GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 iunie 2017pentru măsura I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 bis din 23 iunie 2017  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 188 din 7 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 476 din 23 iunie 2017

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014 - 2020
  Prioritatea Uniunii Europene 1
  PROMOVAREA PESCUITULUI SUSTENABIL DIN PUNCTUL DE VEDERE
  AL MEDIULUI, EFICIENT DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII
  RESURSELOR, INOVATOR, COMPETITIV ȘI BAZAT PE CUNOAȘTERE
  GHIDUL SOLICITANTULUI
  Obiectiv specific 1.4 - Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică, și îmbunătățirea condițiilor de siguranță sau de lucruMăsura I.23. Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilorTipul apelului: Competitiv, cu termen limită de depunere
  MAI 2017
  Versiunea 3
  1. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE2. PREVEDERI GENERALE 3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII3.1. Solicitanți eligibili:3.2. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI:3.3. ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:3.4. CHELTUIELI ELIGIBILE:4. CEREREA DE FINANȚARE4.1. Întocmirea cererii de finanțare4.2. Lista documentelor din dosarul cererii de finanțare4.3. Înregistrarea Cererii de finanțare5. VERIFICAREA CONFORMITAȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITATĂȚII CERERII DE FINANȚARE6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE6.1. Evaluarea Cererilor de finanțare6.2. Selecția Cererilor de finanțare7. CONTESTAȚII8. CONTRACTUL DE FINANȚARE8.1. Contractul de finanțare8.2. Obligații specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțare)8.3. Modificarea Contractului de finanțare9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI 9.1. Dovada cofinanțării9.2. Derularea și verificarea procedurii de achiziție9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului9.3.2. Plata10. MONITORIZARE ȘI CONTROL10.1. Monitorizarea tehnică și financiară10.2. Control11. INFORMARE ȘI PUBLICITATE12. ANEXE1. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE  +  Legislație UE• Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;• Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni;• Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date;• Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;• Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020.• Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;• Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;• Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene.• Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a unormelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii• Regulamentul delegat (UE) AL COMISIEI 288/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește perioada și datele de inadmisibilitate a cererilor• Regulamentul delegat (UE) 2252/2015 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;• Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operațional „Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România” pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în România  +  Legislație națională si alte documente relevanteLegea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;OG nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare;Hotărârea nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.Hotararea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;Hotărârea nr. 30 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale• Ordinul nr. 45/R din 26.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliată cu cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;• Decizia CM POPAM nr. 5/2016 privind modificarea POPAM 2014-2020.• Decizia CM POPAM nr. 10/2016 privind aprobarea criteriilor de selecție.Legea 98/2016 privind achizițiile publice.Legea nr. 317/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura cu modificările și completările ulterioareOrdinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europeneHotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publiceLegea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată2. PREVEDERI GENERALEProgramul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020 reprezintă un program care își propune să creeze condițiile necesare redresării economice, generării creșterii locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii și afacerilor maritime. Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. 8416/25.11.2015 și permite accesarea fondurilor structurale și de investiție prin intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).Acest document se adresează întreprinzătorilor din domeniul pescuitului inclusiv organismelor de drept public în scopul orientării lor în accesarea finanțărilor nerambursabile și totodată, reprezintă un îndrumar privind întocmirea Cererilor de finanțare și se adresează tuturor potențialilor solicitanți ai Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr.1. Promovarea pescuitului sustenabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere, Măsura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor.Prioritatea Uniunii nr. 1 cuprinde opt măsuri printre care și Măsura I.23 - Porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele de licitații și adăposturile conform Art. 43 alineatele (1) si (3) si articolul 44 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 508/2014 (CE) care pune accent pe îmbunătățirea infrastructurii specifică atât pentru pescuitul interior cât și pentru cel marin, inclusiv îmbunătățirea siguranței pescarilor.Înainte de a începe completarea Cererii de finanțare vă recomandăm să citiți cu atenție toate informațiile prezentate în acest Ghid si să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanțare nerambursabilă. Pentru o mai bună înțelegere vă recomndăm să consultați si:▪ Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 - 2020;▪ Regulamentul nr. 508/2014 (CE) Art. 43 alineatele (1) si (3) si articolul 44 alineatul (1) litera (f).Totodată vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet a DGP- AMPOPAM - www.ampeste.ro - pentru a fi la curent cu eventualele modificări aduse Ghidului solicitantului și cu eventualele comunicări/informări cu privire la prezenta măsură de finanțare.Ghidul solicitantului nu se substituie legislației naționale si a Uniunii Europene în vigoare, solicitantul având obligația cunoasterii si respectării acesteia.CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?CARE SUNT ȚINTELE DE ATINS ÎN CADRUL PROIECTULUI ?INDICATORIIndicatori prestabiliți ( Indicatori de program)Indicatorii de program fac obiectul monitorizării performanțelor măsurii programului și se referă la:• Locuri de muncă (ENI) create în sectorul pescuitului sau activități complementare;Unitate de măsură: Echivalent normă întreagă (ENI).Definiție: Număr de persoane în locuri de muncă nou create și remunerate în sectorul maritim sau pescăresc (angajați sau liber profesioniști care aduc un venit pentru ei sau pentru familia lor)Calcul: Locuri de muncă nou create (ENI) = Suma (A_i* B_i/ C),Unde:• A_i = Persoana nou angajată DUPĂ începerea operațiunii. „Persoană nou angajată” este o persoană încadrată pe un loc de muncă plătit în sectorul maritim sau pescăresc (angajați sau liber profesioniști care aduc un venit pentru ei sau pentru familia lor), care nu exista înainte de începerea operațiunii• B_i = „unități de timp lucrate pe an”, de ex: numărul de ore/zi pentru fiecare nou angajat, efectiv lucrateC = „coeficient ENI” - de ex: numărul de referință la nivel național pentru normă întreagă: 1720 ore/an.Beneficiarul va trebui să aibă evidențe cu numărul de persoane angajate (ENI) înainte de operațiune, iar noile locuri de muncă (ENI) să poată fi deosebite de cele vechi la finalizarea operațiunii.• Locuri de muncă (ENI) menținute în sectorul pescuitului sau activități complementare;Unitate de măsură: Echivalent normă întreagă (ENI).Definiție: Număr de persoane în locuri de muncă existente și remunerate în sectorul maritim sau pescăresc (angajați sau liber profesioniști care aduc un venit pentru ei sau pentru familia lor); trebuie să existe un risc de pierdere a locurilor de muncă respective fără intervenția prin POPAM.Se exprimă în ENI pe baza coeficientului ENI la nivel național.Calcul: Locuri de muncă menținute (ENI) = SUMA (Ai * Bi /C),Unde:• Ai = persoana încadrată pe un loc de muncă plătit în sectorul pescăresc sau maritim• Bi = „unități de timp lucrate pe an”, de ex: numărul de ore/zi pentru fiecare nou angajat, efectiv lucrate• C = „coeficient ENI” - de ex: numărul de referință la nivel național pentru normă întreagă: 1720 ore/anATENȚIE! Nerespectarea indicatorilor de program prestabiliți asumați prin ) Cererea de finanțare (Număr locuri muncă create și Număr locuri muncă N menținute) va atrage după sine recuperarea finanțării nerambursabile acordate direct proporțional cu gradul de nerealizare a acestora.Indicatori suplimentari de realizare
  Indicator suplimentar de realizareUnitate de măsură
  Numărul de proiecte privind valoarea adăugată, calitatea, utilizarea capturilor nedorite și porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele și adăposturileNr.
  Date privind implementarea proiectului conform R(UE) 1242/2014:• Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele - În funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai multe opțiuni privind datele de implementare:
  1[ ]Pescuit marin
  2[ ]Pescuit în apele interioare
  3[ ]Ambele
  • Categoria de investiție: porturi de pescuit; locuri de debarcare; centre de licitații; adăposturi. În funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai multe opțiuni privind datele de implementare:
  1[ ]Porturi de pescuit
  2[ ]Locuri de debarcare
  3[ ]Centre de licitații
  4[ ]Adăposturi
  • Tipul de investiție: calitate; control și trasabilitate; eficiența energetică; protecția mediului; siguranță și condiții de lucru - În funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai multe opțiuni privind datele de implementare:
  59[ ]Calitate
  60[ ]Control și trasabilitate
  61[ ]Eficiența energetică
  62[ ]Protecția mediului
  63[ ]Siguranță și condiții de lucru
  • Numărul pescarilor care beneficiază de operațiune - Numeric;• Numărul de alți utilizatori portuari sau alți lucrători care beneficiază de operațiune - Numeric;
  ATENȚIE! Necompletarea indicatorilor și a datelor de implementare în cadrul cererii de finanțare va atrage după sine declararea ca neconformă a acesteia.Criteriul numar de locuri de munca create/mentinute, asumat prin cererea de finanțare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive in perioada de monitorizare a proiectuluiATENȚIE! Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Cererea de finanțare și pentru care a primit punctaj la selecție, devin condiții obligatorii pentru menținerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțareATENȚIE! Perioada de monitorizare a unui proiect se calculează pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăți către beneficiarul respectivCÂȚI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ?INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR ȘI COTA DE COFINANȚARECuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul previzionat în planul de afaceri, este de:• 100 % din cheltuielile eligibile totale, pentru organisme de drept public;• 80 % din cheltuielile eligibile totale, pentru Operațiuni referitoare la pescuitul costier la scară mică;• 75 % din cheltuielile eligibile totale, pentru organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale;• 60 % din cheltuielile eligibile totale pentru organizații de pescari sau de alți beneficiari colectivi;• 50 % din cheltuielile eligibile totale, pentru alte tipuri de beneficiari privați.Dacă proiectul se adresează pescuitului costier la scară redusă:• maxim 30% din valoarea total eligibilă rezultată din bugetul indicativ al proiectului pentru întreprinderi mari;• maxim 80% din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul indicativ al proiectului pentru categoria pescarilor și IMM-urilor;• maxim 80 % din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul indicativ al proiectului pentru Asociațiile și Organizațiile de pescari;• maxim 80 % pentru organizații de producători sau asociații de organizații de producători.„pescuitul costier la scară mică” înseamnă activitatea de pescuit desfășurată de nave de pescuit cu o lungime totală mai mică de 12 metri care nu utilizează uneltele de pescuit tractate enumerate în tabelul 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei ( 2 );Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul măsurii.ATENȚIE! Se poate aplica o intensitate maximă a ajutorului public de 100 % din cheltuielile eligibile totale ale operațiunii atunci când operațiunea pusă în aplicare îndeplinește toate criteriile următoare:• este în interesul colectiv;• are un beneficiar colectiv;• are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local.Solicitanții care nu se încadrează în categoria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procent de minim 70%, 50%, 40%, 25%, respectiv 20% (în funcție de tipul de beneficiar) prin aport în numerar sau prin aport în natură.Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanțarea investiției prin mai multe modalități: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanțare (credit bancar). Rata de cofinanțare poate fi asigurată și prin combinarea modalităților mai sus prezentate, parțial prin aport în natură și parțial prin aport în numerar sau surse de finanțare (credit bancar).În situația în care beneficiarul alege să asigure cofinanțarea prin aport în natură aceasta trebuie dovedită și depusă odată cu cererea de finanțare, fie la valoarea totală a procentului de cofinanțare, fie într-un cuantum din aceasta.Dacă contribuția în natură nu asigură valoarea totală a cofinanțării, aceasta poate fi completată până la valoarea totală prin aport în numerar.Cofinanțarea prin aport în natură se va dovedi și depune numai odată cu cererea de finanțare.Pentru proiectele la care valoarea contribuției în natură depășește cota procentuală stabilită pentru contribuția proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuală ce depășește contribuția proprie.Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil se va stabili în funcție de încadrarea solicitantului, ca urmare a completării Anexei G - „Declarație privind încadrarea în categoria IMM”CONFORM art. 5 din HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN F.E.P.A.M. PRIN POPAM 2014-2020(1) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și b), contribuția în natură este considerată eligibilă dacă îndeplinește condițiile impuse de art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) În cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014 - 2020 sunt acceptate ca și contribuție în natură echipamente, instalații și utilaje, terenuri, clădiri și imobile.(3) Contribuția în natură constituită din bunurile prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ și următoarele condiții:a) obiectul contribuției în natură a fost achiziționat sau construit de către beneficiar din alte surse de finanțare decât cele nerambursabile publice;b) bunurile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare;c) contribuția în natură să fie necesară și strict legată de implementarea operațiunii;d) valoarea bunurilor este certificată de un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii, potrivit prevederilor legale în vigoare. în cazul terenurilor valoarea contribuției în natură nu poate depăși limita prevăzută la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ A PROIECTULUI ȘI PE CE PERIOADĂ?Valoarea maximă și minimă eligibilă aferentă unui proiect va fi precizată în anunțul de lansare a apelului. În cadrul acestor valori este inclus TVA -ul doar în cazul solicitanților neplătitori de TVA. Pentru solicitanții plătitori de TVA, în cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul.Durata de implementare a unui proiect este de maximum 2 (doi) ani.Durata minimă de implementare a unui proiect este de 1 lună.Anunțul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se publică pe site-ul www.ampeste.ro, secțiunea POPAM 2014-2020.ATENȚIE! Pentru proiectul a cărui valoare totală eligibilă depășește 1.000.000 euro echivalentul în LEI la cursul INFOREURO (investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit) și care generează venituri nete ulterior finalizării acestuia i se aplică prevederile art. 61 din Reg (UE) nr. 1303/2013. Calculul cu privire la veniturile nete generate de proiect se realizeză conform Anexei nr. 14. Ajutorul financiar nerambursabil se va diminua cu veniturile nete astfel determinate.ALOCAREA FINANCIARĂAlocarea financiară pentru această măsură este precizată în anunțul de lansare a apelului. Contribuția FEPAM în cadrul operațiunii este de 75%, iar contribuția publică națională este de 25% (valoarea totală a finanțărilor, fără TVA).Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelului lansat cu respectarea condițiilor din prezentul ghid. După înregistrarea cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS, solicitantul va depune la ADI ITI DD, în termen de 1 zi lucrătoare după înregistrarea acesteia, o cerere de eliberare a unui aviz insoțită de fișa de proiect în baza căruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanțare depuse cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la sediul Autorității de Management pentru POPAM. Prezentarea avizului se va realiza în termen de maxim 15 zile lucrătoare (include și perioada eventualei contestații asupra unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finanțare.Modelul fișei de prezentare a proiectului se regăsește pe site-ul ADI ITI DD, putând fi accesată la adresa http://www.itideltadunarii.com/informare- procedura-de-avizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030/#8dda50d7755d34e8bÎn etapa de selecție, solicitanții din cadrul teritoriului ITI DD, vor fi ierarhizați în baza punctajului și numai după ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru respectiva cerere de finanțare. Cererile de finantare care nu au depus aviz sau cererile de finantare care au aviz de neconformitate vor întra în competiția națională.Anunțul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se publică pe site-ul www.ampeste.ro, secțiunea POPAM 2014-2020.-ATENȚIE! În cadrul prezentului apel Cererea de finanțare și documentele din dosarul Cererii de finanțare vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat în anunțul de lansare a apelului.Etapele de verificare a conformității administrative, a eligibilității, a evaluării tehnice și financiare precum și a celei de selecție, solicitarea de informații suplimentare/clarificări și contestațiile nu se realizează online, ci pe suport de hârtie. Toate documentele înaintate de solicitant pe suport de hârtie vor fi semnate de reprezentantul legal al solicitantului, până la disponibilitatea acestor module în sistemul online MySMIS.Pentru solicitarea de informații suplimentare/clarificări și depunerea de contestații, locațiile și datele de contact ale Autorității de management și a Centrelor regionale sunt:
  SediuAdresăContactJudețe arondate
  DGP-AMPOPAB-dul Carol I nr. 24, sector 3, municipiul BucureștiTel: 021-307 9802Fax. 021 307 2474-
  CR BrașovIntern. Trade Center, str. Alexandru Vlahuță, nr. 10, Et. 1, Brașov , județul BrașovTel.: 0268.546.5110725.256.235Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu.
  CR BucureștiStr. Mihai Eminescu, nr. 11, cam. 7, Buftea, județul IlfovTel. 0725.256.2230725.256.224Arges, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și municipiul București.
  CR ConstanțaStr. Capitan Petre Romulus nr. 7 bis, Constanța, județul ConstanțaTel.: 0241.511.580,0725.256.231,0725.256.2390725.256.218Constanța, Ialomița, Călărași.
  CR ClujStr. Dorobanților, nr. 69, cam. 8, Cluj-Napoca, județul ClujTel.0725.256.2330725.256.234Alba, Bistrița- Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu- Mare, Sălaj.
  CR DoljBloc TCIF, str. Nicolae Romanescu, nr. 39, etaj 2, Craiova, județul DoljTel. 0251.425.0080725.256.2210725.256.2360725.256.222Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea.
  CR GalațiStr. Basarabiei, nr. 55, bloc A16, parter, Galați, județul GalațiTel. 0725.256.2250725.256.226Brăila, Buzău, Galați, Vrancea.
  CR IașiOJRSA, Aleea Mihail Sadoveanu, nr.10 bis, Iași, județul IașiTel/Fax 0232.273.0700725.256.2290725.256.230Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui.
  CR TimișCalea Buziașului, nr. 11A, cladire OB 6A, et. 1, Timișoara, județul TimișTel.:0725.256.2280726.777.657Arad, Bihor, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș.
  CR TulceaIberom Business Center Str. Portului, nr. 14, etaj 2, Tulcea, județul TulceaTel. 0725.256.2370725.256.238Tulcea
  Ghidul solicitantului nu se substituie legislației naționale și a Uniunii Europene în vigoare, solicitantul având obligația cunoașterii și respectării acesteia.
  3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRIIÎn această secțiune găsiți informații referitoare la solicitanții eligibili, eligibilitatea proiectului, activități eligibile precum și cheltuielile eligibile.3.1. Solicitanți eligibili:Solicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil acordat prin Măsura I.23 - Porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele de licitații și adăposturile sunt:• organisme de drept public - autoritate publică sau instituție publică - care acționează la nivel central ori la nivel regional sau local;• pescari sau organizații de pescari sau asociații de pescari;• organizații neguvernamentale în parteneriat cu organizații de pescari sau cu asociații de pescari;• organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale;• alte tipuri de beneficiari privati care au activitatăți în domeniul pescuitului.SOLICITANTUL TREBUIE SĂ RESPECTE URMĂTOARELE:• Să desfășoare activitate în domeniul pescuitului (coduri CAEN 0311-Pescuitul maritim, 0312-Pescuitul în ape dulci), cu excepția organismelor de drept public;• Să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului;• Nu înregistrează în anul financiar anterior capitaluri totale negative - pentru cazul în care organizația a avut activitate. Sunt exceptați solicitantii care sunt înființați în anul depunerii Solicitării de finanțare, cei înființati în anul precedent depunerii Solicitării de finanțare sau cei care au avut activitatea suspendată conform legii (a se vedea Lista documentelor anexate Cererii de finanțare);• Nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare, faliment;• Nu sunt înregistrați în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM, până la achitarea integrală a datoriei față de POP/POPAM, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere.În conformitate cu art. 3 din Regulamentul 508/2014, „pescar” înseamnă orice persoană care practică activități de pescuit comercial, astfel cum sunt recunoscute de statul membru în cauză;În conformitate cu art. 2. pct. 27al din LEGEA nr. 317/2009 pescar profesionist - persoana fizică atestată, conform reglementărilor legale în vigoare, să practice pescuitul în scop comercial;Asociațile/Organizațiile de pescari trebuie să aibă minim 5 pescari comerciali, membri ai Asociației/Organizației.CATEGORIILE DE SOLICITANȚI ELIGIBILI CARE POT PRIMI FONDURI NERAMBURSABILE PE ACEASTĂ MĂSURĂ SUNT:• Persoana fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);• Întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);• Întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);• Societate în nume colectiv - SNC (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);• Societate în comandită simplă - SCS (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);• Societate pe acțiuni - SA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare);• Societate în comandită pe acțiuni - SCA (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);• Societate cu răspundere limitată - SRL (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);• Societate comercială cu capital privat (înființată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificarile și completările ulterioare);• Asociații constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activitate economică.• Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța (înființată în baza H. G. nr. 517/1998, completată și modificată prin H.G. nr. 464/2003);• Autoritățile publice sau instituțiile publice care acționează la nivel central ori la nivel regional sau local pentru modernizarea porturilor de pescuit, locuri de debarcare și a centrelor de licitații.Pentru a fi eligibili în vederea obținerii finanțării pentru Măsura I.23. - Porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele de licitații și adăposturile, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:– Cei care funcționează în baza Legii nr. 31/1990, OG nr. 26/2000 și OUG nr. 44/2008, se încadrează în una din categoriile de mai jos:• Microîntreprindere: au până la 9 salariați și realizează o cifra de afaceri anuală < 2 mil. Euro sau dețin active totale de până la 2 mil. Euro, echivalent în lei;• Întreprindere mica: au între 10-49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală < 10 mil. Euro sau dețin active totale de până la 10 mil. Euro, echivalent în lei;• Întreprindere mijlocie: au între 50-249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală < 50 mil. Euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 mil. Euro;• Întreprindere mare: având peste 250 și realizează o cifra de afaceri anuală > 50 mil. Euro, echivalent în lei.– Să nu fi comis fraude în perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;– Nu se află în situațiile prevăzute la Art.10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014;Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii și ale contribuabililor săi, sunt restricționați de la finanțare operatorii care, într-o perioadă determinată anterioară depunerii unei cereri de asistență financiară, au comis încălcări grave, infracțiuni sau fraude, astfel cum se precizează la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, și nu beneficieză de asistență financiară din partea FEPAM.Încălcările grave de către operatori ale normelor PCP duc la interzicerea temporară sau permanentă a accesului la asistența financiară a Uniunii și/sau la aplicarea unor reduceri financiare.ATENȚIE! Un solicitant nu este eligibil în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului ( alin. 1 - 5 ) dacă autoritatea competentă a stabilit că:– Solicitanții care au săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilită de către o autoritate competentă, sunt inadmisibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp după cum urmează:– 12 luni în situația atribuirii a 9 puncte de încălcare /operator/navă de pescuit pentru infracțiunile prevăzute la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX a R404/2011;– cu încă o lună peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de încălcare.Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-a comis o încălcare gravă în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.În scopul calculării perioadei de inadmisibilitate, se iau în considerare numai infracțiunile grave comise începând cu 1 ianuarie 2013 și pentru care s-a luat o decizie în sensul paragrafului de mai sus începând cu acea dată. Dacă punctele de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de pescuit sunt mai puține de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM depuse de către operatorul respectiv sunt admisibile;– Solicitanții care au fost implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sunt inadmisibili pe toată perioada în care operatorul figurează pe listă, dar cel puțin 24 de luni;– Solicitanții ale căror nave de pescuit se află sub pavilionul unor țări identificate drept țări terțe necooperante, astfel cum se prevede la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, sunt inadmisibili pe parcursul întregii perioade în care țara respectivă este inclusă pe listă și, în orice caz, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;– Solicitanții declarați printr-o decizie definitivă emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 12 de luni în cazul unei infracțiuni comise din neglijență gravă și de 24 de luni în cazul unei infracțiuni comise cu intenție.Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an.Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 3;– Solicitanții declarați printr-o primă decizie oficială emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 4 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 24 de luni. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an.Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 4;– Solicitanții care au comis o fraudă legată de FEP sau de FEPAM, stabilită de o autoritate competentă, nu sunt admisibili pe toată perioada de derulare a FEPAM (până la 31 decembrie 2023). Inadmisibilitatea este stabilită de la data primei decizii oficiale de stabilire a fraudei.Inadmisibilitatea solicitanților în temeiul articolului 30 alineatul (2), lit. a OUG 49/2015 cu modificările ulterioare:– Solicitanții care sunt înregistrați în Registrul debitorilor MADR AM POP pentru POP 2007-2013 nu pot depune cereri de finanțare de la data înregistrării debitului până la achitarea integrală a datoriei față de MADR AM POP, inclusiv a accesoriilor.Nu sunt admiși la finanțare pe toată durata eligibilității în cadrul FEPAM, respectiv până la 31 decembrie 2023 solicitanții care au comis fraude in perioada anterioară depunerii Cererii de asistență financiarăATENȚIE! Solicitanții, după depunerea Cererii de finanțare, vor îndeplini pe întreaga durată de punere în aplicare a operațiunii și pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăți către beneficiarul respectiv, cerințele menționate la alineatul (1) literele (a)-(d) articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al ConsiliuluiSolicitanții care își încep activitatea în domeniul pescuitului iar valoarea investiției nu depășește 50000 EURO vor prezenta:– un plan de afaceri în cazul în care achiziționează doar echipamente;– un plan de afaceri și un studiu de fezabilitate în cazul în care investiția presupune lucrări de construcții montaj.Solicitanții care își încep activitatea în domeniul pescuitului iar valoarea investiției depășește 50000 EURO vor prezenta:– plan de afaceri și un studiu de fezabilitate/ însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016 în cazul proiectelor cu lucrări de construcții-montaj;sau– plan de afaceri și Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții însoțită de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd intervenții la construcțiile existente;sau– plan de afaceri și Studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016 în cazul obiectivelor mixte de investiții.Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect, și un responsabil financiar (care să aibă studii și experiență în domeniu) sau poate fi subcontractat total sau parțial.3.2. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI:Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:1) Să fie implementat pe teritoriul României;2) Să conțină activitățile/cheltuieli eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.3) Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.4) Respectă gradul de intervenție publică;5) Bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului;6) Durata maximă de implementare este de 24 luni;7) Condiții de eligibilitate specifice fiecărei măsuri.3.3. ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:Conform Art. 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 508/2014 (CE) FEPPAM sprijină investițiile în:1. Modernizarea infrastructurii specifice activității de pescuit comercial - infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare;2. Înființarea sau modernizarea adăposturilor pescărești în vederea îmbunătățirii siguranței pescarilor.3. Instalațiile de colectare a deșeurilor generate de activitățile de realizare a proiectelor de investiții în porturi sau puncte de debarcare, inclusiv a deșeurilor marine în scopul aducerii unei contribuții la protecția mediului.ATENȚIE! Nu se acordă sprijin financiar nerambursabil pentru construcții de noi porturi de pescuit, locuri de debarcare sau hale de licitații.Următoarea operațiune nu este eligibilă în cadrul FEPAM conform RE 508/2014: Art. 11, litera e) respectiv, transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi;Eligibilitatea unei activități nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activități. În acest sens, vă recomandăm consultarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2016.În cazul în care operațiunile constau în investiții în echipamente sau infrastructură prin care se asigură îndeplinirea cerințelor viitoare privind mediul, se poate acorda sprijin până la data la care aceste cerințe devin obligatorii pentru întreprinderile în cauză.ATENȚIE! În cadrul măsurii sunt obligatorii:• activitățile de informare și publicitate;• activitatea de auditare a proiectului.3.4. CHELTUIELI ELIGIBILE:În cadrul măsurii I.23 sunt sprijinite investițiile la nivelul întregului teritoriu al României. Un proiect poate conține cheltuieli eligibile și neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordare doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate integral de către beneficiarul proiectului.Sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru activitățile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor din cadrul Cererii de Finantare. Cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este reglementat de HG nr. 347/2016, iar detalierea costurilor eligibile se realizează în conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 816/2016 cu completările și modificările ulterioareATENȚIE! În conformitate cu articolul 4 alin (1) din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020Condiție generală de eligibilitate a cheltuielilor:(1) Fără a încălca prevederile art. 5 și 6, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:a) să fie angajată de către beneficiar și plătită efectiv de acesta în condițiile legii între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023, cu condiția ca operațiunea cofinanțată să nu fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 la Autoritatea de Management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar, conform art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepția prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b), c) și d) din Regulamentul nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;d) să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru POPAM și beneficiar;e) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile.f) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.ATENȚIE! În conformitate cu articolul 10 din HG nr. 347 /2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020.Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de beneficiarul operațiunii, potrivit dispozițiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul operațiunilor finanțate.(3) Instrucțiunile de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE:Categorii de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finanțare depuse în cadrul acestui apel sunt următoarele:1. Cheltuieli comune tuturor măsurilor finanțate în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020:1. Cheltuieli cu auditarea proiectului.2. Cheltuieli cu informarea și publicitatea.3. Cheltuieli privind taxele, altele decât cele prevăzute la Alte cheltuieli - Comisioane, cote, taxe din Anexa 6 - Capitolul I - Structura devizului general din HG 907/2016.4. Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016.5. Cheltuielile aferente garanțiile emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016.6. Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014.2. Cheltuieli comune măsurilor de investiții finanțate în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-20201. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului:1.1. Obținerea terenuluiCuprinde cheltuielile efectuate pentru:a) cumpărarea de terenuri;1.2. Amenajarea terenuluiCuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului și care constau în:a) demolări;b) demontări;c) dezafectări;d) defrișări;e) colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate;f) sistematizări pe verticală;g) accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;h) drenaje;i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază);n) lucrări pentru pregătirea amplasamentului.1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițialăCuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu:a) plantare de copacib) reamenajare spații verzi;d) lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.Pentru cheltuielile menționate în cadrul acestui capitol trebuie respectate prevederile Art. 7 și Art. 8 din HG nr. 347/2016Art. 7 (1) Costul achiziției de teren cu sau fără construcții este eligibil în limita a 10%, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii, potrivit art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) Terenul prevăzut la alin. (1) este utilizat pentru destinația stabilită în cadrul operațiunii finanțate, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractual de finanțare. În caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie fondurile nerambursabile aferente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.(3) În cazul în care se achiziționează o clădire în vederea demolării și utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operațiunii, este eligibil numai costul achiziției terenului, dacă respectă prevederile alin. (1) și alin. (2).Art. 8 Costul de achiziție al construcțiilor, cu excepția cazului prevăzut la art. 7 alin. (3), inclusiv terenul pe care se află construcția, este eligibil dacă sunt îndeplinite cumulativ prevederile art. 4 și următoarele condiții specifice:a) construcția nu a fost achiziționată/construită prin intermediul unei finanțări nerambursabile publice în ultimii 5 ani;b) construcția este strict necesară implementării operațiunii;c) se certifică de către un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii că prețul/costul de achiziție al construcțiilor, inclusiv terenul pe care se află construcția, nu depășește valoarea de piață;d) construcțiile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul beneficiar, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții.Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare a funcționării obiectivului de investiție, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități, precum:a) alimentare cu apă;b) canalizare;c) alimentare cu gaze naturale;d) agent termic;e) energie electrică;f) telecomunicații;g) drumuri de acces;i) alte utilități.3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, precum și cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare.3.1. StudiiCuprinde cheltuielile pentru:3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografica și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție;3.1.2. raport privind impactul asupra mediului;3.1.3. studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizațiiCuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentațiilor și obținerea avizelor:a) obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism;b) obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare;c) obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;d) obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă;e) întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;f) obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;g) obținerea avizului de protecție civilă;i) alte avize, acorduri și autorizații.3.3. Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică.3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor3.5. ProiectareCuprinde cheltuielile pentru:3.5.1. tema de proiectare;3.5.2. studiu de prefezabilitate;3.5.3. studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general;3.5.4. documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor;3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;3.5.6. proiect tehnic și detalii de execuție.3.6. Organizarea procedurilor de achizițieCuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice:a) cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți);b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare;c) anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică;d) cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice.3.7. ConsultanțăCuprinde cheltuieli efectuate pentru:3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiții;3.7.2. auditul financiar.3.8. Asistență tehnicăCuprinde cheltuielile efectuate pentru:3.8.1. asistență tehnică din partea proiectantului:a) pe perioada de execuție a lucrărilor;b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;3.8.2. dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat.3.9. Cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare.Pentru cheltuielile menționate în cadrul acestui capitol trebuie respectate prevederile Art. 13 din HG nr. 347/2016ATENȚIE! În conformitate cu HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 20201. Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică, sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, dacă operațiunea prevede construcții-montaj sau 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj;4. Cheltuieli pentru investiția de bază.4.1. Construcții și InstalațiiCuprinde cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție.Proiectantul va delimita obiectele de construcții din cadrul obiectivului de investiții și va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție se regăsesc în devizul pe obiect.4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționaleCuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montajCuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transportCuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.5. DotăriCuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind necesitatea și oportunitatea finanțării acestora, întocmită de autoritatea contractantă și aprobată de către autoritatea administrației publice centrală competentă din domeniul căreia se realizează investiția publică.4.6. Active necorporaleCuprinde cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.ATENȚIE! In conformitate cu HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020:Art. 8 Costul de achiziție al construcțiilor, cu excepția cazului prevăzut la art. 7 alin. (3), inclusiv terenul pe care se află construcția, este eligibil dacă sunt îndeplinite cumulativ prevederile art. 4 și următoarele condiții specifice:a) construcția nu a fost achiziționată/construită prin intermediul unei finanțări nerambursabile publice în ultimii 5 ani;b) construcția este strict necesară implementării operațiunii;c) se certifică de către un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii că prețul/costul de achiziție al construcțiilor, inclusiv terenul pe care se află construcția, nu depășește valoarea de piață;d) construcțiile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul beneficiar, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare.5. Alte cheltuieli.5.1. Organizare de șantierCuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții-montaj, din punct de vedere tehnologic și organizatoric.5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantierCuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier:a) vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier;b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;c) grupuri sanitare;d) rampe de spălare auto;e) depozite pentru materiale;f) fundații pentru macarale;g) rețele electrice de iluminat și forță;h) căi de acces auto și căi ferate;i) branșamente/racorduri la utilități;j) împrejmuiri;k) panouri de prezentare;l) pichete de incendiu;m) cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier Cuprinde cheltuielile pentru:a) obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier;b) taxe de amplasament;c) închirieri semne de circulație;d) întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene;e) contractele de asistență cu poliția rutieră;f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare;g) taxe depozit ecologic;h) taxe locale;i) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 «Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;k) costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor;l) costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora;m) paza șantierului;n) asigurarea pompierului autorizat;o) cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier.5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului Cuprinde, după caz:5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.;5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzuteCheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții;b) 20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă.5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitateCuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes public.ATENȚIE! Conform art. 11 din HG nr. 347/2016, privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020:(1) Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor sunt eligibile în situația în care implementarea unei operațiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerință obligatorie printr-o clauză explicită în contractul de finanțare.(2) Dobânda rezultată din operațiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile bancare.(3) Costurile garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară înregistrată în registrul special al Băncii Naționale a României sau ale polițelor de asigurare, sunt eligibile în situația în care garanțiile/polițele de asigurare sunt necesare, conform legislației naționale sau ale Uniuni Europene.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste.6.1. Pregătirea personalului de exploatareCuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor.Probe tehnologice și teste6.2. Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor.În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea.7. Cheltuieli cu amortizarea și leasingul, astfel cum sunt prevăzute la art. 6 și 9 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi aplicabile de la art. 4 din HG 347/2016 și pe cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.Cheltuieli cu leasing-ul, astfel cum prevede Art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;Conform Art. 9 din HG nr. 347/2016, în cazul leasingului financiar, cheltuielile sunt eligibile dacă respectă cumulativ prevederile art. 4 și următoarele condiții specifice:a) beneficiarul operațiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul contractului de leasing;b) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing și sunt justificate cu documente contabile;c) în cazul achiziționării bunului, valoarea cumulată a ratelor de leasing rambursată nu depășește valoarea de intrare a bunului în contabilitatea proiectului;d) sunt respectate prevederile art. 10;e) beneficiarul este obligat să devină proprietar al bunului care face obiectul leasingului financiar, în maxim 5 ani de la efectuarea utlimei plăți de către Autoritatea de Management în cadrul contractului de finanțare.8. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum sunt prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016CONFORM art. 13, alin (2) din HG nr. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN F.E.P.A.M. PRIN POPAM 2014-2020.2. Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real și definitiv suportate de către beneficiar, în limita:a) a maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care prevede construcții-montaj;b) și a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care nu prevede construcții-montaj.În baza prevederilor HG nr. 347/2016, Art. 4, alin. (2) și (3), se vor respecta următoarele:– Cheltuielile aferente subcontractării/subantreprizei sunt eligibile în limita a maxim 30% din valoarea totală eligibilă a contractului de lucrări și/sau antrepriză– Cheltuielile aferente subcontractării de servicii sunt eligibile în limita a maxim 40% din valoarea totală eligibilă a contractului de servicii.CHELTUIELILE ELIGIBILE SPECIFICE ÎN CADRUL MĂSURII I.23 conform OM 816/2016 pot fi:1. Porturi de pescuit:a. cheltuieli pentru dezvoltarea și modernizarea danelor specializate pentru navele și/sau ambarcațiunile de pescuit;b. cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care facilitează descărcarea/ încărcarea produselor pescărești și asigură siguranța pe parcursul procesului de descărcare/încărcare;c. cheltuieli pentru modernizarea și extinderea cheiurilor;d. cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care asigurară aprovizionarea cu combustibil, energie, gheață și alimentarea cu apă;e. cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care fac posibilă menținerea și depozitarea la rece a produselor de pescuit;f. cheltuieli pentru realizarea de spații de depozitare, altele decât cele pentru depozitarea la rece;g. cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente pentru întreținerea și repararea navelor și ambarcațiunilor de pescuit în cadrul portului;h. cheltuieli pentru realizarea, achiziționarea și instalarea de echipamente pentru depozitarea, tratarea și reciclarea deșeurilor;i. cheltuieli pentru reabilitarea și modernizarea dotărilor și utilităților (utilaje, instalații, rețele de apă, electricitate, gaze, căi de acces);j. cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente și facilități pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă în porturile de pescuit.2. Locurile de debarcare:a. cheltuieli pentru modernizarea infrastructurii specifice locurilor de debarcare;b. cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care facilitează descărcarea/ încărcarea produselor pescărești și asigură siguranța pe parcursul procesului de descărcare/încărcare;c. cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care fac posibilă menținerea și depozitarea la rece a produselor de pescuit;d. cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care asigură aprovizionarea cu energie, gheață și alimentarea cu apă;e. cheltuieli pentru realizarea de spații de depozitare, altele decât cele pentru depozitarea la rece;f. cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care asigurară producerea gheții;g. realizarea și achiziționarea de echipamente pentru operațiunile de manipulare;h. cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente și facilități pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă în porturile de pescuit;i. cheltuieli pentru achiziționarea și, dacă este cazul, instalarea de echipamente în cadrul locurilor de debarcare pentru depozitarea și reciclarea deșeurilor;j. cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a bărcilor de pescari.3. Centre de licitații:a. cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care fac posibilă menținerea, prelucrarea și depozitarea la rece a produselor de pescuit;b. cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente care facilitează încărcarea produselor pescărești și asigură siguranța pe parcursul procesului de încărcare;c. cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente și facilități pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă în centrele de licitații;d. cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente pentru operațiunile de manipulare;e. cheltuieli pentru crearea și amenajarea de facilități pentru prima vânzare;f. cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a bărcilor de pescari.4. Adăposturile pescăreștia) cheltuieli pentru construirea sau modernizarea de mici adăposturi necesare pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor;b) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea de echipamente și facilități pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de viață în adăposturile pescărești;c) cheltuieli pentru realizarea de spații de depozitare a ambarcațiunilor de pescuit;d) cheltuieli pentru realizarea de spații de depozitare a uneltelor de pescuit;e) cheltuieli pentru realizarea și achiziția de echipamente pentru întreținerea și repararea ambarcațiunilor de pescuit în cadrul adăposturilor pescărești;f) cheltuieli pentru realizarea și achiziția de echipamente pentru întreținerea și repararea uneltelor de pescuit în cadrul adăposturilor pescărești;g) cheltuieli pentru realizarea și achiziționarea materialelor igienico-sanitare și a materialelor care facilitează servirea mesei în adăposturile pescărești;h) cheltuieli pentru realizarea de instalații pentru alimentarea cu apă potabilă, instalații sanitare și vestiare (trebuie prevăzute pentru lucrători dușuri corespunzătoare și în număr suficient, cabine de WC-uri și chiuvete);i) cheltuieli pentru achiziții de mijloace tehnice de radio-telefon;j) cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a bărcilor de pescari.ATENȚIE!CHELTUIELI NEELIGIBILEÎn conformitate cu HG nr. 347 /2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 următoarele cheltuieli sunt neeligibile:Art. 12 Dobânzile debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare, nu sunt eligibile pentru cofinanțarea din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri MaritimeArt. 16a) cheltuielile cu achiziția de terenuri cu sau fără construcții, care depășesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;b) cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) si c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;c) cheltuielile aferente activităților prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime;d) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;e) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin Ghidul solicitantului;f) cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;g) costul achiziționării de bunuri/echipamente de ocazie.ATENȚIE! Cheltuielile cu achiziția construcțiilor, care depășesc limita a 50% din totalul cheltuielilor sunt neeligibile.4. CEREREA DE FINANȚARE4.1. Întocmirea cererii de finanțareCererea de finanțare se va completa urmărind "Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare", Anexa 1 la ghidul solicitantului, precum și tutorialele și instrucțiunile pe care le puteți găsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri- ue.ro/mysmis#manuale.Cererea de finanțare (formularul cererii de finanțare, anexele sale,piesele desenate ) trebuie să fie întocmită în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.Aveți obligația de a încărca electronic toate formularele și anexele solicitate și de a completa toate câmpurile din Cererea de finanțare chiar și cu sintagma „nu se aplică”.Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă o atenție sporită la scanarea planșelor, schițelor, tabelelor de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.Urmăriți cu atenție toate indicațiile prezentate la fiecare punct al cererii de finanțare și în câmpurile aferente acestora pentru a completa corect Cererea de finanțare.Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informațiile necesare și relevante, prin care solicitantul va preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activitățile propuse, rezultatele preconizate și bugetul propus prin proiect. Bugetul Cererii de finanțare va fi întocmit în lei, cu două zecimale.Cererea de finanțare, anexele și declarațiile se semnează electronic de reprezentantul legal al solicitantului.4.2. Lista documentelor din dosarul cererii de finanțareDosarul Cererii de finanțare va cuprinde următoarele documente, care vor fi scanate la rezoluția recomandată de 300 dpi, semnate electronic de reprezentantul legal al solicitantului și introduse în aplicația electronică MySMIS2014 a Cererii de finanțare:
  1.Anexa A - Declarație de angajamentAnexa B - Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțăriAnexa C - Declarația de eligibilitateAnexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanseAnexa E - Declarația în conformitate cu art. 10 alin. 5 din Reg. 508/2014Anexele F - Declarație privind nedeductibilitatea TVAAnexa G - Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMMAnexa H - Bugetul indicativ al proiectului
  2.Actele constitutive pentru asociațiile înființate conform legii:- Act constitutiv, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul;- Statut, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul;*Se recomandă anexarea la Cererea de finanțare a unui act constitutiv consolidat (care suprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare). Informațiile din Actul constitutiv consolidat/Actul constitutiv împreună cu toate modificările acestuia, trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Certificatul cu datele din Registrul Asociațiiilor și Fundațiilor.Pentru ceilalți beneficiari, verificarea se realizează de către DGP - AM POPAM prin consultarea on-line a portalului Oficiului Național al Registrului ComerțuluiSolicitantul organizație de producători depune dovada recunoașterii de către ANPA a organizației.Pentru organismele de drept public actul normativ de înființare.
  3.Certificat cu datele din Registrul Asociațiiilor și Fundațiilor eliberat de Judecătoria pe raza cărei e înregistrată Asociația cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare
  4.Hotărârea Consiliului de administrație/Hotărârea Adunării Generale a Asociaților/ Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului - după caz.
  5.Ultimul Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală/dovada(recipisă), transmitere on-line, după caz, sauDeclarație de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, conform legii, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului.Se vor accepta bilanțuri cu capitaluri totale negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În cazul capitalului total negativ se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.* Solicitantul înființat în anul în care depune Cererea de finanțare nu trebuie să prezinte documentele mai sus menționate
  6.Declarația privind privind veniturile realizate în anul anterior depunerii cererii, înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare Pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale (II)/ întreprinderi familiale (IF) (Declarația 200)
  7.În funcție de specificul investiției se vor depune următoarele seturi de documente:I. Pentru proiectele de investiții care prevăd lucrări de construcții montaj:- Anexa 9 - Planul de afaceri împreună cu:- Studiul de fezabilitate însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016 în cazul proiectelor cu lucrări de construcții-montaj;sau- Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții însoțită de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd intervenții la construcțiile existente;sau- Studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016 în cazul obiectivelor mixte de investiții;II. Pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții montaj:Anexa 8 - Memoriul justificativAnexa 11 - Anexe financiare (după machetele în format word și excel, semnate și scanate în format pdf) întocmită conform Anexei 12 - Precizarea ipotezelor care au stat la baza întocmirii proiecțiilor financiare;SauAnexa nr. 14 - Anexe financiare proiecte generatoare de venit (document word și excel) - pentru proiectele cu valoarea totală eligibilă de peste 1.000.000 EUR, întocmită conform Anexei nr. 12- Precizarea ipotezelor care au stat la baza întocmirii proiecțiilor financiare din prezentul ghid.
  8.Pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 132.519 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 132.519 LEI (exclusiv TVA), alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese.Pentru lucrările propuse a se achiziționa se vor atașa minim două oferte pentru valoarea estimativă mai mare de 441.730 lei (exclusiv TVA) și o ofertă în cazul în care valoarea estimativă este mai mică de 441.730 lei (exclusiv TVA), alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016, cu justificarea ofertei alese menționate în devizele pe obiect.Pentru ofertele indicative de preț prezentate se vor respecta detaliile menționate în secțiunile -Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic și Costurile estimative ale investiției- Studiul de fezabilite, respectiv Anexa 8- Memoriul justificativ, Plan de afaceri, Anexa nr. 9.* La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare.** Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:- sa fie datate, personalizate si semnate;- sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;- să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/serviciiAtenție: la dosarul cererii de finantare vor fi atașate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).Se va atasa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza intocmirii bugetului indicativ astfel incat sa poata fi verificata rezonabilitatea preturilor.Ofertele indicative de preț vor avea menționată valoarea aferentă montajului (după caz)
  9.Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra activelor pe care se fac investițiile,sauCopie legalizată a Contractului de închiriere, superficie sau concesiune, din care să rezulte dreptul de folosință asupra clădirilor/terenului/luciu de apă pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor acoperi perioada de timp din momentul încheierii contractului și finalizarea monitorizării) în care este stipulat acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investiției.
  10.Extrase de carte funciară pentru informare de dată recentă (emise cu maxim 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare), din care să rezulte că terenurile, imobilele sunt libere de sarcini* Pentru proiectele care includ doar servicii si/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării nu se solicită extras de carte funciară.** Pentru proiectele care prevăd contribuție în natură, se vor prezenta extrase de carte funciară, din care să rezulte că imobilele ce fac obiectul contributiei in natura, trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare
  11.Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a terenului/imobilelor achiziționate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare).
  12.Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant privind valoarea de piață a contribuției în natură, conform art.69, alin.1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare).
  13.Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect și responsabil financiar) se vor prezenta următoarele documente:CV-ul, model EUROPASS, însoțit de Diploma de studii/Diplome de calificare/specializare și Carnet de muncă/Adeverință de vechime - după cazși/sauPortofoliul activităților firmei care realizează managementul de proiect.
  14.Contractul de leasing, pentru construcțiile și/sau echipamentele ce face parte integrantă din investiție în copie conform cu originalul - (dacă este cazul)
  15.Licența de acvacultură pentru unitățile funcționale care solicită sprijin pentru modernizare și/sau extindere.
  Permisul de pescuit comercial, după caz - în copie conformă cu originalul
  16.Autorizație de pescuit comercial, după caz - în copie conformă cu originalul
  17.Adresă ANPA cu privire la activitatea proprietarului/ ambarcațiunii/ navei în pescuitul comercial, în ultimele 24 de luni - după caz.
  18.Extras din Jurnal de bord/Jurnalul de pescuit/Declarație de descărcare/Alte documente justificative - în copie conform cu originalul, care să ateste activitatea de pescuit comercial și captura totală debarcată în ultimele 24 de luni - după caz.
  19.Cazier judiciar al solicitantului
  Este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AM POPAM www.ampeste.ro. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau declarații duce la respingerea Cererii de finanțare în etapa evaluării conformității administrative.Fiecare document solicitat în lista documentelor Cererii de finanțare va avea atașată semnătura electronică a reprezentantului legal al solicitantului.
  4.3. Înregistrarea Cererii de finanțareÎnregistrarea se va efectua online prin completarea tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS2014 și după ce ați apăsat butonul Vizualizare proiect (în vederea verificării datelor introduse) care va avea ca efect generarea Cererii de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare.Transmiterea cererii de finanțare se va face apăsând butonul Transmitere proiect.Această funcție presupune parcurgerea următorilor pași:pas 1 - se selectează funcția „Transmitere proiect”;pas 2 - se apasă butonul „Blocare editare proiect”;pas 3 - se confirmă continuarea procesului;pas 4 - se poate genera cererea de finanțare în format pdf;pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;Fiecare Cerere de finanțare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS.ATENȚIE! Nici un dosar al Cererii de finanțare nu va fi luată în considerare dacă data și ora limită pentru depunerea acesteia au fost depășite, acest fapt determinând respingerea acesteia.Solicitantul are obligația de a încărca electronic toate formularele și anexele solicitate care vor fi completate în limba română și de a completa toate câmpurile din cererea de finanțare chiar și cu sintagma „nu se aplică”Solicitantul poate renunța la cererea de finanțare în orice moment în timpul procesului de analiză prin transmiterea către DGP AMPOPAM a unei solicitări de renunțare (Anexa 17). Solicitarea de renunțare este aprobată de către directorul general al DGP AMPOPAM, ceea ce implică întreruperea procesului de analiză a cererii de finanțare.În cazul constării unor discrepanțe/omisiuni/erori de calcul, Autoritatea de Management poate solicita clarificări/informații suplimentare o singură dată în cadrul fiecărei etape de analiză a solicitărilor de finanțare.Clarificările/informațiile suplimentare solicitate din cadrul acestui apel vor fi transmise pe suport de hârtie la adresele Centrelor regionale în raza căruia se află solicitantul sau la adresa DGP - AMPOPAM, după caz.
  5. VERIFICAREA CONFORMITAȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITATĂȚII CERERII DE FINANȚAREVerificarea conformității administrative și eligibilității Cererii de finanțare se realizează conform listei de întrebări din Anexa 2 C, de către experții CR - POPAM/ANPA nominalizați.Experții CR - POPAM/ANPA pot solicita o singură dată informații suplimentare (Anexa 6), dacă pe parcursul verificărilor de conformitate/eligibilitate se constată că acest lucru este necesar. Informațiile suplimentare se vor solicita de către experții evaluatori în scris, iar răspunsul va fi transmis în scris (la adresele centrelor regionale corespunzătoare, conform înscrisurilor de la pagina 10 ale prezentului Ghid).Adresele de email la care vor putea fi transmise răspunsurile vor fi cele de pe care vor fi transmise notificările.Informațiile suplimentare se vor solicita de către experții evaluatori în sistemul informatic SMIS 2014 - 2020. În cazul în care acesta nu este funcțional, informațiile suplimentare vor fi solicitate în scris, iar răspunsul va fi transmis de solicitant în scris (la adresele centrelor regionale corespunzătoare, conform înscrisurilor de la pagina 10 ale prezentului Ghid):În funcție de obiectivul general/scopul proiectului, experții pot efectua o vizită în teren, pentru a se verifica îndeplinirea prevederilor alin. (6) al art. 65 din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013, respectiv că operațiunea nu este încheiată în mod fizic sau implementată integral la data depunerii cererii de finanțare.Notificarea vizitei pe teren va fi transmisă solicitantului, iar responsabilul legal are obligația transmiterii unei confirmări în 2 zile lucrătoare de la data primirii notificării de verificare pe teren.Dacă cel puțin o condiție de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă, iar solicitantul va primi o notificare în acest sens.Solicitanții pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformității administrative/eligibilității, conform prevederilor Capitolului 7. Contestații din prezentul ghid.Notificarea privind respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate/neeligibiliate este prevăzută în Anexa 7 din prezentul ghid.ATENȚIE! Contestatarul nu poate să depună documente noi care să completeze sau să modifice conținutul cererii de finanțare.6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARESesiunea pentru depunerea Cererilor de finanțare este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.Evaluarea Cererilor de finanțare se realizează în mod continuu, după verificarea conformității administrative și a eligibilității, pentru toate Cererile admise în această etapă.Procesul de selecție a cererilor de finanțare se realizează după încheierea etapei de evaluare tehnică și economică a cererilor depuse în cadrul sesiunii.Dacă pe parcursul procesului de evaluare și selecție se constată necesitatea cererii unor informații suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora, în baza unei Notificări de solicitare a informațiilor suplimentare - Anexa 6 la prezentul ghid.6.1. Evaluarea Cererilor de finanțareCererile de finanțare sunt evaluate din punct de vedere calitativ, economic și tehnic, de către experții DGP-AMPOPAM pe baza grilelelor de evaluare Anexa 3 și Anexa 4 din prezentul ghid.În cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert evaluator utilizând un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform Criteriilor de selecție, aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM), Anexa 5 din prezentul ghid Cererile de finanțare depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării (cele cu aviz ADI ITI DD) vor intra în competiție între ele pe bugetul alocat ITI în cadrul acestei sesiuni, iar celelalte solicitări de finanțare pe restul bugetului alocat sesiunii.În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare ce au avizul de conformitate eliberat de ADI ITI DD, depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării nu se contractează întreaga sumă alocată, diferența rămasă necontractată se realocă pentru celelalte solicitări de finanțare din cadrul competiției naționale.În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare depuse în cadrul ITI se contractează întreaga sumă alocată ramânând solicitări de finanțare neacoperite, diferența necesară va fi acoperită din cadrul alocării competiției nationale, în situația în care rămân fonduri disponibile urmare acestei selecții (inclusiv rezolvarea contestațiilor).Fondurile neutilizate urmare selecției naționale vor putea fi utilizate în mod flexibil pentru proiectele depuse în cadrul ITI DD care au depășit alocările apelurilor dedicate până la concurența sumei totale alocate în POPAM pentru ITI DD.Experții evaluatori pot solicita o singură dată informații suplimentare (Anexa 6) în cazul în care dosarul Cererii de finanțare conține informații contradictorii în interiorul lui, precum și în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele generale și devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută corect.Beneficiarul are obligația de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul fiecărei linii din bugetul estimativ la data întocmirii acestuia (valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată, Autoritatea Contractantă nefiind obligată să o ramburseze).În etapa de evaluare calitativă, experții evaluatori pot recomanda modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii acestuia, astfel:• cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca eligibile și/sau• cu valoarea cheltuielilor potențial eligibile dar care:– fie nu au legătură directă cu activitățile propuse,– fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului,– fie sunt disproporționate în raport cu obiectivul proiectului,– fie nu sunt rezonabile.Cererile de finanțare care nu realizează minim 25 puncte nu sunt selectate.În cazul în care diminuarea bugetului depășește 20% din valoarea solicitată spre finanțare, cererea de finanțare este respinsă cu excepția cazului în care diminuarea intervine ca urmare a neacceptării contribuției în natură aduse de solicitantProiectele care prezintă soluții nerealiste sau solicitanții nu acceptă recomandările experților pot fi respinse.6.2. Selecția Cererilor de finanțareSelecția Cererilor de finanțare se va realiza în baza procesului de evaluare calitativă, economică și tehnică, conform grilelor de evaluare (Anexa 3 și Anexa 4) și a Criteriilor de selecție prezentate în Anexa 5, în ordinea descrescătoare a punctajului obținutProiectele care nu întrunesc punctajul minim necesar în vederea selectării sunt considerate respinse, indiferent dacă suma alocată permite finanțarea acestora.În urma selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanțare, în ordinea punctajului obținut, ce va fi făcută publică pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.Solicitanții vor fi notificați după publicarea listei pe site-ul DGP-AMPOPAM asupra rezultatului obținut în etapa de evaluare tehnico-economică (evaluare calitativă și punctaj) și posibilitatea de a face contestație.Solicitanții vor putea contesta rezultatul procesului de evaluare și selecție în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul www.ampeste.ro.Solicitanții care au fost selectați, vor fi notificați să prezinte, în termen de maxim 15 zile lucrătoare următoarele documente menționate mai jos.Lista documentelor solicitate în vederea contractării
  1.Pentru beneficiarii care funcționează în baza OG nr. 26/2000, dovada că nu se află în stare de dizolvare, faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeasi natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale - în baza:- Certificat cu datele din Registrul Asociațiiilor și Fundațiilor eliberat de Judecătoria pe raza cărei e înregistrată asociația, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii - în originalPentru ceilalți beneficiari, verificarea se realizează de către DGP - AM POPAM prin consultarea on-line a portalului Oficiului Național al Registrului Comerțului.
  2.Certificat/Certificate privind impozitele și taxele locale, valabile la data depunerii acestora, emise de primăriile pe raza cărora solicitantul își are sediul social și punctul de lucru unde urmează să se realizeze proiectul (dacă este cazul) - in original, din care să rezulte că nu are taxe și impozite locale restante.
  3.Certificatul de atestare fiscală*, în termen de valabilitate, emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului - în original, din care să rezulte că nu înregistrează obligații de plată nete ce depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni;* Certificatul de atestare fiscală trebuie să aibă completată secțiunea C "Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile"
  4.Contractul individual de muncă/ Contractul de prestări servicii al managerului de proiect și al responsabilului financiar, sau contract de prestări servicii cu firmă de consultanță care realizează managementul de proiect, valabile pe perioada de implementare și monitorizare a proiectului în copie/copii cu mențiunea „conform cu originalul”
  5.Formular de identificare financiară cu datele de identificare ale trezoreriei/băncii și ale contului solicitantului, în original - Anexa 15
  6.Copia actului de identitate a reprezentantului legal cu mențiunea „conform cu originalul” în termen de valabilitate
  7.Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea - după caz.
  8.Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) - Anexa 10
  9.Solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială - după caz
  ATENȚIE! Este obligatorie prezentarea documentelor în termen de 15 zile lucrătoare din momentul primirii notificării de către solicitant. În situația în care aceste documente nu se vor prezenta în termenul precizat, cererea este respinsă. Documentele menționate în Lista documentelor solicitate în vederea contractării vor fi prezentate în forma solicitată până când aplicația My SMIS este operațională și pe segmentul de contractare. Odată devenită operațională aplicația My SMIS, documentele originale vor fi scanate și atașate contractului. Vă recomandăm pentru pregătirea documentelor solicitate în această etapă să consultați Anexa 2 SDacă cel puțin o condiție din lista de verificare nu este îndeplinită, Cererea de finanțare este respinsă.Selecția Cererilor de finanțare se finalizează cu întocmirea Listei Cererilor de finanțare selectate în vederea finanțării ce va fi publicat pe site www.ampeste.ro și solicitantul va fi notificat în acest sens.Pentru fiecare Cerere de finanțare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanțare. Solicitantul va fi Notificat cu privire la semnarea Contractului de finanțare și perioada în care reprezentantul legal, desemnat în Cererea de finanțare, se poate prezenta la sediul DGP- AM POPAM pentru semnarea acestuiaATENȚIE! Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Cererea de finanțare și pentru care a primit punctaj la selecție, devin condiții obligatorii pentru menținerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare. Criteriul, număr de locuri muncă create/menținute, asumat prin cererea de finanțare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului.Obligații specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțare)Contractul de finanțare va cuprinde următoarele clauze specifice:• Proiectul tehnic va fi depus în termen de maxim 4 luni de la semnarea contractului de finanțare și va fi realizat în conformitate cu varianta selectată în cadrul studiului de fezabilitate din cererea de finanțare;• Autorizația de construire va fi depusă odată cu prima cerere de rambursare;• Pentru procedurile de achiziții începute înainte de semnarea Contractului de finanțare, beneficiarul va depune la DGP-AMPOPAM dosarul acestor achiziții în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării Contractului de finanțare.• Beneficiarii prezintă prima cerere de rambursare însoțită de documente justificative în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanțare în cazul proiectelor pentru investiții care nu prevăd construcții montaj, respectiv în termen de 6 luni în cazul proiectelor pentru investiții care prevăd construcții-montaj;• Contractul de finanțare va cuprinde o clauză suspensivă referitoare la dovada privind asigurarea cofinanțării investiției, în cuantum de minim 20% din valoarea de cofinanțare. În termen de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenței acestei cofinanțări în termenul specificat, în caz contrar contractul de finanțare se reziliază;• Contractul va cuprinde și alte clauze cu privire la achizițiile private ale beneficiarilor (conform Manualului de procedură privind achizițiile și a prevederilor legale în vigoare la data achiziției);• Contractul va cuprinde obligații privind respectarea procedurii de rambursare a cheltuielilor (completarea cererii de rambursare și documente doveditoare) conform procedurii în vigoare;• Contractul va cuprinde și clauze specifice cu privire la obligația beneficiarului de a păstra în bune condiții toate documentele originale privind implementarea proiectului, inclusiv documentele contabile;• Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit și al departamentelor de specialitate din cadrul UE în limitele competențelor ce le revin;• În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura insolvenței/ falimentului, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/ autorizațiile/ avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realității, AMPOPAM poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, și în conformitate cu dispozițiile contractuale. Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condițiile de eligibilitate și selecție a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporțional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de Finantare, AMPOPAM poate suspenda contractul și/ sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă;• Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării și după avizarea favorabilă de către DGP-AMPOPAM a unei proceduri de achiziții;• Orice modificare care privește sediul social, contul, datele de contract, calitatea de reprezentant legal, se face prin notificarea autorității contractante și depunerea de documente doveditoare. Autoritatea contractantă va analiza solicitarea și în situația în care constată neconcordanțe aceasta va fi respinsă;Nerespectarea clauzelor specifice menționate anterior are ca efect rezilierea contractului de finanțare.Beneficiarii care fac dovada depunerii a minimum 20% din cofinanțare, în cadrul cererii de finanțare, nu mai au obligația de a mai prezenta această dovadă după semnarea contractului.
  7. CONTESTAȚIIÎn cadrul acestei secțiuni veți putea găsi informații cu privire la contestațiiContestația poate avea ca subiect:– declararea ca neconformă a cererii de finanțare;– declararea ca neeligibilă a cererii de finanțare;– rezultatul „RESPINS” al evaluării calitative și/sau punctajul total obținut în urma procesului de evaluare tehnico-financiară;– respingerea cererii de finanțare în etapa precontractuală;– respingerea solicitării de modificare a contractului de finanțare nerambursabilă;– respingerea unui dosar de achiziție a beneficiarului/ act adițional la un contract al beneficiarului, care deja a primit un aviz favorabil;Contestarea titlurilor de creanță emise pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli NU FACE OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI, și se supune prevederilor OUG 66/2011 cu modificările și completările ulterioare.Contestarea neautorizării la plată a unei cheltuieli efectuate de către beneficiar NU FACE OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI.Termenele de depunere a contestațiilor.– Depunerea contestației privind neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanțare nu va putea depăși termenul de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanțare (Anexa 4 a Manualului de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare în vigoare la data documentului).– Solicitantul poate face contestație, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării prin care se comunică rezultatul “RESPINS” al evaluării calitative și punctajul obținut (Anexa 4.1 a Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare în vigoare la data documentului), dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la postarea pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro a Listei cererilor de finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obținut.– Contestația privind respingerea cererii de finanțare în etapa precontractuală se poate face în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de respingere (Anexa 4.4 a Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare în vigoare la data documentului).– Respingerea solicitării de întocmire a unui act adițional poate fi contestată de către beneficiar în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de respingere.– Contestația privind neavizarea unui dosar de achiziție/ act adițional la un contract care deja a primit un aviz favorabil a beneficiarului se poate face în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de neavizare.Contestațiile care nu îndeplinesc condițiile privind termenul de depunere, obiectul și cuprinsul acestora vor fi respinse fără a se cerceta motivele de fapt și de drept invocate.Contestația se poate transmite:– la sediul DGP-AMPOPAM, bd. Carol I nr.2-4, sector 3, București.– prin e-mail, semnată electronic, la adresa contestatii.popam@madr.ro.Termenul de depunere a contestației este același indiferent de modalitatea de transmitere.Orice contestație trimisă la o altă adresă decât cea menționată mai sus, sau după termenul de depunere, nu va fi luată în considerare.Obiectul contestației– motivele de declarare ca neconformă administrativ/ neeligibilă a cererii de finanțare enumerate în notificarea cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanțare;– rezultatul „RESPINS” al evaluării calitative și/sau punctajul obținut în urma procesului de evaluare tehnico-financiară punctajul, cu specificarea denumirii criteriului/subcriteriului de selecție, așa cum este menționat în notificarea prin care se comunică rezultatul „RESPINS” al evaluării calitative și punctajul obținut;– considerentele de respingere enumerate în notificarea de respingere în etapa precontractuală;– motivele de respingere enumerate în notificarea de respingere a solicitării de modificare a contractului de finanțare nerambursabilă;– motivele de respingere enumerate în notificarea de neavizare a unui dosar de achiziție/ act adițional la un contract care deja a primit un aviz favorabil a beneficiarului.Contestația se formulează în scris și trebuie să cuprindă:– datele de identificare ale contestatarului: denumire, adresa, numele persoanei care reprezintă contestatorul și calitatea ei;– codul SMIS al cererii de finanțare;– obiectul contestației;– motivele de fapt (documentele depuse, interpretarea acestora) și de drept (dispoziții legislative naționale sau comunitare).La contestație se vor alătura copii ale înscrisurilor de care contestatarul înțelege a se folosi în motivarea contestației.În cazul transmiterii la sediul DGP-AMPOPAM, contestația va fi redactată într-un singur exemplar original și va fi însoțită de un exemplar electronic editabil, pe suport CD/DVD.În cazul transmiterii prin e-mail, contestația va fi transmisă atât în format PDF semnat electronic, cât și editabil, iar documentele utilizate în motivarea contestației vor fi transmise în format PDF semnat electronic.Contestația și documentele anexate sunt numerotate și trecute într-un OPIS.Contestatarul NU poate să depună documente NOI care să completeze sau să modifice sau să înlocuiească conținutul cererii de finanțare.Termenul pentru a răspunde contestațiilor este de maxim 30 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației.8. CONTRACTUL DE FINANȚARE8.1. Contractul de finanțareContractul de finanțare este actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, și beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor selectate specifice POPAM 2014 - 2020. Contractul se semnează la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3, București, telefon 40-21-3079802, Fax: 40-21-3072474.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM în calitate de autoritate contractantă și beneficiarul se obligă prin acest contract de finantare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect execuția și atingerea indicatorilor asumați prin cererea de finanțare pentru proiectul finanțat din FEPAM și BN..Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoștintă de toate informațiile publice referitoare la măsurile finanțate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune proiectul și să cunoască toate drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, înainte de semnarea acestuia.Modelul contractului de finanțare este atașat prezentului ghid al solicitantului (Anexa nr. 13).8.2. Obligații specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțareBeneficiarul are obligația să respecte clauzele specifice ale contractului de finanțare menționate la sfârșitul subcapitolului 6.2. din prezentul ghid.ATENȚIE! Potrivit alin. (1) art. 17 din partea generala a contractului de finanțare, informațiile/documentele privind executarea contractului de finanțare, inclusiv anexele sale, constituie informații de interes public, în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, în afară de secțiunile/documentele/elementele care nu pot avea caracter confidențial, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol. În conformitate cu prevederile art. 18 din partea generala a contractului de finanțare, părțile contractante, de comun acord, pot reglementa ca, anumite documente, secțiuni, respectiv informațiile din proiect să aibă caracter confidential, în situația în care, publicarea acestora pot aduce atingere, principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.În această situație, este necesar ca, solicitantul să completeze o solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială.8.3. Modificarea Contractului de finanțarePrecizări referitoare la modificarea Contractului de finanțare:Contractul de finanțare, semnat atât de către MADR - DGP AMPOPAM cât și de beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu dispozițiile contractului de finanțare și cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2017.Solicitările de modificare a contractelor de finanțare se depun la compartimentul regional POPAM, pe raza căruia a fost depusă cererea de finanțare.Orice solicitare de modificare a contractului de finanțare nu va fi automat acceptată de către DGP - AM POPAM. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experții din cadrul DGP - AMPOPAM.De la data funcționării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta pașii) descriși în modulul informatic.Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoștintă de toate informațiile publice referitoare la măsurile finanțate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune proiectul și să cunoască toate drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, înainte de semnarea acestuia.9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI9.1. Dovada cofinanțăriiPentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procent de minim 20% respectiv 70% (funcție de categoria de beneficiar) din valoarea eligibilă.Dacă solicitanții nu au depus odată cu cererea de finanțare și dovada cofinanțării prin aport în natură sau aport în numerar, în primele 3 luni de la semnarea contractului, aceștia trebuie să facă dovada asigurării a minim 20% din cota de cofinanțare.În această etapă beneficiarul poate realiza dovada contribuției sale, doar prin:1. aport în numerar constituit de beneficiar;2. surse de finanțare (credit bancar);Aportul în numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei într-un cont special al proiectului, care se folosește numai pentru efectuarea plăților de implementare a proiectului.Aceste sume vor fi deblocate numai în baza solicitărilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu confirmarea expresă de AM POPAM.Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit încheiat cu banca, obiectul creditului fiind reprezentat de finanțarea proiectului de investiții contractat.În cazul în care beneficiarul face dovada contribuției proprii, prin aport în natură care depășește 20% din cofinanțare, în cadrul cererii de finanțare, acesta nu mai are obligația de a face dovada cofinanțării după semnarea contractului de finanțare.Pentru proiectele la care valoarea contribuției în natură depășește cota procentuală stabilită pentru contribuția proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuală care depășește contribuția proprie.9.2. Derularea și verificarea procedurii de achizițieBeneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă (beneficiari publici), vor realiza toate achizițiile conform legislației în vigoare (legea 98/2016 , respectiv HG 395/2016).Beneficiarii privați vor derula achizițiile conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284 din 08.08.2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.În cazul în care asociațiile/organizațiile înființate în baza OG 26/2000 includ și autorități contractante, acestea vor aplica prevederile legii 98/2016 (conform art. 4 lit. c)Dosarele achizițiilor vor fi depuse la sediul CRPOPAM, în două exemplare pe hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică MySMIS devine operațională, depunerea dosarelor de achiziții, în integralitatea lor, se va face exclusiv online.Beneficiarii au obligația să finalizeze procedurile de achiziții în timp util, înainte de a solicita rambursarea cheltuielilor și să depună dosarele de achiziții la CRPOPAM, în vederea avizării.9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansuluiConform art. 29 din OUG 49/2015 pentru pentru beneficiarul care a optat pentru avans, în vederea demarării proiectului, AMPOPAM poate să acorde un avans de până la maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Beneficiarii pot primi avansul numai după avizarea unei proceduri de achiziții de către DGP-AMPOPAM și după prezentarea dovezii privind asigurarea cofinanțării.Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la AMPOPAM, pe baza documentelor solicitate conform Instrucțiunilor de plată la Contractul de Finanțare, până la ultima cerere de rambursare.Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării.DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepția ultimei tranșe, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/ facturilor aferente tranșei de plată.Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin ordinului/ordinelor de plată aferent/ aferente facturii/ facturilor pentru care avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a avans, vor fi prezentate de către beneficiar în următoarea cerere de rambursare.Plata avansului, pentru ambele situații descrise mai sus, este subordonată constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.Conform art. 28 din OUG 49/2015, Beneficiarii privati, la depunerea spre decontare a cererii de plată(plata la factură), pot proceda după cum urmează:a) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, atât pentru partea de contribuție publică, cât și pentru cea proprie;saub) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, cu excepția ordinelor de plată și/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților pentru partea de contribuție publică.Garanțiile aferente avansurilor de 100%, din valoarea totală eligibilă ) nerambursabilă a tranșei de plată, trebuie să aibă valabilitate 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de plată.Garanțiile aferente avansurilor de 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil trebuie să aibă valabilitatea mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare față de durata de execuție a contractului.9.3.2. PlataBeneficiarii sunt obligați să depună la sediul CRPOPAM, Graficul de rambursare a cheltuielilor, potrivit formatului standard, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului de finanțare. În condițiile în care au intervenit modificări față de versiunea din Contractul de finanțare graficul de rambursare se depune în maxim 30 zile de la apariției modificărilor, cu justificările care au condus la modificarea acestuia.Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la CRPOPAM, într-un singur exemplar pe hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică SMIS devine operațională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.Dosarul Cererii de plată/ rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile de plată anexate la Contractul de finanțare. Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziției respective, unde este cazul.Plata către beneficiari a cererilor de plată/rambursare se realizează de către DGP-AMPOPAM în termen de maxim 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de plată/rambursare, cu excepția acelor situații în care termenul de plată/rambursare se suspendă.Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizită în teren.În cazul investițiilor care nu presupun lucrări de construcții montaj, beneficiarul va depune maxim 3 cereri de rambursare.În cazul investițiilor care presupun lucrări de construcții montaj, beneficiarul va depune maxim 5 cereri de rambursare.10. MONITORIZARE ȘI CONTROL10.1. Monitorizarea tehnică și financiarăBeneficiarul este obligat ca în perioada de implementare a proiectului să depună semestrial Rapoarte de progres privind situația implementării proiectului la DGP-AMPOPAM. După implementarea proiectului Beneficiarul trebuie să transmită semestrial, pe toată perioada de monitorizare (5 ani de la data efectuării ultimei plăți) indicatorii de rezultat, conținuți în Raportul de progres. Formularul acestui document poate fi găsit pe site-ul www.ampeste.ro.Beneficiarul trebuie să asigure atingerea rezultatelor și a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finanțare și anexele aferente acesteia, precum și respectarea prevederilor contractuale specifice operațiunii finanțate și a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr. 1303/2013 privind caracterul durabil al operațiunilor.Beneficiarul finanțării are obligația de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul POPAM în spații special amenajate astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiții a documentelor, să evite distrugerea intenționată/ accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operațiunilor efectuate.Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:▪ documente referitoare la solicitarea finanțării proiectului și la aprobarea acestuia de către AM (Cererea de finanțare și anexele sale, Contractul de finanțare și anexele sale);▪ documentele referitoare la procedurile de achiziție publică derulate în cadrul proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli;▪ documente referitoare la implementarea proiectului;▪ facturi și documente justificative aferente acestora, documente de plată;▪ documentele contabile conform prevederilor legale.Documentele trebuie arhivate într-una din următoarele forme:▪ originale;▪ fotocopii ale documentelor originale certificate „conform cu originalul”;▪ microfișe ale documentelor originale;▪ versiuni electronice ale documentelor originale;documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.10.2. ControlProiectele finanțate prin POPAM vor fi verificate la fața locului de o echipă de control desemnată de DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât și după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efectuării ultimei plăți și va cuprinde verificări de natură tehnică și economico-financiară. DGP-AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea și implementarea Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:▪ să verifice furnizarea de produse și de servicii cofinanțate și să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operațiuni au fost suportate efectiv și că sunt în conformitate cu normele comunitare și naționale;▪ să se asigure că există un sistem de înregistrare și de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operațiune în cadrul programului operațional, și este asigurata disponibilitatea acestora;▪ să se asigure că beneficiarii și alte organisme care participă la realizarea operațiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile privind operațiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naționale;▪ să se asigure că sunt respectate toate obligațiile cu privire la informare și publicitate.Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziția de produse sau servicii a fost făcută în concordanță cu Contractul de finanțare, că cererile de rambursare sunt corecte și că operațiile și cheltuielile sunt în concordanță cu regulile Comunitare și naționale. Pentru a asigura buna desfășurare a verificărilor la fața locului, veți fi înștiințat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligația dumneavoastră este de a pune la dispoziția echipei de control toate documentele administrative și contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice și la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului. Totodată aveți obligația de a garanta prezența, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informațiile utile la nivel administrativ, contabil și tehnic.Echipa de control verifică următoarele aspecte:▪ legalitatea, regularitatea și realitatea operațiunilor financiare desfășurate până la acel moment;▪ înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operațiunilor aferente proiectului;▪ modalitatea de atribuire a contractelor de achiziții în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziții publice;▪ îndeplinirea obligațiilor privind asigurarea vizibilității și publicității proiectului.11. INFORMARE ȘI PUBLICITATEBeneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid a solicitantului. Detalii privind modalitatea de realizare a publicității sunt cuprinse în Anexa 16 - Măsuri de informare și publicitate.12. ANEXE– Anexa A - Declarația de angajament– Anexa B - Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări– Anexa C - Declarația de eligibilitate– Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse– Anexa E - Declarație în conformitate cu art. 10 din Regulamentul UE nr. 508/2014– Anexa F - Declarație privind eligibilitatea TVA– Anexa G - Declarație privind încadrarea în categoria IMM– Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului– Anexa 1. Instrucțiunile de completare a Cererii de finanțare– Anexa 2.C. Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității– Anexa 2.S. Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contractării– Anexa 3. Grila de evaluare calitativă economică– Anexa 4. Grila de evaluare calitativă tehnică– Anexa 5. Criteriile de selecție– Anexa 6. Notificare informații suplimentare– Anexa 7. Notificare cu privire la neconformitatea /neeligibilitatea/ neselectarea/ respingerea cererii de finanțare– Anexa 8. Memoriu justificativ– Anexa 9. Plan de afaceri– Anexa 10. Grafic de rambursare cheltuieli– Anexa 11. Proiecții financiare (format Word și Excel)– Anexa 12. Ipoteze ce stau la baza proiecțiilor financiare– Anexa 13. Contract de finanțare– Anexa 14. Proiecții financiare aferente proiectelor generatoare de venit (format Word și Excel)– Anexa 15. Formular de identificare financiară– Anexa 16. Măsuri de informare și publicitate;– Anexa 17 - Solicitare de renunțare la Cererea de Finanțare;  +  Anexa A
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul/a ................................ posesor al CI/BI/Pașaport seria .... nr. ................., CNP ........................ eliberată de ..................... la data de ..................., în calitate de reprezentant legal al solicitantului ..............denumire solicitant.............., având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. ............ și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) .................... constituit în baza ................., în anul ..............., cu sediul în Localitatea: ........................, Județul ................ Strada ....................... Nr. .........., Bl. ........., Sc. ..........., Etaj ............., Apartament nr. .............., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 privind falsul în declarații din Codul Penal, în calitate de solicitant al sprijinului financiar prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime mă angajez prin această declarație care face parte integrantă din Cererea de finanțare:• să asigur contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, în valoare de ......... Lei, reprezentând .......% din valoarea totală eligibilă a proiectului;• să finanțez toate costurile neeligibile aferente proiectului;• să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;• să mențin pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la ultima plată proprietatea asupra bunurilor achiziționate în cadrul proiectului pentru care s-a acordat finanțarea nerambursabilă și să asigur exploatarea și mentenanța în toată această perioadă;• să mențin pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la ultima plată natura activității pentru care s¬a acordat finanțare nerambursabilă;• să asigur utilizarea echipamentelor și bunurilor achiziționate prin proiect pentru scopul declarat în proiect;• ca informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și adevărate, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii;• că nu am cunoștință despre nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat;De asemenea, declar că sunt de acord și voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute în legislația comunitară și națională în vigoare, cu modificările și completările ulterioare.
  Reprezentant legal al solicitantului ..............
  (nume, prenume - cu majuscule) .......................
  [Semnătură electronică]
  Data: ............................
   +  Anexa B
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI
  Prioritatea Uniunii Nr. ....: ....................................Măsura Nr.: ...........................................................
  Titlul proiectului: ..................................................Durata de implementare ...... (luni); Valoarea eligibilă ...................... (lei);
  Solicitant
  Denumire ...............................................................Statut juridic .........................................................Tel/fax .......................... Email ..............................
  Subsemnatul/a ......................................... posesor al CI/BI/Pașaport seria ...... nr. ............, CNP ...................... eliberată de .................... la data de ...................., în calitate de reprezentant legal al solicitantului ...............denumire solicitant................, având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. ............. și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ...................... constituit în baza ......................., în anul .................., cu sediul în Localitatea: .........................., Județul .................. Strada ........................... Nr. ......, Bl. ......, Sc. ......, Etaj ......., Apartament nr. ......, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 privind falsul în declarații din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:• Proiectul pentru care se solicită finanțare în prezenta Cererea de finanțare, din care această declarație face parte integrantă, nu face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene și nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare pentru aceleași echipamente.• Cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului, vor fi evidențiate, monitorizate și verificate distinct, în conformitate cu legislația specifică în vigoare.
  Reprezentant legal al solicitantului
  ................(nume, prenume - cu majuscule)...................
  [Semnătură electronică]
  Data: ....................
   +  Anexa C
  DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE
  Prioritatea Uniunii Nr. ....: ....................................Măsura Nr.: ...........................................................
  Titlul proiectului: ..................................................Durata de implementare ...... (luni); Valoarea eligibilă ...................... (lei); POPAM ..........(%)
  Solicitant
  Denumire ...............................................................Statut juridic .........................................................Tel/fax .......................... Email ..............................
  Subsemnatul/a ............................ posesor al CI/BI/Pașaport seria .... nr. .............., CNP ........................... eliberată de .................... la data de .................., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal, că solicitantul sprijinului financiar nerambursabil ..............denumire solicitant.............. care a depus Cererea de finanțare din care această declarație face parte integrantă, având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. ............... și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) .................. constituit în baza ..................., în anul ................, cu sediul în Localitatea: .................., Județul ................. Strada ..................... Nr. ........., Bl. ......, Sc. ......, Etaj ......., Apartament nr. ........, nu se află în nici una din situațiile de mai jos:▪ s-a dispus condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru o infracțiune privind conduita profesională de către o instanță judecătorească cu putere de „res judecata”;▪ este vinovat de grave greșeli profesionale, pe care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit, le poate dovedi prin orice mijloace;▪ a fost subiectul unei judecăți de tip res judecata pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene, stabilit în baza unei decizii definitive și irevocabile emise de o instanță de judecată;▪ a fost declarat a fi într-o situație gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligațiilor provenind dintr-o procedură de achiziții sau de altă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene, de către autoritățile competente;▪ a fost subiect al unui conflict de interese stabilit în baza unei decizii definitive și irevocabile emise de o instanță de judecată;▪ este vinovat de inducerea gravă în eroare a Autoritatea de Management pentru POP 2007-2013 și POPAM 2014-2020 prin furnizarea de informații incorecte sau nefurnizarea informațiilor solicitate;▪ va încerca să obțină informatii confidențiale sau să influențeze Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime în timpul procesului de evaluare a proiectului și nu va face presiuni la adresa evaluatorului.Subsemnatul/a ..................................... cunoscând că falsul în declarații este pedepsit conform art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:• operațiunea care face obiectul prezentei cereri de finanțare nu este încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea cerererii de finanțare în cadrul prezentului apel;• informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu,și înțeleg că Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc Cererea de finanțare, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.
  Reprezentant legal al solicitantului
  .............(nume, prenume - cu majuscule)...............
  [semnătură și ștampilă]
  Data: .......................
   +  Anexa D
  DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE ȘANSE
  Prioritatea Uniunii Nr. ....: ....................................Măsura Nr.: ...........................................................
  Titlul proiectului: ..................................................Durata de implementare ...... (luni); Valoarea eligibilă ...................... (lei); POPAM ..........(%)
  Solicitant
  Denumire ...............................................................Statut juridic .........................................................Tel/fax .......................... Email ..............................
  Prin prezenta, ..............denumire solicitant................., având la ONRC/Nr. ..............., și/sau codul de înregistrare fiscală (CIF/CUI) .................. constituiți în baza ........................, în anul .............., cu sediul în Localitatea: .............................., Județul ................ Strada ................... Nr. .....,Bl. ....., Sc. ....., Etaj. ......, Apartament nr. ....., în calitate de solicitant de sprijin financiar nerambursabil, prin această declarație care face parte integrantă din Cererea de finanțare mă angajez:a) să respect prevederile legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul ocupării și al muncii, precum și egalitatea de șanse și nediscriminarea conform:art. 4 alin. (2) și art. 16 alin. (1) din Constituția României;art. 3-9 din Codul Muncii;Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată;Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 pentru protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările ulterioare;Legea nr. 210/1999 a concediului paternal;b) să iau în considerare în implementarea Proiectului toate politicile și practicile prin care nu se va realiza nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de:• rasă, naționalitate, etnie;• limbă, religie, categorie socială, convingeri;• sex, orientare sexuală;• vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV;• apartenență la o categorie defavorizată,precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.
  Reprezentant legal al solicitantului
  .............(nume, prenume - cu majuscule)..............
  [Semnătură electronică]
  Data: ......................
   +  Anexa E
  DECLARAȚIE PRIVIND ADMISIBILITATEA CERERII
  Prioritatea Uniunii Nr. ....: ....................................Măsura Nr.: ...........................................................
  Titlul proiectului: ..................................................Durata de implementare ...... (luni); Valoarea eligibilă ...................... (lei); POPAM ..........(%)
  Solicitant
  Denumire ...............................................................Statut juridic .........................................................Tel/fax .......................... Email ..............................
  Subsemnatul/a ................................... posesor al CI/BI/Pașaport seria .... nr. ............, CNP ...................... eliberată de ................... la data de ................., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal/ împuternicit, că solicitantul sprijinului financiar nerambursabil ................denumire solicitant............... care a depus Cererea de finanțare din care această declarație face parte integrantă, având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. ............. și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ..................... constituit în baza .................., în anul ............., cu sediul în Localitatea: ......................, Județul ................... Strada .................. Nr. ......, Bl. ......, Sc. ......, Etaj ............, Apartament nr. ......, nu se află în nici una din situațiile de mai jos:▪ a săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (1) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;▪ a fost implicat în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.1005/2008 sau a navelor sub pavilionul țărilor identificate ca țări terțe necooperante, astfel cum este prevăzut la articolul 33 din respectivul regulament;▪ a săvârșit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de Parlamentul European și de Consiliu;▪ a comis oricare dintre infracțiunile stabilite la articolele 3 și 4 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul 508/2014.Subsemnatul/a ............................... cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că după primirea sprijinului financiar solicitantul va îndeplini cerințele menționate pe întreaga durată de implementare a proiectului și pentru o perioadă de 5 ani după încasarea ultimei plăți.Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor care însoțesc Cererea de finanțare, orice informații suplimentare privind veridicitatea acestora.
  Reprezentant legal al solicitantului
  ............(nume, prenume - cu majuscule)...............
  [Semnătură electronică]
  Data: .....................
   +  Anexa F
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate
  în cadrul operațiunii propuse spre finanțare din FEPAM 2014 - 2020
  A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE
  Cod de identificare fiscală [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  Denumire
  Domiciliul fiscal
  JudețLocalitateStrada
  Ap.Cod poștalSectorTelefon
  FaxE-mail
  B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAȚIUNII
  Titlul proiectului
  Numele programului
  Axa prioritară
  Prioritate de investiție
  Data depunerii operațiunii
  C. ............................. (numele și statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la ....................... (numele Autorității de Management), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil:a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVAb) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVAD. ............................ (numele și statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la ........................... (numele Autorității de Management), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achizițiile, din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal si nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.
  Nr. crt.AchizițiaScopul achiziției/activitatea prevăzută în cadrul operațiunii*1)
  *1) Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din Cererea de Finanțare
  Numele și prenumele*
  Semnătura electronică
  Funcția:
  * se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul
   +  Anexa G
  Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM
  I. Datele de identificare a întreprinderii# Denumirea întreprinderii:# Adresa sediului social:# Codul de identificare fiscală:# Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent:II. Tipul întreprinderii# Bifați, după caz, tipul întreprinderii:[ ] Întreprindere autonomăîn acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situația economico- financiară a solicitantului. Se va completa doar această pagină, fără alte anexe.[ ] Întreprindere partenerăSe vor completa și atașa la declarație: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa A „Întreprinderi partenere” precum și fișele de parteneriat aferente.[ ] Întreprindere legatăSe vor completa și atașa la declarație: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa B „Întreprinderi legate” precum și fișele de legătură aferente.III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*2)*2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați.
  Exercițiul financiar de referință*3):
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  00000.000,00000.000,00
  *3) Datele se vor regăsi și la pct. 1.1 din formularul cererii de finanțare#Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care ar determina încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro- întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).#[ ] Nu#[ ] Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior)# Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea.
  Numele, funcția și semnătura reprezentantului legal și ștampila#Data întocmiriiZZ.LL.AAAA
  Calculul pentru întreprinderile partenere sau legateSe vor atașa, după caz▪ #Anexa A „Întreprinderi partenere”, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);▪ #Anexa B „Întreprinderi legate”, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale).#Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate
  Exercițiul financiar de referință: .....................
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  1. Datele*4) întreprinderii solicitante sau cele din situațiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din Anexa B*5) - tabelul B1)
  2. Datele cumulate în mod proporțional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secțiunea A - tabel A)
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din Anexa B - tabelul B2)
  TOTAL:00000.000,00000.000,00
  *4) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați.*5) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.# Datele incluse pe linia "Total" de mai sus trebuie introduse în tabelul din secțiunea III "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" a Declarației.
   +  Anexa A.
  Întreprinderi partenere
  #Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.Tabel A
  Întreprinderea parteneră (denumire, adresă, CUI)Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  1.
  2.
  3.
  4.
  ...
  TOTAL:00000.000,00000.000,00
  #NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.#Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi preluate la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).#Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați "fișe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.

  Fișa de parteneriat
  1. Date de identificare a întreprinderii partenere#Denumirea întreprinderii:#Adresa sediului social:#Codul de identificare fiscală:#Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent:2. Date referitoare la întreprinderea parteneră
  Exercițiul financiar de referință: ...............................
  Numărul mediu anual de salariați*6)Cifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  TOTAL:00000.000,00000.000,00
  *6) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate#NOTA: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
  3. Calculul proporționala) Indicați exact proporția deținută*7) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă: 00,00%*7) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră.#Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată): 00,00%b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2 de mai sus.#Tabelul de parteneriat
  Procent: ...%Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 200000.000,00000.000,00
  #Aceste date se vor introduce în Tabelul A din Anexa A.
   +  Anexa B.
  Întreprinderi legate
  A) Determinarea situației aplicabile întreprinderii solicitante#[ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (se va completa tabelul B1).#[ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/ întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (se va completa tabelul B2).#NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare.B) Metode de calcul pe fiecare cazCazul 1 - Situațiile consolidate reprezintă baza de calcul.
  Numărul mediu anual de salariați*8)Cifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  Total:00000.000,00000.000,00
  *8) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.#Datele introduse pe linia "Total" din tabelul de mai sus se vor prelua la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate"
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Întreprinderea legată (denumire)Adresa sediului socialCod unic de înregistrareNumele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  #NOTA: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora precum și o "fișă de parteneriat" vor fi adăugate în Anexa A.
  #Cazul 2 - Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fișă de legătură" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.#Tabelul B2
  Întreprinderea nr.:Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  1.
  2.
  3.
  4.
  Total:00000.000,00000.000,00
  #NOTA: Atașați câte o "fișă de legătură " pentru fiecare întreprindere de mai sus.
  Datele rezultate la linia "Total" din se vor prelua la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)  +  Fișa de legătură(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situațiile financiare anuale consolidate)1. Date de identificare a întreprinderii partenere#Denumirea întreprinderii:#Adresa sediului social:#Codul de identificare fiscală:#Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent:2. Date referitoare la întreprinderea legată
  Exercițiul financiar de referință: .........................
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  Total:00000.000,00000.000,00
  #Datele trebuie introduse în tabelul B2 din Anexa B.#NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.#Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și "fișa de parteneriat" trebuie introduse în Anexa A.

  Reprezentant legal al solicitantului .........................
  (nume, prenume - cu majuscule) .............................
  [semnătură electronică]
  Data: ......................
   +  Anexa G1
  Instrucțiuni de completare a Anexei G
  Încadrarea în categoria microîntreprinderilorRegulile, principiile și recomandările de mai jos sunt destinate potențialilor solicitanți, ca sprijin în completarea Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM (Declarația IMM).Acestea se bazează pe:– Prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare– Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiția IMM-urilor– Manualului utilizatorului pentru definiția IMM-urilor (Comisia Europeană, 2015)– Jurisprudența Curții Europene de Justiție în ceea ce privește definiția IMM-urilor, conform Recomandării CE nr. 361/2003ATENȚIE!– Responsabilitatea privind informațiile cuprinse în Declarație, precum și respectarea normelor legale în vigoare privind încadrarea în categoriile IMM, îi revine în exclusivitate solicitantului/ declarantului.– Verificarea îndeplinirii condiției de eligibilitate privind încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor se va realiza, de către OIPOR/AMPOR, în baza Declarației IMM complete și conforme, precum și a unei analize efectuate în etapa precontractuală (înainte de semnarea contractului de finanțare).– Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor, atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare) cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare).Pasul 1 - Clasificarea întreprinderii ca autonomă, parteneră, legatăObservații:– Identificarea relațiilor de parteneriat și/sau legătură ale lui A cu alte întreprinderi, se face prin raportare la situația curentă a întreprinderilor, respectiv la data analizei (data întocmirii Declarației privind încadrarea în categoria IMM).– Nu este relevant locul de înregistrare (naționalitatea) întreprinderilor analizateA (solicitantul) este întreprindere autonomă, dacă– A nu deține participații (părți sociale, acțiuni) în capitalul social al niciunei alte întreprinderi și nicio altă întreprindere nu deține participații în capitalul social al lui A sau– A deține mai puțin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în alte întreprinderi sau alte întreprinderi nu dețin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii A sau– A nu este clasificată ca întreprindere legată sau partenerăPragul de 25% poate fi atins sau depășit (dar să nu fie mai mare de 50%) de către următoarele categorii de investitori, cu condiția ca acești investitori să nu fie legați, individual sau în comun, de A:a) societăți publice de investiții, societăți de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizează, conform declarației anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investiții în capital de risc (business angels) și care investesc fonduri proprii în societăți necotate la bursă, cu condiția ca investiția totală a acestor investitori în aceeași întreprindere să nu depășească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;b) universități sau centre de cercetare fără scop lucrativ;c) investitori instituționali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;d) autorități ale administrației publice locale, respectiv consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul în lei a 10 milioane euro și cu o populație mai mică de 5.000 de locuitori.Dacă pragul de 50% este depășit de către categoriile de investitori de mai sus, A nu se mai încadrează în categoria IMM (i.e. A este considerată întreprindere mare).A este întreprindere parteneră cu alte întreprinderi, dacă– A deține, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (dar nu mai mult de 50%) sau altă întreprindere deține, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale lui A (dar nu mai mult de 50%).Relațiile directe dintre A și parteneri pot fi considerate relații de nivel 1.Se vor analiza inclusiv eventualele relații dintre partenerii lui A și alte întreprinderi (relații de nivel 2).Dintre acestea:i. Întreprinderile legate cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, trebuie luate în considerare la calcularea datelor lui A.ii. Întreprinderile partenere cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, nu vor mai fi luate în considerare la calcularea datelor lui A.A nu este IMM (i.e. X este considerată întreprindere mare) dacă cel puțin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivități publice (cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 4^2 din Lege).A este întreprindere legată cu alte întreprinderi, dacă– Între A și alte întreprinderi există oricare dintre următoarele raporturi:i. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților celeilalte întreprinderi;ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;iv. o întreprindere este acționară sau asociată a celeilalte întreprinderi și deține singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților întreprinderii respective.sau– Între A și alte întreprinderi există oricare dintre raporturile de mai sus prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevăzuți la alin. (3) al art. 4^2 din Lege.sau– Între A și alte întreprinderi există oricare dintre raporturile de mai sus prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord, dacă își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacentei. Persoane fiziceNoțiunea de ”persoană fizică”, în contextul acestei definiții, include persoana fizică ce are calitate de asociat, acționar, administrator.ii. Grup de persoane fizice care acționează de comun acordÎn sensul art. 3.3 din Anexa la Recomandarea CE nr. 361, se consideră că "acționează de comun acord” acele persoane fizice care colaborează pentru a influența deciziile comerciale ale întreprinderilor analizate, și care exclude considerarea întreprinderilor în cauză ca fiind independente una față de cealaltă, din punct de vedere economic.Îndeplinirea acestei condiții nu este în mod necesar subordonată existenței unor relații contractuale între aceste persoane și nici chiar constatării intenției lor de a eluda definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici sau mijlocii în sensul Recomandării CE.Existența unor legături de familie între persoanele fizice analizate este considerată suficientă pentru a determina că acestea acționează de comun acord_1.iii. Piață relevantă, piețe adiacentePiața relevantă în cadrul căreia trebuie analizate legăturile dintre întreprinderi se determină prin combinarea pieței produsului și pieței geografice_2:1. Piața relevantă a produsului cuprinde toate produsele și/sau serviciile pe care consumatorul le consideră interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, prețurilor și utilizării căreia acestea îi sunt destinate2. Piața geografică relevantă cuprinde zona în care întreprinderile respective sunt implicate în oferta și cererea de produse sau servicii în cauză, în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene și care poate fi deosebită de zonele geografice învecinate, deoarece condițiile de concurență diferă în mod apreciabil în respectivele zone.Piețele adiacente reprezintă piețele situate imediat în amonte sau în aval față de piața releventă, respectiv piețele pe care bunurile sau serviciile sunt complementare sau aparțin unei game de bunuri/ servicii ce sunt, de regulă, achiziționate de aceiași clienți, pentru același uz.Exemple în care două întreprinderi A și B sunt considerate ca acționând pe piețe adiacente:a. A este autoritate contractantă/ contractor față de Bb. A utilizează serviciile/ produsele lui B în desfășurarea propriei activitățic. A face reclamă serviciilor/ produselor lui Bd. A predă lui B active fixe, spre utilizaree. A închiriază lui B bunuri imobiliaref. A și B au clienți comunig. Produsele lui A și B sunt distribuite prin aceleași rețele de distribuție sau prin rețele similareh. A și B acționează pe niveluri complementare ale lanțului de producțiePrin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord pot fi stabilite doar relații de legătură între întreprinderi, nu și de parteneriat.A nu este IMM (i.e. A este considerată întreprindere mare) dacă cel puțin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivități publice (cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 4^2 din Lege).Se vor analiza inclusiv eventualele relații dintre întreprinderile legate cu A și alte întreprinderi:i. Întreprinderile partenere cu întreprinderile legate cu A, din amonte sau din aval, trebuie luate în considerare la calcularea datelor lui A (relații de nivel 2).ii. Întreprinderile legate cu întreprinderile legate cu A, din amonte sau din aval, trebuie luate în considerare la calcularea datelor lui A, indiferent de nivel.Dacă A este legată cu B, care este legată cu B, care este legată cu D șamd, vor fi luate în calcul toate aceste întreprinderi.Pasul 2 - Calculul datelor întreprinderii Aa. Dacă A este autonomă, se vor lua în calcul doar datele lui A - numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri netă anuală și activele totale, raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților.b. Dacă A este parteneră cu alte întreprinderi, se vor cumula, la datele lui A, datele tuturor întreprinderilor partenere (inclusiv a celor legate cu întreprinderile partenere ale lui A), proporțional cu procentul de participare la capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente).c. Dacă A este legată cu alte întreprinderi, se vor cumula, la datele lui A, 100% din datele tuturor întreprinderilor legate direct și indirect.Pasul 3 - Încadrarea lui A în categoria microîntreprinderilorÎn baza datelor calculate la pasul 2, se verifică dacăa. numărul mediu anual de salariați este mai mic de 10 șib. cifra de afaceri anuală netă sau activele totale - până la 2 milioane euro, echivalent în leiRespectarea pragului referitor la numărul mediu anual de salariați este obligatorie. În plus, cel puțin unul din indicatorii financiari (cifra de afaceri anuală netă și activele totale) trebuie să se încadreze în pragul de 2 milioane euro (pentru categoria microîntreprinderilor).Dacă, la data întocmirii situațiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele de mai sus, aceasta nu își va pierde calitatea de microîntreprindere decât dacă depășirea acestor plafoane se produce în două exerciții financiare consecutive. Regula celor 2 exerciții financiare consecutive se aplică atât la depășirea pragurilor cât și la scăderea sub pragurile aferente unei categorii.Exemple privind aplicarea regulii celor 2 exerciții financiare consecutivePresupunând că, din datele lui A la finalul exercițiilor financiare 2015, 2014, 2013, aceasta s-ar încadra într-una din categoriile IMM (micro sau mică, în exemplele de mai jos), aplicând regula celor 2 exerciții financiare consecutive, A va fi încadrat în categoria specificată în ultima coloană.
  Exemplul nr.201520142013Categoria
  1MicroMicăMicăMică
  2MicroMicroMicăMicro
  3MicroMicroMicroMicro
  4MicroMicăMicroMicro
  5MicăMicroMicroMicro
  6MicăMicăMicroMică
  7MicăMicroMicăMică
  8MicăMicăMicăMică
  În exemplele de mai sus, prin „datele lui A” se înțeleg inclusiv datele tuturor întreprinderilor partenere și legate, după caz.În cazul în care, din istoricul lui A, nu se pot identifica 2 exerciții financiare cu încadrarea în aceeași categorie (i.e. de la înființare, datele lui A au fluctuat, de la an la an, sub și peste plafonul afferent microîntreprinderilor), atunci A va fi încadrată în categoria IMM aferentă primului exercițiu financiar de la înființare.Excepție! Regula celor 2 exerciții financiare consecutive nu se aplică în cazul în care pragurile aferente categoriilor IMM sunt depășite ca urmare a unei modificări în structura acționariatului, a unei fuziuni, a unei achiziții, modificări care nu au, de regulă, caracter temporar și nu sunt supuse efectelor de volatilitate (i.e. nu sunt conjucturale).Întreprinderile în cadrul cărora are loc o modificare a acționariatului vor fi analizate pe baza structurii acționariatului la momentul respectivei modificări (e.g. tranzacții), nu la încheierea exercițiului fiscal precedent. Astfel, pierderea calității de microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie poate fi imediată, nefiind necesară depășirea pragurilor pe parcursul a două exerciții fiscale consecutive.
   +  ExempleEXEMPLUL 1Întreprinderi legateTotal A = 100 % din A + 100 % din B + 100 % din C + 100 % din DEXEMPLUL 2Întreprinderi partenereTotal A = 100 % din A + 25 % din B + 33 % din C + 49 % din DEXEMPLUL 3Întreprinderi legate și partenereÎntreprinderea A este afiliată (i.e. legată) cu o întreprindere B printr-o participație de 60 % a întreprinderii B în întreprinderea A.Dar B are, de asemenea, doi parteneri, întreprinderile C și D, care dețin 32 % și respectiv 25 % din B.Pentru a calcula datele lui A, trebuie adăugate la datele lui A, în proporție de 100 % datele lui B, la care se adaugă, în proporție de 32 % datele lui C și, în proporție de 25 %, datele lui D.Total A = 100 % din A + 100 % din B + 32 % din C + 25 % din DEXEMPLUL 4Întreprinderi legate și partenereÎntreprinderile B și C sunt ambele partenere cu întreprinderea A, deoarece fiecare are o participație de 38 % în A. Dar B este, de asemenea, afiliată (i.e. legată) cu D printr-un pachet de acțiuni de 60 %, iar C și E sunt parteneri (40 %).Pentru a calcula datele lui, trebuie adăugate, pe de o parte, 38 % din datele cumulate pentru B și D (deoarece B și D sunt legate) și, pe de altă parte, doar 38 % din datele întreprinderii C la datele întreprinderii A.Nu trebuie luate în considerare datele întreprinderii E, deoarece această întreprindere parteneră nu este situată imediat în amonte față de întreprinderea A.Total A = 100 % din A + 38 % din (B + D) + 38 % din CEXEMPLUL 5Grup de întreprinderi legateÎntreprinderea A are trei investitori, B, C si D, fiecare deținând 20 % din capitalul sau din drepturile de vot ale lui A. Acești investitori sunt ei înșiși afiliați (i.e. legați), formând un grup de întreprinderi legate: B deține o participație de 70 % în C, care la rândul său deține o participație de 60 % în D.Pentru a calcula datele lui A, la prima vedere, întreprinderea A ar trebui să rămână autonomă, deoarece fiecare investitor deține mai puțin de 25 % din A.Dar, deoarece B, C și D sunt legate, ca grup, ele dețin 60 % din întreprinderea A. Prin urmare, trebuie adăugate, în proporție de 100 %, datele lui B, C și D la datele întreprinderii A.Total A = 100 % din A + 100 % din B + 100 % din C + 100 % din DEXEMPLUL 6Întreprinderi legate și partenereÎntreprinderea B este partener al întreprinderii A printr-o cotă de 25 %.Întreprinderea C este partener al întreprinderii B printr-o cotă de 30 %.În plus, întreprinderea A este afiliată (i.e. legată) cu o întreprindere D prin intermediul unei participații de 65 %.O întreprindere E este partener al întreprinderii D printr-o cotă de 25 %.Întreprinderea D are o întreprindere legată, care la rândul său are un partener.Trebuie să se țină cont de datele proporționale ale tuturor întreprinderilor care sunt partenere aleîntreprinderii A, precum și ale partenerilor oricărei întreprinderi legate.Cu toate acestea, datele unui partener al partenerului întreprinderii A nu sunt luate în considerare.Total A = 100 % din A + 25 % din B + 100 % din D + 25 % din E + 100 % din F + 25 % din G
   +  Anexa H
  BUGET INDICATIV AL PROIECTULUI
  BUGETUL INDICATIV*
  Prioritatea Uniunii Nr 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere.Măsura Nr. I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturile.
  Titlul Proiectului: ..............................................Durata de implementare ....(luni); Valoarea eligibilă ..............(lei); POPAM ..............(%)
  SolicitantResponsabil de proiect
  Denumire ...........................Statut juridic ................. Tel/fax .....................Email ............................Nume ...........................Prenume .......................Funcție ...........................
  Nr. crt.Denumirea capitolelor si subcapitolelorCheltuieli eligibile fără TVACheltuieli neeligibile fără TVATOTAL cheltuieliTVA** aferent cheltuielilor totale
  12345=3+46
  1CAPITOLUL 1
  Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
  1.1Obținerea terenului***
  Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: cumpărarea de terenuri
  1.2Amenajarea terenului***
  Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului și care constau în: demolări; demontări; dezafectări; defrișări; colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate; sistematizări pe verticală; accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin; drenaje; epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază); lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
  1.3Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
  Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu: plantare de copaci; reamenajare spații verzi; reintroducerea în circuitul agricol a suprafețelor scoase temporar din uz; lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.
  TOTAL CAPITOL 1
  2CAPITOLUL 2
  Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
  Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, alte utilități
  TOTAL CAPITOL 2
  3CAPITOLUL 3
  Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică
  3.1Studii
  3.1.1 Studii de teren
  Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție
  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
  3.1.3. Alte studii specifice(studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției)
  3.2Documentații suport și cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri și autorizații
  Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentațiilor și obținerea avizelor: obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism; obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare; obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie; obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; obținerea avizului de protecție civilă; alte avize, acorduri și autorizații.
  3.3.Expertiză tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică
  3.4.Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
  3.5Proiectare
  3.5.1.Tema de proiectare
  3.5.2. Studiu de prefezabilitate
  3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii și deviz general
  3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor /autorizatii
  3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
  3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie
  3.6Organizarea procedurilor de achizițieCuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice: cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți);cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare; anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică; cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice.
  3.7Consultanță
  3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
  3.7.2. Auditul financiar
  3.8Asistență tehnică
  3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului
  3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor
  3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
  3.8.2. Dirigenție de șantier
  3.9Cheltuieli cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare
  Total CAPITOL 3
  4CAPITOLUL 4
  Cheltuieli pentru investiția de bază
  4.1Construcții și instalații
  4.1.1 Cheltuieli aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție
  Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție sunt estimate prin devizul pe obiect.
  4.1.2 Achiziția de construcții
  Se includ cheltuielile efectuate pentru achiziția de construcții.
  4.2Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
  Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  4.3Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
  Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montajSe cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  4.4Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
  Se includ cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  4.5Dotări
  Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  4.6Active necorporale
  Se cuprind cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.
  TOTAL CAPITOL 4
  5CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
  5.1.Cheltuieli cu organizarea de șantier
  5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
  Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier: vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier; platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; grupuri sanitare; rampe de spălare auto; depozite pentru materiale; fundații pentru macarale; rețele electrice de iluminat și forță; căi de acces auto și căi ferate; branșamente/racorduri la utilități; împrejmuiri; panouri de prezentare; pichete de incendiu; cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general
  5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier
  Cuprinde cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier; taxe de amplasament; închirieri semne de circulație; întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene; contractele de asistență cu poliția rutieră; contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare; taxe depozit ecologic; taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general; costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor; costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora; paza șantierului; asigurarea pompierului autorizat; cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier.
  5.2.Comisioane, cote, taxe, costul creditului
  5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
  5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.
  5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.
  5.3.Cheltuieli diverse și neprevăzute
  Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel: 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții;20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă.
  5.4.Cheltuieli pentru informare și publicitate
  Cuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes public
  TOTAL CAPITOL 5
  CAPITOLUL 6
  6Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
  6.1Pregătirea personalului de exploatare
  Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor.
  6.2.Probe tehnologice și teste
  Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor. În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea.
  TOTAL CAPITOL 6
  CAPITOL 7
  7.Cheltuieli cu amortizarea
  Acest tip de cheltuială este eligibilă doar pe perioada de implementare a proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.
  TOTAL CAPITOL 7
  CAPITOL 8
  8.Cheltuieli cu leasing-ul
  Se includ cheltuielile privind plata ratelor de leasing aferente terenurilor și contrucțiilor, echipamentelor și utilajelor aferente investiției de bază.
  TOTAL CAPITOL 8
  CAPITOL 9
  9.Cheltuieli cu echipa de implementare
  Se includ cheltuielile privind plata drepturilor salariale inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii
  TOTAL CAPITOL 9
  10CAPITOLUL 10
  Cheltuieli privind taxele (astfel cum prevede Art. 3, din Capitolul I din Anexă la Ord. 816/2017 cu modificări și complementări)
  TOTAL CAPITOL 10
  11CAPITOLUL 11
  Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor astfel cum prevede Art. 3, din Capitolul I din Anexă la Ord. 816/2017 cu modificări și complementări
  TOTAL CAPITOL 11
  12CAPITOL 12
  Cheltuieli aferente garanțiilor emise de o institutie bancara sau nebancara, astfel cum sunt prevazute la art 11. Din HG 347/2016
  TOTAL CAPITOL 12
  13CAPITOL 13
  Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale MYSMIS
  TOTAL CAPITOL 13
  14CAPITOLUL 14
  14Contribuție în natură
  14.1- Contribuția proprie aferentă terenului
  14.2Contribuția proprie pentru investiția de bază
  - TOTAL CAPITOL 14
  - TOTAL GENERAL
  * conform HG 347/2016, și Ordinului MADR nr. 816/2016 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, ' ’ '** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 20 % la total cheltuieli*** Conform HG 907/2008 privind etapele de elaborare ți conținut cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
  VALOARE FINANȚARE NERAMBURSABILA****
  **** valoarea finanțării nerambursabile este egală cu maxim 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile fără TVA pentru microîntreprinderi, intreprinderi mici și mijlocii și 30% pentru întreprinderile mari
  VALOARE CONTRIBUȚIE ÎN NATURĂ********contribuția în natură este eligibilă dacă îndeplinește condițiile din HG 347/2016 și este în conformitate cu art.67(1)(a) si art. 69, din Regulamentul (UE) nr. 1303/17.12.2013. și nu poate depăși ca valoare eligibilă nivelul de cofinanțare al beneficiarului (contribuția proprie eligibilă).
  Crt.Reper financiarValoare
  I.Valoarea totală a proiectului (II+III)
  II.Valoarea proiectului fără TVA din care:
  aValoarea eligibilă a proiectului
  bValoarea neeligibilă a proiectului
  III.TVA din care :
  aTVA aferent cheltuielilor eligibile
  bTVA aferent cheltuielilor neeligibile
  IV.Contribuția proprie în proiect, din care:
  aContribuția solicitantului la cheltuieli eligibile
  bCheltuieli neeligibile ale proiectului
  VAsistență financiară nerambursabilă solicitată
  aFinanțare din FEPAM
  bFinanțare buget național
  *În situația în care TVA-ul este eligibil în condițiile menționate în Ghidul solicitantului se va completa tabelul de mai jos.
  Crt.Reper financiarValoare
  I.Valoarea totală a proiectului (II+III)
  II.Valoarea proiectului cu TVA eligibil din care:
  aValoarea eligibilă a proiectului
  bValoarea neeligibilă a proiectului
  c.TVA aferent cheltuielilor eligibile
  III.TVA aferent cheltuielilor neeligibile
  IV.Contribuția proprie în proiect, din care:
  aContribuția solicitantului la cheltuieli eligibile
  bCheltuieli neeligibile ale proiectului
  VAsistență financiară nerambursabilă solicitată
  aFinanțare din FEPAM
  bFinanțare buget național

  Reprezentant legal al solicitantului .................
  (nume, prenume - cu majuscule) .....................
  [Semnătură electronică]
   +  Anexa nr. 1
  Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare
   +  Date generaleAcest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicația electronică MySMIS a unei cereri de finanțare pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.Aici sunt descrise secțiunile cererii de finanțare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucțiuni, recomandări și explicații pentru completarea corectă a datelor solicitate. Pentru a putea întocmi și depune o cerere de finanțare, prin aplicația MySMIS, trebuie să vă creați mai întâi un cont de utilizator - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdfDe asemenea, este necesară identificarea, crearea unei entități juridice - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/4Jdentificare.electronic%C4%83.pdfDupă crearea unui cont de utilizator și identificarea unei entități juridice (i.e. solicitantul), puteți selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaționale, apelul de proiecte aferent priorității de investiții apelul de proiecte aferent priorității de investiții I.23. - POPAM 47/1 Art. 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f) - Porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele de licitații și adăposturile Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. După crearea proiectului se pot introduce date în funcțiile definite de AM la apelul ales. Introducerea de date se poate face pe pași, unul după celalalt, sau utilizând aleatoriu funcțiile din stânga ecranului.Înainte de a începe completarea cererii de finanțare, citiți cu atenție prevederile din ghidul specific aferent acestui apel și asigurați-vă că ați înțeles toate condițiile de accesare a finanțării.Citiți cu atenție instrucțiunile, recomandările și explicațiile incluse în acest document, înainte de completarea cererii de finanțare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate administrativă sau depunctarea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară.După introducerea informațiilor în pasul respectiv este necesară salvarea acestora. După parcurgerea și completarea cu informații a tuturor pașilor se va putea genera din sistem cererea de finanțare în structura solicitată și cu datele introduse.ATENȚIE!Pentru o evitare a pierderii de date, se recomandă salvarea informațiilor după fiecare completare a câmpurilor prin apăsarea butonului ”Salvare”.ATENȚIE!În cazul în care proiectul este finanțat din mai multe apeluri, componenta reprezintă proiectul pentru fiecare apel.ATENȚIE!Indicațiile de completare a cererii de finanțare sunt orientative, fiecare Autoritate de Management va stabili pentru fiecare apel în ghidul solicitantului structura cererii de finanțare (pașii) și indicațiile punctuale de completare ale cererilor de finanțare pe apelul respectiv.Pentru acest apel de proiecte, aplicația MySMIS permite atașarea, la anumite secțiuni, a unor documente la cererea de finanțare, prin încărcarea fișierelor ce conțin aceste documente.Conform prevederilor din ghidul specific, este obligatorie anexarea documentelor enumerate în capitolul 4, punctul 4.2. ” Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare” din ghid.Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Anexele pot fi încărcate în totalitate la o singură secțiune din cererea de finanțare (respectiv, la secțiunea Solicitant).Pentru unele din anexele obligatorii, ghidul conține modele standard (e.g. declarația de angajament, declarația privind evitarea dublei finațări, declarație de eligibilitate, declarație privind egalitatea de șanse, declarația de neîncadrare și de angajament pentru Art. 10 din Regulamentul UE 508/2014, declarația privind neductibilitatea TVA, declarația privind încadrarea IMM, macheta ce conține analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri) - după completare, acestea vor fi salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS. Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare. La încărcarea în aplicația MySMIS, denumiți fiecare fișier în mod corespunzător și sugestiv, în câmpul „Fișierul reprezintă”.  +  Cuprins1. Solicitant ..............................912. Atribute proiect ....................943. Responsabil de proiect .........954. Persoana de contact ..............965. Capacitate solicitant .............966. Localizare proiect .................977. Obiective proiect ..................978. Rezultate așteptate ................989. Context ..................................9810. Justificare ............................9811. Grup țintă ............................9912. Sustenabilitate .....................9913. Relevanță .............................10014. Riscuri ..................................10115. Principii orizontale ...............10116. Metodologie după caz ..........10317. Descrierea investiției ............10418. Descrierea tehnică a proiectului ....................10419. Descrierea produsului ...........10420. Studii de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, după caz ..............10421. Analiza financiară (se completează doar pentru investițiile cu Construcții montaj conform datelor din Studiul de fezabilitate) ....................10422. Analiza economică (se completează doar pentru investițiile cu Construcții montaj conform datelor din Studiul de fezabilitate) ...................10623. Analiza senzitivitate (se completează doar pentru investițiile cu Construcții montaj conform datelor din Studiul de fezabilitate) ...................10624. Rezumat revizuiri aplicație ........................10725. Indicatori prestabiliți ..................................10726. Indicatori suplimentari proiect ...................10827. Plan de achiziții ..........................................10928. Resurse umane implicate ............................11029. Resurse materiale implicate ........................11230. Activități previzionate ............................11331. Buget - Activități și cheltuieli - ..............11432. Vizualizare proiect ..................................11533. Date de implementare .............................1161. SolicitantInformația se completează doar de către reprezentantul legal/împuternicit al solicitantuluiCererea de finanțare, anexele și declarațiile se semnează de reprezentantul legal al solicitantului sau de un împuternicit al acestuia. împuternicirea se face prin mandat de reprezentare, autentificat prin notariat, clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea.DATE DE IDENTIFICAREDatele cu privire la identificarea solicitantului, a reprezentantului legal si a sediului social sunt obligatorii. Datele trebuie să fie corelate cu cele din documentele statutare.Tipul organizației - selectați:• „microîntreprindere”, “întreprindere mică” sau ”întreprindere mijlocie”, dacă solicitantul se încadrează în categoria IMM-urilor cu activitate în domeniul pescuitului, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.• „Întreprindere mare”, dacă solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mari.• organisme de drept public;• „POPAM - Organizație de pescari”.• „POPAM - Organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizatii interprofesionale;Nr. Înregistrare - introduceți numărul de înregistrare în Registrul Comerțului sau Registrul Asociaților și FundațiilorRegistru - selectați Registrul Comerțului sau Registrul Asociaților și FundațiilorCod CAEN principal - Introduceți codul CAEN de 4 cifre (clasa CAEN) ce reprezintă obiectul principal de activitate al societății. Nu introduceți aici codul CAEN vizat de proiect; acesta va fi introdus într-o altă secțiune din cererea de finanțare.Înregistrat în scopuri de TVA - selectați DA sau NU. Dacă solicitantul este înregistrat în scopuri de TVA, atunci trebuie anexată la cererea de finanțare inclusiv Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.In ceea ce privește reprezentantul legal, datele de identificare ale acestuia trebuie să corespundă cu documentul de identificare ce va fi anexat. Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul, conform actelor constitutive, să reprezinte organizația și să semneze în numele acesteia.În cazul necorelării informaților din documentele anterior menționate și cererea de finanțare, aceasta va fi respinsă în cadrul etapei de conformitate administrativă și eligibilitate.Denumire (obligatoriu)
  Tipul organizației (obligatoriu)
  - Se selectează în conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului, capitolul 3, subcapitolul 3.1
  Cod fiscal (obligatoriu)
  Nr. înregistrare (obligatoriu)
  Se completează cu nr. de înregsitrare din registrele relevante pentru statutul juridic al solicitantului
  Registru (obligatoriu)
  Se selectează- Registrul Comerțului- Registrul Asociaților și Fundaților
  Cod CAEN principal
  Se va trece codul CAEN principal
  Data înființării
  Înregistrat în scopuri de TVA: Da/Nu - se va selecta după cazEntitate de drept public: Da/Nu - se va selecta DA dacă solicitantul este o entităților de drept publicREPREZENTANT LEGALNume (obligatoriu)
  Prenume (obligatoriu)
  Data nașterii (obligatoriu)
  CNP
  Telefon
  Fax
  Email
  SEDIU SOCIALStrada
  (obligatoriu)
  Informații extra
  Localitate (obligatoriu)Cod Postal
  JudetȚara (obligatoriu)
  Se selecteaza din nomenclator
  TelefonFax
  EmailPagina Web
  DATE FINANCIARESe vor completa datele de indentificare ale conturilor bancare ce se preconizează a fi utilizate în cadrul proiectului. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere modelul standard de contract de finanțare cu privire la rambursarea/ plata cheltuielilor.Se vor completa informațiile aferente ultimelor 3 exerciții financiare (sau a tuturor exercițiilor financiare încheiate, în cazul solicitanților care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate) anterioare depunerii cererii de finanțare. Informațiile trebuie să corespundă cu situațiile financiare aferente. Informațiile referitoare la exercițiile financiare sunt obligatoriu de completat, în caz contrar cererea de finanțare va fi respinsă. Se vor completa, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele date:– Numărul mediu de salariați– Cifra de afaceri– Active totale– Capitalul social subscris– Capitalul social propriu– Profitul net– Profitul din exploatareConturi bancare
  IBANContBancaSucursalaAdresa sucursalaSwiftAlte info
  Exerciții financiareMoneda: LEI
  Dată începereDată încheiereNumăr mediu angajațiCifra de afaceriActive totaleVenituri totaleCapital social subscrisCapital social propriuProfit NETProfit în exploatareVenituri cercetareCheltuieli cercetare
  Notă =/ coloanele aferente veniturilorși cheltuielile cu cercetarea se vor completa numai în cazul în care se desfășoară activitate de cercetare, în caz contrar se va completa cu O
  FINANTARIAsistență acordată anterior- Completați datele solicitate pentru toate finanțările din surse publice obținute de entitatea solicitantă în ultimii 3 ani fiscali (i.e. ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare).Asistență acordată anterior
  Cod SMISTitluNr. inreg. contractData semnareData incepereData finalizareValoare Totala ProiectEligibil ProiectEligibil BeneficiarSprijin BeneficiarRambursare EfectivaEntitate finanțatoare*Moneda *Curs de schimbData curs de schimb
  *Se va completa cu denumirea instituției care a acordat finanțarea;** lei
  Asistența solicitatăAsistența solicitatăCompletați cu informații despre finanțările solicitate, proiecte depuse pe măsuri din cadrul POPAM, precum și proiecte depuse la alte programe, pentru care nu a fost încă emisă o decizie privind finanțarea
  TitluInformatii inregistrare solicitareValoare Totala ProiectEligibil ProiectSurse Financiare*Moneda*Curs de schimbData curs
  *Se va completa cu bugetul național și FEPAM** lei
  Structura grupuluiDescrierea structurii grupului -
  Dacă este cazul, descrieți relațiile de parteneriat și/sau legătură a solicitantului cu alte întreprinderi, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Corelați informațiile cu cele incluse în Declarația privind încadrarea în categoria IMM - Anexa G.
  2. Atribute proiectSe completează câmpurile cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează].Tip proiect
  Se va selecta tipul de proiectProiecte de investiții în infrastructură/Proiecte de dotări
  Proiect major DA/NU - Se va selecta NuCodul comun de identificare (CCI)
  Nu este cazul
  Proiectul figurează in lista Proiectelor Majore (PM) DA/NU- Se va selecta NuProiect fazat DA/NU - Se va selecta Nu (Fazarea proiectelor nu este aplicabila acestui apel)Numărul fazei
  Nu este cazul
  Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeana DA/NU - Se va selecta NuOperațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC) DA/NU - Se va selecta NuCodul comun de identificare al planului de acțiune comun
  Nu este cazul
  Proiectul include finanțare Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT): Da/Nu - Se va selecta NuSprijinul public va constitui ajutor de stat: DA/NU - Se va selecta NUProiectul este in cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP): Da/NU-Se va selecta NuProiectul este generator de venit: DA / NU - se va selecta după caz
  Pro rată a venitului net actualizat(%)Pro rată a venitului net actualizat(%)Pro rată a venitului net actualizat(%)
  Daca răspunsul anterior este NU, nu se completează tabelul de mai susProiectul este asociat cu sit-ul Natura2000 DA/NU - se va selecta după cazRelevant pentru mecanismul ITI Delta Dunării DA/NU - se va selecta după caz
  3. Responsabil de proiectSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza]Pentru adăugarea de date precum telefon, fax și email se apasă butonul [Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine simbol]Completați cu datele persoanei responsabile din partea solicitantului cu implementarea prezentului proiect (managerul de proiect).4. Persoana de contactSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Pentru adăugarea de date precum telefon, fax și email se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine]Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să mențină contactul cu Autoritatea de Management în procesul de evaluare și selecție a Cererii de finanțare. Persoana de contact poate fi aceeași cu reprezentantul legal sau managerul de proiect.5. Capacitate solicitantSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Sursa de cofinanțare- - selectați "Contribuție privată", varianta aplicabilă acestui apel de proiecte.
  > Contribuție privată
  Calitatea entității în proiect - nu selectați niciuna din opțiunile disponibile (opțiunile disponibile nu sunt aplicabile acestui apel de proiecte)
  Alegeți cod CAEN relevant-selectați domeniul de activitate (clasa CAEN = codul format din 4 cifre) vizat de proiect prin această cerere de finanțare. La momentul depunerii cererii de finanțare, domeniul de activitate trebuie să fie deja înscris în obiectul de activitate a solicitantului (conform actului constitutiv), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
  0311 /0312
  Capacitate administrativa
  Capacitatea administrativă (vă rugăm să menționați după caz, documente de înființare, acționari, existența unei echipe de management a proiectului capabile să implementeze și să deruleze proiectul și, dacă este posibil, includeți organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului).
  Capacitate financiara
  Capacitatea financiară (vă rugăm să confirmați cel puțin capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor, în plus față de celelalte activități ale organismului)
  Capacitate tehnica
  Capacitatea tehnică (vă rugăm să furnizați cel puțin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea proiectului și să precizați numărul persoanelor cu o astfel de expertiză disponibile în cadrul organizației și alocate proiectului). Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informații relevante)
  Capacitate juridica
  Capacitatea juridică (indicați cel puțin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum și capacitatea sa de aîntreprinde acțiuni legale, dacă este necesar).
  6. Localizare proiectSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Pentru adăugarea de date precum județ, localitate și informații proiect se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine].Se completează pentru fiecare componentă
  RegiuneJudetLocalitateInformații proiect
  Se selectează regiunea unde se implementează proiectulSe selectează județulSe selectează localitateaSe va completa cu alte informații relevante despre localizarea proiectului, după caz
  7. Obiective proiectSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Pentru adăugarea de date precum județ, localitate și informații proiect se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine].Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
  Se va prezenta si descrie obiectivul general al proiectului; de asemenea, se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivului specific al măsurii de finanțare (A se vedea Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România)
  Obiectivele specifice ale proiectului
  Nr. crt.Descriere obiective specifice ale proiectului
  Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, modernizarea infrastructurii specifice activității de pescuit comercial - infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare/înființarea sau modernizarea adăposturilor pescărești în vederea îmbunătățirii siguranței pescarilor, ilnstalațiile de colectare a deșeurilor generate de activitățiile de realizare a proiectelor de investiții în porturi sau puncte de debarcare, inclusiv a deșeurilor marine în scopul aducerii unei contribuții la protecția mediului. Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.Obiectivele trebuie să fie formulate clar, cuantificate și în strânsă corelare cu activitățile și rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obține
  8. Rezultate așteptateSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine].Se completează pentru fiecare componentă.
  Nr. crt.Detalii rezultat
  Se completează cu formularea și descrierea fiecărui rezultat
  9. ContextSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].
  În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, următoarele:- Contextul promovării proiectului, precum și complementaritatea cu alte proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse- Date generale privind investiția propusă- Componentele și activitățile investiției, și modul în care adresează problemele identificate în secțiunea Justificarea proiectului- Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului
  10. JustificareSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].
  În vederea justificării proiectului, se vor prezenta următoarele elemente:- modul în care proiectul relaționează/se încadrează/răspunde unei strategii naționale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanțate din fonduri publice/private în regiune/ județ/național, modulîn care proiectul se încadrează în strategia națională sau locală de dezvoltare,- etc.- principalele probleme care justifică intervențiile- probleme legate de guvernanța în domeniu care justifică necesitatea/oportunitatea proiectului
  11. Grup țintăSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].
  Enumerați categoriile de entități (persoane fizice, persoane juridice) care vor beneficia ca urmare a implementării proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanțare.Identificați beneficiarii direcți, respectiv indirecți și beneficiile acestora, ca urmare a realizării proiectului.Specificați în clar dacă proiectul prevede angajarea de persoane din categorii defavorizate (a se vedea precizările din grila de evaluare tehnică și financiară în acest sens). Dacă da, menționați categoria (categoriile) avute în vedere, precum și alte detalii pe care le considerați relevante în acest context.
  12. SustenabilitateSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Completați doar câmpul Descriere/valorificarea rezultatelor:
  Se va preciza modul in care proiectul se va autosusține financiar după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp. De asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va evalua/cuantifica și estima impactul pe care îl au activitățile de diseminare/conștientizare, atât în perioada de implementare, cât și după finalizarea proiectului):- Ce acțiuni/activități vor trebui realizate și/sau continuate după finalizarea proiectului- Cum vor fi realizate aceste acțiuni/activități și ce resurse vor fi necesare- Posibilitatea de a obține alte fonduri după finalizarea proiectului- Nivelul/Statutul de protecție vizat conform legislației naționale cu privire la ....... (dacă este relevant)- Cum, unde și de cine va fi utilizat echipamentul/locația/etc. după finalizarea proiectului- În ce măsură vor fi diseminate rezultatele și experiențele după finalizarea proiectului către persoanele și/sau organizațiile care le-ar putea utiliza cel mai bine (vă rugăm identificați pe cât posibil aceste persoane/organizații)Alte aspecte relevante
  Furnizați informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate si eventual încheiate
  daca este cazul
  Oferiți detalii cu privire la modul in care va fi gestionata infrastructura după încheierea proiectului (si anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publica sau concesiune; tip de contract etc.)
  Cum va fi asigurată operarea infrastructurii, unde este cazul
  Transferabilitatea rezultatelor
  Nu este cazul
  13. RelevanțăReferitoare la proiect
  Se va completa cu informații despre relevanța proiectului
  Referitoare la SUERD
  Se va completa cu informații despre relevanța proiectului în contextul contribuției proiectului la implementarea ariei prioritare SUERD
  Aria prioritara SUERD Strategia UE pentru Regiunea Dunării
  Se va completa cu informații în contextul contribuției proiectului la implementarea strategiei ce vizează - sprijinirea competitivității întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea grupurilor
  Referitoare la alte strategii
  Se va completa cu informații privind modul în care proiectul va contribui la realizarea obiectivelor uneia sau a mai multora dintre strategiile enumerate mai jos sau a altor strategii relevante:• Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM);• Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020• Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020• Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul 1: Protecția resurselor naturale si a mediului;• Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul II: Dezvoltarea durabilă, în scopul de a sprijini economia locală si oportunitățile locale de îmbunătățire• Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul III: Sporirea conectivității si accesibilității;• Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020;• Strategia Națională privind învățarea pe tot Parcursul Vieții;• Cadrul de Acțiune Prioritară pentru Natura 2000;• Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 - 2020;• Planul Național de Acțiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile;• Strategia pentru Mediul Marin;• Planul de Amenajare a Spațiului Maritim Transfrontalier al zonei Mării Negre;• Master Plan privind Protecția și Reabilitarea Zonei Costiere Românești
  Se completează conform opțiunii selectate
  14. RiscuriSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine].Identificati riscurile ce pot afecta implementarea proiectului in conditiile prevazute (activitati, rezultate, obiective, buget, plan de achizitii etc) si masurile de atenuare a acestora.Descriere
  Se vor descrie principalele constrângeri și riscuri identificate pentru implementarea proiectului
  Detaliere riscuri
  Nr. crt.Risc identificatMasuri de atenuare ale riscului
  Se va completa pentru fiecare risc identificat pentru implementarea proiectuluiSe vor descrie măsurile de diminuare/remediere cu precizarea impactul pentru fiecare risc identificat - semnificativ/mediu/mic.
  15. Principii orizonataleSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].
  Egalitate de șanseDezvoltare durabilă
  Egalitate de șanseA se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020.Egalitatea de gen
  Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel.
  Nediscriminare
  Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului.
  Accesibilitate persoane cu dizabilități
  Se completează cu o prezentare sumară a modului în care solicitantul se va asigura că principiul accesibilității va fi respectat. (în cadrul tuturor investițiilor în infrastructură, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate / ameliorate, vor fi prevăzute spații speciale de acces în vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, îndeplinind astfel prevederile legislației în vigoare cu privire la accesul în clădirile și structurile de utilitate publică).
  Schimbări demografice
  Nu este cazul

  DEZVOLTARE DURABILĂ
  A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020 partea alia Dezvoltarea durabilăIn calitate de potențial beneficiar, puteți utiliza o serie de întrebări în stadiul de definire a proiectului, cum ar fi:▪ Implementarea proiectului ar putea avea un efect direct negativ direct sau indirect asupra mediului, utilizării eficiente a resurselor, biodiversități?▪ Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea un impact pozitiv asupra utilizării resurselor?▪ Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea impact asupra atenuării efectelor schimbărilor climatice?▪ Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la ameliorarea stării de sănătate a populației? (spre exemplu prin diminuarea/ eliminare riscului de poluare sau reducerea volumului de deșeuri)▪ Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la protejarea cadrului natural (terestru și acvatic) sau la conservarea și protejarea habitatelor din ariile protejate?▪ Implementarea proiectului ar putea contribui la creșterea gradului de siguranță în condiții de riscuri naturale (alunecări de teren, risc de inundații)?▪ Implementarea proiectului ar putea contribui la creșterea responsabilității față de mediul înconjurător?▪ Implementarea proiectului ar putea contribui la revitalizarea zonelor degradate?▪ Există informații, studii sau analize pentru determinarea situației inițiale?▪ Există o progonozare a efectelor negative pe termen lung asupra mediului?Răspunsul la întrebările propuse vă vor sprjini să determinați dacă un anumit proiect are implicații directe sau indirecte asupra protecția mediului, utilizării eficiente a resurselor, conservării și protejării biodiversității. De asemenea, pot fi identificate măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, dezvoltare a rezistenței în fața dezastrelor, precum și prevenirea și gestionarea riscurilor.Poluatorul plătește
  Conform prevederilor de Drept al mediului, principiul „Poluatorul plătește” impune obligația ca poluatorul sa suporte cheltuielile pentru realizarea masurilor de prevenire a poluării sau sa plătească pentru pagubele provocate de poluare.Implementarea acestui principiu la nivel european a fost realizata prin Directiva 2004/35/CE privind răspunderea de mediu, care a fost transpusa în legislația românească prin OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului.Principiul prevede ca potențialul poluator sa suporte toate costurile poluării pe care el a cauzat-o. Cu toate acestea, principiul este unul economic și nu unul juridic. Aceasta înseamnă ca nu se intenționează sa se pedepsească poluatorul, ci sa se stabilească condițiile economice necesare astfel încât sa fie luate în considerare toate costurile de mediu asociate cu operațiunile poluatorului, acest proces ducând la o dezvoltare durabila.Principiul „Poluatorul plătește” urmărește ca sarcina costurilor controlului asupra mediului sa revină în primul rând poluatorilor, asigurându-se astfel faptul ca mecanismele de piața iau în considerare aceste costuri și ca resursele vor fi alocate corespunzator în producție și consum.Oricine produce daune mediului, pericole sau riscuri este responsabil sa evite, sa reduca și sa combata acele daune, pericole și riscuri. Acest principiu exprima astfel răspunderea în sens larg, cuprinzând orice obligație de a respecta prevederile legislative, pâna la suportarea sancțiunilor contravenționale penale sau civile.
  Se completează prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuție la respectarea principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează
  Protecția biodiversității
  În vederea protejării acestui valoros capital natural și asigurării unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale, este importantă implementarea măsurilor privind conservarea și protejarea biodiversității în orice proiect de dezvoltare viitoare.Biodiversitatea implică patru nivele de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică și diversitatea etnoculturală.Se completează, spre exemplu, prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuție la implementarea legislației privind managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor umede etc...
  Utilizarea eficientă a resurselor
  Se va completa cu descrierea efectivă a activităților din proiect orientate către direcționarea investițiilor spre opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor și cele mai durabile, evitarea investițiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului și sprijinirea acțiunilor de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opțiuni de investiții asupra ciclului de viață sau creșterea utilizării achizițiilor publice ecologice.
  Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
  Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob datorită activității umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei.Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările climatice și pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora.Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.Se completează, spre exemplu, cu descrierea modului în care activitățile proiectului, prin măsurile dedicate ariilor naturale protejate, în special zonele împădurite, zonele umede sau alte tipuri de infrastructură verde, contribuie direct sau indirect la sechestrarea carbonului, etc;
  Reziliența la dezastre
  Se completează cu descrierea modului în care activitățile proiectului contribuie, spre exemplu, la măsurile de protecție a biodiversității, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor și alte măsuri de infrastructură verde, ce contribuie la reținerea naturală a apei și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor de inundații și incendii de pădure.Se completează dacă este cazul
  16. Metodologie dupa cazSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Metodologie
  Vor fi descrise/detaliate:- managementul proiectului: organizațiile implicate, echipa de proiect, rolul managerului de proiect si a celorlați membrii ai echipei de implementare, repartizarea atribuțiilor, rolurile persoanelor implicate etc.- cheltuielile cu salariile, respectiv pentru fiecare persoană care implementează activități din cadrul beneficiarului (valoarea netă/oră, valoarea totală/oră, nr. ore/zi, nr zile/luni lucrate).
  17. Descrierea investițieiSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Descrierea investiției
  La această secțiune se va completa cu titlul investiției, se va fundamenta necesitatea si oportunitatea investiției. Se va descrie rezumativ investiția ce urmeaza a fi executată. Se va menționa dacă investiția prevede operațiuni de construcții montaj
  18. Descrierea tehnică a proiectuluiSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Descrieți proiectul, specificând ce se dorește a se realiza prin implementarea acestuia.Nu este necesar să enumerați activitățile proiectului, acestea făcând obiectul secțiunii dedicate activităților.Descrierea tehnică a proiectului
  Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiectSe vor prezenta caracteristicile tehnice si funcționale ale componentelor achiziționate
  19. Descrierea produsuluiSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Descrierea produsului/produselor
  Se va descrie produsul rezultat, caracteristici, funcționalitate, beneficii principale, calitatea si siguranța alimentara, după caz.
  20. Studii de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, dupa cazSe anexează Documentațiile tehnico-economice întocmite conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice/Studiul de fezabilitate - Memoriu justificativ (anexa 8)/Plan de afaceri (Anexa 9)21. Analiza financiara (se completează doar pentru investițiile cu Construcții montaj conform datelor din Studiul de fezabilitate)Descrierea metodologiei
  Se va descrie pe scurt teoria de întocmire a analizei financiare
  Strategia de tarifare si accesibilitate din punct de vedere economic (daca este cazul)Se preconizeaza ca proiectul va genera venituri prin instituirea de tarife sau de taxe suportate de utilizatori?Da/NuDaca DA - Te rugăm să furnizezi detalii privind sistemul de taxare (tipul și nivelul taxelor, principiul sau legislatia Uniunii pe baza cărora au fost instituite taxele:Vor fi acoperite costurile cu ajutorul taxelor? Da/NuDaca DA - Te rugăm să furnizezi detalii cu privire la strategia de tarifare. în cazul în care se acordă ajutor pentru operare, te rugăm să oferi detalii:Variază taxele de la un utilizator la altul? Da/NuDaca DA - Sunt taxele proporționale cu utilizarea diferită a proiectului (consumul real)? Te rugăm să furnizezi detalii:Sunt taxele proporționale cu poluarea cauzata de utilizator? Da/NuDaca DA - Te rugăm să furnizezi detalii:A fost luata in considerare accesibilitatea taxelor pentru utilizatori? Da/NuDaca DA - Te rugăm să furnizezi detalii:
  22. Analiza economica (se completează doar pentru investițiile cu Construcții montaj conform datelor din Studiul de fezabilitate)Descriere metodologie
  Se va descrie pe scut teoria de întocmire a analizei economice
  23. Analiza senzitivitate (se completează doar pentru investițiile cu Construcții montaj conform datelor din Studiul de fezabilitate)Descrierea metodologiei
  Se va descrie pe scut teoria de întocmire a analizei de senzitivitate
  Analiza de senzitivitate
  Variabila testataVariația valorii actualizate nete financiare[VANF(K)](%)Variația valorii actualizate nete financiare[VANF(C)](%)Variația valorii actualizate nete financiare[VANF](%)
  Care variabile au fost identificate ca fiind critice?Te rugăm să furnizezi o modificare procentuală estimativă pentru ca VANF sau VANE să fie agale cu zero pentru fiecare variabilă critică identificată:
  Care sunt valorile de comutare ale variabilelor critice?Te rugăm să furnizezi o modificare procentuala estimativa pentru ca VANF sau VANE sa fie egala cu zero pentru fiecare variabile critica identificata:
  Evaluarea riscurilorTe rugam sa prezenți un scurt rezumat al evaluării riscurilor, incluzând o lista a riscurilor la care este expus proiectul, matricea riscurilor (1) si interpretarea sa, precum si strategia de atenuare a riscurilor propusa si organismul responsabil de atenuarea principalelor riscuri cum ar fi depășirile de costuri, întârzierile, deficitul de cerere. Ar trebui sa se acorde o atenție speciala riscurilor de mediu, riscurilor legate de schimbările climatice si riscurilor legate de dezastre naturale:
  Evaluari suplimentare efectuate, daca este cazulDaca s-a efectuat distribuția probabilității variabilelor critice, analiza cantitativa a riscului sau opțiuni pentru a evalua riscul climatic si au fost luate masuri, va rugam sa furnizați detalii:
  24. Rezumat revizuiri aplicațieRezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect
  Aplicatia va genera toate revizuirile cererii de finanțare
  25. Indicatori prestabilițiSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine].Se completează pentru fiecare componentăIndicatori prestabiliti de rezultat• Locuri de muncă (ENI) create în sectorul pescuitului sau activități complementare;• Locuri de muncă (ENI) menținute în sectorul pescuitului sau activități complementare;Indicatori prestabiliti de realizare
  Nr. crt.Denumire indicatorUnitate măsuraAnul de referințaTotalFemeiBarbatiRegiuni dezvoltateRegiuni mai putin dezvoltate
  Numărul de proiecte privind valoarea adăugată, calitatea, utilizarea capturilor nedorite și porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele și adăposturileNr
  Selectați din nomenclator indicatorii prestabiliți de realizare:– 1.1 - Numărul de proiecte privind valoarea adăugată, calitatea, utilizarea capturilor nedorite si porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele si adăposturile - Completați Total cu valoarea ”1”Câmpul Anul de referință se va completa cu anul estimat pentru finalizarea implementării proiectului.
  26. Indicatori suplimentari proiectSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine].Introduceți indicatorii suplimentari menționați în tabelul de mai jos.
  Nr. crt.Denumire indicatorUnitate măsuraValoare referințaAnul de referințaTotalFemeiBarbatiRegiuni dezvoltateRegiuni mai puțin dezvoltate
  27. Plan de achizițiiSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine].Se completează doar pentru proiectele care au prevăzute achiziții (pentru achizițiile realizate deja, pentru achiziții previzionate)
  Nr. crt.Titlu achizițieDescriere achizițieCPVTip contractValoare contractMonedaTip proceduraData publicare proceduraData publicare rezultatData semnare contractData transmitere J.O.U.E.
  obligatoriuSuccintObligatoriuSe selectează din nomenclatorObligatoriuSe selectează din nomenclatorObligatoriu- introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile(obligatoriu) - selectați din nomenclator(obligatoriu) - selectați din nomenclatorselectați data completă (an, lună, zi)selectați data completă (an, lună, zi)selectați data completă (an, lună, zi)(dacă este cazul)
  Completați detaliile aferente tuturor contractelor de achiziție atribuite și/sau preconizate a fi atribuite pentru implementarea proiectului, indiferent de procedura de atribuire urmată, indiferent dacă este vorba de cheltuieli eligibile/neeligibile.Atribuirea contractelor de achiziție lucrări, servicii, bunuri trebuie să se realizeze cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.Atribuirea contractelor de achiziție pentru cheltuielile ce pot fi considerate eligibile înainte de semnarea contractului de finanțare (ex. consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare) trebuie să fie realizate cu respectarea prevederilor aceluiași Ordin.Pentru achizițiile realizate deja (contracte de achiziție atribuite) până la depunerea cererii de finanțare (e.g. serviciile de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare), completați următoarele:Titlu achiziție (obligatoriu) - titlul contractului de achiziție, succint și sugestiv– Descriere achiziție (opțional) - descriere succintă a obiectului contractului de achiziție– CPV (obligatoriu) - selectați din nomenclator, conform Vocabularului comun privind achizițiile publice (Common Procurement Vocabulary), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32002R2195)– Tip contract (obligatoriu) - selectați din nomenclator opțiunea aplicabilă– Tip procedura (obligatoriu) - selectați din nomenclator „Achiziție directă” sau „Achiziție privată”, după caz– Valoare contract (obligatoriu) - introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.– Moneda (obligatoriu) - selectați din nomenclator– Dată publicare procedură - selectați data completă (an, lună, zi)– Dată publicare rezultat - selectați data completă (an, lună, zi)– Dată semnare contract (obligatoriu) - selectați data completă (an, lună, zi)– Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)Pentru achiziții previzionate după semnarea contractului de finanțare completați următoarele:– Titlu achiziție (obligatoriu) - titlul contractului de achiziție, succint și sugestiv– Descriere achiziție (opțional) - descriere succintă a obiectului contractului de achiziție– CPV (obligatoriu) - selectați din nomenclator– Tip contract (obligatoriu) - selectați din nomenclator opțiunea aplicabilă– Tip procedura (obligatoriu) - selectați din nomenclator „Achiziție directă” sau „Achiziție privată”, după caz– Valoare contract (obligatoriu) - introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.– Moneda (obligatoriu) - selectați din nomenclator– Dată publicare procedură (obligatoriu) - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare– Dată publicare rezultat (obligatoriu) - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare– Dată semnare contract (obligatoriu) - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare– Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)
  28. Resurse umane implicateSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine].Resurse umane implicate
  Se completează pentru toți experții cu următoarele informații: rol în proiect, iar codul ocupațional se selectează din nomenclator.
  CERINȚE FIȘA POSTULUI
  EDUCAȚIE SOLICITATA
  Descriere
  Durata solicitată
  EXPERIENȚA SOLICITATA
  Descriere
  Durată solicitată
  COMPETENȚE SOLICITATE
  DescriereSe va completa cu descrierea competenței specifice
  LIMBI STRAINE SOLICITATE
  Limba 1
  înțelegereSe va detalia nivelul de audiție și scriere
  VorbireSe va detalia nivelul de conversație si pronunție
  ScriereSe va detalia nivelul de scriere
  CURRICULUM VITAE
  Comepetente
  Nume
  Prenume
  Data nasterii
  Tara
  Telefon
  Fax
  Email
  EDUCAȚIE
  Data începerii
  Data finalizării
  Instituție
  Adresă
  Calificare
  EXPERIENȚĂ
  Data începerii
  Data finalizării
  Instituție
  Adresă
  Poziție
  Detalii
  COMPETENȚE
  Denumire
  Detalii
  LIMBI STRĂINE CUNOSCUTESe va completa în mod similar pentru fiecare limbă străină cunoscută
  Limba 1
  ÎnțelegereSe va detalia nivelul de audiție și scriere
  VorbireSe va detalia nivelul de conversație si pronunție
  ScriereSe va detalia nivelul de scriere
  Dacă managementul proiectului va fi realizat cu resurse umane proprii selectați Tipul formularului și completați cu datele aferente Fișei de post și/sau CV-ului dacă persoana respectivă este deja angajată în cadrul societății.Adăugați fiecare expert implicat în implementarea proiectului (echipa de implementare a proiectului)– Rol (e.g. manager de proiect, responsabil financiar, expert achiziții)– Codul ocupației (selectați din nomenclator, conform COR)– Tip formular - completați detalii suplimentare cu privire la expertul înregistrat.Furnizarea acestor detalii poate fi făcută la nivel de:– Fișa postului (pentru experți ce urmează a fi cooptați în echipa de implementare a proiectului) - introduceți cerințele privind educația, experiența, competențele, cunoștințele de limbă straină solicitate.– Curriculum Vitae (pentru experți cooptați deja în echipa de implementare a proiectului) - introduceți date de identificare a expertului și informații din CV-ul acestuia.Resurse materiale implicate
  29. Resurse materiale implicate Se va completa în mod similar pentru fiecare localizare a proiectului
  Titlu
  Pus la dispoziție deSe va completa cu numele entității implicată în proiect care pune la dispoziție resursa materială
  AdresaSe va completa cu date referitoare la proveniența resursei fie cu adresa exactă unde este localizată
  Informații extraSe va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa materialăSe vor preciza resursele materiale aferente activităților prevăzute prin proiect:- informațiile privind terenul și/sau clădirile unde urmează a se realiza investiția, Pentru proiectele ce prevăd lucrări de infrastructură se va menționa inclusiv nr. cadastral și suprafața terenului pe care se realizează investiția.În cazul în care pe terenul respectiv există mai multe construcții se vor menționa care sunt construcțiile pe care se va interveni prin proiect.În cazul în care proiectul vizează mai multe suprafețe de teren, se va preciza nr. cadastral pentru fiecare dintre acesteaSe va menționa numărul, data si tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului general/specifice.- dotările, echipamente IT deținute și utilizate pentru implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de finanțare;se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului și pentru ce activități, justificați pe scurt necesitatea achiziționării noilor echipamente și pentru care activități sunt ele necesare
  ȚARĂ
  LOCALITATE
  COD POȘTAL
  ResursaCantitateUMPartener
  Se va preciza tipul de resursă materiale aferente activităților prevăzute prin proiectSe va completa cu cantitatea resursei pusă la dispoziție prin proiectSe va completa cu unitatea de măsurăSe va completa cu numele entității ce va asigura resursa
  .....
  .....
  30. Activități previzionateSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+Adauga]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare și butonul [Ștergere] pentru ștergere.Pentru adăugarea de subactivități se apasă butonul [+] si se completează datele solicitate.Completați detalii cu privire la activitățile și subactivitățile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanțare, cât și cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanțare.Atenție! Introduceți activitățile, la nivel de titlu. Activitățile introduse sunt grupate, în mod automat, în cadrul „Componentei 1”.La fiecare activitate în parte, definiți subactivitățile componente. Detaliile privind calendarul de realizare, responsabili etc, pot fi definite doar la nivel de subactivitate. În cazul în care nu ați intenționat structurarea unei activități în subactivități, este obligatorie crearea a cel puțin unei subactivități, pentru a putea introduce detalii suplimentare și pentru a putea asocia o cheltuială bugetară respectivei activități/subactivități. Completați următoarele:• Titlul (concis, sugestiv)• Data începerii/ finalizării( ) Pentru subactivități realizate deja înainte de semnarea contractului de finanțare - se vor introduce cel putin anul și luna.( ) Pentru subactivități previzionate a se realiza după semnarea contractului de finanțare - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare (similar completării planului de achiziții).• Rezultate previzionate - selectați rezultatul (anterior definit) la a cărui realizare contribuie implementarea respectivei subactivități.• Partenerii implicați ai subactivității - se va selecta denumirea solicitantului.• Amplasamentele din cadrul subactivității - nu se aplică (definirea amplasamentelor, în secțiunea Resurse materiale implicate nu este obligatorie).Acolo unde este cazul, includeți (sub)activități referitoare la:• Elaborarea cererii de finanțare• Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție și derularea procedurilor de atribuire aferente• Execuția și monitorizarea fiecăruia din contractele de achiziție lucrări, bunuri, servicii• Angajarea de personal• Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare• Implementarea măsurilor de informare și publicitate obligatorii, conform prevederilor contractului de finanțare• Auditul financiar al proiectuluiDurata de implementare a proiectului va fi calculată în mod automat.Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția ”Buget - Activități si cheltuieli” unde se vor completa cheltuielile aferente. În cazul în care există activități fără subactivități în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate.
  Titlu activitate/subactivitateData startData încheiereDuratăParteneri implicați
  Detalierea subactivității
  Rezultate previzionate
  Amplasamentele din cadrul subactivității
  Denumire
  31. Buget- Activități și cheltuieliIntroducerea datelor în această funcție depinde de definirea activităților și subactivităților din funcția „Activități previzionate”. Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția „Buget- Activități și cheltuieli” unde se vor completa cheltuielile aferente.Pentru adăugarea cheltuielilor se apasă butonul [+] și se completează datele solicitate.Daca se dorește atașarea de documente la nivel de detaliere a cheltuielilor (ex. facturii) ele vor trebui sa fie atașate premergător în pagina principală a funcției ”Buget - Activități și cheltuieli”.Pentru a atașa un document se apasă butonul [+ Fisier nou], se completează datele din fereastra ce se va deschide și apoi se salvează.Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salveaza].Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare [Editare] și butonul pentru ștergere [Stergere].Observație:Câmpul TVA este un câmp editabil. În cazul cheltuielilor nepurtătoare de TVA, TVA-ul este 0.Pentru a șterge o activitate se aplică principiul ștergerii informațiilor de la sfârșit la început (respectiv se vor șterge subactivitățile, iar apoi activitatea principală).Introducerea cheltuielilor se realizeaza la nivel de subactivitate. Nu este posibila introducerea, in bugetul proiectului, a unei cheltuieli care nu poate fi asociată unei anumite subactivități. Nu este posibilă introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care sa fie asociată unei activitățiToate valorile se introduc in lei.
  Activități/CheltuieliDescrierea cheltuieliiAchizițieU.M.CantitatePreț unitar (fără TVA) [LEI]Valoare totală (fără TVA) [LEI]Valoare TVA [LEI]Eligibile [LEI]TVA eligibile [LEI]
  Neeligibile [LEI]TVA neeligibile [LEI]Total eligibile [LEI]Total eligibile Less [LEI]Total eligibileMore [LEI]Public [LEI]Public Less [LEI]Public More [LEI]Nerambursabil [LEI]Nerambursabil Less [LEI]
  Nerambursabil More [LEI]UE [LEI]UE Less [LEI]UE More [LEI]Contribuție proprie [LEI]Contribuție proprie Less [LEI]Contribuție proprie More [LEI]Buget de stat [LEI]Buget de statLess [LEI]Buget de statMore [LEI]
  Ajutor de statTip Ajutor de statFurnizatIntensitatea intervenției (%)Referință document justificativJustificare calcul buget eligibil atunci când este diferit de bugetul total
  Nu este cazul- se selectează NuNu este cazul
  32. Vizualizare proiectVa genera Cererea de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare33. Date de implementareSe vor selecta/bifa opțiunile care se aplică proiectului dumneavoastră, scanați și atașați în tabelele de mai jos.• Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele -în funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai multe opțiuni privind datele de implementare:
  1[ ]Pescuit marin
  2[ ]Pescuit în apele interioare
  3[ ]Ambele
  • Categoria de investiție: porturi de pescuit; locuri de debarcare; centre de licitații; adăposturi. în funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai multe opțiuni privind datele de implementare:
  1[ ]Porturi de pescuit
  2[ ]Locuri de debarcare
  3[ ]Centre de licitații
  4[ ]Adăposturi
  • Tipul de investiție: calitate; control și trasabilitate; eficiența energetică; protecția mediului; siguranță și condiții de lucru -în funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai multe opțiuni privind datele de implementare:
  59[ ]Calitate
  60[ ]Control și trasabilitate
  61[ ]Eficiența energetică
  62[ ]Protecția mediului
  63[ ]Siguranță și condiții de lucru
  • Numărul pescarilor care beneficiază de operațiune - Numeric;• Numărul de alți utilizatori portuari sau alți lucrători care beneficiază de operațiune - Numeric;
   +  Anexa nr. 2.CCR-POPAM .......................
  LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII
  Prioritatea Uniunii Nr 1 : Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere.Măsura Nr. I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - Articolul 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f).
  Titlul proiectului: .................................COD SMIS [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  Solicitant Resprezentant legal
  Denumire ...........................Tel/fax ................................Email ..................................Nume .............................Prenume .........................Funcție ...........................
  Nr.Puncte de verificatExplicațiiRezultatul evaluării
  DANUNA
  1.Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantuluiVerificați existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului
  Verificați dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului
  Verificați dacă documentul este destinat solicitantului
  Verificați dacă documentul nu are termenul de valabilitate expirat
  Verificați corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform certificatului constatator și actelor constitutive după caz, precum și a datelor din Cererea de finanțare, Sectiunea-Solicitant
  Verificați existența Hotărârea Consiliului de administrație/Hotărârii Adunării Generale a Asociaților / Deciziei asociatului unic sau Hotărârii pentru persoane fizice autorizate/ întreprinderilor individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției.Verificați solicitantul în RECOM-online/ Certificatul cu datele din Registrul asociațiilor si fundațiilor si actele constitutive ale solicitantului, după caz.
  Verificați că toate secțiunile din Cererea de finanțare sunt completate conform Anexei 1 - Instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare - inclusiv date de implementare si indicatori
  2.Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili?Verificați solicitantul în RECOM- online/Certificatul cu date din Registrul asociațiilor si fundațiilor si a actelor constitutive ale solicitantului, după caz precum si a datelor din Cererea de Finanțare- Secțiunea- Solicitant.
  3.Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM.Verificați dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM.
  4.Proiectul se implementează în România?Verificați datele din Cererea de finanțare, Secțiunea -Localizare proiect.
  5.Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?Verificați datele înscrise în Cererea de finanțare dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul (Secțiunea - Activități previzionate)În cazul depistării unor activități neeligibile expertul CRPOPAM propune în prezenta listă la "Observații experți" rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activității neeligibile la cheltuieli neeligibile.
  6.Solicitantul nu se află în niciuna din situațiile de inadmisibilitate prevăzute la art. 10 din Regulamentul (CE) 508/2014?Verificați veridicitatea declarației privind admisibilitatea cererii - Anexa E, în baza informațiilor disponibile la entitățile abilitate. Verificați solicitantul în RECOM-online/ Certificatul cu datele din Registrul asociațiilor și fundațiilor și actele constitutive ale solicitantului, după caz.
  7.Solicitantul a comis fraude in perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene?Verificați cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM;Verificați solicitantul în RECOM-online/ Certificatul cu datele din Registrul asociațiilor și fundațiilor și actele constitutive ale solicitantului, după caz.
  8.Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare, în ultimii 5 ani?Verificați Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.Verificați solicitantul în RECOM-online/ Certificatul cu datele din Registrul asociațiilor și fundaț