ORDIN nr. 3.654 din 15 decembrie 2015privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 23 decembrie 2015  În baza prevederilor art. 158 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Capitolul I Certificatul de atestare fiscală  +  Articolul 1(1) Organul fiscal central competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de contribuabili/plătitori are obligația de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor obligații bugetare individualizate în titluri executorii, emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central competent, în vederea recuperării, denumit în continuare certificat de atestare fiscală, în următoarele situații:a) la solicitarea contribuabililor/plătitorilor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;b) la solicitarea instituțiilor/autorităților publice, în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscală;c) din oficiu, în situația în care se schimbă competența de administrare a creanțelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situații prevăzute de lege;d) la solicitarea deținătorilor de titluri de participare la o societate, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;e) la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, alta decât cea prevăzută la art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, numai cu acordul scris al contribuabilului în cauză, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală;f) la solicitarea notarilor publici, pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) și e), solicitanții depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal central competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabil/plătitor pentru care se emite certificatul de atestare fiscală.(3) Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune:a) la registratura organului fiscal central competent;b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;c) prin intermediul serviciului ”Spațiu privat virtual”;d) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziția autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală în vederea furnizării de servicii;e) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (la 26-12-2019, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 ) (3^1) În situația în care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost depusă/transmisă la un alt organ fiscal decât cel competent în eliberarea certificatului, acesta comunică de îndată solicitantului eroarea și indică organul fiscal central competent la care trebuie să depună cererea/adresa. (la 26-12-2019, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 ) (4) În situația în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autoritățile contractante definite potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, în original, și documentul eliberat de autoritățile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea. În situația în care contribuabilul depune cererea prin mijloace de transmitere la distanță, documentul eliberat de autoritățile contractante se depune în original la instituția care solicită certificatul de atestare fiscală. Informațiile astfel înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt valabile numai dacă coincid cu datele înscrise în documentele eliberate de autoritățile contractante. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii și trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală. (la 26-12-2019, Alineatul (4) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 ) (5) Documentul emis de autoritatea contractantă cuprinde, obligatoriu, următoarele elemente:a) denumirea autorității contractante;b) data emiterii documentului;c) numărul și data încheierii contractului dintre contribuabil și autoritatea contractantă;d) sumele certe, lichide și exigibile datorate până la data emiterii documentului de către autoritatea contractantă, defalcate pe fiecare contract în parte;e) precizarea că documentul este emis în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală;f) numele, prenumele, funcția și semnătura persoanelor împuternicite ale autorității contractante;g) ștampila autorității contractante.(6) În situația prevăzută la alin. (1) lit. f), solicitanții depun cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală prin mijloace electronice de comunicare în conformitate cu actul normativ care le reglementează sau în format hârtie la registratura organului fiscal competent, în cazul în care aceste mijloace electronice prezintă disfuncționalități. (la 26-12-2019, Alineatul (6) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 ) (7) Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală trebuie să conțină următoarele elemente:a) datele de identificare ale autorității publice solicitante;b) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului; în acest caz este obligatorie menționarea denumirii/numelui și prenumelui, precum și a codului de identificare fiscală al contribuabilului/plătitorului;c) temeiul legal al solicitării;d) scopul solicitării.(8) Prin organ fiscal central competent se înțelege organul fiscal prevăzut la art. 30, art. 33, art. 35 sau art. 40 din Codul de procedură fiscală.(9) În cazul persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cererea se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală. În cerere, contribuabilul/plătitorul menționează și sediul activității sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz. În scopul eliberării certificatului de atestare fiscală, organele fiscale centrale competente colaborează în vederea stabilirii situației fiscale reale. În acest scop, organele fiscale centrale în a căror rază teritorială se află sediul activității/locul de desfășurare a activității principale comunică organului fiscal central competent pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală informațiile solicitate cel mai târziu în ziua următoare primirii solicitării.(9^1) Prin excepție de la alin. (9), în cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor, cererea se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, fără a conține informații cu privire la modul de îndeplinire al obligațiilor fiscale de către membrii acestora. În acest caz, certificatul de atestare fiscală este însoțit de certificatele de atestare fiscală ale fiecăruia dintre membrii acestora, eliberate de organele fiscale centrale în a căror rază teritorială aceștia își au domiciliul fiscal potrivit legii. (la 26-12-2019, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 ) (10) Certificatul de atestare fiscală se semnează de către conducătorul organului fiscal central emitent.  +  Articolul 2Potrivit prevederilor art. 344 din Codul de procedură fiscală eliberarea certificatului de atestare fiscală nu este supusă taxelor extrajudiciare de timbru.  +  Articolul 3(1) În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală, organul fiscal central competent verifică:a) dosarul fiscal al contribuabilului, cu excepția declarațiilor informative și a bilanțurilor contabile. În situația prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. f), nu se mai verifică situația depunerii declarațiilor fiscale ale persoanei decedate; (la 26-12-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 ) b) fișa pentru evidența analitică pe plătitori a contribuabilului;c) existența sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare până la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală;d) existența deciziilor de rambursare sau, după caz, a documentației aprobate pentru soluționarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise și înregistrate în evidența fiscală decizii de compensare/restituire;e) existența documentului eliberat de autoritățile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul/plătitorul le are de încasat de la acestea;f) existența acordului scris al contribuabilului pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. e), conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;g) Abrogată. (la 26-12-2019, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 ) (2) În situația în care cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală este depusă de către deținătorul de titluri de participare organul fiscal central competent verifică dacă solicitantul are calitatea de deținător de titluri de participare.  +  Articolul 4(1) Dacă organul fiscal central competent constată că nu au fost depuse de către contribuabil declarațiile de impunere, acesta înștiințează contribuabilul privind depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere, potrivit prevederilor art. 103 și 107 din Codul de procedură fiscală. În acest caz, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscală se prelungește cu perioada cuprinsă între data transmiterii înștiințării și data depunerii declarațiilor de impunere sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu, după caz.(2) În situația în care organul fiscal central competent constată că, anterior depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, contribuabilul/plătitorul a fost înștiințat cu privire la depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere, acesta emite și comunică decizia de impunere din oficiu până la emiterea certificatului de atestare fiscală, dacă s-a împlinit termenul de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului. Dacă termenul de 15 zile se împlinește după data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, termenul de eliberare a certificatului se prelungește cu perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data depunerii declarațiilor de impunere sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu, după caz.(3) Organul fiscal central competent emite și înregistrează în evidența fiscală, potrivit procedurilor legale, deciziile de compensare în toate cazurile în care există decizii de rambursare aprobate sau, după caz, documentația aprobată pentru soluționarea cererii de restituire, cu încadrarea în termenul prevăzut de lege pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală.(4) Ori de câte ori consideră necesar, organul fiscal central competent poate solicita informații de la autoritățile contractante în legătură cu datele înscrise în documentele emise de acestea.  +  Articolul 5(1) Certificatul de atestare fiscală se emite în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii/adresei de eliberare a acestuia.(2) Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul radierii din registrele în care a fost înregistrat, contribuabilul/plătitorul bifează în mod corespunzător căsuța special creată în acest sens.(3) În situația contribuabilului/plătitorului supus unei inspecții fiscale și care solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală în scopul radierii din registrele în care a fost înregistrat, certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, după caz.  +  Articolul 6(1) Certificatul de atestare fiscală cuprinde 4 secțiuni, respectiv:a) secțiunea A "Obligații fiscale și alte obligații bugetare";b) secțiunea B "Sume de rambursat/restituit";c) secțiunea C "Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile";d) secțiunea D "Alte mențiuni".(2) La secțiunea A se înscriu:a) totalul obligațiilor fiscale principale și al obligațiilor fiscale accesorii restante, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;b) totalul obligațiilor bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central competent în vederea recuperării, inclusiv amenzi datorate bugetului de stat, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.(3) La secțiunea A nu se cuprind:a) obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, precum și celelalte obligații fiscale, care sunt condiții de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 194 alin. (1) din același act normativ; (la 26-12-2019, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 ) b) sumele reprezentând creanțe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale, a căror executare este suspendată în condițiile art. 14 și 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și accesoriile aferente acestora, individualizate în decizii comunicate anterior suspendării executării actului administrativ fiscal;c) sumele reprezentând amenzi contravenționale pentru care s-au formulat plângeri în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;d) sumele cu termene de plată viitoare datorate în contul ratelor din programele de plăți ale obligațiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat;e) sumele reprezentând creanțe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii insolvenței, nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia, potrivit legii; (la 26-12-2019, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 ) f) sumele reprezentând creanțe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii reorganizării judiciare, nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, sub rezerva ca debitorii să se conformeze planului de reorganizare aprobat; (la 26-12-2019, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 ) g) sumele reprezentând creanțe fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253 din Codul de procedură fiscală, în limita diferenței de preț ce a fost aprobată la plata în rate; (la 26-12-2019, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 ) h) obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care sunt garantate potrivit art. 210-211 sau art. 235 din Codul de procedură fiscală. (la 26-12-2019, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 ) (4) La secțiunea B se înscriu:a) totalul sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA cu sumă negativă și opțiune de rambursare, în curs de soluționare și pentru care nu a fost emisă decizie de rambursare;b) totalul sumelor solicitate a fi restituite prin cereri de restituire, în curs de soluționare.(5) Sumele înscrise la secțiunile A și B pot fi detaliate pe tipuri de obligații/deconturi de TVA cu sumă negativă și opțiune de rambursare în curs de soluționare/cereri de restituire în curs de soluționare, la solicitarea contribuabilului/plătitorului. În acest caz, informațiile se înscriu la secțiunea D.(6) La secțiunea C se înscriu:a) diferența dintre obligațiile de plată cuprinse la secțiunea A și sumele menționate la secțiunea B;b) totalul obligațiilor bugetare de plată în ultimele 12 luni.(7) Informațiile din secțiunea C se completează numai dacă solicitantul certificatului de atestare fiscală menționează expres acest lucru în cererea/adresa sa.(8) La secțiunea D se înscriu:a) la pct. I și II - informațiile prevăzute la alin. (5);b) la pct. III - mențiuni relevante pentru situația fiscală a contribuabilului, cum ar fi eșalonare/plan de reorganizare confirmat, în curs de derulare; mențiuni referitoare la starea obligațiilor fiscale astfel cum au fost solicitate prin cerere, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită în condițiile legii, mențiuni cu privire la situațiile prevăzute la art. 157 alin. (2) lit. d) și e), la art. 157 alin. (3) sau la art. 194 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, după caz; (la 26-12-2019, Litera b) din Alineatul (8) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 ) c) la pct. IV - sumele certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la autoritățile contractante, inclusiv numărul și data documentului emis de autoritatea contractantă.(9) Pentru contribuabilii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, certificatul de atestare fiscală se emite la cererea contribuabilului și cuprinde atât obligațiile fiscale ale contribuabilului, cât și obligațiile fiscale ale sediilor secundare.  +  Articolul 7În sensul art. 158 din Codul de procedură fiscală, definiția obligațiilor fiscale restante este cea prevăzută la art. 157 din Codul de procedură fiscală.  +  Articolul 8În certificatul de atestare fiscală se înscriu, obligatoriu, numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare, numele și prenumele conducătorului organului fiscal central emitent. În situația în care se constată că certificatul de atestare fiscală este afectat de o evidentă eroare materială se întocmește un act de îndreptare a erorii materiale, care se comunică contribuabilului. (la 26-12-2019, Articolul 8 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 )  +  Articolul 9(1) Certificatul de atestare fiscală se întocmește în două exemplare originale, din care:a) un exemplar se comunică solicitantului sau, după caz, noului organ fiscal central competent, în situația prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. c);b) un exemplar se păstrează la organul fiscal central emitent și se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), în situația în care contribuabilul dorește să obțină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală, în cererea sa menționează numărul de exemplare solicitate.  +  Articolul 10Se aprobă modelele, precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale următoarelor formulare:a) "Certificat de atestare fiscală", prevăzut în anexa nr. 2;b) "Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală", prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 11(1) Certificatul de atestare fiscală se poate elibera și comunica în mediu electronic prin:a) spațiul privat virtual, serviciu de comunicare electronică pus la dispoziția contribuabililor și reglementat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare;b) Sistemul informatic PatrimVen, sistem pus la dispoziția autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală în vederea furnizării de servicii de către Ministerul Finanțelor Publice. Utilizarea de către autoritățile și instituțiile publice a sistemului informatic PatrimVen se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu, cu modificările și completările ulterioare;c) Sistemul informatic pus la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Certificatul eliberat și comunicat conform prezentului articol este valabil și fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central competent, potrivit legii, și ștampila organului emitent. (la 26-12-2019, Articolul 11 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 )  +  Capitolul II Certificatul de obligații bugetare. Procedura de eliberare a certificatului de obligații bugetar  +  Articolul 12Organul fiscal central competent pentru administrarea creanțelor bugetare ale contribuabililor persoane juridice, conform legii, la solicitarea instituției publice implicate în procesul de privatizare, are obligația de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor creanțe bugetare, denumit în continuare certificat de obligații bugetare, în următoarele situații:a) pentru completarea documentației necesare procesului de privatizare, conform reglementărilor legale în vigoare;b) pentru acordarea de înlesniri la plata obligațiilor bugetare restante, conform reglementărilor legale în vigoare;c) pentru alte situații prevăzute de lege.  +  Articolul 13Certificatul de obligații bugetare se eliberează de organul fiscal central competent și va fi semnat de către conducătorul acestuia.  +  Articolul 14Eliberarea certificatului de obligații bugetare nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.  +  Articolul 15Certificatele de obligații bugetare se vor elibera pe baza raportului de inspecție fiscală, efectuat de organele fiscale centrale competente cu atribuții de control.  +  Articolul 16(1) Certificatul de obligații bugetare va cuprinde 3 secțiuni, respectiv:a) secțiunea A "Obligații de plată restante care vor face obiectul înlesnirilor la plată sau obligații de plată restante la data eliberării certificatului de obligații bugetare, după caz";b) secțiunea B "Obligații de plată restante care constituie condiție de menținere a valabilității înlesnirii la plată ce urmează a se acorda, după caz";c) secțiunea C "Alte mențiuni".(2) La secțiunea A se vor menționa:a) obligațiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuție și alte creanțe bugetare;b) dobânzile și penalitățile de întârziere calculate pentru neplata la termenele stabilite de lege a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor creanțe bugetare;c) majorări de întârziere calculate și datorate după 1 ianuarie 2006;d) orice alte obligații datorate conform reglementărilor legale specifice (de exemplu, penalități de nedeclarare).(3) Nu se înscriu la secțiunea A obligațiile de plată care au făcut deja obiectul unor înlesniri la plată și pentru care contribuabilii își respectă condițiile de menținere a valabilității înlesnirilor la plată ce s-au aprobat, conform legii.(4) La secțiunea B se vor menționa:a) obligațiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuție și alte creanțe bugetare;b) obligații fiscale accesorii.(5) La secțiunea C se vor face alte mențiuni, după caz, astfel:a) actul prin care s-au acordat înlesnirile la plată, după caz, și modul de respectare al acestora;b) totalul sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA cu sumă negativă și opțiune de rambursare, în curs de soluționare și pentru care nu a fost emisă decizie de rambursare;c) totalul sumelor solicitate a fi restituite prin cereri de restituire, în curs de soluționare;d) cuantumul obligațiilor de plată la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, administrate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, comunicate organului fiscal central competent de către aceasta. Răspunderea privind cuantumul acestor obligații revine Autorității pentru Administrarea Activelor Statului.  +  Articolul 17Certificatele de obligații bugetare se vor elibera în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării instituției publice implicate în procesul de privatizare.  +  Articolul 18Certificatul de obligații bugetare va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, scopul eliberării, precum și numele și semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.  +  Articolul 19Certificatul de obligații bugetare se întocmește în 3 exemplare, după cum urmează:a) un exemplar original se va transmite instituției publice implicate în procesul de privatizare;b) un exemplar original se va transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv direcției cu atribuții în domeniul reglementării înlesnirilor la plată;c) un exemplar original se va păstra la dosarul fiscal al contribuabilului.  +  Articolul 20Se aprobă modelul formularului "Certificat de obligații bugetare", precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale acestuia, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 22(1) Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.(2) Cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscală, în curs de soluționare la data de 1 ianuarie 2016, se soluționează conform prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 23Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale
  de Administrare Fiscală,
  Gelu-Ștefan Diaconu
  București, 15 decembrie 2015.Nr. 3.654.  +  Anexa nr. 1
  ACORD
  Subsemnatul, ..........., domiciliat în*) ......., identificat cu C.I. seria ..... nr. ....., în calitate de**) ....... al Societății ......., sunt de acord ca dl/dna ....., identificat(ă) cu C.I. .... seria ..... nr. ....., domiciliat(ă) în*) ........, să solicite certificatul de atestare fiscală pentru dl/dna ......./Societatea ........., cu condiția respectării prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.*) Se completează cu adresa de domiciliu conform actului de identitate.**) Se completează numai în situația solicitării unui certificat de atestare fiscală pentru contribuabili persoane juridice, conform calității de a angaja în mod legal societatea.Numele și prenumele: ..................Funcția: ..............................SemnăturaData
   +  Anexa nr. 2ANTET*) *) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.
  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
  Nr. ................ data eliberării .......................
  Denumire/Nume și prenume: .......................................................Cod de identificare fiscală:**) .............................................Domiciliul fiscal: Județul ............................................................, localitatea ............................................, sectorul ....., str. ................................................................................................ nr. ........., bl. ........, sc. …....., et. …...., ap. ……, cod poștal .................
  **) În situația contribuabililor persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri se înscrie, pe lângă codul numeric personal, și codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale. În cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor se înscrie codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal.
  A. OBLIGAȚII FISCALE ȘI ALTE OBLIGAȚII BUGETARE***)***) În situația în care suma obligațiilor fiscale înscrise la secțiunea A este mai mică sau egală cu totalul sumelor de rambursat/restituit înscrise la secțiunea B, la secțiunea D pct. III se va face mențiunea cu privire la situația prevăzută la art. 157 alin. (3) din Codul de procedură fiscală.Sus-numitul contribuabil figurează în evidențele fiscale cu următoarele obligații fiscale și obligații bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării, restante la data de ........................
  - lei -
  0Denumirea obligației fiscale/bugetareSuma
  1Obligații fiscale/bugetare principale
  2Obligații fiscale/bugetare accesorii
  3TOTAL (3 = 1 + 2)
  B. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT***)***) În situația în care suma obligațiilor fiscale înscrise la secțiunea A este mai mică sau egală cu totalul sumelor de rambursat/restituit înscrise la secțiunea B, la secțiunea D pct. III se va face mențiunea cu privire la situația prevăzută la art. 157 alin. (3) din Codul de procedură fiscală.Sus-numitul contribuabil figurează în evidențele fiscale cu următoarele sume de rambursat/restituit:
  - lei -
  0Sume solicitateSuma
  1Sume negative de TVA solicitate la rambursare
  2Sume solicitate a fi restituite
  3TOTAL (3 = 1 + 2)
  C. INFORMAȚII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILEa) Diferența dintre obligațiile fiscale/bugetare cuprinse la secțiunea A și sumele menționate la secțiunea B:
  b) Totalul obligațiilor fiscale/bugetare în ultimele 12 luni: - lei -
  D. ALTE MENȚIUNI:I. OBLIGAȚII FISCALE/BUGETARE****)****) Pct. I și II se completează, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor înscrise la secțiunile A și B.
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscale/bugetareObligații fiscale/bugetare
  Total, din care: Obligații fiscale/bugetare principaleObligații fiscale/bugetare accesorii
  012 = 3 + 434
  1
  2
  ...
  TOTALX
  II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT****)****) Pct. I și II se completează, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor înscrise la secțiunile A și B.
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea actului/nr. și dataCuantumul sumelor
  1
  2
  3
  ...
  TOTALX
  III. MENȚIUNI RELEVANTE PENTRU SITUAȚIA FISCALĂ A CONTRIBUABILULUI...............................................................................................................................................................................................IV. SUME CERTE, LICHIDE ȘI EXIGIBILE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE
  Denumirea autorității contractanteNr. și data documentului emis de autoritatea contractantăSuma (lei)
  ....................................................................................................................................
  Conducătorul organului fiscal central,Numele și prenumele: ...................................................Semnătura și ștampila organului fiscal central: ...............................
  Certificatul de atestare fiscală se poate utiliza de către persoana interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării sau de până la 90 de zile de la data eliberării, de către persoanele fizice care nu desfășoară activități economice în mod independent sau nu exercită profesii libere, inclusiv sub forma asocierilor.

  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare
  1. Denumire: Certificat de atestare fiscală2. Format: A4/t13. Se tipărește față-verso.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la atestarea situației fiscale a contribuabililor.6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central. La cererea contribuabilului, în format hârtie pot fi emise mai multe exemplare.7. Circulă - un exemplar (sau mai multe) la contribuabil; - un exemplar la organul fiscal central emitent.8. Se păstrează un exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului.
  (la 26-12-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 3
  CERERE
  de eliberare a certificatului de atestare fiscală
  [] Scopul eliberării este pentru radiere din registrul în care am fost înregistrat.
  ADATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  1. Denumire/Nume și prenume2. Cod de identificare fiscală3. Număr de ordine în registrul comerțului4. Date privind domiciliul fiscal județul ................................................, sectorul ......., localitatea ..................................................., str. .............................................. nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, codul poștal ............., fax ......................., telefon ......................., e-mail ............................................................................
  BDATE DE IDENTIFICARE A DEȚINĂTORULUI DE TITLURI DE PARTICIPARE LA O SOCIETATE
  1. Denumire/Nume și prenume2. Cod de identificare fiscală3. Număr de ordine în registrul comerțului4. Date privind domiciliul fiscal/Adresa: județul ................................................, sectorul ......., localitatea ..................................................., str. .............................................. nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, codul poștal ............., fax ......................., telefon ......................., e-mail ............................................................................
  CDATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
  1. Reprezentare prin împuternicit oNr. act de împuternicire ............ Data .................2. Date de identificare a împuternicituluiNume, prenume/DenumireAdresa: județul ..............................................., sectorul ......, localitatea .................................................., str. ................................................ nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ......, ap. ......., codul poștal .............., fax ........................., telefon ........................., e-mail .............................................................................Cod de identificare fiscală .......................................
  DDATE DE IDENTIFICARE A NOTARULUI*)
  Date de identificare ale notaruluiNume, prenume/Denumire .................................Adresa: județul ..............................................., sectorul ......, localitatea .................................................., str. ................................................ nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ......, ap. ......., codul poștal .............., fax ........................., telefon ........................., e-mail .............................................................................Cod de identificare fiscală .......................................
  EMențiuni privind obligațiile fiscale neachitate până în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, potrivit evidenței pe care o dețin*):
  Nr.crt.Denumirea obligației fiscal de platăObligații fiscal principaleObligații fiscal accesorii
  1
  2
  *) Se completează numai în cazul în care cererea se depune în format hârtie la registratura organului fiscal competent.
  SOLICIT**):**) Nu se completează în cazul depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală de către deținătorii de titluri de participare sociale.a) eliberarea certificatului de atestare fiscală în ........ exemplare;b) completarea secțiunii C din certificatul de atestare fiscală „Informații privind verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile“:DA [] NU []c) completarea secțiunii D din certificatul de atestare fiscală „Alte mențiuni“, cu detalierea informațiilor de la secțiunile A și B din certificat:DA [] NU []d) completarea secțiunii D din certificatul de atestare fiscală „Alte mențiuni“ cu sumele certe, lichide și exigibile pe care le am de încasat de la autorități contractante:DA [] NU []Autoritățile contractante și cuantumul sumelor de încasat sunt următoarele:
  Denumirea autorității contractante..............................Nr. și data documentului emis de autoritatea contractantă....................................Suma (lei)......................
  e) completarea secțiunii D din certificatul de atestare fiscală „Alte mențiuni“ cu precizări referitoare la ..........................***)***) Se fac mențiuni cu privire la starea obligațiilor fiscale, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită în condițiile legii, obligații fiscale aflate în situațiile prevăzute la art. 157 alin. (2) lit. d) și e), la art. 157 alin. (3) sau la art. 194 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după caz, etc.

  Numele și prenumele ......................................................
  Funcția ..................................................................
  Semnătura ................................................................
  Data ......../.........../..........
  Se completează de către organul fiscal.Denumirea organului fiscal ...............................................Nr. de înregistrare ........................ Data ....../......./.........Numele și prenumele persoanei care a verificat ...........................Numărul legitimației .....................................................
  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare
  1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală2. Format: A4/t13. Se tipărește într-un exemplar. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la eliberarea certificatului de atestare fiscală.6. Se întocmește într-un exemplar de către contribuabil/împuternicit/notar/altă persoană decât contribuabilul, potrivit legii.7. Circulă la organul fiscal central.8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. (la 26-12-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 3.008 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 4ANTET*)Nr. ...... Data eliberării ...............
  CERTIFICAT DE OBLIGAȚII BUGETARE
  Ca urmare a Cererii nr. ..... din data de ...... a ..... se certifică situația fiscală pentru persoana juridică:Denumirea: ..................................................Domiciliul fiscal: județul ........, localitatea ....., sectorul ......, str. ....., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., codul poștal ...., telefon ........, fax ........, e-mail ........Înregistrat la registrul comerțului cu nr. ..............Cod de identificare fiscală: ..................*) Se vor trece sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.A. Obligații de plată restante care vor face obiectul înlesnirilor la plată sau obligații de plată restante la data eliberării prezentului certificat, după caz.Sus-numitul figurează în evidențe cu următoarele obligații de plată la data de .............., cu accesoriile calculate până la data de ...............
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligațieide plată**) Obligația de plată
  Total, din care:RestanțăDobânziPenalități de întârziereMajorăriPenalități
  0 1 2=3+4+5+6+7 3 4 5 6 7
  **) Inclusiv amenzi.
  B. Obligații de plată restante care constituie condiție de menținere a valabilității înlesnirii la plata ce urmează a se acorda, după cazSus-numitul figurează în evidențe cu următoarele obligații de plată la data de .............
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligațieide plată**)Obligația de plată
  Total, din care:RestanțăObligații fiscale accesorii
  0 1 2 = 3+4 3 4
  **) Inclusiv amenzi.
  C. Alte mențiuni: ................................................... .S-a eliberat prezentul certificat de obligații bugetare pentru a-i servi:[] pentru completarea documentației necesare procesului de privatizare, conform prevederilor ...........................;[] pentru acordarea de înlesniri la plata obligațiilor bugetare restante, conform prevederilor .........................;[] pentru alte situații prevăzute de lege.
  Conducătorul organului fiscal central, Numele și prenumele .........................................................Semnătura și ștampila organului fiscal central .............................

  Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare
  1. Denumire: Certificat de obligații bugetare2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: file4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la atestarea obligațiilor bugetare de plată.6. Se întocmește în 3 exemplare de către organul fiscal central competent pentru administrarea creanțelor bugetare ale contribuabililor persoane juridice, conform legii.7. Circulă: - un exemplar original la instituția publică implicată în procesul de privatizare;– un exemplar original la Agenția Națională de Administrare Fiscală;– un exemplar original la organul fiscal central emitent, conform legii.8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
  ----