LEGE nr. 194 din 29 octombrie 2019pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 30 octombrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 6 iulie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) unitățile și instituțiile de învățământ.(3) Finanțarea colectării selective și achiziționarea recipientelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor, pe categoriile prevăzute la art. 3, se asigură din bugetul unității administrativ-teritoriale sau din bugetul operatorilor de salubritate, în funcție de prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului.2. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Deșeurile colectate selectiv vor fi cântărite la predare, iar cantitățile vor fi consemnate într-un registru de evidență a deșeurilor colectate selectiv, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Datele din registru vor fi raportate trimestrial către Agenția Națională pentru Protecția Mediului.  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 29 octombrie 2019.Nr. 194.-----