GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 iunie 2017pentru măsura I.6 - "Diversificarea veniturilor și noi forme de venit"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 bis din 23 iunie 2017  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 188 din 7 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 476 din 23 iunie 2017.

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME
  2014 - 2020
  Prioritatea Uniunii Europene 1
  PROMOVAREA PESCUITULUI SUSTENABIL DIN PUNCTUL DE VEDERE
  AL MEDIULUI, EFICIENT DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII
  RESURSELOR, INOVATOR, COMPETITIV ȘI BAZAT PE CUNOAȘTERE
  GHIDUL SOLICITANTUL
  Obiectiv specific 1.4 - Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică și îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru.Măsura I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venitTipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere.
  Versiunea 3
  Mai 2017
   +  CUPRINS1. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE2. PREVEDERI GENERALE3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII3.1. Solicitanți eligibili3.2. Eligibilitatea proiectului3.3. Activități eligibile3.4. Cheltuieli eligibile4. CEREREA DE FINANȚARE4.1. Întocmirea și completarea Cererii de finanțare4.2. Lista documentelor anexate Cererii de finanțare4.3. Depunerea Cererii de finanțare5. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE6.1. Evaluarea calitativă a Cererilor de finanțare6.2. Selecția Cererilor de finanțare7. CONTESTAȚII8. CONTRACTAREA8.1. Contractul de finanțare8.2. Obligații specifice ale beneficiarului8.3. Modificarea contractului de finanțare9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI9.1. Dovada cofinanțării 9.2. Derularea și verificarea achizițiilor în cadrul proiectului9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului9.3.2. Plata10. MONITORIZARE ȘI CONTROL10.1. Monitorizarea tehnică și financiară10.2. Control11. INFORMARE ȘI PUBLICITATE12. ANEXE 1. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTELegislație UE• Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;• Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni;• Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date;• Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;• Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020.• Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;• Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;• Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene.• Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a unormelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii• Regulamentul delegat (UE) 2015/2252 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;• Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operațional „Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România” pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în RomâniaLegislație naționalaLegea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;Ordonanța de Guvern nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificărie și completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate cu cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;• Decizia Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime nr. 10/2016 privind aprobarea criteriilor de selecție;Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publiceLegea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 2. PREVEDERI GENERALEProgramul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020 reprezintă un program care își propune să creeze condițiile necesare redresării economice, generării creșterii și locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii și afacerilor maritime. Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. 8416/25.11.2015 și permite accesarea fondurilor structurale și de investiție prin intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).Acest document se adresează întreprinzătorilor din domeniul pescuitului în scopul orientării lor în accesarea finanțărilor nerambursabile și totodată, reprezintă un îndrumar privind întocmirea Cererilor de finanțare și se adresează tuturor potențialilor solicitanți ai Porgramului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr.1 Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere, Măsura I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit.Obiectivul general al priorității este de a contribui la obiectivele PCP(Politica Comuna de Pescuit) de a realiza MSY(Producția Maximă Durabilă), prin reducerea capturilor nedorite. Se va acorda atenție nu numai micului pescuit costier, dar în special ambarcațiunilor din pescuitul interior.Prioritatea Uniunii nr. 1 cuprinde opt măsuri printre care și Măsura I.6 - Diversificare veniturilor și noi forme de venituri, Art.30 și Art.44, alin. (4) din Regulamentul nr. 508/2014 (CE) care pune accent pe creșterea veniturilor pescarilor prin activități complementare.Obiectiv specific al Măsurii I.6 vizează creșterea competitivității și a viabilității întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică și îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru.Măsura I.6 include toate tipurile de investiții legate de: investiții la bord, turism pentru pescuitul cu undița, restaurante cu specific pescăresc, servicii de mediu aferente pescuitului, activități educaționale care privesc pescuitul.Înainte de a începe completarea Cererii de finanțare vă recomandăm să citiți cu atenție toate informațiile prezentate în acest Ghid și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanțare nerambursabilă.Pentru o mai bună înțelegere vă recomandăm să consultați și: Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020 Regulamentul nr. 508/2014 (CE), Art. 30 și art. 44 alin(4).Totodată vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet a DGP- AMPOPAM - www.ampeste.ro - pentru a fi la curent cu eventualele cu eventualele comunicări/informări cu privire la prezenta măsură de finanțare. CARE SUNT ȚINTELE DE ATINS ÎN CADRUL PROIECTULUI?INDICATORIIndicatorii prestabiliți (Indicatori de program)Indicatori prestabiliți de rezultat
  IndicatorUnitate de măsură
  Locuri de muncă (ENI) create în sectorul pescuitului sau activități complementare:-femei-bărbaținr.
  Locuri de muncă (ENI) menținute în sectorul pescuitului sau activități complementare:-femei-bărbaținr.
  ATENȚIE! Nerespectarea indicatorilor prestabiliți asumați prin Cererea de finanțare va atrage după sine recuperarea finanțării nerambursabile acordate direct proporțional cu gradul de nerealizare a acestora. Criterul, număr de locuri muncă create, menținute, asumat prin cererea de finanțare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului.
  Indicatori prestabiliți de realizare
  IndicatorUnitate de măsură
  Numărul de proiecte privind promovarea capitalului uman și a dialogului social, diversificare și noi forme de venit, întreprinderi nou înființate pentru pescari și sănătate/siguranță.nr.
  Indicatorii suplimentari de proiectIndicatori suplimentari de realizare
  IndicatorUnitate de măsură
  Creșterea cifrei de afaceriMii lei
  Date de implementare
  Precizare dacă operațiunea privește:
  Pescuit marin
  Pescuit in apele interioare
  Ambele
  Tipul de investiție
  Investiții la bord
  Turism pentru pescuitul cu undița
  Restaurante
  Servicii privind protecția mediului
  Activități educative
  Numărul de pescari care beneficiază de operațiune
  ATENȚIE! Necompletarea indicatorilor și a datelor de implementare în cadrul cererii de finanțare va atrage după sine declararea ca neconformă a acesteia.
  CÂȚI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI?INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIARCuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este de maxim 50 % din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul previzionat în planul de afaceri pentru fiecare operațiune și nu depășește suma maximă de 75.000 EUR (inclusiv TVA eligibil) echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului. Un solicitant poate depune una sau mai multe cereri de finanțare în cadrul măsurii cu condiția ca sprijinul financiar solicitat să nu depășească cumulat echivalentul în lei a 75.000 euro la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului.Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanțarea investiției, în cuantum de minim 50% prin mai multe modalități: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanțare (credit bancar).Atenție! Pentru solicitanții care nu se încadrează în categoaria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil se va stabili în funcție de încadrarea solicitantului, ca urmare a completării Anexei I - „Declarație privind încadrarea în categoria IMM”CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ A PROIECTULUI ȘI PE CE PERIOADĂ?Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect va fi echivalentul în LEI a 150.000 EURO la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului (În cadrul acestui plafon este inclus TVA -ul doar în cazul solicitanților neplătitori de TVA). Pentru solicitanții plătitori de TVA, în cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul.Valoarea minimă eligibilă a proiectului va fi precizată în anunțul de lansare a apelului.Durata de implementare a unui proiect este de maximum 2 (doi) ani.Durata minimă de implementare a unui proiect este de 1 lună.Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelului lansat cu respectarea condițiilor din prezentul ghid. După înregistrarea cererii de finanțare în sistemul informatic MYSMIS2014, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz insoțită de fișa de proiect în baza căruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanțare depuse cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la sediul Autorității de Management pentru POPAM. Prezentarea avizului se va realiza în termen de maxim 15 zile lucrătoare (include și perioada eventualei contestații asupra unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finanțare în MYSMIS2014.Modelul fișei de prezentare a proiectului se regăsește pe site-ul ADI ITI DD, putând fi _A accesată la adresa http://www.itideltadunarii.com/informare-procedura-de-avizare- pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030/#8dda50d7755d34e8bÎn etapa de selecție, solicitanții din cadrul teritoriului ITI DD, vor fi ierarhizați în baza punctajului și numai după ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru respectiva cerere -A de finanțare. Cererile de finantare care nu au depus aviz sau cererile de finantare care au aviz de neconformitate vor întra în competiția națională.Anunțul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se publică pe site-ul www.madr.ro, secțiunea FEPAM și www.ampeste.ro, secțiunea POPAM 2014-2020.În cadrul acestui apel Cererea de finanțare și documentele anexate Cererii de finanțare vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014 disponibilă la adresa web http://www.fonduri- ue.ro/mysmis, doar în intervalul precizat în anunțul de lansare.Etapele de verificare a conformității administrative, a eligibilității, a evaluării tehnice și financiare precum și a celei de selecție, solicitarea de informații suplimentare/clarificări și contestațiile se vor face prin depunere de documente pe suport de hârtie.Toate documentele înaintate de solicitant pe suport de hârtie vor fi semnate de reprezentantul legal al solicitantului și ștampilate, după caz, până la disponibilitatea acestor module în sistemul online MySMIS2014.Pentru solicitarea de informații suplimentare/clarificări și depunerea de contestații, locațiile și datele de contact ale Autorității de management și a Centrelor regionale sunt:
  SediuAdresăContactJudețe arondate
  DGP- AMPOPAMB-dul Carol I nr. 24, sector 3, municipiul BucureștiTel: 021-307 9802Fax. 021 307 2474-
  CR BrașovIntern. Trade Center, str. Alexandru Vlahuță, nr. 10, Et. 1, Brașov , județul BrașovTel.0268.546.5110725.256.2350725.256.236Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu.
  CR BucureștiStr. Mihai Eminescu, nr. 6, Buftea, județul IlfovTel.021.350.11.610725.256.2230725.256.224Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și municipiul București.
  CR ConstanțaStr. Capitan Petre Romulus nr. 7 bis, Constanța, județul ConstanțaTel.0241.511.580,0725.256.231,0725.256.2320725.256.239Constanta, Ialomița, Călărași.
  CR ClujStr. Dorobanților, nr. 69, Cluj- Napoca, județul ClujTel.0725.256.2330725.256.234Alba, Bistrița- Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu- Mare, Sălaj.
  CR DoljStr. Nicolae Romanescu, nr. 39, Craiova, județul DoljTel.0251.425.0080725.256.2220725.256.221Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea.
  CR GalațiStr. Basarabiei, nr. 55, bloc A16, parter, Galați, județul GalațiTel.0236.414.1020725.256.2250725.256.226Brăila, Buzău, Galați, Vrancea.
  CR IașiStr. Al. Mihail Sadoveanu, nr.10 bis, Iași, județul IașiTel. /Fax.0232.273.0700725.256.2290725.256.230Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui.
  CR TimișCalea Buziașului, nr. 11A, cladire OB 6A, et. 1, Timișoara, județul TimișTel.0725.256.2280726.777.657Arad, Bihor, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș.
  CR TulceaIberom Business Center Str. Portului nr. 14, etaj 2, Tulcea, județul TulceaTel. 0725.256.2370725.256.238Tulcea
  3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRIIÎn această secțiune găsiți informații legate de solicitanții eligibili, condițiile de eligibilitate a proiectului, activități eligibile, precum și cheltuielile eligibile.3.1. Solicitanți eligibiliSolicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil acordat prin măsura I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit sunt pescarii, persoane fizice autorizate sau persoane juridice care:• înaintează un plan de afaceri pentru dezvoltarea noilor lor activități;• dețin sau urmează să dețină competențe profesionale corespunzătoare noilor activități dezvoltate;• au minim 60 de zile de pescuit comercial în ultimele 24 de luni.În conformitate cu art. 3 din Regulamentul 508/2014, „pescar” înseamnă orice persoană care practică activități de pescuit comercial, astfel cum sunt recunoscute de statul membru în cauză;CATEGORIILE DE SOLICITANȚI ELIGIBILI CARE POT ACCESA FONDURI NERAMBURSABILE PE ACEASTĂ MĂSURĂ SUNT:– Persoana fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);– Întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);– Întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);– Societate în nume colectiv - SNC (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);– Societate în comandită simplă - SCS (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);– Societate pe acțiuni - SA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare);– Societate în comandită pe acțiuni - SCA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);– Societate cu răspundere limitată - SRL (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);Solicitantul trebuie să respecte următoarele:– Să acționeze în nume propriu(nu pot depune în parteneriat).– Să desfășoare activitate în domeniul pescuitului (coduri CAEN 0311-Pescuitul maritim, 0312- Pescuitul în ape dulci).– Să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.– Nu înregistrează în anul financiar anterior un bilanț negativ (capitaluri negative) - pentru cazul în care solicitantul a avut activitate; Sunt exceptati solicitantii care sunt înființați în anul depunerii Cererii de finanțare, cei înființati în anul precedent depunerii Cererii de finanțare sau cei care au avut activitatea suspendată conform legii.(A se vedea Lista documentelor anexate Cererii de finanțare).CATEGORIILE DE SOLICITANȚI/BENEFICIARI AI MĂSURILOR FINANȚATE PRIN POPAM 2014-2020, RESTRICȚIONATE DE LA FINANȚARE, SUNT, DUPĂ CAZ:– Solicitanții care, la momentul depunerii Cererii de finanțare se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare;– Solicitanții/ beneficiarii înregistrati în Registrul debitorilor cu sume neachitate, pentru POP 2007-2013, până la achitarea integrală a datoriei față de AMPOP/AMPOPAM, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere;Deasemenea, în cadrul măsurii I.6 Diversificarea veniturilor și noi forme de venit, sunt restricționați de la finanțare solicitantii care începând cu 1 ianuarie 2013:– au săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (^21) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;– au fost implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau a navelor sub pavilionul țărilor identificate ca țări terțe necooperante, astfel cum este prevăzut la articolul 33 din respectivul regulament;– au săvârșit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de Parlamentul European și de Consiliu; sau a comis oricare dintre infracțiunile stabilite la articolele 3 și 4 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului, în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul 508/2014.NOTĂ!– Solicitanții declarați printr-o primă decizie oficială emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 12 de luni în cazul unei infracțiuni comise din neglijență gravă și de 24 de luni în cazul unei infracțiuni comise cu intenției. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an.Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s¬au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 3.– Solicitanții declarați printr-o primă decizie oficială emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 4 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 24 de luni. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an.Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 4.– Solicitanții care au săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilită de către o autoritate competentă, nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp după cum urmează:– 12 luni în situația atribuirii a 9 puncte de încălcare /operator/navă de pescuit pentru infracțiunile prevăzute la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX a R404/2011;– cu încă o lună peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de încălcare.Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s¬a comis o încălcare gravă în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.În scopul calculării perioadei de inadmisibilitate, se iau în considerare numai infracțiunile grave comise începând cu 1 ianuarie 2013 și pentru care s-a luat o decizie în sensul paragrafului de mai sus începând cu acea dată.Dacă punctele de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de pescuit sunt mai puține de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM depuse de către operatorul respectiv sunt admisibileSolicitanții care au comis o fraudă legată de FEP sau de FEPAM, stabilită de o autoritate competentă, nu sunt eligibili pe toată perioada de derulare a FEPAM (până la 31 decembrie 2023). Nu sunt admiși la finanțare pe toată durata eligibilității în cadrul FEPAM, respectiv până la 31 decembrie 2023 solicitanții care:– au comis fraude in perioada anterioară depunerii Cererii de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene:a) în materie de cheltuieli, orice act sau omisiune cu intenție cu privire la:– folosirea sau prezentarea unor declarații sau documente false, inexacte sau incomplete care au ca efect perceperea sau reținerea pe nedrept de fonduri care provin din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele gestionate de Comunitățile Europene sau în numele acestora,– necomunicarea unei informații cu încălcarea unei obligații specifice, având același efect,– deturnarea acestor fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate inițial, având același efect;b) în materie de venituri, orice act sau omisiune cu intenție cu privire la:– folosirea sau prezentarea unor declarații sau documente false, inexacte sau incomplete, care au ca efect diminuarea ilegală a resurselor bugetului general al Comunităților Europene sau ale bugetelor gestionate de Comunitățile Europene sau în numele acestora,– necomunicarea unei informații cu încălcarea unei obligații specifice, având același efect,– deturnarea unui avantaj obținut în mod legal, având același efect.)Beneficiarii, după depunerea Cererii de finanțare, vor îndeplini pe întreaga durată de punere în aplicare a operațiunii și pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăți, cerințele menționate la alineatul (1) literele (a)-(d) articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului.3.2. Eligibilitatea proiectuluiPentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:1) Să fie implementat pe teritoriul României;2) Să conțină activitățile eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.3) Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.4) Respectă gradul de intervenție publică.5) Bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categori de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului.6) Durata maximă de implementare este de 24 luni.ATENȚIE: Proiectele care privesc doar achiziția de construcții nu sunt eligibile.Notă: Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect și un responsabil financiar sau poate fi subcontractat total sau parțial.3.3. Activități eligibileÎn cadrul măsurii I.6 sunt sprijinite investițiile la nivelul întregului teritoriu al României. Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât și cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.În cadrul acestei cereri de propunere de proiecte, POPAM va acorda sprijin financiar nerambursabil pentru dezvoltarea unor activități complementare care contribuie la diversificarea veniturilor pescarilor, incluzând:– Investiții la bord;– Turism pentru pescuitul cu undița;– Restaurante cu specific pescăresc;– Servicii de mediu aferente pescuitului;– Activități educaționale care privesc pescuitul.Proiectul poate viza una sau mai multe din activitățile complementare pescuitului menționate anterior.– Investițiile la bord pot cuprinde doar activități care au ca scop diversificarea veniturilor pescarilor cum ar fi:( ) Investiții necesare realizării activităților de agrement la bordul ambarcațiunii de pescuit comercial.Condițiile de desfășurare a activității de agrement nautic, precum și condițiile de autorizare a ambarcațiunilor de agrement nautic este reglementată de hotărârea nr. 452 din 18 aprilie 2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic și Ordinul ministrului transporturilor nr. 1079 din 24 iunie 2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidența și înmatricularea ambarcațiunilor de agrement, condițiile tehnice și încadrarea cu personal navigant a acestora și avizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de agrement nautic. ( ) Investiții necesare realizării activităților de pescuit recreativ-sportiv la bordul ambarcațiunii de pescuit comercial.Condițiile de desfășurare a activităților de pescuit recreativ-sportiv la bordul ambarcațiunii de pescuit comercial sunt următoarele:– deținerea licenței de turism.– permis de pescuit sportiv pentru turiștii aflați la bordul ambarcațiunii de pescuit.În cazul investițiilor la bord, beneficiarii nu transferă nava respectivă în afara Uniunii pentru cel puțin cinci ani de la data plății efective a respectivului sprijin către beneficiar. În cazul în care o navă este transferată în această perioadă, sumele plătite în mod necuvenit în legătură cu operațiunea sunt recuperate de statul membru proporțional cu perioada pentru care nu a fost îndeplinită cerința. Vezi Anexa F - din Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare.– turismul pentru pescuitul cu undița poate cuprinde activități cum ar fi:( ) investiții necesare turismului pentru pescuitul recreativ - sportiv pe pontoane (Ex: Căsuțe cu ponton individual cu dotările aferente);( ) investiții necesare pescuitului recreativ - sportiv pe ambarcațiuni.( ) achiziția de ambarcațiuni cu destinație recreativă.( ) Investiții necesare realizării unor centre de pescuit recreativ sportiv.( ) structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare aferente pescuitului recreativ sportiv.IMPORTANT! PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA STRUCTURILE TURISTICE CU FUNCȚIUNI DE CAZAREAFERENTE PESCUITULUI RECREATIV-SPORTIV:– Structurile de cazare vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislația națională în vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism iar nivelul de confort și calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o stea.– Pentru investițiile noi în structuri de cazare, suprafața de teren aferentă investiției trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul turismului, în vederea evitării supra-aglomerării și a fragmentării excesive a peisajului natural (construcție nouă sau extindere).– Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investițional în circuitul turistic.– Beneficiarul trebuie să respecte cerințele de mediu specifice investițiilor în perimetrul ariilor naturale protejate.– restaurante cu specific pescăresc;( ) investiții noi;( ) adaptarea/modernizarea unor clădiri existente.( ) achiziția de dotări specifice restaurantelor.IMPORTANT! PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA RESTAURANTELE CU SPECIFIC PESCĂRESC:– Restaurantele cu specific pescăresc vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislația națională în vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism iar nivelul de confort și calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o stea.– Pentru investițiile noi în restaurante cu specific pescăresc, suprafața de teren aferentă restaurantului cu specific pescăresc trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul turismului, în vederea evitării supra-aglomerării și a fragmentării excesive a peisajului natural (construcție nouă sau extindere).– Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investițional în circuitul turistic.– Beneficiarul trebuie să respecte cerințele de mediu specifice investițiilor în perimetrul ariilor naturale protejate.– servicii de mediu aferente pescuitului;( ) investiții ce vizează colectarea de deșeuri marine sau deșeuri pe ape interioare;( ) investiții ce vizează prelucrarea și comercializarea deșeurilor marine sau a deșeurilor de apele interioare colectate;( ) investiții ce vizează servicii de întreținere și igienizare a plajelor și a zonelor de agrement;– activități educaționale care privesc pescuitul.( ) Investiții necesare desfășurării de activități educative care privesc pescuitul, de tip „Școala Altfel”.( ) Investiții necesare realizării de tabere tematice pentru copii în zonele de pescuit.ACTIVITĂȚI OBLIGATORIIÎn cadrul măsurii sunt obligatorii:• activitățile de informare și publicitate;• activitatea de auditare a proiectului ACTIVITĂȚI NEELIGIBILE:Activitățile neeligibile sunt în conformitate cu art. 11 din Regulamentul 508/2014 și anume:– operațiunile care determină creșterea capacității de pescuit a unei nave sau a unui echipament care sporește capacitatea navei de a găsi pește;– construcția de noi nave de pescuit sau importul de nave de pescuit;– încetarea temporară sau definitivă a activităților de pescuit, în absența unei dispoziții contrare în prezentul regulament;– Pescuitul de explorare;– Transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi.DE ASEMENEA, ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI NU SUNT ELIGIBILE INVESTIȚIILE LA BORD CARE VIZEAZĂ:– Sănătatea si siguranța la bord conform Articolului 32 și articolul 44 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 508/2014.– Investiții în echipamente la bord care vizează Eficiența energetică si atenuarea schimbărilor climatice conform Articolului 41 alineatul (1) literele (a)-(c) și articolul 44 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 508/2014.– Investiții la bord care vizează Valoare adăugată, calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite conform Articolului 42 și articolul 44 alineatul (1) litera (e) Regulamentul 508/2014.3.4. Cheltuieli eligibileSprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru activitățile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Cererii de Finantare. Stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 este reglementată de H.G. nr.347/2016, iar detalierea costurilor eligibile se va realiza in conformitate cu O.M. nr. 816/2016.IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU articolul 4 alin (1) din HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 - 2020Condiție generală de eligibilitate a cheltuielilor(1) Fără a încălca prevederile art. 5 și 6, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:a) să fie angajată de către beneficiar și plătită efectiv de acesta în condițiile legii, între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023, cu condiția ca operațiunea cofinanțată să nu fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014 - 2020 la Autoritatea de management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar, potrivit dispozițiilor art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepția cheltuielilor aferente asistenței rambursabile acordate în una din formele prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b), c) și d) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;c) să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, și beneficiar;d) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;e) să fie în conformitate cu prevederile programului;f) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.IMPORTANT! În conformitate cu articolul 5 din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din fondul european pentru pescuit și afaceri maritime prin programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014 - 2020(1) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și b), contribuția în natură este considerată eligibilă dacă îndeplinește condițiile impuse de art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014 - 2020 sunt acceptate ca și contribuție în natură echipamente, instalații și utilaje, terenuri, clădiri și imobile.(3) Contribuția în natură constituită din bunurile prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ și următoarele condiții:a) obiectul contribuției în natură a fost achiziționat sau construit de către beneficiar din alte surse de finanțare decât cele nerambursabile publice;b) bunurile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare;c) contribuția în natură să fie necesară și strict legată de implementarea operațiunii;d) valoarea bunurilor este certificată de un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii, potrivit prevederilor legale în vigoare. în cazul terenurilor valoarea contribuției în natură nu poate depăși limita prevăzută la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.ATENȚIE! În conformitate cu articolul 10 din HG nr. 347 /2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din fondul european pentru pescuit și afaceri maritime prin programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014 - 2020. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATA PENTRU NEPLATITORII DE TVA(1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de beneficiarul operațiunii, potrivit dispozițiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul operațiunilor finanțate.(3) Instrucțiunile de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.Solicitanții (plătitori sau neplătitori de TVA) au obligația de a completa Declarația privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare - Anexa G la Cererea de finanțare. Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare.CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE:Categorii de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finanțare depuse în cadrul acestui apel sunt următoarele:1. Cheltuieli comune tuturor măsurilor finanțate în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014 - 2020:1. Cheltuieli cu auditarea proiectului.2. Cheltuieli cu informarea și publicitatea.3. Cheltuieli privind taxele, altele decât cele prevăzute la Alte cheltuieli - Comisioane, cote, taxe din Anexa 6 - Capitolul I - Structura devizului general din HG 907/2016.4. Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016.5. Cheltuielile aferente garanțiile emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016.6. Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014.7. Cheltuieli comune masurilor de investiții finanțate în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014 - 20201. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului:1.1. Obținerea terenuluiCuprinde cheltuielile efectuate pentru:a) cumpărarea de terenuri;1.2. Amenajarea terenuluiCuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului și care constau în:a) demolări;b) demontări;c) dezafectări;d) defrișări;e) colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate;f) sistematizări pe verticală;g) accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin; h) drenaje; i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază); n) lucrări pentru pregătirea amplasamentului.1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițialăCuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu:a) plantare de copaci;b) reamenajare spații verzi;d) lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții.Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare a funcționării obiectivului de investiție, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități, precum:a) alimentare cu apă;b) canalizare;c) alimentare cu gaze naturale;d) agent termic;e) energie electrică;f) telecomunicații;g) drumuri de acces;i) alte utilități.3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, precum și cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare.3.1. StudiiCuprinde cheltuielile pentru:3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografica și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție;3.1.2. raport privind impactul asupra mediului;3.1.3. studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizațiiCuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentațiilor și obținerea avizelor:a) obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism;b) obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare;c) obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;d) obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă;e) întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;f) obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;g) obținerea avizului de protecție civilă;i) alte avize, acorduri și autorizații.3.3. Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică.3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor3.5. ProiectareCuprinde cheltuielile pentru:3.5.1. tema de proiectare;3.5.2. studiu de prefezabilitate;3.5.3. studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general;3.5.4. documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor;3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;3.5.6. proiect tehnic și detalii de execuție.3.6. Organizarea procedurilor de achizițieCuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice:a) cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți);b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare;c) anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică;d) cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice.3.7. ConsultanțăCuprinde cheltuieli efectuate pentru:3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiții;3.7.2. auditul financiar.3.8. Asistență tehnicăCuprinde cheltuielile efectuate pentru:3.8.1. asistență tehnică din partea proiectantului:a) pe perioada de execuție a lucrărilor;b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;3.8.2. dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat.3.9. Cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare.4. Cheltuieli pentru investiția de bază.4.1. Construcții și InstalațiiCuprinde cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție.Proiectantul va delimita obiectele de construcții din cadrul obiectivului de investiții și va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție se regăsesc în devizul pe obiect.4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționaleCuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montajCuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transportCuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.4.5. DotăriCuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind necesitatea și oportunitatea finanțării acestora, întocmită de autoritatea contractantă și aprobată de către autoritatea administrației publice centrală competentă din domeniul căreia se realizează investiția publică.4.6. Active necorporaleCuprinde cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.5. Alte cheltuieli.5.1. Organizare de șantierCuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții- montaj, din punct de vedere tehnologic și organizatoric.5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantierCuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier:a) vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier;b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;c) grupuri sanitare;d) rampe de spălare auto;e) depozite pentru materiale;f) fundații pentru macarale;g) rețele electrice de iluminat și forță;h) căi de acces auto și căi ferate;i) branșamente/racorduri la utilități;j) împrejmuiri;k) panouri de prezentare;l) pichete de incendiu;m) cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier Cuprinde cheltuielile pentru:a) obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier;b) taxe de amplasament;c) închirieri semne de circulație;d) întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene;e) contractele de asistență cu poliția rutieră;f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare;g) taxe depozit ecologic;h) taxe locale;i) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;k) costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor;l) costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora;m) paza șantierului;n) asigurarea pompierului autorizat;o) cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier.5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului Cuprinde, după caz:5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.;5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzuteCheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții;b) 20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă.5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitateCuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes public.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste.6.1. Pregătirea personalului de exploatareCuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor.6.2. Probe tehnologice și testeCuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor.În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea.7. Cheltuieli cu amortizarea și leasingul, astfel cum sunt prevăzute la art. 6 și 9 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;8. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum sunt prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;IMPORTANT! În conformitate cu articolul 7 din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din fondul european pentru pescuit și afaceri maritime prin programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014 - 2020(1) Costul achiziției de teren cu sau fără construcții este eligibil în limita a 10%, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii, potrivit dispozițiilor art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.(2) Terenul prevăzut la alin. (1) este utilizat pentru destinația stabilită în cadrul operațiunii finanțate, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractul de finanțare. în caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie fondurile nerambursabile aferente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.(3) în cazul în care se achiziționează o clădire în vederea demolării și utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operațiunii, este eligibil numai costul achiziției terenului, dacă respectă prevederile alin. (1) și (2).IMPORTANT! În conformitate cu articolul 8 HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru pescuit și afaceri maritime prin programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014 - 2020Art. 8Costul de achiziție al construcțiilor, cu excepția cazului prevăzut la art. 7 alin. (3), inclusiv terenul pe care se află construcția, este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 4 și următoarele condiții specifice:a) construcția nu a fost achiziționată/construită prin intermediul unei finanțări nerambursabile publice în ultimii 5 ani;b) construcția este strict necesară implementării operațiunii;c) se certifică de către un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operațiunii că prețul/costul de achiziție al construcțiilor, inclusiv terenul pe care se află construcția, nu depășește valoarea de piață;d) construcțiile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul beneficiar, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare.IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU articolul 11 HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAȚIUNILOR COFINANȚATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 - 2020(1) Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor sunt eligibile în situația în care implementarea unei operațiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerință obligatorie printr-o clauză explicită în contractul de finanțare.(2) Dobânda rezultată din operațiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile bancare.(3) Costurile garanțiilor emise de o instituție bancară sau nebancară înregistrată în registrul special al Băncii Naționale a României sau ale polițelor de asigurare, sunt eligibile în situația în care garanțiile/polițele de asigurare sunt necesare, conform legislației naționale sau ale Uniuni Europene.Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi aplicabile de la art. 4 din HG 347/2016 și pe cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.Sunt eligibile cheltuielile cu amortizarea pentru activele care fac obiectul învestiției de bază, astfel:– activele aduse ca aport în natură;– alte active deținute de solicitant care intră în obiectul investiției de bază, care nu sunt aduse ca aport în natură și la a căror achiziționare nu au contribuit granturile publice.Acest tip de cheltuială este eligibilă doar pe perioada de implementare a proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.Conform Art. 9 din HG nr. 347/2016, în cazul leasingului financiar, cheltuielile sunt eligibile dacă respectă cumulativ prevederile art. 4 și următoarele condiții specifice:a) beneficiarul operațiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul contractului de leasing;b) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing și sunt justificate cu documente contabile;c) în cazul achiziționării bunului, valoarea cumulată a ratelor de leasing rambursată nu depășește valoarea de intrare a bunului în contabilitatea proiectului;d) sunt respectate prevederile art. 10;e) beneficiarul este obligat să devină proprietar al bunului care face obiectul leasingului financiar, în maxim 5 ani de la efectuarea utlimei plăți de către Autoritatea de Management în cadrul contractului de finanțare.Important! În conformitate cu art. 13, alin (2) din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din fondul european pentru pescuit și afaceri maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 20202. Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real și definitiv suportate de către beneficiar, în limita:a) a maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care prevede construcții-montaj;b) și a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii, pentru operațiunea care nu prevede construcții-montaj.IMPORTANT! REGULI PRIVIND SUBCONTRACTAREA/SUBANTREPRIZAÎn baza prevederilor HG nr.347/2016, Art. 4, alin. (2) și (3), se vor respecta următoarele:– Cheltuielile aferente subcontractării/subantreprizei sunt eligibile în limita a maxim 30% din valoarea totală eligibilă a contractului de lucrări și/sau antrepriză– Cheltuielile aferente subcontractării de servicii sunt eligibile în limita a maxim 40% din valoarea totală eligibilă a contractului de servicii.CHELTUIELILE ELIGIBILE SPECIFICE ÎN CADRUL MĂSURII I.6 pot fi:a) Cheltuieli cu investițiile la bord( ) cheltuieli cu Investiții necesare realizării activităților de agrement la bordul ambarcațiunii de pescuit comercial.( ) cheltuieli pentru Investiții necesare realizării activităților de pescuit recreativ- sportiv la bordul ambarcațiunii de pescuit comercial.b) Cheltuieli pentru turismul privind pescuitul recreativ-sportiv:( ) cheltuieli pentru investiții necesare turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv pe pontoane;( ) cheltuieli cu achiziția de ambarcațiuni cu destinație recreativă;( ) cheltuieli pentru investiții necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcațiuni.( ) cheltuieli pentru investiții necesare realizării unor centre de pescuit recreativ- sportiv.( ) cheltuieli cu realizarea de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare aferente pescuitului recreativ sportiv.c) Cheltuieli pentru restaurante cu specific pescăresc( ) Cheltuieli pentru investiții noi;( ) Cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente.( ) Cheltuieli cu achiziția de dotări specifice restaurantelor.d) Cheltuieli pentru servicii de mediu aferente pescuitului( ) Cheltuieli pentru investiții ce vizează colectarea de deșeuri marine sau deșeuri pe ape interioare;( ) Cheltuieli pentru investiții ce vizează prelucrarea și comercializarea deșeurilor marine sau a deșeurilor de apele interioare colectate;( ) Cheltuieli pentru investiții ce vizează servicii de întreținere și igienizare a plajelor și a zonelor de agrement;e) Cheltuieli pentru activități educaționale care privesc pescuitul( ) Cheltuieli pentru investiții necesare desfășurării de activități educative care privesc pescuitul(de ex. “Școala Altfel”).( ) Cheltuieli pentru investiții necesare realizării de tabere tematice pentru copii în zonele de pescuit.IMPORTANT! Cheltuielile specifice vor fi Încadrate în una din categoriile de cheltuieli de la 1 - 6 din Bugetul Cererii de finanțare - Anexa J, în funcție de natura cheltuielii.Ex: cheltuiala cu achiziția unui software pentru comenzi online pentru restaurant cu specific pescăresc se va încadra la 4.6 Active necorporale.CHELTUIELI NEELIGIBILEIMPORTANT! În conformitate cu art. 12 și art. 16 din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din fondul european pentru pescuit și afaceri maritime prin programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020Art. 12 - Dobânzile debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare, nu sunt eligibile pentru cofinanțarea din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime.Art. 16 - Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:a) cheltuielile cu achiziția de terenuri cu sau fără construcții, care depășesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;b) cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) și c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;c) cheltuielile aferente activităților prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;d) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;e) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin Ghidul solicitantului;f) cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;g) costul achiziționării de bunuri/echipamente de ocazie; 4. CEREREA DE FINANȚAREÎn cadrul acestei secțiuni veți găsi infomații privind întocmirea, modalitatea de completare și depunere online a Cererii de finanțare, precum și informații cu privire la documentele pe care va trebui să le atașați.4.1. Întocmirea și completarea Cererii de finanțareModul de completare a cererii de de finanțare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul solicitantului, precum și în tutorialele și instrucțiunile pe care le puteți găsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.Aveți obligația de a încărca electronic toate formularele și anexele solicitate care vor fi completate în prealabil în limba română și de a completa toate câmpurile din Cererea de finanțare chiar și cu sintagma ”nu se aplică”.Urmăriți cu atenție toate indicațiile prezentate la fiecare punct al cererii de finanțare și în câmpurile aferente acestora pentru a completa corect Cererea de finanțare.Pentru a vă putea încadra în limita de caractere aferent fiecărui câmp din cererea de finanțare vă recomandăm completarea fără diacritice.Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informațiile necesare și relevante, prin care va preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activitățile propuse, rezultatele preconizate și bugetul propus prin proiect. Bugetul Cererii de finanțare va fi întocmit în lei, cu două zecimale.Cererea de finanțare, anexele și declarațiile se semnează electronic de reprezentantul legal al solicitantului al acestuia.4.2. Lista documentelor anexate Cererii de finanțareDosarul Cererii de finanțare va cuprinde următoarele documente, în formă scanată la rezoluția recomandată de 300 dpi, la care se va atașa semnătura electronică în aplicația electronică MySMIS2014:
  Nr. crt.Document
  1.Formular Cerere de finanțare împreună cu:Anexa A - Declarație de angajamentAnexa B - Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțăriAnexa C - Declarația de eligibilitateAnexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanseAnexa E - Declarația privind admisibilitatea cereriiAnexa F - Declarația pe propria răspundere de respectare a prevederilor art. 25 alin. 1 din Reg. 508/2014 - Numai în cazul investițiilor la bord.Anexele G - Declarație privind eligibilitatea TVAAnexa H - Declarația pe propria răspundere pentru obținerea competențelor profesionale - dacă pescarul nu deține la momentul depunerii cererii de finanțare aceste competențe.Anexa I - Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMMAnexa J - Bugetul indicativ al proiectului
  2.Dacă pescarul comercial deține la momentul depunerii cererii de finanțare competențele profesionale corespunzătoare activităților complementareDocumente care să ateste competențele profesionale corespunzătoare activităților complementare pe care pescarul le deține la momentul depunerii Cererii de finanțare (CV însoțit de copii după Diplome de studii sau Certificate de calificare profesională emise de furnizori de formare profesională acreditați ANC sau recunoașterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competențelor dobândite ca urmare a experienței profesionale)În cazul persoanelor fizice autorizate și întreprinderilor individuale competențele profesionale vor trebui dovedite de către titularul PFA sau II, iar în cazul intreprinderilor familiale de către unul din membrii intreprinderii familiale.În cazul societăților comerciale competențele vor trebuie dovedite de către:• acționarul unic• acționarul majoritar• sau, în cazul în care firma are mai mulți acționari care dețin părți sociale egale de către unul din acționari.
  3.Hotărârea Adunării Generale a Asociaților / Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului.
  4.Ultimul Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală/dovadă(recipisă) transmitere online, după caz, sausauDeclarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate în anul anterior depunerii Cererii de finanțare dar au minim 60 de zile de pescuit comercial în ultimele 24 de luni.*Solicitantul înființat în anul depunerii Cererii de finanțare nu prezintă documentele mai sus menționate.
  5.Declarația specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii Cererii de finantare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale/ întreprinderi familiale (Declarația 200).
  6.Cazier judiciar al solicitantului
  7.În funcție de specificul investiției se vor depune următoarele seturi de documente:a) în cazul obiectivelor noi de investiții: Plan de Afaceri (Anexa 7) și Studiu de fezabilitate și un Deviz general cu Devize pe obiecte întocmite conform HG 907/2016.b) în cazul intervențiilor la construcții existente: Plan de Afaceri (Anexa 7) și Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții însoțită de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016.c) în cazul obiectivelor mixte de investiții: Plan de Afaceri (Anexa 7) și Studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016.d) Pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții montaj(proiecte de dotări): Plan de Afaceri.
  8.* Se vor prezenta oferte indicative de preț.Pentru bunurile propuse spre achiziționare precum si pentru servicii, se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 132.519 lei fără TVA si minim o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 132.519 lei fără TVA(alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016).Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției:- Provin de la un operator economic care poate fi identificat prin denumire si CUI.- Ofertele de prețuri trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare.
  9.Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra activelor pe care se fac investițiile.sauCopie legalizată a Contractului de închiriere, superficie sau concesiune, din care să rezulte dreptul de folosință asupra clădirilor sau terenului pentru minim 8 ani de la data depunerii Cererii de finanțare.
  10.Extrase de carte funciară, în original, emise cu maxim 30 de zile înainte de depunerea Cererii de finanțare, din care să rezulte că terenurile și imobilele trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii Cererii de finanțare **Pentru proiectele care includ doar servicii si/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării nu se solicită extras de carte funciară.**Pentru proiectele care prevăd contribuție în natură, se vor prezenta extrase de carte funciară, din care să rezulte că terenurile și imobilele trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare.
  11.Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, privind valoarea de piață a terenului/imobilelor care se doresc a fi achiziționate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii Cererii de finanțare).
  12.Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, privind valoarea de piata a aportului în natură adus conform art.69, alin.1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii Cererii de finanțare).
  13.Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect, responsabil financiar) se vor prezenta următoarele documente:CV-ul în original- model EUROPASS însoțit de Diplome de studii / Diplome de calificare/specializare/ Copie după Carnet de muncă/Adeverință de vechime, în copie conformă cu originalul - după cazși/sauPortofoliul activităților firmei care realizează managementul de proiect.
  14.Permisul de pescuit comercial - în copie conformă cu originalul
  15.Autorizație de pescuit comercial - în copie conformă cu originalul
  16.Licența de pescuit (în cazul investițiilor la bord) - în copie conformă cu originalul
  17.Adresă ANPA cu privire la activitatea proprietarului / ambarcațiunii / navei în pescuitul comercial, în ultimele 24 de luni.
  18.Extras din Jurnal de bord/Jurnalul de pescuit/Declarație de descărcare/Alte documente justificative - în copie conformă cu originalul, care să ateste activitatea de pescuit comercial de minim 60 de zile în ultimele 24 de luni.
  19.Contract de leasing, în copie conformă cu originalul - dacă este cazul
  Pentru documentele care trebuie completate și atașate cu semnătură electronică este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AMPOPAM. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau declarații duce la respingerea Cererii de finanțare în etapa evaluării conformității administrative.Machetele formularelor, anexelor și declarațiilor, în format editabil, de pe pagina de internet a DGP- AMPOPAM - www.ampeste.ro.
  4.3. Depunerea Cererii de finanțareDepunerea se va efectua online prin completarea cu atenție a tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS2014 și după ce ați apăsat butonul Vizualizare proiect care va avea ca efect generarea Cererii de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare.Transmiterea cererii de finanțare se va face apăsând butonul Transmitere proiect.Această funcție presupune parcurgerea următorilor pași:– pas 1 - se selectează funcția "Transmitere proiect";– pas 2 - se apasă butonul "Blocare editare proiect";– pas 3 - se confirmă continuarea procesului;– pas 4 - se poate genera cererea de finanțare în format pdf;– pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;Fiecare Cerere de finanțare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS.Nici o Cerere de finanțare nu va fi luată în considerare dacă data și ora limită pentru depunerea acesteia au fost depășite, acest fapt determinând respingerea acesteia.În cazul constatării unor discrepanțe/omisiuni/erori de calcul, Autoritatea de Management poate solicita clarificări/informații suplimentare o singură dată în cadrul fiecărei etape de analiză a cererilor de finanțare.Informațiile suplimentare se vor solicita de către experții evaluatori în scris, iar răspunsul va fi transmis tot în scris la adresele centrelor regionale, la DGP - AMPOPAM sau prin intermediul sistemului MYSMIS(în momentul în care acest modul va fi disponibil), după caz.ATENȚIE! Solicitantul poate renunța la cererea de finanțare în orice moment în timpul procesului de analiză prin transmiterea către DGP AMPOPAM a unei solicitări de renunțare (Anexa 12). Solicitarea de renunțare este aprobată de către directorul general al DGP AMPOPAM, ceea ce implică întreruperea procesului de analiză a cererii de finanțare.
  5. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚIIVerificarea conformității administrative și eligibilității Cererii de finanțare se realizează conform listei de întrebări din Anexa 2 C, de către experții CR - POPAM/ANPA nominalizați.Experții CR - POPAM/ANPA pot solicita o singură dată informații suplimentare (Anexa 5), dacă pe parcursul verificărilor de conformitate/eligibilitate se constată că acest lucru este necesar. Informațiile suplimentare se vor solicita de către experții evaluatori în scris, iar răspunsul va fi transmis în scris (la adresele centrelor regionale corespunzătoare, conform înscrisurilor de la pagina10 ale prezentului Ghid).Adresele de email la care vor putea fi transmise răspunsurile vor fi cele de pe care vor fi transmise notificările.Dacă cel puțin o condiție de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă.Solicitanții pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformității administrative/eligibilității, conform prevederilor Capitolului 7. Contestații din prezentul ghid.6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARESesiunea pentru depunerea Cererilor de finanțare este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.Evaluarea Cererilor de finanțare se realizează în mod continuu, după verificarea conformității administrative și a eligibilității, pentru toate Cererile primite în termenul de depunere.Dacă pe parcursul procesului de evaluare și selecție se constată necesitatea cererii unor informații suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora, în baza unei Notificări de solicitare a informațiilor suplimentare - Anexa 5 la prezentul ghid.6.1. Evaluarea calitativă a Cererilor de finanțareEvaluarea Cererilor de finanțare se realizează în mod continuu, după verificarea conformității administrative și a eligibilității, pentru toate Cererile primite în termenul de depunere.Cererile de finanțare sunt evaluate din punct de vedere calitativ de către experții DGP-AMPOPAM pe baza grilei de evaluare calitativă - Anexa 3.În cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert evaluator utilizând un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform Criteriilor de selecție, aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM).Cererile de finanțare care nu realizează minim 50 puncte nu sunt selectate.Experții evaluatori pot solicita o singură dată informații suplimentare, în cazul în care dosarul Cererii de finanțare conține informații contradictorii în interiorul lui, precum și în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele generale și devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută corect.În etapa de evaluare calitativă, experții evaluatori pot recomanda modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii acestuia, astfel:– cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca eligibile și/sau– cu valoarea cheltuielilor potențial eligibile dar care:– fie nu au legătură directă cu activitățile propuse,– fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului,– fie sunt disproporționate în raport cu obiectivul proiectului.– fie nu sunt rezonabile.În cazul în care diminuarea bugetului depășește 20% din valoarea solicitată spre finanțare, cererea de finanțare este respinsă.Beneficiarul are obligația de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul fiecărei linii din bugetul estimativ la data întocmirii acestuia (valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată, Autoritatea Contractantă nefiind obligată să o ramburseze).6.2. Selecția Cererilor de finanțareSelecția Cererilor de finanțare se va realiza după încheierea etapei de evaluare tehnică și financiară a tuturor Cererilor de finanțare depuse în cadrul sesiuniiSelecția Cererilor de finanțare se va face de către o Comisie de selecție în baza evaluării calitative - conform Anexei 3 și a Criteriilor de selecție prezentate în Anexa 4, în conformitate cu Manualul de proceduri pentru evaluarea și selectarea Cererilor de finanțare, publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.roProiectele care prezintă soluții nerealiste sau solicitanții nu acceptă recomandările experților pot fi respinse.În urma selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanțare, în ordinea punctajului obținut, ce va fi făcută publică pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.Solicitanții vor fi notificați după publicarea listei pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.Solicitanții vor putea contesta rezultatul în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neselectarea cererii de finanțare dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul www.ampeste.ro.Lista documentelor solicitate în vederea contractării
  Nr. crt.Document
  1.Certificat privind impozitele și taxele locale valabil la data depunerii acestuia, privind datoriile restante fiscale și sociale emise de primăriile pe raza cărora solicitantul își are sediul social și punctul de lucru (dacă este cazul) unde urmează să se realizeze proiectul - în original, din care să rezulte că nu are taxe și impozite locale restante.
  2.Certificatul de atestare fiscală*, în termen de valabilitate, emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului - în original, din care să rezulte că nu are obligații de plată nete ce depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni* Certificatul de atestare fiscală trebuie să aibă completată secțiunea C "Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile";
  3.Copia actului de identitate a reprezentantului legal.
  4.Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea - după caz.
  5.Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) - Anexa 9
  6.Solicitare privind confidențialitatea (dacă este cazul).
  7.Formular de identificare financiară cu datele de identificare ale trezoreriei/băncii și ale contului solicitantului - în original.
  Pentru pregătirea documentelor solicitate vă recomandăm să verificați Anexa 2S.Este obligatorie prezentarea documentelor în termen de 15 zile lucrătoare din momentul primirii notificării. În situația în care aceste documente nu se vor prezenta în termenul precizat, cererea este respinsă. Documentele menționate în Lista documentelor solicitate în vederea contractării vor fi prezentate în forma solicitată pânâ când aplicația My SMIS este operațională și pe modulul de contractare. Odată devenită operațională aplicația My SMIS, documentele originale vor fi scanate și atașate contractului. Vă recomandăm pentru pregătirea documentelor solicitate în această etapă să consultați Anexa 2 S.Cererile de finanțare care nu realizează minim 50 puncte nu sunt selectate.IMPORTANT!Cererile de finanțare depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării (cele cu aviz ADI ITI DD) vor intra în competiție între ele pe bugetul alocat ITI în cadrul acestei sesiuni, iar celelalte cereri de finanțare pe restul bugetului alocat sesiunii.În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare ce au avizul de conformitate eliberat de ADI ITI DD, depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării nu se contractează întreaga sumă alocată, diferența rămasă necontractată se realocă pentru celelalte cereri de finanțare din cadrul competiției naționale.În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare depuse în cadrul ITI se contractează întreaga sumă alocată ramânând cereri de finanțare neacoperite, diferența necesară va fi acoperită din cadrul alocării competiției nationale, în situația în care rămân fonduri disponibile urmare acestei selecții (inclusiv rezolvarea contestațiilor).Fondurile neutilizate urmare selecției naționale vor putea fi utilizate în mod flexibil pentru proiectele depuse în cadrul ITI DD care au depășit alocările apelurilor dedicate până la concurența sumei totale alocate în POPAM pentru ITI DD.Finalizarea selecției se va realiza conform Manualului de proceduri pentru evaluarea și selectarea Cererilor de finanțare. Dacă cel puțin o condiție din lista de verificare nu este îndeplinită, Cererea de finanțare este respinsă.După verificare se va întocmi Lista Cererilor de finanțare selectate în vederea finanțării ce va fi publicată pe site www.ampeste.ro și solicitantul va fi notificat în acest sens.Pentru fiecare Cerere de finanțare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanțare. Solicitantul va fi Notificat cu privire la selectarea Cererii de finanțare și perioada în care reprezentantul legal, desemnat în Cererea de finanțare, se poate prezenta la sediul DGP-AM POPAM pentru semnarea Contractului de finanțare.IMPORTANT! Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Cererea de finanțare și pentru care a primit punctaj (a selecție, devin condiții obligatorii pentru menținerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare.Obligații specifice ale beneficiaruluiContractul de finanțare va cuprinde următoarele clauze specifice:– Dovada privind obținerea competențele profesionale adecvate activităților complementare implementate în cadrul proiectului într-o perioadă de grație de maximum 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare, dar nu mai târziu de ultima tranșă de plată.– Proiectul tehnic va fi depus în termen de maxim 4 luni de la semnarea contractului de finanțare. Proiectul tehnic va fi realizat în conformitate cu varianta selectată în cadrul Cererii de finațare;– Autorizația de construire va fi depusă odată cu prima cerere de rambursare;– Beneficiarii prezintă prima cerere de rambursare însoțită de documente justificative în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanțare în cazul proiectelor pentru investiții care nu prevăd construcții montaj, respectiv în termen de 6 luni în cazul proiectelor pentru investiții care prevăd construcții-montaj;– Contractul de finanțare va cuprinde o clauză suspensivă referitoare la dovada privind asigurarea cofinanțării investiției, în cuantum de minim 20% din valoarea de cofinanțare. În termen de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenței acestei cofinanțări în termenul specificat, în caz contrar contractul de finanțare se reziliază.– Contractul va cuprinde și alte clauze cu privire la achizițiile private ale beneficiarilor;– Contractul va cuprinde obligații privind respectarea procedurii de rambursare a cheltuielilor (completarea cererii de rambursare și documente doveditoare) conform procedurii în vigoare;– Contractul va cuprinde și clauze specifice cu privire la obligația beneficiarului de a păstra în bune condiții toate documentele originale privind implementarea proiectului, inclusiv documentele contabile;– Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit și al departamentelor de specialitate din cadrul UE în limitele competențelor ce le revin.– În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura insolvenței/ falimentului, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/ autorizațiile/ avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realității, AMPOPAM poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.– În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, și în conformitate cu dispozițiile contractuale. Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condițiile de eligibilitate și selecție a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporțional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de Finantare, AMPOPAM poate suspenda contractul și/ sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă.– Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării și după avizarea favorabilă de către DGP-AMPOPAM a unei proceduri de achiziții.– Beneficiarul trebuie să respecte condițiile de eligibilitate pe toată perioada de valabilitate a contractului (perioada de execuție + 5 ani de la ultima plată).
  7. CONTESTAȚIIÎn cadrul acestei secțiuni veți putea găsi informații cu privire la contestații (conform Manualului de procedura pentru contestații în vigoare la data depunerii contestației, publicat pe site-ul www.ampeste.ro).Contestația poate avea ca subiect:– declararea ca neconformă a cererii de finanțare;– declararea ca neeligibilă a cererii de finanțare;– rezultatul „RESPINS” al evaluării calitative și/sau punctajul total obținut în urma procesului de evaluare tehnico-financiară;– respingerea cererii de finanțare în etapa precontractuală;– respingerea solicitării de modificare a contractului de finanțare nerambursabilă;respingerea unui dosar de achiziție a beneficiarului/ act adițional la un contract al beneficiarului, care deja a primit un aviz favorabil;Contestarea titlurilor de creanță emise pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli NU FACE OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI, și se supune prevederilor OUG 66/2011 cu modificările și completările ulterioare.Contestare neautorizării la plată a unei cheltuieli efectuate de către beneficiar NU FACE OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI.Termenele de depunere a contestațiilor.– Depunerea contestației privind neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanțare nu va putea depăși termenul de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanțare (Anexa 4 a Manualului de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare în vigoare la data documentului).– Solicitantul poate face contestație, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării prin care se comunică rezultatul “RESPINS” al evaluării calitative și punctajul obținut (Anexa 4.1 a Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare în vigoare la data documentului), dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la postarea pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro a Listei cererilor de finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obținut.– Contestația privind respingerea cererii de finanțare în etapa precontractuală se poate face în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de respingere (Anexa 4.4 a Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare în vigoare la data documentului).– Respingerea solicitării de întocmire a unui act adițional poate fi contestată de către beneficiar în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de respingere.– Contestația privind neavizarea unui dosar de achiziție / act adițional la un contract care deja a primit un aviz favorabil a beneficiarului se poate face în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de neavizare.Contestațiile care nu îndeplinesc condițiile privind termenul de depunere, obiectul și cuprinsul acestora vor fi respinse fără a se cerceta motivele de fapt și de drept invocate.Contestația se poate transmite:– la sediul DGP-AMPOPAM, bd. Carol I nr.2-4, sector 3, București.– prin e-mail, semnată electronic, la adresa contestatii.popam@madr.ro.Termenul de depunere a contestației este același indiferent de modalitatea de transmitere.Orice contestație trimisă la o altă adresă decât cea menționată mai sus, sau după termenul de depunere, nu va fi luată în considerare.Obiectul contestației– motivele de declarare ca neconformă administrativ/ neeligibilă a cererii de finanțare enumerate în notificarea cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanțare;– rezultatul „RESPINS” al evaluării calitative și/sau punctajul obținut în urma procesului de evaluare tehnico-financiară punctajul, cu specificarea denumirii criteriului/subcriteriului de selecție, așa cum este menționat în notificarea prin care se comunică rezultatul „RESPINS” al evaluării calitative și punctajul obținut;– considerentele de respingere enumerate în notificarea de respingere în etapa precontractuală;– motivele de respingere enumerate în notificarea de respingere a solicitării de modificare a contractului de finanțare nerambursabilă;– motivele de respingere enumerate în notificarea de neavizare a unui dosar de achiziție / act adițional la un contract care deja a primit un aviz favorabil a beneficiarului.Contestația se formulează în scris și trebuie să cuprindă:– datele de identificare ale contestatarului: denumire, adresa, numele persoanei care reprezintă contestatorul și calitatea ei;– codul SMIS al cererii de finanțare;– obiectul contestației;– motivele de fapt (documentele depuse, interpretarea acestora) și de drept (dispoziții legislative naționale sau comunitare).La contestație se vor alătura copii ale înscrisurilor de care contestatarul înțelege a se folosi în motivarea contestației.În cazul transmiterii la sediul DGP-AMPOPAM, contestația va fi redactată într-un singur exemplar original și va fi însoțită de un exemplar electronic editabil, pe suport CD/DVD.În cazul transmiterii prin e-mail, contestația va fi transmisă atât în format .PDF semnat electronic, cât și editabil , iar documentele utilizate în motivarea contestației vor fi transmise în format .PDF semnat electronic.Contestația și documentele anexate sunt numerotate și trecute într-un OPIS.Contestatarul NU poate să depună documente noi care să completeze sau să modifice sau să înlocuiească conținutul cererii de finanțare.Termenul pentru a răspunde contestațiilor este de maxim 30 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației.8. CONTRACTAREA8.1. Contractul de finanțareContractul de finanțare este documentul în baza căruia sunt stabilite regulile de desfășurare a activității si conține referințe la obligațiile Autorității de management și la cele ale beneficiarului.Contractul se semnează la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3, București, telefon 40-21-3079802, Fax: 40-21-3072474.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM în calitate de autoritate contractantă și beneficiarul se obligă prin acest contract de finanțare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect implementarea proiectului finanțat.Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunostintă de toate informațiile publice referitoare la măsurile finanțate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune proiectul si să cunoască toate drepturile si obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, înainte de semnarea acestuia.Modelul contractului de finanțare este atașat prezentului ghid al solicitantului (Anexa nr. 8).8.2. Obligații specifice ale beneficiaruluiBeneficiarul trebuie să respecte clauzele specifice contractului de finanțare menționate la Subcapitolul 6.2 din prezentul ghid.Nerespectarea clauzelor specifice menționate anterior are ca efect rezilierea contractului de finanțare.Potrivit alin. (1) art. 17 din partea generala a contractului de finanțare, - informațiile/documentele privind executarea contractului de finanțare, inclusiv anexele sale, constituie informații de interes public, în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, în afară de secțiunile/documentele/elementele care nu pot avea caracter confidențial, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol.În conformitate cu prevederile art. 18 din partea generala a contractului de finantare, părțile contractante, de comun acord, pot reglementa ca, anumite documente, secțiuni, respectiv informațiile din proiect să aibă caracter confidential, în situția în care, publicarea acestora pot aduce atingere, principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.8.3. Modificarea contractului de finanțarePrecizări referitoare la modificarea Contractului de finanțare:Contractul de finanțare, semnat atât de către MADR - DGP AMPOPAM cât și de beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu dispozițiile contractului de finanțare și cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2017.Solicitările de modificare a contractelor de finanțare se depun la compartimentul regional POPAM, pe raza căruia se implementează proiectul/operațiunea.Orice solicitare de modificare a contractului de finanțare nu va fi automat acceptată de către DGP -AM POPAM. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experții din cadrul DGP - AMPOPAM.De la data funcționării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta pașii descriși în modulul informatic.9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI9.1. Dovada cofinanțăriiPentru derularea proiectului se va solicita beneficiarului dovada asigurării cofinanțării investiției, în cuantum de minim 20% din valoarea cofinanțării.Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procent de minim 50%, respectiv minim 70% (funcție de categoria de beneficiar) din valoarea totală eligibilă a proiectului. În primele 3 luni de la semnarea contractului, beneficiarul se angajează să facă dovada asigurării de minim 20% din cota de cofinanțare.Beneficiarul poate realiza dovada contribuției sale, prin mai multe modalități:1. aport în numerar constituit de beneficiar;2. surse de finanțare (credit bancar);Aportul în numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei într-un cont special al proiectului, care se folosește numai pentru efectuarea plăților de implementare a proiectului.Aceste sume vor fi deblocate numai în baza solicitărilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu confirmarea expresă de AM POPAM.Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit încheiat cu banca, obiectul creditului fiind reprezentat de finanțarea proiectului de investiții contractat.În cazul în care beneficiarul face dovada contribuției proprii, prin aport în natură care depășește 20% din cofinanțare, în cadrul cererii de finanțare, acesta nu mai are obligația de a face dovada cofinanțării după semnarea contractului de finanțare.Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanțare, potrivit WJW prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenței cofinanțării.9.2. Derularea și verificarea achizițiilor în cadrul proiectuluiBeneficiarii privați vor derula achizițiile conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284 din 08.08.2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. În cazul în care asociațiile/organizațiile înființate în baza OG 26/2000 includ și autorități contractante, acestea vor aplica prevederile legii 98/2006 (conform art. 4 lit. c)Dosarele achizițiilor vor fi depuse la sediul CRPOPAM, în două exemplare pe hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică MySMIS devine operațională, depunerea dosarelor de achiziții, în integralitatea lor, se va face exclusiv online.Beneficiarii au obligația să finalizeze procedurile de achiziții în timp util, înainte de a solicita rambursarea cheltuielilor și să depună dosarele de achiziții la CRPOPAM, în vederea avizării.9.3. Rambursarea cheltuielilor9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansuluiConform art. 29 din OUG 49/2015 pentru pentru beneficiarul care a optat pentru avans, în vederea demarării proiectului, AMPOPAM poate să acorde un avans de până la maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Beneficiarii pot primi avansul numai după avizarea unei proceduri de achiziții de către DGP-AMPOPAM și după prezentarea dovezii privind asigurarea cofinanțării.Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la AMPOPAM, pe baza documentelor solicitate conform Instrucțiunilor de plată la Contractul de Finanțare, până la ultima cerere de rambursare.DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepția ultimei tranșe, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/ facturilor aferente tranșei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/ aferente facturii/ facturilor pentru care s-a eliberat avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat avans, vor fi prezentate de către beneficiar în următoarea cerere de rambursare.Plata avansului, pentru ambele situații descrise mai sus, este subordonată constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.Conform art. 28 din OUG 49/2015, Beneficiarii privati, la depunerea spre decontare a cererii de rambursare, pot proceda după cum urmează:a) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, atât pentru partea de contribuție publică, cât și pentru cea proprie; saub) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, cu excepția ordinelor de plată și/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților pentru partea de contribuție publică.Garanțiile aferente avansurilor de 100%, din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, trebuie să aibă valabilitate 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare.Garanțiile aferente avansurilor de 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil trebuie să aibă valabilitatea mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare față de durata de execuție a contractului.9.3.2. PlataBeneficiarii sunt obligați să depună la sediul CRPOPAM, Graficul de rambursare a cheltuielilor, potrivit formatului standard, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului de finanțare. În condițiile în care au intervenit modificări fată de versiunea din Contractul de finanțare graficul de rambursare se depune în maxim 30 zile de la apariției modificărilor, cu justificările care au condus la modificarea acestuia.Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la CRPOPAM, într-un singur exemplar pe hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică SMIS devine operațională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.Dosarul Cererii de plată/ rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile de plată anexate la Contractul de finanțare. Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziției respective, unde este cazul.Termenul limită de efectuare a plăților către beneficiar este de maximum 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de rambursare depuse la sediul CRPOPAM. Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizită în teren.În cazul investițiilor care nu presupun lucrări de construcții montaj, Beneficiarul va depune maxim 3 cereri de rambursare.În cazul investițiilor care presupun lucrări de constructii montaj, Beneficiarul va depune maxim 5 cereri de rambursare. 10. MONITORIZARE ȘI CONTROL10.1. Monitorizarea tehnică si financiarăBeneficiarul este obligat ca în perioada de implementare a proiectului să depună semestrial Rapoarte de progres privind situația implementării proiectului la DGP-AMPOPAM. După implementarea proiectului Beneficiarul trebuie să transmită semestrial, pe toată perioada de monitorizare (5 ani de la data efectuării ultimei plăți) indicatorii de rezultat, conținuți în Raportul de progres. Formularul acestui document poate fi găsit pe site-ul www.ampeste.ro.Beneficiarul trebuie să asigure atingerea rezultatelor și a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finanțare și anexele aferente acesteia, precum și respectarea prevederilor contractuale specifice operațiunii finanțate și a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr. 1303/2013 privind caracterul durabil al operațiunilor.Beneficiarul finanțării are obligația de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul POPAM în spații special amenajate astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiții a documentelor, să evite distrugerea intenționată/ accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operațiunilor efectuate.Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:– documente referitoare la solicitarea finanțării proiectului și la aprobarea acestuia de către AM (Cererea de finanțare și anexele sale, Contractul de finanțare și anexele sale);– documentele referitoare la procedurile de achiziție publică derulate în cadrul proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli;– documente referitoare la implementarea proiectului;– facturi și documente justificative aferente acestora, documente de plată; documentele contabile conform prevederilor legale.Documentele trebuie arhivate într-una din următoarele forme:– originale;– fotocopii ale documentelor originale certificate „conform cu originalul”;– versiuni electronice ale documentelor originale;– documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.10.2. ControlProiectele finanțate prin POPAM vor fi verificate la fața locului de o echipă de control desemnată de DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât și după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efectuării ultimei plăți și va cuprinde verificări de natură tehnică și economico-financiară. DGP-AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea și implementarea Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:– să verifice furnizarea de produse și de servicii cofinanțate și să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operațiuni au fost suportate efectiv și că sunt în conformitate cu normele comunitare și naționale;– să se asigure că există un sistem de înregistrare și de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operațiune în cadrul programului operațional, și este asigurata disponibilitatea acestora;– să se asigure că beneficiarii și alte organisme care participă la realizarea operațiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile privind operațiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naționale;– să se asigure că sunt respectate toate obligațiile cu privire la informare și publicitate.Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziția de produse sau servicii a fost făcută în concordanță cu Contractul de finanțare, că cererile de rambursare sunt corecte și că operațiile și cheltuielile sunt în concordanță cu regulile Comunitare și naționale. Pentru a asigura buna desfășurare a verificărilor la fața locului, veți fi înștiințat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligația dumneavoastră este de a pune la dispoziția echipei de control toate documentele administrative și contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice și la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului. Totodată aveți obligația de a garanta prezența, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informațiile utile la nivel administrativ, contabil și tehnic.Echipa de control verifică următoarele aspecte:– legalitatea, regularitatea și realitatea operațiunilor financiare desfășurate până la acel moment;– înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operațiunilor aferente proiectului;– modalitatea de atribuire a contractelor de achiziții în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziții publice;– îndeplinirea obligațiilor privind asigurarea vizibilității și publicității proiectului.11. INFORMARE ȘI PUBLICITATEBeneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, în conformitate cu prevederile prezentului Ghid Solicitantului. Detalii privind modalitatea de realizare a publicității sunt cuprinse în Anexa 10 - Măsuri de informare și publicitate. 12. ANEXE– Anexa A - Declarație de angajament– Anexa B - Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări– Anexa C - Declarația de eligibilitate– Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de sanse– Anexa E - Declarația privind admisibilitatea cererii– Anexa F - Declaratie art. 25 Reg. 508– Anexele G - Declaratie privind eligibilitatea TVA– Anexa H - Declarație pentru obținerea competențelor profesionale– Anexa I - Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM– Anexa I1 - Instrucțiuni de completare a Anexei I.– Anexa J - Bugetul indicativ al proiectului– Anexa 1 - Instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare– Anexa 2C - Lista de verificare a conformității administrative si eligibilității.– Anexa 2S - Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contractării– Anexa 3 - Grila De Evaluare Calitativă– Anexa 4 - Grila de selecție.– Anexa 5 - Notificare informatii suplimentare– Anexa 6 - Notificare neconformitate eligibilitate selectie– Anexa 7 - Plan de Afaceri– Anexa 8 - Contract Finantare– Anexa 9 - Graficul de rambursare a cheltuielilor– Anexa 10 - Masuri de informare si publicitate– Anexa 11 - Formular de identificare financiară– Anexa 12 - Solicitare de renunțare la Cererea De Finanțare  +  ANEXA A
  DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT
  Prioritatea Uniunii Nr...: ...................................Măsura Nr.: ......................................................
  Titlul proiectului:..........................................................................Durata de implementare ....... (luni); Valoarea eligibilă .......................... (lei);
  Solicitant
  Denumire ..........................................................Statut juridic .....................................................Tel/fax ..................... Email ...............................
  Subsemnatul/a ............................. posesor al CI/BI/Pașaport seria ..... nr. .................., CNP ...................... eliberată de ........................... la data de ........................, reprezentant legal al solicitantului .............. denumire solicitant ................, având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. ........... și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ....................... constituit în baza, în anul ................, cu sediul în Localitatea: ......................, Județul ..................... Strada ................ Nr .............., Bl. ......., Sc. ........, Etaj ............, Apartament nr. ..........., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 privind falsul în declarații din Codul Penal, în calitate de solicitant al sprijinului financiar prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime mă angajez prin această declarație care face parte integrantă din Cererea de finanțare:▪ să asigur contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, în valoare de ............. Lei, reprezentând ...................% din valoarea totală eligibilă a proiectului;▪ să finanțez toate costurile neeligibile aferente proiectului;▪ să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;▪ să mențin pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la ultima plată proprietatea asupra bunurilor achiziționate în cadrul proiectului pentru care s-a acordat finanțarea nerambursabilă și să asigur exploatarea și mentenanța în toată această perioadă;▪ să mențin pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la ultima plată natura activității pentru care s¬a acordat finanțare nerambursabilă;▪ să asigur utilizarea echipamentelor și bunurilor achiziționate prin proiect pentru scopul declarat în proiect.▪ ca informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și adevărate, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii,▪ că nu am cunoștință despre nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.De asemenea, declar că sunt de acord și voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute în legislația comunitară și națională în vigoare, cu modificările și completările ulterioare.
  Reprezentant legal al solicitantului ...............................
  (nume, prenume - cu majuscule) ..........................
  [semnătură electronică]
  Data: .................
   +  ANEXA B
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI
  Prioritatea Uniunii Nr...: ...................................Măsura Nr.: ......................................................
  Titlul proiectului:..........................................................................Durata de implementare ....... (luni); Valoarea eligibilă .......................... (lei);
  Solicitant
  Denumire ..........................................................Statut juridic .....................................................Tel/fax ..................... Email ...............................
  Subsemnatul/a ............................ posesor al CI/BI/Pașaport seria .... nr. ...................., CNP ...................... eliberată de .................. la data de ........................, în calitate de reprezentant legal al solicitantului denumire solicitant ........................, având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. ................... și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ................. constituit în baza ....................., în anul ..............., cu sediul în Localitatea: ......................, Județul ................, Strada ................. Nr. .........., Bl. ......., Sc. ......., Etaj ......., Apartament nr. ........,cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 privind falsul în declarații din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:• Proiectul pentru care se solicită finanțare în prezenta Cererea de finanțare, din care această declarație face parte integrantă, nu face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene și nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare pentru aceleași activități.• Cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului, vor fi evidențiate, monitorizate și verificate distinct, în conformitate cu legislația specifică în vigoare.
  Reprezentant legal al solicitantului
  ............ (nume, prenume - cu majuscule) .................
  [semnătură electronică]
  Data: ..............
   +  ANEXA C
  DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE
  Prioritatea Uniunii Nr. ....: ...............................
  Măsura Nr.: ..............................................
  Titlul proiectului: ...........................................Durata de implementare ....(luni); Valoarea eligibilă ...................... (lei); POPAM ................(%)
  Solicitant
  Denumire ......................................................Statut juridic .................................................Tel/fax ..................... Email ..........................
  Subsemnatul/a ........................ posesor al CI/BI/Pașaport seria .... nr. .................., CNP ................... eliberată de ..................... la data de ................., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal, că solicitantul sprijinului financiar nerambursabil ............. denumire solicitant ................ care a depus Cererea de finanțare din care această declarație face parte integrantă, având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. .................. și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ............................ constituit în baza .........................., în anul .............., cu sediul în Localitatea: ..................., Județul ................ Strada ................ Nr. ........., Bl. ............, Sc. ......., Etaj ............, Apartament nr. ............, nu se află în nici una din situațiile de mai jos:▪ s-a dispus condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru o infracțiune privind conduita profesională de către o instanță judecătorească cu putere de „res judecata”;▪ este vinovat de grave greșeli profesionale, pe care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit, le poate dovedi prin orice mijloace;▪ a fost subiectul unei judecăți de tip res judecata pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene, stabilit în baza unei decizii definitive și irevocabile emise de o instanță de judecată;▪ a fost declarat a fi într-o situație gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligațiilor provenind dintr-o procedură de achiziții sau de altă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene, de către autoritățile competente;▪ a fost subiect al unui conflict de interese stabilit în baza unei decizii definitive și irevocabile emise de o instanță de judecată;▪ este vinovat de inducerea gravă în eroare a Autoritatea de Management pentru POP 2007-2013 și POPAM 2014-2020 prin furnizarea de informații incorecte sau nefurnizarea informațiilor solicitate;▪ va încerca să obțină informatii confidențiale sau să influențeze Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime în timpul procesului de evaluare a proiectului și nu va face presiuni la adresa evaluatorului.Subsemnatul/a ............................ cunoscând că falsul în declarații este pedepsit conform art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:• operațiunea care face obiectul prezentei cereri de finanțare nu este încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea cerererii de finanțare în cadrul prezentului apel;• informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu,și înțeleg că Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc Cererea de finanțare, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.
  Reprezentant legal al solicitantului
  ................ (nume, prenume - cu majuscule) ......................
  [semnătură electronică]
  Data: ...........................
   +  ANEXA D
  DECLARAȚIE PRIVIND
  RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE ȘANSE
  Prioritatea Uniunii Nr...: .............................
  Măsura Nr.: ........................................
  Titlul proiectului: ...........................................Durata de implementare ....(luni); Valoarea eligibilă .......................(lei); POPAM ............(%)
  Solicitant
  Denumire ......................................Statut juridic .................................Tel/fax ............... Email ..........................
  Prin prezenta, .......... denumire solicitant ................, având la ONRC/Nr. ............, și/sau codul de înregistrare fiscală (CIF/CUI) constituiți în baza .................., în anul ..........., cu sediul în Localitatea: ......................, Județul ................. Strada ................. Nr. ....., Bl. ....., Sc. ....., Etaj. ......, Apartament nr. ....., în calitate de solicitant de sprijin financiar nerambursabil, prin această declarație care face parte integrantă din Cererea de finanțare mă angajez:a) să respect prevederile legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul ocupării și al muncii, precum și egalitatea de șanse și nediscriminarea conform:art. 4 alin. (2) și art. 16 alin. (1) din Constituția României;art. 3-9 din Codul Muncii;Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată;Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 pentru protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările ulterioare;Legea nr. 210/1999 a concediului paternal;b) să iau în considerare în implementarea Proiectului toate politicile și practicile prin care nu se va realiza nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de:• rasă, naționalitate, etnie;• limbă, religie, categorie socială, convingeri;• sex, orientare sexuală;• vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV;• apartenență la o categorie defavorizată,precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.
  Reprezentant legal al solicitantului
  .............. (nume, prenume - cu majuscule) .................
  [semnătură electronică]
  Data: ...................
   +  ANEXA E
  DECLARAȚIE PRIVIND ADMISIBILITATEA CERERII
  Prioritatea Uniunii Nr...: ................................Măsura Nr.: ................................
  Titlul proiectului: ....................................Durata de implementare ....(luni); Valoarea eligibilă .................(lei); POPAM ..............(%)
  Solicitant
  Denumire ...............................................Statut juridic................................................................Tel/fax .................... Email ...............................
  Subsemnatul/a .................... posesor al CI/BI/Pașaport seria .... nr. .............., CNP .............. eliberată de ............... la data de ..............., cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal, că solicitantul sprijinului financiar nerambursabil ..............denumire solicitant.............. care a depus Cererea de finanțare din care această declarație face parte integrantă, având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. .............. și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ......................... constituit în baza ................, în anul .............., cu sediul în Localitatea: ......................, Județul .................. Strada ................ Nr. ......, Bl. ......., Sc. ......, Etaj ........., Apartament nr. ......., nu se află în nici una din situațiile de mai jos:▪ a săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (1) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;▪ a fost implicat în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.1005/2008 sau a navelor sub pavilionul țărilor identificate ca țări terțe necooperante, astfel cum este prevăzut la articolul 33 din respectivul regulament;▪ a săvârșit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de Parlamentul European și de Consiliu;▪ a comis oricare dintre infracțiunile stabilite la articolele 3 și 4 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul 508/2014.Subsemnatul/a .................................. cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că după primirea sprijinului financiar solicitantul va îndeplini cerințele menționate pe întreaga durată de implementare a proiectului și pentru o perioadă de 5 ani după încasarea ultimei plăți.Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor care însoțesc Cererea de finanțare, orice informații suplimentare privind veridicitatea acestora.
  Reprezentant legal al solicitantului
  .................(nume, prenume - cu majuscule).....................
  [semnătură electronică]
  Data: .......................
   +  ANEXA F
  DECLARAȚIE
  privind respectarea prevederilor art. 25 alin (1) din Regulamentul 508/2015
  Prioritatea Uniunii Nr...: ....................................Măsura Nr.: .........................................................
  Titlul proiectului: ....................................Durata de implementare ....(luni); Valoarea eligibilă ......................(lei); POPAM ................(%)
  Solicitant
  Denumire .................................................Statut juridic ............................................Tel/fax .................... Email ......................................
  Subsemnatul/a ................................ posesor al CI/BI/Pașaport seria .......... nr. .............., CNP ...................... eliberată de ................. la data de .................... reprezentant legal al solicitantului ................denumire solicitant................, având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. ................. și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ................... constituit în baza ..................., în anul ..............., cu sediul în Localitatea: ......................, Județul ............... Strada ..............Nr. ......, Bl. ......, Sc. ......, Etaj. ......., Apartament nr. ........, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 privind falsul în declarații din Codul Penal, în calitate de solicitant al sprijinului financiar prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime mă angajez prin această declarație care face parte integrantă din Cererea de finanțare să respect prevederile art. 25 alin (1) din Regulamentul nr. 508/2015.De asemenea, declar că sunt de acord și voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute în legislația comunitară și națională în vigoare, cu modificările și completările ulterioare.
  Reprezentant legal al solicitantului ...................
  (nume, prenume - cu majuscule) ..........................
  [semnătură electronică]
  Data: ......................
   +  ANEXA G
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea TVA aferente
  cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse
  A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE
  Cod de identificare [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  Denumire
  Domiciliul fiscal
  JudețLocalitateStrada
  Ap.Cod poștalSectorTelefon
  FaxE-mail
  B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAȚIUNII
  Titlul proiectului
  Numele programului
  Axa prioritară
  Prioritate de investiție
  Data depunerii operațiunii
  C. .................................. (numele și statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la ................................... (numele Autorității de Management), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil:a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVAb) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVAD. ................................. (numele și statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la .......................... (numele Autorității de Management), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achizițiile, din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal si nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului.
  Nr. crt.AchizițiaScopul achiziției/activitatea prevăzută în cadrul operațiunii*1)
  *1) Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din Cererea de Finanțare
  Numele și prenumele*:
  Semnătura electronică
  Funcția:
  * se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte
   +  ANEXA H
  DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT
  PENTRU OBȚINEREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE
  Prioritatea Uniunii Nr...: ..................................Măsura Nr.: .......................................................
  Titlul proiectului: ..................................Durata de implementare ....(luni); Valoarea eligibilă ...................(lei);
  Solicitant
  Denumire ..........................................Statut juridic .....................................Tel/fax ................... Email ................................
  Subsemnatul/a ........................... posesor al CI/BI/Pașaport seria .... nr. .............., CNP .................... eliberată de ............... la data de ................, reprezentant legal al solicitantului ............denumire solicitant................, având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr. ...... și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ............... constituit în baza .................., în anul .............., cu sediul în Localitatea: ...................., Județul ................ Strada ............. Nr. ....., Bl. ....., Sc. ....., Etaj ......, Apartament nr. ......, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 privind falsul în declarații din Codul Penal, în calitate de solicitant al sprijinului financiar prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime mă angajez prin această declarație care face parte integrantă din Cererea de finanțare:– să obțin competențele profesionale adecvate activităților complementare implementate în cadrul proiectului într-o perioadă de grație de maximum 24 de luni de la data semnării contractului ade finanțare, dar nu mai târziu de ultima tranșă de plată.De asemenea, declar că sunt de acord și voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute în legislația comunitară și națională în vigoare, cu modificările și completările ulterioare.
  Reprezentant legal al solicitantului .......................
  (nume, prenume - cu majuscule) ........................
  [semnătură electronică]
  Data: ..............................
   +  ANEXA I
  Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM
  I. Datele de identificare a întreprinderii# Denumirea întreprinderii:# Adresa sediului social:# Codul de identificare fiscală:# Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent:II. Tipul întreprinderii# Bifați, după caz, tipul întreprinderii:[ ] Întreprindere autonomăîn acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situația economico-financiară a solicitantului. Se va completa doar această pagină, fără alte anexe.[ ] Întreprindere partenerăSe vor completa și atașa la declarație: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa A „Întreprinderi partenere” precum și fișele de parteneriat aferente.[ ] Întreprindere legatăSe vor completa și atașa la declarație: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa B „Întreprinderi legate” precum și fișele de legătură aferente.III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*2)*2) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.
  Exercițiul financiar de referință*3):
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  00000.000,00000.000,00
  *3) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. Datele se vor regăsi și la pct. 1.1 din formularul cererii de finanțare# Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care ar determina încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro- întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).#[ ] Nu#[ ] Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior)#Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea.
  Numele, funcția și semnătura reprezentantului legal și ștampila#Data întocmiriiZZ.LL.AAAA
  Calculul pentru întreprinderile partenere sau legateSe vor atașa, după caz▪ # Anexa A „Întreprinderi partenere”, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);▪ # Anexa B „Întreprinderi legate”, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale).# Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate
  Exercițiul financiar de referință: ...........
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  1. Datele*4) întreprinderii solicitante sau cele din situațiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din Anexa B*5) - tabelul B1)
  2. Datele cumulate în mod proporțional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secțiunea A - tabel A)
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din Anexa B - tabelul B2)
  TOTAL:00000.000,00000.000,00
  *4) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați.*5) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
  # Datele incluse pe linia "Total" de mai sus trebuie introduse în tabelul din secțiunea III "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" a Declarației.  +  Anexa A.
  Întreprinderi partenere
  # Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.Tabel A
  Întreprinderea parteneră (denumire, adresă, CUI)Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  1.
  2.
  3.
  4.
  ...
  TOTAL:00000.000,00000.000,00
  # NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.# Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi preluate la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).# Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați "fișe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.
  Fișa de parteneriat1. Date de identificare a întreprinderii partenere# Denumirea întreprinderii:# Adresa sediului social:# Codul de identificare fiscală:# Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent:2. Date referitoare la întreprinderea parteneră
  Exercițiul financiar de referință: ......................
  Numărul mediu anual de salariați*6)Cifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  TOTAL:00000.000,00000.000,00
  *6) în cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.#NOTA: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
  3. Calculul proporționala) Indicați exact proporția deținută*7) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă: 00,00%*7) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră.# Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată): 00,00%b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2 de mai sus.# Tabelul de parteneriat
  Procent: ...%Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 200000.000,00000.000,00
  # Aceste date se vor introduce în Tabelul A din Anexa A.
   +  Anexa B.Întreprinderi legateA) Determinarea situației aplicabile întreprinderii solicitante#[ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (se va completa tabelul B1).#[ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/ întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (se va completa tabelul B2).#NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare.B) Metode de calcul pe fiecare cazCazul 1 - Situațiile consolidate reprezintă baza de calcul.
  Numărul mediu anual de salariați*8)Cifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  Total:00000.000,00000.000,00
  *8) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.#Datele introduse pe linia "Total" din tabelul de mai sus se vor prelua la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate"
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Întreprinderea legată (denumire)Adresa sediului socialCod unic de înregistrareNumele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  #NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora precum și o "fișă de parteneriat" vor fi adăugate în Anexa A.
  #Cazul 2 - Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fișă de legătură" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.#Tabelul B2
  Întreprinderea nr.:Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  1.
  2.
  3.
  4.
  Total:00000.000,00000.000,00
  #NOTĂ: Atașați câte o "fișă de legătură " pentru fiecare întreprindere de mai sus.
  Datele rezultate la linia "Total" din se vor prelua la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)Fișa de legătură(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situațiile financiare anuale consolidate)1. Date de identificare a întreprinderii partenere# Denumirea întreprinderii:# Adresa sediului social:# Codul de identificare fiscală:# Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent:2. Date referitoare la întreprinderea legată
  Exercițiul financiar de referință: ............
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (lei)Active totale (lei)
  Total:00000.000,00000.000,00
  #Datele trebuie introduse în tabelul B2 din Anexa B.#NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.#Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și "fișa de parteneriat" trebuie introduse în Anexa A.

  Reprezentant legal al solicitantului .........................
  (nume, prenume - cu majuscule) ........................
  [semnătură electronică]
  Data: ........................
   +  ANEXA I1
  Instrucțiuni de completare a Anexei I
   +  Încadrarea în categoria microîntreprinderilorRegulile, principiile și recomandările de mai jos sunt destinate potențialilor solicitanți, ca sprijin în completarea Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM (Declarația IMM).Acestea se bazează pe:– Prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare– Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiția IMM-urilor– Manualului utilizatorului pentru definiția IMM-urilor (Comisia Europeană, 2015)– Jurisprudența Curții Europene de Justiție în ceea ce privește definiția IMM-urilor, conform Recomandării CE nr. 361/2003ATENȚIE!– Responsabilitatea privind informațiile cuprinse în Declarație, precum și respectarea normelor legale în vigoare privind încadrarea în categoriile IMM, îi revine în exclusivitate solicitantului/ declarantului.– Verificarea îndeplinirii condiției de eligibilitate privind încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor se va realiza, de către OIPOR/AMPOR, în baza Declarației IMM complete și conforme, precum și a unei analize efectuate în etapa precontractuală (înainte de semnarea contractului de finanțare).– Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor, atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare) cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare).  +  Pasul 1 - Clasificarea întreprinderii ca autonomă, parteneră, legatăObservații:– Identificarea relațiilor de parteneriat și/sau legătură ale lui A cu alte întreprinderi, se face prin raportare la situația curentă a întreprinderilor, respectiv la data analizei (data întocmirii Declarației privind încadrarea în categoria IMM).– Nu este relevant locul de înregistrare (naționalitatea) întreprinderilor analizateA (solicitantul) este întreprindere autonomă, dacă– A nu deține participații (părți sociale, acțiuni) în capitalul social al niciunei alte întreprinderi și nicio altă întreprindere nu deține participații în capitalul social al lui A sau– A deține mai puțin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în alte întreprinderi sau alte întreprinderi nu dețin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii A sau– A nu este clasificată ca întreprindere legată sau partenerăPragul de 25% poate fi atins sau depășit (dar să nu fie mai mare de 50%) de către următoarele categorii de investitori, cu condiția ca acești investitori să nu fie legați, individual sau în comun, de A:a) societăți publice de investiții, societăți de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizează, conform declarației anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investiții în capital de risc (business angels) și care investesc fonduri proprii în societăți necotate la bursă, cu condiția ca investiția totală a acestor investitori în aceeași întreprindere să nu depășească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;b) universități sau centre de cercetare fără scop lucrativ;c) investitori instituționali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;d) autorități ale administrației publice locale, respectiv consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul în lei a 10 milioane euro și cu o populație mai mică de 5.000 de locuitori.Dacă pragul de 50% este depășit de către categoriile de investitori de mai sus, A nu se mai încadrează în categoria IMM (i.e. A este considerată întreprindere mare).A este întreprindere parteneră cu alte întreprinderi, dacă– A deține, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (dar nu mai mult de 50%) sau altă întreprindere deține, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale lui A (dar nu mai mult de 50%).Relațiile directe dintre A și parteneri pot fi considerate relații de nivel 1.Se vor analiza inclusiv eventualele relații dintre partenerii lui A și alte întreprinderi (relații de nivel 2).Dintre acestea:i. Întreprinderile legate cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, trebuie luate în considerare la calcularea datelor lui A.ii. Întreprinderile partenere cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, nu vor mai fi luate în considerare la calcularea datelor lui A.A nu este IMM (i.e. X este considerată întreprindere mare) dacă cel puțin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivități publice (cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 4^2 din Lege).A este întreprindere legată cu alte întreprinderi, dacă– Între A și alte întreprinderi există oricare dintre următoarele raporturi:i. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților celeilalte întreprinderi;ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;iv. o întreprindere este acționară sau asociată a celeilalte întreprinderi și deține singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților întreprinderii respective.sau– Între A și alte întreprinderi există oricare dintre raporturile de mai sus prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevăzuți la alin. (3) al art. 4^2 din Lege.sau– Între A și alte întreprinderi există oricare dintre raporturile de mai sus prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord, dacă își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacentei. Persoane fiziceNoțiunea de ”persoană fizică”, în contextul acestei definiții, include persoana fizică ce are calitate de asociat, acționar, administrator.ii. Grup de persoane fizice care acționează de comun acordÎn sensul art. 3.3 din Anexa la Recomandarea CE nr. 361, se consideră că ”acționează de comun acord” acele persoane fizice care colaborează pentru a influența deciziile comerciale ale întreprinderilor analizate, și care exclude considerarea întreprinderilor în cauză ca fiind independente una față de cealaltă, din punct de vedere economic.Îndeplinirea acestei condiții nu este în mod necesar subordonată existenței unor relații contractuale între aceste persoane și nici chiar constatării intenției lor de a eluda definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici sau mijlocii în sensul Recomandării CE.Existența unor legături de familie între persoanele fizice analizate este considerată suficientă pentru a determina că acestea acționează de comun acord.iii. Piață relevantă, piețe adiacentePiața relevantă în cadrul căreia trebuie analizate legăturile dintre întreprinderi se determină prin combinarea pieței produsului și pieței geografice:1. Piața relevantă a produsului cuprinde toate produsele și/sau serviciile pe care consumatorul le consideră interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, prețurilor și utilizării căreia acestea îi sunt destinate2. Piața geografică relevantă cuprinde zona în care întreprinderile respective sunt implicate în oferta și cererea de produse sau servicii în cauză, în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene și care poate fi deosebită de zonele geografice învecinate, deoarece condițiile de concurență diferă în mod apreciabil în respectivele zone.Piețele adiacente reprezintă piețele situate imediat în amonte sau în aval față de piața releventă, respectiv piețele pe care bunurile sau serviciile sunt complementare sau aparțin unei game de bunuri/ servicii ce sunt, de regulă, achiziționate de aceiași clienți, pentru același uz.Exemple în care două întreprinderi A și B sunt considerate ca acționând pe piețe adiacente:a. A este autoritate contractantă/ contractor față de Bb. A utilizează serviciile/ produsele lui B în desfășurarea propriei activitățic. A face reclamă serviciilor/ produselor lui Bd. A predă lui B active fixe, spre utilizaree. A închiriază lui B bunuri imobiliaref. A și B au clienți comunig. Produsele lui A și B sunt distribuite prin aceleași rețele de distribuție sau prin rețele similareh. A și B acționează pe niveluri complementare ale lanțului de producțiePrin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord pot fi stabilite doar relații de legătură între întreprinderi, nu și de parteneriat.A nu este IMM (i.e. A este considerată întreprindere mare) dacă cel puțin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivități publice (cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 4^2 din Lege).Se vor analiza inclusiv eventualele relații dintre întreprinderile legate cu A și alte întreprinderi:i. Întreprinderile partenere cu întreprinderile legate cu A, din amonte sau din aval, trebuie luate în considerare la calcularea datelor lui A (relații de nivel 2).ii. Întreprinderile legate cu întreprinderile legate cu A, din amonte sau din aval, trebuie luate în considerare la calcularea datelor lui A, indiferent de nivel.Dacă A este legată cu B, care este legată cu B, care este legată cu D șamd, vor fi luate în calcul toate aceste întreprinderi.  +  Pasul 2 - Calculul datelor întreprinderii Aa. Dacă A este autonomă, se vor lua în calcul doar datele lui A - numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri netă anuală și activele totale, raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților.b. Dacă A este parteneră cu alte întreprinderi, se vor cumula, la datele lui A, datele tuturor întreprinderilor partenere (inclusiv a celor legate cu întreprinderile partenere ale lui A), proporțional cu procentul de participare la capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente).c. Dacă A este legată cu alte întreprinderi, se vor cumula, la datele lui A, 100% din datele tuturor întreprinderilor legate direct și indirect.  +  Pasul 3 - Încadrarea lui A în categoria microîntreprinderilorÎn baza datelor calculate la pasul 2, se verifică dacăa. numărul mediu anual de salariați este mai mic de 10 șib. cifra de afaceri anuală netă sau activele totale - până la 2 milioane euro, echivalent în leiRespectarea pragului referitor la numărul mediu anual de salariați este obligatorie. În plus, cel puțin unul din indicatorii financiari (cifra de afaceri anuală netă și activele totale) trebuie să se încadreze în pragul de 2 milioane euro (pentru categoria microîntreprinderilor).Dacă, la data întocmirii situațiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele de mai sus, aceasta nu își va pierde calitatea de microîntreprindere decât dacă depășirea acestor plafoane se produce în două exerciții financiare consecutive. Regula celor 2 exerciții financiare consecutive se aplică atât la depășirea pragurilor cât și la scăderea sub pragurile aferente unei categorii.Exemple privind aplicarea regulii celor 2 exerciții financiare consecutivePresupunând că, din datele lui A la finalul exercițiilor financiare 2015, 2014, 2013, aceasta s-ar încadra într-una din categoriile IMM (micro sau mică, în exemplele de mai jos), aplicând regula celor 2 exerciții financiare consecutive, A va fi încadrat în categoria specificată în ultima coloană.
  Exemplul nr.201520142013Categoria
  1MicroMicăMicăMică
  2MicroMicroMicăMicro
  3MicroMicroMicroMicro
  4MicroMicăMicroMicro
  5MicăMicroMicroMicro
  6MicăMicăMicroMică
  7MicăMicroMicăMică
  8MicăMicăMicăMică
  În exemplele de mai sus, prin „datele lui A” se înțeleg inclusiv datele tuturor întreprinderilor partenere și legate, după caz.În cazul în care, din istoricul lui A, nu se pot identifica 2 exerciții financiare cu încadrarea în aceeași categorie (i.e. de la înființare, datele lui A au fluctuat, de la an la an, sub și peste plafonul afferent microîntreprinderilor), atunci A va fi încadrată în categoria IMM aferentă primului exercițiu financiar de la înființare.Excepție! Regula celor 2 exerciții financiare consecutive nu se aplică în cazul în care pragurile aferente categoriilor IMM sunt depășite ca urmare a unei modificări în structura acționariatului, a unei fuziuni, a unei achiziții, modificări care nu au, de regulă, caracter temporar și nu sunt supuse efectelor de volatilitate (i.e. nu sunt conjucturale).Întreprinderile în cadrul cărora are loc o modificare a acționariatului vor fi analizate pe baza structurii acționariatului la momentul respectivei modificări (e.g. tranzacții), nu la încheierea exercițiului fiscal precedent. Astfel, pierderea calității de microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie poate fi imediată, nefiind necesară depășirea pragurilor pe parcursul a două exerciții fiscale consecutive.ExempleEXEMPLUL 1Întreprinderi legateTotal A = 100 % din A + 100 % din B + 100 % din C + 100 % din DEXEMPLUL 2Întreprinderi partenereTotal A = 100 % din A + 25 % din B + 33 % din C + 49 % din DEXEMPLUL 3Întreprinderi legate și partenereÎntreprinderea A este afiliată (i.e. legată) cu o întreprindere B printr-o participație de 60 % a întreprinderii B în întreprinderea A.Dar B are, de asemenea, doi parteneri, întreprinderile C și D, care dețin 32 % și respectiv 25 % din B.Pentru a calcula datele lui A, trebuie adăugate la datele lui A, în proporție de 100 % datele lui B, la care se adaugă, în proporție de 32 % datele lui C și, în proporție de 25 %, datele lui D.Total A = 100 % din A + 100 % din B + 32 % din C + 25 % din DEXEMPLUL 4Întreprinderi legate și partenereÎntreprinderile B și C sunt ambele partenere cu întreprinderea A, deoarece fiecare are o participație de 38 % în A. Dar B este, de asemenea, afiliată (i.e. legată) cu D printr-un pachet de acțiuni de 60 %, iar C și E sunt parteneri (40 %).Pentru a calcula datele lui, trebuie adăugate, pe de o parte, 38 % din datele cumulate pentru B și D (deoarece B și D sunt legate) și, pe de altă parte, doar 38 % din datele întreprinderii C la datele întreprinderii A.Nu trebuie luate în considerare datele întreprinderii E, deoarece această întreprindere parteneră nu este situată imediat în amonte față de întreprinderea A.Total A = 100 % din A + 38 % din (B + D) + 38 % din CEXEMPLUL 5Grup de întreprinderi legateÎntreprinderea A are trei investitori, B, C și D, fiecare deținând 20 % din capitalul sau din drepturile de vot ale lui A. Acești investitori sunt ei înșiși afiliați (i.e. legați), formând un grup de întreprinderi legate: B deține o participație de 70 % în C, care la rândul său deține o participație de 60 % în D.Pentru a calcula datele lui A, la prima vedere, întreprinderea A ar trebui să rămână autonomă, deoarece fiecare investitor deține mai puțin de 25 % din A.Dar, deoarece B, C și D sunt legate, ca grup, ele dețin 60 % din întreprinderea A. Prin urmare, trebuie adăugate, în proporție de 100 %, datele lui B, C și D la datele întreprinderii A.Total A = 100 % din A + 100 % din B + 100 % din C + 100 % din DEXEMPLUL 6Întreprinderi legate și partenereÎntreprinderea B este partener al întreprinderii A printr-o cotă de 25 %.Întreprinderea C este partener al întreprinderii B printr-o cotă de 30 %.În plus, întreprinderea A este afiliată (i.e. legată) cu o întreprindere D prin intermediul unei participații de 65 %.O întreprindere E este partener al întreprinderii D printr-o cotă de 25 %.Întreprinderea D are o întreprindere legată, care la rândul său are un partener.Trebuie să se țină cont de datele proporționale ale tuturor întreprinderilor care sunt partenere ale întreprinderii A, precum și ale partenerilor oricărei întreprinderi legate.Cu toate acestea, datele unui partener al partenerului întreprinderii A nu sunt luate în considerare.Total A = 100 % din A + 25 % din B + 100 % din D + 25 % din E + 100 % din F + 25 % din G
   +  ANEXA J
  BUGET INDICATIV AL PROIECTULUI
   +  BUGETUL INDICATIV*
  Prioritatea Uniunii Nr 1 : PROMOVAREA PESCUITULUI SUSTENABIL DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENT DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR, INOVATOR, COMPETITIV ȘI BAZAT PE CUNOAȘTEREMăsura Nr. I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venit
  Titlul Proiectului: .......................................Durata de implementare ....(luni); Valoarea eligibilă ............(lei); POPAM ...........(%)
  SolicitantResponsabil de proiect/ Împuternicit
  Denumire .................................Statut juridic ............. Tel/fax ...................Email .....................................Nume ..........................Prenume ......................Funcție ........................
  Nr. crt.Denumirea capitolelor si subcapitolelorCheltuieli eligibile fără TVACheltuieli neeligibile fără TVATOTAL cheltuieliTVA** aferent cheltuielilor totale
  12345=3+46
  1- CAPITOLUL 1
  Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
  1.1Obținerea terenului***
  Cuprinde cheltuielile efectuate pentru a)cumpărarea de terenuri;
  1.2Amenajarea terenului***
  Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului și care constau în:a) demolări;b) demontări;c) dezafectări;d) defrișări;e) colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate;f) sistematizări pe verticală;g) accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;h) drenaje;i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază);n) lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
  1.3Amenajări pentru protecția mediului și/sau aducerea la starea inițială***
  Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu:a) plantare de copaci;b) reamenajare spații verzi;d) lucrări/acțiuni pentru protecția mediului
  - TOTAL CAPITOL 1
  2- CAPITOLUL 2
  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții ***
  Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare a funcționării obiectivului de investiție, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități, precum:a) alimentare cu apă;b) canalizare;c) alimentare cu gaze naturale;d) agent termic;e) energie electrică;f) telecomunicații;g) drumuri de acces;i) alte utilități.
  - TOTAL CAPITOL 2
  3- CAPITOLUL 3
  Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică precum și cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare
  3.1Studii de teren***
  Cuprinde cheltuielile pentru:3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografica și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție;3.1.2. raport privind impactul asupra mediului;3.1.3. studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.
  3.2Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
  Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentațiilor și obținerea avizelor:a) obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism;b) obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare;c) obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;d) obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă;e) întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;f) obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;g) obținerea avizului de protecție civilă;comisi)alte avize, acorduri și autorizații.
  3.3Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică.
  3.4Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
  3.5Proiectare***
  Cuprinde cheltuielile pentru:3.5.1. tema de proiectare;3.5.2. studiu de prefezabilitate;3.5.3. studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general;3.5.4. documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor;3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;3.5.6. proiect tehnic și detalii de execuție.
  3.6Organizarea procedurilor de achiziție***
  Cuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice:a) cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți);b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare;c) anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică;d) cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice.
  3.7Consultanță***
  Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiții;3.7.2. auditul financiar.
  3.8Asistență tehnică***
  Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:3.8.1. asistență tehnică din partea proiectantului:a) pe perioada de execuție a lucrărilor;b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;3.8.2. dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat.
  3.9Cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare.
  - TOTAL CAPITOL 3
  - CAPITOLUL 4
  4Cheltuieli pentru investiția de bază
  4.1- Construcții și instalații***
  Cuprinde cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție.Proiectantul va delimita obiectele de construcții din cadrul obiectivului de investiții și va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție se regăsesc în devizul pe obiect.
  4.2Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale ***
  Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  4.3Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj***
  Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  4.4Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport ***
  Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  4.5Dotări***
  Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii.Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
  4.6Active necorporale***
  Cuprinde cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.
  - TOTAL CAPITOL 4
  - CAPITOLUL 5
  5Alte cheltuieli
  5.1.Organizare de șantier ***
  Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții- montaj, din punct de vedere tehnologic și organizatoric.5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantierCuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier:a) vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier;b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;c) grupuri sanitare;d) rampe de spălare auto;e) depozite pentru materiale;f) fundații pentru macarale;g) rețele electrice de iluminat și forță;h) căi de acces auto și căi ferate;i) branșamente/racorduri la utilități;j) împrejmuiri;k) panouri de prezentare;l) pichete de incendiu;m) cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier Cuprinde cheltuielile pentru:a) obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier;b) taxe de amplasament;c) închirieri semne de circulație;d) întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene;e) contractele de asistență cu poliția rutieră;f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare;g) taxe depozit ecologic;h) taxe locale;i) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială" din structura devizului general;k) costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor;l) costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora;m) paza șantierului;n) asigurarea pompierului autorizat;o) cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier.
  5.2Comisioane, cote, taxe. ***
  Cuprinde, după caz:5.2.1. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;5.2.3. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.;5.2.4. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.
  5.3Cheltuieli diverse și neprevăzute
  Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții;b) 20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă.
  5.4Cheltuieli pentru informare și publicitate
  - TOTAL CAPITOL 5
  6Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste ***
  6.1.Pregătirea personalului de exploatareCuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficientă a utilajelor și tehnologiilor.
  6.2.Probe tehnologice și testeCuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor.În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea
  - TOTAL CAPITOL 6
  7.Cheltuieli cu amortizarea
  7.1Se includ cheltuielile privind amortizarea, echipamentelor și utilajelor aferente investiției de bază.
  - TOTAL CAPITOL 7
  8.Cheltuieli cu leasing-ul
  8.1Se includ cheltuielile privind plata ratelor de leasing aferente terenurilor și construcțiilor, echipamentelor și utilajelor aferente investiției de bază.
  - TOTAL CAPITOL 8
  9.Cheltuieli cu echipa de implementare
  9.1Se includ cheltuielile privind plata drepturilor salariale inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real și definitiv suportate de către beneficiar
  - TOTAL CAPITOL 9
  CAPITOLUL 10
  10.Cheltuieli privind taxele, altele decât cele prevăzute la Alte cheltuieli - Comisioane, cote, taxe din Anexa 6 - Capitolul I - Structura devizului general din HG 907/2016.
  - TOTAL CAPITOL 10
  CAPITOLUL 11
  11.Cheltuieli bancare si obținere garanții
  Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016.
  Cheltuielile aferente garanțiile emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016.
  - TOTAL CAPITOL 11
  CAPITOLUL 12
  12.Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014
  - TOTAL CAPITOL 12
  CAPITOLUL 13
  13.Contribuția în natură
  13.1Contribuția proprie aferentă terenului
  13.2Contribuția proprie pentru obiectul investiției
  - TOTAL CAPITOL 13
  - TOTAL GENERAL
  * conform HG 347/2016, și Ordinului MADR nr. 816/2016 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020,** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul de .. % la total cheltuieli*** Conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
  VALOARE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ****
  **** valoarea finanțării nerambursabile este egala cu maxim 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile fără TVA pentru microîntreprinderi, intreprinderi mici și mijlocii și 30% pentru întreprinderile mari.
   +  VALOARE CONTRIBUȚIE ÎN NATURĂ********contribuția în natură este eligibilă dacă este în conformitate cu art.67(1)(a) si art. 69, din Regulamentul (UE) nr. 1303/17.12.2013. și nu poate depăși ca valoare eligibila nivelul de cofinanțare al beneficiarului (contribuția proprie eligibilă).
  Crt.Reper financiarValoare
  1.Valoarea totală a proiectului (II+III)
  II.Valoarea proiectului fără TVA din care :
  aValoarea eligibilă a proiectului din care:
  a1Contribuție în natură
  bValoarea neeligibilă a proiectului
  III.TVA din care:
  aTVA aferent cheltuielilor eligibile
  bTVA aferent cheltuielilor neeligibile
  IV.Contribuția proprie în proiect, din care :
  aContribuția solicitantului la cheltuieli eligibile
  bCheltuieli neeligibile ale proiectului
  VAsistență financiară nerambursabilă solicitată
  aFinanțare din FEPAM
  bFinanțare buget național
  *În situația în care TVA-ul este eligibil în condițiile menționate în Ghidul solicitantului se va completa tabelul de mai jos.
  Crt.Reper financiarValoare
  I.Valoarea totală a proiectului (II+III)
  II.Valoarea proiectului cu TVA eligibil din care :
  aValoarea eligibilă a proiectului
  a1Contribuție în natură
  bValoarea neeligibilă a proiectului
  c.TVA aferent cheltuielilor eligibile
  III.TVA aferent cheltuielilor neeligibile
  IV.Contribuția proprie în proiect, din care :
  aContribuția solicitantului la cheltuieli eligibile
  bCheltuieli neeligibile ale proiectului
  VAsistență financiară nerambursabilă solicitată
  aFinanțare din FEPAM
  bFinanțare buget național

  Reprezentant legal al solicitantului
  ............(nume, prenume - cu majuscule)................
  [semnătură electronică]
  Data: ....................
   +  Anexa 1
  Instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare
   +  Cuprins1. SOLICITANT1.1. DATELE DE IDENTIFICARE, REPREZENTANT LEGAL ȘI SEDIU SOCIAL1.2. DATE FINANCIARE1.3. FINANȚĂRI1.3.1. ASISTENȚĂ ACORDATĂ ANTERIOR1.3.2. ASISTENȚĂ SOLICITATĂ1.4. STRUCTURA GRUPULUI2. ATRIBUTE PROIECT3. RESPONSABIL DE PROIECT4. CAPACITATE SOLICITANT5. LOCALIZARE PROIECT6. OBIECTIVE PROIECT7. DATE DE IMPLEMENTARE PROIECT POPAM8. REZULTATE AȘTEPTATE9. CONTEXT10. JUSTIFICARE11. GRUP ȚINTĂ12. SUSTENABILITATE13. RELEVANȚĂ14. RISCURI15. PRINCIPII ORIZONTALE16. DESCRIEREA TEHNICĂ A PROIECTULUI17. STUDII DE FEZABILITATE18. INDICATORI PRESTABILIȚI19. INDICATORI SUPLIMENTARI PROIECT20. PLAN DE ACHIZIȚII21. RESURSE UMANE IMPLICATE22. RESURSE MATERIALE IMPLICATE23. ACTIVITĂȚI PREVIZIONATE24. BUGET - ACTIVITĂȚI ȘI CHELTUIELI -  +  Date generaleAcest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicația electronică MySMIS a unei cereri de finanțare pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.Aici sunt descrise secțiunile cererii de finanțare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucțiuni, recomandări și explicații pentru completarea corectă a datelor solicitate.Pentru a putea întocmi și depune o cerere de finanțare, prin aplicația MySMIS, trebuie să vă creați mai întâi un cont de utilizator - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdfDe asemenea, este necesară identificarea, crearea unei entități juridice - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/4Jdentificare.electronic%C4%83.pdfDupă crearea unui cont de utilizator și identificarea unei entități juridice (i.e. solicitantul), puteți selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaționale, apelul de proiecte aferent priorității de POPAM/143/1/4/Articolul 30 și articolul 44 alineatul (4) Diversificare și noi forme de venituri Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.După crearea proiectului se pot introduce date în funcțiile definite de AM la apelul ales. Introducerea de date se poate face pe pași, unul după celalalt, sau utilizând aleatoriu funcțiile din stânga ecranului.Înainte de a începe completarea cererii de finanțare, citiți cu atenție prevederile din ghidul specific aferent acestui apel și asigurați-vă că ați înțeles toate condițiile de accesare a finanțării. Citiți cu atenție instrucțiunile, recomandările și explicațiile incluse în acest document, înainte de completarea cererii de finanțare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate administrativă sau depunctarea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară.După introducerea informațiilor în pasul respectiv este necesară salvarea acestora. După parcurgerea și completarea cu informații a tuturor pașilor se va putea genera din sistem cererea de finanțare în structura solicitată și cu datele introduse.ATENȚIE!Pentru o evitare a pierderii de date, se recomandă salvarea informațiilor după fiecare completare a câmpurilor prin apăsarea butonului „Salvare”.ATENȚIE!Indicațiile de completare a cererii de finanțare sunt orientative, fiecare Autoritate de Management va stabili pentru fiecare apel în ghidul solicitantului structura cererii de finanțare (pașii) și indicațiile punctuale de completare ale cererilor de finanțare pe apelul respectiv.Pentru acest apel de proiecte, aplicația MySMIS permite atașarea, la anumite secțiuni, a unor documente la cererea de finanțare, prin încărcarea fișierelor ce conțin aceste documente.Conform prevederilor din ghidul specific, este obligatorie anexarea documentelor enumerate capitolul 4, punctul 4.2. „Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare” din ghid.Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Anexele vor fi încărcate în secțiunile precizate în Instrucțiunile de completare.Pentru unele din anexele obligatorii, ghidul conține modele standard (e.g. declarația de angajament, declarația privind evitarea dublei finațări, declarație de eligibilitate, declarație privind egalitatea de șanse, declarația de neîncadrare și de angajament pentru Art. 10 din Regulamentul UE 508/2014, declarația privind neductibilitatea TVA, declarația privind încadrarea IMM, macheta ce conține analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (memoriu justificativ) - după completare, acestea vor fi salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS. Celelalte documente (e.g. documente statutare, CV-uri, etc.) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare. La încărcarea în aplicația MySMIS, denumiți fiecare fișier în mod corespunzător și sugestiv, în câmpul „Fișierul reprezintă”.Atenție! Dimensiunea unui fișier atașat nu poate depăși 50MB1. SolicitantFuncția Solicitant este completată automat din datele introduse anterior în rubricile aferente, respectiv prin accesarea Profil Persoană Juridică - Modificare Persoană Juridică - Date Generale/ Date Financiare/Finanțări/ Structura Grupului.1.1. Datele de identificare, reprezentant legal și sediu socialDatele cu privire la identificarea solicitantului, a reprezentantului legal și a sediului social sunt obligatorii. Datele trebuie să fie corelate cu cele din documentele statutare.Tipul organizației - selectați:• „microîntreprindere”, „întreprindere mică” sau „întreprindere mijlocie”, dacă solicitantul se încadrează în categoria IMM-urilor cu activitate în domeniul pescuitului, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.• „Întreprindere mare”, dacă solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mari.Nr. Înregistrare - introduceți numărul de înregistrare în Registrul Comerțului.Registru - selectați Registrul Comerțului sau Registrul Asociaților și FundațiilorCod CAEN principal - Introduceți codul CAEN de 4 cifre (clasa CAEN) ce reprezintă obiectul principal de activitate al societății. Nu introduceți aici codul CAEN vizat de proiect; acesta va fi introdus într-o altă secțiune din cererea de finanțare.Înregistrat în scopuri de TVA - selectați DA sau NU. Dacă solicitantul este înregistrat în scopuri de TVA, atunci trebuie anexată la cererea de finanțare inclusiv Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.In ceea ce privește reprezentantul legal, datele de identificare ale acestuia trebuie să corespundă cu documentul de identificare ce va fi anexat. Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul, conform actelor constitutive, să reprezinte organizația și să semneze în numele acesteia.În cazul necorelării informaților din documentele anterior menționate și cererea de finanțare, aceasta va fi respinsă în cadrul etapei de conformitate administrativă și eligibilitate.1.2. Date financiare  +  Date financiareConturi bancare
  IBANContBancaSucursalaAdresă curentăSwiftAlte info
  RO123456777777777777777712635457468798765464BCRION MIHALACHEstr. ION MIHALACHE, EXTRA, Municipiul București, jud. București, România165465435
  Exerciții financiareMoneda. Nu a fost selectată nicio monedă
  Dată începereDată încheiereNumăr mediu angajațiCifra de afaceriActive totaleVenituri totaleCapital social subscrisCapital social propriuProfit NETProfit în exploatareVenituri cercetareCheltuieli cercetare
  01 octombrie 201530 septembrie 2016501000000.0010000000.00300000.00454546455.0100.00100000.00100000.005553.0064654654.00
  Se vor completa datele de indentificare ale conturilor bancare ce se preconizează a fi utilizate în cadrul proiectului. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere modelul standard de contract de finanțare cu privire la rambursarea/ plata cheltuielilor.Se vor completa informațiile aferente ultimelor 3 exerciții financiare (sau a tuturor exercițiilor financiare încheiate, în cazul solicitanților care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate) anterioare depunerii cererii de finanțare. Informațiile trebuie să corespundă cu situațiile financiare aferente. Se vor completa, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele date:– Numărul mediu de salariați– Cifra de afaceri– Active totale– Capitalul social subscris– Capitalul social propriu– Profitul net– Profitul din exploatare
  1.3. FinanțăriFinanțăriAsistență acordată anterior
  Asistență acordată anterior
  Cod SMISTitluNr. înreg.Dată semnareDată începereDată finalizareValoare totală proiectEligibil proiectEligibil beneficiiSprijin beneficiarRamburs efectivăEntitate finanțatoareMonedăCurs de schimbDată curs de schimb
  1111eficientizare1/201009 noiembrie 201508 decembrie 201515 decembrie 2015100.0078.0067.0015.0080.00Organizația Națiunilor UniteLEI4.000011 ianuarie 2016
  Asistență solicitată
  Asistență solicitată
  TitluInformații înregistrare solicitareValoare totală proiectEligibil proiectEntitate finanțatoareMonedaCurs de schimbDată curs de schimb
  EXERCIȚIU100/25 februarie 2016100000.0010000.00Banca Internațională pentru Reconstrucție și DezvoltareLEI4.000025 februarie 2015
  1.3.1. Asistență acordată anteriorCompletați datele solicitate pentru toate finanțările din surse publice obținute de entitatea solicitantă în ultimii 3 ani fiscali (i.e. ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare).1.3.2. Asistență solicitatăDacă este cazul, completați cu informații despre finanțările solicitate, pentru care nu a fost încă emisă o decizie privind finanțarea.
  1.4. Structura grupuluiDescrierea structurii grupuluidescriereDacă este cazul, descrieți relațiile de parteneriat și/sau legătură a solicitantului cu alte întreprinderi, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.Corelați informațiile cu cele incluse în Declarația privind încadrarea în categoria IMM - Anexa I.Consultați inclusiv Anexa I1 - Instrucțiuni de completare a Anexei I, la ghidul solicitantului, pentru detalii în legătură cu aceste aspecte.
  2. Atribute proiectSe completează câmpurile cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează].Cod asociere proiect 100219 649Codul de asociere în proiect este generat automat de sistem. Acesta este relevant doar pentru apelurile de proiecte în care solicitantul eligibil poate fi un parteneriat între diferite entități. Nu este cazul acestui apel Tip proiectProiect de serviciiTip proiect - Selectați Proiecte de investiții în infrastructură sau Proiecte de dotări.Proiect major[ ] Da [x] NuProiectul figurează în lista de proiecte majore[ ] Da [x] NuProiect major - bifați „Nu” la ambele întrebări. în acest apel de proiecte nu sunt finanțabile proiectele majore. Codul comun de identificare se aplică proiectelor majore.Proiect fazat[ ] Da [x] NuProiect fazat - bifați „Nu”. Fazarea proiectelor nu este aplicabilă acestui apel.Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană[ ] Da [x] NuProiectul este plan de acțiune comun[ ] Da [x] NuRețea transeuropeană, plan de acțiune comun - bifați „Nu” la ambele întrebări.Sprijinul public va constitui ajutor de stat[x] Da [ ] NuAjutor de stat - bifați „NU”. Finanțarea în cadrul acestui apel face obiectul unei scheme de ajutor de minimis.Proiectul este generator de venit[ ] Da [x] NuProiect generator de venit - bifați „Nu”. Normele privind proiectele generatoare de venituri nete și calculul necesarului de finanțare („funding gap”) nu se aplică acestui apel de proiecte.Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000[ ] Da [ ] NuNatura 2000 - bifați „Da” sau „Nu”, după caz.Relevant pentru mecanismul ITI Delta Dunării[ ] Da [x] NuITI Delta Dunării - bifați ”Da” sau ”Nu”. în cadrul acestui apel sunt finanțate și proiectele localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării (municipiul Tulcea, orașele Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina și 32 de comune).3. Responsabil de proiectSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date precum telefon, fax și email se apasă butonul [+ Adaugă]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine]Completați cu datele persoanei responsabile din partea solicitantului cu implementarea prezentului proiect (managerul de proiect).4. Capacitate solicitantSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează].Calitatea entității în proiect- nu selectați niciuna din opțiunile disponibile (opțiunile disponibile nu sunt aplicabile acestui apel de proiecte).Cod CAEN relevant - selectați domeniul de activitate (clasa CAEN = codul format din 4 cifre) vizat de proiect prin această cerere de finanțare. La momentul depunerii cererii de finanțare, domeniul de activitate trebuie să fie deja înscris în obiectul de activitate a solicitantului (conform actului constitutiv), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii respectiv 0311-Pescuitul maritim, 0312-Pescuitul în ape dulci.Capacitate administrativăCapacitatea administrativă (vă rugăm să menționați după caz, documente de înființare, acționari, existența unei echipe de management capabile să implementeze și să deruleze proiectul și, dacă este posibil, includeți organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului).Capacitate financiarăCapacitatea financiară (vă rugăm să confirmați cel puțin capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor, în plus față de celelalte activități ale organismului)Capacitate tehnicăCapacitatea tehnică (vă rugăm să furnizați cel puțin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea proiectului. Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informații relevante)Capacitate juridicăCapacitatea juridică (indicați cel puțin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum și capacitatea sa de a întreprinde acțiuni legale, dacă este necesar).5. Localizare proiectSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date precum județ, localitate și informații proiect se apasă butonul [+ Adaugă].Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoaneleCompletați datele de identificare a loculului de implementare a proiectului.Selectați Județul, Localitatea. Completați câmpul “Informații proiect” cu adresa completă a punctului de lucru identificat ca loc de implementare. Regiunea de dezvoltare va fi generată automat.Locul de implementare a proiectului trebuie să fie înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.6. Obiective proiectSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date precum descriere obiective specifice ale proiectului se apasă butonul [+ Adaugă]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine].Obiectiv general al proiectului/Scopul proiectului - Se va prezenta si descrie obiectivul general al proiectului.Obiective specifice ale proiectului - Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Obiectivele trebuie să fie formulate clar, cuantificate și în strânsă corelare cu activitățile și rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obține.De regulă, obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizării unei activități/ set de activități (componente) din cadrul proiectului, în timp ce atingerea obiectivului general este o consecință a îndeplinirii obiectivelor specifice.7. Date de implementare proiect POPAMSe vor selecta/bifa opțiunile care se aplică proiectului dumneavoastră.Dacă proiectul privește pescuitul marin se va selecta selecta/bifa „1”, iar dacă privește pecuitul în apele interioare se va selecta/bifa „2”.În cazul în care proiectul vizează atât pescuitul marin cât și cel în apele interioare se va bifa/selecta 3.În ceea ce privește tipul de serviciu de consiliere, dacă proiectul vizează unul din cele 3 tipuri de servicii de consiliere se va selecta/bifa tipul de serviciu vizat de proiect, iar în cazul în care proiectul vizează mai multe servicii de consiliere se vor selecta/bifa toate acele servicii.Dacă, din motive tehnice sistemul informatic nu vă permite selectarea/bifarea datelor menționate anterior veți completa și atașa scanat tabelul de mai jos.
  Codul măsuriiDată de implementareCodul numeric
  I.6 - Art. 30 și Art. 44, alin. (4)Precizare dacă operațiunea privește:
  Pescuit marin1
  Pescuit in apele interioare2
  Ambele3
  Tipul de serviciu de consiliere
  Investiții la bord18
  turism pentru pescuitul cu undița19
  Restaurante20
  Servicii privind protecția mediului21
  Activități educative22
  Numărul de pescari care beneficiază de operațiuneSe va completa cu nr.
  8. Rezultate așteptateSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adaugă]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine].9. ContextSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează].Context
  În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, următoarele:– Contextul promovării proiectului, precum și complementaritatea cu alte proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse.– Date generale privind proiectul– Componentele și activitățile proiectului, și modul în care adresează problemele identificate în secțiunea Justificarea proiectului.– Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului.
  10. JustificareSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează].Prezentați succint premisele realizării proiectului și măsura în care aceasta va răspunde unei anumite probleme, nevoi din domeniul pescuitului comercial.11. Grup țintăSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează].Enumerați categoriile de entități (persoane fizice, persoane juridice) care vor beneficia ca urmare a implementării proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanțare.Identificați beneficiarii direcți, respectiv indirecți și beneficiile acestora, ca urmare a realizării proiectului.12. SustenabilitateSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează].Completați doar câmpul Descriere/ Valorificarea rezultatelor, precizând modul în care proiectul se va auto-susține financiar după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea proiectului după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp), precum și de menținere.13. RelevanțăReferitoare la proiectExplicați modul în care Obiectivele proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific 4 al Priorității Uniunii nr. 1 si se încadrează în intervenția strategică 2. din cadrul Priorității.Referitoare la SUERDSe va completa cu informații despre relevanța proiectului în contextul contribuției la implementarea ariei prioritare SUERD.Referitoare la alte strategiiSe va completa cu informații privind modul în care proiectul va contribui la realizarea obiectivelor uneia/ a mai multora dintre strategiile enumerate mai jos, sau a altor strategii relevante.14. RiscuriSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adaugă]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine].Identificati riscurile ce pot afecta implementarea proiectului in conditiile prevazute (activitati, rezultate, obiective, buget, plan de achizitii etc) si masurile de atenuare a acestora.15. Principii orizontaleSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează].Egalitate de șanseA se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020.Egalitatea de gen - Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel.Nediscriminare - Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului.Accesibilitate persoane cu dizabilități - Se completează cu o prezentare sumară a modului în care solicitantul se va asigura că principiul accesibilității va fi respectat. (în cadrul tuturor investițiilor în infrastructură, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate / ameliorate, vor fi prevăzute spații speciale de acces în vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, îndeplinind astfel prevederile legislației în vigoare cu privire la accesul în clădirile și structurile de utilitate publică).Schimbări demografice - Nu este obligatorie completarea acestei secțiuni.Dezvoltare durabilăA se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, partea a II-a.Utilizarea eficientă a resurselor - Se va completa cu descrierea efectivă a activităților din proiect orientate către direcționarea investițiilor spre opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor și cele mai durabile, evitarea investițiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului și sprijinirea acțiunilor de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opțiuni de investiții asupra ciclului de viață sau creșterea utilizării achizițiilor publice ecologice.Specificați în clar dacă proiectul prevede măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice, altele decât măsurile de conformare cu obligațiile legale în aceste domenii, prin:– Utilizarea surselor regenerabile de energie– Retehnologizarea/ achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producție), optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice– Minimizarea la sursă a deșeurilor generate, creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilorDetaliați componentele proiectului pe care le considerați relevante pentru punctele de mai sus și justificați relevanța. Corelați informațiile furnizate cu descrierea tehnică a proiectului din secțiunile relevante ale cererii de finanțare și ale planului de afaceri, precum și cu bugetul proiectului (prin identificarea corespunzătoare a costurilor aferente acestor măsuri).Nu este obligatorie completarea următoarelor secțiuni:– Poluatorul plătește– Protecția biodiversității– Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice– Reziliența la dezastre16. Descrierea tehnică a proiectuluiSe completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează].Descrieți proiectul, specificând ce se dorește a se realiza prin implementarea acestuia.Nu este necesar să enumerați activitățile proiectului, acestea făcând obiectul secțiunii dedicate activităților.17. Studii de fezabilitateÎn cadrul acestei secțiuni veți atașa Planul de afaceri (Anexa 7) și Devizul general și Devizele pe obiecte, Anexele financiare aferente Planului de Afaceri, Studiu de fezabilitate, DALI și Studiu de fezabilitate cu DALI(după caz) . Câmpurile din MYSMIS se completeaza cu sintagma Nu este cazul.18. Indicatori prestabilițiSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adaugă]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine].Selectați din nomenclator indicatorii prestabiliți de rezultat:1.7 - Locuri de muncă (ENI) create în sectorul pescuitului sau activități complementare.1.8 - Locuri de muncă (ENI) menținute în sectorul pescuitului sau activități complementare.La Valoare de referință se va trece valoarea indicatorului înaintea depunerii cererii de finanțare.La Anul de referință se va trece anul anterior depunerii cererii de finanțare.La Total se va trece valoarea estimată a indicatorului după implementarea proiectului (5 ani de la ultima plată)Exemplu: Dacă implementați un proiect de investiții ce vizează realizarea unui restaurant cu specific pescăresc cu durata de implementare de 24 de luni, proiect care începe implementarea la 1 ianuarie 2017 și se finalizează la 31 Decembrie 2018, atunci cei 5 angajați (2 bărbați și 3 femei) care vor deservi restaurantul îi veți angaja începând cu luna următoare finalizării restaurantului, adică începând cu ianuarie 2019. Astfel la Total veți completa 5 (din care 2 bărbați și 3 femei).Selectați din nomenclator indicatorii prestabiliți de realizare:1.9 - Numărul de proiecte privind promovarea capitalului uman și a dialogului social, diversificare și noi forme de venit, întreprinderi nou înființate pentru pescari și sănătate/siguranță - Completați Total cu valoarea „1”Câmpul Anul de referință se va completa cu anul estimat pentru finalizarea implementării proiectului.19. Indicatori suplimentari proiectSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează].Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adaugă]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine].Introduceți un singur indicator la indicatori suplimentari de rezultat - "Creșterea cifrei de afaceri"Denumire indicator - "Creșterea cifrei de afaceri"Unitate măsură - completați cu „mii lei”An - completați cu anul anterior depunerii cererii de finanțare.Valoare referință - se completează cu valoarea la anul anterior depunerii cererii.Total - completați cu valoarea țintă a indicatorului ca urmare implementării proiectului (5 ani de la ultima plată).Femei, Bărbați - nu completați aceste câmpuriAtenție: în cazul Persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și Întreprinderilor familiale se va trece valoarea veniturilor brute realizate(așa cum apar în Declarația 200).20. Plan de achizițiiSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adaugă]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine].Completați detaliile aferente tuturor contractelor de achiziție atribuite și/sau preconizate a fi atribuite pentru implementarea proiectului, indiferent de procedura de atribuire urmată, indiferent dacă este vorba de cheltuieli eligibile/neeligibile.Atribuirea contractelor de achiziție lucrări, servicii, bunuri trebuie să se realizeze cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.Atribuirea contractelor de achiziție pentru cheltuielile ce pot fi considerate eligibile înainte de semnarea contractului de finanțare (ex. consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare) trebuie să fie realizate cu respectarea prevederilor aceluiași Ordin.Pentru achizițiile realizate deja (contracte de achiziție atribuite) până la depunerea cererii de finanțare (e.g. serviciile de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare), completați următoarele:Titlu achiziție (obligatoriu) - titlul contractului de achiziție, succint și sugestiv– Descriere achiziție (opțional) - descriere succintă a obiectului contractului de achiziție– CPV (obligatoriu) - selectați din nomenclator, conform Vocabularului comun privind achizițiile publice (Common Procurement Vocabulary), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32002R2195)– Tip contract (obligatoriu) - selectați din nomenclator opțiunea aplicabilă– Tip procedura (obligatoriu) - selectați din nomenclator „Achiziție directă” sau „Achiziție privată”, după caz– Valoare contract (obligatoriu) - introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.– Moneda (obligatoriu) - selectați din nomenclator– Dată publicare procedură - selectați data completă (an, lună, zi)– Dată publicare rezultat - selectați data completă (an, lună, zi)– Dată semnare contract (obligatoriu) - selectați data completă (an, lună, zi)– Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)Pentru achiziții previzionate după semnarea contractului de finanțare completați următoarele:– Titlu achiziție (obligatoriu) - titlul contractului de achiziție, succint și sugestiv– Descriere achiziție (opțional) - descriere succintă a obiectului contractului de achiziție– CPV (obligatoriu) - selectați din nomenclator– Tip contract (obligatoriu) - selectați din nomenclator opțiunea aplicabilă– Tip procedura (obligatoriu) - selectați din nomenclator „Achiziție directă” sau „Achiziție privată”, după caz– Valoare contract (obligatoriu) - introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.– Moneda (obligatoriu) - selectați din nomenclator– Dată publicare procedură (obligatoriu) - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare– Dată publicare rezultat (obligatoriu) - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare– Dată semnare contract (obligatoriu) - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare– Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)21. Resurse umane implicateSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adaugă]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine].Dacă managementul proiectului va fi realizat cu resurse umane proprii selectați Tipul formularului și completați cu datele aferente Fișei de post și/sau CV-ului dacă persoana respectivă este deja angajată în cadrul societății.Adăugați fiecare expert implicat în implementarea proiectului (echipa de implementare a proiectului)– Rol (e.g. manager de proiect, responsabil financiar, expert achiziții)– Codul ocupației (selectați din nomenclator, conform COR)– Tip formular - completați detalii suplimentare cu privire la expertul înregistrat. Furnizarea acestor detalii poate fi făcută la nivel de:– Fișa postului (pentru experți ce urmează a fi cooptați în echipa de implementare a proiectului) - introduceți cerințele privind educația, experiența, competențele, cunoștințele de limbă străină solicitate.– Curriculum Vitae (pentru experți cooptați deja în echipa de implementare a proiectului) - introduceți date de identificare a expertului și informații din CV-ul acestuia.22. Resurse materiale implicateSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adaugă].Pusă la dispoziție de: Se va selecta singura opțiune disponibilă și anume Solicitantul.Adresa: Se va completa cu date referitoare la proveniența resursei și cu adresa exactă unde este localizată.Informații extra: Se va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa materialăSe vor preciza resursele materiale aferente activităților prevăzute prin proiect:– informațiile privind terenul și/sau clădirile unde urmează a se realiza investiția, Pentru proiectele ce prevăd lucrări de infrastructură se va menționa inclusiv nr. cadastral și suprafața terenului pe care se realizează investiția.În cazul în care pe terenul respectiv există mai multe construcții se vor menționa care sunt construcțiile pe care se va interveni prin proiect.În cazul în care proiectul vizează mai multe suprafețe de teren, se va preciza nr. cadastral pentru fiecare dintre acestea (ex. arii naturale protejate, situri contaminate, prevenirea inundațiilor etc.).Se va menționa numărul, data și tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului general/specifice.– dotările, echipamente IT deținute și utilizate pentru implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de finanțare;– se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului și pentru ce activități, justificați pe scurt necesitatea achiziționării noilor echipamente și pentru care activități sunt ele necesare.Resursa: Se va preciza tipul de resursă materială aferente activităților prevăzute prin proiect.Cantitate: Se va completa cu cantitatea resursei pusă la dispoziție prin proiect.UM: Se va completa cu unitatea de măsură.Partener: Este selectat automat solicitantul.23. Activități previzionateSe completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [+ Adaugă]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele [Imagine].Pentru adăugarea de subactivități se apasă butonul [+] și se completează datele solicitate. Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția „Buget- Activități și cheltuieli” unde se vor completa cheltuielile aferente. În cazul în care există activități fără subactivități în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate.Completați detalii cu privire la activitățile și subactivitățile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanțare, cât și cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanțare.Atenție! Introduceți activitățile, la nivel de titlu. Activitățile introduse sunt grupate, în mod automat, în cadrul „Componentei 1”. Proiectul va conține doar această componentă. Împărțirea pe componente a activităților unui proiect este aplicabilă doar proiectelor de tip integrat; acestea nu fac obiectul acestui apel. La nivel de activitate, nu pot fi introduse detalii suplimentare, în afara titlului activității.La fiecare activitate în parte, definiți subactivitățile componente. Detaliile privind calendarul de realizare, responsabili etc, pot fi definite doar la nivel de subactivitate. În cazul în care nu ați intenționat structurarea unei activități în subactivități, este obligatorie crearea a cel puțin unei subactivități, pentru a putea introduce detalii suplimentare și pentru a putea asocia o cheltuială bugetară respectivei activități/subactivități. Completați următoarele:• Titlul (concis, sugestiv)• Data începerii/ finalizării( ) Pentru subactivități realizate deja înainte de semnarea contractului de finanțare - se vor introduce cel putin anul și luna.( ) Pentru subactivități previzionate a se realiza după semnarea contractului de finanțare - selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare (similar completării planului de achiziții).• Rezultate previzionate - selectați rezultatul (anterior definit) la a cărui realizare contribuie implementarea respectivei subactivități.• Partenerii implicați ai subactivității - se va selecta denumirea solicitantului.• Amplasamentele din cadrul subactivității - nu se aplică (definirea amplasamentelor, în secțiunea Resurse materiale implicate nu este obligatorie).Acolo unde este cazul, includeți (sub)activități referitoare la:• Elaborarea cererii de finanțare• Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție si derularea procedurilor de atribuire aferente• Execuția si monitorizarea fiecăruia din contractele de achiziție lucrări, bunuri, servicii• Angajarea de personal• Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare• Implementarea măsurilor de informare si publicitate obligatorii, conform prevederilor contractului de finanțare• Auditul financiar al proiectuluiDurata de implementare a proiectului va fi calculată în mod automat.24. Buget - Activități și cheltuieli -Introducerea datelor in această funcție depinde de definirea activităților și subactivităților din funcția „Activități previzionate”. Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția „Buget - Activități și cheltuieli” unde se vor completa cheltuielile aferente.Pentru adăugarea cheltuielilor se apasă butonul [+] si se completează datele solicitate.Daca se dorește atașarea de documente la nivel de detaliere a cheltuielilor (ex. facturi...) ele vor trebui sa fie atașate premergător în pagina principală a funcției „Buget - Activități și cheltuieli”.Pentru a atașa un document se apasă butonul [+ Fișier nou], se completează datele din fereastra ce se va deschide și apoi se salvează.Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul [Salvează]. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare [Imagine]Observație:Câmpul TVA este un câmp editabil. În cazul cheltuielilor nepurtătoare de TVA, TVA-ul este 0. Pentru a șterge o activitate se aplică principiul ștergerii informațiilor de la sfârșit la început (respectiv se vor șterge subactivitățile, iar apoi activitatea principală).Introducerea cheltuielilor se realizează la nivel de subactivitate. Nu este posibilă introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care nu poate fi asociată unei anumite subactivități. Nu este posibilă introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care să fie asociată unei activități. Toate valorile se introduc în lei.
   +  Anexa 2CCR-POPAM
  LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII
  Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștereMăsura: I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit
  Titlul proiectului: ...................................................COD SMIS [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  Solicitant
  Denumire ....................................Tel/fax .........................................Email ...........................................
  Nr.Puncte de verificatExplicațiiRezultatul verificării
  DANUNA
  1.Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului și are toate secțiunile completate.Verificați că toate secțiunile din Cererea de finanțare sunt completate conform Anexei 1 - Instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare.
  Verificați existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului.
  Verificați dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului
  Verificați dacă documentul este destinat solicitantului
  Verificați dacă documentul nu are termenul de valabilitate expirat
  Verificați dacă reprezentantul legal din Cererea de finanțare- secțiunea Solicitant este conform înscrisurilor din RECOM online.
  Verificați existența Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/ Deciziei asociatului unic sau Hotărârii pentru persoane fizice autorizate/ întreprinderilor individuale/ membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției.Verificați în RECOM Online.
  2.Există un Plan de afaceri?Verificați existența la dosarul Cererii de finanțare a Anexei 7 - Planul de Afaceri.
  3.Solicitantul deține sau urmează să dețină competențe profesionale corespunzătoare activităților complementare?Verificați CV-ul însoțit de copii după Diplome de studii sau Certificatele de calificare profesională emise de furnizori de formare profesională acreditați ANC.SauDeclarația pe propria răspundere pentru obținerea competențelor profesionale pentru activitățile complementare - Anexa H
  4.Solicitantul a desfășurat activitate minim 60 zile de pescuit comercial în ultimele 24 de luni?Verificați datele în Extrasul din Jurnalul de bord/Jurnalul de pescuit/Declarații de descărcare/ alte documente care să ateste activitatea de pescuit comercial de minim 60 de zile în ultimele 24 de luni.
  5.Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili?Verificați datele înscrise RECOM Online, Ghidul solicitantului 3.1. Solicitanți eligibili și Cererea de finanțare - secțiunea Solicitant - Date de identificare.
  6.Solicitantul desfășoară activitate în domeniul pescuitului (coduri CAEN 0311-Pescuitul maritim, 0312 - pescuitul în ape dulci)Se verifică:- În RECOM Online,- Permisul de pescuit/ Licența de pescuit (în cazul investițiilor la bord)/ Autorizația de pescuit comercial emise de ANPA- Cererea de finanțare - secțiunea Capacitate solicitant
  7.Solicitantul a depus proiectul în nume propriu (nu în parteneriat)?Se verifică în Cererea de finanțare.
  8.Solicitantul a înregistrat un bilanț pozitiv (capitaluri pozitive) în anul anteriorVerificați ultimului Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală.
  9.Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare.Se verifică RECOM Online.
  10.Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM.Verificați dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM.
  11.Solicitantul respectă prevederile art. 10 alin. 5 din Reg. 508/2014?Verificați veridicitatea declarației pe proprie răspundere conform art. 10 alin. 5 din Reg. 508/2014 - Anexa E, în baza informațiilor disponibile la entitățile abilitate.Registrul național de evidență a încălcărilor - ANPA/ Direcția politici și inspecții maritime(adresă negație/ situație încălcări emisă de ANPA).
  12.Solicitantul nu a comis fraude in perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene?Verificați cazierul judiciar și în RECOM Online.
  13.Solicitantul respectă prevederile art. 25 alin. 1 din Reg. 508/2014? (în cazul investițiilor la bord)Verificați Declarația pe proprie răspundere conform art. 25 alin. 1 din Reg. 508/2014 - Anexa F.
  14.Proiectul se implementează în România?Verificați datele din secțiunea Localizare proiect din Cererea de finanțare
  15.Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?Verificați datele înscrise în secțiunea Activități previzionate - Cererea de finanțare dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul.În cazul depistării unor activități neeligibile solicitați rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activităților neeligibile la cheltuieli neeligibile.
  16.Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu fac obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare, în ultimii 5 ani?Verificați Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.
  17.Proiectul respectă gradul de intervenție publică?Se verifică respectarea procentului de finanțare nerambursabilă și a încradării solicitantului în categoria IMM conform Legii 346/2004, în următoarele documente:- Bilanțul pentru verificarea numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri anuală netă/activele totale anuale- Anexa I- Declarație IMM- Cererea de Finanțare,- Secțiunea-Bugetul proiectului- Anexa J- Bugetul indicativ al proiectuluiSprijinul financiar nerambursabil se încadrează în limita maximă de 75.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă nu depășește 150.000 euro?
  18.Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului fără construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului cu construcții-montaj?Verificați în Anexa J - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului.
  19.Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind cheltuielile cu plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții -montaj, respectiv fără construcții -montaj?Verificați în Anexa J - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind cheltuielile cu plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții -montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții -montaj
  20.Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantuluiVerificați dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare de 24 de luni.
  21.Proiectul nu privește doar achiziția de construcții?Verificați în Cererea de finanțare.
  22.Solicitantul sau ambarcațiunea/nava nu face obiectul altei Cereri de finanțare pe aceeași măsură în cadrul aceleași sesiuni de finanțare?Verificați dacă solicitantul sau ambarcațiunea/ nava face obiectul altei Cereri de finanțare pe aceeași măsură în cadrul unei sesiuni de finanțare și dacă valoarea cumulată a sprijinului financiar nermabursabil solicitat în cererile de finanțare depuse nu depășește 75.000 Euro?
  Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, Cererea de Finanțare este declarată neconformă administrativ.Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-22 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă
   +  Anexa 2SDG-AMPOPAM
  LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR SOLICITATE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII
  Prioritatea Uniunii Nr. 1 : Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștereMăsura : I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit
  Titlul proiectului: .................................................COD SMIS [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  Solicitant
  Denumire ................................Tel/fax ....................................Email ......................................
  Nr.Puncte de verificatExplicațiiRezultatul verificării
  DANUNA
  1.Solicitantul nu se află în stare de faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu și-a suspendat activitatea economică sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale.Verificați datele înscrise pe portalul RECOM ONLINE al Oficiului Național al Registrului Comerțului.
  2.Solicitantul nu are taxe și impozite locale restante.Verificați dacă documentul este în original, este destinat solicitantului și nu are termenul de valabilitate expiratVerificați datele înscrise în Certificat/Certificate privind taxele și impozitele locale emise de primăriile pe raza cărora solicitantul își are sediul social și punctele de lucru.
  3.Solicitantul nu înregistrează datorii la bugetul statului.Verificați dacă documentul este în original , este destinat solicitantului și nu are termenul de valabilitate expirat.Verificați datele înscrise în Certificatul de atestare fiscală emis de către organul fiscal competent din subordinea Administrației Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului.
  4.Există Formular de identificare financiară cu datele de identificare ale trezoreriei/băncii și ale contului aferent proiectului POPAM ?Verificați dacă documentul este în original , este destinat solicitantului
  5.Există Actul de identitate al reprezentantului legalVerificați dacă documentul este în copie cu mențiunea „Conform cu originalul”
  6.Există Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea - după cazVerificați dacă duplicatul eliberat de notar prezintă clar și explicit perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea
  7.Există graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare).Verificați dacă există graficul de rambursare a cheltuielilor (maxim 5 cereri de rambursare), dacă valoarea totală a cererilor de rambursare corespunde cu valoarea din bugetul indicativ, precum și termenul de depunere a primei cereri de rambursare
  Dacă cel puțin un document menționat nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, nu este în original sau copii cu mențiunea “Conform cu originalul”, Cererea de Finanțare este respinsă.Dacă cel puțin o condiție de la punctele de verificare 1-7 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a documentelor solicitate se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanțare este respinsă.
   +  Anexa 3
  GRILA DE EVALUARE CALITATIVĂ
  Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștereMăsura: I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit
  Titlul proiectului: ...........................................Durata de implementare ....(luni); Valoarea eligibilă ............(lei); Cofinanțarea ........(%)COD SMIS [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ...................................................Statut juridic .................. Tel/fax .........................Email ..........................................Nume ..........................Prenume ......................Funcție ........................
  Nr. crt.Denumire criteriu/ subcriteriuDA/ NU
  1.RELEVANȚA ȘI COERENȚA PROIECTULUI
  1.1Obiectivele proiectuluiObiectivele proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific 4 al Priorității Uniunii nr. 1 și se încadrează în intervenția strategică 2. din cadrul Priorității.
  1.2Activitățile proiectuluiGraficul de implementare a activităților este realist și are o succesiune logică.
  1.3Indicatorii proiectuluiIndicatorii asumați sunt corect stabiliți și justificați în raport cu investiția propusă.Numărul de locuri de muncă create/menținute este realist în raport cu sprijinul nerambursabil solicitat.
  2CALITATEA, MATURITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
  2.1Capacitatea solicitantului de a realiza investiția propusăResursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt clar definite și sunt adecvate pentru implementarea proiectului.Solicitantul are experiență în domeniul de activitate ce face obiectul proiectului propus.Veniturile proprii/atrase sunt suficiente pentru implementarea proiectului.
  2.2Metodologia de implementareObiectivele proiectului sunt clare și pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului. Activitățile proiectului sunt clar identificate și detaliate și strâns corelate, în cadrul calendarului de realizare, cu planificarea achizițiilor. Rezultatele proiectului și indicatorii de realizare sunt corelați cu activitățile și țintele stabilite sunt fezabile.
  2.3Bugetul proiectuluiBugetul este complet și perfect corelat cu activitatile prevazute, cu resursele materiale implicate in realizarea proiectului si cu rezultatele anticipate, adica: nu exista mentiuni in sectiunile privind activitatile, resursele si rezultatele anticipate din cererea de finantare care nu au acoperire intr-un subcapitol bugetar/ linie bugetara; de asemenea, nu exista subcapitol bugetar/ linie bugetara fara corespondenta in sectiunile privind activitatile, resursele si rezultatele.Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform ordinului privind cheltuielile eligibile și prevederilor ghidului solicitantului.Exista corelare perfecta intre buget si sursele de finantare.Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente și necesare pentru implementarea proiectului.Bugetul respectă modelul standard pentru această măsură, este corect calculat, TVA-ul este calculat cu două zecimale. Valoarea totală a proiectului se încadrează în limitele stabilite pentru această măsură.Vor fi verificate comparativ ofertele de prețuri pe baza cărora este fundamentat planul de achiziții cu informații aflate la dispoziția experților verificatori. Ex: internet, baze de date, etc. Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției provin de la un operator economic care poate fi identificat prin denumire și CUI?)
  2.4Calitatea planului de afaceriDatele sunt suficiente, corecte și justificate. Analiza pieței demonstrează existența unei piețe/cereri certe pentru produsele/serviciile oferite de solicitant. Analiza concurenței identifică competitorii, punctele lor tari și slabe, avantajul competitiv al solicitantului (în termeni tehnici, de marketing, operaționali, organizaționali). Proiecțiile financiare sunt corecte și realiste. Calculațiile de costuri și venituri sunt corecte și realiste și fundamentează proiecțiile financiare.
  2.5Sustenabilitatea investițieiSolicitantul dovedește capacitate solidă de a asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției/ firmei, după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile.Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pe toată durata de analiză a investiției iar riscul imposibilității de a asigura funcționarea investiției este minim (sau acest risc este inexistent). Datele utilizate (și ipotezele de lucru) sunt corecte, argumentate și realiste.
   +  Anexa 4
  GRILA DE SELECȚIE
  Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștereMăsura: I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit
  Titlul proiectului: ...............................................................Durata de implementare ....(luni); Valoarea eligibilă ...........(lei); Cofinanțarea ..............(%)COD SMIS [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  SolicitantReprezentant legal
  Denumire ..................................Statut juridic ............... Tel/fax ...................Email .........................................Nume .........................Prenume .....................Funcție .......................
  NR.CRT.CRITERII/ SUBCRITERIIPUNCTAJ
  1Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale măsuriiTipurile de operațiuni propuse în proiect vizează:Maxim 25
  a. Investiții la bord - 25 puncte25
  b. Turismul pentru pescuitul cu undița - 22 puncte22
  c. Servicii de protecția mediului - 19 puncte19
  d. Investiții în restaurante - 16 puncte16
  e. Activități educative - 13 puncte13
  Notă: În cazul în care proiectul vizează mai multe tipuri de operațiuni eligibile, atunci punctajul acordat pentru acest criteriu se va calcula ca medie ponderată a operațiunilor selectate de solicitant în cererea de finanțare în funcție de cota procentuală rezultată din cifra de afaceri stabilită pentru fiecare operațiune eligibilă în planul de afaceri.
  2Crearea/ menținerea locurilor de muncă:Maxim 25
  a. Menținerea și crearea a mai mult de 3 noi locuri de muncă - 25 puncte25
  b. Menținerea și crearea de 1-3 noi locuri de muncă - 20 puncte20
  c. Menținerea locurilor de muncă - 15 puncte15
  3Efectele economice preconizate (Creșterea cifrei de afaceri):Maxim 20
  a. Creșterea cifrei de afaceri cu peste 15% dar nu mai mult de 50 % - 20 puncte20
  b. Creșterea cifrei de afaceri cu 7 - 15% - 15 puncte15
  c. Creșterea cifrei de afaceri cu mai puțin de 7% - 10 puncte10
  4Tipul de pescuit:Maxim 15
  a. Proiectul este destinat pescuitului în ape interioare - 15 puncte15
  b. Proiectul este destinat pescuitului costier la scară redusă - 15 puncte15
  c. Proiectul este destinat pescuitului marin - 10 puncte10
  5Experiența solicitantului în activitatea de pescuit:Maxim 15
  a. Expertiză ≥ 15 ani - 15 puncte15
  b. Expertiză între 10 și 15 ani - 10 puncte10
  c. Expertiză între 5 și 10 ani - 5 puncte5
  d. Expertiză între 2 și 5 ani - 3 puncte3
  e. Expertiză < 2 ani (dar minim 60 de zile) - 2 puncte2
  PUNCTAJ TOTALMaxim 100
  Punctaj minim necesar - 50 de puncte
   +  Anexa 5DGP-AM POPAM/CRNr. de înregistrare .............. data ..................
  NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE
  Prioritatea Uniunii Nr...: .......................................Măsura Nr.: ...........................................................
  Titlul proiectului: ..................................................Durata de implementare ....(luni); Valoarea eligibilă ................. (lei);COD SMIS [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  SolicitantReprezentat legal
  Denumire ......................................................Statut juridic ................. Tel/fax ...................Email .............................................................Nume ................................Prenume ............................Funcție ..............................
  Vă aducem la cunoștință faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă/eligibilitate/evaluare calitativă/selecție asupra Cererii de finanțare având COD SMIS ....................... a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular.Va rugăm să completați partea a - II-a a formularului și să-l returnați Compartimentului regional POP ............./DGP AMPOPAM în maxim 5 zile lucrătoare de la data primiri notificării.În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau documentele nu respectă cerințele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea dumneavoastră de finanțare va fi declarată neconformă/neeligibilă/neselectată/respinsă.
  PARTEA IA se completa de expertul Compartimentului regional POPAM/SSC
  Nr. crt.Referința(document/pct. din doc.)Subiecte de clarificat/Document lipsă
  1
  2
  3
  Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să atașați următoarele documente1. ................................... în original/ copie cu mențiunea conform cu originalul2. ................................... în original/ copie cu mențiunea conform cu originalul3. ................................... în original/ copie cu mențiunea conform cu originalul4. ................................... în original/ copie cu mențiunea conform cu originalul5. ................................... în original/ copie cu mențiunea conform cu originalul
  PARTEA IIA se completa de Solicitant
  1. Precizările Reprezentantului legal referitoare la solicitările menționate în Partea I:
  Nr. crt.Referința (document/pct. din doc.)Precizări
  1
  2
  3
  4
  5
  Declar că sunt de acord cu modificările și atașez următoarele documente solicitate:1. ................................... în original/ copie cu mențiunea conform cu originalul2. ................................... în original/ copie cu mențiunea conform cu originalul
  Reprezentant legal
  (nume, prenume, semnătura, ștampila, data)
   +  Anexa 6DGP-AM POPAMNr. de înregistrare .................. data ..................
  NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA
  ADMINISTRATIVĂ//NEELIGIBILITATEA/
  NESELECTAREA/RESPINGEREACERERII DE FINANȚARE
  Stimată Doamnă/Stimate Domn,Vă facem cunoscut că solicitarea dumneavoastră de sprijin financiar pregătitor a fost declarată neconformă administrativ/ neeligibilă/ neselctată/respinsă, după verificarea conformității administrative, eligibilității, selecției cererii de finanțare având COD SMIS:
  COD SMIS
  Cererea de finanțare a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă din următoarele motive:1) .......................................................2) .......................................................În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin email/fax/poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AM POPAM din București, Bld. Carol I, nr. 2-4, Sector 3, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări.Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestațiîn legătură cu Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.
  Cu stimă,
   +  Anexa 7
  PLAN DE AFACERI
  A. DESCRIEREA SOLICITANTULUISe vor furniza date cu privire la:▪ Denumirea entității*9);*9) Prin entitate se înțelege societate comercială/PFA/II/IF.▪ Scurtă descriere a entității;▪ Forma de organizare;▪ Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor și acționarilor, cote de participare deținute, prin completarea următorului tabel:Tabel nr. ... Denumire tabel
  Nr.crt.Nume și prenumePoziția în cadrul companiei (administrator(i)/acționar(i))Cota de participare deținută (%)
  1
  2
  ...
  ▪ Localizare, adresa sediului social (principal), sucursale, filiale - unde este cazul;▪ Cod unic de identificare/ înregistrare fiscală (unde se aplică);▪ Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului (unde se aplică).
  B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE A SOLICITANTULUI1. Istoricul activității2. Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual (inclusiv terenuri)
  Denumire mijloc fixData achizițieiValoare neta la data intocmirii ultimului bilant-RON-Bucati
  CLADIRI TOTAL
  detaliați ....................
  detaliați ....................
  UTILAJE TOTAL
  detaliați ....................
  detaliați ....................
  PESTE
  TOTAL ^^^^^^^^^^
  TERENURI
  Nr. crtAmplasare Judet/LocalitateSuprafata totala (mp)/Categoria de folosintaValoarea contabila - RON -Regim juridic
  3. Producția obtinuta in ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse)4. Performanta financiara pe ultimii trei ani de activitate (in LEI)
  IndicatoriAn n-3An n-2An n-l
  1. Active fixe nete
  2. Active totale
  3. Capitaluri proprii
  4. Datorii pe o perioada mai mare de 1 an
  5. Cifra de afaceri
  6. Rezultat operational
  7. Profit net
  8. Rentabilitatea comerciala (7/2*100)
  9. Rata indatorarii la termen (3/2*100)
  C. ANALIZA DE PIATA1. Caracteristici generale ale pietei produselor2. Analiza concurentei3. Politica de produs si fluxul tehnologic (daca e cazul)4. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos)POTENȚIAL II FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
  Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/serviciiAdresaProdus furnizat si cantitate aproximativaValoare aproximativa - LEI -% din total achiziții
  5. Politica de pret6. Politica de distributie. Principalii clienti (conform tabelului de mai jos)</
  POTENȚIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI