HOTĂRÂRE nr. 322 din 20 aprilie 2000privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.182/1996 pentru aplicarea Legii nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiatilor în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 25 aprilie 2000    În temeiul art. 107 din Constituţia României, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1După articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.182/1996 pentru aplicarea Legii nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiatilor în România se introduc articolele 6^1-6^3 cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Dacă solicitantul statutului de refugiat nu dispune de mijloace materiale, acestuia i se asigura, în limitele posibilităţilor existente, masa şi cazarea în unul dintre centrele de primire, triere şi cazare, înfiinţate în subordinea Direcţiei generale de paşapoarte, străini şi probleme de migrari - Oficiul pentru refugiati din cadrul Ministerului de Interne. (2) Sumele necesare în vederea acoperirii cheltuielilor pentru masa şi cazare, în situaţia prevăzută la alin. (1), se asigura din bugetul de stat şi se aloca Ministerului de Interne. Cuantumul sumelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.Art. 6^2. - (1) Solicitantul va fi cazat în centrul de primire, triere şi cazare până la primirea hotărârii comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1). (2) După primirea hotărârii prevăzute la alin. (1), dacă nu a dobândit statutul de refugiat, solicitantul poate fi cazat în continuare în centrul de primire, triere şi cazare, în condiţiile legii, sau îşi poate stabili reşedinţa şi în afară acestuia, cu obligaţia de a comunică de îndată Oficiului pentru refugiati adresa locului unde îşi are reşedinţa. (3) Pentru motive legate de siguranţă naţionala, ordinea publică, protecţia sănătăţii sau a moralităţii publice ori a drepturilor şi libertăţilor altor persoane Oficiul pentru refugiati, la cererea altor autorităţi competente ale statului sau din oficiu, poate stabili ca solicitantul să fie cazat în centrul de primire, triere şi cazare pe toată perioada aferentă procedurii de acordare a statutului de refugiat.Art. 6^3. - În centrele de primire, triere şi cazare vor putea fi cazate şi persoane care au dobândit statutul de refugiat, aflate în situaţii deosebite, cum ar fi: incapacitate de muncă, familii cu mulţi copii minori, bătrâni etc. Cazarea se va face cu perceperea unei chirii la nivelul celei stabilite pentru spaţiile de locuit, proprietate a statului. Minorii neinsotiti vor putea fi cazati fără perceperea vreunei chirii."  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 1.182/1996, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dându-se articolelor o noua numerotare. În textul republicat al hotărârii denumirea "Direcţia generală a poliţiei de frontieră, străini, probleme de migrari şi paşapoarte" va fi înlocuită cu denumirea "Direcţia generală de paşapoarte, străini şi probleme de migrari".PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:----------------Ministru de interne,Constantin Dudu Ionescup. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Eugen Dijmarescu,secretar de statp. Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Norica Nicolai,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Valentina Siclovan,secretar de stat-------------