GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 iunie 2017pentru măsura II.2 - "Investiții productive în acvacultură"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 bis din 23 iunie 2017  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 188 din 7 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 476 din 23 iunie 2017.

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL
  PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME
  2014 - 2020
  PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE 2
  STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
  MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII
  RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE ȘI BAZATE PE CUNOAȘTERE
  GHIDUL
  SOLICITANTULUI
  Obiectiv specific 2.2 Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor.Măsura :II.2 Investiții productive în acvaculturăTipul apelului: Competitiv, cu termen limită de depunere
  Mai, 2017
  Versiunea 2
   +  CUPRINS1. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE2. PREVEDERI GENERALE3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII3.1. Solicitanți eligibili3.2. Eligibilitatea proiectului3.3. Activități eligibile3.4. Cheltuieli eligibile4. CEREREA DE FINANȚARE4.1. Întocmirea cererii de finanțare4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare4.3. Înregistrarea Cererii de finanțare5. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚARE6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE6.1. Evaluarea cererii de finanțare6.2. Selecția cererii de finanțare7. CONTESTAȚII8. CONTRACTAREA8.1. Contractul de finanțare8.2. Obligațiile specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțare)8.3. Modificarea contractului de finanțare9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI9.1. Dovada cofinanțării9.2. Derularea și verificarea procedurii de achiziții9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului9.3.2. Plata10. MONITORIZARE ȘI CONTROL11. INFORMARE ȘI PUBLICITATE12. ANEXE1. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE  +  Legislație UE• Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;• Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni;• Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date;• Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;• Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020;• Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;• Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;• Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;• Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a unormelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii;• Regulamentul delegat (UE) 2015/2252 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;• Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operațional „Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România” pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în România;• Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/2014 AL COMISIEI din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul și construcția unui sistem de monitorizare și de evaluare comun pentru operațiunile finanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.  +  Legislație naționalăLegea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;OUG nr. 44/2008, privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;OG nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificărie și completările ulterioare;HG nr. 640 din 31 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;HG nr. 213/2017 pentru modificarea HG nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din HG nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor și pentru modificarea art. 5 alin. (1) din HG nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură;HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 44/R din 26.01.2017 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;• Ordinul MADR nr. 45/R din 26.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare;HG nr. 907/29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;Legea 98/2016 privind achizițiile publice;HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliată cu cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul POPAM 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284 din 08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanții privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;Legea nr. 317/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura cu modificările și completările ulterioare;Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată;Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din FEGA, FEADR și FEP și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, FEADR, FEP, FEGA, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările și completările ulterioare;Legea nr. 571 /2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;Ordinul MADR nr. 332/2008 privind înscrierea unităților de producție în acvacultura în Registrul unităților de acvacultură și eliberarea liceențelor de acvacultură, cu modificările și completările ulterioare;Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;Ordinul ANT nr. 65/2013 cu modificările si completările ulterioare al ANT privind Norme de clasificare a structurilor de turism2. PREVEDERI GENERALEProgramul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020 reprezintă un program care își propune să creeze condițiile necesare redresării economice, generării creșterii locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii și afacerilor maritime. Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 8416/2015 și permite accesarea fondurilor structurale și de investiție prin intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).Acvacultura reprezintă unul din principalii piloni ai Programului și este încadrată în Prioritatea Uniunii nr.2 (PU2) - Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere.Obiectivul general pentru acvacultură este de a îmbunătăți viabilitatea economică a întreprinderilor, de a garanta siguranța și sănătatea alimentară, de a construi avantaje competitive pentru acest sector.Obiectivul specific al Măsurii II.2 vizează sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor.Măsura II.2 include toate tipurile de investiții legate de valoarea adăugată a produselor, creșterea producției și a eficienței resurselor, inclusiv tratarea deșeurilor, și activități complementare legate de activitățile de bază de acvacultură ale întreprinderii. Măsurile de investiții se pot combina cu cele de sănătate animală, în vederea reducerii expunerii la risc a producției. Totodată, se va sprijini introducerea în acvacultură de specii cu valoare economică ridicată, în special din ihtiofauna autohtonă, cum ar fi păstrăv, șalău, calcan, știucă, lin, crap, sturioni (inclusiv polyodon), moluște, somn european. Această prioritizare se reflectă în criteriile de selecție.Prezentul document se adresează întreprinzătorilor din domeniul acvaculturii în scopul orientării lor în accesarea finanțărilor nerambursabile și totodată, reprezintă un îndrumar privind întocmirea Cererilor de finanțare, potențiali solicitanți ai Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr. 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere ,măsura II.2 - Investiții productive în acvacultură Art. 48, litera (a)-(d) și (f)-(h) din Regulamentul nr. 508/2014 (CE).Înainte de a începe completarea Cererii de finanțare vă recomandăm să citiți A cu atenție toate informațiile prezentate în acest Ghid și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanțare nerambursabilă. Pentru o mai bună înțelegere vă recomandăm să consultați și:Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020Regulamentul nr. 508/2014 (CE), Art. 48, litera (a)-(d) și (f)-(h)Totodată vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet a DGP- AMPOPAM - www.ampeste.ro - pentru a fi la curent cu eventualele comunicări/informări cu privire la prezenta măsură de finanțare.CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?CARE SUNT TINTELE DE ATINS ÎN CADRUL PROIECTULUI?INDICATORIIndicator prestabilit (de program)Indicatorul de program face obiectul monitorizării performanțelor măsurii programului și se referă la:Variația volumul producției de acvacultură - tone, definit ca: volumul anual al producției din unitatea de acvacultură (cu excepția icrelor embrionate, larvelor și a puietului predezvoltat cu o masa corporală nu mai mare de 1 gram), calculat ca diferența dintre volumul total al producției exprimate în viu după implementarea operațiunii și volumul total al producției exprimate în viu înainte de operațiune, conform formulei:Variația volumului = A-BUnde:• A = Volumul total (tone) al producție în viu DUPĂ operațiune;• B = Volumul total (tone) al producției în viu ÎNAINTE de operațiune (în cazul unui sistem nou, valoare este 0)Prin “volum” se înțelege: Pentru pești, crustacee, moluște și alte animale acvatice, echivalentul greutății în viu a producției. Pentru moluște, greutatea în viu include greutatea cochiliei.Beneficiarii vor furniza:• Volumul anual total al producției ÎNAINTE de operațiune (se poate prezenta media volumului producției înregistrate pe ultimii trei ani);• Volumul anual total al producției DUPĂ operațiuneIndicatorul se consideră a fi îndeplinit indiferent în ce an se atinge ținta propusă, atât timp cât anul în care se atinge este cuprins în intervalul dintre finalizarea implementării investiției și sfârșitul perioadei de monitorizare (în cel puțin unul din anii ulteriori implementării proiectului, dar nu mai târziu de ultimul an al perioadei de monitorizare).Nerespectarea indicatorului - Volumul producției de acvacultură-asumat prin ) Cererea de finanțare va atrage după sine recuperarea finanțării nerambursabile acordate direct proporțional cu gradul de nerealizare a acestuia.Indicatori suplimentari (de proiect)• Suprafața luciului de apă (ape interioare) pe care se implementează proiectele ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului pescuitului și acvaculturii (ha);• Suprafața pe care se practică acvacultura (ha);• Suprafețe degradate pe care se amplasează noi unități piscicole (ha);• Volumele de apă preluate pentru acvacultură (mii mc);• Suprafața pe care este practicată acvacultura ecologică (ha).Date privind implementarea proiectului• Tipul de investiție - În funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se va bifa doar varianta cea mai relevantă pentru proiect:
  67[ ]Investiții productive
  68[ ]Diversificare
  69[ ]Modernizare
  70[ ]Sănătatea animalelor
  71[ ]Calitatea produselor
  72[ ]Restaurare
  73[ ]Activități complementare
  • Numărul de angajați care beneficiază de operațiune.
  ATENȚIE! Necompletarea indicatorilor și a datelor de implementare în cadrul cererii de finanțare va atrage după sine declararea ca neconformă a acesteia.Criteriul numar de locuri de munca create/mentinute, asumat prin cererea de finantare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive in perioada de monitorizare a proiectului.CÂȚI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI?INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIARCuantumul sprijinului financiar neramabursabil acordat în cadrul acestei Cereri de finanțare este de:– 50% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru microîntreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii și ONG-urilor cu activitate economică în domeniul acvaculturii;– 30% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru întreprinderile care nu se încadrează în definiția IMM-urilor și ONG-urilor cu activitate economică în domeniul acvaculturii.Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procent de minim 50%, respectiv minim 70% (funcție de încadrarea în categoria de IMM) din valoarea eligibilă a proiectului.Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanțarea investiției prin mai multe modalități: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanțare (credit bancar) sau combinații dintre acestea.Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil se va stabili în funcție de încadrarea solicitantului, ca urmare a completării Anexei G - „Declarație privind încadrarea în categoria IMM”Cofinanțarea prin aport în natură trebuie dovedită (raport de evaluare) și depusă odată cu cererea de finanțare.Când aportul în natură nu asigură valoarea totală a cofinanțării, acesta poate fi completat până la valoarea totală prin aport în numerar. În această situație, solicitantul va depune contribuția în natură odată cu cererea de finanțare, iar diferența în conformitate cu condițiile descrise la capitolul 9.Cofinanțarea prin aport în numerar sau credit bancar poate fi depusă odată cu cererea de finanțare sau în conformitate cu condițiile descrise la capitolul 9.În situația în care solicitantul va prezenta la momentul depunerii cererii de finanțare un document justificativ (raport de evaluare pentru aportul în natură, extras de cont cu blocarea sumei sau contract de credit bancar) privind asigurarea cofinanțării investiției, acesta va fi punctat în conformitate cu criteriul 4 din Anexa 5 - Criterii de selecție.Cofinanțarea prin aport în natură se va dovedi și depune numai odată cu cererea de finanțare.Pentru proiectele la care valoarea contribuției în natură depășește cota procentuală stabilită pentru contribuția proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuală ce depășește contribuția proprie.În situația în care solicitantul va prezenta la momentul depunerii cererii de finanțare un document justificativ (raport de evaluare pentru aportul în natură, extras de cont cu blocarea sumei sau contract de finanțare) privind asigurarea cofinanțării investiției, în cuantum de minim 20% din valoarea cofinanțării, acesta va fi punctat în conformitate cu criteriul 4 din Anexa 5 - Criterii de selecție.CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ A PROIECTULUI?Valoarea maximă și minimă eligibilă aferentă unui proiect va fi precizată în anunțul de lansare a apelului. În cadrul acestor valori este inclus TVA -ul doar în cazul solicitanților neplătitori de TVA. Pentru solicitanții plătitori de TVA, în cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul.Pentru proiectul a cărui valoare totală eligibilă depășește 1.000.000 EURO, echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului și care generează venituri nete ulterior finalizării acestuia i se aplică prevederile Art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.Calculul cu privire la veniturile nete generate de proiect se realizează în conformitate cu Anexa 13.Ajutorul financiar nerambursabil se va diminua cu veniturile nete astfel determinate.Veniturile nete sunt declarate de către solicitant. În situația în care, pe perioada de monitorizare a contractului se constată de către organele de control și alte venituri nete decât cele declarate, Autoritatea de management recuperează aceste sume cu aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.ALOCAREA FINANCIARĂAlocarea financiară pentru această măsură este precizată în anunțul de lansare a apelului.Contribuția FEPAM în cadrul operațiunii este de 75%, iar contribuția publică națională este de 25% (valoarea totală a finanțărilor, fără TVA).Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelului lansat cu respectarea condițiilor din prezentul ghid. După înregistrarea cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz insoțită de fișa de proiect în baza căruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanțare depuse cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la sediul Autorității de Management pentru POPAM. Prezentarea avizului se va realiza în termen de maxim 15 zile lucrătoare (include și perioada eventualei contestații asupra unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finanțare.Modelul fișei de prezentare a proiectului se regăsește pe site-ul ADI ITI DD, putând fi accesată la adresa http://www.itideltadunarii.com/informare-procedura-de-avizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030/#8dda50d7755d34e8bÎn etapa de selecție, solicitanții din cadrul teritoriului ITI DD, vor fi ierarhizați în baza punctajului și numai după ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru respectiva cerere de finanțare. Cererile de finantare care nu au depus aviz sau cererile de finantare care au aviz de neconformitate vor întra în competiția națională.Anunțul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se publică pe site-ul www.madr.ro, secțiunea FEPAM și www.ampeste.ro, secțiunea POPAM 2014-2020.Cererea de finanțare și documentele din dosarul Cererii de finanțare vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat în anunțul de lansare a apelului. Etapele de verificare a conformității administrative, a eligibilității, a evaluării tehnice și financiare precum și a celei de selecție, solicitarea de informații suplimentare/clarificări și contestațiile se vor realiza pe suport de hârtie, până la disponibilitatea acestor module în sistemul online MySMIS. Toate documentele înaintate de solicitant pe suport de hârtie vor fi semnate de reprezentantul legal al solicitantului.Pentru solicitarea de informații suplimentare/clarificări și depunerea de contestații, locațiile și datele de contact ale Autorității de management și a Centrelor regionale sunt:
  SediuAdresăContactJudețe arondate
  DGP-AMPOPAMB-dul. Carol I nr.2-4, sector 3, Municipiul BucureștiTel: 021.307 98 02Fax. 021.307.24.74-
  CR POPAM BrașovIntern. Trade Center, str. Alexandru Vlahuță, nr.10, Et.1, Brașov, județul BrașovTel. 0725.256.2350725.256.236Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu.
  CR POPAM BucureștiStr. Mihai Eminescu, nr.6, Buftea, județul IlfovTel. 0725.256.2230725.256.224Arges, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Municipiul București.
  CR POPAM ConstanțaStr. Capitan Petre Romulus nr. 7bis, Constanța, județul ConstanțaTel. 0241.511.580, 0725.256.231, 0725.256.232 0725.256.239Constanța, Ialomița, Călărași.
  CR POPAM ClujStr. Dorobanților, nr.69, Cluj-Napoca, județul ClujTel. 0725.256.2330725.256.234Alba, Bistrița- Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu- Mare, Sălaj.
  CR POPAM DoljBloc TCIF, str. Nicolae Romanescu, nr.39, etaj 2, Craiova, județul DoljTel. 0251.425.008,0725.256.221,0725.256.222Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea.
  CR POPAM GalațiStr. Basarabiei, nr.55, bloc A16, parter, Galați, județul GalațiTel. 0236.414.102,0725.256.2250725.256.226Brăila, Buzău, Galați, Vrancea.
  CR POPAM IașiOJRSA, Aleea Mihail Sadoveanu, nr.10bis, Iași, județul IașiTel/Fax. 0232.273.0700725.256.2290725.256.230Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui.
  CR POPAM TimișCalea Buziașului, nr.11A, cladireOb6A, et.1, Timișoara, județul TimișTel. 0726.777.657Arad, Bihor, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș.
  CR POPAM TulceaIberom Business Center Str. Portului, nr.14, etaj 2, Tulcea, județul TulceaTel/Fax.0240.535.029, 0725.256.237 0725.256.238Tulcea
  Baza legală a Ghidului Solicitantului este pe pagina de internet a DGP-AMPOPAM - www.ampeste.roGhidul solicitantului nu se substituie legislației naționale și a Uniunii Europene în vigoare, solicitantul având obligația cunoașterii și respectării acesteia.
  3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRIIÎn această secțiune regăsiți informații despre:– solicitanții eligibili;– eligibilitatea proiectului;– activități eligibile;– cheltuieli eligibile.3.1. Solicitanți eligibiliCategoriile de solicitanți eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile sunt cei care au ca obiect de activitate înregistrat - Cod CAEN 0321 - „Acvacultura maritimă” sau 0322 - „Acvacultura în ape dulci”. Sunt eligibile întreprinderile având istoric de funcționare cât și întreprinderi nou înființate, respectiv:• Persoana fizică autorizată, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);• Societate în nume colectiv - SNC, societate în comandită simplă - SCS, societate pe acțiuni - SA, societate în comandită pe acțiuni - SCA, societate cu răspundere limitată - SRL (înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);• Regii autonome ce au obiect de activitate înregistrat "acvacultura";• Asociații înființate legal care desfășoară activitate economică.Pentru a fi eligibili în vederea obținerii finanțării pentru Măsura II.2 - Investiții productive în acvacultură, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:– Să aibă obiect de activitate înregistrat - Cod CAEN 0321 - „Acvacultura maritimă” sau 0322 - „Acvacultura în ape dulci” și nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare, faliment;– Să se încadreaze în una din categoriile de mai jos:• Microîntreprindere: au până la 9 salariați și realizează o cifra de afaceri anuală < 2 mil.Euro sau dețin active totale de până la 2 mil. Euro, echivalent în lei;• Întreprindere mica: au între 10-49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală < 10 mil. Euro sau dețin active totale de până la 10 mil. Euro, echivalent în lei;• Întreprindere mijlocie: au între 50-249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală < 50 mil. Euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 mil. Euro;• Întreprindere mare: având peste 250 și realizează o cifra de afaceri anuală > 50 mil. Euro, echivalent în lei.IMPORTANT! Dovada încadrării în categoriile de mai sus se face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.– Nu este înregistrat în Registrul debitorilor MADR AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 - 2013 și POPAM 2014-2020 în calitate de DEBITOR,– Nu se află în situațiile prevăzute la Art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014;– Nu înregistrează în anul financiar anterior capitaluri totale negative - pentru cazul în care organizația a avut activitate; Sunt exceptați solicitanții care sunt înființați în anul depunerii cererii de finanțare, cei înființați în anul precedent depunerii cererii de finanțare sau cei care au avut activitatea suspendată conform legii. Totodată sunt exceptați și solicitanții care fac dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau au suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani precedenți depunerii Cererii de finanțare (a se vedea lista documentelor din dosarul cererii de finanțare).Inadmisibilitatea solicitanților în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului alineatele (1 - 5)• - Solicitanții care au săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilită de către o autoritate competentă, sunt inadmisibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp după cum urmează:– 12 luni în situația atribuirii a 9 puncte de încălcare /operator/navă de pescuit pentru infracțiunile prevăzute la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX a R404/2011;– cu încă o lună peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de încălcare.• Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-a comis o încălcare gravă în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.În scopul calculării perioadei de inadmisibilitate, se iau în considerare numai infracțiunile grave comise începând cu 1 ianuarie 2013 și pentru care s-a luat o decizie în sensul paragrafului de mai sus începând cu acea dată.• Dacă punctele de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de pescuit sunt mai puține de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM depuse de către operatorul respectiv sunt admisibile;– Solicitanții care au fost implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sunt inadmisibili pe toată perioada în care operatorul figurează pe listă, dar cel puțin 24 de luni;– Solicitanții ale căror nave de pescuit se află sub pavilionul unor țări identificate drept țări terțe necooperante, astfel cum se prevede la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, sunt inadmisibili pe parcursul întregii perioade în care țara respectivă este inclusă pe listă și, în orice caz, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;– Solicitanții declarați printr-o decizie definitivă emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 12 de luni în cazul unei infracțiuni comise din neglijență gravă și de 24 de luni în cazul unei infracțiuni comise cu intenției.Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an.Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data deciziei definitive formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 3;– Solicitanții declarați printr-o decizie definitivă emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 4 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 24 de luni. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an.Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data deciziei definitive formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 4;– Solicitanții care au comis o fraudă legată de FEP sau de FEPAM, stabilită de o autoritate competentă, nu sunt admisibili pe toată perioada de derulare a FEPAM (până la 31 decembrie 2023). Inadmisibilitatea este stabilită de la data primei decizii definitive de stabilire a fraudei.Inadmisibilitatea solicitanților în temeiul articolului 30 alineatul (2), lit. a OUG 49/2015 cu modificările ulterioare:– Solicitanții care sunt înregistrați în Registrul debitorilor MADR AM POP pentru POP 2007-2013 nu pot depune cereri de finanțare de la data înregistrării debitoului până la achitarea integrală a datoriei față de MADR AM POP, inclusiv a accesoriilor.Solicitanții care își încep activitatea în domeniul acvaculturii prezintă un plan de afaceri și, în cazul în care valoarea investițiilor depășește 50 000 EUR și presupun lucrări de constucții-montaj, un studiu de fezabilitate care include o evaluare a impactului asupra mediului. Sprijinul se acordă doar atunci când existența unor perspective de piață favorabile și durabile pentru produsul respectiv, este susținută de Studiul de piață pentru sectorul pescăresc, publicat pe site-ul www.ampeste.ro, secțiunea POPAM 2014-2020.Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect, un responsabil financiar și un specialist în acvacultură (care să aibă studii și experiență în domeniu) sau poate fi subcontractat total sau parțial în condițiile respectării structurii și calității echipei de management.Beneficiarii finanțării vor îndeplini pe întreaga durată de punere în aplicare a operațiunii și pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăți, cerințele menționate la alineatul (1) literele (a)-(d) articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului3.2. Eligibilitatea proiectuluiPentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:1) să fie implementat pe teritoriul României;2) să conțină activitățile/cheltuieli eligibile prezentate în prezentul ghid;3) cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare se încadrează în perioada 01.01.2014 și până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;4) valoarea eligibilă aferentă unui proiect se încadrează între valoarea minimă și maximă (inclusiv) stabilite prin anunțul de lansare a apelului;5) suma solicitată ca sprijin financiar nerambursabil trebuie să respecte intensitatea ajutorului financiar specific statutului fiecărui solicitant;6) bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categori de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului;7) durata maximă de implementare a proiectului - 24 luni; se calculează de la momentul semnării contractului de finanțare;8) Proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin nerambursabil în Cererea de finanțare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.3.3. Activități eligibileConform Art. 48 din Regulamentului (UE) nr. 508/2014, POPAM poate sprijini:a) investiții productive în acvacultură;b) investiții în diversificarea producției de acvacultură și a speciilor de cultură;c) investiții în modernizarea unităților de acvacultură, inclusiv îmbunătățirea condițiilor de lucru și de siguranță a lucrătorilor din domeniul acvaculturii;d) investiții în îmbunătățirea și modernizarea referitoare la sănătatea și bunăstarea animalelor, inclusiv achiziționarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă;f) investițiile care vizează sporirea calității sau a valorii produselor de acvacultură;g) investiții în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau investițiile menite să prevină depunerea mâlului;h) investiții în diversificarea veniturilor obținute de întreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activități complementare;Sprijinul prevăzut la litera (h) se acordă numai întreprinderilor din domeniul acvaculturii, cu condiția ca activitățile complementare să fie legate de activitatea de acvacultură, respectiv:– procesare, cu condiția ca cel puțin 50% din materia primă să provină din producție proprie;– comercializarea directă - centru de vânzare (magazin pescăresc) direct către consumatorii finali;– activități de alimentație publică;– activități de cazare (exclus hoteluri);– turismul piscicol, turismul pentru pescuitul de agrement, turism legat de observarea păsărilor acvatice, turism educațional referitor la protecția mediului acvatic;– operațiuni care includ reducerea impactului acvaculturii asupra mediului;– activitățile educaționale referitoare la acvacultură.Lista activităților complementare eligibile de mai sus este orientativă. Alte activități decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului în condiții optime, respectând obiectivele măsurii lansate prin acest ghid, cu condiția ca acestea să nu fie aferente unor activități neeligibile sau să nu se regăsească în lista cheltuielilor neeligibile.Se pot realiza investiții în activități complementare cu condiția ca acestea să fie în legătură directă cu activitatea de acvacultură.Sprijinul poate fi acordat pentru creșterea producției și/sau modernizarea întreprinderilor existente din domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi astfel de întreprinderi, cu condiția ca acest lucru să fie în conformitate cu planul strategic național multianual pentru dezvoltarea acvaculturii menționat la articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, postat pe site-ul www.ampeste.ro.În cazul în care operațiunile constau în investiții în echipamente sau infrastructură prin care se asigură îndeplinirea cerințelor viitoare privind mediul, sănătatea umană sau animală, igiena sau bunăstarea animalelor prevăzute de dreptul Uniunii, se poate acorda sprijin până la data la care aceste cerințe devin obligatorii pentru întreprinderile în cauză.Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate potrivit măsurii II.2, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiar de finanțare nerambursabilă pentru minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.Precizări cu privire la structurile de primire turistice:– Structurile de primire turistice trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare;– Beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce obiectivul investițional în circuitul turistic;– Beneficiarul trebuie să respecte cerințele de mediu specifice investițiilor în perimetrul ariilor naturale protejate. În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate înainte de ultima tranșă de plată, proiectul devine neeligibil;– Căsuțele de tip camping vor avea capacitate de cazare de maxim 4 locuri, asigurând o distanță față de celelalte căsuțe de minim 3 m, necesară parcării unei mașini;– În cadrul perimetrului se acceptă construirea unui singur bungalow sau o singură pensiune/vilă turistică/structura de primire cu funcțiuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave maritime și fluviale, cu o capacitate de cazare de maxim 10 camere (20 locuri).Sprijinul nu se acordă creșterii de organisme modificate genetic.Sprijinul nu se acordă operațiunilor care vizează:– transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi;– repopularea directă, cu excepția cazului în care această operațiune este prevăzută în mod explicit de un act juridic al Uniunii ca măsură de conservare sau în cazul repopulării experimentale.În cadrul măsurii sunt obligatorii: • activitățile de informare și publicitate;• activitatea de auditare a proiectului.3.4. Cheltuieli eligibileSprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru activitățile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor din cadrul Cererii de Finantare. Cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este reglementat de HG nr. 347/2016, iar detalierea costurilor eligibile se realizează în conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 816/2016 cu completările și modificările ulterioareCONFORM art. 4 alin (1) din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunior cofinanțate din F.E.P.A.M. prin POPAM 2014-2020Condiție generală de eligibilitate a cheltuielilor(1) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:a) să fie angajată de către beneficiar și plătită efectiv de acesta în condițiile legii între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023, cu condiția ca operațiunea cofinanțată să nu fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 la Autoritatea de Management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar, conform art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepția prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b), c) și d) din Regulamentul nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;c) să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru POPAM și beneficiar;d) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;e) să fie în conformitate cu prevederile programului;f) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.Conform art. 5 din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunior cofinanțate din F.E.P.A.M. prin POPAM 2014-2020(1) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și b), contribuția în natură este considerată eligibilă dacă îndeplinește condițiile impuse de art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) În cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 sunt acceptate ca și contribuție în natură echipamente, instalații și utilaje, terenuri, clădiri și imobile.(3) Contribuția în natură constituită din bunurile prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ și următoarele condiții:a) obiectul contribuției în natură a fost achiziționat sau construit de către beneficiar din alte surse de finanțare decât cele nerambursabile publice;b) bunurile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare;c) contribuția în natură să fie necesară și strict legată de implementarea operațiunii;d) valoarea bunurilor este certificată de un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii, potrivit prevederilor legale în vigoare. în cazul terenurilor valoarea contribuției în natură nu poate depăși limita prevăzută la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.Conform art. 10 din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunior cofinanțate din F.E.P.A.M. prin POPAM 2014-2020(1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de beneficiarul operațiunii, potrivit dispozițiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul operațiunilor finanțate.(3) Instrucțiunile de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.În conformitate cu HG nr. 347/2016 și OMADR nr. 816 /2016 cu modificările și completările ulterioare sunt eligibile următoarele cheltuieli:1. Obținerea și amenajarea terenului, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 6, secțiunea 1 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 cu excepția:plata concesiunii (redevenței) pe durata realizării lucrărilor; exproprieri și despăgubiri; schimbarea regimului juridic al terenului; scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol; cheltuieli de aceeași natură, prevăzute de lege; devieri de cursuri de apă; strămutări de localități; strămutări de monumente istorice; descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuției obiectivului de investiții (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic național); reintroducerea în circuitul agricol a suprafețelor scoase temporar din uz; Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament).2. Asigurarea utilităților necesare, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 6, secțiunea 2 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 cu excepția: căi ferate industriale;3. Proiectare și asistență tehnică, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 6, secțiunea 3 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, precum și cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare, cu excepția cheltuielilor pentru avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu;4. Cheltuieli pentru investiția de bază, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 6, secțiunea 4 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016;5. Alte cheltuieli, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 6, secțiunea 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 cu excepția: comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare;6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr.6, secțiunea 6 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016;7. Cheltuieli cu amortizarea, astfel cum prevede Art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;8. Cheltuieli cu leasing-ul, astfel cum prevede Art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;9. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum prevede la Art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;10. Cheltuieli privind taxele, astfel cum sunt prevăzute la pct. 3, din Capitolul I din Anexă la Ord. 816/2017 cu modificări și complementări;11. Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor, astfel cum prevede pct. 4, din Capitolul I din Anexă la Ord. 816/2017 cu modificări și complementări și cheltuieli aferente garanțiilor emise de o institutie bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevazute la art 11. din HG 347/2016;12. Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale MYSMIS;13. Contribuția în natură.[ ] Contribuția proprie aferentă terenului.[ ] Contribuția proprie pentru investiția de bazăÎn conformitate cu HG nr. 347/2016 și OMADR nr. 816 /2016 cu modificările și completările ulterioare sunt eligibile următoarele cheltuieli specifice:1. Cheltuieli pentru construirea de noi ferme de acvacultură;2. Cheltuieli pentru modernizarea și reabilitarea unităților de acvacultură prin investiții pentru refacerea digurilor, refacerea și/sau îmbunătățirea circuitului de alimentare și/sau evacuare a apei tehnologice, canalelor și infrastructurii de pescuit, echipamente de pompare, construirea și modernizarea stațiilor de reproducere;3. Cheltuieli cu achiziția de echipamente pentru îndepărtarea mâlului sau menite să prevină depunerea mâlului;4. Cheltuieli cu achiziția de unelte de pescuit;5. Cheltuieli cu achiziția de ambarcațiuni pentru furajare, recoltarea și transportul peștelui;6. Cheltuieli pentru achiziționarea de echipamente și instalații pentru producerea furajelor;7. Cheltuieli pentru realizarea de investiții specifice activității de procesare a peștelui, cu condiția ca cel puțin 50% din materia primă să provină din producție proprie.8. Cheltuieli pentru construirea sau amenajarea unui centru de vânzare (magazin pescăresc) direct către consumatorii finali;9. Cheltuieli pentru realizarea/amenajarea de capacități de depozitare a peștelui și a subproduselor din pește, prin investiții noi sau adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;10. Cheltuieli pentru realizarea de drumuri și platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvacultură;11. Cheltuieli pentru construirea și/sau modernizarea depozitelor de furaje;12. Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă;13. Cheltuieli cu amenajarea de standuri și pontoane pentru pescuitul recreativ-sportiv;14. Cheltuieli cu achiziția de ambarcațiuni cu destinație recreativă;15. Cheltuieli pentru investiții necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcațiuni;16. Cheltuieli pentru restaurant cu specific pescăresc pe raza orașului sau comunei unde se află unitatea de acvacultură:a) cheltuieli pentru investiții noi;b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;c) cheltuieli cu achiziția de dotări specifice restaurantelor.17. Cheltuieli pentru amenajarea spațiilor de cazare în interiorul fermei, în legătură cu pescuitul recreativ-sportiv:a) cheltuieli pentru investiții noi;b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;c) cheltuieli cu achiziția de dotări specifice spațiilor de cazare.18. Cheltuieli pentru realizarea de marcaje de orientare și de promovare a turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv;19. Cheltuieli cu amenajarea unor spații pentru activități educaționale;20. Cheltuieli necesare desfășurării de activități educative care privesc pescuitul;21. Cheltuieli necesare realizării de tabere tematice pentru copii în zonele de pescuit;22. Cheltuieli pentru construirea de observatoare în vederea studierii păsărilor acvatice;23. Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport, categoria N - autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul mărfurilor conform Directivei 2007/46/CE, pentru transportul peștelui viu, peștelui proaspăt, a produselor rezultate în urma procesării și aprovizionarea cu materii prime, care să fie folosite pentru unitatea de acvacultură;24. Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport, categoria O - remorci concepute și construite în principal pentru transportul mărfurilor, conform Directivei 2007/46/CE, care să fie folosite pentru unitatea de acvacultură;25. Cheltuieli pentru achiziționarea de tehnologii noi și know-how;26. Cheltuieli pentru achiziționarea de mașini, utilaje (inclusiv utilaje agricole) și echipamente folosite la întreținerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultură;27. Cheltuieli cu achiziționarea de utilaje și echipamente pentru menținerea și monitorizarea în condiții optime a biomediului acvatic;28. Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente și instalații pentru colectarea și gestionarea deșeurilor din unitățile de acvacultură;29. Cheltuieli privind achiziționarea de software și sisteme de monitorizare;30. Cheltuieli privind primele de asigurare a investițiilor pentru perioada de implementare (execuție) a proiectului;31. Cheltuieli pentru investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, biomasă, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca o componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, nu mai mult de 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;32. Cheltuieli pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru și de siguranță a lucrătorilor din domeniului acvaculturii;33. Cheltuieli privind eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei, astfel cum sunt prevăzute la Secțiunea 11: K. Măsura II.3 Capitol III din Anexă la Ord. 816/2017 cu modificări și complementări, în limita a maxim 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului.Pentru proiectele care prevăd diversificarea activității prin realizarea de A investiții privind:– activități de alimentație publică;– activități de cazare;– turismul piscicol, turismul pentru pescuitul recreativ-sportiv, turism legat de observarea păsărilor acvatice, turism educațional referitor la protecția mediului acvatic;– servicii de mediu aferente acvaculturii;– activitățile educaționale referitoare la acvacultură.– cheltuielile totale eligibile nu pot depăși suma de 400.000 EURO (echivalentul în LEI la cursul de schimb valutar €/RON afișat de către INFOREURO la data lansării apelului).Categoriile de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finanțare depuse în cadrul acestui apel sunt detaliate astfel:1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului (Cheltuiala cu achiziția terenului este eligibilă în cuantum de maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii).Pentru cheltuielile menționate în cadrul acestui capitol trebuie respectate prevederile Art. 7 din HG nr. 347/2016.Art. 7(1) Costul achiziției de teren cu sau fără construcții este eligibil în limita a 10%, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii, potrivit art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) Terenul prevăzut la alin. (1) este utilizat pentru destinația stabilită în cadrul operațiunii finanțate, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractul de finanțare. În caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie fondurile nerambursabile aferente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.(3) În cazul în care se achiziționează o clădire în vederea demolării și utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operațiunii, este eligibil numai costul achiziției terenului, dacă respectă prevederile alin. (1) și alin. (2).În cadrul acestei categorii de cheltuieli se cuprind:1.1. Obținerea terenului: Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri.1.2. Amenajarea terenuluiSe includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate; sistematizări pe verticală; accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin; drenaje; epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază); lucrări pentru pregătirea amplasamentului.1.3. Amenajări pentru protecția mediului și/sau aducerea la starea inițialăSe includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi, și lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.2. Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investițiiSe includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnicăInclud:3.1. Studii - cuprind cheltuieli pentru:3.1.1. Studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție);3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului;3.1.3. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției3.2. Documentații suport și cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri și autorizații, respectiv: obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism;obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare; obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie; obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; obținerea avizului de protecție civilă; alte avize, acorduri și autorizații3.3. Expertiză tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică;3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor3.5. Proiectare: Cuprinde cheltuielile pentru:3.5.1. tema de proiectare;3.5.2. studiu de prefezabilitate;3.5.3. studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general;3.5.4. documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor;3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;3.5.6. proiect tehnic și detalii de execuție.3.6. Organizarea procedurilor de achizițieCuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice: cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți); cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare; anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică; cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice.3.7. Consultanță: Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiții;3.7.2. auditul financiar.3.8. Asistență tehnică: Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:3.8.1. asistență tehnică din partea proiectantului– pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);– pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;3.8.2. dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat.3.9. Cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțareConform ART.13 din HG nr. 347/2016,Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, dacă operațiunea prevede construcții-montaj sau 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj.4. Cheltuieli pentru investiția de bază4.1. Construcții și instalațiiSe cuprind:4.1.1. Cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție. Proiectantul va delimita obiectele de construcții din cadrul obiectivului de investiții și va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție se regăsesc în devizul pe obiect. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție sunt estimate prin devizul pe obiect, conform anexa 8 din HG nr. 907/2017.4.1.2. Achiziții de construcții.Conform Art. 8 din HG nr. 347/2016,Costul de achiziție al construcțiilor, cu excepția cazului prevăzut la art. 7 alin. (3), inclusiv terenul pe care se află construcția, este eligibil dacă sunt îndeplinite cumulativ prevederile art. 4 și următoarele condiții specifice:a) construcția nu a fost achiziționată/construită prin intermediul unei finanțări nerambursabile publice în ultimii 5 ani;b) construcția este strict necesară implementării operațiunii;c) se certifică de către un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii că prețul/costul de achiziție al construcțiilor, inclusiv terenul pe care se află construcția, nu depășește valoarea de piață;d) construcțiile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul beneficiar, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare.Costul de achiziție al construcțiilor este eligibil în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii.4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - Se cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport - Se includ cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.5. Dotări - Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.6. Active necorporale - Se cuprind cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.5. Alte cheltuieli5.1. Organizarea de șantier - Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții-montaj, din punct de vedere tehnologic și organizatoric.5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcții existente pentru vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier; platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; grupuri sanitare; rampe de spălare auto; depozite pentru materiale; fundații pentru macarale; rețele electrice de iluminat și forță; căi de acces auto și căi ferate; branșamente/racorduri la utilități; împrejmuiri; panouri de prezentare; pichete de incendiu; cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului - Se cuprind cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier; taxe de amplasament; închirieri semne de circulație ;întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene; contractele de asistență cu poliția rutieră; contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare; taxe depozit ecologic; taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general; costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor; costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora; paza șantierului; asigurarea pompierului autorizat; cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier.5.2. Comisioane, cote, taxeSe cuprind, după caz:5.2.1. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată,5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;5.2.3. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor;5.2.4. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare;5.2.5. alte taxe.5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute - Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8 și 4 ale devizului general, în funcție de natura și complexitatea lucrărilor astfel:– 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții;– 20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă.5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitateCuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes public6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste6.1. Pregătirea personalului de exploatare - Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor;6.2. Probe tehnologice și teste - Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor.În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea7. Cheltuieli cu amortizareaConform Art. 6 din HG nr. 347/2016,Prin excepție de la prevederile Art. 4, Alin. (1), lit a, amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi aplicabile de la Art. 4 și pe cele ale Art. 69, alin.2 din Regulamentul UE 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.În situația activelor care fac obiectul investiției de bază, dacă acestea au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.Sunt eligibile cheltuielile cu amortizarea pentru activele care fac obiectul investiției de bază, astfel:– activele care constituie contribuția în natură;– alte active deținute de solicitant care intră în obiectul investiției de bază, care nu sunt aduse în aport în natură și la a căror achiziționare nu au contribuit granturile publice.Acest tip de cheltuială este eligibilă doar pe perioada de implementare a proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.8. Cheltuieli cu leasing-ulConform Art. 9 din HG nr. 347/2016,În cazul leasingului financiar, cheltuielile sunt eligibile în situația în care sunt îndeplinite cumulativ prevederile Art.4 și următoarele condiții specifice:a) beneficiarul operațiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul contractului de leasing;b) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing și sunt justificate cu documente contabile;c) în cazul achiziționării bunului, valoarea cumulată a ratelor de leasing rambursată nu depășește valoarea de intrare a bunului în contabilitatea proiectului;d) sunt respectate prevederile art. 10;e) beneficiarul este obligat să devină proprietar al bunului care face obiectul leasingului financiar, în maxim 5 ani de la efectuarea ultimei plăți de către autoritatea de management în cadrul contractului de finanțare.9. Cheltuieli cu echipa de implementare, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii.Conform Art. 13, alin. 2 din HG nr. 347/2016,2. Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real și definitiv suportate de către beneficiar, în limita:a) a maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care prevede constucții-montaj;b) și a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care nu prevede constucții-montaj.10. Cheltuieli bancare și pentru obținere garanții, includ:– Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor astfel cum prevede pct. 4 din Capitolul I din Anexa la Ordinul 816/2016 cu modificările și completările ulterioare;– Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016.Conform art. 11 HG nr. 347/2016,(1) Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor sunt eligibile în situația în care implementarea unei operațiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerință obligatorie printr-o clauză explicită în contractul de finanțare.(2) Dobânda rezultată din operațiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile bancare.(3) Costurile garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară înregistrată în registrul special al Băncii Naționale a României sau ale polițelor de asigurare, sunt eligibile în situația în care garanțiile/polițele de asigurare sunt necesare, potrivit legislației naționale sau a Uniunii Europene.11. Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014 (active necorporale)12. Contribuție în natură– Contribuția proprie aferentă terenului;– Contribuia proprie pentru investiția de bazăConform Art. 4, alin. 2 (2) și (3) din HG nr. 347/2016(2) Cheltuielile aferente subcontractării/subantreprizei sunt eligibile în limita a maximum 30% din valoarea totală eligibilă a contractului de lucrări și/sau antrepriză.(3) Cheltuielile aferente subcontractării de servicii sunt eligibile în limita a maxim 40% din valoarea totală eligibilă a contractului de serviciiCHELTUIELI NEELIGIBILECONFORM Art. 12 și Art. 16 din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din F.E.P.A.M. prin POPAM 2014-2020Art. 12 Dobânzile debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare, nu sunt eligibile pentru cofinanțarea din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime.Art. 16a) cheltuielile cu achiziția de terenuri cu sau fără construcții, care depășesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;b) cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) și c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;c) cheltuielile aferente activităților prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;d) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;e) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin Ghidul solicitantului;f) cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;g) costul achiziționării de bunuri/echipamente de ocazie;Cheltuielile cu achiziția construcțiilor, care depășesc limita a 50% din totalul cheltuielilor sunt neeligibile.4. CEREREA DE FINANȚAREÎn această secțiune regăsiți informații despre modul de întocmire, înregistrare a cererii de finanțare și documentele ce trebuie atașate cererii de finanțare.4.1. Întocmirea cererii de finanțareCererea de finanțare se va completa urmărind "Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare", Anexa 1 la ghidul solicitantului, precum și tutorialele și instrucțiunile pe care le puteți găsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.Cererea de finanțare (formularul cererii de finanțare și anexele acesteia) trebuie să fie întocmită în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar, o atenție sporită la scanarea anumitor documente (e.g. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțareDosarul Cererii de finanțare va cuprinde următoarele documente scanate ce se vor atașate cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS a Cererii de finanțare:
  1.Anexa A - Declarația de angajamentAnexa B - Declarație pe propria răspundere privind dubla finanțareAnexa C - Declarația de eligibilitateAnexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanseAnexa E - Declarație în conformitate cu art. 10, din Reg. UE 508/2014Anexa F - Declarație privind nedeductibilitatea TVAAnexa G - Declarație privind încadrarea în categoria IMMAnexa H - Bugetul indicativ al proiectului
  2.Actele constitutive pentru asociațiile înființate conform legii- Act constitutiv, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul;- Statut, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul;*Se recomandă anexarea la Cererea de finanțare a unui act constitutiv consolidat (care suprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare). Informațiile din Actul constitutiv consolidat/Actul constitutiv împreună cu toate modificările acestuia, trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor.**Pentru solicitanții care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 44/2008 verificarea se realizează de către DGP - AM POPAM prin consultarea on-line a portalului Oficiului Național al Registrului Comerțului.
  3.Certificat cu datele din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor eliberat de Judecătoria pe raza căreia este înregistrat Asociația, pentru Asociațiile/ONG-urile înființate conform legii, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare
  4.Hotărârea Adunării Generale a Asociaților/ Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate/ întreprinderi individuale/ membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului.
  5.Ultimul Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală/dovada(recipisă), transmitere on-line, după caz, sauDeclarație de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, conform legii, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului.Se vor accepta bilanțuri având capitalurile totale negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanțurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.* Solicitantul înființat în anul în care depune Cererea de finanțare precum și cel înființat în anul anterior depunerii cererii de finanțare nu trebuie să prezinte documentele mai sus menționate
  6.Declarația specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii cererii, înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare Pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale (II)/ întreprinderi familiale (IF) - Declarația 200
  7.În funcție de specificul investiției se vor depune următoarele seturi de documente:I. Pentru proiectele de investiții care prevăd lucrări de construcții montaj:- Anexa 9 - Planul de afaceri împreună cu:a) Studiul de fezabilitate însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016 în cazul proiectelor cu lucrări de construcții-montaj;saub) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții însoțită de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd intervenții la construcțiile existente;sauc) Studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016 în cazul obiectivelor mixte de investiții;II. Pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții montaj: Anexa 8 - Memoriul justificativExcepție: În cazul solicitanților care își încep activitatea în domeniul acvaculturii, proiectul presupune doar achiziția de echipamente iar valoarea investiției nu depășește 50.000 EUR se va prezenta doar Anexa 9 - Planul de afaceri.
  8.Anexa 10 - Anexe financiare (după machetele în format word și excel, semnate și scanate în format pdf) pentru proiectele cu valoarea totală eligibilă de până la 1.000.000 EUR întocmită conform Anexei 11 - Precizarea ipotezelor care au stat la baza întocmirii proiecțiilor financiare;SauAnexa 13 - Anexe financiare (după machetele în format word și excel, semnate și scanate în format pdf) - pentru proiectele cu valoarea totală eligibilă de peste 1.000.000 EUR întocmită conform Anexei 11 - Precizarea ipotezelor care au stat la baza întocmirii proiecțiilor financiare;
  9.Pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 132.519 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 132.519 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect.Pentru lucrările propuse a se achiziționa se vor atașa minim două oferte pentru valoarea estimativă ce depășește 441.730 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă în cazul în care valoarea estimativă este mai mică de 441.730 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect.Pentru ofertele indicative de preț prezentate se vor respecta detaliile menționate în secțiunile -Descrierea investiției și Costurile estimative ale investiției-din Studiul de fezabilitate, respectiv Anexa 8-Memoriul justificativ.Ofertele indicative de preț vor avea menționată valoarea aferentă montajului (după caz).Ofertele indicative de preț trebuie să fie în perioada de valabilitate la data înregistrării cererii de finanțare în sistemul My SMIS.
  10.Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra activelor pe care se fac investițiile.sauCopie legalizată a Contractului de închiriere, superficie sau concesiune, din care să rezulte dreptul de folosință asupra clădirilor/terenului/luciu de apă pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor acoperi perioada de timp din momentul încheierii contractului și finalizarea monitorizării) în care este stipulat acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investiției.
  11.Extrase de carte funciară pentru informare de dată recentă (emise cu maxim 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare), din care să rezulte că imobilele sunt libere de sarcini*Pentru proiectele care includ doar servicii si/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării nu se solicită extras de carte funciară.**Pentru proiectele care prevăd construcții montaj și/sau contribuție în natură, se vor prezenta extrase de carte funciară, din care să rezulte că terenurile și imobilele trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare.
  12.Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a terenului/imobilelor achiziționate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare).
  13.Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a contribuției în natură, conform art. 69, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare).
  14.Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect, responsabil financiar și a specialistului în acvacultură) se vor prezenta următoarele documente:CV-ul, model EUROPASS, însoțit de Diploma de studii / Diplome de calificare/specializare. Pentru specialistul în acvacultură trebuie depuse documente din care să reiasă o vechime în domeniu de 1 an.și/sauPortofoliul activităților firmei care realizează managementul de proiect.
  15.Licența de acvacultură pentru unitățile funcționale care solicită sprijin pentru modernizare și/sau extindere.
  16.Contractul de leasing, pentru construcțiile și/sau echipamentele ce face parte integrantă din investiție - (dacă este cazul)
  17.Cazierul judiciar al solicitantului.
  18.Document justificativ privind asigurarea cofinanțării investiției (dacă este cazul).
  19.Dovada înscrierii solicitantului în Registrul CITES - conform HG nr. 1191/24.11.2010 privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii și a caviarului obținut din activități de acvacultură și de marcare prin etichetare a caviarului (dacă este cazul)
  Este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AM । POPAM www.ampeste.ro. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau - declarații duce la respingerea Cererii de finanțare în etapa evaluării conformității administrative.Fiecare document solicitat în Lista documentelor dosarului Cererii de finanțare va avea atașată semnătura electronică a reprezentantului legal al solicitantului.
  4.3. Înregistrarea Cererii de finanțareÎnregistrarea se va efectua online prin completarea tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS și după ce ați apăsat butonul Vizualizare proiect care va avea ca efect generarea Cererii de finanțare cu toate datele introduse si salvate în funcțiile anterioare si transmiterea acesteia.Transmiterea cererii de finanțare se va face apăsând butonul Transmitere proiect.Această funcție presupune parcurgerea următorilor pasi:pas 1 - se selectează funcția "Transmitere proiect";pas 2 - se apasă butonul "Blocare editare proiect";pas 3 - se confirmă continuarea procesului;pas 4 - se poate genera cererea de finanțare în format pdf;pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;Fiecare Cerere de finanțare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS.Nici un dosar al Cererii de finanțare nu va fi luat în considerare dacă data și ora limită pentru depunerea acestuia au fost depășite, acest fapt determinând respingerea acestuia.În cazul constării unor discrepanțe/omisiuni/erori de calcul, Autoritatea de Management poate solicita clarificări/informații suplimentare o singură dată în cadrul fiecărei etape de analiză a solicitărilor de finanțare.Clarificările/informațiile suplimentare solicitate vor fi transmise pe suport de hârtie la adresele Centrelor regionale în raza căruia se află solicitantul sau la adresa DGP - AMPOPAM, după caz, până la disponibilitatea acestor module în sistemul on-line My SMIS, ulterior acestea vor fi transmise prin aplicația My SMIS.Solicitantul poate renunța la cererea de finanțare în orice moment, în timpul procesului de analiză prin transmiterea către DGP-AMPOPAM a unei solicitări de renunțare (Anexa 16). Solicitarea de renunțare este aprobată de către directorul general al DGP-AMPOPAM, ceea ce implică intreruperea procesului de analiză a cererii de finanțare.
  5. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚAREVerificarea conformității administrative și eligibilității Cererii de finanțare se realizează conform listei de întrebări din Anexa 2C, de către experții CR - POPAM/ANPA nominalizați.Experții CR - POPAM/ANPA pot solicita informații suplimentare (Anexa 6), dacă pe parcursul verificărilor de conformitate si eligibilitate se constată că acest lucru este necesar. Informațiile suplimentare se vor solicita de către experții evaluatori în scris, iar răspunsul va fi transmis în scris (la adresa centrului regional pe raza căruia se realizează implementarea proiectului, conform înscrisurilor de la pagina 10 ale prezentului Ghid), până la disponibilitatea acestor module în sistemul on-line My SMIS, ulterior acestea vor fi solicitate și transmise prin aplicația My SMIS. Adresele de email la care vor putea fi transmise răspunsurile vor fi cele de pe care vor fi transmise notificările.Dacă cel puțin o condiție de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă.Solicitanții pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformității administrative/eligibilității, conform prevederilor Capitolului 7. Contestații din prezentul ghid.Contestatarul nu poate să depună documente noi care să completeze sau să modifice sau să înlocuiească conținutul cererii de finanțare.6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARESesiunea pentru depunerea Cererilor de finanțare este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.Evaluarea Cererilor de finanțare se realizează în mod continuu, după verificarea conformității administrative și a eligibilității, pentru toate cererile primite în termenul de depunere. Dacă pe parcursul procesului de evaluare și selecție se constată necesitatea solicitării unor informații suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora în baza unei Notificări de solicitare a informațiilor suplimentare - Anexa 6 la prezentul ghid.6.1. Evaluarea cererii de finanțareCererile de finanțare sunt evaluate din punct de vedere calitativ, economic și tehnic, de către experții DGP-AMPOPAM pe baza grilei de evaluare, Anexa 3 și Anexa 4.În cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert evaluator utilizând un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform Criteriilor de selecție, aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM), Anexa 5.În situația în care solicitantul va prezenta la momentul depunerii cererii de finanțare un document justificativ (raport de evaluare pentru aportul în natură, extras de cont cu blocarea sumei sau contract de finanțare) privind asigurarea - cofinanțării investiției, acesta va fi punctat în conformitate cu criteriul 4 din Anexa 5 - Criterii de selecție.Cererile de finanțare care nu realizează minim 20 puncte sunt eliminate din procesul de selecție.Cererile de finanțare depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării (cele cu aviz ADI ITI DD) vor intra în competiție între ele pe bugetul alocat ITI în cadrul acestei sesiuni, iar celelalte solicitări de finanțare pe restul bugetului alocat sesiunii.În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare ce au avizul de conformitate eliberat de ADI ITI DD, depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării nu se contractează întreaga sumă alocată, diferența rămasă necontractată se realocă pentru celelalte solicitări de finanțare din cadrul competiției naționale.În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare depuse în cadrul ITI se contractează întreaga sumă alocată ramânând solicitări de finanțare neacoperite, diferența necesară va fi acoperită din cadrul alocării competiției nationale, în situația în care rămân fonduri disponibile urmare acestei selecții (inclusiv rezolvarea contestațiilor).Fondurile neutilizate urmare selecției naționale vor putea fi utilizate în mod flexibil pentru proiectele depuse în cadrul ITI DD care au depășit alocările apelurilor dedicate până la concurența sumei totale alocate în POPAM pentru ITI DD.Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanțare se va efectua în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de ”Evaluare flux scurt” (elaborată de MDRAPFE).Până la funcționarea sistemului informatic SMIS aferent modulului de evaluare tehnico- economică a cererilor de finanțare, documentele rezultate în urma verificărilor se vor realiza pe suport de hârtie. în acest caz, corespondența se va face în scris/e-mail, iar răspunsul va fi transmis de solicitant prin poștă la adresa indicată în solicitare sau, prin e-mail la adresa de poștă elctronică de la care solicitantul a primit notificarea.Experții evaluatori pot solicita o singură dată informații suplimentare în cazul în care dosarul Cererii de finanțare conține informații contradictorii în interiorul lui, precum și în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele generale și devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect. Informațiile suplimentare vor fi solicitate în scris până la disponibilitatea acestor module în sistemul on-line My SMIS, ulterior acestea vor fi solicitate prin aplicația My SMIS.În etapa de evaluare calitativă, experții evaluatori pot recomanda modificarea bugetului proiectului în aensul reducerii acestuia, astfel:• cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca eligibile și/sau• cu valoarea cheltuielilor potențial eligibile dar care:– fie nu au legătură directă cu activitățile propuse,– fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului,– fie sunt disproporționate în raport cu obiectivul proiectului,– fie nu sunt rezonabile.În cazul în care diminuarea bugetului depășește 20% din valoarea solicitată spre A finanțare, cererea de finanțare este respinsă, cu exceptia cazului în care această diminuare intervine ca urmare a neacceptării contribuției în natură aduse de solicitant.Beneficiarul are obligația de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul A fiecărei linii din bugetul estimativ la data întocmirii acestuia (valoarea J- cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată, Autoritatea Contractantă nefiind obligată să o ramburseze).6.2. Selecția cererii de finanțareSelecția Cererilor de finanțare se va realiza după încheierea etapei de evaluare tehnică și economică a tuturor Cererilor de finanțare depuse în cadrul sesiunii.Selecția Cererilor de finanțare se va realiza în baza procesului de evaluare calitativă, economică și tehnică, conform grilelor de evaluare (Anexa 3 și Anexa 4) și a Criteriilor de selecție prezentate în Anexa 5, în conformitate cu Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea Cererilor de finanțare, publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.Proiectele care prevăd diversificarea veniturilor obținute prin dezvoltarea A activităților complementare și pentru care CIFRA DE AFACERI din activități complementare depășesc 50% din TOTAL CIFRA DE AFACERI generată de către proiect, nu vor puncta la criteriul nr. 3 din cadrul Anexei nr. 5.Proiectele care prezintă soluții tehnice nerealiste sau solicitanții nu acceptă recomandările experților pot fi respinse.În urma selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanțare, în ordinea punctajului obținut, ce va fi făcută publică pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.Solicitanții vor fi notificați după publicarea listei pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.Solicitanții vor putea contesta rezultatul în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neselectarea cererii de finanțare dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul www.ampeste.ro.Solicitanții care au fost selectați vor fi notificați să prezinte în termen de maxim 15 zile lucrătoare următoarele documente:Lista documentelor solicitate în vederea contractării
  1.- Certificat cu datele din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor eliberat de Judecătoria pe raza căreia este înregistrat Asociația, pentru Asociațiile/ONG-urile înființate conform legii, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de data depunerii la DGP Am POPAM - în original prin care se face dovada ca solicitantul nu se află în stare de dizolvare, faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeasi natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale.Verificarea pentru beneficiarii care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 44/2008 se realizează de către DGP - AM POPAM prin consultarea on-line a portalului Oficiului Național al Registrului Comerțului.
  2.Certificat/Certificate privind taxele și impozitele locale, valabile la data depunerii acestora, emise de primăriile pe raza cărora solicitantul își are sediul social și punctul de lucru unde urmează a se realiza proiectul (dacă este cazul) - în original, din care să rezulte că nu are taxe și impozite locale restante
  3.Certificatul de atestare fiscală, în termen de valabilitate, emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului - în original, din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul statului sau nu înregistrează obligații de plată nete ce depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni.* Certificatul de atestare fiscală trebuie să aibă completată secțiunea C "Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile"
  4.Contract individual de muncă, contract de prestări servicii pentru managerul de proiect, responsabilul financiar și a specialistului în acvacultură sau contract de prestări servicii cu firmă de consultanță care realizează managementul de proiect, pe perioada de implementare și monitorizare a proiectului - în copie cu mențiunea “Conform cu originalul”
  5.Copia actului de identitate a reprezentantului legal cu mențiunea “Conform cu originalul”
  6.Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea - după caz.
  7.Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) - Anexa 14
  8.Solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială - după caz
  9.Formular de identificare financiară cu datele de identificare ale trezoreriei/băncii și ale contului solicitantului - în original,
  Este obligatorie prezentarea documentelor în termen de 15 zile lucrătoare din momentul primirii notificării. În situația în care aceste documente nu se vor prezenta în termenul precizat, cererea este respinsă. Documentele menționate în Lista documentelor solicitate în vederea contractării vor fi prezentate în forma solicitată pânâ când aplicația My SMIS este operațională și pe segmentul de contractare. Odată devenită operațională aplicația My SMIS, documentele originale vor fi scanate și atașate contractului. Vă recomandăm pentru pregătirea documentelor solicitate în această etapă să consultați Anexa 2 S.Finalizarea selecției se va realiza în conformitate cu Manualul de proceduri pentru evaluarea și selectarea Cererilor de finanțare. Dacă cel puțin o condiție din lista de verificare nu este îndeplinită, Cererea de finanțare este respinsă.După verificare se va întocmi Lista Cererilor de finanțare selectate în vederea finanțării ce va fi publicată pe site www.ampeste.ro și solicitantul va fi notificat în acest sens.Pentru fiecare Cerere de finanțare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanțare. Solicitantul va fi notificat cu privire la perioada în care reprezentantul legal/împuternicitul se poate prezenta la sediul DGP-AM POPAM pentru semnarea Contractului de finanțare.Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Cererea de finanțare și pentru care a primit punctaj la selecție, devin condiții obligatorii pentru menținerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare. Criterul, număr de locuri muncă create/menținute, asumat prin crerea de finanțare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectuluiObligațiile specifice ale beneficiarului.Contractul de finanțare va cuprinde și următoarele clauze specifice:• Proiectul tehnic va fi depus în termen de maxim 4 luni de la semnarea contractului de finanțare și va fi realizat în conformitate cu varianta selectată în cadrul studiului de fezabilitate din cererea de finanțare;• Autorizația de construire va fi depusă odată cu prima cerere de rambursare;• Beneficiarii prezintă prima cerere de rambursare/plată însoțită de documente justificative în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanțare în cazul proiectelor pentru investiții care nu prevăd construcții montaj, respectiv în termen de 6 luni în cazul proiectelor pentru investiții care prevăd construcții-montaj;• Contractul de finanțare va cuprinde o clauză suspensivă referitoare la dovada privind asigurarea cofinanțării investiției, în cazul în care dovada nu a fost depusă odată cu cererea de finanțare, în cuantum de minim 20% din valoarea de cofinanțare. în termen de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenței acestei cofinanțări în termenul specificat, în caz contrar contractul de finanțare se reziliază;• Contractul va cuprinde și alte clauze cu privire la achizițiile private ale beneficiarilor (conform Manualului de procedură privind achizițiile și a prevederilor legale în vigoare la data achiziției);• Contractul va cuprinde obligații privind respectarea procedurii de rambursare a cheltuielilor (completarea cererii de rambursare și documente doveditoare) conform procedurii în vigoare;• Contractul va cuprinde și clauze specifice cu privire la obligația beneficiarului de a păstra în bune condiții toate documentele originale privind implementarea proiectului, inclusiv documentele contabile;• Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit și al departamentelor de specialitate din cadrul UE în limitele competențelor ce le revin;• În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura insolvenței/ falimentului, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/ autorizațiile/ avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realității, AMPOPAM poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, și în conformitate cu dispozițiile contractuale. Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condițiile de eligibilitate și selecție a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporțional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de Finantare, AMPOPAM poate suspenda contractul și/ sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă;• Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării și după avizarea favorabilă de către DGP-AMPOPAM a unei proceduri de achiziții;• Orice modificare care privește sediul social, contul, datele de contract, calitatea de reprezentant legal, se face prin notificarea autorității contractante și depunerea de documente doveditoare. Autoritatea contractantă va analiza solicitarea și în situația în care constată neconcordanțe va fi respinsă;• Pentru proiectele la care cheltuielile eligibile sunt mai mari de 1.000.000 EUR, în situația în care, pe perioada de monitorizare a contractului se constată de către organele de control și alte venituri nete decât cele declarate, Autoritatea de management recuperează aceste sume cu aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  7. CONTESTAȚIIÎn cadrul acestei secțiuni veți putea găsi informații cu privire la contestații (conform Manualului de procedura pentru contestații în vigoare la data depunerii contestației, publicat pe site-ul www.ampeste.ro).Contestația poate avea ca subiect:– declararea ca neconformă a cererii de finanțare;– declararea ca neeligibilă a cererii de finanțare;– rezultatul “RESPINS” al evaluării calitative și/sau punctajul total obținut în urma procesului de evaluare tehnico-financiară;– respingerea cererii de finanțare în etapa precontractuală;– respingerea solicitării de modificare a contractului de finanțare nerambursabilă;– respingerea unui dosar de achiziție a beneficiarului / act adițional la un contract al beneficiarului, care deja a primit un aviz favorabil;Termenele de depunere a contestațiilor.Depunerea contestației privind neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanțare nu va putea depăși termenul de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanțare (Anexa 4 a Manualului de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare în vigoare la data documentului).Solicitantul poate face contestație, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării prin care se comunică rezultatul “RESPINS” al evaluării calitative și punctajul obținut (Anexa 4.1 a Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare în vigoare la data documentului), dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la postarea pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro a Listei cererilor de finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obținut.Contestația privind respingerea cererii de finanțare în etapa precontractuală se poate face în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de respingere (Anexa 4.4 a Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare în vigoare la data documentului).Respingerea solicitării de întocmire a unui act adițional poate fi contestată de către beneficiar în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de respingere.Contestația privind neavizarea unui dosar de achiziție / act adițional la un contract care deja a primit un aviz favorabil a beneficiarului se poate face în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de neavizare.Contestațiile care nu îndeplinesc condițiile privind termenul de depunere, obiectul și cuprinsul acestora vor fi respinse fără a se cerceta motivele de fapt și de drept invocate.Contestația se poate transmite:– la sediul DGP-AMPOPAM, bd. Carol I nr.2-4, sector 3, București.– prin e-mail, semnată electronic, la adresa contestatii.popam@madr.ro.Termenul de depunere a contestației este același indiferent de modalitatea de transmitere.Orice contestație trimisă la o altă adresă decât cea menționată mai sus, sau după termenul de depunere, nu va fi luată în considerare.Obiectul contestației– motivele de declarare ca neconformă administrativ / neeligibilă a cererii de finanțare enumerate în notificarea cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanțare;– rezultatul “RESPINS” al evaluării calitative și/sau punctajul obținut în urma procesului de evaluare tehnico-financiară punctajul, cu specificarea denumirii criteriului/subcriteriului de selecție, așa cum este menționat în notificarea prin care se comunică rezultatul “RESPINS” al evaluării calitative și punctajul obținut;– considerentele de respingere enumerate în notificarea de respingere în etapa precontractuală;– motivele de respingere enumerate în notificarea de respingere a solicitării de modificare a contractului de finanțare nerambursabilă;– motivele de respingere enumerate în notificarea de neavizare a unui dosar de achiziție/ act adițional la un contract care deja a primit un aviz favorabil a beneficiarului.Contestația se formulează în scris și trebuie să cuprindă:– datele de identificare ale contestatarului: denumire, adresa, numele persoanei care reprezintă contestatorul și calitatea ei;– codul SMIS al cererii de finanțare;– obiectul contestației;– motivele de fapt (documentele depuse, interpretarea acestora) și de drept (dispoziții legislative naționale sau comunitare).La contestație se vor alătura copii ale înscrisurilor de care contestatarul înțelege a se folosi în motivarea contestației.În cazul transmiterii la sediul DGP-AMPOPAM, contestația va fi redactată într-un singur exemplar original și va fi însoțită de un exemplar electronic editabil, pe suport CD/DVD.În cazul transmiterii prin e-mail, contestația va fi transmisă atât în format .PDF semnat electronic, cât și editabil , iar documentele utilizate în motivarea contestației vor fi transmise în format .PDF semnat electronic.Contestația și documentele anexate sunt numerotate și trecute într-un OPIS.Contestatarul NU poate să depună documente noi care să completeze sau să modifice sau să înlocuiească conținutul cererii de finanțare.Termenul pentru a răspunde contestațiilor este de maxim 30 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației.8. CONTRACTAREAÎn cadrul acestei secțiuni veți putea găsi informații cu privire la contractul de finanțare, precum și obligațiile care decurg din semnarea acestuia.8.1. Contractul de finanțareContractul de finanțare este actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, și beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor selectate specifice POPAM 2014-2020.Contractul se semnează la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3, București, telefon 40-21-3079802, Fax: 40-21-3072474.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM în calitate de autoritate contractantă și beneficiarul se obligă prin acest contract de finantare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect execuția și atingerea indicatorilor asumați prin cererea de finanțare pentru proiectul finanțat din FEPAM și Buget Național.Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoștință de toate informațiile publice referitoare la măsurile finanțate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune proiectul și să cunoască toate drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, înainte de semnarea acestuia.Modelul contractului de finanțare este atașat prezentului ghid al solicitantului (Anexa 12).8.2. Obligațiile specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțare)Beneficiarul are obligația să respecte clauzele specifice ale contractului de finanțare menționate la subcapitolul 6.2. din prezentul ghid.Atenție:Potrivit alin. (1) art. 17 din partea generala a contractului de finantare, informațiile/documentele privind executarea contractului de finanțare, inclusiv anexele sale, constituie informații de interes public, în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, în afară de secțiunile/documentele/elementele care nu pot avea caracter confidențial, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol.În conformitate cu prevederile art. 18 din partea generala a contractului de finantare, părțile contractante, de comun acord, pot reglementa ca, anumite documente, secțiuni, respectiv informațiile din proiect să aibă caracter confidential, în situția în care, publicarea acestora pot aduce atingere, principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.În acest situație, este necesar ca, solicitantul să completeze o solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială.8.3. Modificarea contractului de finanțarePrecizări referitoare la modificarea Contractului de finanțare:Contractul de finanțare, semnat atât de către MADR - DGP AMPOPAM cât și de beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu dispozițiile contractului de finanțare și cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2017.Solicitările de modificare a contractelor de finanțare se depun la compartimentul regional POPAM, pe raza căruia se implementează proiectul/operațiunea.Orice solicitare de modificare a contractului de finanțare nu va fi automat acceptată de către DGP - AM POPAM. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experții din cadrul DGP - AMPOPAM.De la data funcționării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta pașii descriși în modulul informatic9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI9.1. Dovada cofinanțăriiPentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procent de minim 50%, respectiv minim 70% (funcție de categoria de beneficiar) din valoarea eligibilă.Cofinanțarea prin contribuție în natură se poate realiza numai odată cu cererea de finanțare.În primele 3 luni de la semnarea contractului, beneficiarul se angajează să facă dovada asigurării de minim 20% din cota de cofinanțare.Odată semnat contractul, Beneficiarul, în cazul în care nu a asigurat cofinanțarea odată cu depunerea cererii de finanțare, poate realiza dovada contribuției sale, numai prin următoarele modalități:1. aport în numerar constituit de beneficiar;2. surse de finanțare (credit bancar);Aportul în numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei într-un cont special al proiectului, care se folosește numai pentru efectuarea plăților de implementare a proiectului.Aceste sume vor fi deblocate numai în baza solicitărilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu confirmarea expresă de AM POPAM.Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit încheiat cu banca, obiectul creditului fiind reprezentat de finanțarea proiectului de investiții contractat.În cazul în care beneficiarul a făcut dovada contribuției proprii, într-un procent de minim 20% din cofinanțare, în cadrul cererii de finanțare, acesta nu mai are obligația de a face dovada cofinanțării după semnarea contractului de finanțare.Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, A potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării.9.2. Derularea și verificarea procedurii de achizițiiBeneficiarii privați vor derula achizițiile conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284 din 08.08.2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.În cazul în care asociațiile/organizațiile înființate în baza OG 26/2000 includ si autorități contractante, acestea vor aplica prevederile legii 98/2006 (conform art. 4 lit. c)Dosarele achizițiilor vor fi depuse la sediul CRPOPAM, în două exemplare pe hârtie si un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică MySMIS devine operațională, depunerea dosarelor de achiziții, în integralitatea lor, se va face exclusiv online.Beneficiarii au obligația să finalizeze procedurile de achiziții în timp util, înainte de a solicita rambursarea cheltuielilor și să depună dosarele de achiziții la CR-POPAM, în vederea avizării acestora.9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansuluiConform art. 29 din OUG 49/2015, pentru Beneficiarul care a optat pentru avans, în vederea demarării investiției, AMPOPAM poate să acorde un avans de până la maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Beneficiarii pot primi avansul numai după avizarea unei proceduri de achiziții de către AMPOPAM și după prezentarea dovezii privind asigurarea cofinanțării.Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la AMPOPAM, pe baza documentelor solicitate conform Instrucțiunilor de plată la Contractul de Finanțare, până la ultima cerere de rambursare.DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepția ultimei cereri, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranșei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat avans, vor fi prezentate de către beneficiar în următoarea cerere de rambursare.Plata avansului, pentru ambele situații descrise mai sus este subordonată constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.Beneficiarul care a încasat avans de la AMPOPAM și solicită prelungirea perioadei maxime de execuție, aprobate prin contractul de finanțare, este obligat să depună la DGP- AMPOPAM și documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/ Nebancară sau poliței de asigurare, care să acopere noul termen de execuție solicitat.Conform art. 28 din OUG 49/2015, beneficiarii privați, la depunerea spre decontare a cererii de rambursare, pot proceda după cum urmează:a) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, atât pentru partea de contribuție publică, cât și pentru cea proprie; saub) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, cu excepția ordinelor de plată și/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților pentru partea de contribuție publică.Garanțiile aferente avansurilor de 100%, din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, trebuie să aibă valabilitate de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de plată.Garanțiile aferente avansurilor de 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil trebuie sa aibă valabilitatea mai mare cu minim 15 zile lucrătoare față de durata de execuție a contractului.9.3.2. PlataBeneficiarii sunt obligați să depună la sediul CR-POPAM, Graficul de rambursare a cheltuielilor, conform formatului standard (Anexa 14 la prezentul Ghid), în maximum 30 (treizeci) zile calendaristice de la data semnării contractului de finanțare. În condițiile în care au intervenit modificări față de versiunea din Contractul de finanțare graficul de rambursare se depune în maxim 30 zile de la apariției modificărilor, cu justificările care au condus la modificarea acestuia.Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la CR-POPAM, într-un singur exemplar pe hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică MySMIS devine operațională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.Dosarul Cererii de plată/ rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile de plată anexate la Contractul de finanțare. Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziției respective, unde este cazul.Plata către beneficiari a cererilor de plată/rambursare se realizează de către DGP-AMPOPAM în termen de maxim 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de plată/rambursare, cu excepția acelor situații în care termenul de plată/rambursare se suspendă.Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizită în teren.În cazul investițiilor care nu presupun lucrări de construcții montaj, beneficiarul va depune maxim 3 cereri de rambursare.În cazul investițiilor care presupun lucrări de construcții montaj, beneficiarul va depune maxim 5 cereri de rambursare.10. MONITORIZARE ȘI CONTROLMonitorizarea tehnică și financiarăBeneficiarul este obligat ca în perioada de implementare a proiectului să depună semestrial Rapoarte de progres privind situația implementării proiectului la DGP-AMPOPAM. După implementarea proiectului Beneficiarul trebuie să transmită semestrial, pe toată perioada de monitorizare (5 ani de la data efectuării ultimei plăți) indicatorii de rezultat, conținuți în Raportul de progres. Formularul acestui document poate fi găsit pe site-ul www.ampeste.ro.Beneficiarul trebuie să asigure atingerea rezultatelor și a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finanțare și anexele aferente acesteia, precum și respectarea prevederilor contractuale specifice operațiunii finanțate și a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr. 1303/2013 privind caracterul durabil al operațiunilor.Beneficiarul finanțării are obligația de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul POPAM în spații special amenajate astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiții a documentelor, să evite distrugerea intenționată/ accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operațiunilor efectuate.Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:documente referitoare la solicitarea finanțării proiectului și la aprobarea acestuia de către AM (Cererea de finanțare și anexele sale, Contractul de finanțare și anexele sale);documentele referitoare la procedurile de achiziție publica derulate în cadrul proiectelor aprobate, ca baza legala pentru efectuarea unor cheltuieli;documente referitoare la implementarea proiectului;facturi și documente justificative aferente acestora, documente de plata; documentele contabile conform prevederilor legale.Documentele trebuie arhivate într-una din următoarele forme:originale;fotocopii ale documentelor originale certificate „conform cu originalul”;microfișe ale documentelor originale;versiuni electronice ale documentelor originale;documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informaticControlProiectele finanțate prin POPAM vor fi verificate la fața locului de o echipă de control desemnată de DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât și după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efectuării ultimei plăți și va cuprinde verificări de natură tehnică și economico-financiară. DGP-AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea și implementarea Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:să verifice furnizarea de produse și de servicii cofinanțate și să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operațiuni au fost suportate efectiv și că sunt în conformitate cu normele comunitare și naționale;să se asigure că există un sistem de înregistrare și de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operațiune în cadrul programului operațional, și este asigurata disponibilitatea acestora;să se asigure că beneficiarii și alte organisme care participă la realizarea operațiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile privind operațiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naționale;să se asigure că sunt respectate toate obligațiile cu privire la informare și de publicitate.Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziția de produse sau servicii a fost făcută în concordanță cu Contractul de finanțare, că cererile de rambursare sunt corecte și că operațiile și cheltuielile sunt în concordanță cu regulile Comunitare și naționale. Pentru a asigura buna desfășurare a verificărilor la fața locului, veți fi înștiințat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligația dumneavoastră este de a pune la dispoziția echipei de control toate documentele administrative și contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice și la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului. Totodată aveți obligația de a garanta prezența, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informațiile utile la nivel administrativ, contabil și tehnic. Echipa de control verifică următoarele aspecte:legalitatea, regularitatea și realitatea operațiunilor financiare desfășurate până la acel moment;înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operațiunilor aferente proiectului;modalitatea de atribuire a contractelor de achiziții în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziții publice;îndeplinirea obligațiilor privind asigurarea vizibilității și publicității proiectului11. INFORMARE ȘI PUBLICITATEBeneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid a solicitantului. Detalii privind modalitatea de realizare a publicității sunt cuprinse în Anexa 15 - Măsuri de informare și publicitate.12. ANEXE– Anexa 1. Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare– Anexa 2.C. Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității– Anexa 2.S. Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contractării– Anexa 3. Grila de evaluare calitativă economică– Anexa 4. Grila de evaluare calitativă tehnică– Anexa 5. Criteriile de selecție– Anexa 6. Notificare informații suplimentare– Anexa 7. Notificare cu privire la neconformitatea /neeligibilitatea/ nerespectarea/ respingerea cererii de finanțare– Anexa 8. Memoriu justificativ– Anexa 9. Plan de afaceri– Anexa 10. Proiecții financiare– Anexa 11. Ipoteze ce stau la baza proiecțiilor financiare– Anexa 12. Contract de finanțare– Anexa 13. Proiecții financiare aferente proiectelor generatoare de venit– Anexa 14. Graficul de rambursare a cheltuielilor– Anexa 15. Măsurile de informare și publicitate– Anexa 16. Solicitare de renunțare la cererea de finanțare– Anexa 17. Formular de identificare financiară– Anexa A - Declarația de angajament– Anexa B - Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări– Anexa C - Declarație de eligibilitate– Anexa D - Declarație privind respectarea principiului egalității de șanse– Anexa E - Declarație privind admisibilitatea cererii (în conformitate cu art. 10 din Regulamentul UE nr. 508/2014)– Anexa F - Declarație privind eligibilitatea TVA– Anexa G - Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM– Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului  +  Anexa nr. 1
  Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare
   +  Date generaleAcest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicația electronică MySMIS a unei cereri de finanțare pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.Aici sunt descrise secțiunile cererii de finanțare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucțiuni, recomandări și explicații pentru completarea corectă a datelor solicitate.Pentru a putea întocmi și depune o cerere de finanțare, prin aplicația MySMIS, trebuie să vă creați mai întâi un cont de utilizator - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdfDe asemenea, este necesară identificarea, crearea unei entități juridice - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/4Jdentificare.electronic%C4%83.pdfDupă crearea unui cont de utilizator și identificarea unei entități juridice (i.e. solicitantul), puteți selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaționale, apelul de proiecte aferent priorității de investiții II.2. - Articolul 48 alineatul (1) literele (a)-(d) și (f)-(h) Investiții productive în acvacultură Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.După crearea proiectului se pot introduce date în funcțiile definite de AM la apelul ales. Introducerea de date se poate face pe pași, unul după celalalt, sau utilizând aleatoriu funcțiile din stânga ecranului.Înainte de a începe completarea cererii de finanțare, citiți cu atenție prevederile din ghidul specific aferent acestui apel și asigurați-vă că ați înțeles toate condițiile de accesare a finanțării. Citiți cu atenție instrucțiunile, recomandările și explicațiile incluse în acest document, înainte de completarea cererii de finanțare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate administrativă sau depunctarea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară.După introducerea informațiilor în pasul respectiv este necesară salvarea acestora. După parcurgerea și completarea cu informații a tuturor pașilor se va putea genera din sistem cererea de finanțare în structura solicitată și cu datele introduse.ATENȚIE!Pentru o evitare a pierderii de date, se recomandă salvarea informațiilor după fiecare completare a câmpurilor prin apăsarea butonului ”Salvare”.ATENȚIE!În cazul în care proiectul este finanțat din mai multe apeluri, componenta reprezintă proiectul pentru fiecare apel.ATENȚIE!Indicațiile de completare a cererii de finanțare sunt orientative, fiecare Autoritate de Management va stabili pentru fiecare apel în ghidul solicitantului structura cererii de finanțare (pașii) și indicațiile punctuale de completare ale cererilor de finanțare pe apelul respectiv.Pentru acest apel de proiecte, aplicația MySMIS permite atașarea, la anumite secțiuni, a unor documente la cererea de finanțare, prin încărcarea fișierelor ce conțin aceste documente.Conform prevederilor din ghidul specific, este obligatorie anexarea documentelor enumerate capitolul 4, punctul 4.2. ” Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare” din ghid.Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Anexele pot fi încărcate în totalitate la o singură secțiune din cererea de finanțare (respectiv, la secțiunea Solicitant).Pentru unele din anexele obligatorii, ghidul conține modele standard (e.g. declarația de angajament, declarația privind evitarea dublei finațări, declarație de eligibilitate, declarație privind egalitatea de șanse, declarația de neîncadrare și de angajament pentru Art. 10 din Regulamentul UE 508/2014, declarația privind neductibilitatea TVA, declarația privind încadrarea IMM, macheta ce conține analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri) - după completare, acestea vor fi salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS. Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare. La încărcarea în aplicația MySMIS, denumiți fiecare fișier în mod corespunzător și sugestiv, în câmpul „Fișierul reprezintă”.  +  Cuprins:1. Solicitant ...................... 532. Atribute proiect ..................... 563. Responsabil de proiect ..................... 574. Persoana de contact ..................... 575. Capacitate solicitant ..................... 576. Localizare proiect ..................... 587. Obiective proiect ..................... 598. Rezultate așteptate ..................... 599. Context ..................... 5910. Justificare ..................... 6011. Grup țintă ..................... 6012. Sustenabilitate ..................... 6013. Relevanță ..................... 6114. Riscuri ..................... 6115. Principii orizontale ..................... 6216. Metodologie după caz ..................... 6417. Descrierea investiției ..................... 6418. Descrierea tehnică a proiectului ..................... 6419. Descrierea produsului ..................... 6520. Studii de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, după caz ..................... 6521. Rezumat revizuiri aplicație ..................... 6522. Indicatori prestabiliți ..................... 6523. Indicatori suplimentari proiect ..................... 6624. Plan de achiziții ..................... 6725. Resurse umane implicate ..................... 6926. Resurse materiale implicate ..................... 7127. Activități previzionate ..................... 7128. Buget - Activități și cheltuieli ..................... 7329. Vizualizare proiect ..................... 7430. Date de implementare ..................... 741. SolicitantInformația se completează doar de către reprezentantul legal/împuternicit al solicitantuluiCererea de finanțare, anexele și declarațiile se semnează de reprezentantul legal al solicitantului sau de un împuternicit al acestuia. împuternicirea se face prin mandat de reprezentare, autentificat prin notariat, clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea.DATE DE IDENTIFICAREDatele cu privire la identificarea solicitantului, a reprezentantului legal și a sediului social sunt obligatorii. Datele trebuie să fie corelate cu cele din documentele statutare.Tipul organizației - selectați:• ”microîntreprindere”, “întreprindere mică” sau "întreprindere mijlocie”, dacă solicitantul se încadrează în categoria IMM-urilor cu activitate în domeniul pescuitului, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.• “Întreprindere mare”, dacă solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mari.Nr. Înregistrare - introduceți numărul de înregistrare în Registrul Comerțului sau Registrul Asociaților și FundațiilorRegistru - selectați Registrul Comerțului sau Registrul Asociaților și FundațiilorCod CAEN principal - Introduceți codul CAEN de 4 cifre (clasa CAEN) ce reprezintă obiectul principal de activitate al societății. Nu introduceți aici codul CAEN vizat de proiect; acesta va fi introdus într-o altă secțiune din cererea de finanțare.înregistrat în scopuri de TVA - selectați DA sau NU. Dacă solicitantul este înregistrat în scopuri de TVA, atunci trebuie anexată la cererea de finanțare inclusiv Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.In ceea ce privește reprezentantul legal, datele de identificare ale acestuia trebuie să corespundă cu documentul de identificare ce va fi anexat. Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul, conform actelor constitutive, să reprezinte organizația și să semneze în numele acesteia.În cazul necorelării informaților din documentele anterior menționate și cererea de finanțare, aceasta va fi respinsă în cadrul etapei de conformitate administrativă și eligibilitate.Denumire (obligatoriu)
  Tipul organizației (obligatoriu)
  - Se selectează în conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului, capitolul 3,subcapitolul 3.1
  Cod fiscal (obligatoriu)
  Nr. înregistrare (obligatoriu)
  Se completează cu nr. de înregsitrare din registrele relevante pentru statutul juridic al solicitantului
  Registru (obligatoriu)
  Se selectează- Registrul Comerțului- Registrul Asociaților și Fundaților
  Cod CAEN principal
  Se va trece codul CAEN principal
  Data înființării
  Înregistrat în scopuri de TVA: Da/Nu - se va selecta după cazEntitate de drept public: Da/Nu - se va selecta NU, apelul nu se adresează entităților de drept public
  REPREZENTANT LEGAL
  Nume (obligatoriu)
  Prenume (obligatoriu)
  Data nașterii (obligatoriu)
  CNP
  Telefon
  Fax
  Email
  SEDIU SOCIAL
  Strada
  (obligatoriu)
  Informații extra
  Localitate (obligatoriu)Cod Postal
  JudetTara (obligatoriu)
  Se selecteaza din nomenclator
  TelefonFax
  EmailPagina Web
  DATE FINANCIARESe vor completa datele de indentificare ale conturilor bancare ce se preconizează a fi utilizate în cadrul proiectului. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere modelul standard de contract de finanțare cu privire la rambursarea/ plata cheltuielilor.Se vor completa informațiile aferente ultimelor 3 exerciții financiare (sau a tuturor exercițiilor financiare încheiate, în cazul solicitanților care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate) anterioare depunerii cererii de finanțare. Informațiile trebuie să corespundă cu situațiile financiare aferente. Informațiile referitoare la exercițiile financiare sunt obligatoriu de completat, în caz contrar cererea de finanțare va fi respinsă. Se vor completa, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele date:– Numărul mediu de salariați– Cifra de afaceri– Active totale– Capitalul social subscris– Capitalul social propriu– Profitul net– Profitul din exploatareConturi bancare
  IBANContBancaSucursalaAdresa sucursalaSwiftAlte info
  Exerciții financiareMoneda: LEI
  Dată începereDată încheiereNumăr mediu angajațiCifra de afaceriActive totaleVenituri totaleCapital social subscrisCapital social propriuProfit NETProfit în exploatareVenituri cercetareCheltuieli cercetare
  Notă/ coloanele aferente veniturilor și cheltuielile cu cercetarea se vor completa numai în cazul în care se desfășoară activitate de cercetare,în caz contrar se va completa cu O
  FINANTARIAsistență acordată anterior- Completați datele solicitate pentru toate finanțările din surse publice obținute de entitatea solicitantă în ultimii 3 ani fiscali (i.e. ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare).Asistență acordată anterior
  Cod SMISTitluNr. inreg. contractData semnareData incepereData finalizareValoare Totala ProiectEligibil ProiectEligibil BeneficiarSprijin BeneficiarRambursare EfectivaEntitate finanțatoare*Moneda *Curs de schimbData curs de schimb
  * Se va completa cu denumirea instituției care a acordatfinanțarea;**lei
  Asistența solicitatăCompletați cu informații despre finanțările solicitate, proiecte depuse pe măsuri din cadrul POPAM, precum și proiecte depuse la alte programe, pentru care nu a fost încă emisă o decizie privind finanțarea.
  TitluInformatii înregistrare solicitareValoare Totala ProiectEligibil ProiectSurse Financiare*Moneda*Curs de schimbData curs
  *Se va completa cu bugetul național și FEPAM** lei
  Structura grupuluiDescrierea structurii grupului -
  Dacă este cazul, descrieți relațiile de parteneriat și/sau legătură a solicitantului cu alte întreprinderi, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.Corelați informațiile cu cele incluse în Declarația privind încadrarea în categoria IMM - Anexa G.
  2. Atribute proiectSe completează câmpurile cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează].Tip proiect
  Se va selecta tipul de proiectProiecte de investiții în infrastructură/Proiecte de dotări
  Proiect major DA/NU - Se va selecta NU
  Codul comun de identificare CCI
  Nu este cazul
  Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM) DA/NU - Se va selecta NuProiect fazat DA/NU - Se va selecta Nu ( Fazarea proiectelor nu este aplicabilă acestui apel)
  Numărul fazei
  Nu este cazul
  Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeana DA/NU - Se va selecta NuOperațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC) DA/NU- Se va selecta Nu
  Codul comun de identificare al planului de acțiune comun
  Nu este cazul
  Proiectul include finanțare Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT): Da/Nu - Se va selecta NuSprijinul public va constitui ajutor de stat: DA/NU - Se va selecta NUProiectul este in cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP): Da/NU- Se va selecta NuProiectul este generator de venit: DA/NU - se va selecta după caz
  Pro rată a venitului net actualizat(%)Pro rată a venitului net actualizat(%)Pro rată a venitului net actualizat(%)
  Dacă răspunsul anterior este NU, nu se completează tabelul de mai susProiectul este asociat cu sit-ul Natura2000 DA/NU - se va selecta după cazRelevant pentru mecanismul ITI Delta Dunării DA/NU - se va selecta după caz
  3. Responsabil de proiectSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza]. Pentru adăugarea de date precum telefon, fax și email se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare și [Ștergere] pentru ștergere.4. Persoana de contactSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza]. Pentru adăugarea de date precum telefon, fax și email se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare și butonul [Stergere] pentru ștergere.Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să mențină contactul cu Autoritatea de Management în procesul de evaluare și selecție a Cererii de finanțare. Persoana de contact poate fi aceeași cu reprezentantul legal sau managerul de proiect.5. Capacitate solicitantSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Sursa de cofinanțare- - selectați "Contribuție privată", varianta aplicabilă acestui apel de proiecte.
  - Contribuție privată
  Calitatea entității în proiect - nu selectați niciuna din opțiunile disponibile (opțiunile disponibile nu sunt aplicabile acestui apel de proiecte)
  Alegeți cod CAEN relevant- selectați domeniul de activitate (clasa CAEN = codul format din 4 cifre) vizat de proiect prin această cerere de finanțare. La momentul depunerii cererii de finanțare, domeniul de activitate trebuie să fie deja înscris în obiectul de activitate a solicitantului (conform actului constitutiv), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
  0322/0321
  Capacitate administrativa
  Capacitatea administrativă (vă rugăm să menționați după caz, documente de înființare, acționari, existența unei echipe de management a proiectului capabile să implementeze și să deruleze proiectul și, dacă este posibil, includeți organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului).
  Capacitate financiara
  Capacitatea financiară (vă rugăm să confirmați cel puțin capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor, în plus față de celelalte activități ale organismului)
  Capacitate tehnica
  Capacitatea tehnică (vă rugăm să furnizați cel puțin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea proiectului și să precizați numărul persoanelor cu o astfel de expertiză disponibile în cadrul organizației și alocate proiectului). Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informații relevante)
  Capacitate juridica
  Capacitatea juridică (indicați cel puțin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum și capacitatea sa de a întreprinde acțiuni legale, dacă este necesar).
  6. Localizare proiectSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Pentru adăugarea de date precum județ, localitate și informații proiect se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare și butonul [Stergere] pentru ștergere.Se completează pentru fiecare componentă
  RegiuneJudetLocalitateInformații proiect
  Se selectează regiunea unde se implementează proiectulSe selectează județulSe selectează localitateaSe va completa cu alte informații relevante despre localizarea proiectului, după caz
  7. Obiective proiectSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Pentru adăugarea de date precum descriere obiective specifice ale proiectului se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare și butonul [Stergere] pentru ștergere.Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
  Se va prezenta si descrie obiectivul general al proiectului; de asemenea, se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivului specific al măsurii de finanțare (A se vedea Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România, pag. 45-46și pag. 51-53)
  Obiectivele specifice ale proiectului
  Nr. crt.Descriere obiective specifice ale proiectului
  Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate sporita a muncii, implementarea standardelor comunitare etc . Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.Obiectivele trebuie să fie formulate clar, cuantificate și în strânsă corelare cu activitățile și rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obține
  8. Rezultate așteptateSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare și butonul [Stergere] pentru ștergere.Se completează pentru fiecare componentă.
  Nr. crt.Detalii rezultat
  Se completează cu formularea și descrierea fiecărui rezultat
  9. ContextSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].
  În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, următoarele:- Contextul promovării proiectului, precum și complementaritatea cu alte proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse- Date generale privind investiția propusă- Componentele și activitățile investiției, și modul în care adresează problemele identificate în secțiunea Justificarea proiectului- Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului
  10. JustificareSe completează câmpul funcției cu datele proiectului si se apasă butonul [Salveaza].
  În vederea justificării proiectului, se vor prezenta următoarele elemente:- modul în care proiectul relaționează/se încadrează/răspunde unei strategii naționale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanțate din fonduri publice/private în regiune/ județ/național, modul în care proiectul se încadrează în strategia națională sau locală de dezvoltare, etc.- principalele probleme care justifică intervențiile- probleme legate de guvernanțaîn domeniu carejustifică necesitatea/oportunitatea proiectului
  11. Grup țintaSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].
  Se vor indica grupurile/entitățile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect(Beneficiarul finanțării, comunitatea locală, bugetul local, sectorul in care activează etc)Specificați în clar dacă proiectul prevede angajarea de persoane din categorii defavorizate (a se vedea precizările din grila de evaluare tehnică și financiară în acest sens). Dacă da, menționați categoria (categoriile) avute în vedere, precum și alte detalii pe care le considerați relevante în acest context.
  12. SustenabilitateSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Completați doar câmpul Descriere/valorificarea rezultatelor:
  Se va preciza modul in care proiectul se va autosusține financiar după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp. De asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va evalua/cuantifica și estima impactul pe care îl au activitățile de diseminare/conștientizare, atât în perioada de implementare, cât și după finalizarea proiectului):- Ce acțiuni/activități vor trebui realizate și/sau continuate după finalizarea proiectului- Cum vor fi realizate aceste acțiuni/activități și ce resurse vor fi necesare- Posibilitatea de a obține alte fonduri după finalizarea proiectului- Nivelul/Statutul de protecție vizat conform legislației naționale cu privire la ........ (dacă este relevant)- Cum, unde și de cine vafi utilizat echipamentul/locația/etc. după finalizarea proiectului- În ce măsură vor fi diseminate rezultatele și experiențele după finalizarea proiectului către persoanele și/sau organizațiile care le-ar putea utiliza cel mai bine (vă rugăm identificați pe cât posibil aceste persoane/organizații)Alte aspecte relevante
  Furnizați informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate si eventual încheiate
  daca este cazul
  Oferiți detalii cu privire la modul in care va fi gestionata infrastructura după încheierea proiectului (si anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publica sau concesiune; tip de contract etc.)
  Cum va fi asigurată operarea infrastructurii, unde este cazul
  Transferabilitatea rezultatelor
  Nu este cazul
  13. RelevanțaReferitoare la proiect
  Se va completa cu informații despre relevanța proiectului
  Referitoare la SUERD
  Se va completa cu informații despre relevanța proiectului în contextul contribuției proiectului la implementarea ariei prioritare SUERD
  Aria prioritara SUERD Strategia UE pentru Regiunea Dunării
  Se va completa cu informații în contextul contribuției proiectului la implementarea strategiei ce vizează - sprijinirea competitivității întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea grupurilor
  Referitoare la alte strategii
  Se va completa cu informații privind modul în care proiectul va contribui la realizarea obiectivelor uneia sau a mai multora dintre strategiile enumerate mai jos sau a altor strategii relevante:• Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM);• Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020• Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020• Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul 1: Protecțiaresurselor naturale si a mediului;• Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul II: Dezvoltarea durabilă, în scopul de a sprijini economia locală și oportunitățile locale de îmbunătățire• Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul III: Sporirea conectivității și accesibilității;• Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020;• Strategia Națională privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții;• Cadrul de Acțiune Prioritară pentru Natura 2000;• Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 - 2020;• Planul Național de Acțiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile;• Strategia pentru Mediul Marin;• Planul de Amenajare a Spațiului Maritim Transfrontalier al zonei Mării Negre;• Master Plan privind Protecția și Reabilitarea Zonei Costiere Românești
  Se completează conform opțiunii selectate
  14. RiscuriSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare și butonul [Stergere] pentru ștergere.Identificati riscurile ce pot afecta implementarea proiectului in conditiile prevazute (activitati, rezultate, obiective, buget, plan de achizitii etc) si masurile de atenuare a acestora.Descriere:
  Se vor descrie principalele constrângeri și riscuri identificate pentru implementarea proiectului
  Detaliere riscuri:
  Nr. crt.Risc identificatMasuri de atenuare ale riscului
  Se va completa pentru fiecare risc identificat pentru implementarea proiectuluiSe vor descrie măsurile de diminuare/remediere cu precizarea impactul pentru fiecare risc identificat - semnificativ/mediu/mic.
  15. Principii orizontaleSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].
  Egalitate de șanseDezvoltare durabila
  A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020.Egalitatea de gen
  Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel.
  Nediscriminare
  Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului.
  Accesibilitate persoane cu dizabilități
  Se completează cu o prezentare sumară a modului în care solicitantul se va asigura că principiul accesibilității va fi respectat. (în cadrul tuturor investițiilor în infrastructură, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate / ameliorate, vor fi prevăzute spații speciale de acces în vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, îndeplinind astfel prevederile legislației în vigoare cu privire la accesul în clădirile și structurile de utilitate publică).
  Schimbări demografice
  Nu este cazul
  DEZVOLTARE DURABILĂA se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020 partea alia Dezvoltarea durabilăIn calitate de potențial beneficiar, puteți utiliza o serie de întrebăriîn stadiul de definire a proiectului, cum ar fi:▪ Implementarea proiectului ar putea avea un efect direct negativ direct sau indirect asupra mediului, utilizării eficiente a resurselor, biodiversități?▪ Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea un impact pozitiv asupra utilizării resurselor?▪ Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea impact asupra atenuării efectelor schimbărilor climatice?▪ Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la ameliorarea stării de sănătate a populației? (spre exemplu prin diminuarea/ eliminare riscului de poluare sau reducerea volumului de deșeuri)▪ Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la protejarea cadrului natural (terestru și acvatic) sau la conservarea și protejarea habitatelor din ariile protejate?▪ Implementarea proiectului ar putea contribui la creșterea gradului de siguranță în condiții de riscuri naturale (alunecări de teren, risc de inundații)?▪ Implementarea proiectului ar putea contribui la creșterea responsabilității față de mediul înconjurător?▪ Implementarea proiectului ar putea contribui la revitalizarea zonelor degradate?▪ Există informații, studii sau analize pentru determinarea situației inițiale?▪ Există o progonozare a efectelor negative pe termen lung asupra mediului?Răspunsul la întrebările propuse vă vor sprijini să determinați dacă un anumit proiect are implicații directe sau indirecte asupra protecția mediului, utilizării eficiente a resurselor, conservării și protejării biodiversității. De asemenea, pot fi identificate măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, dezvoltare a rezistenței în fața dezastrelor, precum și prevenirea și gestionarea riscurilor.Poluatorul plătește
  Conform prevederilor de Drept al mediului, principiul „Poluatorul plătește" impune obligația ca poluatorul să suporte cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a poluării sau să plătească pentru pagubele provocate de poluare.Implementarea acestui principiu la nivel european a fost realizată prin Directiva 2004/35/CE privind răspunderea de mediu, care a fost transpusă în legislația românească prin OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului.Principiul prevede ca potențialul poluator sâ suporte toate costurile poluării pe care el a cauzat-o. Cu toate acestea, principiul este unul economic și nu unul juridic. Aceasta înseamnă că nu se intenționează să se pedepsească poluatorul, ci să se stabilească condițiile economice necesare astfel încât să fie luate în considerare toate costurile de mediu asociate cu operațiunile poluatorului, acest proces ducând la o dezvoltare durabilă.Principiul „Poluatorul plătește” urmărește ca sarcina costurilor controlului asupra mediului să revină în primul rând poluatorilor, asigurându-se astfel faptul că mecanismele de piață iau în considerare aceste costuri și că resursele vor fi alocate corespunzător în producție și consum.Oricine produce daune mediului, pericole sau riscuri este responsabil să evite, să reduca și să combată acele daune, pericole și riscuri. Acest principiu exprimă astfel răspunderea în sens larg, cuprinzând orice obligație de a respecta prevederile legislative, până la suportarea sancțiunilor contravenționale penale sau civile.Se completează prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuție la respectarea principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează
  Protecția biodiversității
  În vederea protejării acestui valoros capital natural și asigurării unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale, este importantă implementarea măsurilor privind conservarea și protejarea biodiversității în orice proiect de dezvoltare viitoare.Biodiversitatea implică patru nivele de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică și diversitatea etnoculturală.Se completează, spre exemplu, prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuție la implementarea legislației privind managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor umede etc...
  Utilizarea eficientă a resurselor
  Se va completa cu descrierea efectivă a activităților din proiect orientate către direcționarea investițiilor spre opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor si cele mai durabile, evitarea investițiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului și sprijinirea acțiunilor de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opțiuni de investiții asupra ciclului de viață sau creșterea utilizării achizițiilor publice ecologice.
  Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
  Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob datorită activității umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei.Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările climatice și pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora.Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.Se completează, spre exemplu, cu descrierea modului în care activitățile proiectului, prin măsurile dedicate ariilor naturale protejate, în special zonele împădurite, zonele umede sau alte tipuri de infrastructură verde, contribuie direct sau indirect la sechestrarea carbonului, etc;
  Reziliența la dezastre
  Se completează cu descrierea modului în care activitățile proiectului contribuie, spre exemplu, la măsurile de protecție a biodiversității, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor și alte măsuri de infrastructură verde, ce contribuie la reținerea naturală a apei și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor de inundații și incendii de pădure.Se completează dacă este cazul
  16. Metodologie după cazSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Metodologie
  Vor fi descrise/detaliate:- managementul proiectului: organizațiile implicate, echipa de proiect, rolul managerului de proiect și a celorlați membrii ai echipei de implementare, repartizarea atribuțiilor, rolurile persoanelor implicate etc.- cheltuielile cu salariile, respectiv pentru fiecare persoană care implementează activități din cadrul beneficiarului (valoarea netă/oră, valoarea totală/oră, nr. ore/zi, nr zile/luni lucrate).
  17. Descrierea investițieiSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Descrierea investiției
  La această secțiune se va completa cu titlul investiției, se va fundamenta necesitatea și oportunitatea investiției. Se va descrie rezumativ investiția ce urmeaza a fi executată. Se va menționa dacă investiția prevede operațiuni de construcții montaj
  18. Descrierea tehnică a proiectuluiSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Descrieți proiectul, specificând ce se dorește a se realiza prin implementarea acestuia. Nu este necesar să enumerați activitățile proiectului, acestea făcând obiectul secțiunii dedicate activităților.Descrierea tehnică a proiectului
  Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiectSe vor prezenta caracteristicile tehnice și funcționale ale componentelor achiziționate
  19. Descrierea produsuluiSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Descrierea produsului/produselor
  Se va descrie produsul rezultat, caracteristici, funcționalitate, beneficii principale, calitatea și siguranța alimentara, după caz.
  20. Studii defezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, dupa cazSe anexează Studiul de fezabilitate (conform HG 907/2016)/memoriu justificativ (anexa 8)/ planul de afaceri (anexa 9).21. Rezumat revizuiri aplicațieRezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect
  Aplicația va genera toate revizuirile cererii de finanțare
  22. Indicatori prestabilițiSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare și butonul [Stergere] pentru ștergere.Se completează pentru fiecare componentăIndicatori prestabiliti de rezultatValoare referință - completați cu 0 în cazul unităților nou înființate sau cu valoarea înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare;An de referință - completați cu anul anterior depunerii cererii de finanțare.Total - completați cu volumului producției înregistrat după 5 ani de la ultima platăFemei, Bărbați - nu completați aceste câmpuri
  Nr. crt.Denumire indicatorUnitate măsuraValoare referințaAnul de referințaTotalFemeiBarbatiRegiuni dezvoltateRegiuni mai puțin dezvoltate
  Volumul producțieito
  Indicatori prestabiliti de realizare
  Nr. crt.Denumire indicatorUnitate măsuraAnul de referințaTotalFemeiBarbatiRegiuni dezvoltateRegiuni mai putin dezvoltate
  Selectați din nomenclator indicatorii prestabiliți de realizare:– 1.1 - Numărul de proiecte investiți productive în acvacultură - Completați Totalcu valoarea „1”Câmpul Anul de referință se va completa cu anul estimat pentru finalizarea implementării proiectului.
  23. Indicatori suplimentari proiectSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare și butonul [Stergere] pentru ștergere.Introduceți indicatorii suplimentari mentionați în tabelul de mai jos.
  Nr. crt.Denumire indicatorUnitate măsuraValoare referințaAnul de referințaTotalFemeiBarbatiRegiuni dezvoltateRegiuni mai puțin dezvoltate
  Suprafața pe care se practică acvaculturaha
  Volumele de apă preluate pentru acvaculturăMii mc
  Suprafețele degradate pe care se amplasează noi unități piscicoleha
  Suprafața luciului de apă (ape interioare) pe care se implementează proiecte ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului acvaculturiiha
  Cantități de deșeuri din producție/procesare din sectoarele pescuit și acvacultură, reprocesatekg
  Suprafața pe care este practicată acvacultura ecologicăha
  Suprafața pe care este practicată acvacultura ecologicăha
  Valoare referință - completati cu 0 în cazul unităților nou înființate sau cu valoarea înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare;An de referință - completați cu anul anterior depunerii cererii de finanțare.Total - completați cu volumului producției înregistrat după 5 ani de la ultima platăFemei, Bărbați - nu completați aceste câmpuri
  24. Plan de achizițiiSe completează câmpuri funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare și butonul [Stergere] pentru ștergere.Se completează doar pentru proiectele care au prevăzute achiziții (pentru achizițiile realizate deja, pentru achiziții previzionate)
  Nr. crt.Titlu achizițieDescriere achizițieCPVTip. contractValoare contractMonedaTip proceduraData publicare proceduraData publicare rezultatData semnare contractData transmitere J.O.U.E
  obligatoriuSuccintObligatoriuSe selectează din nomenclatorObligatoriuSe selectează din nomenclatorObligatoriu - introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.(obligatoriu) - selectați din nomenclator(obligatoriu) - selectați din nomenclatorselectați data completă (an, lună, zi)selectați data completă (an, lună, zi)selectați data completă (an, lună, zi)(dacă este cazul)
  Completați detaliile aferente tuturor contractelor de achiziție atribuite și/sau preconizate a fi atribuite pentru implementarea proiectului, indiferent de procedura de atribuire urmată, indiferent dacă este vorba de cheltuieli eligibile/neeligibile.Atribuirea contractelor de achiziție lucrări, servicii, bunuri trebuie să se realizeze cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.Atribuirea contractelor de achiziție pentru cheltuielile ce pot fi considerate eligibile înainte de semnarea contractului de finanțare (ex. consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare) trebuie să fie realizate cu respectarea prevederilor aceluiași Ordin.Pentru achizițiile realizate deja (contracte de achiziție atribuite) până la depunerea cererii de finanțare (e.g. serviciile de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare), completați următoarele:Titlu achiziție (obligatoriu) - titlul contractului de achiziție, succint și sugestiv– Descriere achiziție - descriere succintă a obiectului contractului de achiziție– CPV (obligatoriu) - selectați din nomenclator, conform Vocabularului comun privind achizițiile publice (Common Procurement Vocabulary), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32002R2195)– Tip contract (obligatoriu) - selectați din nomenclator opțiunea aplicabilă– Tip procedura (obligatoriu) - selectați din nomenclator „Achiziție directă” sau „Achiziție privată”, după caz– Valoare contract (obligatoriu) - introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.– Moneda (obligatoriu) - selectați din nomenclator– Dată publicare procedură - selectați data completă (an, lună, zi)– Dată publicare rezultat - selectați data completă (an, lună, zi)– Dată semnare contract (obligatoriu) - selectați data completă (an, lună, zi)– Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)Pentru achiziții previzionate după semnarea contractului de finanțare completați următoarele:– Titlu achiziție (obligatoriu) - titlul contractului de achiziție, succint și sugestiv– Descriere achiziție - descriere succintă a obiectului contractului de achiziție– CPV (obligatoriu) - selectați din nomenclator– Tip contract (obligatoriu) - selectați din nomenclator opțiunea aplicabilă– Tip procedura (obligatoriu) - selectați din nomenclator „Achiziție directă” sau „Achiziție privată”, după caz– Valoare contract (obligatoriu) - introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.– Moneda (obligatoriu) - selectați din nomenclator– Dată publicare procedură (obligatoriu) - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare– Dată publicare rezultat (obligatoriu) - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare– Dată semnare contract (obligatoriu) - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare– Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)
  25. Resurse umane implicateSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare și butonul [Stergere] pentru ștergere.Resurse umane implicateSe completează pentru toți experții cu următoarele informații: rol în proiect, iar codul ocupațional se selectează din nomenclator.
  CERINȚE FIȘA POSTULUI
  EDUCAȚIE SOLICITATA
  Descriere
  Durata solicitată
  EXPERIENȚA SOLICITATA
  Descriere
  Durată solicitată
  COMPETENȚE SOLICITATE
  DescriereSe va completa cu descrierea competenței specifice
  LIMBI STRAINE SOLICITATE
  Limba 1
  ÎnțelegereSe va detalia nivelul de audiție și scriere
  VorbireSe va detalia nivelul de conversație si pronunție
  ScriereSe va detalia nivelul de scriere
  CURRICULUM VITAE
  Comepetente
  Nume
  Prenume
  Data nașterii
  Tara
  Telefon
  Fax
  Email
  EDUCAȚIE
  Data începerii
  Data finalizării
  Instituție
  Adresă
  Calificare
  EXPERIENȚĂ
  Data începerii
  Data finalizării
  Instituție
  Adresă
  Poziție
  Detalii
  COMPETENȚE
  Denumire
  Detalii
  LIMBI STRĂINE CUNOSCUTESe va completa în mod similar pentru fiecare limbă străină cunoscută
  Limba 1
  ÎnțelegereSe va detalia nivelul de audiție și scriere
  VorbireSe va detalia nivelul de conversație si pronunție
  ScriereSe va detalia nivelul de scriere
  Dacă managementul proiectului va fi realizat cu resurse umane proprii selectați Tipul formularului și completați cu datele aferente Fișei de post și/sau CV-ului dacă persoana respectivă este deja angajată în cadrul societății.Adăugați fiecare expert implicat în implementarea proiectului (echipa de implementare a proiectului)– Rol (e.g. manager de proiect, responsabil financiar, expert achiziții)– Codul ocupației (selectați din nomenclator, conform COR)– Tip formular - completați detalii suplimentare cu privire la expertul înregistrat. Furnizarea acestor detalii poate fi făcută la nivel de:– Fișa postului (pentru experți ce urmează a fi cooptați în echipa de implementare a proiectului) - introduceți cerințele privind educația, experiența, competențele, cunoștințele de limbă straină solicitate.– Curriculum Vitae (pentru experți cooptați deja în echipa de implementare a proiectului) - introduceți date de identificare a expertului și informații din CV-ul acestuia.
  26. Resurse materiale implicateResurse materiale implicate
  Se va completa în mod similar pentru fiecare localizare a proiectului
  Titlu
  Pus la dispoziție deSe va completa cu numele entității implicată în proiect care pune la dispoziție resursa materială
  AdresaSe va completa cu date referitoare la proveniența resursei fie cu adresa exactă unde este localizată
  Informații extraSe va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa materialăSe vor preciza resursele materiale aferente activităților prevăzute prin proiect:- informațiile privind terenul Și/sau clădirile unde urmează a se realiza investiția, Pentru proiectele ce prevăd lucrări de infrastructură se va menționa inclusiv nr. cadastral suprafața terenului pe care se realizează investiția.În cazul în care pe terenul respectiv există mai multe construcții se vor menționa care sunt construcțiile pe care se va interveni prin proiect.În cazul în care proiectul vizează mai multe suprafețe de teren, se va preciza nr. cadastral pentru fiecare dintre acesteaSe va menționa numărul, data și tipul documentului prin care se constituie dreptul de a reali, implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului general/specifice.- dotările, echipamente IT deținute și utilizate pentru implementarea proiectului, al tipuri de echipamente specifice domeniului de finanțare;se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului și pentru ce activități, justificați pe scurt necesitatea achiziționării noilor echipamente și pentru ca activități sunt ele necesare
  ȚARĂ
  LOCALITATE
  COD POȘTAL
  ResursaCantitateUMPartener
  Se va preciza tipul de resursă materiale aferente activităților prevăzute prin proiectSe va completa cu cantitatea resursei pusă la dispoziție prin proiectSe va completa cu unitatea de măsurăSe va completa cu nui entității ce va asigure resursa
  ......
  .....
  27. Activități previzionateSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare și butonul [Stergere] pentru ștergere. Pentru adăugarea de subactivități se apasă butonul [+] și se completează datele solicitate.Completați detalii cu privire la activitățile și subactivitățile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanțare, cât și cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanțare.Atenție! Introduceți activitățile, la nivel de titlu. Activitățile introduse sunt grupate, în mod automat, în cadrul „Componentei 1”.La fiecare activitate în parte, definiți subactivitățile componente. Detaliile privind calendarul de realizare, responsabili etc, pot fi definite doar la nivel de subactivitate. În cazul în care nu ați intenționat structurarea unei activități în subactivități, este obligatorie crearea a cel puțin unei subactivități, pentru a putea introduce detalii suplimentare și pentru a putea asocia o cheltuială bugetară respectivei activități/subactivități. Completați următoarele:• Titlul (concis, sugestiv)• Data începerii/ finalizării( ) Pentru subactivități realizate deja înainte de semnarea contractului de finanțare - se vor introduce cel putin anul și luna.( ) Pentru subactivități previzionate a se realiza după semnarea contractului de finanțare - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare (similar completării planului de achiziții).• Rezultate previzionate - selectați rezultatul (anterior definit) la a cărui realizare contribuie implementarea respectivei subactivități.• Partenerii implicați ai subactivității - se va selecta denumirea solicitantului.• Amplasamentele din cadrul subactivității - nu se aplică (definirea amplasamentelor, în secțiunea Resurse materiale implicate nu este obligatorie).Acolo unde este cazul, includeți (sub)activități referitoare la:• Elaborarea cererii de finanțare• Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție și derularea procedurilor de atribuire aferente• Execuția și monitorizarea fiecăruia din contractele de achiziție lucrări, bunuri, servicii• Angajarea de personal• Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare• Implementarea măsurilor de informare și publicitate obligatorii, conform prevederilor contractului de finanțare• Auditul financiar al proiectuluiDurata de implementare a proiectului va fi calculată în mod automat.Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția „Buget - Activități si cheltuieli” unde se vor completa cheltuielile aferente. În cazul în care există activități fără subactivități în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate.
  Titlu activitate/subactivitateData startData încheiereDuratăParteneri implicați
  Detalierea subactivității
  Rezultate previzionate
  Amplasamentele din cadrul subactivității
  Denumire
  28. Buget - Activități și cheltuieliIntroducerea datelor in această funcție depinde de definirea activităților si subactivitătilor din funcția ”Activităti previzionate”. Aceste activități si subactivităti se vor prelua în funcția ”Buget - Activităti și cheltuieli” unde se vor completa cheltuielile aferente.Pentru adăugarea cheltuielilor se apasă butonul [+] si se completează datele solicitate. Daca se dorește atașarea de documente la nivel de detaliere a cheltuielilor (ex. facturi...) ele vor trebui sa fie atașate premergător în pagina principală a funcției ”Buget - Activităti și cheltuieli”.Pentru a atașa un document se apasă butonul [+ Fisier nou], se completează datele din fereastra ce se va deschide și apoi se salvează.Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare [Editare] și butonul pentru ștergere [Stergere].Observație:Câmpul TVA este un câmp editabil. În cazul cheltuielilor nepurtătoare de TVA, TVA-ul este 0. Pentru a șterge o activitate se aplică principiul ștergerii informațiilor de la sfârșit la început (respectiv se vor șterge subactivitățile, iar apoi activitatea principală).Introducerea cheltuielilor se realizeaza la nivel de subactivitate. Nu este posibila introducerea, in bugetul proiectului, a unei cheltuieli care nu poate fi asociată unei anumite subactivități. Nu este posibilă introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care sa fie asociată unei activitățiToate valorile se introduc in lei.
  Activități/CheltuieliDescrierea cheltuieliiAchizițieU.M.CantitatePreț unitar (fără TVA) [LEI]Valoare totală (fără TVA) [LEI]Valoare TVA [LEI]Eligibile [LEI]TVA eligibile [LEI]
  Neeligibile [LEI]TVA neeligibile [LEI]Total eligibile [LEI]Total eligibile Less [LEI]Total eligibileMore [LEI]Public [LEI]Public Less [LEI]Public More [LEI]Nerambursabil [LEI]Nerambursabil Less [LEI]
  Nerambursabil More [LEI]UE [LEI]UE Less [LEI]UE More [LEI]Contribuție proprie [LEI]Contribuție proprieLess [LEI]Contribuție proprieMore [LEI]Buget de stat [LEI]Buget de stat Less [LEI]Buget de stat More [LEI]
  Ajutor de statTip Ajutor de statFurnizatIntensitatea intervenției (%)'Referință document justificativJustificare calcul buget eligibil atunci când este diferit de bugetul total
  Nu este cazul- se selecteazăNuNu este cazul
  29. Vizualizare proiectVa genera Cererea de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare.30. Date de implementareSe vor selecta/bifa opțiunile care se aplică proiectului dumneavoastră, scanați și atașați tabelul de mai jos.• Tipul de investiție - În funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se pot bifa una saumai multe opțiuni privind datele de implementare:
  67[ ]Investiții productive
  68[ ]Diversificare
  69[ ]Modernizare
  70[ ]Sănătatea animalelor
  71[ ]Calitatea produselor
  72[ ]Restaurare
  73[ ]Activități complementare
  • Numărul de angajați care beneficiază de operațiune.
   +  Anexa nr. 2.CCR-POPAM
  LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII
  Prioritatea Uniunii Nr 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștereMăsura Nr. II.2: Investiții productive în acvacultură art.48, alin.(1)lit. (a)-(d) si (f)-(h)
  Titlul proiectului: ...................................
  COD SMIS
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ................................Tel/fax ....................................Email ......................................Nume ...............................Prenume ..........................Funcție .............................
  Nr.Puncte de verificatExplicațiiRezultatul evaluării
  DANUNu este cazul
  1.Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantuluiVerificați existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului
  Verificați dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului
  Verificați dacă documentul este destinat solicitantului
  Verificați dacă documentul nu are termenul de valabilitate expirat
  Verificați corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform înscrisurilor din RECOM-online și actelor constitutive după caz, precum și a datelor din Cererea de finanțare, Sectiunea-Solicitant
  Verificați existența Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/ Deciziei asociatului unic sau Hotărârii pentru persoane fizice autorizate/întreprinderilor individuale/ membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției.Verificați solicitantul în RECOM- online/certificatul din Registrul asociațiilor și fundațiilor și actele constitutive ale solicitantului, după caz.
  Verificați că toate secțiunile din Cererea de finanțare sunt completate conform Anexei 1 - Instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare - inclusiv date de implementare și indicatori
  2.Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili?Verificați solicitantul în RECOM-online/ Certificatul cu date din Registrul asociațiilor și fundațiilor și a actelor constitutive ale solicitantului, după caz precum și a datelor din Cererea de Finanțare- Secțiunea- Solicitant.
  3.Solicitantul desfășoară activitate în domeniul acvaculturii (coduri CAEN 0321- Acvacultura maritimă, 0322 - Acvacultura în ape dulci)Verificați solicitantul în RECOM-online și Cererea de finanțare - secțiunea Solicitant - Date de identificare.
  4.Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAMVerificați dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM.
  5.Proiectul se implementează în România?Verificați datele din Cererea de finanțare, Secțiunea -Localizare proiect.
  6.Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?Verificați datele înscrise în Cererea de finanțare dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul (Secțiunea - Activități previzionate).În cazul depistării unor activități neeligibile expertul CRPOPAM/ANPA solicită rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activității neeligibile la cheltuieli neeligibile.
  7.Activitățile propuse se încadrează în durata maximă de derulare a proiectului de 24 de luniVerificați în Cererea de finanțare, Studiu de fezabilitate, Memoriu justificativ dacă activitățile propuse se încadrează în durata de 24 luni.
  8.Cererea de finanțare respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică, dacă operațiunea prevede construcții-montaj?Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operaținii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică (Anexa H).
  9.Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții - montaj, respectiv fără construcții -montaj?Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții -montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții -montaj Anexa H)
  10.Proiectul respectă gradul de intervenție publică precizat în Ghidul Solicitantului?Se verifică respectarea procentelor de finanțare nerambursabilă și a încadrării solicitantului în categoria IMM conform Legii 346/2004, în următoarele documente:- Bilanțul pentru verificarea numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri anuală netă/activele totale anuale- Anexa G- Declarație IMM- Cererea de Finanțare, Secțiunea-Bugetul proiectului- Anexa H- Bugetul indicativ al proiectului
  11.Solicitantul desfășoară activitate în domeniul acvaculturii, și nu se află în proces de dizolvare, lichidare, fuziune, reorganizare.Verificați solicitantul în RECOM- online/ certificatul cu date din Registrul asociațiilor și fundațiilor și a actelor constitutive ale solicitantului, după caz - cod CAENSe verifică Cererea de Finanțare în secțiunea- Capacitate Solicitant.
  12.Specialistul în acvacultură face dovada experienței de 1 an în domeniul acvaculturiiSe verifică în documente (Carte de muncă, Extras Revisal, Adeverință) dacă specialistul are vechimea indicată în Ghid
  13.Solicitantul prezintă capitaluri totale pozitiveSe verifică bilanțul.
  14.Solicitantul prezintă capitaluri totale negative și are Procese verbale de calamitate pe ultimii 2 ani sau face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse propriiSe verifică bilanțul.Se verifică procesele verbale de calamitate - dacă este cazul.Se verifică documentele justificative aferente procesului investițional - dacă este cazul.
  15.Cheltuielile cu achiziția construcțiilor se încadrează în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile.Se verifică cererea de finanțare, devizul pe obiect și devizul general.Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă (Anexa H).
  16.Solicitantul nu se află în niciuna din situațiile de inadmisibilitate prevăzute de Art. 10 din Regulamentul CE 508/2014Verificați veridicitatea declarației pe proprie răspundere conform art. 10 alin.5 din Reg. 508/2014 - Anexa E, în baza informațiilor disponibile la entitățile abilitate.
  17.Proiectul/activitățile pentru care se solicită finanțare (inclusiv pentru contribuția în natură) nu face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene și nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare pentru aceleași activitățiSe verifică anexa B - Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.Se verifică documentele contabile privind sursa de proveniență și modul de finanțare a bunurilor ce fac obiectul contribuției în natură.
  18.Terenurile, imobilele pe care se realizează investiția sunt libere de orice sarcini și nu fac obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare(sunt exceptate cererile de finanțare care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcții ce nu se supun autorizării)Se verifică Extrasul de carte funciară pentru informare de dată recentă (emis cu maxim 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare) din care să rezulte că sunt libere de orice sarcini
  19.Există portofoliu activităților firmei care realizează managementul de proiectVerificați existența la dosarul Cererii de finanțare a portofoliului activităților firmei care realizează managementul de proiect
  Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, Cererea de Finanțare este declarată neconformă administrativ.Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-19 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă.
   +  Anexa nr. 2.S
  LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR SOLICITATE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII
  Prioritatea Uniunii Nr 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștereMăsura Nr. II.2: Investiții productive în acvacultură - art.48, alin.(1) lit. (a)-(d) si (f)-(h)
  Titlul proiectului: ..........................................
  COD SMIS
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ...............................Tel/fax .........................................Email ...........................................Nume ............................Prenume ........................Funcție ...........................
  Nr.Puncte de verificatExplicațiiRezultatul evaluării
  DANUNu este cazul
  1.Solicitantul nu se află în stare de dizolvare, faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu și-a suspendat activitatea economică sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeasi natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționaleVerificați solicitantul în RECOM-online / Certificatul cu date din Registrul de Asociații, Fundații și Federații, valabil la data depunerii.Verificați dacă Extras din Registrul de Asociații, Fundații și Federații este în original, este destinat solicitantului, valabil la data depunerii
  2.Solicitantul nu are taxe și impozite locale restanteVerificați dacă documentul este în original, este destinat solicitantului și nu are termenul de valabilitate expiratVerificați datele înscrise în Certificat/Certificate privind taxele și impozitele locale emise de primăriile pe raza cărora solicitantul își are sediul social și punctele de lucru.
  3.Solicitantul nu înregistrează obligații de plată nete ce depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luniVerificați dacă documentul este în original, este destinat solicitantului și nu are termenul de valabilitate expiratVerificați datele înscrise în Certificatul de atestare fiscală emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului.Verificați dacă Certificatul de atestare fiscală are completată secțiunea C "Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile".
  4.Contract individual de muncă, contract de prestări servicii pentru managerul de proiect, responsabilul financiar și a specialistului în acvacultură sau contract de prestări servicii cu firmă de consultanță care realizează managementul de proiect acoperă perioada de implementare și monitorizare a proiectului?Verificați dacă documentele sunt în copie cu mențiunea "Conform cu originalul" și dacă solicitantul este parte în contractul/contractele în cauză.Verificați dacă perioada de valabilitate a contractelor este aceeași cu cea de implementare și monitorizare a proiectului
  5.Există Actul de identitate al reprezentantului legalVerificați dacă documentul este în copie cu mențiunea “Conform cu originalul” și este în termenul de valabilitate
  6.Există Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat(duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea - după cazVerificați dacă duplicatul eliberat de notar prezintă clar și explicit perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea.
  7.Există graficul de rambursare a cheltuielilorVerificați dacă există graficul de rambursare a cheltuielilor(maxim 5 cererii de rambursare , dacă valoarea totală a cererilor de rambursare corespunde cu valoarea din bugetul indicativ, precum și termenul de depunere a primei cereri de rambursare
  8.Solicitantul nu se află în niciuna din situațiile de inadmisibilitate prevăzute de Art. 10 din Regulamentul CE 508/2014Verificați solicitantul în RECOM-online, Verificați veridicitatea declarației pe proprie răspundere conform art. 10 alin. 5 din Reg. 508/2014 - Anexa E, în baza informațiilor disponibile la entitățile abilitate.
  9.Există formularul de identificare financiară cu datele de identificare ale trezoreriei/băncii și ale contului solicitantului, în originalVerificați dacă documentul depus este în original și este destinat solicitantului.
  Dacă cel puțin o condiție de la punctele de verificare 1-9 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a documentelor solicitate se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanțare este respinsă.
   +  Anexa nr. 3
  GRILĂ DE EVALUARE CALITATIVĂ ECONOMICĂ
  Prioritatea Uniunii Nr 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștereMăsura Nr. II.2: Investiții productive în acvacultură Art .48, alin (1) literele (a)-(d) si (f)-(h)
  Titlul proiectului: ............................................Durata de implementare ....(luni); Valoarea eligibilă ................(lei); Fonduri publice..(%)
  COD SMIS
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire .................................Tel/fax .....................................Email .......................................Nume ............................Prenume .......................Funcție ..........................
  Nr. crt.Denumire criteriu/ subcriteriuDA / NUObservații/Justificări
  1.CALITATEA ȘI COERENȚA PROIECTULUI
  1.1Se va evalua claritatea studiului de fezabilitate/memoriu justificativ/planului de afaceri, coerența și realismul proiectului în raport cu activitățile de realizare a investiției și a tehnologiei promovate, a graficului de implementare a activităților
  2.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
  2.1Solicitantul dovedește capacitatea financiară de a asigura menținerea rezultatelor și efectelor proiectului după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile
  3.EVALUAREA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ A PROIECTULUI
  3.1Bugetul proiectului este corect întocmit și corelat cu activitățile prevăzute cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului și cu rezultatele anticipate
  3.2Raportul cost/beneficiu (costurile sunt realiste și justificate) Vor fi verificate comparativ ofertele de prețuri pe baza cărora este fundamentat planul de achiziții cu informații aflate la dispoziția experților verificatori. Ex: internet, baze de date, etc.Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției provin de la un operator economic care poate fi identificat prin denumire și CUI
  4CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A IMPLEMENTA PROIECTUL
  4.1Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt suficiente (număr, calificare, experiență). Atribuțiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite și sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului
   +  Anexa nr. 4
  GRILA DE EVALUARE CALITATIVĂ TEHNICĂ
  Prioritatea Uniunii Nr 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștereMăsura Nr. II.2: Investiții productive în acvacultură art. 48, alin. (1) lit. (a) - (d) și (f) - (h)
  Titlul proiectului: ……….......................................Durata de implementare ….. (luni); Valoarea eligibilă … (lei); Fonduri publice …… (%)
  COD SMIS
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ....................................Tel/fax ........................................E-mail ........................................Nume ........................................Prenume ...................................Funcție ....................................
  Nr. crt. Denumire criteriu/subcriteriu DA/NU Observații/Justificări
  1. CALITATEA ȘI COERENȚA PROIECTULUI
  1.1 Coerența documentației tehnice. Datele sunt suficiente, corecte și justificate
  1.2 Piesele scrise sunt corelate și respectă în totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza tehnică (dacă este cazul).
  1.3 Părțile desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise
  1.4 Devizele (general și pe obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste și corelate cu specificațiile tehnice
  1.5 Proiectul este realist în raport cu activitățile de realizare ale investiției și a tehnologiei promovate
  1.6 Graficului de implementare a activităților este corect stabilit și prezentat într-o înlănțuire logică
  1.7 Obiectivele proiectului sunt corelate cu rezultatele, indicatorii proiectului și cu obiectivele priorității.
  1.8 Indicatorii asumați sunt corect stabiliți și justificați prin coerența tehnologiei cu datele tehnice ale investiției
  1.9 Se demonstrează că indicatorii contribuie la atingerea obiectivelor măsurii
  1.10 Soluția tehnică este fezabilă
  2 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
  2.1 Solicitantul dovedește capacitatea tehnică de a asigura menținerea rezultatelor și efectelor proiectului după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile
  3 CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A IMPLEMENTA PROIECTUL
  3.1 Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt suficiente (număr, calificare, experiență).
  3.2 Atribuțiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite și sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului
   +  Anexa nr. 5
  CRITERII DE SELECȚIE
  Măsură: P U II.2: Investiții productive în acvacultură
  COD II.2: Art. 48, alin. (1) literele (a) - (d) și (f) - (h)
  CRITERII / SUBCRITERIIPunctaj maxim
  1. Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale măsurii, corelat cu PSNMA și cu indicatorii de rezultat stabiliți30
  Contribuția proiectului la creșterea producției in acvacultură*:
  - < 20 echivalent tone crap;5
  - 20 - 40 echivalent tone crap;- 40 - 60 echivalent tone crap;- 60 - 80 echivalent tone crap;- 80 - 100 echivalent tone crap;8-24**
  - peste 100 echivalent tone crap;30
  2. Contribuția proiectului la diversificarea producției din acvacultură în concordanță cu ierarhizarea speciilor din cadrul POPAM 2014-2020***:20
  - Păstrăv (indiferent de specie) ......................20
  - Șalău ......................19
  - Calcan ......................19
  - Știuca ......................15
  - Lin ......................15
  - Crap comun ......................10
  - Sturion (inclusiv polyodon) ......................10
  - Moluște ......................8
  - Somn European ......................8
  - Alte specii ......................8
  3. Contribuția proiectului la diversificarea veniturilor realizate din dezvoltarea activităților complementare15
  Creșterea cifrei de afaceri din activități complementare
  - peste 41%, până la maxim 50%;15
  - între 31% - 40%;12
  - între 21% - 30%;9
  - între 11% - 20%6
  - până la 10%3
  4. Capacitatea de co-finanțare a investiției****:10
  - aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă între 41% - 50%10
  - aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă între 31% - 40%8
  - aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă între 21% - 30%6
  - aport în natură și/sau sursă de finanțare proprie sau atrasă până la 20%4
  5. Valoarea investiției raportată la variația volumului producției - EURO/echivalent tone crap20
  • până la 10.000 euro/ echivalent tone crap;20
  • între 10.001 euro - 15.000 euro/ echivalent tone crap;16
  • între 15.001 euro - 20.000 euro/ echivalent tone crap;12
  • între 20.001 euro - 25.000 euro/ echivalent tone crap;8
  • peste 25.000 euro/ echivalent tone crap;4
  6. Crearea/ menținerea locurilor de muncă5
  - Crearea a mai mult de 5 noi locuri de muncă;5
  - Crearea 3 - 5 noi locuri de muncă;3
  - Crearea 1 - 2 noi locuri de muncă;2
  - Menținerea locurilor de muncă1
  PUNCTAJ TOTAL100
  *Echivalent tone crap:*Echivalent tone puiet pe grupe de specii:
  1 tonă păstrăv consum ....... = 1,5 tone crap;1 tonă puiet păstrăv = 2,5 tone păstrăv consum;
  1 tonă calcan consum ....... = 4,5 tone crap;1 tonă puiet calcan ....... = 10 tone calcan consum;
  1 tonă șalău consum ....... = 1,7 tone crap;1 tonă puiet șalău ....... = 1,4 tone șalău consum;
  1 tonă lin consum ....... = 1,7 tone crap;1 tonă puiet lin ....... = 1,4 tone lin consum;
  1 tonă știucă consum ....... = 1,7 tone crap;1 tonă puiet știucă ....... = 1,6 tone știucă consum;
  1 tonă sturioni (inclusiv polyodon) = 2,5 tone crap;1 tonă puiet sturioni (inclusiv polyodon) = 3,5 tone sturion consum;
  1 tonă moluște consum ....... = 2,0 tone crap;1 tonă puiet somn European ..... = 1,4 tone somn european consum;
  1 tonă somn european consum ....... = 1,7 tone crap;1 tonă puiet alte specii ....... = 1,4 tone alte specii consum;
  1 tonă alte specii consum ....... = 0,6 tone crap;1 tonă puiet crap = 1,25 tone crap consum
  ** Se acordă 8 puncte pentru 20 echivalent tone crap, apoi se acordă câte 0,2 puncte pentru fiecare echivalent tonă crap. *** În cazul policulturii se punctează doar specia predominantă. **** Reprezintă procentul din contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile.
   +  Anexa nr. 6 DGP-AM POPAM/CR Nr. de înregistrare .......... data ............
  NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE
  Prioritatea Uniunii Nr. : ..............................Măsura Nr. : ...............................................
  Prioritatea Uniunii Nr. : ..............................Măsura Nr. : ...............................................
  COD SMIS
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ....................................Tel/fax ........................................E-mail ........................................Nume ........................................Prenume ...................................Funcție ....................................
  Vă aducem la cunoștință, faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă/eligibilitate/selecție asupra Cererii de finanțare având COD SMIS .......... a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular.Vă rugăm să completați partea a II-a a formularului și să-l returnați Compartimentului regional POPAM ......./DGP AMPOPAM în maxim 5 zile lucrătoare de la data primiri notificării.În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau documentele nu respectă cerințele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea dumneavoastră de finanțare va fi declarată neconformă/neeligibilă/neselectată/respinsă.  +  Partea IA se completa de expertul Compartimentului regional POPAM/SSC
  Nr. crt. Referința (document/pct. din doc.) Subiecte de clarificat/Document lipsă
  1
  2
  3
  ...
  Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să atașați următoarele documente1. ........... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul2. ........... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul3. ........... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul4. ........... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul5. ........... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul
   +  Partea IIA se completa de Solicitant1. Precizările Reprezentantului legal referitoare la solicitările menționate în Partea I:
  Nr. crt. Referința(document/pct. din doc.) Precizări
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  Declar că sunt de acord cu modificările și atașez următoarele documente solicitate:1. ........... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul2. ........... în original/copie cu mențiunea conform cu originalul
  Reprezentant legal
  (nume, prenume, semnătura, ștampila, data)
   +  Anexa nr. 7 DGP AMPOPAM Nr. de înregistrare ..... data ......
  NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA/NEELIGIBILITATEA/NESELECTAREA/
  RESPINGEREA CERERII DE FINANȚARE

  Stimată Doamnă/Stimate Domn,
  Vă facem cunoscut că solicitarea dumneavoastră de sprijin financiar nerambursabil a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă după verificarea conformității administrative/eligibilității/evaluării calitative/selecției Cererii de finanțare având cod SMIS:
  COD SMIS
  Cererea de finanțare a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă din următoarele motive:1) .........................................................................................2) .........................................................................................În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin poștă/email/fax cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AM POPAM din București, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări.
  Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu
  Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.
  Cu stimă,
   +  Anexa nr. 8
  MEMORIUL JUSTIFICATIV
  pentru proiecte fără lucrări de construcții - montaj
  (1) Date generale:1. denumirea obiectivului de investiții;2. amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);3. titularul investiției;4. beneficiarul investiției;5. elaboratorul studiului.(2) Descrierea activității curente a solicitantului:1.1. Denumirea solicitantului și date de identificare ale acestuia;1.2. Scurt istoric al solicitantului (structura capitalului social și evoluția acestuia de la înființare, administratori, date despre nivelul de calificare al managerului);1.3. Obiectul de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comerțului în sensul că desfășoară respectivele activități);1.4. Locul de desfășurare a activității și a investiției;1.5. Litigii în desfășurare (dacă este cazul);1.6. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietății), construcții, utilaje și echipamente, pește, etc.
  Denumire mijloc fix Data achiziției Valoare netă la data întocmirii ultimului bilanț- Lei - Bucăți
  1. CONSTRUCȚII TOTAL
  1.1 detaliați ........
  1.n detaliați ........
  2. UTILAJE TOTAL
  2.1 detaliați ........
  2.n detaliați ........
  3. ALTELE - detaliați
  TOTAL
  Valoarea producției piscicole - dacă este cazul
  Specia Greutate medie Număr bucăți Greutatea totală Valoare netă la data întocmirii ultimului bilanț- Lei -
  1. CRAP
  1.1. Puiet vara I
  1.2. Puiet vara II
  1.3. Pește marfă
  1.4. Remonți și reproducători
  2. PĂSTRĂV
  3.1 detaliați ........
  3.n detaliați ........
  3. STURION
  3.1 detaliați .........
  3.n detaliați ........
  4. ALTELE -detaliați ........
  TOTAL
  Acest tabel se va completa de către întreprinderile care activează deja în domeniu, în funcție de speciile crescute, pe categorii de vârstă.
  TERENURI
  Nr. crt. Amplasare Județ/Localitate Suprafața totală (mp)/ Categoria de folosință Valoarea contabilă- Lei - Regim juridic
  Producția obținută în ultimii trei ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de specii)Performanța financiară pe ultimii trei ani de activitate (în LEI)
  Indicatori An n-3 An n-2 An n-1
  1. Active fixe nete
  2. Active totale
  3. Capitaluri proprii
  4. Datorii pe o perioadă mai mare de 1 an
  5. Cifra de afaceri
  6. Rezultat operațional
  7. Profit net
  8. Rentabilitatea comercială (7/2*100)
  9. Rata îndatorării la termen (3/2*100)
  (3) Analiza de piață1. Caracteristici generale ale pieței produselor2. Analiza concurenței3. Politica de produs și fluxul tehnologic (dacă e cazul)4. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
  Nr. crt.Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii Adresa Produs furnizat și cantitate aproximativă Valoare aproximativă- LEI - % din total achiziții
  5. Politica de preț6. Politica de distribuție. Principalii clienți (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII CLIENȚI AI SOLICITANTULUI
  Nr. crt. Client(Denumire și adresă) Valoare- LEI - % din vânzări
  1
  2
  n
  (4) Date privind forța de muncă și managementul proiectuluiTotal personal existent .............................................din care personal de execuție .....................................Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investițieiNumăr locuri de muncă nou-create ...........................,Responsabil legal (nume, prenume, funcție în cadrul organizației, studii și experiența profesională), relevante pentru proiect(5) Descrierea investiției:1. scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (Necesitatea și oportunitatea investiției)Se precizează tipul de acțiune eligibil conform Ghidului.La această secțiune se va fundamenta necesitatea și oportunității investiției.În cazul în care investiția vizează adaptarea unității la standarde sanitar-veterinare, sanitare, ale Uniunii Europene, se va preciza standardul la care se adaptează.Se va avea în vedere descrierea îndeplinirii fiecărui criteriu de eligibilitate (după caz) și de selecție (după caz) detaliind cerințele prevăzute în ghidul solicitantului din dreptul fiecărui criteriu.Se vor prezenta criteriile de selecție aplicabile în funcție de tipul investiției.Se vor descrie obiectivele tehnice, financiare și de mediu.În situația în care realizarea investiției este condiționată de obținerea de avize și acorduri se va realiza o corelare a datelor tehnice din acestea cu caracteristicile investiției.Se va descrie modul în care prin realizarea investiției se realizează adaptarea la standarde sau respectarea noilor cerințe ale legislației europene.Se va prezenta cantitatea de materie primă folosită, cantitățile de produse finite obținute și consumul specific pe fiecare produs.2. Descrierea achizițiilor realizate prin proiect, respectiv denumirea, numărul, valoarea și caracteristicile tehnice și funcționale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotărilor ce urmează a fi achiziționate prin proiect.
  Nr. crt. Denumire/Tip utilaj/echipament Număr bucăți Valoare fără TVA - Lei - TVA- Lei - Total cu TVA- Lei -
  Atenție! Nu se va menționa marca, denumirea producătorului, firma etc.Se vor preciza de asemenea denumirea, numărul și valoarea utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotărilor care vor fi achiziționate, cu fundamentarea necesității acestora din punct de vedere tehnic și economic.Se va realiza o prezentare tehnică a construcțiilor în care urmează a fi amplasate utilajele/dotările (inclusiv utilități). Achizițiile trebuie să fie fundamentate în funcție de capacitatea de producție existentă și/sau prognozată.Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea și tehnologia aplicată în cadrul proiectului (plan de producție pe perioada de cinci ani)
  3. descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesității și oportunității investițieiSe va descrie conformitatea obiectivelor investiției urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii și se va preciza capacitatea existentă și capacitatea propusă a se realiza la finalizarea investiției
  (6) Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției exprimat valoric pe luni și activități(7) Costurile estimative ale investiției1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;Documente necesare: (a) listele de echipamente; (b) fișele de date exclusiv tehnice pentru echipamente; (c) oferte de preț, prețuri de catalog pentru echipamentele și utilajele ce se intenționează a fi achiziționateÎn estimarea costurilor investiției prin întocmirea bugetului estimativ se va ține seama de următoarele aspecte:– pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii, se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 132.519 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 132.519 LEI (exclusiv TVA), cu justificarea ofertei alese.– La ofertele de servicii, se vor menționa și tarifele orare.Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:– să fie datate, personalizate și semnate;– să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;– să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/serviciiAtenție: la dosarul cererii de finanțare vor fi atașate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzând prețul, furnizorul și caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/ofertă).Se va atașa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza întocmirii bugetului indicativ astfel încât să poată fi verificată rezonabilitatea prețurilor.2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.(8) Sursele de finanțare a investițieiSursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite. Pentru a se verifica încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele prevăzute în ghidul solicitantului se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Băncii Central Europene www.ecb.int/index.html echivalent în lei la cursul de schimb INFOREURO valabil la data lansării apelului de proiecte.
  Curs Euro/leu ...... din data de ............
  Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total
  Lei Euro Lei Euro Lei Euro
  Ajutor public nerambursabil
  Sursele de finanțare pentru completarea necesarului de finanțare din care:
  - autofinanțare
  - împrumuturi
  TOTAL PROIECT
  (9) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)(în prețuri - luna, anul, 1 euro = ...... lei), din care:– valoare eligibilă;2. eșalonarea investiției:– luna I;– luna II;– luna III; etc3. durata de realizare (luni);4. capacități de producție rezultate ca urmare a investiției (în unități fizice și valorice);5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.(10) Avize și acorduri de principiuToate avizele și acordurile necesare, impuse de legislație, prevăzute în Ghidul Solicitantului, în funcție de tipul investiției.Documentele vor respecta condițiile de formă, conținut și semnături conform legislației în vigoare și vor fi semnate de persoane autorizate.(11) Proiecții financiare și indicatori financiari– Prognoza veniturilor;– Prognoza cheltuielilor;– Proiecția contului de profit și pierdere;– Bilanțul și contul de profit și pierdere;– Fluxul de numerar - previziuni;– Indicatori financiari.
   +  Anexa nr. 9
  PLAN DE AFACERI
  A. DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL1. Denumirea obiectivului de investiții;2. Denumire, obiect de activitate și forma juridică;3. Structura capitalului social și evoluția acestuia de la înființare;4. Administratori;5. Locul de desfășurare a activității și a investiției;6. Litigii în desfășurare (dacă e cazul);7. Elaboratorul studiuluiB. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOLICITANTULUI1. Istoricul activității2. Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual (inclusiv terenuri)
  Denumire mijloc fix Data achiziției Valoare netă la data întocmirii ultimului bilanț- RON - Bucăți
  1. CONSTRUCȚII TOTAL
  1.1 detaliați ........
  1.n detaliați .......
  2. UTILAJE TOTAL
  2.1 detaliați .....
  2.n detaliați .......
  TOTAL
  TERENURI
  Nr.crt. Amplasare Județ/Localitate Suprafața totală (mp)/Categoria de folosințăValoarea contabilă- RON- Regim juridic
  Valoarea producției piscicole - dacă este cazul
  Specia Greutate medie Număr bucăți Greutatea totală Valoare netă la data întocmirii ultimului bilanț- Lei -
  1. CRAP
  1.5. Puiet vara I
  1.6. Puiet vara II
  1.7. Pește marfă
  1.8. Remonți și reproducători
  2. PĂSTRĂV
  3.1 detaliați ......
  3.n detaliați .......
  3. STURION
  3.1 detaliați ........
  3.n detaliați .......
  4. ALTELE - detaliați
  TOTAL
  Acest tabel se va completa de către întreprinderile care activează deja în domeniu, în funcție de speciile crescute, pe categorii de vârstă.
  3. Producția obținută în ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse)4. Performanța financiară pe ultimii trei ani de activitate (în LEI)
  Indicatori An n-3 An n-2 An n-1
  1. Active fixe nete
  2. Active totale
  3. Capitaluri proprii
  4. Datorii pe o perioadă mai mare de 1 an
  5. Cifra de afaceri
  6. Rezultat operațional
  7. Profit net
  8. Rentabilitatea comercială (7/2*100)
  9. Rata îndatorării la termen (3/2*100)
  C. ANALIZA DE PIAȚĂ5. Caracteristici generale ale pieței produselor ce urmează să fie realizate la nivel național, regional și local6. Analiza concurenței7. Politica de produs și fluxul tehnologic (dacă e cazul)8. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos)POTENȚIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
  Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii Adresa Produs furnizat și cantitate aproximativă Valoare aproximativă - LEI -% din total achiziții
  7. Politica de preț8. Politica de distribuție. Principalii clienți (conform tabelului de mai jos)
  POTENȚIALII CLIENȚI AI SOLICITANTULUI
  Nr. crt.Client (Denumire și adresa) Valoare- LEI - % din vânzări
  1
  2
  n
  D. PREZENTAREA PROIECTULUI1. Obiectivele proiectului2. Necesitatea și oportunitatea proiectului3. Prezentarea succintă a obiectivelor investiționale conform tabelului următor (structura se poate modifica în funcție de specificul proiectului)
  Denumire Obiectiv Investițional Nr. Bucăți Valoare de Achiziție- LEI FĂRĂ TVA -
  1. Proiectare, Consultanță, Asistență Tehnică, Avize, Acorduri etc.
  1.1 Proiectare
  1.2 Consultanță
  1.3 Asistență tehnică
  1.4 Avize, acorduri, autorizații etc.
  2. Construcții
  2.1 detaliați ............
  2.n detaliați ...........
  3. UTILAJE TOTAL
  3.1 detaliați .........
  3.n detaliați .........
  4. Altele (detaliați)
  -
  4. Planul financiar și graficul de implementare a proiectului5. Impactul proiectului asupra dezvoltării zonei și a mediului de afaceri
  E. POLITICA DE PERSONAL1. Organigrama actuala2. Managementul proiectului3. Total personal existent din care personal de execuție4. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției5. Locuri de muncă nou-createF. PROIECȚII FINANCIARE ȘI INDICATORI FINANCIARI1. Prognoza veniturilor2. Prognoza cheltuielilor3. Proiecția contului de profit și pierdere4. Bilanțul și contul de profit și pierderi5. Flux de numerar - previziuni6. Indicatori financiari Obs.:1. Datele pentru acest capitol sunt corelate cu secțiunea economică a cererii de finanțare.2. Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza întocmirii planului de afaceri.G. CONCLUZII
   +  Anexa nr. 10
  Proiecții financiare
  Prioritatea Uniunii Nr. 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștereMăsura Nr. II.2: Investiții productive în acvacultură art. 48, alin. (1) lit. (a) - (d) și (f) - (h)
  Titlul proiectului: ......................................................................................................Durata de implementare ........ (luni); Valoarea eligibilă ........ (lei); POPAM .......... (%)
  SolicitantResponsabil de proiect
  Denumire ....................................................Statut juridic ................ Tel/fax ..................E-mail .........................................................Nume ..................................Prenume ..............................Funcție .................................
  Subsemnatul/a .......... posesor al CI/BI/Pașaport seria .......... nr. ....., CNP .......... eliberată de .......... la data de .........., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal/împuternicit, că situațiile financiare de la care s-a pornit în elaborarea proiecțiilor financiare ale ..........denumire solicitant.......... corespund cu înregistrările contabile:Atașat proiecțiile financiare privind implementarea și derularea proiectului, astfel:– Anexa 10.1 - Bugetul cererii de finanțare;– Anexa 10.2 - Planul investițional;– Anexa 10.3 - Prognoza veniturilor;– Anexa 10.4 - Prognoza cheltuielilor;– Anexa 10.5 - Proiecția contului de profit și pierdere (CPP);– Anexa 10.6 - Bilanț sintetic previzionat;– Anexa 10.7 - Flux de numerar an 1 implementare;– Anexa 10.8 - Flux de numerar an 2 implementare;– Anexa 10.9 - Flux de numerar pe o perioadă de 5 ani de funcționare;– Anexa 10.10 - Indicatori financiari;Reprezentant legal al solicitantului(nume, prenume - cu majuscule).................[semnătură electronică]Data: ..................  +  Anexa 10.1
  Bugetul cererii de finanțare
   +  Anexa 10.2
  Planul investițional
   +  Anexa 10.3
  Prognoza veniturilor
   +  Anexa 10.4
  Prognoza cheltuielilor
   +  Anexa 10.5
  Proiecția contului de profit și pierdere (CPP)
   +  Anexa 10.6
  Bilanț sintetic previzionat
   +  Anexa 10.7
  Flux de numerar an 1 implementare
   +  Anexa 10.8
  Flux de numerar an 2 implementare
   +  Anexa 10.9
  Flux de numerar pe o perioadă de 5 ani de funcționare
   +  Anexa 10.10
  Indicatori financiari
   +  Anexa nr. 11
  PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA ÎNTOCMIRII PROIECȚIILOR FINANCIARE
  PRECIZĂRILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR FINANCIARE nr. 10 și 13Atenție:1. Prognozele vor fi întocmite pornind de la situațiile financiare din anul anterior depunerii proiectului!2. Prognozele se referă la două perioade distincte: a. Perioada de implementare a proiectului; și b. Perioada de funcționare. Perioada de implementare începe cu luna în care s-a semnat contractul de finanțare (Luna 1).3. Anexele vor fi întocmite atât de către societăți comerciale, cât și de către PFA, II, IF și alți solicitanți care nu întocmesc situații financiare de sinteză. Principiul utilizat este acela ca investiția productivă implementată generează rezultate economice care pot fi cuantificate, chiar dacă ele nu se raportează în formulare fiscale (respectiv bilanț și cont de profit și pierderi).1. Bugetul cererii de finanțareAnexa se va completa atât cu cheltuielile eligibile cât și cu cele neeligibile.Pentru solicitanții care sunt înregistrați în scopuri de TVA, vor completa TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile pe coloana de TVA neeligibil.Pentru solicitanții care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA, vor completa TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile pe coloana de TVA eligibil.2. Planul investiționalSe vor completa în anexă cheltuielile totale ale investiției defalcat pe cei 2 ani de implementare.În cadrul anexei se vor mai completa sursele de finanțare ale investiției. În cazul unui credit bancar pentru cofinanțarea proiectului se vor menționa rambursările anuale de principal și dobânzi.3. Prognoza veniturilorSe va completa Anexa "Prognoza veniturilor" cu vânzările cantitative și valorice previzionate trimestrial în primii doi ani de activitate (anul 1 și 2 de implementare) după care anual pentru anii 1-5 de funcționare.În cadrul acestei secțiuni se detaliază prezumțiile (pentru o mai bună înțelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării:– gradul de utilizare a capacității de producție și modul cum evoluează acesta în timp (dacă e cazul); se va estima producția fizică obținută în urma realizării investiției– detalierea producției fizice conform capacității de producție– modul în care au fost previzionate celelalte venituri prognozateSe vor detalia veniturile obținute din alte tipuri de activități decât cea la care se referă proiectul (în cazul în care solicitantul obține venituri și din alte activități decât cea descrisă prin proiect).4. Prognoza cheltuielilorSe va completa Anexa "Prognoza cheltuielilor" cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial în primii doi ani de activitate (anul 1 și 2 de implementare) după care anual, pentru anii 1-5 de funcționare.În cadrul acestei secțiuni se detaliază prezumțiile (pentru o mai bună înțelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării:– urmăriți corelarea informațiilor furnizate aici cu cele menționate în celelalte secțiuni ale planului de afaceri;– corelarea dintre cheltuielile previzionate și capacitatea de producție;– modul în care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuială;– orice alte informații care au stat la baza previzionării sau influențează previzionarea cheltuielilor și au influență relevantă;Se vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activități decât cea la care se referă proiectul. (în cazul în care solicitantul obține venituri și suportă cheltuieli din alte activități decât cea descrisă prin proiect).5. Proiecția contului de profit și pierdereÎn coloana An 0 se vor completa valorile existente în ultimul cont de profit și pierdere încheiat de societate anexat la cererea de finanțare (în cazul în care solicitantul este înființat în anul în curs aceasta coloana nu se completează).Se vor completa în cadrul anexei rândurile aferente: 12 "Venituri Financiare", 13 "Cheltuieli privind dobânzile" (atât pentru creditul ce urmează a fi contractat pentru co-finanțarea investiției din proiect (dacă este cazul), cât și pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare angajate), 14 "Alte cheltuieli financiare", 18 "Impozit pe profit/cifra de afaceri", restul rândurilor fiind preluate automat din anexele 10.3 și 10.4 (13.3 și 13.4). Se vor face mențiuni privind valorile previzionate și se vor corela cu alte informații (exemplu: cheltuielile privind dobânzile).Atenție: Solicitanții care nu întocmesc situații financiare de sinteză (ex. PFA, II, IF, etc.) nu vor completa coloana 0.6. Bilanț sintetic previzionatSe vor face precizări privind ipotezele luate în considerare în procesul de previzionare a posturilor din bilanț.Se va completa Anexa 10.6 (13.6) cu valorile prognozate ale posturilor din bilanț având în vedere următoarele:– în coloana An 0 se vor completa cu valorile existente în ultimul bilanț încheiat de societate anexat la cererea de finanțare (în cazul în care solicitantul este înființat în anul în curs aceasta coloana nu se completează);– valorile activelor imobilizate noi achiziționate se vor adăuga la cele existente (dacă este cazul), din acestea se scad valorile activelor imobilizate vândute în perioada respectiva;– valoarea amortizării cumulate aferentă activelor imobilizate existente, la care se adaugă amortizarea calculată pentru activele imobilizate noi achiziționate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizările prevăzute în contul de profit și pierdere);– valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite, etc.) va fi corelată cu specificul activității desfășurate (durata procesului de fabricație, etc.) și alte elemente considerate relevante.– casa și conturi la bănci se preia valoarea rezultată în Fluxul de numerar aferent aceleiași perioade din linia S (din Anexa 10.9 (13.9) "Flux de numerar");– datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an - se previzionează în funcție de termenele de plată ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale și la asigurările sociale aferente activității.– datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an - se previzionează în funcție de soldul și graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu și lung primite (dacă este cazul), de soldul și graficul de plată a datoriilor reeșalonate (dacă este cazul); se vor evidenția de asemenea datoriile către acționari/asociați, leasingurile, datoriile către alte instituții financiare.– venituri în avans - se înscrie soldul existent precum și valoarea previzionată a ajutorului financiar nerambursabil ce urmează a se primi prin Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime sau alte programe operaționale cu precizarea acestora, conform bugetului din cererea de finanțare;– capitalurile proprii - se înscriu sumele rezultate ca urmare a majorărilor de capital social prevăzute, rezultatul exercițiului (acesta se repartizează ca dividende și rezerve la alegere, cota repartizată la rezerve urmând să facă parte din rezerve în anul următor), rezervele deja constituite și alocările suplimentare din rezultatul exercițiului financiar precedent;– provizioane - se înscriu provizioanele existente sau previzionate;– se va urmări corelarea datelor introduse cu cele existente în contul de profit și pierdere și fluxul de numerar;Atenție: Solicitanții care nu întocmesc situații financiare de sinteză (ex. PFA, AF etc.) nu vor completa coloana 0.7. Flux de numerarSe vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementării (anexele 10.7 și 10.8 (13.7 și 13.8) vezi atenționarea de mai jos desfășurate lunar) și pentru o perioada de 5 ani de funcționare - anexa 10.9 iar pentru proiectele generatoare de venit se completează pentru o perioada de 10 ani inclusiv perioada de implementare (Anexa nr. 13.9).În cadrul acestei secțiuni se detaliază prezumțiile (pentru o mai bună înțelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării:– valoarea cheltuielilor efectuate înaintea semnării contractului de finanțare (de ex: consultanța, asistența tehnică etc.) va fi inclusă în prima lună a anului 1 de implementare la capitolul "Total ieșiri de lichidități prin investiții";– se va urmări corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrări și ieșiri cu celelalte secțiuni;– atenție la rândul "Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei" acesta nu poate fi negativ în nici una din lunile de implementare și nici în anii de previziune!– orice alte informații care au stat la baza previzionării sau influențează previzionarea elementelor fluxului de numerar și au influență relevantă;8. Indicatori financiariPe baza datelor obținute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea și viabilitatea investiției ce urmează a fi promovată. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani, după finalizarea investiției, în prețuri constante - anexa 10.10 iar pentru proiectele generatoare de venit se completează pentru o perioadă de 10 ani inclusiv perioada de implementare (Anexa nr. 13.10). NOTĂ:Încadrarea unor indicatori în limitele stabilite se va evalua pentru anii 2 - 5 de la momentul finalizării implementării proiectului, reprezentând anii 2-5 de funcționare, respectiv pentru anii 4-10 pentru proiectele generatoare de venit.Modul de calcul și baremurile limită care trebuie respectate sunt următoarele:1. Valoarea investiției (VI) = valoarea totală a proiectului fără TVA, se preia din bugetul proiectului.2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curentă, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se preiau valorile din Anexa "Prognoza Veniturilor" rândul "Total venituri din exploatare" aferente perioadelor respective (pe 5 ani, respectiv 10 ani pentru proiectele generatoare de venit)3. Cheltuieli de exploatare (Ce) = cheltuielile generate de derularea activității curente. Se preiau valorile din Anexa "Prognoza Cheltuielilor" rândul "Cheltuieli pentru exploatare - total" aferente perioadelor respective (pe 5 ani, respectiv 10 ani pentru proiectele generatoare de venit).4. Rata rezultatului din exploatare (r_Re) - trebuie să fie minim 8% din Ve începând cu primul an de exploatare. Rezultatul din activitatea curentă (Re) se calculează: Re = Ve - CeRata rezultatului din exploatare (r_Re) se calculează după formula:r_Re = (Re/Ve) x 1005. Durata de recuperare a investiției (Dr) - trebuie să fie maxim 15 ani;Este un indicator ce exprimă durata de recuperare a investiției (exprimat în ani). Se calculează astfel: Unde: Se consideră că în anii 6-15 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din exploatare din anul 5.6. Rata rentabilității capitalului investit (r_Rc) - trebuie să fie minim 5% începând cu primul an de exploatare; Se calculează astfel:r_Rc = (Flux_exploatare/VI) x 1007. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie să fie ≥ 1,1, începând cu primul an de exploatare;RAFN = Flux de numerar din exploatare/(dobânzi + plăți leasing + rambursarea datoriilor);Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa 7 rândul P "Flux de numerar din activitatea de exploatare" care se împarte la rândul C "Total ieșiri de lichidități prin finanțare".8. Rata îndatorării pe termen mediu și lung r_I - trebuie să fie maximum 80% începând cu primul an de exploatare;Este calculată ca raport între total datorii pe termen mediu și lung și total active.r_i = (TD_i/TA_i) x 100 unde:TD_i = total datorii pe termen mediu și lung în anul i;TA_i = total active în anul i;9. Rata de actualizare - este de 4%, folosită pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.10. Valoarea actualizată netă (VAN) - trebuie să fie pozitivă; Este calculată astfel:FN_i = flux de lichidități net din anul i;FN_i explt = flux de lichidități din exploatare din anul iVI = valoarea investiției;Disponibilul de numerar la sfârșitul perioadei (rândul S, din anexa 10.9/13.9 "Flux de numerar" trebuie să fie pozitiv în anii de previzionare evaluați)9. Proiecții financiare investițieAtenție: Anexa se va completa doar în cazul proiectelor generatoare de venitÎn această secțiune se completează exclusiv parametrii financiari aferenți activității (activităților) ce fac obiectul proiectului de investiție.Proiecțiile se completează pentru un orizont de 10 ani, care include și perioada de implementare a proiectului.Tabel 1 - Proiecții financiare fără adoptarea proiectului de investiție:Completați cu încasările și plățile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiții, în condițiile în care activitatea s-ar desfășura fără investiție. Dacă nu desfășurați deja această activitate (proiectul dezvoltă o activitate nouă) nu se completează acest tabel.Tabel 2 - Proiecții financiare cu adoptarea proiectului de investițieCompletați cu încasările și plățile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiții, în condițiile în care activitatea s-ar desfășura cu investiția realizată.Perioada de implementare a investiției poate fi de maximum 2 ani.Pe perioada de implementare a investiției se poate presupune că veniturile și cheltuielile sunt egale cu varianta FĂRĂ PROIECT (dacă proiectul nu generează venituri și cheltuieli suplimentare în această perioadă).După perioada de implementare se vor introduce valorile previzionate în documentația de proiect.Tabel 3 - Proiecții financiare marginale (incrementale)= Proiecții financiare cu adoptarea proiectului de investiție - Proiecții financiare fără adoptarea proiectului de investițieToate valorile completate în aceasta secțiune (pagina de lucru 13.11) vor fi fundamentate în cadrul documentației de proiect (Memoriu Justificativ/Studiu de Fezabilitate).Vor fi prezentate ipotezele care stau la baza identificării activității ce face obiectul proiectului, a fluxurilor de încasări și plăți aferente acestor activități atât în varianta cu proiect cât și în varianta fără proiect. Ipotezele, modul de calcul al parametrilor financiari completați în aceasta secțiune trebuie să fie clar prezentate, realiste, fundamentate raportat la valori de piață.AtențiePentru determinarea fluxului de lichidități NU se va lua în considerare contribuția în natură. Astfel, aceasta nu se va lua în considerare în activitatea de finanțare, pe partea de încasări, la rubrica "Încasări din activitatea de finanțare - aport la capitalul societății" și nici pe partea de ieșiri de numerar, la activitatea de investiții la rubrica "Achiziții de active fixe corporale" sau "Creșterea investițiilor în curs".Ipotezele prezentate în această secțiune trebuie să fie corelate cu ipotezele folosite în previziunea întregii activități a întreprinderii (anexele 13.3 - 13.10). Cei 10 ani de previziune includ perioada de implementare a proiectului.10. Rentabilitatea investițieiAtenție: Anexa se va completa doar în cazul proiectelor generatoare de venitÎn această anexă sunt înregistrate centralizat încasările și plățile aferente activităților de exploatare și de investiții generate exclusiv de proiectul de investiție.În cadrul acestei anexe se va menționa și valoarea reziduală a investiției. Modalitatea de calcul este menționată în cadrul anexei.11. Venituri neteAtenție: Anexa se va completa doar în cazul proiectelor generatoare de venitDatele sunt preluate automat din secțiunile precedente. Se completează doar valoarea maximă a procentului de finanțare aferent tipului de proiect ce face obiectul analizei.Suma rezultată în câmpul "Finanțarea nerambursabilă (determinată prin aplicarea metodei Necesarului de finanțare)" va reprezenta valoarea nerambursabilă ce se va solicita prin cererea de finanțare, precum și procentul aferent.
   +  Anexa nr. 12
  Model contract de finanțare cadru
  CONTRACT DE FINANȚARE
  PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME
  2014 - 2020
  Nr.: ......../........
  NUME BENEFICIAR ..........................
  TITLUL PROIECTULUI .....................
  COD SMIS 2014 ............
  RO ................

  CONTRACT DE FINANȚARE
  1. PărțileMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM, în calitate de Autoritate de Management, cu sediul în București, bulevardul Carol I, nr. 2 - 4, sectorul 3, România, cod poștal ...., telefon: ...... fax: ......., poștă electronică: ........ cod fiscal .........., reprezentat prin (persoana fizică, nume, prenume, funcția deținută) ........., pe de o parte, denumit în cele ce urmează AMși[Persoana juridică] ......., cod de identificare fiscală ......., înregistrată la ........ sub nr. ....../........./....., cu sediul în localitatea .........., str. .......... nr. ....., sector/județul ......., România, telefon .........., fax ........, poștă electronică .........., reprezentată legal prin .......... (funcția deținută .........), identificat prin ........., în calitate de Beneficiar al finanțării,au convenit încheierea prezentului Contract de Finanțare, în următoarele condiții:2. Precizări prealabile(1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;(2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.(4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;(5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.  +  CONDIȚII GENERALE  +  Articolul 1Obiectul Contractului de Finanțare(1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM ......., pentru implementarea Proiectului nr. ............... intitulat: .........., denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.(2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract, legislația europeană și națională aplicabile acestuia.