REGULAMENT nr. 2 din 18 aprilie 2000de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 24 aprilie 2000     +  Capitolul 1 Creditorii ipotecari  +  Articolul 1 (1) În sensul Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, denumita în continuare lege, creditorii ipotecari sunt societăţile bancare autorizate, cu sediul în România, Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, Casa de Economii şi Consemnaţiuni. (2) Instituţiile menţionate la alin. (1) pot cesiona creanţele ipotecare, dobândite în urma acordării de credite ipotecare, unor entităţi autorizate sa acţioneze pe pieţele de capital, în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Fondurile ipotecare se constituie ca fonduri închise, pe baza unui contract de societate civilă particulară sau societate comercială, printr-un număr de minimum 5 membri fondatori, persoane fizice şi/sau juridice, române şi/sau străine, cu respectarea regimului lor juridic privind capacitatea juridică. (2) Contractul de societate civilă prin care se constituie fondul ipotecar va fi publicat în Monitorul Oficial al României prin grija societăţii de administrare, sub sancţiunea nulităţii absolute. Contractul de societate civilă intră în vigoare şi fondul este constituit la data publicării contractului în Monitorul Oficial al României. (3) Fondul ipotecar se poate constitui şi în forma societăţii comerciale pe acţiuni prin subscripţie simultană, fiind supus prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cu derogarile stabilite prin legi speciale şi prin normele lor de aplicare. (4) Fondurile ipotecare au ca obiect exclusiv de activitate achiziţia de creanţe ipotecare şi privilegiate de la instituţiile autorizate, finanţarea, pe baza garanţiilor ipotecare, a construcţiilor imobiliare şi emiterea de titluri de valoare, în baza portofoliului de creanţe ipotecare deţinut.  +  Articolul 3Aporturile la capitalul social al fondurilor ipotecare vor fi numai în numerar şi se vor vărsa integral în termen de 5 zile lucrătoare bancare de la data semnării contractului de constituire a fondului ipotecar, în cont la o banca, pe numele şi la dispoziţia fondului.  +  Articolul 4 (1) Capitalul social minim al fondului ipotecar este de 5.000.000 USD în echivalent lei şi trebuie menţinut pe toată durata de existenta a acestuia. (2) Reducerea capitalului social minim al fondului ipotecar, din orice cauza, sub minimul prevăzut obliga membrii acestuia sa completeze capitalul social cu noi aporturi sau sa dizolve şi sa lichideze fondul.  +  Articolul 5 (1) Fondul ipotecar este reprezentat de un consiliu de încredere numit de adunarea membrilor fondului, format din 3 membri, persoane fizice române şi/sau străine, indiferent dacă sunt sau nu sunt membri ai fondului. (2) Membrii consiliului de încredere trebuie să fie licentiati şi să aibă o reputaţie profesională solida. (3) Membrii consiliului de încredere vor alege dintre ei un preşedinte. În caz de neînţelegere decide adunarea membrilor fondului ipotecar.  +  Articolul 6 (1) Fondul ipotecar va fi administrat de o societate de administrare autorizata de C.N.V.M., pe baza unui contract încheiat între consiliul de încredere, în numele şi pe seama fondului, şi societatea de administrare. (2) Societatea de administrare va încheia, în numele şi pe seama fondului ipotecar, un contract de depozitare cu o societate de depozitare autorizata de C.N.V.M., care va tine în custodie toate activele fondului, cu excepţia celor deţinute de alte entităţi juridice, conform dispoziţiilor legale şi ale reglementărilor C.N.V.M.  +  Articolul 7 (1) În schimbul aporturilor la capitalul social al fondului ipotecar membrii acestuia primesc titluri nominative, titluri de participare sau acţiuni, cu o valoare nominală minima de 100 USD în echivalent lei. Fondul ipotecar este obligat sa emita titlurile în termen de 30 de zile de la autorizare. (2) Titlurile vor fi emise în forma dematerializată. (3) Titlurile sunt transmisibile pe piaţa de capital sau prin înscriere în Registrul investitorilor. (4) Titularul titlului este de drept membru al fondului ipotecar, cu toate drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta calitate, în conformitate cu clauzele contractului de societate.  +  Articolul 8 (1) Gestiunea fondului ipotecar va fi supravegheată şi verificata de un cenzor extern independent, care trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile cenzorilor externi independenţi înregistraţi la C.N.V.M. (2) Societatea de administrare are obligaţia, sub sancţiunea de daune ce ar rezultă, sa încheie un contract pentru auditarea fondului ipotecar cu un cenzor extern independent, în termen de 90 de zile lucrătoare bancare de la data încheierii contractului de administrare cu fondul. (3) În afară de acestea, oricând şi pentru orice motiv, C.N.V.M. are drept de supraveghere şi control asupra legalităţii activităţii fondului ipotecar prin intermediul agenţilor special împuterniciţi în acest sens.  +  Articolul 9 (1) Fondul ipotecar funcţionează pe baza autorizaţiei de funcţionare emise de C.N.V.M. (2) Societatea de administrare are obligaţia, sub sancţiunea de daune ce ar rezultă, să solicite autorizaţia de funcţionare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a contractului de societate prin care se constituie fondul ipotecar. (3) Fondul ipotecar poate să funcţioneze începând cu data acordării autorizaţiei de funcţionare. (4) C.N.V.M. are dreptul de a aprecia legalitatea şi oportunitatea funcţionarii fondului ipotecar respectiv. (5) C.N.V.M. este obligată sa răspundă solicitantului în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării autorizaţiei de funcţionare. (6) Solicitantul căruia i s-a respins autorizaţia de funcţionare poate ataca în justiţie, pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie, decizia de respingere, în condiţiile dreptului procesual comun. (7) Fondul ipotecar căruia i s-a respins autorizaţia de funcţionare este dizolvat de drept, după caz, la una dintre următoarele date: a) data respingerii autorizaţiei de funcţionare, dacă solicitantul nu a atacat în justiţie decizia de respingere în termenele prevăzute de dreptul comun; b) data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti care se pronunţa asupra deciziei atacate, în cazul în care solicitantul ataca în justiţie cererea de respingere a autorizaţiei de funcţionare a fondului ipotecar. Dizolvarea fondului ipotecar obliga consiliul de încredere sa convoace adunarea membrilor fondului pentru lichidarea acestuia, conform clauzelor contractului de societate.  +  Articolul 10 (1) Autorizaţia de funcţionare a fondului ipotecar se acordă pe baza următoarelor documente care însoţesc cererea de autorizare: a) contractul de societate; b) dovezile privind efectuarea aporturilor de către membrii fondului; c) curriculum vitae, copiile de pe diplomele de studii, de pe diplomele de calificări şi specializări profesionale şi cazierul judiciar ale membrilor consiliului de încredere; d) memoriul de fundamentare a obiectivelor economice şi financiare ale fondului. (2) C.N.V.M. poate ridica autorizaţia de funcţionare a fondului ipotecar emisă, în cazul în care acesta încalcă pe parcursul funcţionarii prevederile legilor, ale prezentului regulament şi ale regulamentelor C.N.V.M. (3) Autorizaţia de funcţionare se acordă pe perioada constituirii fondului ipotecar şi poate fi retrasă în condiţiile stabilite de actele normative. (4) În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare se aplică prevederile art. 9 alin. (6) şi (7). (5) Decizia de respingere sau de retragere a autorizaţiei de funcţionare trebuie motivată în fapt şi în drept.  +  Articolul 11Fondul ipotecar va avea un registru al investitorilor, ţinut, după caz, la un registru independent sau la o societate de depozitare autorizata de C.N.V.M.  +  Articolul 12Supravegherea activităţii fondurilor ipotecare se va face de C.N.V.M., în baza regulamentelor publicate în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 13 (1) În afară regulilor imperative stabilite prin prezentul regulament, funcţionarea, conducerea, gestiunea, administrarea, majorarea capitalului social al fondului ipotecar, transferul titlurilor, convocarea şi ţinerea adunărilor membrilor fondului, cvorumul de prezenta şi condiţiile de vot şi de luare a hotărârilor în adunarea membrilor fondului, durata mandatului de membru al consiliului de încredere al fondului şi condiţiile de acordare şi de revocare a acestuia, convocarea şi ţinerea şedinţelor consiliului de încredere al fondului, cvorumul de prezenta şi condiţiile de vot şi de luare a hotărârilor în consiliul de încredere al fondului, regulile privind aderarea ulterioară la fond, retragerea şi excluderea din acesta, dizolvarea şi lichidarea fondului vor fi în mod obligatoriu stabilite prin contractul de societate. (2) Absenta acestor clauze, insuficienta lor sau neconformitatea acestora cu actele normative în vigoare atrage respingerea autorizaţiilor de funcţionare a fondului ipotecar.  +  Capitolul 2 Creanţele ipotecare  +  Articolul 14Creanţele ipotecare sunt cele existente între creditorii ipotecari şi debitorii persoane fizice sau juridice, în scopul prevăzut la art. 1 din lege.  +  Articolul 15Creanţele ipotecare ai căror creditori titulari sunt prevăzuţi la art.1 alin. (1) din prezentul regulament pot fi cesionate unor entităţi autorizate sa funcţioneze pe piaţa de capital, în condiţiile prevăzute de Codul civil pentru cesiunea de creanta, cu respectarea art. 26 din lege.  +  Capitolul 3 Titlurile de valoare şi obligaţiunile ipotecare  +  Articolul 16 (1) Orice titular de creanta ipotecară şi entitatile autorizate sa acţioneze pe pieţele de capital, indiferent de modul de dobândire a calităţii de creditor ipotecar, pot emite, conform art. 25 din lege, în baza creanţelor ipotecare deţinute, titluri de valoare, denumite titluri ipotecare, în limita a 75% din valoarea nominală totală a creanţelor ipotecare deţinute la momentul emisiunii. (2) Titlurile ipotecare sunt valori mobiliare emise în forma dematerializată pe pieţele de capital şi sunt supuse reglementărilor C.N.V.M. privind emitentul, emisiunea, plasamentul, transferul, depozitarea şi evidenta valorilor mobiliare.  +  Articolul 17 (1) Entitatile autorizate sa acorde credite ipotecare pot emite, conform art. 29 din lege, în baza creanţelor ipotecare deţinute, obligaţiuni ipotecare, în limita a 60% din valoarea nominală totală a creanţelor ipotecare deţinute la momentul emisiunii. (2) Obligaţiunile ipotecare sunt valori mobiliare emise în forma dematerializată pe pieţele de capital şi sunt supuse reglementărilor C.N.V.M. privind emisiunea, plasamentul, transferul, depozitarea şi evidenta valorilor mobiliare.  +  Articolul 18Titlurile de valoare şi obligaţiunile ipotecare, emise de acelaşi titular de creanţe ipotecare, nu pot depăşi împreună 75% din valoarea nominală totală a creanţelor ipotecare deţinute la momentul ultimei emisiuni.  +  Articolul 19 (1) În scopul asigurării funcţionarii continue şi ordonate a pieţelor de capital emitentii de obligaţiuni ipotecare vor constitui un fond de garantare a obligaţiunilor ipotecare, participarea acestora fiind stabilită prin actele fondului de garantare şi prin reglementări ale C.N.V.M. (2) Condiţiile de înfiinţare, organizare, funcţionare şi de utilizare a sumelor constituite drept garanţie pentru emisiunea de obligaţiuni ipotecare vor fi stabilite prin actele fondului de garantare şi prin reglementări ale C.N.V.M.────────────────