ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 69 din 13 noiembrie 2019pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 14 noiembrie 2019  Luând în considerare situația Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A., denumită în continuare CEH, și Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., denumită în continuare SNIM,SNIM are ca scop producerea cantității de huilă preconizate până la epuizarea rezervelor deschise și efectuarea lucrărilor de închidere minieră subterană în condiții de siguranță a personalului și a zăcământului, precum și ecologizarea perimetrelor, în conformitate cu Decizia Consiliului Europei 2010/787/UE din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive și planurile de încetare a activității de la sucursalele Mina Petrila, Mina Paroșeni și Mina Uricani.Având în vedere că prin Decizia nr. C (2012) 1.020 finală din data de 22.02.2012 - ajutor de stat caz SA 33033 (2011/N) Comisia a aprobat un ajutor pentru închidere și pentru acoperirea costurilor excepționale necesare închiderii a trei mine deținute de către Compania Națională a Huilei (Petrila, Uricani și Paroșeni), care a totalizat 1.169 milioane lei,în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale, aprobată prin Legea nr. 38/2012, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2012, a fost înființată SNIM - S.A.SNIM a început activitatea la data de 26 noiembrie 2012, dată la care a preluat de la Compania Națională a Huilei - S.A. personalul necesar desfășurării activității proprii, în conformitate cu prevederile art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 273/2013, și gestionează ajutorul de stat acordat pentru închiderea celor 3 mine necompetitive, Petrila, Paroșeni și Uricani.Întrucât, la data de 13 noiembrie 2015, Comisia Europeană a aprobat prin Decizia C (2015) 8.066 finală prelungirea duratei și redistribuirea sumelor ajutorului pentru aceleași trei mine,având în vedere că, la data de 24 noiembrie 2016, Comisia a aprobat prin Decizia nr. C (2016) 7.719 un ajutor de stat pentru finanțarea închiderii a două mine deținute de către CEH, și anume Lonea și Lupeni, autorizând în consecință modificarea unor elemente din Planul de închidere a minelor de cărbune necompetitive,luând în considerare că din anul 2018 SNIM a intrat în program de închidere și ecologizare, încheindu-se programul de exploatare a huilei (conform Deciziei 2010/787/UE),întrucât valoarea finală a ajutorului de stat pentru închiderea minelor necompetitive a fost fundamentată în conformitate cu Decizia Consiliului Europei 2010/787/UE și autorizată prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1.001/final,având în vedere zona monoindustrială în care activează cei doi operatori economici, situația juridică a acestora, aspectele macroeconomice influențate substanțial, ce se circumscriu situației excepționale,în considerarea: (i) situației economice la nivelul zonei unei activează cei doi operatori economici, CEH și SNIM; (ii) situației identice în care se află personalul care va fi disponibilizat ca urmare a reducerii activității, reducere cauzată de programul de închidere a minelor de huilă autorizat de către Comisia Europeană; și (iii) termenelor autorizate pentru disponibilizarea personalului din cadrul capacităților miniere închise, anul 2021 pentru minele din cadrul SNIM și anul 2024 pentru minele din cadrul CEH,întrucât măsurile de protecție socială propuse a fi acordate pentru persoanele disponibilizate din cadrul CEH și SNIM, ca urmare a programului de închidere și ecologizare a minelor de huilă autorizat de Comisia Europeană prin decizii,în vederea asigurării unui tratament egal pentru persoanele ce urmează a fi disponibilizate de la SNIM și CEH, având în vedere că persoanele disponibilizate anterior de la cele două societăți au beneficiat, în baza planurilor de disponibilizare, de sumele aferente venitului lunar de completare, conform Hotărârii Guvernului nr. 444/2015 privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Națională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A., Hotărârii Guvernului nr. 590/2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A., Hotărârii Guvernului nr. 589/2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., Hotărârii Guvernului nr. 722/2017 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A., se impune luarea unor măsuri pentru asigurarea alocării unor sume de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru perioada 2019-2024 și persoanelor ce vor fi disponibilizate de la aceste două societăți.În considerarea principiului egalității în drepturi a persoanelor, prevăzut la art. 16 alin. (1) din Constituția României, republicată,întrucât, în mod constant, Curtea Constituțională a României, în deplin acord cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (de exemplu, Hotărârea din 13 iunie 1979, pronunțată în Cauza Marckx împotriva Belgiei, paragraful 33, și Hotărârea din 29 aprilie 2008, pronunțată în Cauza Burden împotriva Regatului Unit, paragraful 60), a statuat că principiul egalității în drepturi se aplică doar situațiilor egale ori analoage, iar tratament juridic diferențiat, stabilit în considerarea unor situații obiectiv diferite, nu reprezintă nici privilegii și nici discriminări,întrucât neadoptarea de urgență a unor măsuri care să asigure o protecție socială adecvată persoanelor care activează în cadrul operatorilor economici care derulează programe de închidere a minelor necompetitive poate conduce la convulsii sociale, greve, inclusiv situații de grevă a foamei, fiind binecunoscut incidentul petrecut la minele Paroșeni și Uricani, începând cu 28 octombrie 2019, unde în urma unui protest spontan peste 100 de salariați s-au blocat în subteranul minei, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență reglementează acordarea venitului lunar de completare, ca măsură de protecție socială de care beneficiază persoanele disponibilizate în baza unui plan de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (2) Prin planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) se înțelege documentul ce cuprinde măsurile necesare în vederea închiderii activității și programul concedierii colective elaborat de angajator, care se poate desfășura în una sau mai multe etape.(3) Planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu:a) numărul total de salariați existent la data întocmirii acestuia;b) motivele care determină aplicarea măsurilor din planul de disponibilizare;c) numărul de salariați necesar pentru desfășurarea activității în urma aplicării măsurilor din planul de disponibilizare;d) numărul de salariați care vor fi afectați de concedieri colective;e) data de la care sau perioada în care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective.(4) Dacă disponibilizarea se desfășoară în etape, planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) va cuprinde și numărul de salariați care vor fi afectați de concedieri în fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea condițiilor de concediere colectivă prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, precum și perioada în care va avea loc fiecare etapă.(5) Planurile de disponibilizare prevăzute la alin. (1) întocmite de operatorii economici cuprinși în anexă se aprobă în condițiile legii.  +  Articolul 2Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în calitate de minister de resort, se vor aproba sumele din bugetul asigurărilor pentru șomaj ce se vor aloca pentru plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) în beneficiul persoanelor disponibilizate de la operatorii economici prevăzuți în anexă, care pot efectua concedieri colective în condițiile în care există un plan de disponibilizare aprobat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 3(1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanțe de urgență numai persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă cu operatorii economici prevăzuți la art. 1 cu cel puțin 36 de luni înainte de data concedierii.(2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și persoanele care:a) au fost preluate de operatori economici dintre cei prevăzuți la art. 1, în baza actelor normative în vigoare, dacă au încheiat contracte individuale de muncă cu operatori economici de la care au fost preluate în perioada prevăzută la alin. (1);b) au fost preluate de operatorii economici rezultați în urma divizării sau a altor forme de reorganizare a operatorilor economici prevăzuți la art. 1, dacă au încheiat contracte individuale de muncă cu operatorii economici supuși divizării sau altor forme de reorganizare, în perioada prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 4(1) Concedierea colectivă se face în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2.(2) Persoanele concediate în condițiile art. 1 beneficiază de plățile compensatorii acordate de operatorii economici, din bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora, în conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de muncă aplicabile, respectiv încheiate la nivelul fiecărui operator economic.(3) Dacă planul de disponibilizare se desfășoară în etape, termenul prevăzut la alin. (1) se aplică pentru concedierea colectivă efectuată în prima etapă, urmând ca pentru celelalte etape concedierea colectivă să se efectueze în termen de 90 de zile calendaristice de la data la care va fi inițiată fiecare etapă prevăzută la art. 1 alin. (4).  +  Articolul 5(1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) se stabilește odată cu indemnizația de șomaj stabilită în condițiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și este egal cu diferența dintre câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică, și nivelul indemnizației de șomaj.(2) Venitul de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă lunar pe perioade stabilite diferențiat, în funcție de vechimea în muncă a persoanelor concediate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:a) 12 luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani și până la 10 ani;b) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani și până la 15 ani;c) 22 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani și până la 22 de ani;d) 24 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă de cel puțin 22 de ani.(3) După încetarea plății indemnizației de șomaj, în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, persoanele concediate în condițiile art. 1 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu diferența dintre câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică, și nivelul indemnizației de șomaj acordate la data încetării plății indemnizației de șomaj.  +  Articolul 6Persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizației de șomaj nu beneficiază de venit lunar de completare.  +  Articolul 7(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot beneficia de venit lunar de completare acordat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, în conformitate cu planul de disponibilizare prevăzut la art. 1 alin. (1), dar nu mai mult decât duratele maxime stabilite potrivit art. 5 alin. (2).(2) Venitul lunar de completare se acordă de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții pentru ocuparea forței de muncă.  +  Articolul 8(1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) se recalculează odată cu recalcularea, în condițiile legii, a indemnizației de șomaj.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în cazul în care plata indemnizației de șomaj se suspendă, în condițiile legii, și persoana beneficiază de venitul lunar de completare.  +  Articolul 9(1) Persoanele care, în perioada acordării venitului lunar de completare, se încadrează în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la alți angajatori decât cei de la care au fost disponibilizați beneficiază, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2), de 50% din venitul lunar de completare.(2) Venitul lunar de completare prevăzut la alin. (1) se acordă numai pe perioada lucrată, iar ulterior acestei perioade se reia în plată, după caz, în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) sau la art. 5 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2).(3) Dacă în perioada acordării venitului lunar de completare, prevăzută la art. 5 alin. (2), persoanele beneficiare solicită înscrierea la una dintre categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, plata venitului lunar de completare încetează începând cu data acordării dreptului de pensie, conform deciziei de pensie. Venitul lunar de completare nu poate fi cumulat cu niciuna din categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.(4) Persoanele concediate colectiv de la operatorii economici prevăzuți în anexă, în situația în care dacă se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2) la unul dintre operatorii economici cu capital majoritar de stat având ca obiect de activitate conservarea, închiderea, ecologizarea și monitorizarea postînchidere a minelor sau la unul dintre operatorii economici prevăzuți în anexă, pentru activități de conservare, închidere, ecologizare și monitorizare postînchidere a minelor, beneficiază pe perioada lucrată, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu jumătate din venitul lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) sau, după caz, la art. 5 alin. (3).(5) În situațiile prevăzute la alin. (4), venitul lunar de completare reglementat de acest alineat se acordă numai pe perioada lucrată, iar ulterior acestei perioade se reia în plată, după caz, în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) sau la art. 5 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2).  +  Articolul 10Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal și încetează la data decesului beneficiarului.  +  Articolul 11(1) În perioada prevăzută la art. 5 alin. (2), persoanele beneficiare rămân înregistrate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, până la încetarea plății venitului lunar de completare.(2) În perioada prevăzută la art. 5 alin. (2), persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au următoarele obligații:a) să se prezinte lunar, pe baza programării, sau ori de câte ori sunt solicitate la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;b) să comunice în termen de 3 zile agenției pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condițiilor care au condus la acordarea drepturilor;c) să caute activ un loc de muncă și să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate.(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare se încadrează în muncă potrivit legii.(4) Prevederile alin. (2) lit. a) și c) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare beneficiază de indemnizație de maternitate sau indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap, dovedită cu certificat medical, respectiv adeverință eliberată de agențiile de plăți și inspecție socială județene sau a municipiului București.(5) Obligația prevăzută la alin. (2) lit. c) nu se aplică în situația în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare participă la programe de formare profesională, organizate în condițiile legii, a căror finanțare este asigurată din asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune. Obligația nu se aplică pe perioada în care persoanele participă la aceste programe de formare profesională, în condițiile în care, anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă și se află în perioada de acordare a acestor servicii.(6) Persoanele prevăzute la alin. (5) au obligația să prezinte lunar, la data programării prevăzute la alin. (2) lit. a), agenției pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate dovada participării lor la programe de formare profesională a căror finanțare este asigurată din asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune, sau, după caz, dovada participării la examenul de absolvire a acestora.(7) În situația în care obligația prevăzută la alin. (6) nu este îndeplinită, prevederile alin. (5) nu se aplică.  +  Articolul 12(1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) și (3) se suspendă începând cu data neîndeplinirii de către persoanele beneficiare a obligației prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a).(2) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) se include în calculul perioadei de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 5 alin. (2).(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu este inclusă în calculul perioadei de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 5 alin. (2), în situația în care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu îndeplinesc obligația prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. a) din următoarele cauze:a) a fost dispusă măsura arestării preventive împotriva persoanei beneficiare;b) persoana beneficiară de venit lunar de completare sau copilul aflat în întreținerea acesteia conform legii suferă de o boală dovedită cu certificat medical care o împiedică să își îndeplinească obligația;c) au intervenit evenimente familiale deosebite, cum sunt căsătoria, nașterea unui copil, decesul soțului, soției sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv, precum și în cazul existenței unei situații de forță majoră, confirmată de autoritatea publică competentă.(4) Repunerea în plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) și (3), după suspendarea în condițiile alin. (1), se face de la data de întâi a lunii următoare aprobării cererii beneficiarului.  +  Articolul 13(1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) încetează la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor, a refuzului nejustificat de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională, la serviciile de consiliere și mediere oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă la care persoanele sunt înregistrate sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei, în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la data constatării faptului că prestează activități lucrative fără forme legale.(2) Se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1):a) primirea unui salariu egal sau mai mic decât venitul lunar de completare;b) neparticiparea la programe de formare profesională furnizate gratuit de agențiile pentru ocuparea forței de muncă sub formă de servicii de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare și specializare, în situația în care persoanele nu participă la programe de formare profesională, organizate în condițiile legii, a căror finanțare este asigurată din asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune, în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Nu se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) invocarea unei stări de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, dovedită printr-un certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală și prezentat de persoanele în cauză, în termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.  +  Articolul 14(1) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă au obligația de a monitoriza:a) beneficiarii de venit de completare care au refuzat locuri de muncă pe baza documentelor medicale care atestă starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, în vederea integrării cât mai rapide în muncă;b) ofertele zilnice de locuri de muncă, în vederea încadrării în muncă, potrivit pregătirii profesionale, a beneficiarilor de venit de completare aflați în evidență.(2) Inspectoratele teritoriale de muncă au obligația de a comunica agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, după efectuarea controalelor, numele și prenumele, adresa și codul numeric personal ale persoanelor depistate că prestează activități fără forme legale.(3) Măsura suspendării, a revocării suspendării, încetării plății venitului lunar de completare și recuperării, după caz, a plăților efectuate se stabilește prin decizii ale directorilor executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv în situația în care beneficiarii venitului lunar de completare prestează activități fără forme legale.(4) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă au obligația prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităților prevăzute la alin. (1) și (2), cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.  +  Articolul 15(1) Sumele necesare pentru acordarea dreptului prevăzut la art. 1 alin. (1) se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de la capitolul „Asigurări și asistență socială“, titlul „Asistență socială“, articolul „Asigurări sociale“.(2) Din resursele financiare prevăzute la alin. (1) operatorii economici prevăzuți în anexă pot beneficia de aplicarea măsurilor de protecție pentru salariații disponibilizați colectiv în baza unui singur plan de disponibilizare prezentat în cursul aceluiași an, întocmit în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, respectiv în baza planului de disponibilizare prevăzut la art. 1 alin. (1).  +  Articolul 16Perioada prevăzută la art. 5 alin. (2) în care se acordă venit lunar de completare constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în situația în care persoana, în aceeași perioadă, nu realizează venituri reprezentând indemnizație de șomaj sau venituri de natură salarială ori alte venituri care, conform dispozițiilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor.  +  Articolul 17(1) Venitul corespunzător perioadei în care s-a încasat venitul lunar de completare utilizat la stabilirea drepturilor de pensie prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este egal cu câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni de activitate anterior concedierii, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât câștigul salarial mediu lunar net pe economie din luna în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează și venituri reprezentând indemnizație de șomaj sau venituri de natură salarială sau alte venituri care, conform dispozițiilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor.(3) În vederea certificării de către casele teritoriale de pensii a stagiului de cotizare recunoscut în condițiile art. 16 începând cu data încetării plății venitului lunar de completare, agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor elibera persoanelor solicitante adeverințe care să ateste perioadele în care au beneficiat de acest drept, precum și cuantumul venitului utilizat la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, prevăzut la alin. ( 1).(4) Perioada prevăzută la art. 5 alin. (2), care constituie stagiu de cotizare conform art. 16, în care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puțin 17 ani in condiții speciale, 13 ani și 6 luni în zona I de radiații sau 15 ani în condiții speciale în zona II de radiații, beneficiază de venit lunar de completare, constituie stagiu de cotizare realizat în condiții speciale de muncă.  +  Articolul 18(1) Venitul asigurat, utilizat pe perioada prevăzută la art. 5 alin. (2) la stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, este egal cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în perioada respectivă.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează și venituri de natură salarială sau alte venituri care, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate.(3) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București vor elibera persoanelor solicitante adeverințe care să ateste perioadele în care au beneficiat exclusiv de venitul lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (3), precum și cuantumul venitului utilizat la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 19Venitului lunar de completare i se aplică același regim de impozitare prevăzut pentru indemnizația de șomaj.  +  Articolul 20(1) Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare au obligația de a anunța în termen de 3 zile lucrătoare agențiile pentru ocuparea forței de muncă în evidența cărora s-au aflat aceste persoane.(2) Angajatorii care refuză încadrarea în muncă, în condițiile legii, a persoanelor beneficiare de venit lunar de completare au obligația de a anunța în termen de 3 zile lucrătoare agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în evidența cărora s-au aflat aceste persoane motivul refuzului.(3) Operatorii economici prevăzuți în anexă au obligația de a transmite agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2 planurile de disponibilizare întocmite conform prevederilor art. 1 alin. (3), precum și tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.  +  Articolul 21(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) nerespectarea de către angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare privind anunțarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) și (2);b) nerespectarea de către operatorii economici prevăzuți în anexă a obligației de a comunica agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în termenul prevăzut la art. 20 alin. (3) planurile de disponibilizare precum și tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) faptele prevăzute lalit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei;b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.  +  Articolul 22Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 21 se fac de către persoanele împuternicite din cadrul agențiilor pentru ocuparea forțelor de muncă.  +  Articolul 23Contravențiilor prevăzute la art. 21 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 24Sumele încasate din amenzile contravenționale aplicate conform prezentei ordonanțe de urgență se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 25Litigiile determinate de modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se soluționează de către instanțele judecătorești competente, potrivit legii.  +  Articolul 26Prezenta ordonanță de urgență se aplică:a) până la data de 31 decembrie 2021 pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, în cazul operatorului economic prevăzut la pct. 1 din anexă;b) până la data de 31 decembrie 2024 pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, în cazul operatorului economic prevăzut la pct. 2 din anexă.  +  Articolul 27În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor aproba prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri normele metodologice de aplicare a acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 13 noiembrie 2019.Nr. 69.  +  ANEXĂ
  LISTA
  operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat
  pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive
  1. Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.2. Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.
  -----