LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2019pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 1 noiembrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică: a) operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții efectuate de către instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, securității naționale și ordinii publice și operațiunilor ce au ca destinatar final aceste instituții;b) operațiunilor reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată.2. La articolul 2 punctul I, subpunctul 3 se abrogă.3. La articolul 2 punctul I, subpunctele 4 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:4. componentă esențială - țeava, frema, cutia mecanismelor, după caz, superioară sau inferioară, manșonul mobil, cilindrul, cap închizător sau închizător, care, în calitate de obiecte separate, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau sunt concepute să se monteze; 5. muniția - muniția completă sau componentele acesteia, inclusiv tubul cartuș, capsele de inițiere, pulberea, gloanțele sau proiectilele, care sunt folosite într-o armă de foc, cu condiția ca aceste componente să facă ele însele obiectul unei autorizații;4. La articolul 2 punctul I, după subpunctul 5 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 5^1-5^4, cu următorul cuprins: 5^1. pachete de muniție - cea mai mică unitate de ambalare de muniție completă; 5^2. muniție cu proiectile perforante - muniție de utilitate militară, cu proiectile blindate care au nucleu dur perforant;5^3. muniție cu proiectile explozive - muniție de utilitate militară, cu proiectile conținând o încărcătură care explodează în timpul impactului;5^4. muniție cu proiectile incendiare - muniție militară, cu proiectile conținând un amestec chimic inflamabil la contactul cu aerul sau în momentul impactului;5. La articolul 2 punctul I, după subpunctul 8 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 9 și 10, cu următorul cuprins:9. muzeu - instituție de cultură, astfel cum este definită la art. 2 lit. a) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, care achiziționează, conservă, cercetează și expune arme de foc, componente esențiale sau muniție în scopuri istorice, culturale, științifice, tehnice, educaționale, de patrimoniu sau de divertisment și care este recunoscută în condițiile legii;10. stat membru - stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană.6. La articolul 2 punctul II, subpunctele 1, 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. arme și muniții interzise - armele și munițiile prevăzute în categoria A din anexă, a căror procurare, deținere, port și folosire sunt interzise persoanelor fizice și juridice, cu excepția colecționarilor de arme, în cazul armelor din categoria A pct. 6 și 7 din anexă, precum și a instituțiilor publice care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, a unităților aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înființate prin acte normative, a muzeelor, a armurierilor autorizați, colecționarilor de arme, precum și a companiilor naționale și societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament și muniție;2. arme și muniții letale - armele și munițiile prevăzute în categoria B din anexă, prin a căror utilizare se poate cauza moartea persoanelor;3. arme și muniții neletale - armele și munițiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confecționate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor;7. La articolul 2 punctul II, după subpunctul 3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4, cu următorul cuprins:4. arme și muniții cu potențial letal - armele și munițiile prevăzute în categoria C din anexă, prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor; sunt asimilate acestei categorii și armele vechi. Se prezumă că arma poate avea potențial letal atunci când este folosită asupra unei persoane de la o distanță mai mică de 5 metri sau când se execută foc de armă asupra organelor vitale ale persoanei, în special spre zona capului.8. La articolul 2 punctul III, subpunctele 3 și 13 se modifică și vor avea următorul cuprins:3. arme de autoapărare - arme scurte, cu potențial letal, special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante, de neutralizare sau proiectile din cauciuc, în scop de autoapărare;..............................................................................................13. arme de foc dezactivate - arme de foc care au fost făcute definitiv improprii folosirii, prin dezactivare, asigurându-se că toate componentele esențiale ale armei de foc în cauză au devenit definitiv nefuncționale și imposibil de demontat, înlocuit sau modificat, într-un mod care să nu permită în niciun fel reactivarea armei de foc;9. La articolul 2 punctul III, după subpunctul 14 se introduce un nou subpunct, subpunctul 14^1, cu următorul cuprins:14^1. arme comemorative - armele de colecție fabricate într-un număr limitat cu ocazia împlinirii a cel puțin 50 de ani de la apariția modelului ori arme fabricate în vederea aniversării unor evenimente istorice semnificative, atestate în acest sens prin emiterea unui certificat de către producător;10. La articolul 2 punctul III, subpunctul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:16. arme de spectacol și arme acustice - arme de foc transformate cu scopul specific de a fi utilizate în mod exclusiv pentru a trage gloanțe oarbe, de exemplu în reprezentații teatrale, sesiuni fotografice, filme și înregistrări de televiziune, reconstituirea unor evenimente istorice, parade, evenimente sportive și instruire;11. La articolul 2 punctul III, după subpunctul 16 se introduce un nou subpunct, subpunctul 17, cu următorul cuprins:17. arme de alarmă și arme de semnalizare - dispozitive care sunt proiectate numai pentru a trage gloanțe oarbe sau cartușe pirotehnice de semnalizare sau pentru a expulza substanțe iritante sau alte substanțe active, care îndeplinesc condițiile de siguranță a tragerii și prezintă garanția că nu pot fi transformate pentru a expulza o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie.12. La articolul 2 punctul V, subpunctele 2, 8 și 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:2. colecționar de arme - orice persoană fizică sau juridică care se ocupă cu colectarea și conservarea armelor de foc, a componentelor esențiale sau a muniției în scopuri istorice, culturale, științifice, tehnice, educaționale sau de patrimoniu și care a dobândit, în condițiile legii, un atestat de colecționar;..............................................................................................8. armurier - orice persoană fizică sau juridică autorizată, în condițiile prezentei legi, a cărei activitate constă, integral sau parțial, în fabricarea, comerțul, schimbul, închirierea, repararea, modificarea sau transformarea armelor de foc sau a componentelor esențiale ori în fabricarea, comerțul, schimbul, modificarea sau conversia muniției;9. intermediar - orice persoană fizică sau juridică, cu excepția armurierilor, autorizată, în condițiile prezentei legi, a cărei activitate constă, integral sau parțial, în negocierea sau realizarea de tranzacții pentru achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de arme de foc, de componente esențiale ale acestora sau de muniție ori în realizarea transferului de arme de foc, de componente esențiale sau de muniție pe teritoriul unui stat membru, dintr-un stat membru în altul, dintr-un stat membru către o țară terță sau dintr-o țară terță către un stat membru;13. La articolul 2 punctul VI, subpunctele 2, 5, 6, 7 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:2. pașaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în condițiile legii, de autoritatea competentă, care conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre împreună cu armele înscrise în acest document, numai în măsura în care deținerea, portul și folosirea acestor arme este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autoritățile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective;..............................................................................................5. permis de transfer al armelor - document eliberat de autoritățile române competente, prin care se permite efectuarea unei operațiuni de transfer de arme și muniții de pe teritoriul României către un stat membru;6. autorizație de transfer fără acord prealabil - documentul eliberat de autoritățile competente române ori ale unui stat membru de expediție, prin care se permite unui armurier sau intermediar să efectueze, pentru o anumită perioadă de timp, operațiuni de transfer al armelor, pieselor și munițiilor către un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru, în care nu este necesar un acord prealabil al autorităților competente pentru fiecare operațiune sau, după caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului;7. acord prealabil - documentul eliberat de autoritățile competente române, prin care se permite efectuarea unei operațiuni de transfer al armelor și munițiilor pe teritoriul României, ori de către statul membru de destinație, prin care se permite efectuarea unei operațiuni de transfer al armelor, pieselor și munițiilor pe teritoriul său;8. aviz de import/export - documentul eliberat de autoritățile române competente, prin care se permite efectuarea unei operațiuni de transfer al armelor, pieselor și munițiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/către un stat care nu este membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană.14. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Armele de foc lungi, letale, a căror muniție dezvoltă o energie cinetică la gura țevii ce depășește 10.000 de Jouli, pot fi procurate doar în vederea deținerii, numai ca arme de foc cu destinația colecție.15. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu următorul cuprins:(2) Pentru achiziționarea și deținerea de muniție și componente esențiale se aplică regimul achiziționării și deținerii de arme de foc cărora acestea le sunt destinate.(3) Sunt interzise procurarea, deținerea, folosirea, precum și efectuarea oricărei operațiuni cu încărcătoare ce se pot monta pe arme de foc semiautomate cu percuție centrală sau cu repetiție, care:a) pot conține mai mult de 20 de cartușe, în cazul armelor de foc scurte; saub) pot conține mai mult de 10 cartușe, în cazul armelor de foc cu țeavă lungă, prevăzute la categoria A pct. 6 și 7 din anexă.(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, persoanele juridice prevăzute la art. 100 alin. (2), operatorii economici autorizați potrivit prevederilor Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, muzeele și colecționarii de arme autorizați în condițiile legii.(5) Muzeele pot procura arme de foc și încărcătoare prevăzute la categoria A din anexă, iar poligoanele autorizate, federațiile naționale cu ramura de tir, cluburile sportive afiliate acestora și colecționarii de arme pot procura arme de foc și încărcătoare, prevăzute la categoria A pct. 6 și 7 din anexă, numai de la persoanele fizice și juridice autorizate pentru deținere și folosire în condițiile legii.16. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), persoanele care nu au împlinit 18 ani pot folosi arme de tir în scopul practicării tirului sportiv, cu permisiunea părinților sau a tutorelui, în cadrul federațiilor naționale de specialitate sau al cluburilor sportive afiliate acestora, sub supravegherea și îndrumarea antrenorilor de tir.17. La articolul 13, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Colecționarii de arme pot procura, în condițiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi:a) arme de colecție, cu excepția celor prevăzute în categoria A pct. 1-5 și pct. 8-11 din anexă, precum și a celor prevăzute în categoria B pct. 1 din anexă și proiectate după anul 1945;b) arme comemorative, cu excepția celor prevăzute în categoria A pct. 1-5 și pct. 8-11 din anexă.18. La articolul 14 alineatul (1), literele b), c), d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) dețin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea documentelor stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcție de destinația armelor;c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracțiuni comise cu intenție;d) nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție;..............................................................................................f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor;19. La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Modalitatea de procurare de către persoanele fizice a armelor letale și a armelor neletale supuse autorizării, a componentelor esențiale, precum și a muniției corespunzătoare acestora prin mijloace de comunicare la distanță se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.20. La articolul 25, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Deținerea, portul sau folosirea armelor și munițiilor înscrise în permisul de armă, ulterior expirării termenului de valabilitate al acestuia, este interzisă.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor și munițiilor are dreptul de a deține și purta o singură dată armele și muniția înscrise în permisul de armă cu scopul exclusiv de a le depune la un armurier autorizat în vederea depozitării ori înstrăinării, într-o perioadă de maximum 30 de zile de la data expirării valabilității permisului de armă.21. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30Efectele aplicării măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă(1) În termen de 30 de zile de la data luării la cunoștință a măsurii prevăzute la art. 29 alin. (1), titularul este obligat să depună armele la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepția cazului în care armele se ridică de către organele de poliție.(2) În termenul prevăzut la alin. (1), după îndeplinirea obligației de depunere a armelor la un armurier autorizat, titularul trebuie să depună dovada acestui fapt, împreună cu documentele care atestă dreptul de deținere a armelor letale, la organele de poliție competente.(3) Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege împotriva măsurii suspendării sau anulării dreptului de deținere a armelor de către persoana care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 28 alin. (1) și (2) nu suspendă obligația persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.(4) În cazul prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. b), termenul prevăzut la alin. (1) se calculează de la data expirării valabilității permisului de armă.22. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Păstrarea armei și muniției prevăzute la alin. (1) la domiciliul sau reședința deținătorului se face în locuri special destinate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, exceptând armele de apărare și pază, care se pot regăsi asupra acestuia.23. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare are obligația de a păstra armele înscrise în permisul de armă în condițiile prevăzute la art. 31 alin. (1) și (2), cu excepția situației în care titularul se află în afara domiciliului în vederea desfășurării activității de vânătoare, caz în care arma se păstrează în condiții de siguranță la gestionarul fondului cinegetic care a organizat activitatea de vânătoare, la un armurier autorizat sau în spațiul destinat cazării, în condițiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.24. La articolul 40, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat deținătorului dreptul de a le purta și folosi se face în următoarele condiții:a) armele trebuie ținute în husă sau, după caz, în cutie, neîncărcate cu muniție și asigurate împotriva pierderii ori sustragerii;b) să fie îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. b), d) și e).(2) Portul, utilizarea și folosirea armelor de tir în poligoanele de tir se fac în condițiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.25. La articolul 42 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) în cazul armelor de apărare și pază, 100 de cartușe cu glonț și 50 de cartușe fără proiectil, pentru fiecare armă;b) în cazul armelor de vânătoare, 500 de cartușe pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port și folosire;26. La articolul 42, alineatul (3) se abrogă.27. La articolul 42, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5)-(8), cu următorul cuprins:(5) La cerere, colecționarii de arme pot fi autorizați să colecționeze maximum 10 cartușe, pentru câte o singură armă de fiecare calibru.(6) Muniția destinată colecției va fi păstrată în condițiile prevăzute de prezenta lege și de normele metodologice de aplicare a acesteia.(7) Muniția destinată colecției poate fi procurată în condițiile stabilite de prezenta lege, numai în baza permisului de armă însoțit de atestatul de colecționar, de la armurierii autorizați în condițiile art. 104 alin. (3) și (5), neputând fi utilizată în condițiile art. 27 alin. (1) și (2). Muniția destinată colecției poate fi folosită exclusiv în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (4).(8) Cantitatea de muniție, procurată în condițiile prevăzute la alin. (7), se înscrie în documentul care atestă dreptul de deținere a armelor destinate colecției.28. La articolul 46, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În termen de 30 de zile de la data luării la cunoștință a măsurii suspendării sau anulării dreptului de port și folosire a armelor letale, titularul este obligat să depună armele și întreaga cantitate de muniție deținută la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepția celor care se ridică de către organele de poliție.29. La articolul 46, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În termenul prevăzut la alin. (2), după îndeplinirea obligației de depunere a armelor și muniției aferente la un armurier autorizat, titularul trebuie să depună dovada acestui fapt, împreună cu documentele care atestă dreptul de port și folosire a armelor letale, la organele de poliție competente.(2^2) În cazul prevăzut la art. 45 alin. (1) lit. d), termenul prevăzut la alin. (2) se calculează de la data expirării valabilității permisului de armă.30. La articolul 54 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) în cazul armelor de vânătoare, prezintă o invitație nominală de la un gestionar de fond cinegetic din România, legal constituit, ce își desfășoară activitatea conform prevederilor Legii nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;31. La articolul 57, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Armele neletale prevăzute în categoria C pct. 2 din anexă pot fi procurate, în scopul deținerii, respectiv al portului și folosirii, numai de către sportivii și antrenorii de tir.32. La articolul 58, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) Dispozițiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile și obligațiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 22 alin. (1) și (2), art. 23 alin. (1) și (2), art. 26, 27, 31, 32, 33 și 50, se aplică și în ceea ce privește armele neletale supuse autorizării.(2) Valabilitatea permisului de armă se prelungește de către structura de poliție competentă în a cărei rază teritorială își are domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență titularul dreptului, dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 57 alin. (4). Prevederile art. 25 se aplică în mod corespunzător.33. La articolul 59, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Măsura anulării sau suspendării dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se comunică, în scris, titularului dreptului ori, în situația prevăzută la alin. (1) lit. c), succesorilor acestuia. Prevederile art. 46 se aplică în mod corespunzător.34. La articolul 67, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Muzeele pot fi autorizate, în condițiile prezentei legi, să procure și să dețină arme interzise din categoria A din anexă, arme letale de colecție, precum și arme neletale, după caz, cu respectarea condiției prevăzute la art. 69 alin. (3).35. La articolul 89, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 89(1) Armele prevăzute în categoriile A-C și categoria D pct. 1-3 din anexă, componentele esențiale și munițiile corespunzătoare, fabricate pe teritoriul României, pot fi deținute sau comercializate numai dacă îndeplinesc următoarele condiții:36. La articolul 89, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Armele prevăzute în categoriile A-C și categoria D pct. 1-3 din anexă, componentele esențiale și munițiile corespunzătoare, fabricate în afara teritoriului României, introduse pe teritoriul României, pot fi comercializate sau, după caz, deținute de persoane fizice ori juridice din România numai dacă:37. Articolul 90 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 90Marcarea armelor și munițiilor(1) Armurierii care produc, transferă, exportă sau importă pe/de pe teritoriul României arme, componente esențiale sau muniții dintre cele prevăzute în categoriile A-C și categoria D pct. 1-3 din anexă au obligația să aplice pe arme, componente esențiale, muniții și pachete de muniții marcaje unice, clare și permanente destinate identificării și urmăririi acestora sau, după caz, să se asigure că au fost realizate, în mod cumulativ, pentru orice armă, componentă esențială, muniție sau pachet de muniții, la momentul introducerii pe piață, următoarele operațiuni:a) a fost prevăzută cu un marcaj unic, clar și permanent imediat după fabricare și cel târziu înaintea introducerii sale pe piață sau imediat după importul în Uniunea Europeană; șib) a fost înregistrată în condițiile prevăzute de prezenta lege imediat după fabricare și cel târziu înaintea introducerii sale pe piață sau imediat după importul în Uniunea Europeană.(2) Marcajul unic pentru arma asamblată trebuie să indice:a) denumirea producătorului sau a mărcii;b) țara sau locul fabricării;c) seria și, după caz, anul de fabricație, dacă acesta nu face parte din numărul de serie, și modelul, dacă este posibil.(3) Marcajul prevăzut la alin. (2) se aplică pe toate componentele esențiale ale armei de foc. În cazul în care o componentă esențială este prea mică pentru a fi marcată în conformitate cu prezentul articol, aceasta este marcată cel puțin cu un număr de serie sau un cod alfanumeric sau digital.(4) Marcajul aplicat pe pachete de muniții trebuie să indice:a) denumirea producătorului sau a mărcii;b) numărul de identificare a lotului;c) calibrul;d) tipul de muniție.(5) Marcajul aplicat pe muniție trebuie să cuprindă elementele prevăzute la alin. (4) lit. a), c) și d).38. Articolul 91 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 91Trecerea armelor și a componentelor esențiale în circuitul civil(1) Armele și componentele esențiale deținute de instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale pot fi trecute în circuitul civil numai dacă sunt marcate în condițiile prezentei legi.(2) Marcarea armelor și a componentelor esențiale potrivit alin. (1) se efectuează de către armurieri autorizați în condițiile legii să producă arme sau de către instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.39. La articolul 95, alineatele (2) și (5) se abrogă.40. La articolul 97, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 97(1) În cadrul Inspectoratului General al Poliției Române funcționează Registrul Național al Armelor, ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidența armelor și a componentelor esențiale, a deținătorilor de arme, precum și a operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții, necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor legale privind gestionarea aplicării dispozițiilor prezentei legi.(2) Termenul de păstrare a datelor cuprinse în evidențele Registrului Național al Armelor este de 30 de ani de la data distrugerii armelor de foc sau a componentelor esențiale în cauză. La expirarea termenului de păstrare se procedează la ștergerea datelor cu caracter personal din evidențele Registrului Național al Armelor.41. La articolul 97 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) gestionează evidența operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții procurate/înstrăinate, cuprinzând atât date cu privire la deținătorii acestora, cât și cu privire la seriile sau marcajele aplicate pe componentele esențiale, în cazul în care acestea sunt diferite de seriile sau marcajele aplicate pe cadrul sau pe recuperatorul fiecărei arme de foc;42. La articolul 101, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 100 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, să desfășoare operațiuni cu arme din categoriile B, C și D din anexă, componente esențiale ale acestora și muniția corespunzătoare, precum și operațiuni de distrugere, casare, comercializare, transfer și export cu arme din categoria A pct. 6 și 7 din anexă, componente esențiale ale acestora și muniția corespunzătoare, în condițiile stabilite de prezenta lege.(3) Pentru a putea desfășura operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții, armurierii de drept prevăzuți la art. 100 alin. (1) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 104, în funcție de categoria operațiunilor în vederea cărora au fost constituiți.43. La articolul 104, partea introductivă a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de producere a armelor letale și armelor neletale, precum și a componentelor esențiale ale acestora se acordă armurierilor dacă aceștia îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:44. La articolul 106 alineatul (1), literele b) și d) se modifică și va vor avea următorul cuprins:b) să comercializeze armele, componentele esențiale, încărcătoarele care pot conține mai mult de 20 de cartușe, în cazul armelor de foc scurte, sau mai mult de 10 cartușe, în cazul armelor de foc cu țeavă lungă, precum și munițiile numai către persoanele fizice și juridice autorizate să le procure. Încărcătoarele a căror capacitate maximă este mai mică sau egală cu 20 de cartușe, în cazul armelor de foc scurte, ori mai mică sau egală cu 10 cartușe, în cazul armelor cu țeavă lungă, pot fi comercializate numai persoanelor fizice sau juridice autorizate să dețină sau, după caz, să folosească arme pe care pot fi montate;..................................................................................................d) să își constituie registre în care să țină evidența operațiunilor cu arme, componente esențiale, încărcătoare și muniții, conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, care au regim special și se înregistrează la autoritățile prevăzute la art. 104 alin. (2), și să le prezinte pentru control organelor competente;45. La articolul 106 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:h^1) să primească, la cererea persoanelor fizice sau juridice autorizate, în regim de consignație, spre depozitare în condiții de securitate deplină, armele, componentele esențiale și munițiile, pentru care acestea nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru deținere;46. La articolul 106 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele l) și m), cu următorul cuprins:l) să refuze finalizarea tranzacțiilor pentru achiziția de muniție completă sau de componente de muniție pe care le consideră în mod rezonabil suspecte din cauza naturii sau amplorii lor și să informeze autoritățile competente prevăzute la art. 104 alin. (2) cu privire la aceste tranzacții;m) să obțină avizul structurii de poliție competente teritorial, în vederea achiziționării sau, după caz, vânzării armelor, componentelor esențiale sau a muniției, efectuată prin intermediul contractelor la distanță, înainte sau cel târziu în momentul livrării acestora.47. La articolul 118, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Titularul pașaportului european pentru arme de foc este obligat să dețină acest document în permanență asupra sa, la momentul portului sau utilizării armei de foc, pe teritoriile statelor membre.48. La articolul 120, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:(5) Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul transferului efectuat în temeiul unui contract la distanță, astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările ulterioare.(6) Inspectoratul General al Poliției Române comunică, prin intermediul mijloacelor electronice dedicate, către autoritățile competente ale statelor membre refuzurile de acordare a autorizațiilor, formulate din motive de securitate sau legate de credibilitatea persoanei vizate.(7) În aplicarea prevederilor alin. (4) și (6), Inspectoratul General al Poliției Române este abilitat să comunice și să primească informări prin intermediul mijloacelor electronice, reglementate la art. 13 alin. (5) din Directiva Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării și deținerii de arme (91/477/CEE), astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva (UE) 2017/853 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme.49. La articolul 129, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 3. încredințarea armelor letale pentru care s-a obținut dreptul de deținere, respectiv de port și folosire de către posesorii acestora unor persoane neautorizate în condițiile prezentei legi;50. La articolul 129, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins: 5^1. nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 9 alin. (3);51. La articolul 129, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu următorul cuprins: 13^1. neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) și art. 46 alin. (2^1);52. La articolul 129, punctul 43 se modifică și va avea următorul cuprins: 43. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. a)-c) și k)-m);53. La articolul 129, după punctul 49 se introduce un nou punct, punctul 49^1, cu următorul cuprins: 49^1. nerespectarea obligației prevăzute la art. 118 alin. (4^1);54. La articolul 130 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: c) cu amendă de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la pct. 5, 5^1, 7, 8, 10, 20, 39 și 49^1;d) cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 11-13, 13^1, 16-19, 25, 27, 30, 32, 36^1, 40^1, 41 și 50;55. La articolul 130, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Următoarelor contravenții prevăzute la art. 129 li se aplică sancțiuni complementare, după cum urmează:a) suspendarea dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor prevăzute la pct. 10, 13, 17, 18, 32, 39 și 53;b) anularea dreptului de deținere, de port și folosire a armelor, celor prevăzute la pct. 1, 3, 5^1, 8, 11, 12, 14-16, 19, 24 și 52;c) confiscarea armelor sau, după caz, a munițiilor prevăzute la pct. 3, 5^1, 8, 20, 24, 25, 30, 32 și 33;d) retragerea definitivă a autorizației eliberate în condițiile art. 104 alin. (1), pentru contravențiile prevăzute la pct. 5^1, 43-49 și 51.56. În tot cuprinsul Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul „piese“ și sintagmele „arme de recuzită“, „arme de panoplie“, „stat/state membru/membre al/ale Uniunii Europene“, ,,fond de vânătoare“, ,,arme și muniții“ și ,,siguranță națională“ se înlocuiesc cu sintagmele „componentă/componente esențială/esențiale“, „arme de spectacol și arme acustice“, „arme de foc dezactivate“, „stat/state membru/membre“, ,,fond cinegetic“, ,,arme, componente esențiale și muniții“, cu excepția art. 2 pct. II, subpct. 1, 2 și 3, art. 72, 74 și anexa la lege, respectiv ,,securitate națională“. 57. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta lege.  +  Articolul II(1) Armele de foc, componentele esențiale și munițiile fabricate, transferate sau importate în România până la data intrării în vigoare a prezentei legi, marcate potrivit prevederilor legale aplicabile anterior intrării în vigoare a acesteia, vor putea fi achiziționate, vândute sau folosite doar pe teritoriul României.(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), armele de foc, componentele esențiale și munițiile prevăzute la alin. (1) pot fi transferate de pe teritoriul României pe teritoriul unui alt stat membru sau exportate, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, doar după marcarea acestora în condițiile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.  +  Articolul III(1) Armele confecționate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de semnalizare și de start produse, importate sau transferate în România ulterior intrării în vigoare a prezentei legi trebuie omologate din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor de siguranță a tragerii și pentru a certifica că acestea nu pot fi transformate pentru a expulza o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie de către organisme abilitate din țară sau din cadrul Uniunii Europene. (2) Armele prevăzute la alin. (1) care nu îndeplinesc condițiile de siguranță a tragerii și pentru care nu există garanția că nu pot fi transformate pentru a expulza o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie se încadrează în categoria A din anexa la Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.(3) Producătorii sau importatorii din România ai armelor confecționate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, ai armelor de semnalizare și de start sunt obligați să solicite pentru fiecare model de armă produsă sau importată omologarea din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) de către organisme abilitate din țară sau din cadrul Uniunii Europene.(4) Îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (3) nu este necesară în cazul în care armele prevăzute la alin. (1) au fost importate anterior transferului în România de către alt stat membru al Uniunii Europene.(5) În situația prevăzută la alin. (3) importatorul este obligat să asigure marcarea armelor importate cu elemente care să permită identificarea exportatorului, importatorului și a anului efectuării operațiunii.  +  Articolul IV(1) Armele de foc dezactivate înainte de data de 8 aprilie 2016 în conformitate cu standardele și tehnicile naționale de dezactivare, respectiv cele transformate în arme de panoplie până la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi deținute în continuare fără a fi necesară o nouă intervenție asupra lor, fără însă a putea fi transferate sau exportate.(2) Armele de foc dezactivate după data de 8 aprilie 2016 în conformitate cu specificațiile tehnice pentru dezactivarea armelor de foc prevăzute în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.403 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 333 din 19 decembrie 2015, pot fi comercializate, transferate și, după caz, exportate numai însoțite de certificatul de dezactivare. (3) Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care dețin arme din categoria A pct. 6 și 7 din anexa la Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, precum și încărcătoarele aferente au posibilitatea de a le înstrăina entităților prevăzute la art. 9 alin. (4) din același act normativ sau, după caz, de a le casa, transforma sau dezactiva.  +  Articolul VLegea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.*Prezenta lege transpune prevederile art. 1 pct. 1-3, 6, 9, 10, 12, 14 și 19 din Directiva (UE) 2017/853 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 137 din 24 mai 2017.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 31 octombrie 2019.Nr. 196.  +  ANEXĂ(Anexa la Legea nr. 295/2004)
  CLASIFICAREA ARMELOR
  Munițiile, precum și componentele esențiale ale armelor urmează regimul armei căreia îi sunt destinate.Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:1 - militare2 - apărare și pază3 - vânătoare4 - tir sportiv5 - colecție6 - autoapărare7 - destinație utilitară8 - agrement
  Caracteristicile armei/munițieiDestinația armei:
  1.2.3.4.5.6.7.8.
  Categoria A
  Arme și muniții interzise
  1.Instrumentele și lansatoarele militare cu efect exploziv sau incendiarx---x---
  2.Armele de foc automatex---x---
  3.Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiectx---x---
  4.Munițiile cu proiectile perforante, explozive sau incendiare, la fel ca și proiectilele pentru aceste munițiix---x---
  5.Munițiile pentru pistolete și revolvere cu proiectile expansive, ca și aceste proiectile, mai puțin în ceea ce privește armele de vânătoare sau de tir cu țintă, pentru persoanele care au dreptul de a purta și folosi aceste armex---x---
  6.Armele de foc semiautomate care provin sau au fost transformate din arme de foc automatex---x---
  7.Armele de foc semiautomate cu percuție centrală cu caracteristicile: a) arme de foc scurte care permit lansarea a peste 21 de cartușe fără reîncărcare, în cazul în care: (i) un încărcător cu o capacitate de peste 20 de cartușe face parte din arma de foc respectivă; sau (ii) în aceasta este inserat un încărcător detașabil cu o capacitate care depășește 20 de cartușe; b) arme de foc lungi care permit lansarea a peste 11 cartușe fără reîncărcare, în cazul în care: (i) un încărcător cu o capacitate de peste 10 cartușe face parte din arma de foc; sau (ii) în aceasta este inserat un încărcător detașabil cu o capacitate care depășește 10 cartușex---x---
  8.Armele de foc lungi, semiautomate, concepute inițial pentru tragere de la nivelul umărului, a căror lungime poate fi redusă la mai puțin de 60 cm fără ca acestea să își piardă funcționalitatea, cu ajutorul unui pat rabatabil sau telescopic sau al unui pat ce poate fi demontat fără a folosi uneltex---x---
  9.Armele care prezintă caracteristicile tehnice ale armelor letale sau, după caz, ale armelor neletale, dar care nu se regăsesc în prezenta anexăx---x---
  10.Armele confecționate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de semnalizare și armele de start, care nu îndeplinesc condițiile de siguranță a tragerii și nu prezintă garanția că nu pot fi transformate pentru a expulza o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie, conform certificării emise de un organism abilitat în acest sens, național sau internaționalx---x---
  11.Orice armă din categoria A care a fost transformată în armă cu muniție oarbă, pentru a expulza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnică sau care a fost transformată în armă de spectacol sau acusticăx---x---
  Categoria B
  Arme și muniții letale supuse autorizării
  1.Armele de foc scurte cu repetiție, cu percuție centralăxx-xx-x-
  2.Armele de foc scurte cu tragere foc cu foc, cu percuție centralăxx-xx-x-
  3.Armele de foc scurte cu tragere foc cu foc, cu percuție pe ramă, cu o lungime totală sub 28 cm---xx-x-
  4.Armele de foc lungi, semiautomate, ale căror încărcătoare și camere pot conține împreună mai mult de trei cartușe în cazul armelor de foc cu percuție pe ramă și mai mult de trei, dar mai puțin de 12 cartușe în cazul armelor de foc cu percuție centrală---xx-x-
  5.Armele de foc scurte semiautomate, cu percuție centrală, altele decât cele enumerate la categoria A pct. 7xx-xx-x-
  6.Armele de foc lungi, semiautomate, enumerate la categoria A pct. 7 lit. b), ale căror încărcătoare și camere nu pot conține împreună mai mult de trei cartușe, al căror încărcător este detașabil sau pentru care nu poate fi garantată imposibilitatea transformării, cu ajutorul unor unelte obișnuite, în arme ale căror încărcătoare și camere pot conține împreună mai mult de trei cartușe--xxx-x-
  7.Armele de foc lungi cu repetiție și armele semiautomate cu țeavă netedă a căror lungime totală nu depășește 60 cm sau a căror țeavă nu depășește 30 cm--xxx-x-
  8.Orice arme de foc din această categorie care au fost transformate în arme cu muniție oarbă, pentru a expulza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnicăx-----x-
  9.Armele de foc semiautomate pentru uz civil, care seamănă cu armele cu mecanisme automate, altele decât cele enumerate la categoria A pct. 6, 7 sau 8--x-x-x-
  10.Armele de foc scurte semiautomate sau cu repetiție, cu percuție pe ramă---xx-x-
  11.Armele de foc lungi, cu tragere foc cu foc, cu percuție pe ramă---xx-x-
  12.Armele de foc lungi cu țeava ghintuită, cu tragere foc cu foc, cu percuție centrală--xxx-x-
  13.Armele de foc scurte, cu tragere foc cu foc, cu percuție pe ramă, de o lungime totală mai mare sau egală cu 28 cm---xx-x-
  14.Armele de foc lungi cu țeava netedă, cu tragere foc cu foc--xxx-x-
  15.Armele de foc lungi cu repetiție, altele decât cele menționate la categoria B pct. 7--x-x-x-
  16.Armele de foc lungi cu țeavă ghintuită a căror muniție dezvoltă o energie cinetică la gura țevii ce depășește 10.000 de Joulix---x---
  17.Armele de foc semiautomate cu țeavă lungă, altele decât cele enumerate la categoria A sau B----x-x-
  Categoria C
  Arme și muniții neletale supuse autorizării
  1.Armele scurte (pistol sau revolver) confecționate special pentru a arunca proiectile din cauciuc----xxx-
  2.Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient și care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s---xx---
  3.Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient și care nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s---xx---
  4.Armele scurte (pistol sau revolver) confecționate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare----xxx-
  5.Orice arme de foc din această categorie care au fost transformate în arme cu muniție oarbă, pentru a expulza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnică sau care au fost transformate în arme de spectacol sau acustice----xxx-
  Categoria D
  Arme și muniții neletale supuse autorizării notificării
  1.Armele cu tranchilizante----x-x-
  2.Pistoalele de semnalizarex---x-x-
  3.Pistoalele de start, folosite în competițiile sportive----x-x-
  4.Orice arme de foc din această categorie care au fost transformate în arme de spectacol sau acustice----x-x-
  5.Armele de foc clasificate în categoria A, B, C sau D care au fost dezactivate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.403 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale----x--x
  6.Arbaletele---xx--x
  7.Armele vechi----x---
  Categoria E
  Alte categorii de arme și dispozitive neletale
  1.Armele cu destinație industrială----x-x-
  2.Armele de asomare----x-x-
  3.Harpoanele destinate pescuitului----x-x-
  4.Arcurile destinate tirului sportiv---xx-xx
  5.Replicile de arme tip airsoft----x-xx
  6.Dispozitivele paintball----x-xx
  -----