dublei finațări, declarație de eligibilitate, declarație privind egalitatea de șanse, declarația de neîncadrare și de angajament pentru Art. 10 din Regulamentul UE 508/2014, declarația privind neductibilitatea TVA, declarația privind încadrarea IMM, macheta ce conține analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri) - după completare, acestea vor fi salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS. Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare. La încărcarea în aplicația MySMIS, denumiți fiecare fișier în mod corespunzător și sugestiv, în câmpul „Fișierul reprezintă”.1. SolicitantInformația se completează de către reprezentantul legal/împuternicit al solicitantului.NOTĂ: Pentru reprezentantul legal al solicitantului se vor urma instrucțiunile din Ghidul Solicitantului, Capitolul 3.Cererea de finanțare, anexele și declarațiile se semnează de reprezentantul legal al solicitantului sau de un împuternicit al acestuia. Împuternicirea se face prin mandat de reprezentare, autentificat prin notariat, clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea.DATE DE IDENTIFICAREDatele cu privire la identificarea solicitantului, a reprezentantului legal și a sediului social sunt obligatorii. Datele trebuie să fie corelate cu cele din documentele statutare. Tipul organizației - selectați:• ”microîntreprindere”, “întreprindere mică” sau ’’întreprindere mijlocie”, dacă solicitantul se încadrează în categoria IMM-urilor cu activitate în domeniul pescuitului, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.• “Întreprindere mare”, dacă solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mari.Nr. Înregistrare - introduceți numărul de înregistrare în Registrul Comerțului.Registru - selectați Registrul Comerțului.Cod CAEN principal - Introduceți codul CAEN de 4 cifre (clasa CAEN) ce reprezintă obiectul principal de activitate al societății. Nu introduceți aici codul CAEN vizat de proiect; acesta va fi introdus într-o altă secțiune din cererea de finanțare.Înregistrat în scopuri de TVA - selectați DA sau NU. Dacă solicitantul este înregistrat în scopuri de TVA, atunci trebuie anexată la cererea de finanțare inclusiv Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.In ceea ce privește reprezentantul legal, datele de identificare ale acestuia trebuie să corespundă cu documentul de identificare ce va fi anexat. Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul, conform actelor constitutive, să reprezinte organizația și să semneze în numele acesteia.Denumire (obligatoriu)......................................Tipul organizației (obligatoriu)Se va selecta tipul organizației în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Capitolul 3.1Cod fiscal (obligatoriu)..................................Nr. înregistrare (obligatoriu)Se completează cu nr. de înregsitrare din registrele relevante pentru statutul juridic al solicitantuluiRegistru (obligatoriu)Se selectează din nomenclator– Registrul Comerțului– Registrul Asociaților si Fundaților– Registrul de evidență a populației– Registrul Autorităților PubliceCod CAEN principalSe va trece codul CAEN principalData înființării.................................Înregistrat în scopuri de TVA: Da/Nu Entitate de drept public: Da/Nu  +  REPREZENTANT LEGAL Nume (obligatoriu) .................................................... Prenume (obligatoriu) .................................................... Data nașterii (obligatoriu) .................................................... CNP .................................................... Telefon .................................................... Fax .................................................... E-mail ....................................................  +  SEDIU SOCIAL
  Strada
  (obligatoriu)
  Informații extra
  Localitate (obligatoriu) Cod Poștal
  JudețȚara (obligatoriu)
  Se selectează din nomenclator
  Telefon Fax
  E-mail Pagina Web
   +  DATE FINANCIARESe vor completa datele de indentificare ale conturilor bancare ce se preconizează a fi utilizate în cadrul proiectului. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere modelul standard de contract de finanțare cu privire la rambursarea/ plata cheltuielilor.Se vor completa informațiile aferente ultimelor 3 exerciții financiare (sau a tuturor exercițiilor financiare încheiate, în cazul solicitanților care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate) anterioare depunerii cererii de finanțare. Informațiile trebuie să corespundă cu situațiile financiare aferente. Informațiile referitoare la exercițiile financiare sunt obligatoriu de completat, în caz contrar cererea de finanțare va fi respinsă. Se vor completa, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele date:– Numărul mediu de salariați– Cifra de afaceri– Active totale– Capitalul social subscris– Capitalul social propriu– Profitul net– Profitul din exploatare Conturi bancare
  IBAN Cont Banca Sucursala Adresă sucursală Swift Alte info
  Exerciții financiare Moneda: Lei
  Dată începere Dată încheiere Număr mediu angajați Cifra de afaceri Active totale Venituri totale Capital social subscris Capital social propriu Profit NET Profit în exploatare Venituri cercetare Cheltuieli cercetare
  Notă: Coloanele aferente veniturilor și cheltuielilor cu cercetarea se vor completa numai în cazul în care se desfășoară activitatea de cercetare, în caz contrar se va completa cu valoarea 0.
   +  FINANȚĂRI Asistență acordată anterior Completați datele solicitate pentru toate finanțările din surse publice obținute de entitatea solicitantă în ultimii 3 ani fiscali (i.e. ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare).
  Cod SMIS Titlu Nr. înreg. contract Data semnare Data începere Data finalizare Valoare Totală Proiect Eligibil Proiect Eligibil Beneficiar Sprijin Beneficiar Rambursare EfectivăEntitate finanțatoare*)Moneda**) Curs de schimb Data curs de schimb
  *) Se va completa cu denumirea instituției care a acordat finanțarea. **) LEI.
  Asistența solicitată Completați cu informații despre finanțările solicitate, proiecte depuse pe măsuri din cadrul POPAM, precum și proiecte depuse la alte programe, pentru care nu a fost încă emisă o decizie privind finanțarea.
  Titlu Informații înregistrare solicitare Valoare Totală Proiect Eligibil Proiect Surse Financiare*)Moneda**)Curs de schimb Data curs
  **) LEI.
  Structura grupului Descrierea structurii grupului....................................................................................................... Dacă este cazul, descrieți relațiile de parteneriat și/sau legătură a solicitantului cu alte întreprinderi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare. Corelați informațiile cu cele incluse în Declarația privind încadrarea în categoria IMM - Anexa G.
  2. Atribute proiect Tip proiect Se va selecta tipul de proiect: Proiecte de investiții în infrastructură/Proiecte de dotări Proiect major DA/NU Codul comun de identificare (CCI) Nu este cazul Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM) DA/NU Proiect fazat DA/NU Numărul fazei Nu este cazul Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană DA/NU Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC) DA/NU Codul comun de identificare al planului de acțiune comun Nu este cazul Proiectul include finanțare Inițiativă Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT): Da/Nu Sprijinul public va constitui ajutor de stat: DA/NU Se va selecta NU Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP): Da/NU Proiectul este generator de venit: DA/NU
  Pro rată a venitului net actualizat (%)Pro rată a venitului net actualizat (%)Pro rată a venitului net actualizat (%)
  Dacă răspunsul anterior este NU, nu se completează tabelul de mai sus.
  Proiectul este asociat cu sit-ul Natura 2000 DA/NU Relevant pentru mecanismul ITI Delta Dunării DA/NU
  3. Responsabil de proiect Completați cu datele persoanei responsabile din partea solicitantului cu implementarea prezentului proiect (managerul de proiect).4. Persoana de contact Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să mențină contactul cu Autoritatea de Management în procesul de evaluare și selecție a Cererii de finanțare. Persoana de contact poate fi aceeași cu reprezentantul legal sau managerul de proiect.5. Capacitate solicitant Sursa de cofinanțare Contribuție privată Calitatea entității în proiect Nu se completează Alegeți cod CAEN relevant 1020 Capacitate administrativă Capacitatea administrativă (vă rugăm să menționați după caz, documente de înființare, acționari, existența unei echipe de management capabile să implementeze și să deruleze proiectul și, dacă este posibil, includeți organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului). Capacitate financiară Capacitatea financiară (vă rugăm să confirmați cel puțin capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor, în plus față de celelalte activități ale organismului). Capacitate tehnică Capacitatea tehnică (vă rugăm să furnizați cel puțin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea proiectului și să precizați numărul persoanelor cu o astfel de expertiză disponibile în cadrul organizației și alocate proiectului). Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informații relevante) Capacitate juridică Capacitatea juridică (indicați cel puțin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum și capacitatea sa de a întreprinde acțiuni legale, dacă este necesar).6. Localizare proiect Se completează pentru fiecare componentă
  Regiune JudețLocalitate Informații proiect
  Se completează regiunea/regiunile de dezvoltare unde va fi implementat proiectul propus spre finanțare. Se completează județul/județeleSe completează localitatea/localitățileSe va completa cu alte informații relevante despre localizarea proiectului, după caz
  7. Obiective proiect Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Se va prezenta și descrie obiectivul general ale proiectului; de asemenea, se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor măsurii de finanțare. (A se vedea paginile 48-49, 54-55 din POPAM 2014-2020). Obiectivele specifice ale proiectului
  Nr.crt. Descriere obiective specifice ale proiectului
  Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Se va descrie ce se dorește să se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacități de producție eficiente și competitive, produse cu valoare adăugată cât mai mare, utilizarea optimă a resurselor existente, productivitate sporită a muncii, implementarea standardelor comunitare etc. Se va descrie conformitatea obiectivelor investiției urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii și se va preciza capacitatea existentă și capacitatea propusă a se realiza la finalizarea investiției.Obiectivele trebuie să fie formulate clar, cuantificate și în strânsă corelare cu activitățile și rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obține.
  8. Rezultate așteptate Se completează pentru fiecare activitate
  Nr.crt. Detalii rezultat
  Se completează cu formularea și descrierea fiecărui rezultat
  9. Context În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, următoarele:– Contextul promovării proiectului, precum și complementaritatea cu alte proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse– Date generale privind investiția propusă– Componentele și activitățile investiției, și modul în care adresează problemele identificate în secțiunea Justificarea proiectului– Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului10. Justificare În vederea justificării proiectului, se vor prezenta următoarele elemente:– modul în care proiectul relaționează/se încadrează/răspunde unei strategii naționale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanțate din fonduri publice/private în regiune/județ/național, modul în care proiectul se încadrează în strategia națională sau locală de dezvoltare, Politica Comună de Pescuit, etc.– principalele probleme care justifică intervențiile– probleme legate de guvernanța în domeniu care justifică necesitatea/oportunitatea proiectului11. Grup țintă Se va completa cu descrierea grupului/grupurilor țintă, cuantificarea grupului țintă (cu menționarea sursei de informații) precum și informații referitoare la efectul proiectului asupra grupului țintă. Se vor indica grupurile/entitățile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect (beneficiarul finanțării, comunitatea locală, bugetul local, sectorul în care activează, etc.) Specificați în clar dacă proiectul prevede angajarea de persoane din categorii defavorizate (a se vedea precizările din grila de evaluare tehnică și financiară în acest sens). Dacă da, menționați categoria (categoriile) avute în vedere, precum și alte detalii pe care le considerați relevante în acest context.12. Sustenabilitate Descriere/valorificarea rezultatelor: Se va preciza modul în care proiectul se va autosusține financiar după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp. De asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va evalua/cuantifica și estima impactul pe care îl au activitățile de diseminare/conștientizare, atât în perioada de implementare, cât și după finalizarea proiectului):– Ce acțiuni/activități vor trebui realizate și/sau continuate după finalizarea proiectului– Cum vor fi realizate aceste acțiuni/activități și ce resurse vor fi necesare– Posibilitatea de a obține alte fonduri după finalizarea proiectului– Nivelul/Statutul de protecție vizat conform legislației naționale cu privire la .......... (dacă este relevant)– Cum, unde și de cine va fi utilizat echipamentul/locația/etc. după finalizarea proiectului– În ce măsură vor fi diseminate rezultatele și experiențele după finalizarea proiectului către persoanele și/sau organizațiile care le-ar putea utiliza cel mai bine (vă rugăm identificați pe cât posibil aceste persoane/organizații) Alte aspecte relevante Furnizați informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate Dacă este cazul Oferiți detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.) Cum va fi asigurată operarea infrastructurii, unde este cazul Transferabilitatea rezultatelor Nu este cazul13. Relevanță Referitoare la proiect Se va completa cu informații despre relevanța proiectului Referitoare la SUERD Se va completa cu informații despre relevanța proiectului în contextul contribuției la implementarea ariei prioritare SUERD Aria prioritară SUERD– Se va completa cu informații despre relevanța proiectului în contextul contribuției la: Sprijinirea competitivității întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea grupurilor Referitoare la alte strategii Se va completa cu informații privind modul în care proiectul va contribui la realizarea obiectivelor uneia/a mai multora dintre strategiile enumerate mai jos, sau a altor strategii relevante: ● Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) ● Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul 1: Protecția resurselor naturale și a mediului ● Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul II: Dezvoltarea durabilă, în scopul de a sprijini economia locală și oportunitățile locale de îmbunătățire ● Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul III: Sporirea conectivității și accesibilității ● Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 ● Strategia Națională privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții ● Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020 ● Planul Național de Acțiune privind Energia Regenerabilă ● Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 ● Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020 ● Cadrul de Acțiune Prioritară pentru Natura 2000 ● Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 - 2020 ● Planul Național de Acțiune în Domeniul Eficienței Energetice III ● Planul Național de Acțiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile ● Strategia pentru Mediul Marin Se completează conform opțiunii selectate14. Riscuri Identificați riscurile ce pot afecta implementarea proiectului în condițiile prevăzute (activități, rezultate, obiective, buget, plan de achiziții etc) și măsurile de atenuare a acestora. Descriere: Se vor descrie principalele constrângeri și riscuri identificate pentru implementarea proiectului Detaliere riscuri:
  Nr.crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului
  Se va completa pentru fiecare risc identificat pentru implementarea proiectului Se vor descrie măsurile de diminuare/remediere cu precizarea impactul pentru fiecare risc identificat - semnificativ/mediu/mic.
  15. Principii orizontaleEgalitate de șanseA se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020 Egalitatea de genPentru a promova egalitatea de gen, proiectul trebuie să încorporeze diverse acțiuni, ca parte integrantă a stadiilor din ciclul de viață al unui proiect, care să reflecte modul în care va fi transpus principiul mai sus menționat.Respectarea principiului egalității de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate.Se vor prezenta. după caz, acele măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale în domeniul egalității de gen.Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel. Nediscriminare Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminării, proiectul trebuie să ofere o descriere a modului în care activitățile desfășurate se supun reglementărilor care interzic discriminarea.Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului.Prin discriminare se înțelege „orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice” (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1).Accesibilitate persoane cu dizabilități Conceptul de accesibilitate este definit în „Strategia europeană a dizabilității 2010 - 2020 - Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere” ca “posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii “.Se completează cu o prezentare sumară a modului în care solicitantul se va asigura că principiul accesibilității va fi respectat. (în cadrul tuturor investițiilor în infrastructură, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate /ameliorate, vor fi prevăzute spații speciale de acces în vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, îndeplinind astfel prevederile legislației în vigoare cu privire la accesul în clădirile și structurile de utilitate publică). Schimbări demografice ■ Nu este cazulDEZVOLTARE DURABILĂA se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, partea a II-aIn calitate de potențial beneficiar, puteți utiliza o serie de întrebări în stadiul de definire a proiectului, cum ar fi:■ Implementarea proiectului ar putea avea un efect direct negativ direct sau indirect asupra mediului, utilizării eficiente a resurselor, biodiversități?■ Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea un impact pozitiv asupra utilizării resurselor?■ Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea impact asupra atenuării efectelor schimbărilor climatice?■ Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la ameliorarea stării de sănătate a populației? (spre exemplu prin diminuarea/ eliminare riscului de poluare sau reducerea volumului de deșeuri)■ Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la protejarea cadrului natural (terestru și acvatic) sau la conservarea și protejarea habitatelor din ariile protejate? ■ Implementarea proiectului ar putea contribui la creșterea gradului de siguranță în condiții de riscuri naturale (alunecări de teren, risc de inundații)?■ Implementarea proiectului ar putea contribui la creșterea responsabilității față de mediul înconjurător?■ Implementarea proiectului ar putea contribui la revitalizarea zonelor degradate?■ Există informații, studii sau analize pentru determinarea situației inițiale?■ Există o progonozare a efectelor negative pe termen lung asupra mediului?Răspunsul la întrebările propuse vă vor sprijini să determinați dacă un anumit proiect are implicații directe sau indirecte asupra protecția mediului, utilizării eficiente a resurselor, conservării și protejării biodiversității. De asemenea, pot fi identificate măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, dezvoltare a rezistenței în fața dezastrelor, precum și prevenirea și gestionarea riscurilor.Poluatorul plătește Conform prevederilor de Drept al mediului, principiul „Poluatorul plătește” impune obligația ca poluatorul să suporte cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a poluării sau să plătească pentru pagubele provocate de poluare.implementarea acestui principiu la nivel european a fost realizată prin Directiva 2004/35/CE privind răspunderea de mediu, care a fost transpusă în legislația românească prin OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului.Principiul prevede ca potențialul poluator să suporte toate costurile poluării pe care el a cauzat-o. Cu toate acestea, principiul este unul economic și nu unul juridic. Aceasta înseamnă că nu se intenționează să se pedepsească poluatorul, ci să se stabilească condițiile economice necesare astfel încât să fie luate în considerare toate costurile de mediu asociate cu operațiunile poluatorului, acest proces ducând la o dezvoltare durabilă.Principiul „Poluatorul plătește” urmărește ca sarcina costurilor controlului asupra mediului să revină în primul rând poluatorilor, asigurându-se astfel faptul că mecanismele de piață iau în considerare aceste costuri și că resursele vor fi alocate corespunzător în producție și consum.Oricine produce daune mediului, pericole sau riscuri este responsabil să evite, să reduca și să combată acele daune, pericole și riscuri. Acest principiu exprimă astfel răspunderea în sens larg, cuprinzând orice obligație de a respecta prevederile legislative, până la suportarea sancțiunilor contravenționale penale sau civile.Se completează prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuție la respectarea principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează Protecția biodiversitățiiÎn vederea protejării acestui valoros capital natural și asigurării unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale, este importantă implementarea măsurilor privind conservarea și protejarea biodiversității în orice proiect de dezvoltare viitoare.Biodiversitatea implică patru nivele de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică și diversitatea etnoculturală.Se completează, spre exemplu, prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuție la implementarea legislației privind managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor umede etc... Utilizarea eficientă a resurselor Se va completa cu descrierea efectivă a activităților din proiect orientate către direcționarea investițiilor spre opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor si cele mai durabile, evitarea investițiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului și sprijinirea acțiunilor de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opțiuni de investiții asupra ciclului de viață sau creșterea utilizării achizițiilor publice ecologice. Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob datorită activității umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei. Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările climatice și pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora.Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.Se completează, spre exemplu, cu descrierea modului în care activitățile proiectului, prin măsurile dedicate ariilor naturale protejate, în special zonele împădurite, zonele umede sau alte tipuri de infrastructură verde, contribuie direct sau indirect la sechestrarea carbonului, etc; Reziliența la dezastreSe completează cu descrierea modului în care activitățile proiectului contribuie, spre exemplu, la măsurile de protecție a biodiversității, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor și alte măsuri de infrastructură verde, ce contribuie la reținerea naturală a apei și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor de inundații și incendii de pădure.Se va completa dacă este cazul.16. Metodologie după caz Metodologie Vor fi descrise/detaliate:– managementul proiectului: organizațiile implicate, echipa de proiect, rolul managerului de proiect și a celorlalți membrii ai echipei de implementare, repartizarea atribuțiilor, rolurile persoanelor implicate etc.– cheltuielile cu salariile, respectiv pentru fiecare persoană care implementează activități din cadrul beneficiarului (valoarea netă/oră, valoarea totală/oră, nr. ore/zi, nr. zile/luni lucrate).17. Descrierea investiției Descrierea investiției La această secțiune se va completa cu titlul investiției, se va fundamenta necesitatea și oportunitatea investiției. Se va descrie rezumativ investiția ce urmează a fi executată.18. Descrierea tehnică a proiectului Descrieți proiectul, specificând ce se dorește a se realiza prin implementarea acestuia. Nu este necesar să enumerați activitățile proiectului, acestea făcând obiectul secțiunii dedicate activităților. Descrierea tehnică a proiectului Pentru clădiri și rețele se va face o descriere a soluțiilor tehnice avute în vedere, cu recomandări privind tehnologia de realizare și condițiile de exploatare ale fiecărui obiect. Se vor prezenta caracteristicile tehnice și funcționale ale componentelor investiției.19. Descrierea produsului Descrierea produsului/produselor Se va descrie produsul rezultat, caracteristici, funcționalitate, beneficii principale, calitatea și siguranța alimentara, după caz.20. Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativSe atasează Anexa 10-Anexe financiare pentru proiecte sub 1.000.000 euro sau Anexa 14 Anexe financiare pentru proiecte peste 1.000.000 euroPentru proiecte care prevăd lucrări de construcții montaj se atasează Anexa 8.1 - Planul de afaceri îmreună cu:– Studiu de fezabilitate însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd obiective noi de investițiisau– Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții însoțită de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd intervenții la construcțiile existentesau– Studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016 în cazul obiectivelor mixte de investițiiPentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcții-montaj se atasează: -Anexa nr. 8.2 - Memoriul justificativ21. Rezumat revizuiri aplicație Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect Nu este cazul22. Indicatori prestabiliți Se completează pentru fiecare componentă: Indicatori prestabiliți de rezultat (1) (de program)
  Nr. crt. Denumire indicator Unitate măsurăValoare referință Anul de referință Total Femei Bărbați Regiuni dezvoltate Regiuni mai puțin dezvoltate
  1. Variația valorii primelor vânzări*9) Mii Euro Nu este cazul Nu este cazul
  2. Variația volumului primelor vânzări*10) Tone Nu este cazul Nu este cazul
  *9) Variația valorii primelor vânzări (mii Euro): se calculează scăzând valoarea anuală a vânzărilor înainte de implementarea proiectului din valoarea care va fi atinsă până la sfârșitul perioadei de monitorizare, anul de referință fiind anul (anterior) depunerii cererii de finanțare. *10) Variația volumului primelor vânzări (tone): se calculează scăzând volumul anual al vânzărilor înainte de implementarea proiectului din volumul care va fi atins până la sfârșitul perioadei de monitorizare, anul de referință fiind anul (anterior) depunerii cererii de finanțare.
  Indicatori prestabiliți de realizare (de proiect)
  Nr. crt. Denumire indicator Unitate măsurăAnul de referințăTotal Femei Bărbați Regiuni dezvoltate Regiuni mai puțin dezvoltate
  1. Numărul de proiecte Număr (se va completa cu numărul 1) Nu este cazul Nu este cazul
  An de referință - completați cu anul (anterior) depunerii cererii de finanțare. Valoare referință - completați cu 0 în cazul unităților nou înființate sau cu valoarea înregistrată în anul (anterior) depunerii cererii de finanțare Total - completați cu valoarea țintă a indicatorului ca urmare implementării proiectului ce va trebui atinsă până la sfârșitul perioadei de monitorizare a proiectului (în cel puțin unul din anii ulteriori implementării proiectului, dar nu mai târziu de ultimul an al perioadei de monitorizare). Femei, Bărbați - nu completați aceste câmpuri
  23. Indicatori suplimentari proiect Introduceți indicatorii suplimentari menționați în tabelul de mai jos.
  Nr. crt.Denumire indicator Unitate măsurăValoare referință Anul de referințăTotal Femei Bărbați Regiuni dezvoltate Regiuni mai puțin dezvoltate
  1. Cantități de deșeuri din producție/procesare din sectoarele pescuit și acvacultură, reprocesate kg Nu este cazul Nu este cazul
  An de referință - completați cu anul (anterior) depunerii cererii de finanțare. Valoare referință - completați cu 0 în cazul unităților nou înființate sau cu valoarea înregistrată în anul (anterior) depunerii cererii de finanțare Total - completați cu valoarea țintă a indicatorului ca urmare implementării proiectului, la sfârșitul ultimului an de monitorizare Femei, Bărbați - nu completați aceste câmpuri
  24. Plan de achiziții Se completează doar pentru proiectele care au prevăzute achiziții.
  Nr.crt.Titlu achizițieDescriere achizițieCPVTip contractValoare contractMonedăTip procedurăData publicare procedurăData publicare rezultatData semnare contractData transmitere J.O.U.E
  obligatoriuSuccintObligatoriu Se selectează din nomenclatorObligatoriu Se selectează din nomenclatorObligatoriu - introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.(obligatoriu) - selectați din nomenclator(obligatoriu) - selectați din nomenclatorselectați data completă (an, lună, zi)selectați data completă (an, lună, zi)selectați data completă (an, lună, zi)(dacă este cazul)
  Completați detaliile aferente tuturor contractelor de achiziție atribuite și/sau preconizate a fi atribuite pentru implementarea proiectului, indiferent de procedura de atribuire urmată, indiferent dacă este vorba de cheltuieli eligibile/neeligibile.Atribuirea contractelor de achiziție lucrări, servicii, bunuri trebuie să se realizeze cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.Atribuirea contractelor de achiziție pentru cheltuielile ce pot fi considerate eligibile înainte de semnarea contractului de finanțare (ex. consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare) trebuie să fie realizate cu respectarea prevederilor aceluiași Ordin.Pentru achizițiile realizate deja (contracte de achiziție atribuite) până la depunerea cererii de finanțare (e.g. serviciile de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare), completați următoarele:Titlu achiziție (obligatoriu) - titlul contractului de achiziție, succint și sugestiv– Descriere achiziție - descriere succintă a obiectului contractului de achiziție– CPV (obligatoriu) - selectați din nomenclator, conform Vocabularului comun privind achizițiile publice (Common Procurement Vocabulary), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 (http://eur-lex.europa.eu/legal- content/RO/TXT/?uri=celex:32002R2195)– Tip contract (obligatoriu) - selectați din nomenclator opțiunea aplicabilă– Tip procedura (obligatoriu) - selectați din nomenclator „Achiziție directă” sau „Achiziție privată”, după caz– Valoare contract (obligatoriu) - introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.– Moneda (obligatoriu) - selectați din nomenclator– Dată publicare procedură - selectați data completă (an, lună, zi)– Dată publicare rezultat - selectați data completă (an, lună, zi)– Dată semnare contract (obligatoriu) - selectați data completă (an, lună, zi)– Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)Pentru achiziții previzionate după semnarea contractului de finanțare completați următoarele:– Titlu achiziție (obligatoriu) - titlul contractului de achiziție, succint și sugestiv– Descriere achiziție - descriere succintă a obiectului contractului de achiziție– CPV (obligatoriu) - selectați din nomenclator– Tip contract (obligatoriu) - selectați din nomenclator opțiunea aplicabilă– Tip procedura (obligatoriu) - selectați din nomenclator „Achiziție directă” sau „Achiziție privată”, după caz– Valoare contract (obligatoriu) - introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.– Moneda (obligatoriu) - selectați din nomenclator– Dată publicare procedură (obligatoriu) - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare– Dată publicare rezultat (obligatoriu) - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare– Dată semnare contract (obligatoriu) - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare– Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)
  25. Resurse umane implicate Resurse umane implicateSe completează pentru toți experții cu următoarele informații: rol în proiect, iar codul ocupațional se selectează din nimenclator.
  CERINȚE FIȘA POSTULUI
  EDUCAȚIE SOLICITATĂ
  Descriere
  Durata solicitată
  EXPERIENȚA SOLICITATĂ
  Descriere
  Durată solicitată
  COMPETENȚE SOLICITATE
  Descriere Se va completa cu descrierea competenței specifice
  LIMBI STRĂINE SOLICITATE
  Limba 1
  Înțelegere Se va detalia nivelul de audiție și scriere
  Vorbire Se va detalia nivelul de conversație și pronunție
  Scriere Se va detalia nivelul de scriere
  CURRICULUM VITAE
  Competențe
  Nume
  Prenume
  Data nașterii
  Țara
  Telefon
  Fax
  E-mail
  EDUCAȚIE
  Data începerii
  Data finalizării
  Instituție
  Adresă
  Calificare
  EXPERIENȚĂ
  Data începerii
  Data finalizării
  Instituție
  Adresă
  Poziție
  Detalii
  COMPETENȚE
  Denumire
  Detalii
  LIMBI STRĂINE CUNOSCUTESe va completa în mod similar pentru fiecare limbă străină cunoscută
  Limba 1
  Înțelegere Se va detalia nivelul de audiție și scriere
  Vorbire Se va detalia nivelul de conversație și pronunție
  Scriere Se va detalia nivelul de scriere
  26. Resurse materiale implicate Resurse materiale implicate Se va completa în mod similar pentru fiecare localizare a proiectului
  Titlu
  Pus la dispoziție de Se va completa cu numele entității implicată în proiect care pune la dispoziție resursa materială
  Adresa Se va completa cu date referitoare la proveniența resursei fie cu adresa exactă unde este localizată
  Informații extra Se va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa materialăSe vor preciza resursele materiale aferente activităților prevăzute prin proiect:- informațiile privind terenul și/sau clădirile unde urmează a se realiza investiția, Pentru proiectele ce prevăd lucrări de infrastructură se va menționa inclusiv nr. cadastral și suprafața terenului pe care se realizează investiția.În cazul în care pe terenul respectiv există mai multe construcții se vor menționa care sunt construcțiile pe care se va interveni prin proiect.În cazul în care proiectul vizează mai multe suprafețe de teren, se va preciza nr. cadastral pentru fiecare dintre acesteaSe va menționa numărul, data și tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului general/specifice.- dotările, echipamente IT deținute și utilizate pentru implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de finanțare;se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului și pentru ce activități, justificați pe scurt necesitatea achiziționării noilor echipamente și pentru care activități sunt ele necesare
  ȚARĂ
  LOCALITATE
  COD POȘTAL
  Resursa Cantitate UM Partener
  Se va preciza tipul de resursă materiale aferente activităților prevăzute prinproiect Se va completa cu cantitatea resursei pusă la dispoziție prin proiect Se va completa cu unitatea de măsură Se va completa cu nu entității ce va asigura resursa
  ..........
  ..........
  27. Activități previzionateCompletați detalii cu privire la activitățile si subactivitățile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanțare, cât și cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanțare.Atenție! Introduceți activitățile, la nivel de titlu. Activitățile introduse sunt grupate, în mod automat, în cadrul „Componentei 1”.La fiecare activitate în parte, definiți subactivitățile componente. Detaliile privind calendarul de realizare, responsabili etc, pot fi definite doar la nivel de subactivitate. În cazul în care nu ați intenționat structurarea unei activități în subactivități, esteobligatorie crearea a cel puțin unei subactivități, pentru a putea introduce detalii suplimentare si pentru a putea asocia o cheltuială bugetară respectivei activități/subactivități. Completați următoarele:• Titlul (concis, sugestiv)• Data începerii/ finalizării() Pentru subactivități realizate deja înainte de semnarea contractului de finanțare - se vor introduce cel putin anul si luna. () Pentru subactivități previzionate a se realiza după semnarea contractului de finanțare - selectați cel puțin anul si luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare (similar completării planului de achiziții).• Rezultate previzionate - selectați rezultatul (anterior definit) la a cărui realizare contribuie implementarea respectivei subactivități.• Partenerii implicați ai subactivității - se va selecta denumirea solicitantului.• Amplasamentele din cadrul subactivității - nu se aplică (definirea amplasamentelor, în secțiunea Resurse materiale implicate nu este obligatorie).Acolo unde este cazul, includeți (sub)activități referitoare la:• Elaborarea cererii de finanțare• Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție și derulareaprocedurilor de atribuire aferente• Execuția și monitorizarea fiecăruia din contractele de achiziție lucrări, bunuri, servicii• Angajarea de personal• Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare• Implementarea măsurilor de informare și publicitate obligatorii, conform prevederilor contractului de finanțare• Auditul financiar al proiectuluiDurata de implementare a proiectului va fi calculată în mod automat.Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția ”Buget - Activități și cheltuieli” unde se vor completa cheltuielile aferente. În cazul în care există activități fără subactivități în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate.
  Titlu activitate/subactivitateData startData încheiereDuratăParteneri implicați
  Detalierea subactivității .................................................. Rezultate previzionate .................................................. Amplasamentele din cadrul subactivității
  Denumire
  28. Buget - Activități și cheltuieli Introducerea datelor în această funcție depinde de definirea activităților și subactivităților din funcția "Activități previzionate". Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția "Buget - Activități și cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente. Pentru adăugarea cheltuielilor se apasă butonul [+] și se completează datele solicitate. Dacă se dorește atașarea de documente la nivel de detaliere a cheltuielilor (ex. facturi ..........) ele vor trebui să fie atașate premergător în pagina principală a funcției "Buget - Activități și cheltuieli". Observație: Câmpul TVA este un câmp editabil. În cazul cheltuielilor nepurtătoare de TVA, TVA-ul este 0. Pentru a șterge o activitate se aplică principiul ștergerii informațiilor de la sfârșit la început (respectiv se vor șterge subactivitățile, iar apoi activitatea principală). Introducerea cheltuielilor se realizează la nivel de subactivitate. Nu este posibilă introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care nu poate fi asociată unei anumite subactivități. Nu este posibilă introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care să fie asociată unei activități. Toate valorile se introduc în lei.
  Activități/Cheltuieli Descrierea cheltuielii Achiziție U.M. Cantitate Preț unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală (fără TVA) [LEI] Valoare TVA [LEI] Eligibile [LEI] TVA eligibile [LEI]
  Neeligibile [LEI] TVA neeligibile [LEI] Total eligibile [LEI] Total eligibile Less [LEI] Total eligibile More [LEI] Public [LEI] Public Less [LEI] Public More [LEI] Nerambursabil [LEI] Nerambursabil Less[LEI]
  Nerambursabil More[LEI] UE [LEI] UE Less [LEI] UE More [LEI] Contribuție proprie [LEI] Contribuție proprie Less[LEI] Contribuție proprie More [LEI] Buget de stat [LEI] Buget de stat Less [LEI] Buget de stat More [LEI]
  Ajutor de stat Tip Ajutor de stat Furnizat Intensitatea intervenției (%) Referință document justificativ Justificare calcul buget eligibil atunci când este diferit de bugetul total
  Nu este cazulNu este cazul
  29. Vizualizare proiect Va genera Cererea de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare.30. Date de implementare Se va bifa un singur tip de investiție, ca varianta relevantă pentru proiect. Tipul de investiție
  128 [ ]Economisirea energiei și reducerea impactului asupra mediului
  129 [ ]Îmbunătățirea siguranței, a igienei, a sănătății și a condițiilor de muncă
  130 [ ]Prelucrarea capturilor care nu sunt destinate consumului uman
  131 [ ]Prelucrarea produselor secundare
  132 [ ]Prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică
  133 [ ]Produse noi sau îmbunătățite, procese sau sistem de gestionare
  Nr. crt. Denumire indicator Unitate măsură Valoare referință Anul de referințăTotal Femei Bărbați Regiuni dezvoltate Regiuni mai puțin dezvoltate
  1. Numărul de angajați care beneficiază de operațiune Număr Nu este cazul Nu este cazul
  2. Numărul de întreprinderi sprijinite Număr Se va completa cu numărul 1 Nu este cazul Nu este cazul
  An de referință - completați cu anul (anterior) depunerii cererii de finanțare. Valoare referință - completați cu 0 în cazul unităților nou înființate sau cu valoarea înregistrată în anul (anterior) depunerii cererii de finanțare Total - completați cu valoarea țintă a indicatorului ca urmare implementării proiectului, la sfârșitul ultimului an de monitorizare Femei, Bărbați - nu completați aceste câmpuri
   +  Anexa Nr. 2.C CR-POPAM ..............
  LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII
  Prioritatea Uniunii Nr. 5: Stimularea comercializării și prelucrăriiMăsura Nr. IV.4: Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură art. 69 RUE nr. 508/2014
  Titlul proiectului: ............................................................COD SMIS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Solicitant
  Denumire ........................................................Tel/fax ............................................................E-mail ............................................................
  Nr. Puncte de verificat Explicații Rezultatul evaluării
  DA NU Nu este cazul
  1. Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului Verificați că toate secțiunile din Cererea de finanțare sunt completate conform Anexei 1 - Instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare
  Verificați existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului
  Verificați dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului
  Verificați dacă documentul este destinat solicitantului
  Verificați dacă documentul nu are termenul de valabilitate expirat
  Verificați corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform certificatului constatator (eliberat online RECOM) și actelor constitutive după caz, precum și a datelor din Cererea de finanțare, Secțiunea - Solicitant
  Verificați existența Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/Deciziei asociatului unic sau Hotărârii pentru persoane fizice autorizate/întreprinderilor individuale/membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției.Verificați certificatul constatator (eliberat online RECOM)/certificatul cu date din Registrul asociațiilor și fundațiilor și actele constitutive ale solicitantului, după caz.
  2. Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili? Verificați datele înscrise în Certificatul constatator eliberat online RECOM/certificatul cu date din Registrul asociațiilor și fundațiilor și a actelor constitutive ale solicitantului, după caz precum și a datelor din Cererea de Finanțare - Secțiunea - Solicitant.Se verifică conformitatea încadrării solicitantului în categoria IMM conform Legii nr. 346/2004, în următoarele documente:- Bilanțul pentru verificarea numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri anuală netă/activele totale anuale- Anexa G - Declarație IMM
  3. Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM. Verificați dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM.
  4. Proiectul se implementează în România? Verificați datele din Cererea de finanțare, Secțiunea - Localizare proiect.
  5. Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii? Verificați datele înscrise în Cererea de finanțare dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul. (Secțiunea - Activități previzionate)
  6. Activitățile propuse se încadrează în durata maximă de derulare a proiectului de 24 de luni Verificați dacă activitățile propuse se încadrează în durata maximă de 24 de luni.
  7. Cererea de finanțare respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică, dacă operațiunea prevede construcții-montaj? Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică (Anexa H)
  8. Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții - montaj, respectiv fără construcții -montaj? Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții - montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții-montaj Anexa H)
  9. Cheltuielile cu achiziția construcțiilor se încadrează în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile? Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru cu achiziția construcțiilor (Anexa H)Se verifică Cererea de finanțare, devizul pe obiect și devizul general.
  10. Proiectul respectă gradul de intervenție publică precizat în Ghidul Solicitantului? Se verifică respectarea procentelor de finanțare nerambursabilă stabilite în Ghidul Solicitantului și a încadrării solicitantului în categoria IMM conform Legii nr. 346/2004, în următoarele documente:- Bilanțul pentru verificarea numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri anuală netă/activele totale anuale- Anexa G - Declarație IMM- Certificat constatator eliberat online- Cererea de Finanțare, Secțiunea - Bugetul proiectului- Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului
  11. Solicitantul desfășoară activitate în domeniul procesării prelucrării și conservării peștelui, crustaceelor și moluștelor, și nu se află în proces de dizolvare, lichidare, fuziune, reorganizare, faliment. Verificați solicitantul în RECOM - online/certificatul cu date din Registrul asociațiilor și fundațiilor și a actelor constitutive ale solicitantului, după caz- cod CAENSe verifică Cererea de Finanțare în secțiunea - Capacitate Solicitant.
  12. Solicitantul prezintă un bilanț anual pozitiv/rezultat pozitiv al activității conform declarației 200 Se verifică ultimul bilanț/ultima declarație 200 înregistrat(ă) la ANAF
  13. Solicitantul prezintă capitaluri negative și are Procese-verbale de calamitate pe ultimii 2 ani sau face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii Se verifică bilanțul.Se verifică procesele-verbale de calamitate, dacă este cazul.Se verifică documentele justificative aferente procesului investițional, dacă este cazul.
  14.Solicitantul nu se află în niciuna din situațiile de inadmisibilitate prevăzute la art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014? Verificați veridicitatea declarației pe proprie răspundere conform art. 10 alin. 5 din Reg. nr. 508/2014 - Anexa E, în baza informațiilor disponibile la entitățile abilitate.
  15. Proiectul pentru care se solicită finanțare nu face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene și nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare pentru aceleași activități. Se verifică Anexa B - Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări
  16. Terenurile, imobilele pe care se realizează investiția sunt libere de orice sarcini și nu fac obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare (sunt exceptate cererile de finanțare care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcții ce nu se supun autorizării) Se verifică Extrasul de carte funciară pentru informare de dată recentă (emis cu maxim 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare) din care să rezulte că sunt libere de orice sarcini
  17. Există portofoliu activităților firmei care realizează managementul de proiect Verificați existența la dosarulCererii de finanțare a portofoliului activităților firmei care realizează managementul de proiect
  Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, Cererea de Finanțare este declarată neconformă administrativ. Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2 - 17 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă.
   +  Anexa Nr. 2.S
  LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR SOLICITATE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII
  Prioritatea Uniunii Nr. 5: Stimularea comercializării și prelucrăriiMăsura Nr. IV.4: Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură art. 69 RUE 508/2014
  Titlul proiectului: .....................................................................................................COD SMIS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Solicitant
  Denumire ................................................................................................................Tel/fax ....................................................................................................................E-mail .....................................................................................................................
  Nr. Puncte de verificat Explicații Rezultatul evaluării
  DA NU Nu este cazul
  1. Solicitantul nu se află în stare de dizolvare, faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau administrare judiciară, nu și-a suspendat activitatea economică sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale Verificați datele înscrise în certificatul constatator (eliberat online RECOM)/Extras din Registrul de Asociații, Fundații și Federații, valabil la data depuneriiVerificați dacă certificatul cu date din Registrul de Asociații, Fundații și Federații este în original, este destinat solicitantului și este valabil la data depunerii.
  2. Solicitantul nu are taxe și impozite locale restante Verificați dacă documentul depus este în original, este destinat solicitantului și nu are termenul de valabilitate expirat.Verificați datele înscrise în certificat/certificatele privind taxele și impozitele locale emise de primăriile pe raza cărora solicitantul își are sediul social și punctele de lucru
  3. Solicitantul nu înregistrează obligații de plată nete ce depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni Verificați dacă documentul depus este în original, este destinat solicitantului și nu are termenul de valabilitate expirat.Verificați datele înscrise în certificatul de atestare fiscală, emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului
  4. Contractul individual de muncă/contractul de prestări servicii al managerului de proiect, al responsabilului financiar și al specialistului în procesarea produselor din pescuit și acvacultură, sau contract de prestări servicii cu firmă de consultanță care realizează managementul de proiect acoperă perioada de implementare și monitorizare a proiectului ? Verificați dacă perioada de valabilitate a contractului individual de muncă/contractelor de prestări servicii al managerului de proiect, al responsabilului financiar și al specialistului în procesarea produselor din pescuit și acvacultură, sau a contractului de prestări servicii cu firma de consultanță care realizează managementul de proiect este aceeași cu perioada de implementare și monitorizare a proiectului.Verificați dacă documentele depuse sunt în copie/copii cu mențiunea "conform cu originalul" și dacă solicitantul este parte în contractul/contractele în cauză.
  5. Există formularul de identificare financiară cu datele de identificare ale trezoreriei/băncii și ale contului solicitantului, în original Verificați dacă documentul depus este în original și este destinat solicitantului.
  6. Există copia actului de identitate a reprezentantului legal, cu mențiunea "conform cu originalul" Verificați dacă documentul depus este în copie, cu mențiunea "conform cu originalul", este în termenul de valabilitate, precum și corectitudinea desemnării reprezentantului legal conform actelor constitutive/certificatului constatator RECOM online
  7. Există Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat la notariat (duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea - după caz Verificați dacă duplicatul eliberat de notar prezintă clar și explicit perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea.
  8. Există Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) Verificați dacă există graficul de rambursare a cheltuielilor (maxim 5 cereri de rambursare), dacă valoarea totală a cererilor de rambursare corespunde cu valoarea din bugetul indicativ, precum și termenul de depunere a primei cereri de rambursare
  9. Solicitantul nu se află în niciuna din situațiile de inadmisibilitate prevăzute la art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014? Verificați veridicitatea declarației pe proprie răspundere conform art. 10 alin. 5 din Reg. nr. 508/2014 - Anexa E, în baza informațiilor disponibile la entitățile abilitate.
  ****) Dacă cel puțin o condiție de la punctele de verificare 1 - 9 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a documentelor solicitate se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanțare este respinsă.
   +  Anexa Nr. 3
  GRILĂ DE EVALUARE CALITATIVĂ ECONOMICĂ
  Prioritatea Uniunii Nr. 5: Stimularea comercializării și prelucrăriiMăsura IV.4: Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
  Titlul proiectului .........................................................................................................Durata de implementare ...... (luni); Valoarea eligibilă ....... (lei); Fonduri publice ....... (%)COD SMIS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Solicitant Reprezentant legal
  Denumire ...............................................................Statut juridic ........................ Tel/fax .....................E-mail ....................................................................Nume ...........................................Prenume .......................................Funcție .........................................
  Nr. crt. Denumire criteriu/subcriteriu DA/NU
  1. CALITATEA ȘI COERENȚA PROIECTULUI
  1.1 Calitatea propuneriiSe va evalua claritatea studiului de fezabilitate/memoriu justificativ/planului de afaceri, coerența și realismul proiectului în raport cu activitățile de realizare a investiției și a tehnologiei promovate, a graficului de implementare a activităților
  2. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
  2.1 Solicitantul dovedește capacitatea financiară de a asigura menținerea rezultatelor și efectelor proiectului după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile
  3. EVALUAREA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ A PROIECTULUI
  3.1 Structura și justificarea bugetului propusBugetul proiectului este corect întocmit și corelat cu activitățile prevăzute cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului și cu rezultatele anticipate
  3.2 Raportul cost/beneficiu (costurile sunt realiste și justificate)Vor fi verificate comparativ ofertele de prețuri pe baza cărora este fundamentat planul de achiziții cu informații aflate la dispoziția experților verificatori. Ex: internet, baze de date, etc.Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției provin de la un operator economic care poate fi identificat prin denumire și CUI
  4 CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A IMPLEMENTA PROIECTUL
  4.1 Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt suficiente (număr, calificare, experiență). Atribuțiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite și sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului
   +  Anexa Nr. 4
  GRILA DE EVALUARE CALITATIVĂ TEHNICĂ
  Prioritatea Uniunii Nr. 5: Stimularea comercializării și prelucrăriiMăsura IV.4: Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
  Titlul proiectului .......................................................................................................Durata de implementare ...... (luni); Valoarea eligibilă ....... (lei); Fonduri publice ....... (%)COD SMIS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Solicitant Reprezentant legal
  Denumire ...............................................................Statut juridic ........................ Tel/fax .....................E-mail ....................................................................Nume ...........................................Prenume .......................................Funcție .........................................
  Nr. crt. Denumire criteriu/subcriteriu DA/NU
  1. CALITATEA ȘI COERENȚA PROIECTULUI
  1.1 Coerența documentației tehnice. Datele sunt suficiente, corecte și justificate
  Piesele scrise sunt corelate și respectă în totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza tehnică (dacă este cazul).
  Părțile desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise
  Devizele (general și pe obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste și corelate cu specificațiile tehnice.
  1.2 Calitatea propunerii. Proiectul este realist în raport cu activitățile de realizare a investiției și a tehnologiei promovate
  Graficului de implementare a activităților este corect stabilit și prezentat într-o înlănțuire logică
  1.3 Corelarea între obiectivele proiectului și rezultatele acestuia. Obiectivele proiectului sunt corelate cu rezultatele, indicatorii proiectului și cu obiectivele priorității.
  Indicatorii asumați sunt corect stabiliți și justificați prin coerența tehnologiei cu datele tehnice ale investiției
  Se demonstrează că indicatorii contribuie la atingerea obiectivelor măsurii
  Soluția tehnică este fezabilă
  2 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
  2.1 Solicitantul dovedește capacitatea tehnică de a asigura menținerea rezultatelor și efectelor proiectului după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile
  3 CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A IMPLEMENTA PROIECTUL
  3.1 Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt suficiente (număr, calificare, experiență).
  Atribuțiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite și sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului
   +  Anexa Nr. 5
  CRITERII DE SELECȚIE
  PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE Nr. 5 - STIMULAREA COMERCIALIZĂRII ȘI PRELUCRĂRII OS 5.2 - Încurajarea investițiilor în sectorul prelucrării și al comercializării Măsura IV.4 - Prelucrarea Produselor pescărești și de acvacultură
  Nr.crt.CRITERII/SUBCRITERII PUNCTAJ
  1 Contribuția proiectului la creșterea capacității de procesare (tone) Maxim 25
  a. > 60 25
  b. 50 - 60 23
  c. 40 - 49 20
  d. 30 - 39 15
  e. 20 - 29 10
  2 Procent materie primă indigenă utilizată: Maxim 13
  a. 70 - 100% 13
  b. 50 - 69% 9
  c. 30 - 49% 7
  d. 25 - 29% 3
  3 Contribuția proiectului la: Maxim 14
  a. Asigurarea unei economii de energie de min. 10% (respectiv, consumul de energie din surse regenerabile pentru start-up-uri) 6
  b. Reducerea impactului asupra mediului prin prelucrarea la scară mică a deșeurilor de pește 5
  c. Neutralizarea deșeurilor de pește prin prezența în cadrul unității a unei instalații de tratare a acestora (incinerator) 3
  4 Contribuția proiectului la prelucrarea produselor obținute din acvacultură ecologică 6
  5. Contribuția proiectului la diversificarea sortimentului de produse Maxim 12
  a. Introducerea a 3 sau mai multe produse noi 12
  b. Introducerea a 2 produse noi 8
  c. Introducerea unui singur produs nou 5
  6. Contribuția proiectului la crearea locurilor de muncă: Maxim 7
  a. Crearea a mai mult de 3 noi locuri de muncă 7
  b. Crearea a 1 - 3 noi locuri de muncă 5
  7 Capacitatea de co-finanțare a investiției: Maxim 10
  a. aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă între 41% - 50% 10
  b. aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă între 31% - 40% 8
  c. aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă între 21% - 30% 6
  d. aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă până la 20% 3
  8. Valoarea investiției raportată la variația volumului producției (Euro/tonă) Maxim 13
  a. < 5000 Euro/tonă 13
  b. 5000 - 7500 euro/tonă10
  c. 7501 - 9000 euro/tonă 8
  d. 9001 - 10000 euro/tonă 5
  e. > 10000 euro/tonă 3
  PUNCTAJ TOTAL Maxim 100
   +  Anexa Nr. 6 DGP-AM POPAM/CR ............ Nr. de înregistrare ........ data ..........
  NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE
  Prioritatea Uniunii Nr.: ............................Măsura Nr.: ..............................................
  Titlul proiectului: ..............................................................................Durata de implementare ......... (luni); Valoarea eligibilă ................ (lei);COD SMIS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  SolicitantReprezentat legal
  Denumire ...............................................................Statut juridic ........................ Tel/fax .....................E-mail ....................................................................Nume ...........................................Prenume .......................................Funcție .........................................
  Vă aducem la cunoștință, faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă/eligibilitate/evaluare calitativă/selecție asupra Cererii de finanțare având cod SMIS .......... a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular. Vă rugăm să completați partea a II-a a formularului și să-l returnați Compartimentului regional POP .............../DGP AMPOPAM în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau documentele nu respectă cerințele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea dumneavoastră de finanțare va fi declarată neconformă/neeligibilă/neselectată/respinsă.  +  Partea IA se completa de expertul Compartimentului regional POPAM/SSC
  Nr.crt.Referință(document/pct. din doc.)Subiecte de clarificat/Document lipsă
  1
  2
  3
  ...
  Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră vă rugăm să atașați următoarele documente:1. ........... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul2. ........... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul3. ........... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul4. ........... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul5. ........... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul
   +  Partea IIA se completa de Solicitant1. Precizările Reprezentantului legal referitoare la solicitările menționate în Partea I:
  Nr. crt.Referință (document/pct. din doc.)Precizări
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  Declar că sunt de acord cu modificările și atașez următoarele documente solicitate:1. ........... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul2. ........... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul
  Reprezentant legal
  (nume, prenume, semnătura, ștampila, data)
   +  Anexa Nr. 7DGP AMPOPAM Nr. de înregistrare .......... data ..........
  NOTIFICARE CU PRIVIRE LA
  NECONFORMITATEA/NEELIGIBILITATEA/NESELECTAREA/RESPINGEREA CERERII DE FINANȚARE

  Stimată Doamnă/Stimate Domn,
  Vă facem cunoscut că solicitarea dumneavoastră de sprijin financiar nerambursabil a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă după verificarea conformității administrative/eligibilității/evaluării calitative/selecției Cererii de finanțare având cod SMIS: COD SMIS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cererea de finanțare a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă din următoarele motive:1. ...............................................2. ............................................... În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin poștă/e-mail/fax cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AM POPAM din București, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări. Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020. Cu stimă,
   +  Anexa Nr. 8
  PLAN DE AFACERI
  A. DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL1. Denumirea obiectivului de investiții;2. Denumire, obiect de activitate și forma juridică;3. Structura capitalului social și evoluția acestuia de la înființare;4. Administratori;5. Locul de desfășurare a activității și a investiției;6. Litigii în desfășurare (dacă e cazul);7. Elaboratorul studiuluiB. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOLICITANTULUI1. Istoricul activității2. Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual (inclusiv terenuri)
  Denumire mijloc fix Data achiziției Valoare netă la data întocmirii ultimului bilanț - RON- Bucăți
  1. CLĂDIRI TOTAL
  1.1 detaliați .............
  1. n detaliați .............
  2. UTILAJE TOTAL
  2.1 detaliați .............
  2. n detaliați .............
  TOTAL
  TERENURI
  Nr.crt.Amplasare Județ/Localitate Suprafața totală (mp)/Categoria de folosință Valoarea contabilă- RON- Regim juridic
  Valoarea producției procesate - dacă este cazul
  Specia Greutate medie Număr bucăți Greutatea totală Valoare netă la data întocmirii ultimului bilanț- Lei -
  1.
  1.1.
  1.2.
  1.3.
  1.4.
  2.
  3.
  4
  TOTAL
  Acest tabel se va completa de către întreprinderile care activează deja în domeniu, în funcție de speciile procesate.
  3. Producția procesată în ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse)4. Performanța financiară pe ultimii trei ani de activitate (în LEI)
  Indicatori An n-3 An n-2 An n-1
  1. Active fixe nete
  2. Active totale
  3. Capitaluri proprii
  4. Datorii pe o perioadă mai mare de 1 an
  5. Cifra de afaceri
  6. Rezultat operațional
  7. Profit net
  8. Rentabilitatea comercială (7/2*100)
  9. Rata îndatorării la termen (3/2*100)
  C. ANALIZA DE PIAȚĂ1. Caracteristici generale ale pieței produselor ce urmează să fie realizate la nivel național, regional și local2. Analiza concurenței3. Politica de produs și fluxul tehnologic (dacă e cazul)4. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos) POTENȚIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
  Denumire furnizor de materiiprime/materiale auxiliare/produse/serviciiAdresa Produs furnizat și cantitateaproximativă Valoare aproximativă- LEI -% din totalachiziții
  5. Politica de preț6. Politica de distribuție. Principalii clienți (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII CLIENȚI AI SOLICITANTULUI
  Nr. crt.Client(Denumire și adresă) Valoare- LEI - % din vânzări
  1
  2
  n
  D. PREZENTAREA PROIECTULUI1. Obiectivele proiectului2. Necesitatea și oportunitatea proiectului3. Prezentarea succintă a obiectivelor investiționale conform tabelului următor (structura se poate modifica în funcție de specificul proiectului)
  Denumire Obiectiv Investițional Nr. Bucăți Valoare de Achiziție - LEI FĂRĂ TVA -
  1. Proiectare, Consultanță, Asistență Tehnică, Avize, Acorduri etc.
  1.1 Proiectare
  1.2 Consultanță
  1.3 Asistență tehnică
  1.4 Avize, acorduri, autorizații etc.
  2. Construcții
  2.1 detaliați .........................
  2.n detaliați .........................
  3. UTILAJE TOTAL
  3.1 detaliați .........................
  3.n detaliați .........................
  4. Altele (detaliați)
  -
  4. Planul financiar și graficul de implementare a proiectului5. Impactul proiectului asupra dezvoltării zonei și a mediului de afaceri
  E. POLITICA DE PERSONAL1. Organigrama actuală2. Managementul proiectului3. Total personal existent din care personal de execuție4. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției5. Locuri de muncă nou-createF. PROIECȚII FINANCIARE ȘI INDICATORI FINANCIARI1. Prognoza veniturilor2. Prognoza cheltuielilor3. Proiecția contului de profit și pierdere4. Bilanțul și contul de profit și pierderi5. Flux de numerar - previziuni6. Indicatori financiari Obs.:1. Datele pentru acest capitol sunt corelate cu secțiunea economică a cererii de finanțare.2. Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza întocmirii planului de afaceri.G. CONCLUZII
   +  Anexa Nr. 8.2
  MEMORIUL JUSTIFICATIV
  pentru proiecte fără lucrări de construcții - montaj
  (1) Date generale:1. denumirea obiectivului de investiții;2. amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);3. titularul investiției;4. beneficiarul investiției;5. elaboratorul studiului.