ORDIN nr. 1.764 din 15 mai 2019privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 10 iunie 2019  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) În cazul în care, printr-o singură cerere, sunt solicitate înscrieri succesive, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul cel mai lung dintre termenele stabilite pentru serviciile solicitate. Dacă înscrierile succesive presupun și intabularea dreptului de ipotecă convențională sau a dreptului de ipotecă legală constituit în aplicarea Programului „Prima casă“, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul aferent încheierii de intabulare a dreptului de ipotecă.  +  Articolul 2Termenele se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare neintrând în calculul acestora.  +  Articolul 3Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), directorul oficiului teritorial poate stabili, prin decizie, termene mai scurte decât cele prevăzute în anexă, cu consultarea prealabilă a președintelui Camerei Notarilor Publici în a cărei rază de activitate este situat oficiul teritorial.  +  Articolul 4(1) Cererile care fac obiectul înregistrării în registrul general de intrare pot fi soluționate în regim de urgență, la solicitarea persoanei interesate și cu achitarea unui tarif suplimentar. (2) Solicitarea soluționării unei cereri în regim de urgență se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât și ulterior, în baza dovezii achitării diferenței de tarif. (3) Termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgență sunt cele prevăzute în anexă și se calculează de la data achitării tarifului de urgență, situație în care ziua înregistrării intră în calculul termenului. Dovada achitării tarifului de urgență se înregistrează în Registrul general de intrare la cererea inițială și se atașează la dosar de îndată. În cazul serviciilor de publicitate imobiliară solicitate prin intermediul notarilor publici, în ceea ce privește dovada achitării tarifului, rămân aplicabile prevederile metodologiei de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară de către notarii publici.  +  Articolul 5(1) Termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix, iar eliberarea acestora în regim normal se face la împlinirea termenului. (1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), termenul de eliberare este unul maximal dacă furnizarea serviciilor în regim normal a fost soluționată cu respingere. În această situație eliberarea documentelor și datelor se poate face oricând în acest termen. (la 19-12-2019, Articolul 5 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.407 din 6 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 19 decembrie 2019 ) (1^2) În cazul redepunerii, termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim normal este de 2/3 din termenul prevăzut în anexa la prezentul ordin. (la 19-12-2019, Articolul 5 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.407 din 6 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 19 decembrie 2019 ) (2) Termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgență este un termen maximal, iar eliberarea acestora în regim de urgență se poate face oricând în acest termen.  +  Articolul 6Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea în condițiile legii.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 24 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu
  București, 15 mai 2019.Nr. 1.764.  +  ANEXĂ
  LISTA
  privind termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor
  de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
   + 
  Grupe de serviciiCodul serviciuluiDenumirea serviciuluiTermen^1) (zile lucrătoare)Termen în regim de urgență (zile lucrătoare)Referințe
  Capitolul 1. Avize, recepții și furnizare de date
  Avize și recepții tehnice1.1.1.Aviz începere lucrări72
  1.1.2.Recepția tehnică pentru lucrări de măsurători terestre 155
  1.1.3.Recepția tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie și a documentelor cartografice de uz public2010
  Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie 1.2.1.Hărți și planuri (raster) 31
  1.2.2.Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm 31
  1.2.3.Ortofotoplan 20 cm <1 px <50 cm 31
  1.2.4.Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm 31
  1.2.5.Coordonate altimetrice, planimetrice și 3D 31
  1.2.6.Înregistrări GNSS de la o stație permanentă 1-
  Capitolul 2. Servicii de cadastru și publicitate imobiliară
  Prima înregistrare 2.1.1.Recepție cadastrală și înființare carte funciară 186
  2.1.2.Recepție cu alocare număr cadastral 114
  2.1.3.Înființare carte funciară114
  Dezlipire/Alipire 2.2.1.Recepție dezlipire/alipire 73
  2.2.2.Înscriere dezlipire/alipire73
  Intabulare 2.3.1.Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice72
  2.3.2.Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice72
  2.3.3.Înscriere ipotecă/privilegiu 21
  Notare/Radiere2.4.1.Notare/Radiere în/din cartea funciară42
  Rectificare2.5.1.Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului)1-
  2.5.2.Reconstituire carte funciară 31
  Actualizare 2.6.1.Înscriere construcție155
  2.6.2.Extindere/Radiere construcții 155
  2.6.3.Actualizare informații tehnice155
  2.6.4.Anulare operațiuni cadastrale103
  Informare 2.7.1.Consultare documente din arhivă1-
  2.7.2.Extras de carte funciară pentru informare on-line--Nota ^2)
  Extras de carte funciară pentru informare la registratura BCPI21
  2.7.3.Extras de carte funciară pentru autentificare on-line--Nota ^2)
  Extras de carte funciară pentru autentificare la registratura BCPI21
  2.7.4.Certificat de sarcini42
  2.7.5.Copii certificate ale documentelor din arhivă21
  2.7.6.Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului103
  2.7.7.Extras din planul cadastral on-line--Nota ^2)
  Extras din planul cadastral la registratura BCPI31
  2.7.8.Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (județ, localitate, stradă, număr)103
  2.7.9.Referat consultare registru proprietari la nivel național186
  Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament
  TopRo5 1:5000 ROMPOS3.1.1.Servicii de vizualizare (WMS)52
  3.1.2.Servicii poziționare GNSS în timp real1-
  Conținutul cărții funciare 3.1.3.Copie de carte funciară on-line--Nota ^2)
  3.1.4.--Nota ^2)
  3.1.5.Extras de carte funciară pentru informare on-line--Nota ^2)
  3.1.6.--Nota ^2)
  Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru
  Autorizare4.1.1.Autorizarea persoanelor fizice20-Nota ^3)
  4.1.2.Autorizarea persoanelor juridice20-
  4.1.3.Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare20-
  (la 19-12-2019, Tabelul din Anexă a fost modificat de Punctele 2 și 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.407 din 6 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 19 decembrie 2019 )
  ^1) În situația prestării unor servicii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.^2) Serviciile care sunt înregistrate on-line se furnizează de îndată dacă informația este disponibilă în mediul electronic.^3) Termenul de eliberare a certificatului de autorizare pentru persoanele fizice/juridice declarate admise se calculează de la data examenului de autorizare, nu de la data înregistrării cererii și este un termen maximal. (la 19-12-2019, Nota nr. 3 din Anexă a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.407 din 6 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 19 decembrie 2019 )
  -----