HOTĂRÂRE nr. 39 din 28 octombrie 2019privind procedura de sesizare a organelor competente în cazurile semnalate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Autorității Electorale Permanente
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 29 octombrie 2019  Având în vedere prevederile art. 44 alin. (7) lit. c) și d) și art. 44^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 17 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor,observând dispozițiile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 33/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019,văzând prevederile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 30/2019 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, cu modificările ulterioare, ținând cont mutatis mutandis de prevederile Deciziei Biroului Electoral Central nr. 72/D/2019*) privind unele măsuri pentru desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a Referendumului național din 26 mai 2019,*) Deciziile Biroului Electoral Central nr. 72/D/2019, nr. 9/D/2019 și nr. 54/D/2019 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.constatând necesitatea clarificării urgente a unor prevederi cuprinse în hotărâri ale Autorității Electorale Permanente,întrucât este necesară introducerea în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votului prin corespondență a unui cod QR diferit de cel înscris în procesele-verbale care consemnează rezultatele votării la secție,văzând că alegătorii prin corespondență care au optat pentru transmiterea documentelor de vot prin corespondență la misiunile diplomatice și oficiile consulare nu pot fi arondați la birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuții specifice votului prin corespondență,luând în considerare faptul că birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuții specifice votului prin corespondență nu vor gestiona liste electorale permanente proprii, cuprinzând alegători arondați acestora,observând prevederile Deciziei Biroului Electoral Central nr. 9/D/2019*) privind termenele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019,*) Deciziile Biroului Electoral Central nr. 72/D/2019, nr. 9/D/2019 și nr. 54/D/2019 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere dispozițiile Deciziei Biroului Electoral Central nr. 54/D/2019*) privind organizarea activității de consemnare, verificare și centralizare a rezultatelor alegerilor pentru Președintele României în anul 2019,*) Deciziile Biroului Electoral Central nr. 72/D/2019, nr. 9/D/2019 și nr. 54/D/2019 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.în temeiul art. 44 alin. (7) lit. c) și d) și al art. 65 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, în cazul în care Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV, semnalează faptul că alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot, la o secție de votare sau prin corespondență, după caz, alegătorului i se va permite să voteze după ce va completa și semna declarația conform căreia nu și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.(2) Declarația prevăzută de alin. (1) este vizată de către președintele biroului electoral al secției de votare și operatorul de calculator al acestuia.(3) În cazul secțiilor de votare din țară, declarația prevăzută de alin. (1) va fi predată de către președintele biroului electoral al secției de votare personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură paza secției de votare și care va anunța incidentul pe cale ierarhică.(4) Formularele declarației prevăzute de alin. (1) vor fi puse la dispoziția birourilor electorale ale secțiilor de votare conform art. 7 alin. (1) lit. h) și art. 8 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 33/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019.  +  Articolul 2Se aprobă modelul procesului-verbal prevăzut de art. 44^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3La rândul 1 al tabelului prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29/2019 privind aprobarea modelelor listelor electorale permanente, a modelelor listelor electorale suplimentare și a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 30 august 2019, cu modificările ulterioare, sintagma „localitate județ“ se elimină.  +  Articolul 4Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 30/2019 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 30 august 2019, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1D, codul QR va avea formatul „PC#numărulpaginii#numărpagini“.2. La anexa nr. 2C, litera a va avea următorul cuprins:
  aNumărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale permanente din străinătate**) și pentru votul prin corespondență**) (pct. a >/= pct. b1)[][][][]
   +  Articolul 5Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 33/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 4 octombrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate transmite Autorității Electorale Permanente, în format tabelar electronic, la adresa de e-mail operatorstrainatate@roaep.ro, lista președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora, precum și listele reprezentanților formațiunilor politice în birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, pe secții de votare, cuprinzând numele, prenumele, telefoanele, e-mailurile și codurile numerice personale ale acestora, până cel mai târziu la data de 1 noiembrie 2019.2. La articolul 7 alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) broșuri conținând legislația aplicabilă, precum și, dacă este cazul, adrese și decizii ale birourilor electorale ierarhic superioare;3. La articolul 8 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) tipizatele proceselor-verbale prevăzute de art. 44^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;4. La articolul 8 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) formularele listei electorale suplimentare; în cazul birourilor electorale ale secțiilor de votare care îndeplinesc și atribuții privind votul prin corespondență se predau listele electorale permanente pentru votul prin corespondență întocmite de Autoritatea Electorală Permanentă pentru statul respectiv, precum și formulare tipizate ale acestora, conform modelului prevăzut de anexa nr. 4 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29/2019 privind aprobarea modelelor listelor electorale permanente, a modelelor listelor electorale suplimentare și a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României, cu modificările ulterioare;5. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cel mult 48 de ore de la data stabilirii prin decizie a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care vor îndeplini atribuții privind votul prin corespondență, Direcția generală sistemul informațional electoral național din cadrul Autorității Electorale Permanente întocmește și transmite, în format electronic, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, listele electorale permanente pentru votul prin corespondență, pe state, care vor fi utilizate de către acestea, conform modelului prevăzut de anexa nr. 4 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29/2019, cu modificările ulterioare. În același termen, Direcția generală sistemul informațional electoral național din cadrul Autorității Electorale Permanente întocmește și pune la dispoziția birourilor electorale pentru votul prin corespondență, pe suport hârtie, listele electorale permanente pentru votul prin corespondență cuprinzând alegătorii arondați, care vor fi utilizate de către acestea, conform modelului prevăzut de anexa nr. 4 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29/2019, cu modificările ulterioare.6. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 10^1(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuții pentru votul prin corespondență vor întocmi procesul-verbal al cărui model este prevăzut de anexa nr. 1D la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 30/2019 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, cu modificările ulterioare.(2) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuții pentru votul prin corespondență vor bara rubrica de la pct. a din procesul-verbal al cărui model este stabilit de anexa nr. 1D la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 30/2019, cu modificările ulterioare, fără a înscrie nicio cifră în căsuțele aferente acesteia.(3) La rubrica de la lit. a din procesul-verbal al cărui model este stabilit de anexa nr. 2C la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 30/2019, cu modificările ulterioare, numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale permanente din străinătate și pentru votul prin corespondență va fi încărcat în Sistemul informatic de centralizare a proceselor-verbale în mod automat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, pe baza datelor comunicate de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 4 alin. (2) din Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019.  +  Articolul 6Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 10 octombrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Centrul de suport tehnic este constituit din Centrul de preluare a apelurilor, dispecerate tehnice și centre de intervenție tehnică asigurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Centrul de preluare a apelurilor reprezintă un centru de comunicații dedicat președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorilor de calculator, prin care Serviciul de Telecomunicații Speciale furnizează asistență tehnică, birourile electorale ierarhic superioare și personalul tehnic auxiliar al acestora asigură asistență de specialitate privind operațiunile electorale, iar statisticienii care fac parte din aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale oferă asistență de specialitate pentru întocmirea proceselor-verbale privind rezultatele votării.2. La articolul 5, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) și (10), cu următorul cuprins:(9) Toate convorbirile telefonice prevăzute de prezentele norme metodologice se efectuează prin intermediul Centrului de preluare a apelurilor.(10) Operațiunile de semnare prevăzute de alin. (6) lit. e) și f), precum și de art. 33 alin. (2) se realizează prin semnarea olografă pe terminalul informatic.3. La articolul 20, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pentru a preveni eventualele erori de introducere a codurilor numerice personale în SIMPV, același cod numeric personal va putea fi validat la aceeași secție de votare doar după trecerea a 30 de minute de la momentul primei validări, în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice.4. La articolul 32 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) în cazul în care codul de bare a mai fost scanat, mesajul va fi «Codul de bare a fost deja scanat»  +  Articolul 7Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda
  București, 28 octombrie 2019.Nr. 39.  +  Anexa nr. 1Modelul declarației alegătorului care nu și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin
  DECLARAȚIE
  Localitatea: ............................Județul/Statul: .......................*)Secția de votare nr. ...............Subsemnatul, ..............................................., domiciliat în ......................................., cu CNP ..............................., declar că mi s-a adus la cunoștință faptul că Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal a semnalat împrejurarea că am mai fost înscris ca alegător care și-a exercitat dreptul de vot la secția de votare/prin corespondență**) la alegerile pentru Președintele României din ........................***)Prin prezenta, am luat la cunoștință că fapta unei persoane care votează de două sau mai multe ori constituie infracțiunea de fraudă la vot prevăzută de art. 387 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare (Codul penal), și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, că nu am mai votat la alegerile pentru Președintele României din ..................................***)Data.......................................Semnătura alegătorului........................................VĂZUT
  Rubrică pentru președintele biroului electoral al secției de votare
  În urma convorbirii cu președintele biroului electoral al secției de votare nr. ................ din județul/statul ........................................... s-a constatat/nu s-a constatat existența unei semnături în dreptul datelor prezentului alegător din listele electorale****).....................................................................................................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila de control)Operatorul de calculator al secției de votare,...................................................................................................................................(numele, prenumele și semnătura)*) Se va completa în cazul secțiilor de votare din străinătate.**) Opțiunea care nu a fost adusă la cunoștința alegătorului se radiază cu o linie.***) Se va înscrie data votării.****) În cazul în care președintele biroului electoral al secției de votare unde alegătorul figurează că a votat nu poate fi contactat deoarece, din cauza diferenței de fus orar, acesta nu se află în timpul programului de lucru, se va înscrie mențiunea „Nu este cazul“.
   +  Anexa nr. 2Localitatea: ............................Statul: ...................................Secția de votare nr. ...............
  PROCES-VERBAL
  privind alegătorii prezenți la vot întocmit la încheierea votării în data de .......................*)
  1.Numărul alegătorilor prezenți la vot înscriși în listele electorale suplimentare[] [] [] []
  2.Numărul buletinelor de vot nefolosite[] [] [] []
  Numele și prenumeleSemnătura
  Președintele biroului electoral al secției de votare .........................................
  Locțiitor ....................................................
  Membru .....................................................
  Membru .....................................................
  Membru .....................................................
  Membru .....................................................
  Membru .....................................................
  Membru .....................................................
  Membru .....................................................
  *) Se înscrie, după caz, data de 8 noiembrie 2019, 9 noiembrie 2019, 22 noiembrie 2019 sau 23 noiembrie 2019.
  ----