HOTĂRÂRE nr. 323 din 20 aprilie 2000privind stabilirea componentei, atribuţiilor şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comitetului interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 25 aprilie 2000    În temeiul art. 107 din Constituţia României şi al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, denumit în continuare comitet, se compune din câte un reprezentant al ministerelor şi, respectiv, al organului de specialitate al administraţiei publice centrale, după cum urmează:1. Ministerul Transporturilor;2. Ministerul Industriei şi Comerţului;3. Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;4. Ministerul de Interne;5. Ministerul Apărării Naţionale;6. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei;7. Ministerul Finanţelor - Direcţia Generală a Vamilor;8. Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare. (2) Reprezentanţii ministerelor şi reprezentantul organului de specialitate al administraţiei publice centrale, prevăzuţi la alin. (1), se numesc prin ordin al ministrului şi, respectiv, al preşedintelui comisiei prevăzute la alin. (1) pct. 8.  +  Articolul 2Membrii comitetului reprezintă ministerele şi, respectiv, organul de specialitate al administraţiei publice centrale din care fac parte şi deliberează, potrivit specificului domeniului lor de activitate, asupra problemelor ce privesc aspectele tehnice necesare în vederea realizării atribuţiilor comitetului.  +  Articolul 3Comitetul are ca atribuţie principala coordonarea aplicării unitare a prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), anexa nr. 1 la Apendicele B - Reguli uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar al mărfurilor (CIM) - al Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată de România prin Decretul nr. 100/1983.  +  Articolul 4Comitetul este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cele ale regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:----------------Ministrul transporturilor,Traian Basescup. Ministrul finanţelor,Valentina Siclovan,secretar de statMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescup. Ministrul industrieişi comerţului,Constantin Isbasoiu,secretar de statp. Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Anton Vlad,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Sorin FrunzaverdeMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanPreşedintele Comisiei Naţionalepentru Controlul Activităţilor Nucleare,Dan Cutoiu  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comitetului interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată  +  Capitolul 1 Atribuţiile  +  Articolul 1Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, denumit în continuare comitet, coordonează în activitatea privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată şi activităţile conexe, aplicarea unitară a prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), anexa nr. 1 la Apendicele B - Reguli uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar al mărfurilor (CIM) - al Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată de România prin Decretul nr. 100/1983.  +  Articolul 2 (1) În cazuri temeinic justificate Ministerul Transporturilor, cu avizul comitetului, poate aproba o singură dată efectuarea unor transporturi de mărfuri periculoase în alte condiţii decât cele prevăzute în RID, pe o durată de cel mult 5 ani. (2) Comitetul stabileşte condiţiile tehnice care urmează să fie prevăzute în cadrul înţelegerilor bilaterale şi multilaterale care au ca obiect transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, în cazurile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3Comitetul dezbate şi propune spre aprobare ministrului transporturilor punctul de vedere al României pentru şedinţele Comisiei de experţi pentru transportul mărfurilor periculoase a Organizaţiei interguvernamentale pentru transporturile internaţionale feroviare (OTIF). Acest punct de vedere constituie obiectul mandatului delegaţiei române la şedinţele Comisiei de experţi pentru transportul mărfurilor periculoase.  +  Articolul 4 (1) În realizarea atribuţiilor sale de aplicare unitară a prevederilor RID şi ţinând seama şi de alte reglementări interne şi internaţionale în vigoare, comitetul adopta hotărâri pe care le prezintă ministrului transporturilor. (2) Hotărârile care conţin dispoziţii cu caracter normativ, adoptate de comitet, se pun în aplicare numai după aprobarea lor prin ordin al ministrului transporturilor şi după publicarea lor în Monitorul Oficial al României. (3) Ordinele ministrului transporturilor prin care se aproba hotărâri cu caracter normativ adoptate de comitet sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici implicaţi în transport, inclusiv pentru producătorii de ambalaje, recipiente, etichete, prestatorii de servicii, expeditorii, destinatarii, operatorii de transport feroviar şi pentru ceilalţi agenţi economici care au legătură cu transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată. (4) Celelalte hotărâri ale comitetului se publică în Foaia Oficială C.F.R.  +  Capitolul 2 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 5Conducerea comitetului este asigurata de un preşedinte şi de un vicepreşedinte.  +  Articolul 6 (1) Preşedintele comitetului este reprezentantul Ministerului Transporturilor în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor pe calea ferată. (2) Vicepreşedintele comitetului este ales prin vot deschis de către comitet dintre membrii săi, la prima şedinţa.  +  Articolul 7Secretariatul comitetului este asigurat de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 8Şedinţele comitetului au loc la sediul Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 9Comitetul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare şi extraordinare.  +  Articolul 10Şedinţele ordinare au loc trimestrial.  +  Articolul 11Şedinţele extraordinare se ţin ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui comitetului.  +  Articolul 12Şedinţele comitetului se desfăşoară sub conducerea preşedintelui, iar în lipsa acestuia, sub conducerea vicepreşedintelui.  +  Articolul 13Şedinţele comitetului pot avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin 5 membri. Dacă nu se întruneşte acest număr minim, şedinţa se reprogrameaza în cel mai scurt timp posibil.  +  Articolul 14Hotărârile comitetului se adoptă cu majoritatea simpla a voturilor membrilor participanţi la şedinţa. În caz de egalitate de voturi, votul reprezentantului Ministerului Transporturilor este hotarator.  +  Articolul 15Activitatea membrilor comitetului se considera atribuţie de serviciu, se desfăşoară în timpul programului normal de lucru şi pentru ea nu se primeşte indemnizaţie.  +  Articolul 16 (1) În situaţiile în care la şedinţele Comisiei de experţi pentru transportul mărfurilor periculoase se discuta probleme de stricta specialitate, din delegaţia română vor face parte, alături de reprezentantul Ministerului Transporturilor, şi alţi membri ai comitetului, potrivit specificului domeniului respectiv. (2) Contravaloarea deplasarii la şedinţele Comisiei de experţi pentru transportul mărfurilor periculoase a membrilor comitetului prevăzuţi la alin. (1) se suporta de fiecare organ de specialitate al administraţiei publice centrale reprezentat de aceştia.-------------