ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 71 din 28 noiembrie 2019cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2019  Având în vedere:– analiza execuției bugetare derulată pe parcursul anului 2019;– evoluția principalilor indicatori bugetari pe anul 2019;– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;– asigurarea sumelor necesare pentru plata drepturilor de asistență socială până la finele anului, respectiv pensii, alocații de stat pentru copii, indemnizații persoane cu handicap, indemnizații pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului;– asigurarea fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special;– asigurarea fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul particular și cel confesional acreditate;– asigurarea sumelor restante pentru plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale;– asigurarea fondurilor necesare pentru plata majorărilor salariale ale personalului din unitățile sanitare publice;– asigurarea sumelor necesare pentru medicamente cu și fără contribuție personală;– asigurarea fondurilor necesare pentru derularea programelor de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii START-UP NATION România;– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare;și ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;– riscul neasigurării sumelor necesare pentru plata drepturilor de asistență socială până la finele anului, respectiv pensii, alocații de stat pentru copii, indemnizații persoane cu handicap, indemnizații pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului;– riscul neasigurării fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special;– riscul neasigurării fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul particular și cel confesional acreditate;– riscul neasigurării sumelor restante pentru plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale restante;– riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata majorărilor salariale ale personalului din unitățile sanitare publice;– riscul neasigurării sumelor necesare pentru medicamente cu și fără contribuție personală;– riscul blocării derulării programelor de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii START-UP NATION România;în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2019, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 și 209 bis din 15 martie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2019, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2019 se diminuează la venituri cu suma de 14.472,3 milioane lei, cheltuielile se diminuează cu suma de 8.463,1 milioane lei la credite de angajament și se majorează cu suma de 5.308,6 milioane lei la credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 19.780,9 milioane lei.  +  Articolul 3Se autorizează Senatul României să efectueze în anexa nr. 3/02/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri proprii:a) să diminueze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“, cu suma de 50 mii lei;b) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“, cu suma de 200 mii lei.  +  Articolul 4Se autorizează Curtea de Conturi a României să modifice în anexa nr. 3/07/22 „Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ și în anexa nr. 3/07/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament și creditele bugetare pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare aprobate.  +  Articolul 5Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 58.265 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.  +  Articolul 6(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să diminueze la componenta 0101 „Finanțare din FEN postaderare“ creditele bugetare cu suma de 50.000 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun România-Moldova 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să diminueze la componenta 0101 „Finanțare din FEN postaderare“ creditele bugetare cu suma de 46.500 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să efectueze următoarele modificări:a) la componenta 0101 „Finanțare din FEN postaderare“ creditele de angajament se diminuează cu suma de 59.040 mii lei, iar creditele bugetare se diminuează cu suma de 242.024 mii lei;b) la componenta 0202 „Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale“ creditele de angajament se diminuează cu suma de 4.292 mii lei, iar creditele bugetare se majorează cu suma de 200 mii lei;c) la componenta 0203 „Alte cheltuieli decât cele eligibile pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale“ creditele de angajament se diminuează cu suma de 20.768 mii lei, iar creditele bugetare se diminuează cu suma de 20.768 mii lei;d) la componenta 0301 „Cofinanțare privată“ creditele de angajament se diminuează cu suma de 1.390 mii lei, iar creditele bugetare se diminuează cu suma de 5.695 mii lei.(4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de management pentru Programul Interreg IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare după cum urmează:a) la componenta 0101 „Finanțare din FEN postaderare“ creditele bugetare se diminuează cu suma de 36.000 mii lei;b) la componenta 0202 „Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale“ creditele de angajament se diminuează cu suma de 4.800 mii lei, iar creditele bugetare se diminuează cu suma de 6.000 mii lei.  +  Articolul 7Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice în anexa nr. 3/16/27 „Fișa Programului“ la Programul cod 1950 „Modernizarea sistemului informatic“ să majoreze creditele de angajament pe anul 2019 cu suma de 5.684 mii lei la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“ și să diminueze creditele de angajament cu aceeași sumă de la Programul cod 541 „Administrarea finanțelor publice“, capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“.  +  Articolul 8Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri proprii:a) să majoreze capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități“, subcapitolul 16.10.03 „Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare“, cu suma de 300 mii lei;b) să diminueze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“, cu suma de 15 mii lei;c) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“ să diminueze subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“ cu suma de 531 mii lei și să majoreze subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ cu suma de 125 mii lei.  +  Articolul 9Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ la partea de venituri următoarele modificări:a) să majoreze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“, cu suma de 37 mii lei;b) să majoreze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“, subcapitolul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi“, cu suma de 154 mii lei;c) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“ se diminuează cu suma de 1.098 mii lei, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ se diminuează cu suma de 78 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ se diminuează cu suma de 20 mii lei, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate“ se majorează cu suma de 17.424 mii lei, subcapitolul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat“ se majorează cu suma de 1.391 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ se diminuează cu suma de 1.903 mii lei;d) să diminueze capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“ cu suma de 1 mii lei;e) să majoreze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile“, subcapitolul 37.10.01 „Donații și sponsorizări“ cu suma de 1 mii lei;f) la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.11 „Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale“ se diminuează cu suma de 6.724 mii lei, subcapitolul 42.10.38 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii“ se diminuează cu suma de 1.842 mii lei, subcapitolul 42.10.68 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor“ se diminuează cu suma de 4.267 mii lei și subcapitolul 42.10.70 „Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020“ se majorează cu suma de 15 mii lei;g) să majoreze capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, subcapitolul 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale“ cu suma de 4.792 mii lei;h) la capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul 48.10.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“ se majorează cu suma de 455 mii lei și subcapitolul 48.10.02 „Fondul Social European (FSE)“ se diminuează cu suma de 455 mii lei.  +  Articolul 10Se autorizează Ministerul Tineretului și Sportului să efectueze, în anexa nr. 3/21/02a „Sume pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român și categoriile de cheltuieli finanțate din acestea pe anul 2019“, virări de credite de angajament și credite bugetare inclusiv la și de la cheltuieli de personal și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 55 „Alte transferuri“, art. 55.01 „Transferuri interne“, alin. 55.01.02 „Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român“ .  +  Articolul 11Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în anexa nr. 3/22/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 7.000 mii lei la capitolul 34.10 „Venituri din taxe administrative, eliberări permise“, subcapitolul 34.10.50 „Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise“.  +  Articolul 12(1) Suma rămasă neutilizată ca urmare a finalizării proiectelor de investiții alocată potrivit prevederilor art. 12^5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, se virează de Ministerul Educației Naționale în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală prevăzut de art. 10 alin. (1) lit. b) din același act normativ.(2) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să efectueze în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri:a) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 79.000 mii lei;b) să suplimenteze capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“ cu suma de 10.000 mii lei;c) să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu suma de 40.000 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (2) inclusiv prin introducerea de subcapitole noi și redistribuiri între subcapitole.(4) Influența de 460.000 mii lei, reprezentând credite bugetare și de angajament, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență pentru bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.01 „Învățământ“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, va fi utilizată exclusiv pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, de către instituțiile de învățământ universitar de stat.(5) Suma prevăzută la alin. (4) și neutilizată până la finele anului de către instituțiile de învățământ superior de stat se restituie la bugetul de stat.  +  Articolul 13(1) În bugetul Ministerului Sănătății, influența prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență, la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, se regăsește astfel:a) la alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ suma de 2.769.098 mii lei reprezentând atât credite bugetare, cât și credite de angajament;b) la alineatul 51.01.69 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate“ suma de 1.127.742 mii lei reprezentând atât credite bugetare, cât și credite de angajament.(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Sănătății să efectueze redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament, la capitolul 66.01 „Sănătate“, de la art. 51.02 „Transferuri de capital“ la celelalte subdiviziuni bugetare.  +  Articolul 14(1) Se autorizează Ministerul Culturii în anexa nr. 3/27/27 „Fișa Programului“, la Programul cod 128 „Restaurarea monumentelor istorice“, să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 15.000 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, sumă care se va utiliza pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital, de către instituțiile subordonate Ministerului Culturii finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.(2) Se autorizează Ministerul Culturii să majoreze în anexa nr. 3/27/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitol 36.10.50 „Alte venituri“ cu suma de 1.724 mii lei.  +  Articolul 15Se autorizează Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în anexa nr. 3/28/23 la proiectul nr. 4127 „RoNET - Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale“ să diminueze creditele de angajament aferente anilor anteriori la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la nivelul lucrărilor/serviciilor recepționate, pe măsura recepționării acestora, cu încadrarea în valoarea totală a proiectului.  +  Articolul 16(1) Se autorizează Serviciul Român de Informații să modifice în anexa nr. 3/31/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“ denumirea proiectului cod 13611 „Reabilitarea și modernizarea sediului unității militare 0638 Miercurea-Ciuc“ în „Reabilitarea și modernizarea sediului Unității Militare 0623 Brașov“ și a proiectului cod 12915 „Reabilitare termică a sediului U.M. 0561 - Oradea“ în „Reabilitare termică a sediului UM 0603 Cluj-Napoca“.(2) Se autorizează Serviciul Român de Informații să modifice în anexa nr. 3/31/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrare în valoarea totală a contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanțare.(3) Se autorizează Serviciul Român de Informații să modifice în anexa nr. 3/31/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament aferente anilor anteriori, cu încadrare în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2019.  +  Articolul 17Se autorizează Serviciul de Protecție și Pază, în anexa nr. 3/33/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, să majoreze subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 1 mii lei și să diminueze subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 16 mii lei.  +  Articolul 18(1) Influența de 60.649 mii lei, reprezentând credite bugetare și de angajament, prevăzută în bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, se detaliază în anexa nr. 3/38/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2019-2022“ pe partea de cheltuieli la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(2) Prin excepție de la prevederile art. 25, se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de titluri noi, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu respectarea prevederilor alin. (1).  +  Articolul 19Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale să introducă în anexa nr. 3/65/27 „Fișa programului“ un program nou, respectiv Programul „Participarea la constituirea capitalului social al Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări“, cu credite de angajament în sumă de 130.554 mii lei și credite bugetare în sumă de 848 mii lei, la capitolul 80.01 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă“, titlul 40 „Subvenții“.  +  Articolul 20Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2019 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se redistribuie, la propunerile fundamentate ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale Ministerului Educației Naționale, astfel:a) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, destinate finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, se redistribuie între județe potrivit anexei nr. 3;b) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București se majorează cu suma de 2.159 mii lei, potrivit anexei nr. 4, destinată finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă și ale copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special la nivelul municipiului București, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014;c) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor din învățământul particular și cel confesional, acreditate, se majorează cu suma de 447 mii lei, potrivit anexei nr. 5, pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul particular și cel confesional acreditate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 și se repartizează pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit propunerilor transmise de către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București;d) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se diminuează cu suma de 2.606 mii lei, la poziția nr. 3226 - „Sume rezervate“ din anexa nr. 4 la Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019.  +  Articolul 21(1) Sumele din fondul la dispoziția consiliului județean prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019, cu modificările și completările ulterioare, încasate și nerepartizate unităților administrativ-teritoriale până la data de 20 decembrie 2019, se restituie de către direcția generală regională a finanțelor publice/ administrația județeană a finanțelor publice la bugetul de stat, în contul corespunzător subdiviziunii de clasificație bugetară din care au fost încasate, deschis la nivelul unității trezoreriei statului cu rol de municipiu reședință de județ.(2) Economiile înregistrate la finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul județelor și al comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București pot fi utilizate pentru finanțarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanțează din aceeași sursă, fără a afecta finanțarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.  +  Articolul 22Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Capitolul II Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 23Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 și 209 bis din 15 martie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (17) va avea următorul cuprins:(17) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale până la data publicării prezentei legi, destinate finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare, se regularizează în cursul anului 2019, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie, cu bugetul de stat.2. La articolul 19 alineatul (5), litera c) va avea următorul cuprins:c) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/certificare/ operator de program pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit art. 16 alin. (1)-(4).3. Articolul 26 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 «Active nefinanciare», sunt prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 35.317 mii lei și credite de angajament în sumă de 35.317 mii lei, pentru achiziționarea de autoturisme pentru misiunile diplomatice ale României din străinătate.(2) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 «Active nefinanciare», sunt prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 2.897 mii lei și credite de angajament în sumă de 118.997 mii lei, pentru reabilitarea imobilelor proprietate a statului român din străinătate, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe.4. Articolul 50 se abrogă.5. La articolul 51, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă și suma de 395.750 mii lei destinată finanțării în anul 2019 a acțiunilor aferente organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European și pentru alegerea Președintelui României.  +  Articolul 24Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 14 august 2019, se modifică după cum urmează:1. La articolul 20, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în baza prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se regularizează cu bugetul de stat până la data de 20 decembrie 2019, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate în anul 2019.2. La articolul 20, alineatul (7) se abrogă.  +  Articolul 25(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de titluri noi, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de investiții, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.  +  Articolul 26Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiții în continuare“ și „Obiective/proiecte de investiții noi“ la poziția „Alte cheltuieli de investiții“, cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora și al instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 27(1) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.(2) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.  +  Articolul 28Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2019, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.  +  Articolul 29Sumele disponibile în contul 50.29 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanțare proiecte în cazul indisponibilității temporare din fonduri ISPA“, deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică și în contul 54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente instrumentelor structurale“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se virează la bugetul de stat în vederea reîntregirii sumelor cheltuite din bugetul de stat de la poziția bugetară „Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare“ și se evidențiază conform art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 30(1) În anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru asigurarea drepturilor de asistență socială.(2) În anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 21 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în vederea majorării acestuia cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (2).(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (2).  +  Articolul 31Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de minus 33.174,6 milioane lei.  +  Articolul 32Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. a)-c), art. 24 și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (5) și (6) și art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019:a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2019 de minus 4,43%;b) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 345.547,4 milioane lei, bugetul de stat este de 187.376,1 milioane lei, bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 79.015,6 milioane lei, bugetul fondului național pentru asigurări sociale de sănătate este de 41.919,2 milioane lei, bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 31.211,0 milioane lei;c) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de minus 46.107,4 milioane lei, al bugetului de stat este de minus 56.103,2 milioane lei;d) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 30.934,0 milioane lei, bugetul fondului național pentru asigurări sociale de sănătate este de 307,7 milioane lei, bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 17.526,0 milioane lei;e) plafonul de contractare din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanțarea proiectelor de investiții în cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții este în sumă de 6.611 milioane lei, iar plafonul de tragere acordat din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului este în sumă de 120 milioane lei.  +  Articolul 33Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 28 noiembrie 2019.Nr. 71.  +  ANEXA nr. 1
  Influențe asupra veniturilor bugetului de stat
  pe anul 2019
  detaliate pe capitole și subcapitole
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe-mii lei-
  AB1
  000101VENITURI - TOTAL -14.472.307
  000201I. VENITURI CURENTE -8.217.369
  000301A. VENITURI FISCALE -6.989.331
  000401A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL-687.218
  000501A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE -795.772
  0101IMPOZIT PE PROFIT -348.965
  01Impozit pe profit de la agenții economici-304.365
  02Impozit pe profit de la băncile comerciale -44.600
  0201ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE -446.807
  01Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente încasate până la 31.01.201456.648
  02Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului -80
  03Impozit pe dividende datorat de persoane juridice-11.807
  04Impozitul pe reprezentanțe24
  05Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică-121
  06Impozit pe venitul microîntreprinderilor -491.467
  50Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice-4
  0301IMPOZIT PE VENIT-524.458
  01Impozit pe venituri din activități independente-190.569
  02Impozit pe venituri din salarii-588.011
  03Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor-81.319
  04Impozit pe venituri din dividende46.800
  06Impozit pe venituri din pensii42.215
  09Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare-2.000
  10Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare8
  13Impozit pe venituri din activități agricole-5.424
  15Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară-55
  16Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate portivit Codului civil precum și a contractelor de agent5.180
  18Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 6.119
  19Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit35.733
  23Impozit pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu generează o persoană juridică -1.430
  25Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/201630
  51Impozit pe venit aferent declarației unice431.250
  60Regularizări-222.985
  0401COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)524.458
  01Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)524.458
  050001A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL108.554
  0501ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 108.554
  01Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente108.554
  070001A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 7.904
  0701IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE7.904
  05Taxa pe active7.904
  100001A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII -6.270.070
  1001TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ-3.444.556
  1101SUME DEFALCATE DIN TVA
  02Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) -2.159
  06Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) 2.606
  09Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat (se scad)-447
  1201ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII 12.437
  11Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.22.597
  12Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale6.974
  13Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan -17.134
  1401ACCIZE-373.900
  1501TAXE PE SERVICII SPECIFICE-59
  50Alte taxe pe servicii specifice-59
  1601TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI -2.463.992
  01Taxe pentru jocurile de noroc-43.453
  03Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare-2.417.890
  04Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale28.922
  05Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor-3
  06Taxa de timbre social asupra jocurilor de noroc16
  07Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional-66
  08Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima înmatriculare în România-31.651
  10Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit-129
  50Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități 262
  170001A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE-24.732
  1701VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE -24.732
  01Taxe vamale -24.732
  180001A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE -15.215
  1801ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE -15.215
  01Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și taxelor antidumping 3.211
  02Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006 2.475
  07Impozitul specific-19.956
  50Alte impozite și taxe-945
  200001B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI -211.353
  2001CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR -129.979
  05Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate-18.606
  08Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca aferentă bugetului de stat-111.313
  50Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+ restanțe anii anteriori din contribuția agenților economici pentru persoane cu handicap)-60
  2101CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR -81.374
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați135
  27Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate2.602
  45Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale, în afara celei acordate pe baza declarației unice-9.927
  46Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale-10.000
  50Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați-64.184
  290001C. VENITURI NEFISCALE -1.016.685
  300001C1. VENITURI DIN PROPRIETATE -113.305
  3001VENITURI DIN PROPRIETATE -40.238
  05Venituri din concesiuni și închirieri -215.238
  11Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu effect de seră175.000
  3101VENITURI DIN DOBÂNZI-73.067
  03Alte venituri din dobânzi-73.067
  330001C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII -903.380
  3301VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 19.614
  02Taxe consulare 1.862
  03Venituri din taxe pentru prestații vamale24
  04Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare 662
  05Taxe și alte venituri în învățământ 48
  06Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară -2
  08Venituri din prestări servicii-8.936
  09Taxe și alte venituri din protecția mediului870
  16Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa-42
  17Venituri din organizarea de cursuri de calificare și convenție profesională, specializare și perfecționare-1.609
  23Venituri din timbrul judiciar-9
  25Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat-2.142
  26Venituri din despăgubiri44.894
  29Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscal individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui accord de preț în avans201
  50Alte venituri din prestări de servicii și alte activități-16.207
  3401VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE -4.088
  01Venituri din taxe pentru eliberări de premise și certificate93
  50Alte venituri din taxe administrative, eliberare permise-4.181
  3501AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI-896.304
  01Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale -61.879
  02Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe 150
  03Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii -839.206
  04Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen-112
  05Amenzi judiciare-3.345
  06Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor-1.923
  07Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată-5.075
  08Penalități de nedeclarare 17.914
  50Alte amenzi, penalități și confiscări-2.828
  3601DIVERSE VENITURI -22.602
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive 8.847
  02Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri -406
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite-641
  05Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice-1.348
  11Venituri din ajutoare de stat recuperate-1.673
  14Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită -1.296
  24Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri-1.100
  27Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 2010-9
  28Comison de risc aferent programului de stimulare a cumpărării de autoturisme-2
  50Alte venituri-24.974
  390001II. VENITURI DIN CAPITAL-4.042
  3901VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI-4.042
  01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice-623
  02Venituri din valorificarea stocurilor de reserve de stat și de mobilizare-1.893
  03Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului-5.944
  06Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare5.264
  07Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale-401
  09Venituri realizate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credite în cadrul programului “Prima casă”-1.021
  50Alte venituri din valorificarea unor bunuri576
  400001III. OPERȚIUNI FINANCIARE-5.686
  4001ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE-5.686
  04Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară-181
  17Venituri din sume reportate și alte surse de venituri1
  50Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate-5.506
  4501SUME PRIMITE DE LA UE/ ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI -1.144
  4601ALTE SUME PRIMITE DE LA UE-1.800.000
  04Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020-1.800.000
  4801SUME PRIMITE DE LA UE/ ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020-4.444.066
   +  ANEXA nr. 2  +  TOTAL
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2019
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  Tit. 00
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe-mii lei-
  AB1
  5000TOTAL GENERAL
  I.Credite de angajament-8.280.266
  II.Credite bugetare5.410.854
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament2.208.957
  II.Credite bugetare5.674.817
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament268.511
  II.Credite bugetare270.468
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament150.086
  II.Credite bugetare140.700
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I.Credite de angajament-449.474
  II.Credite bugetare-449.474
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I.Credite de angajament22.000
  II.Credite bugetare-83.906
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I.Credite de angajament-470.669
  II.Credite bugetare524.131
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE
  I.Credite de angajament6.273.210
  II.Credite bugetare8.063.923
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament2.824
  II.Credite bugetare561.737
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I.Credite de angajament-6.816
  II.Credite bugetare3.716
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament2.219.475
  II.Credite bugetare2.219.475
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-5.960.863
  II.Credite bugetare-5.734.712
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament324.265
  II.Credite bugetare324.365
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I.Credite de angajament-163.592
  II.Credite bugetare-165.606
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-10.383.199
  II.Credite bugetare-157.939
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-10.383.199
  II.Credite bugetare-157.939
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I.Credite de angajament-106.024
  II.Credite bugetare-106.024
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I.Credite de angajament-1.000
  II.Credite bugetare-1.000
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I.Credite de angajament-105.026
  II.Credite bugetare-105.026
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I.Credite de angajament-8.463.143
  II.Credite bugetare5.308.608
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament1.999.689
  II.Credite bugetare5.565.549
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament185.673
  II.Credite bugetare187.630
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament124.320
  II.Credite bugetare114.934
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I.Credite de angajament-449.474
  II.Credite bugetare-449.474
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I.Credite de angajament22.000
  II.Credite bugetare-83.906
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I.Credite de angajament-470.669
  II.Credite bugetare524.131
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE
  I.Credite de angajament6.273.210
  II.Credite bugetare8.063.923
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament-55.441
  II.Credite bugetare503.472
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I.Credite de angajament-16.797
  II.Credite bugetare-6.265
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament2.219.560
  II.Credite bugetare2.219.560
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-5.993.377
  II.Credite bugetare-5.667.226
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament324.276
  II.Credite bugetare324.376
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I.Credite de angajament-163.592
  II.Credite bugetare-165.606
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-10.356.808
  II.Credite bugetare-150.917
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-10.356.808
  II.Credite bugetare-150.917
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I.Credite de angajament-106.024
  II.Credite bugetare-106.024
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I.Credite de angajament-1.000
  II.Credite bugetare-1.000
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I.Credite de angajament-105.024
  II.Credite bugetare-105.024
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I.Credite de angajament-1.035.532
  II.Credite bugetare-376.955
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-853.761
  II.Credite bugetare-205.281
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament-73.232
  II.Credite bugetare-73.232
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-11.960
  II.Credite bugetare-13.560
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I.Credite de angajament-99.900
  II.Credite bugetare-99.900
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I.Credite de angajament-14.700
  II.Credite bugetare-14.700
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament-4.367
  II.Credite bugetare-45.267
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament29.241
  II.Credite bugetare29.241
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I.Credite de angajament-14.725
  II.Credite bugetare-2.593
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-663.961
  II.Credite bugetare14.787
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament-157
  II.Credite bugetare-57
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-81.771
  II.Credite bugetare-71.674
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-81.771
  II.Credite bugetare-71.674
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I.Credite de angajament-100.000
  II.Credite bugetare-100.000
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I.Credite de angajament-100.000
  II.Credite bugetare-100.000
  5301CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
  I.Credite de angajament-2.143
  II.Credite bugetare-2.143
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-2.043
  II.Credite bugetare-2.043
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament-1.500
  II.Credite bugetare-1.500
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-600
  II.Credite bugetare-600
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINSTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament57
  II.Credite bugetare57
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-100
  II.Credite bugetare-100
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-100
  II.Credite bugetare-100
  5401ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
  I.Credite de angajament-197.036
  II.Credite bugetare797.764
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-197.036
  II.Credite bugetare797.764
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-327
  II.Credite bugetare-327
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I.Credite de angajament-470.669
  II.Credite bugetare524.131
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament273.960
  II.Credite bugetare273.960
  5501TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI
  I.Credite de angajament-397.000
  II.Credite bugetare-397.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-397.000
  II.Credite bugetare-397.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I.Credite de angajament-347.000
  II.Credite bugetare-347.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADIMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament-50.000
  II.Credite bugetare-50.000
  5601TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
  I.Credite de angajament5.906.310
  II.Credite bugetare5.906.310
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament5.906.310
  II.Credite bugetare5.906.310
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament5.906.310
  II.Credite bugetare5.906.310
  6001APĂRARE
  I.Credite de angajament-9.468.592
  II.Credite bugetare-16.307
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-22.338
  II.Credite bugetare-20.895
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament-30.110
  II.Credite bugetare-30.110
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-2.616
  II.Credite bugetare-2.616
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament-1.894
  II.Credite bugetare-1.894
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament12.425
  II.Credite bugetare14.800
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament-3
  II.Credite bugetare-3
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  II.Credite bugetare-932
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament-140
  II.Credite bugetare-140
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-9.446.254
  II.Credite bugetare4.588
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-9.446.254
  II.Credite bugetare4.588
  6101ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
  I.Credite de angajament329.612
  II.Credite bugetare-835.891
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament335.732
  II.Credite bugetare-876.966
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament321.977
  II.Credite bugetare315.977
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament36.873
  II.Credite bugetare46.873
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament-16.165
  II.Credite bugetare-1.306
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament-28
  II.Credite bugetare-28
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  II.Credite bugetare-1.600
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament-14
  II.Credite bugetare-14
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-3.602
  II.Credite bugetare-1.244.581
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament8.896
  II.Credite bugetare8.896
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I.Credite de angajament-3.205
  II.Credite bugetare-1.183
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-6.120
  II.Credite bugetare41.075
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-6.120
  II.Credite bugetare41.075
  6501ÎNVĂȚĂMÂNT
  I.Credite de angajament-1.394.867
  II.Credite bugetare-1.554.534
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-1.348.297
  II.Credite bugetare-1.551.968
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament-3.754
  II.Credite bugetare-3.754
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-2.843
  II.Credite bugetare-2.843
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament457.062
  II.Credite bugetare453.391
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament-119
  II.Credite bugetare-119
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-1.800.000
  II.Credite bugetare-2.000.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament1.357
  II.Credite bugetare1.357
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-46.570
  II.Credite bugetare-2.566
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-46.570
  II.Credite bugetare-2.566
  6601SĂNĂTATE
  I.Credite de angajament-810.819
  II.Credite bugetare-15.574
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-299.966
  II.Credite bugetare-15.470
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament-28.094
  II.Credite bugetare-28.094
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament109.123
  II.Credite bugetare108.157
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament62.455
  II.Credite bugetare102.823
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament-27.842
  II.Credite bugetare-27.842
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-265.608
  II.Credite bugetare-73.514
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I.Credite de angajament-150.000
  II.Credite bugetare-97.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-510.853
  II.Credite bugetare-104
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-510.853
  II.Credite bugetare-104
  6701CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
  I.Credite de angajament123.389
  II.Credite bugetare24.389
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament124.489
  II.Credite bugetare25.489
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament-2.020
  II.Credite bugetare-2.020
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-1.700
  II.Credite bugetare-1.700
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament1.239
  II.Credite bugetare-1.761
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament99.550
  II.Credite bugetare3.550
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament37.420
  II.Credite bugetare37.420
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I.Credite de angajament-10.000
  II.Credite bugetare-10.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-1.100
  II.Credite bugetare-1.100
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-1.100
  II.Credite bugetare-1.100
  6801ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament2.226.956
  II.Credite bugetare2.226.206
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament2.230.255
  II.Credite bugetare2.230.255
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament10.699
  II.Credite bugetare10.699
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament70
  II.Credite bugetare70
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament387
  II.Credite bugetare387
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament-597
  II.Credite bugetare-597
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament2.219.696
  II.Credite bugetare2.219.696
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-3.299
  II.Credite bugetare-4.049
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-3.299
  II.Credite bugetare-4.049
  7001LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
  I.Credite de angajament-1.780.634
  II.Credite bugetare1.790.450
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-1.539.063
  II.Credite bugetare1.794.167
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  II.Credite bugetare1.800.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-1.539.063
  II.Credite bugetare-5.833
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-241.571
  II.Credite bugetare-3.717
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-241.571
  II.Credite bugetare-3.717
  7401PROTECȚIA MEDIULUI
  I.Credite de angajament-31.402
  II.Credite bugetare-116.815
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-31.402
  II.Credite bugetare-116.815
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament-234
  II.Credite bugetare-824
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament234
  II.Credite bugetare234
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I.Credite de angajament-2.072
  II.Credite bugetare-2.072
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-32.330
  II.Credite bugetare-117.153
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament3.000
  II.Credite bugetare3.000
  8001ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I.Credite de angajament244.100
  II.Credite bugetare197.505
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament244.100
  II.Credite bugetare197.505
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament-1.000
  II.Credite bugetare-1.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-500
  II.Credite bugetare-500
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I.Credite de angajament-3.800
  II.Credite bugetare-109.706
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament-600
  II.Credite bugetare298.711
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament250.000
  II.Credite bugetare10.000
  8101COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE
  I.Credite de angajament-62
  II.Credite bugetare-62
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-62