ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 20 aprilie 2000pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 25 aprilie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice, denumita în continuare agenţie, este autoritatea naţionala în domeniul controlului exporturilor şi importurilor de produse strategice şi răspunde de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu. (2) Agenţia exercita atribuţiile de reglementare, autorizare şi de control prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi asigura în domeniul prevăzut la alin. (1) relaţiile cu organizaţiile şi organismele internaţionale de control şi cu autorităţile similare din alte tari. (3) Agenţia este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea directa a primului-ministru. (4) Agenţia este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Preşedintele îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite. (5) Preşedintele conduce întreaga activitate a agenţiei şi o reprezintă în raporturile cu celelalte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate. (6) Organizarea şi funcţionarea agenţiei, în scopul îndeplinirii atribuţiilor care îi revin din prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (7) Cheltuielile privind finanţarea activităţilor agenţiei se asigura de la bugetul de stat."2. Alineatul (2) al articolului 22 va avea următorul cuprins:"(2) Cheltuielile privind expertizarea tehnica a produselor strategice, efectuată la solicitarea agenţiei în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituţii specializate în domeniu, se suporta de agenţie."  +  Articolul 2Actualul personal al Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este preluat de noua instituţie şi se considera transferat.  +  Articolul 3 (1) Până la aprobarea bugetului de stat pe anul 2000 Secretariatul General al Guvernului va asigura fondurile necesare pentru funcţionarea Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice. (2) După intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2000 sumele respective vor face obiectul regularizării între Secretariatul General al Guvernului şi Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se elimina pct. 9 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 78/2000 privind reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 2 februarie 2000, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul funcţiei publice,Ioan Onisei,secretar de statSecretarul generalal Guvernului,Radu Stroep. Ministrul munciişi protecţiei sociale,Norica Nicolai,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Valentina Siclovan,secretar de stat-----------