ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 aprilie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 27 aprilie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 80 va avea următorul cuprins:"Art. 80. - (1) Valoarea unui punct de pensie se calculează pe baza unui coeficient care nu poate depăşi 45% din ultimul salariu mediu brut pe economie, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, la data intrării în vigoare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat. (2) Valoarea coeficientului prevăzut la alin. (1) se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat."2. Articolul 81 va avea următorul cuprins:"Art. 81. - Valoarea unui punct de pensie se calculează de către C.N.P.A.S., conform prevederilor art. 80, la data intrării în vigoare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, şi se actualizează în funcţie de posibilităţile financiare, în cursul execuţiei bugetare, ori de câte ori rata inflaţiei a crescut cu mai mult de 10% faţă de ultima luna în care s-a efectuat calculul sau actualizarea valorii punctului."3. Se elimina titlul secţiunii a 7-a.4. Secţiunea a 8-a "Stabilirea şi plata pensiilor" devine secţiunea a 7-a.5. Alineatul (2) al articolului 108 va avea următorul cuprins:"(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă determinata de boala profesională, accident de muncă sau cazuri asimilate acestuia, tuberculoza, SIDA, cancer de orice tip, precum şi de boala infectocontagioasa din grupa A şi urgente medico-chirurgicale stabilite în condiţiile prevăzute la art. 98 alin. (4) este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 99."6. La alineatul (1) al articolului 177, litera c) va avea următorul cuprins:"c) salariile, precum şi veniturile sub forma altor drepturi salariale pentru personalul angajat al C.N.P.A.S., al unităţilor din subordinea acesteia şi al caselor teritoriale de pensii se stabilesc pe baza reglementărilor în vigoare aprobate pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sau, după caz, pentru unităţile din subordinea sau din administrarea acestuia."  +  Articolul 2 (1) Până la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale persoanele care se regăsesc în una sau mai multe situaţii prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c) şi d), precum şi cele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. VI din această lege şi care realizează pentru munca astfel prestată un venit lunar de cel puţin o pătrime din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sunt obligate sa plătească contribuţia la asigurările sociale de stat şi cea pentru pensia suplimentară. (2) Baza lunară de calcul a contribuţiilor individuale o constituie venitul brut lunar realizat, care nu poate fi mai mic de o pătrime din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. (3) Cotele de contribuţie de asigurări sociale, precum şi cota de contribuţie pentru pensia suplimentară sunt cele prevăzute de legislaţia de asigurări sociale de stat în vigoare şi sunt suportate integral de persoanele prevăzute la alin. (1). (4) Contribuţiile de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c), d) şi pct. VI din Legea nr. 19/2000 se depun lunar în contul direcţiei generale de muncă şi protecţie socială, respectiv al casei teritoriale de pensii în a carei raza îşi au domiciliul, până la sfârşitul lunii pentru luna în curs. Majorările de întârziere pentru nedepunerea la termen a contribuţiilor datorate sunt cele prevăzute de legislaţia de asigurări sociale în vigoare. (5) Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c), d) şi pct. VI din Legea nr. 19/2000, care au împlinit vârsta de 18 ani, sunt obligate să depună, în termen de 30 de zile de la încadrarea în situaţiile respective, declaraţia de asigurare la direcţia generală de muncă şi protecţie socială, respectiv la casa teritorială de pensii în raza căreia îşi au domiciliul. (6) Modelul declaraţiei prevăzute la alin. (5) se stabileşte de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau, după caz, de C.N.P.A.S. (7) Nedepunerea la termen a declaraţiei de asigurare potrivit alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei. Sumele încasate cu titlu de amenzi contravenţionale constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat. (8) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de organele de control ale direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială, respectiv ale caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. (9) Perioadele pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale pe bază de declaraţie de asigurare, potrivit alin. (1)-(4), constituie vechime în munca pentru stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale. (10) Carnetele de muncă ale persoanelor prevăzute la alin. (1) se păstrează şi se completează de serviciile specializate ale direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială, respectiv ale caselor teritoriale de pensii.  +  Articolul 3 (1) În cazul în care venitul la care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale a fost majorat în intervalul de 6 luni anterioare datei la care a intervenit riscul asigurat, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, calculul indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, al indemnizaţiilor pentru maternitate sau al celor pentru creşterea copilului se efectuează pe baza venitului la care s-a plătit sau se datorează contribuţia, din luna anterioară majorării. (2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate persoanele asigurate la care salarizarea se stabileşte prin lege, prin hotărâre a Guvernului sau prin contract colectiv de muncă, pentru care calculul indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor H.C.M. nr. 880/1965 privind acordarea de ajutoare materiale în cadrul asigurărilor sociale de stat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 120/1997 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:----------------Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes--------------