HOTĂRÂRE nr. 325 din 20 aprilie 2000pentru aprobarea regulilor privind transparenta şi publicitatea achiziţiilor publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 26 aprilie 2000    În temeiul art. 107 din Constituţia României, precum şi al art. 2 lit. c), al art. 77 şi 78 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligaţia de a publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, în termen de cel mult 12 zile de la data înregistrării acestora, anunţurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 şi 76 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, denumita în continuare ordonanţa. (2) În cazul prevăzut la art. 31 alin. (4) din ordonanţa Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligaţia de a publică anunţul de participare, în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării acestuia.  +  Articolul 2 (1) Transmiterea spre publicare a anunţurilor prevăzute la art. 1 trebuie să fie facuta de autoritatea contractantă, printr-o solicitare adresată în scris Regiei Autonome "Monitorul Oficial"; solicitarea trebuie să fie semnată de persoane autorizate de autoritatea contractantă şi trebuie să indice şi temeiul legal de publicare. (2) Eventualele modificări ale anunţurilor, transmise ulterior solicitării de publicare, determina prelungirea în mod corespunzător a termenelor de publicare prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligaţia de a distribui Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data publicării anunţurilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 şi 76 din ordonanţa.  +  Articolul 4Anunţurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 şi 76 din ordonanţa trebuie să conţină cel puţin informaţiile specificate în anexele nr. 1-7, dar nu mai mult de 650 de cuvinte.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 iulie 2000.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor,Valentina Siclovan,secretar de stat  +  Anexa 1 MODELEpentru anunţuri de intenţieA. Achiziţia publică de produse1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante şi, dacă este cazul, cele ale serviciului/compartimentului de la care se pot obţine informaţii suplimentare2. Natura şi cantitatea produselor care se intenţionează să fie achiziţionate; codul CPSA3. Datele aproximative stabilite în vederea iniţierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de produse (dacă sunt cunoscute)4. Alte informaţii5. Data transmiterii anunţului de intenţie către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".B. Achiziţia publică de lucrări1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Amplasamentul lucrării b) Natura şi cerinţele de execuţie şi, în cazul în care lucrarea este împărţită în mai multe obiecte distincte, caracteristicile esenţiale ale acestor obiecte c) Estimarea gamei costurilor aferente execuţiei (dacă este posibil)3. a) Datele aproximative stabilite în vederea iniţierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de lucrări (dacă sunt cunoscute) b) Data aproximativă stabilită pentru începerea lucrării (dacă este cunoscută) c) Calendarul aproximativ pentru execuţia lucrării (dacă este cunoscut)4. Condiţiile de finanţare a lucrării şi de revizuire a preţurilor şi/sau referiri la prevederile care le reglementează (dacă sunt cunoscute)5. Alte informaţii6. Data transmiterii anunţului de intenţie către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".C. Achiziţia publică de servicii1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante şi, dacă este cazul, cele ale serviciului/compartimentului de la care se pot obţine informaţii suplimentare2. Volumul total pentru fiecare categorie de servicii care se intenţionează să fie achiziţionate; codul CPSA3. Datele aproximative stabilite în vederea iniţierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de servicii (dacă sunt cunoscute)4. Alte informaţii5. Data transmiterii anunţului de intenţie către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".  +  Anexa 2 MODELEpentru anunţuri de participare la licitaţia deschisăA. Achiziţia publică de produse1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte3. a) Locul de livrare a produselor b) Natura şi cantitatea produselor care vor fi achiziţionate; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse solicitate4. Data limita de livrare a produselor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi modalitatea de obţinere a exemplarului respectiv b) Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar (unde este cazul) c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor b) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)15. Alte informaţii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ17. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".B. Achiziţia publică de lucrări1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări b) Tipul contractului de lucrări pentru care sunt solicitate oferte3. a) Amplasamentul lucrării b) Natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile generale ale lucrării c) Dacă lucrarea sau contractul de lucrări este împărţit în mai multe obiecte distincte, indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea d) Informaţii referitoare la scopul lucrării sau al contractului de lucrări, atunci când acesta necesita şi întocmirea proiectelor aferente4. Termenul limita de execuţie a lucrării5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi modalitatea de obţinere a exemplarului respectiv b) Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar (unde este cazul) c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor b) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de lucrări (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)15. Alte informaţii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ17. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".C. Achiziţia publică de servicii1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte3. a) Locul de prestare a serviciilor b) Categoria serviciilor care vor fi achiziţionate şi descrierea acestora; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga gama de servicii solicitate4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi modalitatea de obţinere a exemplarului respectiv b) Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar (unde este cazul) c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor b) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul12. a) Menţionarea dacă, în conformitate cu anumite prevederi legale, reglementări sau dispoziţii administrative, prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii profesionale b) Menţionarea prevederilor legale, a reglementărilor sau dispoziţiilor administrative vizate c) Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate sa menţioneze numele şi calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului13. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)16. Alte informaţii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)17. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ18. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".  +  Anexa 3 MODELEpentru anunţuri de participare la licitaţia restrânsăA. Achiziţia publică de produse1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertei (unde este cazul)3. a) Locul de livrare a produselor b) Natura şi cantitatea produselor care vor fi achiziţionate; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse solicitate4. Data limita de livrare a produselor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Criteriul pentru atribuirea contractului de furnizare14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)15. Alte informaţii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ17. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".B. Achiziţia publică de lucrări1. Denumirea, codul fiscal, adresa, număr de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări b) Tipul contractului de lucrări pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertei (unde este cazul)3. a) Amplasamentul lucrării b) Natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile generale ale lucrării c) Dacă lucrarea sau contractul de lucrări este împărţit în mai multe obiecte distincte, posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea d) Informaţii referitoare la scopul lucrării sau al contractului de lucrări, atunci când acesta necesita şi întocmirea proiectelor aferente4. Termenul limita de execuţie a lucrării5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de lucrări (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Criteriul pentru atribuirea contractului de lucrări14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)15. Alte informaţii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ17. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".C. Achiziţia publică de servicii1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertei (unde este cazul)3. a) Locul de prestare a serviciilor b) Categoria serviciilor care vor fi achiziţionate şi descrierea acestora; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga gama de servicii solicitate4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul12. a) Menţionarea dacă, în conformitate cu anumite prevederi legale, reglementări sau dispoziţii administrative, prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii profesionale b) Menţionarea prevederilor legale, a reglementărilor sau dispoziţiilor administrative vizate c) Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate sa menţioneze numele şi calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului13. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă14. Criteriul pentru atribuirea contractului de servicii15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)16. Alte informaţii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)17. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ18. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".  +  Anexa 4 MODELEpentru anunţuri de participare la negocierea competitivăA. Achiziţia publică de produse1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare; justificare b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)3. a) Locul de livrare a produselor b) Natura şi cantitatea produselor care vor fi achiziţionate; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse solicitate4. Data limita de livrare a produselor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)14. Alte informaţii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)15. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ16. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".B. Achiziţia publică de lucrări1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări; justificare b) Tipul contractului de lucrări pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)3. a) Amplasamentul lucrării b) Natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile generale ale lucrării c) Dacă lucrarea sau contractul de lucrări este împărţit în mai multe obiecte distincte, posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea d) Informaţii referitoare la scopul lucrării sau al contractului de lucrări, atunci când acesta necesita şi întocmirea proiectelor aferente4. Termenul limita de execuţie a lucrării5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de lucrări (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)14. Alte informaţii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)15. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ16. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".C. Achiziţia publică de servicii1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii; justificare b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)3. a) Locul de prestare a serviciilor b) Categoria serviciilor care vor fi achiziţionate şi descrierea acestora; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga gama de servicii solicitate4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul12. a) Menţionarea dacă, în conformitate cu anumite prevederi legale, reglementări sau dispoziţii administrative, prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii profesionale b) Menţionarea prevederilor legale, a reglementărilor sau dispoziţiilor administrative vizate c) Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate sa menţioneze numele şi calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului13. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)15. Alte informaţii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ17. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".  +  Anexa 5 MODELEpentru anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţie publicăA. Achiziţia publică de produse1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autorităţii contractante2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare3. Data semnării contractului de furnizare4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare5. Numărul ofertelor primite6. Denumirea (numele) şi adresa ofertantului câştigător7. Natura şi cantitatea produselor care vor fi livrate de fiecare ofertant câştigător; codul CPSA8. Preţul sau gama preţurilor plătite9. Valoarea şi partea din contractul de furnizare care urmează să fie subcontractata (unde este cazul)10. Alte informaţii11. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de participare12. Data transmiterii anunţului de atribuire către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".B. Achiziţia publică de lucrări1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autorităţii contractante2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări3. Data semnării contractului de lucrări4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări5. Numărul ofertelor primite6. Denumirea (numele) şi adresa ofertantului câştigător7. Categoria lucrărilor executate sau caracteristicile generale ale construcţiei realizate8. Preţul sau gama preţurilor plătite9. Valoarea şi partea din contractul de lucrări care urmează să fie subcontractata (unde este cazul)10. Alte informaţii11. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de participare12. Data transmiterii anunţului de atribuire către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".C. Achiziţia publică de servicii1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autorităţii contractante2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii3. Data semnării contractului de servicii4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii5. Numărul ofertelor primite6. Denumirea (numele) şi adresa ofertantului câştigător7. Categoria serviciilor care vor fi prestate de fiecare ofertant câştigător şi descrierea acestora; codul CPSA8. Preţul sau gama preţurilor plătite9. Valoarea şi partea din contractul de servicii care urmează să fie subcontractata (unde este cazul)10. Alte informaţii11. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de participare12. Data transmiterii anunţului de atribuire către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".  +  Anexa 6 MODELEde anunţuri pentru concursul de soluţiiA. Anunţul de participare1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. Descrierea temei proiectului3. Tipul concursului: deschis sau cu participare restrânsă4. În cazul unui concurs deschis: a) data limita pentru depunerea soluţiei; b) adresa la care soluţiile trebuie transmise5. În cazul unui concurs cu participare restrânsă: a) numărul de participanţi care vor fi selecţionaţi să depună soluţie sau limitele între care se încadrează acest număr; b) criterii de selecţie a participanţilor; c) data limita pentru depunerea cererii de participare; d) data limita pentru transmiterea invitaţiilor de participare6. Menţiunea dacă participarea este rezervată persoanelor cu pregătire într-un anumit domeniu profesional (unde este cazul)7. Criteriile care vor fi aplicate pentru evaluarea solutiilor8. Numele membrilor juriului (unde este cazul)9. Menţiunea dacă decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractantă10. Numărul şi valoarea premiilor (unde este cazul)11. Indicarea sumelor care vor fi plătite tuturor participanţilor (unde este cazul)12. Menţiunea dacă participanţii declaraţi castigatori vor fi invitaţi sa participe la procedura de negociere fără anunţ de participare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (unde este cazul)13. Alte informaţii14. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".B. Anunţul privind rezultatul concursului1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. Descrierea temei proiectului3. Numărul total al concurenţilor4. Numărul concurenţilor străini5. Câştigătorul (castigatorii) concursului6. Premiul (premiile) acordat (acordate), după caz7. Alte informaţii8. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de participare la concurs9. Data transmiterii anunţului privind rezultatul concursului către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".  +  Anexa 7 MODELEpentru anunţuri de închidere a procedurii aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publicăA. Achiziţia publică de produse1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autorităţii contractante2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare3. Natura şi cantitatea produselor pentru achiziţionarea cărora s-a aplicat procedura; codul CPSA4. Data închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare5. Justificarea închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare6. Alte informaţii7. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de participare8. Data transmiterii anunţului de închidere către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".B. Achiziţia publică de lucrări1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autorităţii contractante2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare3. Categoria lucrărilor executate sau caracteristicile generale ale construcţiei pentru achiziţionarea cărora s-a aplicat procedura4. Data închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de lucrări5. Justificarea închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de lucrări6. Alte informaţii7. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de participare8. Data transmiterii anunţului de închidere către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".C. Achiziţia publică de servicii1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autorităţii contractante2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare3. Categoria serviciilor pentru achiziţionarea cărora s-a aplicat procedura; codul CPSA4. Data închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare5. Justificarea închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare6. Alte informaţii7. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de participare8. Data transmiterii anunţului de închidere către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".--------