ORDIN nr. 504 din 22 octombrie 2019privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 24 octombrie 2019  Având în vedere dispozițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 83 și 90 din Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare, al art. 19 alin. (6) din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007, cu modificările ulterioare, și al art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAlineatul (1) al articolului 19 din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Pentru eliberarea autorizației, A.N.R.S.C. percepe un tarif de acordare a autorizației de:a) 2.950 lei pentru unități administrativ-teritoriale cu peste 300.000 de locuitori;b) 1.485 lei pentru unități administrativ-teritoriale având între 50.000 și 300.000 de locuitori inclusiv;c) 750 lei pentru unități administrativ-teritoriale având între 10.000 și 50.000 de locuitori inclusiv;d) 315 lei pentru unități administrativ-teritoriale având până la 10.000 de locuitori inclusiv.  +  Articolul IIITarifele prevăzute la art. I și II se vor aplica începând cu data de întâi a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Ionel Tescaru
  București, 22 octombrie 2019.Nr. 504.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 8 la regulament)
  Tarife pentru acordarea și menținerea licențelor
  A.1. Tarifele pentru acordarea licențelor, respectiv tarifele anuale pentru menținerea licențelor sunt cele din tabelul următor:
  - lei -
  Nr. crt.Serviciul/ActivitateaValoare tarif eliberare licență
  Clasa IClasa IIClasa III
  1Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare34.45015.3001.850
  2Serviciul public de alimentare cu apă23.05011.6001.540
  3Captarea și tratarea apei brute15.3007.7001.090
  4Captarea apei brute6.2003.2001.090
  5Tratarea apei brute9.3004.7501.540
  6Transportul apei potabile și/sau industriale10.0505.050710
  7Distribuția apei potabile și/sau industriale10.0505.050710
  8Serviciul public de canalizare13.9004.750950
  9Colectarea și transportul apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare6.9502.400480
  10Epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar6.9502.400480
  11Colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice și asigurarea funcționalității acestora 2.9501.100480
  12Evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților2.9501.100480
  13Evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile serviciului public de canalizare 2.9501.100480
  14Furnizarea apei potabile1.7001.200480
  15Serviciul public de salubrizare a localităților45.75023.0502.320
  16Precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale30.60015.2501.850
  17Înființarea depozitelor de deșeuri menajere și administrarea acestora15.2507.7001.540
  18Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări*---
  19Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor*---
  20Măturatul, spălatul, stropitul și întreținerea căilor publice10.8005.450790
  21Depozitarea controlată a deșeurilor menajere*---
  22Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț12.3006.200950
  23Sortarea deșeurilor municipale*---
  24Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea15.2507.7001.230
  25Serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat**---
  26Producerea energiei termice în sistem centralizat**---
  27Transportul, distribuția și furnizarea energiei termice produse centralizat**---
  28Serviciul de iluminat public local45.75018.4503.040
  *Activități exceptate de la licențiere, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare.**Activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice sunt supuse licențierii, reglementării și controlului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  A.2. Furnizorii/Prestatorii care asigură serviciul pentru mai puțin de 5.000 de locuitori vor achita pentru acordarea licenței un tarif unic de 459 lei și un tarif anual de menținere a licenței de 154 lei.
  -----