REGULAMENT din 22 mai 2013de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 32 din 22 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013.
     +  Capitolul I Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 1Obiectivul prezentului regulament este stabilirea cadrului pentru transmiterea informațiilor la OPE de către participanți privind programul și disponibilitatea de producție/consum a unităților dispecerizabile, disponibilitatea serviciilor tehnologice de sistem, programul de schimburi interne și externe și prognoza agregată de producție/consum pentru ziua următoare și pentru pregătirea funcționării SEN de către OPE, pe criterii de prioritate economică și siguranță, pe baza acestor informații, înaintea zilei/intervalului de livrare.  +  Articolul 2Prezentul regulament completeaza prevederile reglementărilor ce formează codul comercial al pieței angro de energie electrica.  +  Articolul 3OTS stabilește, prin proceduri publice avizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), modalitatea concretă de aplicare a prezentului regulament.  +  Articolul 4În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. caracteristici tehnice ale grupurilor de producție dispecerizabile și/sau consumatorilor dispecerizabili - caracteristici tehnice de proiect și rezultate din măsurătorile cele mai recente (de exemplu: puterea minimă/maximă, consum minim/maxim, viteză de încărcare/descărcare etc.);2. consumator dispecerizabil - consumator (client final) la care puterea consumata poate fi modificata la cererea OPE;3. cod comercial al pieței angro de energie electrică - ansamblu de documente care reglementează participarea, regulile și relațiile comerciale pe piața angro de energie electrică;4. cod de identificare a părții responsabile cu echilibrarea - cod alfanumeric alocat fiecărei PRE de către OPE;5. centrală cu acumulare prin pompare - centrală care în unele intervale orare acumulează energie primară consumând energie electrică, iar în alte intervale orare generează energie electrică din energia primară acumulată;6. centrală cu motoare cu ardere internă - centrală electrică compusă din grupuri generatoare antrenate de motoare cu ardere internă;7. centrală de producție - ansamblu de instalații ce conțin grupuri generatoare amplasate într-o incintă/zonă comună și racordate în același punct la rețeaua electrică de interes public;8. centrală electrică eoliană - ansamblu de grupuri generatoare care transformă energia cinetică a vântului în energie electrică, racordate în același punct la rețeaua electrică de interes public;9. centrală fotovoltaică - ansamblu de panouri fotovoltaice care convertesc energia solară în energie electrică prin efectul fotovoltaic, racordate în același punct la rețeaua electrică de interes public;10. codul tehnic al rețelei electrice de transport - document care face parte din sistemul de reglementări specific transportului energiei electrice și conducerii prin dispecer a SEN;11. declarație de disponibilitate - document transmis OPE de către PPE specificând disponibilitatea unităților dispecerizabile ale respectivului producător/consumator dispecerizabil;12. dispoziție de dispecer - comanda dată de către dispecerul energetic național de a modifica puterea generată/consumată, modul de funcționare a unei unități de producție dispecerizabile/consumator dispecerizabil sau configurația de funcționare a rețelei;13. energie de echilibrare - cantitatea de energie electrica corespunzătoare reglajului secundar, terțiar rapid și terțiar lent, rezultată din executarea dispozițiilor de dispecer;14. export - export declarat înseamnă livrarea de energie electrică din România, pe baza unui acord contractual care să prevadă că preluarea corespunzătoare simultană (import declarat) de energie electrică va avea loc în alt stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță;15. grup generator - ansamblu de mașini rotative (turbină - generator, motor - generator) sau statice (panou fotovoltaic) destinat sa transforme energia de alta forma în energie electrica;16. grup dispecerizabil - grup (generator) care poate răspunde unei dispoziții de dispecer și a cărui putere se încadrează în următoarele categorii:– grup hidroenergetic cu puterea instalată mai mare de 10 MW;– grup turbogenerator termoenergetic (inclusiv pe bază de biomasă, nuclear etc.) cu puterea instalată mai mare de 20 MW;– centrală electrică eoliană, centrală fotovoltaică sau centrală cu motoare cu ardere internă cu puterea instalată mai mare de 5 MW;17. grup hidroenergetic - grup (generator) care transformă energia hidraulică în energie electrică;18. import - import declarat înseamnă introducerea de energie electrică în România simultan cu livrarea de energie electrică (export declarat) într-un alt stat;19. interval de dispecerizare - perioadă de o (1) oră pentru care fiecare producător de energie electrica ce deține unitați dispecerizabile, consumator dispecerizabil sau parte responsabila cu echilibrarea trebuie să furnizeze informații sau, după caz, să transmită notificări fizice conform prevederilor cap. III;20. notificare fizică aprobată - notificarea fizică validată de OPE;21. notificare fizică - informație transmisă formalizat de o parte responsabilă cu echilibrarea, care cuprinde programul privind producția netă, schimburile bloc și consumul de energie electrică, precum și importurile, exporturile și tranzitele aferente participanților la piață pentru care PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării; în mod convențional, consumul asigurat de către furnizorul care nu își asumă responsabilitatea echilibrării pentru un loc de consum aflat în portofoliul mai multor furnizori este considerat de valoare zero; (la 22-02-2018, Punctul 21. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 5 din ORDINUL nr. 31 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 22 februarie 2018 ) 22. operatorul pieței de echilibrare - persoana juridică ce asigură organizarea și administrarea PE. Această funcție este îndeplinită de operatorul de sistem, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.;23. ofertă zilnică validată - ofertă pentru creștere de putere și/sau pentru reducere de putere pe piața de echilibrare, transmisă de un participant la piața de echilibrare și validată de OPE;24. ordine de merit pentru piața de echilibrare - ordonarea după preț a perechilor preț-cantitate din ofertele zilnice validate, stabilită și utilizată de OPE pentru determinarea perechilor preț-cantitate care vor fi acceptate pentru furnizarea energiei de echilibrare;25. oră de închidere a pieței de echilibrare - ora până la care ofertele zilnice pe PE pot fi transmise către OPE, în ziua de tranzacționare care precedă ziua de livrare;26. oră de închidere a pieței intrazilnice de energie electrică - ora până la care ofertele pe PI de energie electrică pot fi transmise OPEE în vederea tranzacționării intrazilnice;27. oră de transmitere - moment la care o ofertă sau o notificare fizică, după caz, a intrat în sistemul de tranzacționare corespunzător ori în sistemul de programare, așa cum a fost înregistrată prin marca de timp;28. participant la piața de echilibrare - titular de licență care exploatează unități dispecerizabile sau client final deținător de consumatori dispecerizabili, care ofertează puterea disponibilă pe PE, în vederea utilizării acesteia de către OPE în scopul echilibrării SEN; în cazul participării ca o singură entitate agregată, este considerat participant titularul de licență pe care aceștia îl desemnează să tranzacționeze energia electrică și căruia îi revin integral toate responsabilitățile și drepturile prevăzute în convenția de participare la PE, aferente unităților dispecerizabile rezultate la nivelul entității agregate; (la 21-08-2019, Punctul 28. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul VI din ORDINUL nr. 178 din 13 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 29. producție netă - energia electrică ce este livrată în rețele de o centrală de producție, egală cu diferența dintre energia produsă, măsurată la bornele generatoarelor, și consumul propriu tehnologic asigurat din producția proprie;30. reglaj secundar - reglaj automat centralizat al frecvenței (puterii de schimb cu corecția de frecvență) pentru aducerea frecvenței/puterii de schimb la valorile de consemn în cel mult 15 minute;31. schimb bloc - schimb de energie electrică între două PRE-uri, rezultat din agregarea pe vânzare, respectiv pe cumpărare a tuturor tranzacțiilor dintre participanții din cele două PRE-uri într-un interval de dispecerizare; în mod convențional, cantitatea de energie electrică corespunzătoare consumului asigurat de către furnizorul care nu își asumă responsabilitatea echilibrării pentru un loc de consum aflat în portofoliul mai multor furnizori se consideră și se notifică drept schimb bloc între PRE din care face parte acesta și PRE a furnizorului principal; (la 22-02-2018, Punctul 31. din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul 5 din ORDINUL nr. 31 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 22 februarie 2018 ) 32. săptămână calendaristică - o perioadă de 7 zile calendaristice consecutive, prima zi fiind luni;33. sistemul pieței de echilibrare - sistem informațional stabilit și menținut de OPE în scopul programării unităților dispecerizabile și administrării PE, în scopul menținerii nivelului de siguranță în funcționare a SEN;34. sistemul de tranzacționare - sistem informatic stabilit și menținut de OPEE în scopul administrării PZU și/sau PI de energie electrică;35. situație de urgență - situație în care nu pot fi utilizate sistemele informatice, informaționale și de comunicații ale OPE (de exemplu: incapacitatea totală sau parțială de funcționare sau altă defecțiune a acestora);36. tranzit declarat - o situație în care apare un "export declarat" de energie electrică și în care, pe traseul desemnat al tranzacției, se află o țară în care nu va avea loc nici livrarea, nici introducerea concomitentă a energiei electrice;37. unitate dispecerizabilă - un grup dispecerizabil sau mai multe grupuri generatoare, respectiv un consumator dispecerizabil ori mai mulți, a căror putere de ansamblu este modificată la dispoziția OPE; condițiile constituirii unei unități dispecerizabile sunt stabilite conform prezentei reglementări și procedurilor OPE aplicabile;38. zi de livrare - ziua calendaristică în care au loc livrarea efectivă și consumul de energie electrică;39. zi de tranzacționare - orice zi calendaristică;40. zonă națională de tranzacționare - acea parte a SEN la care sunt conectați consumatorii de energie electrică și producătorii de energie electrică din România;41. zonă de tranzacționare de frontieră - zonă de tranzacționare diferită de zona națională de tranzacționare, aparținând sistemului energetic al unui alt stat.42. entitate agregată - rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulți producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la piața concurențială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-08-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul VI din ORDINUL nr. 178 din 13 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Articolul 5În prezentul regulament sunt utilizate următoarele abrevieri:DD - declarație de disponibilitate;NF - notificare fizică;OPE - operatorul pieței de echilibrare;OPEE - operatorul pieței de energie electrică;OTS - operatorul de transport și de sistem;PE - piața de echilibrare;PI - piața intrazilnică;PPE - participant la piața de echilibrare;PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;PZU - piața pentru ziua următoare;SEN - Sistemul electroenergetic național;SB - schimb bloc;UD - unitate dispecerizabilă.  +  Capitolul II Declarații de disponibilitate  +  Secţiunea 2.1 Transmiterea declarațiilor de disponibilitate  +  Articolul 6Participanții la piața de echilibrare care au în exploatare unități dispecerizabile sau PRE-ul din care aceștia fac parte, dacă a fost mandatată în acest sens de către PPE și are acordul OPE, trebuie să transmită la OPE declarații de disponibilitate pentru acestea. Transmiterea declarațiilor de disponibilitate face obiectul procedurilor prevăzute la art. 3.  +  Articolul 7Declarația de disponibilitate pentru o UD în ziua D trebuie să fie transmisă la OPE cel mai devreme cu 30 de zile înainte de ziua D și cel mai târziu până la ora 16,30 a zilei D-1 și poate fi actualizată în orice moment anterior intervalului de dispecerizare afectat; actualizarea în timpul zilei de livrare se poate face doar cu aprobarea dispecerului de serviciu Dispecerul Energetic Central.  +  Articolul 8Componența UD se aprobă de către OTS la propunerea producătorilor, în baza verificării, pe baza unei proceduri realizate conform art. 3, a respectării criteriilor tehnice și de siguranță necesare pentru aprobarea agregării mai multor grupuri generatoare sau consumatoare într-o UD.  +  Articolul 9Pentru o UD se poate introduce o singură ofertă fixă de pornire.  +  Articolul 10Nu pot fi agregate într-o singură UD grupuri generatoare cuprinse în PRE diferite.  +  Articolul 11În cazul în care dintr-o UD fac parte grupuri generatoare aflate în exploatarea mai multor producători se încheie o convenție între aceștia, avizată de OTS, prin care se stabilește PPE responsabil pentru transmiterea DD, modalitatea de determinare a informațiilor aferente DD și modul de rezolvare a neînțelegerilor dintre părți, astfel încât să fie asigurată corectitudinea informațiilor transmise.  +  Secţiunea 2.2 Formatul și conținutul declarațiilor de disponibilitate  +  Articolul 12(1) Declarația de disponibilitate conține cel puțin următoarele informații:a) puterea disponibilă orară a fiecărei unități de producție dispecerizabile, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din fiecare zi de livrare;b) consumul minim și maxim orar al fiecărei unități de consum dispecerizabile, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din fiecare zi de livrare;c) motivații și detalii (inclusiv numărul cererii aprobate de dispecer) privind reducerile orare de disponibilitate ale fiecărui grup dispecerizabil/consumator dispecerizabil, ca urmare a: oricărei opriri accidentale anterioare sau opriri planificate pentru mentenanță, redării în exploatare înainte de termenul aprobat, programului de funcționare convenit cu Administrația Națională «Apele Române» etc. (2) UD care produc energie electrică din energie eoliană, respectiv UD care produc energie electrică din energie solară sunt exceptate de la furnizarea motivațiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) în cazul modificării declarațiilor lor de disponibilitate. (la 22-02-2018, Articolul 12 din Sectiunea 2.2 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul 5 din ORDINUL nr. 31 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 22 februarie 2018 )  +  Secţiunea 2.3 Verificarea și acceptarea declarațiilor de disponibilitate  +  Articolul 13Verificarea formei și conținutului DD se face automat de către sistemul pieței de echilibrare, iar confirmarea este transmisă emitentului de către OPE într-un format standard, pe aceeași cale prin care a fost recepționată.  +  Articolul 14Dacă DD pentru o UD într-un interval de dispecerizare indică o capacitate mai mică decât puterea maximă a unității de producție dispecerizabile, respectiv decât diferența dintre consumul maxim și cel minim al consumatorului dispecerizabil, prevăzute ca date de configurație în sistemul PE, atunci OPE verifică existența cererii aprobate de dispecer, conform art. 12 lit. c). Dacă aceasta nu există, OPE refuză DD pentru UD respectivă, iar emitentul este informat prin intermediul sistemului PE. Procesul se reia până la validarea DD de către OPE.  +  Articolul 15Dacă până la ora 16,30 în ziua D-1 DD pentru ziua D a unei UD nu este validată de OPE, atunci sistemul PE creează automat, pentru ziua D, o DD egală cu disponibilitatea maximă a UD respective. Același lucru se realizează dacă nu există nicio DD în sistemul PE pentru UD respectivă, pentru ziua D, până la ora 16,30 a zilei D-1.  +  Articolul 16DD sunt accesibile pentru vizualizare, prin intermediul sistemului PE, PPE-ului respectiv și PRE-ului din care face parte.  +  Articolul 17DD realizate automat conform prevederilor art. 15 sunt transmise de OPE către PPE-ul respectiv, imediat ce sistemul PE a creat respectivele DD.  +  Capitolul III Notificările fizice  +  Secţiunea 3.1 Transmiterea și anularea notificărilor fizice  +  Articolul 18(1) Fiecare PRE, precum și OPEE transmit la OPE notificări fizice ale producțiilor, consumurilor și schimburilor bloc pentru fiecare interval de dispecerizare al zilei de livrare (D) până la ora 16,30 în ziua D-1; acestea pot fi modificate de către emitent, pentru ziua D, coroborat cu prevederile art. 39, astfel:a) cel târziu cu 15 minute înaintea intervalului de dispecerizare, pentru SB ale PRE; (la 12-11-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 18 , Sectiunea 3.1 , Capitolul III a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 202 din 11 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019 ) b) în orice moment anterior orei de livrare, pentru NF privind producția UD.(2) Transmiterea NF se poate efectua cel mai devreme cu 30 de zile înaintea zilei de livrare.(3) Modul de transmitere a NF este stabilit de către OTS într-o procedură realizată conform art. 3.  +  Articolul 19Responsabilitatea corectitudinii NF privind producțiile și consumurile UD din contur aparține fiecărui PPE care le exploatează, conform art. 44.  +  Articolul 20NF se transmit în format electronic, prin canalele de comunicație stabilite de OPE.  +  Articolul 21O NF este considerată transmisă în momentul intrării în sistemul pieței de echilibrare. Imediat ce o nouă NF intră în sistemul pieței de echilibrare, PRE care a transmis-o va primi electronic confirmarea de primire.  +  Articolul 22Sistemul pieței de echilibrare verifică îndeplinirea condițiilor de respectare a formatului NF, prevăzute în procedura aplicabilă.  +  Articolul 23Dacă sistemul pieței de echilibrare nu acceptă o NF, PRE care a transmis-o primește imediat un mesaj de eroare cu specificarea neconformității constatate, iar NF respectivă este considerată anulată.  +  Secţiunea 3.2 Conținutul și formatul notificărilor fizice  +  Articolul 24Notificările fizice conțin cel puțin următoarele informații:1. codul de identificare al PRE care a transmis respectiva NF;2. ziua de livrare și date separate pentru fiecare interval de dispecerizare din respectiva zi de livrare, și anume:a) producția planificată, pentru fiecare unitate de producție dispecerizabilă;b) producția planificată, separat pentru fiecare unitate de producție nedispecerizabilă cu o putere instalată semnificativă (convenită cu OPE);c) producția planificată agregată pentru toate unitățile de producție nedispecerizabile [altele decât cele menționate la lit. b)];d) în cazul unităților hidro, energia de creștere și energia de scădere disponibile pentru fiecare zi de livrare;e) programul de consum planificat pentru fiecare UD aferentă consumatorilor dispecerizabili de tipul centralelor cu acumulare prin pompare ale fiecărui producător care exploatează astfel de centrale;f) prognoza agregată de consum pentru toți consumatorii de energie electrică nedispecerizabili;g) consumul planificat pentru fiecare UD aferentă consumatorilor dispecerizabili, alții decât cei menționați la lit. e);h) schimburile bloc cu alte PRE-uri în zona națională de tranzacționare, separat pentru fiecare PRE cu care s-au stabilit SB;i) exporturile și importurile stabilite cu alte țări, separat pentru fiecare zonă de tranzacționare de frontieră.  +  Articolul 25Suplimentar față de informațiile prevăzute la art. 24 alin. (1), NF ale OPEE conțin SB cu fiecare PRE în zona națională de tranzacționare, corespunzătoare tranzacțiilor de vânzare/cumpărare pe PZU și separat pe PI.  +  Articolul 26OTS, împreună cu PPE de care aparține fiecare UD, propun procedura de evaluare a energiilor de creștere și scădere disponibile pentru ziua de livrare, conform restricțiilor tehnice aplicabile pentru fiecare UD hidroenergetică. Procedura va fi trimisă spre avizare la ANRE.  +  Secţiunea 3.3 Validarea notificărilor fizice  +  Articolul 27Sistemul pieței de echilibrare verifică automat toate NF din punctul de vedere al corectitudinii conținutului. Eroarea este transmisă automat emitentului.  +  Articolul 28Modul de validare a NF în conformitate cu prevederile art. 31 este stabilit de către OTS într-o procedură realizată conform art. 3.  +  Articolul 29Dacă o PRE nu a reușit să își transmită NF înainte de ora 16,30, sistemul pieței de echilibrare generează automat o NF implicită, cu toate valorile egale cu zero; un mesaj în acest sens este transmis automat PRE respective și PRE partenere ale acesteia, iar NF implicită este disponibilă acestora pentru vizualizare în sistemul pieței de echilibrare.  +  Articolul 30NF ale unei PRE sunt disponibile pentru vizualizarea de către PRE respectivă prin intermediul sistemului pieței de echilibrare.  +  Articolul 31Sistemul pieței de echilibrare analizează completitudinea, corectitudinea, coerența și fezabilitatea fiecărei NF și a ansamblului acestora, verificând dacă:a) există egalitatea SB reciproce între PRE pe fiecare interval de dispecerizare;b) producția programată pe fiecare UD se încadrează în DD a UD pentru aceeași zi de livrare și același interval de dispecerizare;c) schimburile de energie cu alte sisteme (exportul și importul) se încadrează în capacitatea de schimb agregată alocată PRE respective pe fiecare graniță și direcție;d) sunt respectate obligațiile de asigurare a serviciilor de sistem asumate prin contracte; în cazul în care pentru o UD a fost creată o DD implicită, OTS verifică îndeplinirea acestor obligații în urma informării asupra puterii disponibile reale a acestei UD, luând în considerare toate opririle planificate/accidentale sau alte reduceri de disponibilitate;e) sunt respectate limitele definite de caracteristicile tehnice ale unităților de producție dispecerizabile și/sau consumatorilor dispecerizabili.  +  Articolul 32Fiecare titular de licență, inclusiv responsabilul desemnat în cazul unei entități agregate, depune toate eforturile în vederea adaptării producției și/sau a încheierii de tranzacții de vânzare și/sau cumpărare de energie electrică astfel încât suma dintre producție, import și achiziție să fie egală cu suma dintre consum, export și vânzare la nivelul fiecărui interval de dispecerizare. Titularii de licență, inclusiv responsabilii desemnați de entitățile agregate, trimit înainte de ora 16,30 a zilei anterioare celei de livrare valorile acestor mărimi la PRE căreia și-au delegat responsabilitatea echilibrării, precum și la OTS. O NF este considerată ca fiind în dezechilibru dacă suma producției, importurilor și SB primite nu este egală cu suma consumului, exporturilor și SB livrate, separat pentru fiecare zonă de tranzacționare și interval de dispecerizare. (la 21-08-2019, Articolul 32 din Sectiunea 3.3 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul VI din ORDINUL nr. 178 din 13 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Articolul 33Realizarea sistematică de NF în dezechilibru, precum și transmiterea cu bună știință de informații false în cadrul NF de către o PRE, care să indice în mod fals existența echilibrului, se consideră nerespectare a prevederilor prezentului Regulament și este comunicată de către OTS la ANRE, în vederea sancționării conform legii; frecvența și mărimea dezechilibrelor care să declanșeze o astfel de atenționare se stabilesc de către OPE într-o procedură realizată conform art. 3.  +  Articolul 34În cazul unor nepotriviri între SB reciproce ale PRE constatate în NF transmise până la ora 16,30 a zilei D-1, PRE în cauză sunt atenționate automat, iar dacă în intervalul destinat corecțiilor, definit în procedurile realizate conform art. 3, PRE nu reușesc să corecteze NF, OPE ia următoarele măsuri:a) în cazul unui SB între OPEE și o PRE, este acceptată cantitatea transmisă prin NF de către OPEE;b) dacă sensul prevăzut în NF de către fiecare din cele două PRE al SB dintre ele este același, cantitatea corespunzătoare SB între cele două PRE este considerată egală cu cea mai mică dintre cele două valori;c) dacă NF ale celor două PRE prevăd SB dintre ele în sensuri diferite sau numai una dintre PRE a prevăzut în NF un SB cu cealaltă, cantitatea corespunzătoare SB între cele două PRE este considerată zero.  +  Articolul 35OTS nu este responsabilă pentru consecințele economice ale corecțiilor NF realizate conform prevederilor art. 34.  +  Articolul 36Orice NF acceptată în sistemul pieței de echilibrare, inclusiv cea modificată de OPE conform regulilor anterioare, devine notificare fizică aprobată.  +  Articolul 37Notificările fizice aprobate reprezintă obligații ferme pentru PRE respective, ele putând fi modificate doar în cazurile specificate la secțiunea 3.4.  +  Articolul 38În cazul în care, în urma modificărilor realizate conform secțiunii 3.4, se constată nepotriviri ale SB reciproce ale PRE, platforma PE aduce SB la valorile din NF aprobate și anunță PRE respective cu privire la această acțiune.  +  Secţiunea 3.4 Modificarea, după ora 16,30 a zilei D-1, a notificărilor fizice aprobate  +  Articolul 39Modificarea notificărilor fizice aprobate este permisă numai în următoarele cazuri:a) în urma tranzacțiilor pe PI;b) în cazul tranzacțiilor de import, export sau al tranzitelor realizate intrazilnic;c) în cazul selectării de către OPE pe PE a unei perechi preț-cantitate (emiterii unei dispoziții de dispecer);d) în cazul reducerilor de putere accidentale ale UD, parțiale sau totale, anunțate la OTS;e) în cazul redării în exploatare, înainte de termenul declarat în DD, a unor UD;f) în cazul constatării și corectării unor erori ale SB, în intervalul destinat corecțiilor, conform prevederilor art. 34.  +  Articolul 40Notificările fizice care au fost modificate conform prevederilor prezentei secțiuni înlocuiesc notificările fizice aprobate anterioare, se aplică pentru ziua de livrare în intervalele orare corespunzătoare și constituie obligații ferme pentru respectiva PRE.  +  Articolul 41Pentru o UD la care s-a modificat notificarea fizică după ora de transmitere a ofertei zilnice pe piața de echilibrare, dar nu ca urmare a unei dispoziții de dispecer conform art. 39 lit. c), OPE modifică prin translatare oferta pe PE pentru respectiva UD, astfel încât scala de preț ofertată de PPE la creștere/reducere să corespundă noii notificări. În cazul în care notificarea fizică inițială a UD era nulă, PPE poate transmite o ofertă pe PE la reducere de putere. Modul de translatare și de transmitere a ofertei la reducere de putere este detaliat într-o procedură elaborată conform art. 3. (la 01-01-2017, Articolul 41 din Capitolul III a fost modificat de Articolul II din ORDINUL nr. 51 din 21 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 04 octombrie 2016 )  +  Capitolul IV Obligațiile producătorilor și consumatorilor care exploatează unități dispecerizabile  +  Articolul 42La stabilirea programului de funcționare a UD, PPE sunt obligați să asigure rezervele și alte servicii de sistem conform contractelor încheiate.  +  Articolul 43Pentru unitățile de producție dispecerizabile capabile să funcționeze în reglaj secundar, programarea se face astfel încât să se asigure rezerva de reglaj secundar contractată de respectivul producător.  +  Articolul 44Programul de funcționare al UD este comunicat OPE de către operatorii care le exploatează, prin intermediul NF ale PRE de care aparțin.  +  Capitolul V Pregătirea programului de producție realizată de OTS  +  Articolul 45Eventualele restricții de rețea în funcționarea SEN rezultate din autoprogramarea producătorilor se soluționează de către OPE prin mecanismele de management al congestiilor, conform prevederilor codului comercial al pieței angro de energie electrică.  +  Articolul 46După ora 16,30 a zilei D-1 și înainte de momentul livrării/consumului, OTS desfășoară următoarele activități:a) determină disponibilul orar al UD pe fiecare interval orar al zilei D și verifică asigurarea rezervelor conform contractelor;b) prognozează consumul SEN pe fiecare interval orar al zilei D;c) determină dezechilibrul SEN, luând în considerare schimburile externe, precum și posibilele perioade și zone în care ar putea apărea dezechilibre importante și/sau congestii;d) analizează necesitatea emiterii de dispoziții de dispecer de pornire sau de oprire pe fiecare interval de dispecerizare;e) realizează ordinea de merit pentru emiterea dispozițiilor de dispecer de pornire/oprire pentru fiecare interval de dispecerizare;f) realizează ordinea de merit pentru emiterea dispozițiilor de dispecer de creștere/scădere pe fiecare interval de dispecerizare și tipuri de reglaj;g) în funcție de durata necesară aducerii în paralel/opririi a UD care au intrat în ordinea de merit pentru pornire/oprire, emite dispoziții de dispecer de pornire/oprire pentru intervalele de dispecerizare în care apare această necesitate.  +  Articolul 47Modul de determinare a necesității pornirii/opririi unei UD, a blocului de timp pe care aceasta trebuie să funcționeze în caz de pornire, precum și modul de stabilire a ordinii de merit pentru pornire/oprire sunt realizate în conformitate cu regulile de funcționare ale pieței de echilibrare și detaliate în procedurile publice privind selectarea pe tipuri de reglaj a energiei de echilibrare, respectiv selectarea pentru oprire a unităților dispecerizabile, realizate conform art. 3.  +  Articolul 48În situația în care intervin modificări de DD sau NF, procesul de pregătire desfășurat de OTS este reevaluat și reluat, dacă este cazul.  +  Articolul 49(1) Orice dispoziție de dispecer care afectează NF ale UD este înregistrată automat de sistemul pieței de echilibrare cu marca de timp a momentului luării deciziei. Aceste înregistrări sunt protejate la ștergere.(2) Dispozițiile de dispecer se bazează pe respectarea ordinii de merit.(3) Excepțiile de la respectarea ordinii de merit sunt înregistrate de către sistemul pieței de echilibrare drept congestii, în afara cazurilor pentru care există derogări speciale prevăzute în cadrul regulilor de funcționare a pieței de echilibrare.  +  Capitolul VI Proceduri pentru programarea în situații de urgență  +  Articolul 50OTS elaborează procedurile pentru programarea în situații de urgență conform art. 3.  +  Articolul 51Procedurile pentru programarea în situații de urgență prevăd utilizarea unor mijloace alternative de comunicație, precum și extinderea sau decalarea oricăror termene-limită care trebuie să fie respectate de părțile care transmit DD ori NF către OPE, inclusiv decalarea primului termen de transmitere obligatorie a NF (16,30 a zilei D-1).  +  Articolul 52Atât OTS, cât și fiecare parte care trebuie să transmită DD și/sau NF nominalizează una ori mai multe persoane de contact în cazul apariției unei situații de urgență, precum și numerele corespunzătoare de telefon și fax. Atât OTS, cât și respectivele părți se informează reciproc în cazul schimbării acestor informații.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 53Translatarea prevăzută la art. 41 se aplică după o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.-----