ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2019  Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2019 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 4 noiembrie 2019,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită îndeplinirea, în cel mai scurt timp, în noua structură, a activității Guvernului și a ministerelor,reținându-se că, în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse, nu se pot garanta punerea în aplicare a Programului de guvernare votat de Parlament și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu urmări directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Măsuri de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor  +  Articolul 1(1) Atribuțiile viceprim-ministrului, prevăzut în Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2019 pentru acordarea încrederii Guvernului, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.(2) Cheltuielile necesare desfășurării activității viceprim-ministrului fără portofoliu și a cabinetului acestuia se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 2(1) Ministerul Finanțelor Publice preia în subordine Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc din subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului, și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului. Compania Națională „Loteria Română“ - S.A. trece sub autoritatea Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, iar Agenția Națională pentru Achiziții Publice trece în subordinea Secretariatului General al Guvernului. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar unic al statului român la Compania Națională „Loteria Română“ - S.A. se realizează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.(3) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor se numesc și se revocă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri. Participarea reprezentanților statului în ședințele adunării generale a acționarilor se face pe baza și în limitele mandatului primit prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.(4) Se autorizează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv al Companiei Naționale „Loteria Română“ - S.A., în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, precum și să aprobe efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.(5) În litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în care statul este chemat în judecată în calitate de acționar la Compania Națională „Loteria Română“ - S.A., interesele statului vor fi reprezentate, în condițiile legii, de către Ministerul Finanțelor Publice, până la soluționarea definitivă a acestora.(6) În litigiile care vor fi înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în care statul este chemat în judecată în calitate de acționar la Compania Națională „Loteria Română“ - S.A., interesele statului vor fi reprezentate, în condițiile legii, de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, până la soluționarea definitivă a acestora.  +  Articolul 3(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcționează structura responsabilă de gestionarea domeniului afacerilor europene, în coordonarea secretarului de stat pentru afaceri europene.(2) În exercitarea atribuțiilor referitoare la organizarea și funcționarea sistemului național de gestionare a afacerilor europene privind participarea României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, structura responsabilă de gestionarea domeniului afacerilor europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se află în coordonarea directă a prim-ministrului, prin ministrul afacerilor externe.  +  Articolul 4(1) Se înființează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin reorganizarea Ministerului Economiei și prin comasarea cu Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Turismului și prin preluarea activităților și structurilor de la aceste ministere.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri preia de la Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Turismului și exercită:a) atribuțiile de instituție publică implicată în domeniul privatizării pentru societățile naționale, companiile naționale și celelalte societăți aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea acestor ministere, după caz;b) atribuțiile privind exercitarea calității de acționar al statului la operatorii economici prevăzuți la lit. a), precum și cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare a acestor operatori economici;c) orice alte atribuții exercitate de aceste ministere, stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaționale sau altor acte încheiate potrivit dispozițiilor legale aplicabile și corespunzătoare activităților preluate.(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului român la operatorii economici prevăzuți la alin. (2) lit. a). Reprezentanții statului în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (2) lit. a) sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.(4) Se autorizează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri să mandateze, prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (2) lit. a) pentru aprobarea modificării actelor constitutive ale acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, și pentru efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale, în care statul este chemat în judecată în calitate de acționar la operatorii economici prevăzuți la alin. (2) lit. a), interesele statului vor fi reprezentate, în condițiile legii, de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, până la soluționarea definitivă a acestora.(6) Procedurile de expropriere în curs de desfășurare se continuă de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu menținerea valabilității actelor și procedurilor îndeplinite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(7) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri se desființează Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Turismului.  +  Articolul 5(1) Se înființează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin reorganizarea Ministerului Transporturilor și prin comasarea cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin preluarea activităților și structurilor Ministerului Transporturilor și, respectiv, prin preluarea activităților și structurilor Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.(2) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor preia în întregime unitățile din subordinea și sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum și unitățile din coordonarea și subordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și unitățile la care acest minister îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar, cu excepția prevăzută la art. 11 alin (2).(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor preia de la Ministerul Transporturilor și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și exercită:a) atribuțiile de instituție publică implicată în domeniul privatizării pentru societățile naționale, companiile naționale și celelalte societăți aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea acestor ministere, după caz;b) atribuțiile privind exercitarea calității de acționar al statului la operatorii economici prevăzuți la lit. a), precum și cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare a acestor operatori economici;c) orice alte atribuții exercitate de aceste ministere, stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaționale sau altor acte încheiate potrivit dispozițiilor legale aplicabile și corespunzătoare activităților preluate.(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului român la operatorii economici prevăzuți la alin. (3) lit. a). Reprezentanții statului în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (3) lit. a) sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.(5) Se autorizează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor să mandateze prin ordin al ministrului reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (3) lit. a) pentru aprobarea modificării actelor constitutive ale acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, și pentru efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.(6) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale, în care statul este chemat în judecată în calitate de acționar la operatorii economici prevăzuți la alin. (3) lit. a), interesele statului vor fi reprezentate, în condițiile legii, de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, până la soluționarea definitivă a acestora.(7) Procedurile de expropriere în curs de desfășurare se continuă de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu menținerea valabilității actelor și procedurilor îndeplinite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(8) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor se desființează Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.  +  Articolul 6(1) Se înființează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin reorganizarea Ministerului Mediului și prin comasarea cu Ministerul Apelor și Pădurilor, prin preluarea activităților și structurilor acestuia, precum și a unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea celor două ministere.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor se desființează Ministerul Apelor și Pădurilor.  +  Articolul 7(1) Se înființează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin preluarea activității în domeniul formării profesionale în administrația publică și al perfecționării profesionale a funcționarilor publici și a centrelor teritoriale de formare continuă pentru administrația publică de la Institutul Național de Administrație, care se desființează.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației se desființează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  +  Articolul 8(1) Se înființează Ministerul Educației și Cercetării prin reorganizarea Ministerului Educației Naționale și prin preluarea activității și structurilor specializate de la Ministerul Cercetării și Inovării, respectiv preluarea activității și structurii Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România din subordinea Guvernului.(2) Prin derogare de la prevederile art. 59 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, activitatea și structurile specializate în domeniul cercetării și inovării sunt coordonate de un secretar de stat din cadrul ministerului. (3) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, Ministerul Cercetării și Inovării se desființează.  +  Articolul 9(1) Ministerul Muncii și Justiției Sociale își schimbă denumirea în Ministerul Muncii și Protecției Sociale.(2) Se înființează Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin preluarea activităților, atribuțiilor și structurilor Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități și ale Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, care se desființează.(3) Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat și de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți în condițiile legii.  +  Articolul 10Ministerul Culturii și Identității Naționale își schimbă denumirea în Ministerul Culturii.  +  Articolul 11(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înființează Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură fără personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului, condus de un secretar de stat, numit în condițiile legii, prin preluarea activității în domeniul românilor de pretutindeni și a structurilor specializate în acest domeniu de la Ministerul Românilor de Pretutindeni și de la Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru românii de pretutindeni, care se desființează. (2) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înființează Autoritatea pentru Digitalizarea României, structură cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului, prin preluarea activității în domeniul digital și a structurilor specializate în acest domeniu de la Agenția pentru Agenda Digitală a României din subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, care se desființează. Conducătorul autorității are calitatea de ordonator terțiar de credite.(3) În cadrul Secretariatului General al Guvernului se înființează Departamentul pentru relația cu Parlamentul, structură fără personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului, condus de un secretar de stat numit în condițiile legii, prin preluarea activității în domeniul relației cu Parlamentul și a structurilor specializate în acest domeniu de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, care se desființează. (4) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înființează Departamentul pentru relația cu Republica Moldova, structură fără personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului, condus de un secretar de stat numit în condițiile legii, prin preluarea activității în acest domeniu și a structurilor specializate de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, cu excepția celor de la alin. (1). (5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. se realizează de către Secretariatul General al Guvernului.(6) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului român la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaș se realizează de către Secretariatul General al Guvernului.(7) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați prin ordin al secretarului general al Guvernului.(8) Participarea reprezentanților prevăzuți la alin. (7) în ședințele adunării generale a acționarilor se face pe baza și în limitele mandatului primit prin ordin al secretarului general al Guvernului.(9) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să mandateze reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor ale societăților prevăzute la alin. (5) și (6) să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, și să aprobe efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.(10) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale în care statul este chemat în judecată în calitate de acționar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaș, interesele statului vor fi reprezentate, în condițiile legii, de către Secretariatul General al Guvernului, până la soluționarea definitivă a acestora.(11) Procedurile de expropriere în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se continuă de către Secretariatul General al Guvernului, cu menținerea valabilității actelor și procedurilor îndeplinite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(12) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să inițieze și să aprobe, după caz, toate operațiunile și demersurile necesare pentru trecerea acțiunilor deținute de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. la Societatea „Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. și la Societatea de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG - S.A. în proprietatea privată a statului și administrarea Secretariatului General al Guvernului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 12(1) Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice și instituțiile publice nou înființate sau care preiau, pe bază de protocol, activități de la alte ministere, autorități, instituții publice ori alte structuri publice se subrogă în toate drepturile, obligațiile, contractele, deciziile de finanțare, ordinele de finanțare, acordurile și litigiile instituției, structurii sau activității preluate, inclusiv prin preluarea tuturor bunurilor mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora.(2) Reglementarea aspectelor determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se realizează prin acte normative adoptate de Guvern, la propunerea ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice implicate.(3) În termen de 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, miniștrii propun Guvernului măsuri de reorganizare a autorităților și instituțiilor publice din subordinea Guvernului sau ministerelor, după caz, inclusiv proiectele de acte normative corespunzătoare acestora.  +  Articolul 13(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2019, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-primire.(2) Protocoalele de predare-primire se încheie în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate și drepturile salariale aferente, precum și celelalte drepturi și obligații, cât și bunurile prevăzute la art. 12. Predarea-preluarea patrimoniului se efectuează pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) se realizează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, cu menținerea drepturilor salariale avute la data preluării.(4) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat și în bugetul ordonatorilor principali de credite, finanțarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de modificarea structurii și componenței Guvernului, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 22/2019 pentru acordarea încrederii Guvernului și, respectiv, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de modificarea structurii și componenței Guvernului, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 22/2019 și, respectiv, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, și se semnează numai cu prima semnătură de ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice înființate sau rezultate în urma reorganizării, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(6) Plățile dispuse în limita creditelor bugetare deschise potrivit alin. (5) se efectuează de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile din ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(7) Efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza instrucțiunilor Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 14Desființarea ministerelor, departamentelor, autorităților, instituțiilor sau a celorlalte structuri administrative, prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, își produce efectele la data intrării în vigoare a actului normativ care reglementează organizarea și funcționarea noilor ministere, departamente, autorități, instituții sau celorlalte structuri administrative care se subrogă în drepturile și obligațiile celor desființate.  +  Capitolul II Modificarea și completarea unor acte normative  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, următoarele acte normative se modifică și se completează după cum urmează:I. Alineatele (1), (1^1) și (5) ale articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 3 aprilie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Se înființează Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, denumit în continuare Oficiul, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice.(1^1) Oficiul își desfășoară activitatea în subordinea Ministerului Finanțelor Publice.................................................................................................(5) Oficiul are buget propriu și este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice. Președintele Oficiului are calitatea de ordonator terțiar de credite.II. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), litera d^1) va avea următorul cuprins:d^1) Secretariatul General al Guvernului, prin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A., pentru lucrările de interes național de dezvoltare a transportului de energie electrică, și prin Societatea Națională de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Mediaș, pentru lucrările de interes național de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului național de transport al gazelor naturale;2. La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Proiectele cuprinse în programul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Secretariatului General al Guvernului sau în cele ale autorităților administrației publice județene și locale, privind dezvoltarea de obiective de interes național, respectiv de interes județean și local, și care necesită exproprierea pentru cauză de utilitate publică în înțelesul prezentei legi sunt scutite de cotele către Inspectoratul de Stat în Construcții prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare, și de Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, datorate pentru lucrările de construcții executate pe coridorul de expropriere.3. Articolul 33 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, Secretariatul General al Guvernului, structurile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională și Agenția Națională pentru Resurse Minerale vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.III. După articolul 99 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 99^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 99^1(1) Se înființează Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație prin preluarea activității și structurii Institutului de Științe ale Educației și ale Centrului Național pentru Evaluare și Examinare.(2) La intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, Institutul de Științe ale Educației și Centrul Național pentru Evaluare și Examinare se desființează.IV. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, se modifică după cum urmează:1. La articolul 39, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este unitatea de informații financiare a României, de tip administrativ, cu sediul în municipiul București, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice.2. La articolul 40, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Oficiul este condus de un președinte, care are calitatea de ordonator terțiar de credite, și de un vicepreședinte, numiți prin hotărâre a Guvernului. Președintele Oficiului este demnitar cu rang de secretar de stat. Vicepreședintele este demnitar cu rang de subsecretar de stat.V. La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ordonanța Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 29 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.VI. Alineatele (1) și (2) ale articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 248/2017, se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat și este numit și eliberat din funcție prin decizia prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor externe.(2) Agentul guvernamental își desfășoară activitatea în directa coordonare a ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 16(1) În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc după cum urmează:a) „Ministerul Economiei“, „Ministerul Energiei“, „Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat“, „Ministerul Turismului“ cu „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri“;b) „Ministerul Transporturilor“ și „Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale“ cu „Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor“;c) „Ministerul Mediului“, „Ministerul Apelor și Pădurilor“ cu „Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor“;d) „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice“ și „Institutul Național de Administrație“ cu „Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației“;e) „Ministerul Educației Naționale“, „Ministerul Cercetării și Inovării“ cu „Ministerul Educației și Cercetării“;f) „Ministerul Culturii și Identității Naționale“ cu „Ministerul Culturii“;g) „Ministerul Muncii și Justiției Sociale“ cu „Ministerul Muncii și Protecției Sociale“;h) „Ministerul Românilor de Pretutindeni“ cu „Departamentul pentru Românii de Pretutindeni“;i) „Ministerul pentru Relația cu Parlamentul“ cu „Departamentul pentru relația cu Parlamentul“ sau, după caz, cu „Departamentul pentru relația cu Moldova“;j) de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii și denumiri se înlocuiesc după cum urmează: sintagma „Institutul de Științe ale Educației“ cu sintagma „Centrul Național de Politici și Evaluare“ și sintagma „Centrul Național pentru Evaluare și Examinare“ cu sintagma „Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație“.(2) Dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 5 ianuarie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marian Ionuț Stroe
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 6 noiembrie 2019.Nr. 68.----