LEGE nr. 222 din 19 noiembrie 2019pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 20 noiembrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60 din 4 iulie 2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 5 iulie 2019, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 1, alineatul (1) și litera a) a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează o modalitate specială de stingere a obligațiilor fiscale și bugetare, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, ale operatorilor economici care dețin capacități de producere a energiei electrice și termice în cogenerare instalate în Sistemul electroenergetic național reprezentând active funcționale energetice și activele miniere ce asigură cărbunele necesar funcționării acestora.................................................................................................a) active funcționale energetice - totalitatea bunurilor mobile și imobile aparținând unui operator economic care deține capacități de producție a energiei electrice și termice în cogenerare care concură la asigurarea siguranței Sistemului electroenergetic național și la furnizarea energiei termice în sistem centralizat. Activul funcțional energetic reprezintă o componentă a unităților dispecerizabile de producere a energiei electrice;2. La articolul 2, alineatele (1), (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, oricând, la cererea operatorilor economici care dețin capacități de producere a energiei electrice și termice în cogenerare furnizate în sistem centralizat, instalate în Sistemul electroenergetic național, reprezentând active funcționale energetice și active miniere ce asigură cărbunele necesar funcționării acestora, creanțele fiscale și bugetare administrate de Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală se sting prin trecerea în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a unor active, aflate în proprietatea acestora.(2) Cererea operatorilor economici aprobată prin hotărârea adunării generale a acționarilor va cuprinde o analiză tehnico-economică privind justificarea operațiunii și efectele acesteia și va fi însoțită de avizul favorabil al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și al operatorului de transport și sistem - Compania Națională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A., inclusiv cu privire la caracterul necesar al activului respectiv pentru siguranța Sistemului electroenergetic național și al unității administrativ-teritoriale dacă activele respective concură și la asigurarea furnizării energiei termice în sistem centralizat și dacă unitatea teritorială respectivă solicită preluarea acestor active.(3) Nu pot face obiectul operațiunilor prevăzute la alin. (1) activele funcționale energetice pentru care operatorii economici nu dețin licențe sau autorizații de funcționare aflate în perioada de valabilitate la data transferului, precum și cele care nu sunt autorizate sau nu sunt în curs de autorizare din punctul de vedere al protecției mediului la momentul transferului.................................................................................................(5) Stingerea creanțelor fiscale și bugetare se va face la valoarea bunurilor ce intră în componența activelor funcționale energetice și activelor miniere ce asigură cărbunele necesar funcționării acestora, stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat în condițiile legii.3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cererea va fi însoțită de lista bunurilor aferente activelor funcționale energetice și activelor miniere ce asigură cărbunele necesar funcționării acestora, raportul de evaluare a acestora, prevăzute la art. 2 alin. (6), precum și procesul-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7).4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Bunurile mobile și imobile aferente activelor funcționale energetice și activelor miniere ce asigură cărbunele necesar funcționării acestora, transferate în domeniul public al statului în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, vor face obiectul unor contracte de concesiune încheiate în condițiile legii. Procedura de atribuire a contractelor de concesiune, încheierea, executarea și încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică se realizează cu respectarea prevederilor art. 302-331 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, cu excepția situațiilor în care prin prezenta ordonanță de urgență se dispune altfel.5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1Prin excepție de la prevederile art. 6, bunurile mobile și imobile aferente activelor funcționale energetice care concură și la asigurarea furnizării energiei termice în sistem centralizat transferate în domeniul public al statului în condițiile prezentei ordonanțe de urgență pot trece din domeniul public al statului în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, la solicitarea expresă justificată a acestora în vederea satisfacerii unor obiective de interes local.6. La articolul 9 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În cazul stingerii unor obligații fiscale și bugetare prin operațiunile prevăzute la cap. I, recuperarea ajutorului de stat declarat ilegal se realizează cu prioritate, înainte de orice altă creanță fiscală sau bugetară.7. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 14, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14Măsurile prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență se aplică și operatorilor economici aflați în procedură de insolvență, cu aplicarea legislației specifice.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 19 noiembrie 2019.Nr. 222.-----