HOTĂRÂRE nr. 107 din 27 februarie 2019privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate" pentru anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 1 martie 2019  Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2018-2020, capitolul „Politici agricole și de dezvoltare rurală“ - Programe multianuale de susținere pentru produse deficitare, și anume acordarea de sprijin pentru cultura de tomate în spații protejate, șiavând în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în anul 2019.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) întreprindere - entitatea definită la pct. 4 din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol;c) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;e) spații protejate - sere/solare, spații închise în care factorii de vegetație sunt dirijați pe întreg ciclul de cultură;f) Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.  +  Capitolul II Beneficiarii, condițiile de eligibilitate și valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susținerea produsului tomate în spații protejate  +  Articolul 4(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea produsului tomate în spații protejate.(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. b) și c), care exploatează culturi de tomate în spații protejate, respectiv:a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la data plății ajutorului de minimis;b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;c) producătorilor agricoli persoane juridice.(3) O suprafață de teren cultivată cu tomate în spații protejate poate face obiectul schemei de ajutor de minimis o singură dată pe an.  +  Articolul 5(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, anul 2019, beneficiar numărul ……………............., Direcția pentru Agricultură a Județului ………................/Municipiului București“;b) să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp;c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere;d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative privind comercializarea producției.(2) Valorificarea producției prevăzute la alin. (1) lit. b) se face în perioadele ianuarie-mai inclusiv și/sau noiembrie-20 decembrie inclusiv.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), valorificarea producției prevăzute la alin. (1) lit. b) se poate face și în perioada 1-15 iunie inclusiv. (la 15-05-2019, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 287 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 15 mai 2019 )  +  Articolul 6(1) Producătorii agricoli înscriși în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, care comercializează tomatele în spații de vânzare, precum piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante, poartă elemente de identificare.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, asigură și pun la dispoziția producătorilor agricoli prevăzuți la alin. (1) elementele de identificare necesare.(3) Cheltuielile aferente emiterii și distribuirii elementelor de identificare se asigură din resursele financiare cuprinse în bugetele aprobate direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.  +  Articolul 7(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 13.991,4 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, la cursul de schimb de 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2018, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5.(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(4) În cazul nerespectării prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, pe durata Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, în anul 2019, după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 11 alin. (2).  +  Articolul 9(1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de maximum 292.925.517,8 lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de maximum 62.808,3 mii euro, și se asigură din bugetul pe anul 2019 repartizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituții publice», direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 40 «Subvenții», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli». (la 10-12-2019, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 840 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 10 decembrie 2019 ) (2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale dispune măsurile necesare în vederea implementării ajutorului de minimis cu încadrare în prevederile bugetare aprobate pe anul 2019 în bugetul ministerului.(3) Până la publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2019, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata sumelor aferente implementării ajutorului de minimis se realizează în condițiile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Modul de acordare și modalitățile de verificare și control al ajutorului de minimis pentru susținerea produsului tomate în spații protejate  +  Articolul 10(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) depun o cerere de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;b) copie a atestatului de producător;c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;e) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;f) declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune până cel târziu la data de 20 martie inclusiv, pentru producția valorificată în perioada ianuarie-mai, respectiv 15 septembrie inclusiv, pentru tomatele valorificate în perioada noiembrie - 20 decembrie.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) sunt prezentate în original și în copie, în vederea certificării de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul“.(4) În situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, unde se găsește suprafața deținută.(5) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.(6) Direcția pentru agricultură județeană sau a municipiului București, după caz, pe a cărei rază teritorială se află exploatația verifică sumele primite anterior de beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum și a modalităților de verificare și control, cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“, pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“, cu modificările ulterioare, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului prevăzut de prezenta hotărâre și a celor declarate de solicitant în cerere, în vederea calculării sumelor rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.(7) Gestionarea registrului unic prevăzut la alin. (5) se asigură de către un funcționar din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, numit prin decizie a directorului executiv.(8) În situația în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe, reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafața cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.  +  Articolul 11(1) Reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, având în vedere cererea de înscriere în program și declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. f) și în baza comunicării solicitanților, verifică înființarea culturii și începutul rodirii, potrivit fișelor prevăzute în anexa nr. 4, și sunt direct răspunzători de veridicitatea verificărilor. (2) Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art. 7 alin. (2), solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate și verificați potrivit prevederilor alin. (1) au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București documente justificative care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, până la data de 27 decembrie 2019 inclusiv.(3) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) sunt bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.  +  Articolul 12(1) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București verifică documentele justificative prevăzute la art. 11 alin. (3) și completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate.(2) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 7 alin. (3).(3) Suma reprezentând ajutor de minimis prevăzută la alin. (2) are în vedere sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul actelor normative prevăzute la art. 10 alin. (6).(4) Solicitanții ale căror sume aprobate potrivit prevederilor alin. (2) nu reprezintă echivalentul în lei al sumei de 3.000 euro nu sunt eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis, conform prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 13Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc lunar Situația centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până în ultima zi lucrătoare a lunii.  +  Articolul 14După primirea situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 13, Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 15(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare, și încarcă informațiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.  +  Articolul 16(1) Registrul unic prevăzut la art. 10 alin. (5), precum și documentația depusă pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de minimis.(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.(3) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 17Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis acordată pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.  +  Articolul 18(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de minimis potrivit prevederilor legale în vigoare.(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.  +  Articolul 19Se interzice acordarea de ajutor de minimis în temeiul prezentei hotărâri solicitanților a căror suprafață de culturi de tomate în spații protejate este obținută prin divizarea unei suprafețe cu spatii protejate existentă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  București, 27 februarie 2019.Nr. 107.  +  Anexa nr. 1
  (Model)
  Nr. ......... data .................
  Cerere de înscriere în program
  CătreDirecția pentru Agricultură a Județului ................./a Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata:– a) persoana juridică/PFA/II/IF .............., cu sediul în localitatea ................, județul .........., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ......., CUI ......., cod CAEN .........., cont bancar deschis la ..............., reprezentată de ...................., CNP ...........;– b) persoana fizică ................., domiciliată în localitatea ............, județul ............, str. .............. nr. ....., deținătoare a BI/CI seria ....... nr. ........., eliberat/eliberată la data .............. de ............., CNP ............, cont bancar ............... deschis la ............,solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, potrivit art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 107/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“, pentru anul 2019, și depun următoarele documente:......................................................................................................................................................NOTĂ:Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru 2019 la Direcția pentru Agricultură a Județului ............................/a Municipiului București pentru înscrierea în program cu suprafața ............... mp.Declar că în perioada anilor 2017-2019 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul:................................................................................................. Suma ...................NOTĂ:Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez la cererea motivată a direcțiilor pentru agricultură județene sau a altor instituții abilitate suma care a fost virată de acestea sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.Mă oblig să mențin suprafața de spații protejate care a beneficiat de prevederile Hotărârii Guvernului nr. ......... pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“, pentru anul 2019.Mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcției pentru Agricultură a Județului ............/a Municipiului București cantitatea totală de tomate obținută pe suprafața de 1.000 m^2.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.
  Solicitant,
  ..........................................
  Verificat reprezentant DAJ
  ..........................................
  Aprobat director executiv DAJ
  ..........................................
   +  Anexa nr. 2
  (Model)
  Nr. ......... data .................
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul/Subsemnata:– a) persoana juridică/PFA/II/IF .............., cu sediul în localitatea ................, județul .........., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ......., CUI ......., cod CAEN .........., cont bancar deschis la ..............., reprezentată de ...................., CNP ...........;– b) persoana fizică ................., domiciliată în localitatea ............, județul ............, str. .............. nr. ....., deținătoare a BI/CI seria ....... nr. ........., eliberat/eliberată la data .............. de ............., CNP ............, cont bancar ............... deschis la ............,declar că am luat cunoștință de Programul de susținere a produsului tomate în spații protejate și mă oblig să informez/comunic/anunț DAJ înființarea culturii și începutul rodirii în vederea efectuării verificărilor.Declar că suprafața cultivată cu tomate în spații protejate, pentru care solicit sprijin financiar, nu este obținută prin divizarea unei exploatații existente la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. ............, indiferent de modalitatea de transfer a suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare.Declar că înființez cultura de tomate în spații protejate în suprafață de ............ mp, pe raza localității ........................., județul ............, și marchez suprafața, la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, 2019, beneficiar numărul ................................., Direcția pentru Agricultură a Județului ................/Municipiului București“.Am fost informat de reprezentanții DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența suprafeței, înființarea culturii și începutul rodirii.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.Data .......................Semnătura solicitant ........................
   +  Anexa nr. 3
  (Model)
  REGISTRUL UNIC
  pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului ................/a Municipiului București
  Nr. crt.Producător agricol(numele și prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea)Cererea de înscriere în program(Nr./data)Suprafața pentru care se solicită sprijinulCantitatea comercializată(kg)Suma totală aprobată(lei)
  Total(mp)din care:
  sere(mp)solare(mp)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
  1.1/data
  2.2/data
  3.
  4.
  ...
  NOTĂ:Coloanele 6 și 7 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.
  Întocmit
  ..........................................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 4
  (Model)
  A. Fișa de identificare a culturiiNumele și prenumele .................., funcția .........., Legitimația nr. ........., în calitate de reprezentant DAJ ..............,am constatat următoarele:Date solicitant: ..................................Spațiul protejat seră |_| solar |_|Suprafața existentă cu cultura de tomate 1.000 mp ........... Da |_| Nu |_|În cazul în care se depun cereri de înscriere în program în mai multe județe:Suprafața ........., județul ........................................... până la incidența suprafeței totale de 1.000 mp.Vecinătăți .....................................................Schița culturii cu căile de acces |.................|Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, 2019, beneficiar numărul .........., Direcția pentru Agricultură a Județului ................/Municipiului București“.Da |_| Nu |_|Alte mențiuni: ...................................................NOTĂ:Această fișă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata înființarea culturii de tomate în spații protejate.Am constatat.Reprezentant DAJ,............................Sunt de acord cu constatarea.Solicitant,..............................
  (Model)
  B. Fișa de verificare a începutului rodiriiNumele și prenumele .................., funcția .........., Legitimația nr. ........., în calitate de reprezentant DAJ ..............,am constatat următoarele:Date solicitant: ...................................Spațiul protejat ................... sera |_| ......... solar |_| ..........Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, 2019, beneficiar numărul .........., Direcția pentru Agricultură a Județului ................./Municipiului București“.Da |_| Nu |_|Suprafața existentă cu cultura de tomate de 1.000 mp, aflată în faza de început de rodireDa |_| Nu |_|Jurnal de recoltăriDa |_| Nu |_|Alte mențiuni: ...............................................NOTĂ:Această fișă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata începutul rodirii culturii de tomate în spații protejate, pentru fiecare ciclu, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. ........... pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“, pentru anul 2019.Am constatat.Reprezentant DAJ,...............................Sunt de acord cu constatarea.Solicitant,................................
   +  Anexa nr. 5
  (Model)
  Situația centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului ................/a Municipiului București
  Nr. crt.Numărul beneficiarilorSuprafața pentru care se acordă sprijinCantitatea comercializată(kg)Cuantum pe beneficiar(lei)Suma aprobată
  Total(mp)din care:Total(lei)din care:
  sere(mp)solare(mp)sere(lei)solare(lei)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

  Director executiv,
  .....................................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Întocmit
  ..................................................................
  (numele, prenumele, funcția și semnătura)
   +  Anexa nr. 6
  (Model)
  Situație centralizatoare
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleSe aprobă.Ordonator principal de credite,...............................................
  Nr. crt.JudețulSuma totală aprobată (lei)
  (0)(1)(2)
  1.
  2.
  3.
  TOTAL:

  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  ....................................
  (semnătura și ștampila)