LEGE nr. 202 din 7 noiembrie 2019privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2018 pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 8 noiembrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113 din 28 decembrie 2018 pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.117 din 29 decembrie 2018, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Creditele de angajament prevăzute în fișa programului «Etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală», anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, rămase neutilizate la sfârșitul exercițiilor bugetare ale anilor 2017-2019, se utilizează, în anii următori, în condițiile legii, pentru încheierea contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele de investiții din etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală, incluse în lista aprobată pentru perioada 2017-2020 prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.2. La articolul unic, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:3. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul județelor care intră sub incidența alin. (1) al articolului unic din Ordonanța Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a, creditele de angajament rămase neutilizate după încheierea contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) se pot utiliza pentru finanțarea obiectivelor de investiții pentru care s-au depus solicitări, în termenul legal, în anul 2018, care au fost incluse în analiza de specialitate și nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 7 noiembrie 2019.Nr. 202.-----