HOTĂRÂRE nr. 52 din 22 octombrie 2019privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 22 octombrie 2019    Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 41, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Un deputat face parte, în mod obligatoriu, dintr-o singură comisie permanentă, cu excepția membrilor Comisiei pentru regulament, Comisiei de validare, Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții și ai Comisiei pentru afaceri europene, care pot face parte și din altă comisie permanentă. Pe durata mandatului, membrii Biroului permanent al Camerei Deputaților pot opta pentru una dintre comisiile permanente și pentru una dintre comisiile stabilite ca excepții în prezentul alineat. Deputații pot face parte și din comisii comune cu Senatul.2. La articolul 46, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) În prima lor ședință convocată de Biroul permanent al Camerei Deputaților, comisiile permanente își aleg birourile, compuse din câte un președinte, 3-4 vicepreședinți și 2-3 secretari, cu excepția Comisiei pentru regulament, al cărei birou este compus din președinte, un vicepreședinte și un secretar. Funcțiile din biroul Comisiei pentru regulament sunt ocupate în ordinea mărimii grupurilor parlamentare.3. La articolul 46, alineatul (8^1) se abrogă.4. La articolul 243 alineatul (1), litera g) se abrogă.5. La articolul 243, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) de către Biroul permanent al Camerei Deputaților la propunerea Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Sancțiunile aplicate se afișează în mod vizibil pe site-ul Camerei Deputaților pe întreaga durată a legislaturii.6. La articolul 248, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 248(1) În cazul unor abateri grave, săvârșite de deputat în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, Biroul permanent al Camerei Deputaților poate aplica una dintre sancțiunile prevăzute la art. 243 alin. (1) lit. e) și f) pe baza raportului întocmit de Comisia juridică, de disciplină și imunități.  +  Articolul IIRegulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, dându-se textelor o nouă numerotare.Această hotărâre a fost adoptată în ședința Camerei Deputaților din data de 22 octombrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
    ION-MARCEL CIOLACU
    București, 22 octombrie 2019.Nr. 52.-----