LEGE nr. 205 din 8 noiembrie 2019pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 29 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 2, litera b) a alineatului (10) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:b) administratorul infrastructurii - compania națională rezultată din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, în conformitate cu prevederile titlului II, care are ca obiect principal de activitate dezvoltarea, administrarea și întreținerea infrastructurii feroviare, inclusiv managementul traficului, monitorizarea și comanda semnalizării;2. La articolul I punctul 4, litera f) a alineatului (10) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:f) transport feroviar de călători - servicii de transport de călători care sunt prestate de operatorii feroviari de călători care dețin licență de transport și operează pe infrastructura feroviară, în condițiile legii;3. La articolul I, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. La articolul 1 alineatul (10), după litera f) se introduc zece noi litere, literele g)-p), cu următorul cuprins:g) transport feroviar de marfă - servicii de transport de marfă care sunt prestate de operatorii feroviari de marfă, care dețin licență de transport și operează pe infrastructura feroviară, în condițiile legii; h) transport public de călători - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;i) transport public de marfă - serviciile de transport de marfă care sunt de interes economic general și care sunt prestate către clienți în mod nediscriminatoriu și continuu;j) drept exclusiv - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. f) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;k) obligație de serviciu public - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;l) contract de servicii publice - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;m) compensație de serviciu public - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. g) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;n) operator de serviciu public - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;o) serviciu public de interes național - serviciu public de transport feroviar de călători prestat la nivelul rețelei naționale de cale ferată sub coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;p) transport intermodal de marfă - serviciile de transport de marfă în care activitatea specifică transportului se realizează prin intermediul a cel puțin două moduri de transport, utilizând aceeași unitate de încărcare pe tot parcursul expediției de marfă.4. La articolul I punctul 8, alineatele (1)-(10) ale articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Transportul feroviar de călători are caracter de transport public de călători. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și alte autorități competente acționează în domeniul transportului public de călători pe calea ferată pentru a garanta prestarea de servicii de interes general care sunt, printre altele, mai numeroase, mai sigure, de calitate mai bună și au costuri mai scăzute decât cele pe care le-ar fi permis numai acțiunea forțelor pieței. În acest scop, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin autoritatea competentă din subordine, încheie, în condițiile legii, contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar, în cadrul cărora se stabilesc obligațiile de serviciu public de interes național în vederea furnizării de servicii de transport adecvate.(2) Până la termenul stabilit prin art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, în limita bugetului aprobat prevăzut la alin. (7), contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) se atribuie conform prevederilor art. 5 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Până la acest termen, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin autoritatea competentă din subordine, stabilește și aplică măsuri privind creșterea eficienței economice și a calității serviciilor publice de transport feroviar de călători, inclusiv prin asigurarea cadrului de creștere a competiției pe această piață.(3) Prin contractele de servicii publice, prevăzute la alin. (1), se stabilesc condițiile în care Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin autoritatea competentă din subordine, compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public.(4) Compensația de serviciu public pentru transportul feroviar public de călători se acordă operatorilor de transport feroviar de călători pe baza contractelor de servicii publice prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007. În conformitate cu prevederile pct. 2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, compensația de serviciu public acordată în cazul contractelor de serviciu public atribuite conform alin. (2) nu poate depăși o sumă care corespunde efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligația de serviciu public asupra costurilor și veniturilor operatorului de serviciu public. (5) Efectul financiar net prevăzut la alin. (4) se calculează conform următorului mecanism: Efectul financiar net = costurile suportate minus efecte financiare pozitive minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri plus profit de maximum 3%, în care semnificația termenilor este următoarea:a) costurile suportate = costurile suportate în legătură cu o obligație de serviciu public sau cu un set de obligații de serviciu public conținute într-un contract de servicii publice prevăzut la alin. (1) și/sau într-o normă generală;b) efecte financiare pozitive = efectele financiare generate în cadrul rețelei exploatate în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză, dacă acestea există;c) sumele încasate din tarife sau orice alte venituri = sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligațiilor de serviciu public în cauză;d) profitul de maximum 3% este calculat la costurile suportate.(6) După aprobarea în conformitate cu prevederile art. 39 a contractelor prevăzute la alin. (1), modificarea în cursul anului a parametrilor pe baza cărora s-a stabilit compensația de serviciu public în conformitate cu prevederile alin. (4) nu conduce la majorarea și suportarea din bugetul de stat sau din bugetele locale, după caz, a unor compensații de serviciu public suplimentare față de cele prevăzute prin contractele de servicii publice.(7) Sumele aferente compensației de serviciu public prevăzute la alin. (4) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în limita sumelor aprobate cu această destinație, potrivit legii.(8) Sumele prevăzute la alin. (7) se asigură în mod nediscriminatoriu pentru toți operatorii de transport feroviar care au contracte de servicii publice legal încheiate.(9) În cazul în care un operator de transport feroviar realizează atât servicii compensate care fac obiectul unor obligații de serviciu public de transport feroviar, cât și alte activități, conturile aferente serviciilor publice sus-menționate trebuie separate astfel încât să îndeplinească condițiile prevăzute la pct. 5 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.(10) Modul de aplicare a prevederilor prezentului articol se aprobă prin decizie a președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară, cu avizul Consiliului Concurenței.5. La articolul I punctul 9, după alineatul (2) al articolului 5^1 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul efectuării de servicii de transport public de marfă sau călători pe calea ferată pentru anumite categorii de persoane fizice sau juridice care beneficiază, din dispoziția autorităților publice competente, de reduceri ale tarifelor de transport, prin actul care a prevăzut acordarea acestor reduceri se vor asigura compensații corespunzătoare operatorului de transport, până la nivelul tarifului aprobat.6. La articolul I punctul 11, litera b^1) a alineatului (2) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:b^1) asigură alocarea fondurilor publice necesare pentru implementarea programelor prevăzute la lit. b);7. La articolul I punctul 12, litera f) a alineatului (2) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:f) asigură condițiile unui mediu concurențial echitabil în transportul feroviar, precum și condițiile unui mediu concurențial echitabil între modurile de transport;8. La articolul I punctul 13, alineatele (3) și (4) ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Închirierea unor părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se face prin licitație publică, conform prevederilor legale.(4) Veniturile obținute din închirierea unor părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se încasează de către compania națională care administrează infrastructura feroviară în scopul folosirii acestora exclusiv pentru executarea de lucrări de întreținere, reparații curente, reparații capitale/reînnoire, reabilitare și modernizare la infrastructura feroviară publică interoperabilă.9. La articolul I punctul 14, alineatele (5) și (6) ale articolului 11^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri imobile sau părți din acestea, proprietate publică a statului, către persoane fizice sau juridice înregistrate în România, prin licitație publică, în condițiile legii, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.(6) Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol și a prevederilor art. 29 alin. (3^2), condițiile de închiriere se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, la propunerea companiei naționale care administrează infrastructura feroviară.10. La articolul I punctul 16, literele f)-h) ale alineatului (2) al articolului 22 se modifică și vor avea următorul cuprins:f) veniturile obținute din exploatarea, inclusiv prin închiriere către persoane fizice și juridice, a bunurilor proprietate publică a statului concesionate companiei în baza contractului de concesionare încheiat, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;g) veniturile obținute din executarea garanțiilor de participare la licitații, a garanțiilor aferente sumelor reținute, a altor garanții constituite conform contractelor de lucrări de investiții finanțate din bugetul statului sau din fonduri externe nerambursabile, precum și veniturile obținute din penalitățile și dobânzile contractuale pentru întârzieri în executarea contractelor de investiții finanțate din bugetul statului sau din fonduri externe nerambursabile, cu condiția utilizării acestora pentru proiectele de infrastructură de transport în cadrul cărora au fost încheiate respectivele contracte;h) venituri financiare și extraordinare, după caz, în sensul definit prin legislația națională în vigoare, în principal Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.11. La articolul I punctul 17, alineatele (3)-(5) ale articolului 22 se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Veniturile obținute potrivit prevederilor alin. (2) lit. f), ale art. 11^1 și ale art. 29 alin. (3^2) se încasează de compania națională care administrează infrastructura feroviară și se utilizează pentru lucrări și servicii de întreținere și reparație curentă a bunurilor proprietate publică a statului primite prin concesionare, pentru lucrări și servicii de reparații capitale/reînnoire, reabilitare și modernizare la infrastructura feroviară publică, pentru lucrări de intabulare a terenurilor proprietate publică a statului primite prin concesionare și pentru acoperirea unor cheltuieli de administrare și funcționare a infrastructurii feroviare publice.(4) Veniturile obținute potrivit alin. (2) lit. g) se utilizează, cu prioritate, pentru lucrări, indiferent de natura acestora, necesare continuării și finalizării obiectivelor proiectelor pentru atingerea cărora au fost încheiate respectivele contracte, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, cu respectarea legislației în vigoare.(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor alocă anual companiei naționale care administrează infrastructura feroviară fonduri de la bugetul de stat care reprezintă diferența dintre costurile totale pentru întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii feroviare publice și veniturile proprii ale companiei.12. La articolul I punctul 17, alineatul (6) al articolului 22 se abrogă.13. La articolul I punctul 18, alineatul (1) al articolului 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Operatorii de transport feroviar care efectuează transporturi publice ori în interes propriu, de marfă și/sau de călători, folosind capacitățile infrastructurii feroviare, plătesc un tarif de utilizare a acesteia, calculat conform cadrului de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare, prevăzut în contractul de activitate al companiei naționale care administrează infrastructura, încheiat cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor potrivit prevederilor art. 37 și 39.14. La articolul I punctul 21, alineatul (1) al articolului 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Cheltuielile pentru reparații curente, investiții, reparații capitale/reînnoiri, modernizări, reabilitări, consolidări ale infrastructurii feroviare publice sunt finanțate de la bugetul de stat, din fondurile externe nerambursabile și din veniturile obținute potrivit art. 22 alin. (2) lit. b).15. La articolul I punctul 22, articolul 25^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25^1(1) Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, se alocă anual, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație, sume necesare pentru:a) întreținerea, exploatarea și reparația curentă a infrastructurii feroviare;b) reparația capitală/reînnoirea, reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare;c) dotarea cu echipamente și utilaje necesare lucrărilor de construcție, reparație și întreținere a infrastructurii feroviare;d) alte cheltuieli de investiții.(2) Din sumele alocate de la bugetul de stat pentru întreținerea și reparația curentă a infrastructurii feroviare, compania națională care administrează infrastructura feroviară poate deconta:a) lucrările și serviciile realizate în regie proprie, cu respectarea prevederilor legale, prin intermediul sucursalelor, potrivit reglementărilor și normelor specifice activității de întreținere, exploatare și funcționare a infrastructurii feroviare;b) materialele necesare realizării lucrărilor și serviciilor potrivit lit. a), achiziționate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;c) lucrările și serviciile realizate prin intermediul societăților afiliate pe baza contractelor încheiate cu acestea cu respectarea prevederilor legale în vigoare;d) lucrările și serviciile realizate prin intermediul societăților terțe pe baza contractelor încheiate cu acestea cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) De la bugetul de stat se alocă sumele necesare:a) plății hotărârilor definitive emise de instanțele judecătorești, de instanțele arbitrale sau de oricare dintre instituțiile abilitate și a cheltuielilor conexe procedurilor de judecată pentru proiectele de investiții în infrastructura feroviară publică finanțate din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile;b) reîntregirii veniturilor proprii, prin acoperirea cheltuielilor efectuate din veniturile proprii ca urmare a executărilor silite în baza hotărârilor definitive emise de instanțele judecătorești, de instanțele arbitrale sau de oricare dintre instituțiile abilitate pentru proiectele de investiții în infrastructura feroviară publică finanțate din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile, în limita prevederilor bugetare anuale;c) finalizării procedurilor de expropriere pentru investițiile finanțate din fonduri nerambursabile.(4) Fondurile externe nerambursabile ale companiei naționale care administrează infrastructura feroviară se utilizează, dar fără a se limita la aceste destinații, pentru proiectarea, asistența tehnică, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii feroviare, pentru dotarea cu echipamente și utilaje necesare lucrărilor de construcție în cadrul unui contract de reabilitare pe fonduri europene și pentru alte cheltuieli de investiții, în conformitate cu prevederile contractelor/memorandumurilor de finanțare încheiate potrivit legii.(5) Creditele interne și externe contractate de compania națională care administrează infrastructura feroviară se utilizează pentru proiectarea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și construcția infrastructurii feroviare și pentru alte cheltuieli de investiții. Elementele contractului de creditare încheiat de companie în nume propriu referitoare la valoarea creditului, destinația acestuia, dobânzile și garanțiile creditului se aprobă prin memorandum de către Guvern. Aceste credite interne și/sau externe pot fi garantate cu bunurile care fac parte din proprietatea companiei și nu pot depăși 30% din valoarea acestor bunuri.(6) Sumele alocate de la bugetul de stat conform prevederilor alin. (3) se transferă în conturile proprii ale companiei naționale care administrează infrastructura feroviară deschise la bănci comerciale autorizate în condițiile legii și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a companiei.16. La articolul I, punctul 23 se abrogă.17. La articolul I punctul 24, alineatele (2^1) și (2^2) ale articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2^1) În scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată determinate de căderea de masă lemnoasă - copaci, arboret etc. peste elemente ale căii ferate, administratorul infrastructurii feroviare execută lucrări de toaletare/tăiere/defrișare și înlăturare a potențialelor pericole identificate în limita zonei de siguranță a infrastructurii feroviare, cu respectarea reglementărilor specifice în domeniul silvic.(2^2) În cazul căderilor accidentale de material lemnos peste elemente ale căii ferate, administratorul infrastructurii feroviare execută imediat lucrări de toaletare/tăiere/defrișare și înlăturare a potențialelor pericole identificate în limita zonei de siguranță a infrastructurii feroviare, în vederea restabilirii condițiilor de circulație normală pe calea ferată, masa lemnoasă rezultată urmând a fi exploatată conform reglementărilor specifice în domeniul silvic.18. La articolul I, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins:24^1. La articolul 29, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:(3^1) În zona de siguranță a infrastructurii feroviare este interzisă executarea oricăror construcții sau instalații neferoviare supraterane, cu excepția proiectelor de interes public în domeniul infrastructurilor de transport și a altor proiecte pentru care s-a emis aviz favorabil de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.(3^2) În zona de siguranță a infrastructurii feroviare este interzisă închirierea terenurilor, proprietate publică a statului, în vederea executării unor construcții sau instalații neferoviare supraterane. Prin excepție, cu avizul companiei naționale care administrează infrastructura feroviară, se pot închiria astfel de terenuri, în condițiile specificate la art. 11^1 alin. (6), în vederea amplasării de construcții provizorii sau pentru executarea proiectelor prevăzute la alin. (3^1).(3^3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3^2) cu privire la executarea unor proiecte de interes public în domeniul infrastructurilor de transport ale autorităților publice locale, prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, se pot închiria autorităților publice locale, la solicitarea acestora, fără licitație, terenuri aflate în proprietatea publică a statului din zona de siguranță a infrastructurii feroviare.19. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu următorul cuprins:25^1. La articolul 29, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) În zona de protecție a infrastructurii feroviare publice pot fi executate lucrări, cu aprobarea administratorului infrastructurii feroviare.20. La articolul I punctul 30, literele f) și g) ale alineatului (2) al articolului 37 se modifică și vor avea următorul cuprins:f) lista completă a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de administratorul infrastructurii de la operatorii de transport pentru activitățile conexe activității de transport feroviar;g) capacitățile de infrastructură care trebuie asigurate de administratorul infrastructurii pentru a permite îndeplinirea obligațiilor de serviciu public definite de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin autoritatea competentă din subordine.21. La articolul I punctul 31, alineatele (2) și (3) ale articolului 38 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) trebuie întocmite/redactate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.(3) Prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor solicită operatorilor de servicii publice să respecte condițiile de performanță și calitate care sunt cuprinse în caietele de sarcini și/sau în contractele de servicii publice.22. La articolul I punctul 32, alineatul (3^1) al articolului 38 se modifică și va avea următorul cuprins:(3^1) Elementele principale ale contractelor de servicii prevăzute la alin. (1) se reglementează prin decizie a președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară, prevăzută la art. 5 alin. (10), asigurând conformitatea cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.23. La articolul I punctul 33, alineatul (4) al articolului 38 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Operatorii de transport feroviar de călători care au încheiat un contract de servicii publice în baza prevederilor prezentului articol primesc lunar, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, sumele corespunzătoare compensației de serviciu public, conform prevederilor din contractele de servicii publice, în condițiile stabilite prin decizia președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară prevăzută la art. 5 alin. (10) și în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.24. La articolul I punctul 35, alineatul (1) al articolului 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Contractul prevăzut la art. 37 se încheie pentru o durată de până la 5 ani, se aprobă de către Guvern și se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat.25. La articolul I, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 35^1, cu următorul cuprins: 35^1. La articolul 39, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Contractele de servicii publice prevăzute la art. 38 se aprobă de către Guvern și se modifică și/sau actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după aprobarea bugetului de stat și, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare. Stabilirea duratei acestor contracte se face cu respectarea prevederilor art. 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.26. La articolul I punctul 36, alineatul (3) al articolului 39 se abrogă.27. La articolul I, după punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 39, cu următorul cuprins:39. La articolul 56, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În condițiile alin. (1) va fi asimilat și personalul necesar Autorității pentru Reformă Feroviară.28. Articolul II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IICompensația acordată operatorilor de transport feroviar de călători pentru serviciile prestate în anul 2015 se recunoaște drept cheltuială în situațiile financiare ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.29. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIIPrin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, se pot închiria, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de ordonator principal de credite, la propunerea administratorului de infrastructură rutieră, fără licitație, autorităților publice locale, la solicitarea acestora, terenuri aflate în proprietatea publică a statului din zona de siguranță și/sau zona de protecție rutieră, pentru realizarea unor proiecte de interes public din domeniul infrastructurii de transport, fără a se afecta siguranța circulației transporturilor.30. La articolul V, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:31. La articolul V, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:– La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor de investiții de infrastructură de transport, ai căror beneficiari identificați în ghidurile solicitantului sunt unitățile care funcționează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.32. La articolul V, punctul 2 se abrogă.33. La articolul V punctul 3, alineatele (1) și (2) ale articolului 12^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 12^1(1) În cazul proiectelor de infrastructură de transport cuprinse la titlu de clasificație bugetară a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020, cuprinse în buget în baza avizului de principiu al autorității de management, dar ale căror contracte de finanțare nu au fost încheiate cu autoritatea de management, beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (2) aflați sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de ordonator de credite întocmesc note justificative pentru plata cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractelor de finanțare.(2) Notele justificative prevăzute la alin. (1) conțin informații privind necesitatea plății pentru implementarea proiectului și sunt aprobate de ordonatorul principal de credite cu avizul organismului intermediar pentru transport pentru existența fondurilor în buget conform avizului de principiu al autorității de management.34. La articolul VII, alineatul (1) și partea introductivă a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul VII(1) În sensul prezentului articol, prin lucrări executate în regie proprie se înțelege acele categorii de lucrări care sunt executate de administratorul infrastructurii de transport cu respectarea normelor tehnice și de calitate în vigoare, prin utilizarea de forță de muncă, echipamente și utilaje deținute sub orice formă de către companie, prin utilizarea de materiale achiziționate conform legii, care conduc la costuri sub nivelul celor existente pe piață, pe baza unei analize de rentabilitate, care au ca finalitate recepția și punerea în funcțiune a unui proiect de investiții de infrastructură de transport.(2) Pentru lucrările în regie proprie prevăzute la alin. (1) executate, conform legii, de către administratorii de infrastructură rutieră și feroviară se alocă de la bugetul de stat credite bugetare Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în cadrul titlului 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020» aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă postaderare pentru perioadele de programare bugetară 2014-2020 pentru următoarele categorii de cheltuieli eligibile din fonduri europene:35. La articolul VIII, punctul 3 se abrogă.36. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IV Mecanisme pentru gestionarea infrastructurii de transport37. La articolul X, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Începând cu anul 2019, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în limita creditelor bugetare prevăzute prin legile bugetare anuale pot fi alocate Școlii Superioare de Aviație Civilă transferuri de capital necesare finanțării investițiilor pentru desfășurarea activității acesteia.38. La articolul XIII, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul XIII(1) Între Ministerul Transporturilor și companiile din domeniul transportului rutier aflate sub autoritatea sa se încheie contracte de performanță, începând din anul 2019, în baza cărora se stabilesc drepturile și obligațiile reciproce ale părților, drepturile și obligațiile reciproce privind depunerea aplicațiilor de finanțare din fonduri nerambursabile, drepturile și obligațiile reciproce privind monitorizarea proiectelor de infrastructură de transport finanțate din fonduri nerambursabile, drepturile și obligațiile reciproce privind depunerea și tratarea cererilor de rambursare, precum și indicatorii de rezultat care se fundamentează pe relația directă dintre modul de utilizare a fondurilor nerambursabile și rezultatele obținute din utilizarea acestora.39. După articolul XIV se introduce un nou articol, articolul XIV^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul XIV^1(1) Contractul de activitate încheiat, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, între Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și compania națională care administrează infrastructura feroviară se completează, începând din anul 2019, cu prevederi în baza cărora se stabilesc drepturile și obligațiile reciproce privind depunerea aplicațiilor de finanțare din fonduri nerambursabile, drepturile și obligațiile reciproce privind monitorizarea proiectelor de infrastructură de transport finanțate din fonduri nerambursabile, drepturile și obligațiile reciproce privind depunerea și tratarea cererilor de rambursare, precum și indicatorii de rezultat care se fundamentează pe relația directă dintre modul de utilizare a fondurilor nerambursabile și rezultatele obținute din utilizarea acestora.(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), contractul de activitate va cuprinde, în mod obligatoriu, fără a se limita la acestea, următoarele:a) drepturile și obligațiile părților privind încheierea contractelor de finanțare din fonduri nerambursabile;b) drepturile și obligațiile părților privind monitorizarea implementării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, inclusiv sistemul de raportare;c) drepturile și obligațiile părților privind depunerea și tratarea cererilor de rambursare;d) indicatorii de rezultat/performanță care se referă la rezultatul direct dintre modul de utilizare a fondurilor structurale și rezultatele obținute;e) alte drepturi și obligații reciproce privind utilizarea fondurilor structurale nerambursabile.40. Articolul XVIII se abrogă.  +  Articolul IIÎn termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară emite decizia prevăzută la art. 5 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea pentru Reformă Feroviară se subrogă în drepturile și obligațiile Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prevăzute de metodologiile aferente facilităților pentru anumite categorii sociale destinate transportului public feroviar de călători, acordate potrivit art. 53 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către societățile rezultate din reorganizare, dar și de alți operatori licențiați de transport feroviar călători.  +  Articolul IV(1) Modificarea și actualizarea anuală a contractului de activitate prevăzut la art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflat în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se fac prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, în condițiile art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.(2) Modificarea și actualizarea anuală a contractelor de servicii publice prevăzute la art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se fac prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor în condițiile art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.  +  Articolul VLa articolul 65 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 9 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Până la data de 1 iunie 2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va modifica și va completa, în conformitate cu prevederile prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 1.696/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacităților de infrastructură feroviară.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 8 noiembrie 2019.Nr. 205.-----