ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 20 aprilie 2000privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 25 aprilie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Veniturile încasate de ministerele de resort şi de Fondul Proprietăţii de Stat din vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale şi din dividende, precum şi cele încasate de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare din valorificarea activelor bancare neperformante, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestor instituţii şi efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se utilizează pentru răscumpărarea titlurilor de stat în vederea diminuării datoriei publice interne. (2) În acest scop sumele prevăzute la alin. (1) se vărsa la trezoreria statului, într-un cont special deschis cu aceasta destinaţie pe seama Ministerului Finanţelor. (3) Sumele încasate de Ministerul Finanţelor începând cu data de 1 ianuarie 2000, reprezentând veniturile prevăzute la alin. (1), care nu au fost utilizate, sunt destinate răscumpărării titlurilor de stat în vederea diminuării datoriei publice interne.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga alin. (4) al art. 9*) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale şi alin. (3) al art. 5^2**) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor.---------- Notă *) Alin. (4) al art. 9 a fost modificat prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999. Notă **) Art. 5^2 a fost modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 193/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 10 decembrie 1999.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor,Valentina Siclovan,secretar de statPreşedintele AgenţieiRomâne de Dezvoltare,Sorin FodoreanuAgenţia de Valorificarea Activelor BancareDan Pazara,secretar de stat-----