ORDIN nr. 1 din 6 ianuarie 2000pentru aprobarea vânzării și încheierii contractelor de leasing cu clauza irevocabilă de vânzare de active disponibile din patrimoniul Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor „România Film”
EMITENT
 • OFICIUL NAȚIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 20 ianuarie 2000  Președintele Oficiului Național al Cinematografiei,având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, în temeiul prevederilor art. 7 lit. n) și ale art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 311/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă declanșarea procedurilor de negociere directa în vederea:a) vânzării activelor utilizate în baza unor contracte de închiriere, a unor contracte de locatie de gestiune sau a unor contracte de asociere în participațiune;b) transformarii în contracte de leasing cu clauza irevocabilă de vânzare a contractelor de închiriere, a contractelor de locatie de gestiune, respectiv a contractelor de asociere în participațiune.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică:a) întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 133/1999;b) locatarilor și asociaților care au în derulare contracte de locatie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participațiune, în situația în care aceștia au efectuat investiții în activele pe care le utilizează, reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active.  +  Articolul 3În acest sens Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "România Film", în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, va aduce la cunoștința titularilor contractelor prevăzute la art. 1 data până la care își vor putea exprima în scris opțiunea de cumpărare, respectiv de încheiere a unor contracte de leasing cu clauza irevocabilă de vânzare.  +  Articolul 3^1Dispozițiile prezentului ordin nu se aplică salilor de cinematograf și celorlalte bunuri, proprietate publică a statului, care sunt în administrarea Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor „România Film”. (la 21-06-2001, Actul a fost completat de Articolul UNIC din ORDINUL nr. 2.543 din 6 iunie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 21 iunie 2001 )  +  Articolul 4Se aprobă Normele metodologice privind vânzarea, respectiv încheierea unor contracte de leasing cu actualii utilizatori ai unor active din patrimoniul Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor "România Film", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor "România Film" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Oficiului
  Național al Cinematografiei,
  Stere Gulea
   +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind vânzarea, respectiv încheierea unor contracte de leasing cu actualii utilizatoriai unor active din patrimoniul Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor„România Film”