HOTĂRÂRE nr. 5/H din 29 octombrie 2019privind interpretarea prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
EMITENT
  • BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2019
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 31 octombrie 2019    Având în vedere dispozițiile art. 22 alin. (5) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „în cazul în care, în urma efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (2)-(4), mai există birouri electorale ale secțiilor de votare care nu au cel puțin 5 membri, respectiv președinte, locțiitor și 3 membri, acestea urmează a fi completate cu persoane din rezerva aflată la dispoziția președintelui biroului electoral județean sau al sectorului municipiului București, după caz, prin tragere la sorți, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (8)“,ținând cont de faptul că dispozițiile art. 22 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu au fost corelate cu prevederile art. 21 din același act normativ, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 148/2019, privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, constatând că reglementarea referitoare la rezerva aflată la dispoziția președintelui biroului electoral a devenit caducă, în prezent funcționând corpul experților electorali, reglementat de art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare faptul că, în privința desemnării președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, art. 21 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu reglementează procedura de urmat, ci încorporează, în alin. (2), o normă de trimitere la dispozițiile art. 15 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora desemnarea acestora se realizează prin „tragere la sorți computerizată, organizată la nivel județean sau al municipiului București (...) dintre persoanele înscrise în corpul experților electorali, cu domiciliul sau reședința în județul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reședinței de sediul secției de votare (...)“,văzând și dispozițiile art. 120 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „prevederile prezentei legi privind corpul experților electorali, membrii birourilor electorale (...) se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru Președintele României (...)“,în condițiile în care operațiunile de desemnare a președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară urmează a se realiza, la alegerile pentru Președintele României, în condițiile prevăzute de art. 15 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar exigențele regulii „ubi eadem est ratio, ibi eadem solutio esse debet“ impun ca operațiunile de completare a acestor birouri să se realizeze în aceleași condiții,în temeiul art. 17 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1 Art. 22 alin. (5) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se interpretează ca făcând trimitere la Corpul experților electorali și la prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Biroului Electoral Central,
    Adina-Georgeta Nicolae
    București, 29 octombrie 2019.Nr. 5/H.-----