ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 42 din 12 iunie 2019privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 18 iunie 2019  Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, constă în necesitatea reglementării de urgență a măsurilor organizatorice a asigurării fondurilor pentru buna desfășurare a Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“ și utilizarea fondurilor alocate pentru scurta perioadă de timp rămasă din anul 2019.Luând în considerare recomandările juriului de experți care, prin raportul final al juriului de experți, precum și prin rapoartele de monitorizare, au considerat o prioritate reglementarea de urgență a măsurilor organizatorice a asigurării fondurilor prin sprijin de la bugetul național pentru buna desfășurare a Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“,ținând cont că, potrivit prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 33/2015 privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2015-2019, promovarea identității naționale, inclusiv prin prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural și natural, reprezintă obiectiv național de securitate,luând în considerare faptul că susținerea, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural reprezintă priorități urgente asumate prin Programul de guvernare, fiind de natură a duce la conștientizarea valorii acestuia pentru comunitate și de a întări poziționarea culturii ca pilon al dezvoltării durabile, adoptarea acestei ordonanțe în regim de urgență ar permite începerea implementării proiectelor din dosarul de candidatură, în special a proiectelor de infrastructură culturală și urbană care trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2020 și care implică un proces complex, de durată.Așa cum rezultă din Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii“ pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1.622/2006/CE, care reglementează acțiunea „capitală europeană a culturii“, faza de pregătire dintre nominalizarea unui oraș și anul pentru care este acordat titlul este de o importanță crucială pentru succesul acțiunii „capitală europeană culturală“.Având în vedere că Guvernul susține îmbunătățirea și modernizarea societății românești prin crearea unui sistem de priorități culturale, în funcție de obiectivele Programului de guvernare și de interesul național,ținând cont de importanța, complexitatea și diversitatea proiectelor destinate realizării, extinderii, reabilitării, modernizării și punerii în valoare a obiectivelor culturale și a obiectivelor de investiții care urmează să fie efectuate, precum și de faptul că aceste proiecte sunt gestionate de către autorități ale administrației publice centrale și locale, cu regim de finanțare diferit, se impune crearea mecanismelor de finanțare, care să asigure simplificarea procedurilor și accesarea rapidă a surselor financiare.Având în vedere complexitatea procedurilor referitoare la investiții, precum și durata de realizare în timp a acestora, se impune îmbunătățirea cadrului legal care să permită realizarea și finalizarea acestor obiective semnificative pentru domeniul culturii.Asigurarea funcționării mecanismului de finanțare, precum și a organismelor și instituțiilor la nivel local și central se impune a fi realizată în regim de urgență, dată fiind necesitatea derulării și finanțării acestor proiecte cu celeritate în cadrul programului.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează modul de finanțare a Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“, ca program cultural național, conținând un portofoliu de proiecte și acțiuni multianuale, denumit în continuare Program.(2) Responsabilitatea privind gestionarea cheltuielilor pentru implementarea Programului revine Asociației „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii“, denumită în continuare Asociația, organizație neguvernamentală, persoană juridică de drept privat, apolitică și independentă, cu caracter cultural și educativ, având statut de utilitate publică, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Consiliului Local al Municipiului Timișoara și Consiliului Județean Timiș.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile au semnificațiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c)-j) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3În perioada 2019-2022, Programul se implementează, în limita sumei de 52.900 mii lei, pentru proiectele și acțiunile finanțate prin Asociație. Alocările anuale destinate Programului se stabilesc în limita sumelor aprobate în bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale.  +  Articolul 4(1) Finanțarea nerambursabilă a Programului prevăzută la art. 3 se asigură anual pe baza unui contract de finanțare încheiat între Asociație și Ministerul Culturii și Identității Naționale.(2) În vederea implementării Programului, Asociația poate utiliza un cuantum de maximum 5% din finanțarea nerambursabilă alocată anual, potrivit art. 3, pentru acoperirea cheltuielilor administrative și a cheltuielilor cu salarii. Din acest cuantum Asociația poate utiliza maximum 50% pentru cheltuielile cu salarii.(3) În completarea sumelor prevăzute la art. 3 în vederea susținerii organizării și desfășurării Programului, prin hotărâre a autorităților deliberative, municipiul Timișoara și, după caz, județul Timiș pot încheia contracte de finanțare cu Asociația, în baza cărora vor acorda acesteia sume anuale pentru realizarea de proiecte culturale.(4) Începând cu anul 2020, alocarea sumelor prevăzute la alin. (3) și art. 3 se va aproba numai după prezentarea de către Asociație la Ministerul Culturii și Identității Naționale, Consiliul Local al Municipiului Timișoara și, după caz, Consiliul Județean Timiș, până la sfârșitul lunii ianuarie a fiecărui an calendaristic, a unui raport de activitate și a unui raport financiar detaliat în legătură cu utilizarea sumelor alocate în anul precedent și numai după aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului local al municipiului Timișoara, bugetului județului Timiș, în baza documentelor justificative prezentate de Asociație.(5) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (1)-(3) se fac venit la bugetul Asociației.(6) Sumele rămase neutilizate din alocările primite de la bugetul de stat, respectiv bugetele locale ale Municipiului Timișoara și județului Timiș se restituie acestor bugete sau se reportează în anul următor, după caz, potrivit destinației.(7) Sumele acordate Asociației de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale rămase neutilizate după data de 30 noiembrie 2022 se restituie de către aceasta bugetului de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, respectiv bugetelor locale.  +  Articolul 5(1) Pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor și acțiunilor culturale, Asociația va asigura respectarea principiilor prevăzute la art. 1^1 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare.(2) În vederea finanțării acțiunilor și proiectelor culturale, Asociația va asigura, potrivit Programului, respectarea următoarelor criterii:a) excelența artistică interdisciplinară și/sau originalitatea: propunerile trebuie să combine în mod creativ, pe de o parte, forme artistice diverse, iar pe de alta - arta, cultura și alte domenii diferite - social, educațional și economic; va fi încurajată fuziunea formelor artistice tradiționale cu exprimările noi, inovatoare și experimentale;b) dimensiunea europeană, care evidențiază bogăția diversității culturale europene: va fi încurajată o gamă largă de posibilități, de la schimburi creative la parteneriate sustenabile și coproducții între inițiative deja existente, cum sunt festivalurile și partenerii noi;c) dezvoltarea publicului: proiectele se vor adresa unuia sau mai multor niveluri de angajament, participare și abordare a publicului, propunându-și să inspire exprimarea de sine, să stimuleze conținuturile culturale generate de către public, să dezvolte creația în comun sau să implice și să formeze voluntari; se încurajează propuneri care includ grupuri vulnerabile și/sau abordează teme sociale;d) cooperarea între instituțiile culturale consacrate și grupurile sau artiștii în curs de afirmare, la nivel local și internațional;e) axarea pe valențele spațiului public și contribuția la deschiderea și accesibilizarea orașului;f) promovarea patrimoniului și explorarea noilor tehnologii, în concordanță cu Agenda Culturală Europeană: proiectele vor promova platforme deschise și comune pentru conținuturile culturale, oferind cetățenilor posibilitatea de a dobândi abilități avansate de producere, accesare și distribuire a produselor culturale;g) cultura ca promotor pentru dezvoltare și inovație: proiectele vor promova forme noi de antreprenoriat cultural și creativ, vor crea noi locuri de muncă în sectorul industriilor culturale și creative și vor contribui la transformarea Timișoarei și a Banatului într-un centru de creativitate culturală;h) componenta educațională va fi dezvoltată prin implicarea activă a școlilor și prin promovarea cooperării cu școli din diferite țări europene; se vor puncta propunerile referitoare la formarea continuă și îmbătrânirea activă;i) dezvoltarea sectorului turistic, de manieră atrăgătoare, atât pentru turiști, cât și pentru populația locală; evenimentele vor fi distribuite uniform în oraș și în împrejurimi, acoperind întreaga regiune;j) moștenirea pe termen lung, în concordanță cu strategia culturală a orașului pentru perioada 2014-2024, evaluată în funcție de durabilitatea impactului cultural, economic și social.  +  Articolul 6(1) Din finanțările nerambursabile acordate de către Asociație beneficiarii pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuielile de realizare a acțiunilor și proiectelor culturale, precum costuri materiale și servicii, costuri de producție, închirieri de spații și aparatură, onorarii, prestări servicii, premii;b) achiziționarea de dotări necesare derulării proiectelor sau programului cultural;c) cheltuieli ocazionate de cazarea și transportul intern și internațional ale participanților/invitaților;d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii și cercetări, consultanță de specialitate, tipărituri, seminare, conferințe, ateliere de lucru, acțiuni promoționale și de publicitate;e) cheltuieli de masă ale participanților și/sau invitaților, în limita maximă aprobată pentru invitații secretarilor generali ai ministerelor, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare; f) diurnă pentru participanți, în aceleași condiții precum cele stabilite pentru salariații instituțiilor publice, acordată în situația în care nu se asigură cheltuielile prevăzute la lit. e);g) cheltuieli de personal și cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a acțiunii/proiectului/programului cultural.(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b) se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate.(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. e) și g) se acoperă, cumulat, în limita unui procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate.(4) Finanțările nerambursabile acordate de către Asociație pentru realizarea de bunuri și proiecte culturale nu pot fi folosite de către beneficiari, persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, pentru acoperirea unor debite. (5) Finanțările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activități generatoare de profit.  +  Articolul 7(1) Finanțările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între Asociație și beneficiari, în urma unei proceduri de selecție derulate de către aceasta.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Asociația acordă, cu prioritate, finanțare nerambursabilă beneficiarilor ale căror proiecte au fost cuprinse în dosarul de candidatură pe baza căruia orașul Timișoara a fost nominalizat la titlul «Capitală Europeană a Culturii» în România în anul 2021. În conformitate cu dosarul de candidatură, Asociația va putea desfășura, în mod direct sau în parteneriat, proiecte de promovare turistică internă și internațională a Programului. (la 10-11-2019, Articolul 7 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 198 din 7 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 07 noiembrie 2019 ) (2) Finanțările nerambursabile se acordă în tranșe, prin virament bancar, din bugetul Asociației în contul beneficiarului, pe bază de factură emisă de acesta pentru fiecare tranșă.(3) Cuantumul și eșalonarea tranșelor se fac în baza unui grafic de finanțare, în funcție de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice și/sau durata și evoluția în timp a activităților, și se prevăd în contractul de finanțare.(4) Prima tranșă se acordă la semnarea contractului de finanțare. Următoarele tranșe se acordă în baza documentelor justificative privind tranșa anterioară, prezentate de beneficiarul finanțării nerambursabile.(5) Ultima tranșă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanțării.(6) Justificarea fiecărei tranșe acordate în baza unui contract de finanțare nerambursabilă se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile conform art. 6 și au fost efectuate în perioada executării contractului.  +  Articolul 8Procedura de selecție a beneficiarilor, prevăzută la art. 7 alin. (1), care vor primi finanțare nerambursabilă acordată de către Asociație pentru acțiuni și proiecte culturale, precum și modalitatea de finanțare vor fi aprobate prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, cu consultarea Consiliului Concurenței, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 9În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea acțiunii sau proiectului cultural, beneficiarul este obligat să depună la sediul Asociației documentele justificative pentru ultima tranșă și raportul final de activitate.  +  Articolul 10(1) Nerespectarea de către beneficiari a obligațiilor asumate prin contractele de acordare a finanțărilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în conformitate cu prevederile contractuale, în condițiile legii.(2) În urma verificării documentelor justificative pentru fiecare tranșă și a raportului final de activitate, Asociația are obligația de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele prevăzute la art. 6 alin. (1).  +  Articolul 11Modul de utilizare de către beneficiari a sumelor acordate de către Asociație sub forma finanțărilor nerambursabile este supus controlului acesteia, Ministerului Culturii și Identității Naționale, organelor fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și Ministerului Finanțelor Publice prin aparatul de inspecție economico-financiară, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, în conformitate cu prevederile legale în materie.  +  Articolul 12(1) Ministerul Culturii și Identității Naționale va asigura finanțarea obiectivului de investiții „Extindere Sala Studio a Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara, reabilitare fațade și echipare cu mecanisme de scenă“.(2) Alocarea de la bugetul de stat a sumelor aferente obiectivului de investiții prevăzut la alin. (1) se realizează anual, prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în limita sumei aprobate cu această destinație.  +  Articolul 13(1) Alocarea de la bugetul de stat a sumelor aferente categoriilor de cheltuieli pentru obiectivele de investiții prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență se realizează, anual, în perioada 2019-2022, prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în limita sumei aprobate cu această destinație.(2) Sumele aferente categoriilor de cheltuieli pentru obiectivele de investiții, alocate de la bugetul de stat, se cuprind în bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale la titlul „Transferuri între unități ale administrației publice“ și se acordă de către acesta sub formă de transfer către bugetele locale ale municipiului Timișoara, respectiv județului Timiș, după caz.(3) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar de către municipiul Timișoara, respectiv județul Timiș, după caz, se reportează și rămân la dispoziția acestora, urmând a fi utilizate cu aceeași destinație în anii următori, până la finalizarea obiectivelor de investiții, dar nu mai târziu de sfârșitul anului 2022. Sumele rămase neutilizate după finalizarea obiectivelor de investiție se restituie la bugetul de stat, dar nu mai târziu de sfârșitul anului 2022.(4) Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.(5) În completarea sumelor alocate conform alin. (1), municipiul Timișoara, respectiv județul Timiș, după caz, alocă, în condițiile legii, sume din bugetele proprii, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute în anexă.(6) Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții prevăzute în anexă se aprobă cu respectarea Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 13 răspund, potrivit legii, de respectarea prevederilor legale privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții de produse/servicii/lucrări în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice, precum și de modul de utilizare a sumelor repartizate, potrivit destinației pentru care au fost alocate.  +  Articolul 15(1) Ministerul Culturii și Identității Naționale va asigura, prin structurile sale de specialitate, precum și prin instituțiile de specialitate din subordine, monitorizarea și sprijinul tehnic necesar desfășurării activității Asociației pentru realizarea Programului, precum și promovarea internă și internațională a activităților desfășurate în cadrul acestuia.(2) Controlul privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de Asociație de la bugetul general consolidat, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice prin aparatul de inspecție economico-financiară.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Valer-Daniel Breaz
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 12 iunie 2019.Nr. 42.  +  ANEXĂ
  OBIECTIVE DE INVESTIȚII
  1. Denumirea investiției
  Refuncționalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie în clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural Timișoara
  Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economiciH.C.L. nr. 201/2016
  Valoarea C + M din valoarea totală a investiției inclusiv TVAmii lei11.525,116
  2. Denumirea investiției
  Reabilitare termică și reamenajare parțială nivel parter corpuri A1, A2 și B ale Palatului Culturii Timișoara
  Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economiciH.C.L. nr. 585/2018
  Valoarea C + M din valoarea totală a investiției, inclusiv TVAmii lei5.849,290
  3. Denumirea investiției
  Reabilitare Cinematograf Victoria Timișoara
  Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economiciH.C.L. nr. 278/2019
  Valoarea C + M din valoarea totală a investiției, inclusiv TVAmii lei4.660,281
  4. Denumirea investiției
  Reabilitarea clădirii din Piața Libertății nr. 3 - sediul central al Bibliotecii Județene Timiș „Sorin Titel“
  Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economiciH.C.J. nr. 119/2019
  Valoarea C + M din valoarea totală a investiției, inclusiv TVAmii lei8.778,985
  5. Denumirea investiției
  Reabilitare Cinematograf Dacia Timișoara
  Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economiciH.C.L. nr. 351/2019
  Valoarea C + M din valoarea totală a investiției, inclusiv TVAmii lei6.317,870
  6. Denumirea investiției
  Reabilitare și refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C. D. Loga nr. 2, Timișoara
  Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economiciH.C.L. nr. 488/2019
  Valoarea C + M din valoarea totală a investiției, inclusiv TVAmii lei77.527,267
  (la 10-11-2019, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 198 din 7 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 07 noiembrie 2019 )
  -----