ORDIN nr. 1.536 din 11 octombrie 2019pentru modificarea și completarea prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 21 octombrie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 12.956 din 9.10.2019 al Agenției Naționale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 3 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2019“ se modifică și va avea următorul cuprins:3. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2019
  - mii lei -
  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Buget de stat
  Credite de angajamentCredite bugetare
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:672.849672.849
  Programul național de vaccinare340.874340.874
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare2.7632.763
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV299.445299.445
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei28.41228.412
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței1.3551.355
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă1.6751.675
  III. Programul național de securitate transfuzională118.047118.047
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:102.891102.891
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin9.3899.389
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică1.9321.932
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană60.36760.367
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 17.01317.013
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer8.5928.592
  Programul național de boli endocrine133133
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D4.1554.155
  Programul național de tratament pentru boli rare1.0001.000
  Programul național de management al registrelor naționale310310
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate1.3661.366
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului25.05225.052
  Total buget programe naționale de sănătate publică 2019921.880921.880
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate29.12029.120
  TOTAL BUGET951.000951.000
  2. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.1 litera C punctul 1 subpunctul 1.4, subpunctul 1.4.2 se modifică și va avea următorul cuprins:1.4.2. efectuarea vaccinării beneficiarilor prevăzuți la titlul D punctul 1 cu tipurile de vaccinuri menționate în Calendarul național de vaccinare și la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la alte vârste, în situația completării schemei de vaccinare. Medicii de familie au obligativitatea efectuării vaccinării beneficiarilor înscriși pe lista proprie de asigurați, a beneficiarilor înscriși pe lista de asigurați a altui medic de familie pe care îl înlocuiește, în toate situațiile de înlocuire a unui medic prevăzute de legislația în vigoare, respectiv: convenție de înlocuire si convenție de reciprocitate, precum și acelora care nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie, la solicitarea DSP și/sau a părinților copiilor sau a aparținătorilor legali, cu utilizarea vaccinurilor achiziționate de Ministerul Sănătății sau, după caz, achiziționate de aparținători în situații în care pot fi dovedite discontinuități în aprovizionare. Efectuarea vaccinării se realizează după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului. Efectuarea vaccinării și consultația medicală acordată constituie serviciul de vaccinare. Consultația medicală acordată în cadrul serviciului de vaccinare urmărește obiective distincte de consultațiile din cadrul serviciilor medicale de prevenție și profilaxie decontate de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează: 1.4.2.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;1.4.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;1.4.2.3. examenul clinic;1.4.2.4. consilierea părinților copiilor sau a aparținătorilor legali referitor la reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor;1.4.2.5. înregistrarea în RENV;1.4.2.6. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor.Serviciul medical de vaccinare se consemnează în evidențele primare ale cabinetelor medicale de asistență medicală primară.3. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.1 litera C punctul 1 subpunctul 1.4, subpunctul 1.4.4 se modifică și va avea următorul cuprins:1.4.4. realizează înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate în evidențele medicale primare, în RENV în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.234/2011 privind instituirea metodologiei de raportare online în Registrul unic de vaccinări, precum și în Carnetul de vaccinare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări, cu modificările ulterioare; pentru situațiile de înlocuire prevăzute de legislația în vigoare, serviciul medical de vaccinare se consemnează în RENV de către medicul înlocuit, cu menționarea în rubrica «Observații» a faptului că serviciul de vaccinare a fost realizat de către medicul înlocuitor;4. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.1 litera C punctul 2 subpunctul 2.3, subpunctul 2.3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:2.3.2. administrarea vaccinurilor opționale beneficiarilor prevăzuți la titlul D punctul 2. Medicii de familie au obligativitatea efectuării vaccinării beneficiarilor înscriși pe lista proprie de asigurați, a beneficiarilor înscriși pe lista de asigurați a altui medic de familie pe care îl înlocuiește, în toate situațiile de înlocuire a unui medic prevăzute de legislația în vigoare, respectiv: convenție de înlocuire și convenție de reciprocitate.Efectuarea vaccinării se realizează după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului. Efectuarea vaccinării și consultația medicală acordată constituie serviciul de vaccinare. Consultația medicală acordată în cadrul serviciului de vaccinare urmărește obiective distincte de consultațiile din cadrul serviciilor medicale de prevenție și profilaxie decontate de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:2.3.2.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;2.3.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;2.3.2.3. examenul clinic;2.3.2.4. consilierea părinților copiilor sau a aparținătorilor legali referitor la reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor;2.3.2.5. înregistrarea în RENV;2.3.2.6. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor.Serviciul medical de vaccinare se consemnează în evidențele primare ale cabinetelor medicale de asistență medicală primară;5. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.1 litera G, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:6. unități sanitare cu paturi, unități medicale ambulatorii de specialitate și serviciile de ambulanță județene și serviciul de ambulanță București-Ilfov, pentru vaccinarea antigripală a personalului medical (medici, cadre sanitare medii și personal auxiliar)6. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.2 litera C punctul 2, după subpunctul 2.21 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 2.22 și 2.23, cu următorul cuprins:2.22. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor pentru realizarea serviciilor de recoltare a probelor biologice de tipul exudatului faringian și nazal pentru afecțiunile clinice compatibile cu gripa, în conformitate cu algoritmul de recoltare si definiția de caz prevăzute în metodologia de supraveghere; recoltarea probelor biologice se realizează numai de către medicii de familie selectați de direcțiile de sănătate publică să participe în sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei. 2.23. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la pct. C din anexa nr. 9 la normele tehnice, pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, derulate de către cabinetele medicale de asistență medicală primară, pentru medicii de familie din sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei.7. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.2 litera C punctul 3, după subpunctul 3.6 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.7, cu următorul cuprins:3.7. recoltarea de către medicii de familie desemnați de DSP județeană/a municipiului București să participe în sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei a probelor biologice de tipul exudatului faringian și nazal pentru afecțiunile clinice compatibile cu gripa, în conformitate cu algoritmul de recoltare și definiția de caz prevăzute în metodologia de supraveghere.8. La anexa nr. 2 capitolul I titlul I.2 litera F, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 17, cu următorul cuprins:17. recoltarea probelor biologice de tipul exudatului faringian și nazal pentru afecțiunile clinice compatibile cu gripa, în conformitate cu algoritmul de recoltare și definiția de caz precizate în metodologia de supraveghere, se decontează la un tarif de 10 lei/caz investigat.9. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.1 litera H punctul 12, subpunctul 12.6 se modifică și va avea următorul cuprins:12.6. Institutul Regional de Oncologie Iași:12.6.1. transplant de celule stem hematopoietice;12.6.2. bancă și utilizator celule stem hematopoietice;10. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.1 litera H, după subpunctul 15.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 15.3, cu următorul cuprins:15.3. Spitalul Clinic Județean Mureș:15.3.1. Clinica de ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon/cartilagii;11. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.1 litera H, după subpunctul 21.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 21.3, cu următorul cuprins:21.3. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara:21.3.1. transplant medular;21.3.2. bancă și utilizator celule stem hematopoietice;12. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.1 litera H, după subpunctul 23.11 se introduce un nou subpunct, subpunctul 23.12, cu următorul cuprins:23.12. Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni:23.12.1. Secția ATI;23.12.2. coordonare transplant.;13. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.1 litera H, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 24, cu următorul cuprins:24. Județul Constanța - Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța:24.1. secția ATI;24.2. coordonare transplant.14. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.3 litera G, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. solicitările unităților de specialitate pentru includere în subprogram vor fi analizate de o comisie a cărei componență nominală va fi aprobată prin ordin al ministrului sănătății; din componența comisiei vor face parte 5 membri după cum urmează:3.1. doi reprezentanți ai Ministerului Sănătății;3.2. un reprezentant al Agenției Naționale de Transplant;3.3. doi reprezentanți ai Comisiei de specialitate obstetrică-ginecologie;15. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.4 litera E, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Indicatori fizici: număr de pacienți la care s-a realizat determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D:91.000.16. La anexa nr. 5 capitolul IV titlul IV.4 litera H, punctul 5 se abrogă.17. La anexa nr. 7 capitolul VI titlul VI.1 subtitlul 4 litera D punctul 1, numărul curent 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Alimente cu destinație medicală specială pentru fenilcetonurieConținut (la 100 gr)Cantitate
  13.Lapte cu proteine și fenilalanină scăzute în cutii de 200 ml
  13.1.Proteine 0,3-0,4 g
  13.2.Fenilalanină 9-10 mg
  18. La anexa nr. 7 capitolul VI titlul VI.1 subtitlul 4 litera D punctul 1, după numărul curent 13 se introduce un nou număr curent, numărul curent 14, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Alimente cu destinație medicală specială pentru fenilcetonurieConținut (la 100 gr)Cantitate
  14.Băutură cu conținut scăzut în fenilalanină pentru bolnavii cu fenilcetonurie cu vârstă de peste 1 an1 kg/lună
  14.1.Proteine = 4,5-5 g
  14.2.Lipide = 25-30 g
  14.3.Carbohidrați = 55-60 g
  14.4.Fenilalanină = 0,1 g
  14.5.Tirozină = 0,08 g
  14.6.Energie = 505-515 Kcal
  19. La anexa nr. 7 capitolul VI titlul VI.1 subtitlul 6, litera D se modifică și va avea următorul cuprins:D. Natura cheltuielilor eligibile:1. serviciile medicale de oftalmoscopie indirectă se finanțează la un tarif de 28 lei/examen prin oftalmoscopie indirectă*);2. serviciile medicale de tratament prin fotocoagulare laser se finanțează la un tarif de 440 lei/caz tratat*).*) Din sumele finanțate pentru serviciile medicale de oftalmoscopie indirectă și de fotocoagulare laser unitatea sanitară are obligația de a efectua următoarele cheltuieli:1. medicamente;2. materiale sanitare;3. dezinfectanți;4. piese de schimb și consumabile pentru echipamentele medicale utilizate pentru screening-ul și tratamentul retinopatiei de prematuritate;5. prestări de servicii pentru întreținerea și exploatarea echipamentelor;6. cheltuieli de personal și/sau cheltuieli cu bunuri și servicii pentru contracte de prestări servicii sau contracte de antrepriză, încheiate în temeiul Codului civil, după caz, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;7. instrumentar medical utilizat pentru screening-ul și tratamentul retinopatiei de prematuritate.20. La anexa nr. 9, după punctul B se introduce un nou punct, punctul C, cu următorul cuprins:C. CONTRACTpentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, derulate de către cabinetele medicale de asistență medicală primară, pentru medicii de familie din sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei nr. ....... din data .....................I. Părțile contractante1. Direcția de sănătate publică a județului ............................................../Municipiului București, cu sediul în municipiul/ orașul ......................................, str. ............................ nr. ......, județul/sectorul .........................., telefon/fax ..................., cont IBAN nr. ........................., deschis la Trezoreria ............................, reprezentată prin ...................................., în calitate de director executiv,și2. Cabinetul medical de asistență medicală primară ........................., organizat astfel:– cabinet individual ....................................................,– cabinet asociat sau grupat ......................................,– societate civilă medicală .........................................,– unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înființată potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ..................................,având:– sediul cabinetului medical în municipiul/orașul/comuna ........................................., str. ........................................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, județul/sectorul ..................................., telefon fix/mobil ....................., adresă e-mail .........................., și sediul punctului secundar de lucru în localitatea .................................................., str. ................................................. nr. ......., telefon fix/mobil ....................., adresă e-mail .....................................................,– CUI ...........................................................................,– Nr. Registrul cabinetelor ..........................................,– cont IBAN nr. ......................................., deschis la Banca ......................................, sucursala ......................................,– Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare servicii medicale în asistența medicală primară încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului .........................../Municipiului București nr. ................................ la data .............................., reprezentat prin ......................................., în calitate de .....................................,au convenit la încheierea prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:II. Obiectul contractului  +  Articolul 1Obiectul prezentului contract îl constituie desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică, finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, privind decontarea serviciilor de recoltare a probelor biologice, de tipul exudat faringian și exudat nazal, pentru afecțiunile clinice compatibile cu gripa, în conformitate cu algoritmul de recoltare din sistemul de tip santinelă precizat în metodologia de supraveghere, în cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare, de către medicii de familie selectați de către DSP județeană/a municipiului București să participe în sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei.În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare, și ale Normelor tehnice de realizare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, cu modificările și completările ulterioare.III. Durata contractului  +  Articolul 2(1) Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2019 sau până la încetarea activității uneia dintre părți.(2) Durata prezentului contract se va prelungi, cu acordul părților, prin act adițional.IV. Obligațiile părților  +  Articolul 3Direcțiile de sănătate publică au următoarele obligații:1. să încheie contracte cu cabinetele medicale de asistență primară selectate să participe în sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei;2. să monitorizeze derularea contractelor încheiate pentru implementarea Programului național de prevenire, supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare;3. să organizeze instruiri cu privire la prevenirea, depistarea, raportarea și recoltarea probelor biologice, de tipul exudat faringian și exudat nazal, de la cazurile suspecte de gripă conform definiției de caz;4. să monitorizeze și să evalueze modul de realizare a activităților prevăzute la art. 1 de către cabinetele medicale de asistență primară în baza contractelor încheiate și, în situația constatării unor disfuncționalități, să ia măsurile pentru remedierea acestora;5. să formuleze și să transmită cabinetelor medicale de asistență primară măsuri de remediere a disfuncționalităților constatate cu prilejul monitorizărilor, evaluărilor sau controalelor efectuate și să monitorizeze punerea în aplicare a acestora;6. să verifice organizarea evidenței nominale a beneficiarilor activităților prevăzute la art. 1, pe bază de cod numeric personal, de către cabinetele selectate să participe în sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;7. să pună la dispoziția cabinetelor medicale selectate materialele sanitare necesare efectuării serviciilor de recoltare a probelor biologice, de tipul exudat faringian și exudat nazal, prevăzute la art. 1;8. să verifice dacă recoltarea probelor biologice pentru afecțiunile clinice compatibile cu gripa a fost făcută de către cabinetele selectate să participe în sistemul santinelă de supraveghere a gripei și dacă aceasta s-a realizat în conformitate cu algoritmul de recoltare precizat în metodologia de supraveghere;9. să preia de la medicii de familie probele recoltate de tipul exudatelor faringiene și nazale, însoțite de „Buletinul de însoțire probe gripă“, pe care este trecut codul DSP, și să asigure transportul acestora în condiții de siguranță în vederea stabilirii diagnosticului de laborator;10. să transmită cabinetelor medicale de asistență primară selectate să participe în sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei buletinele de rezultat pentru probele trimise pentru testare.  +  Articolul 4Cabinetele medicale de asistență primară au următoarele obligații:1. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la derularea programelor naționale de sănătate publică prevăzute la art. 1;2. să participe la sesiunile de instruire organizate de direcțiile de sănătate publică și/sau INSP;3. să asigure raportarea corectă, completă și la termenele stabilite a datelor precizate în metodologia de supraveghere;4. să recolteze probe biologice pentru afecțiunile clinice compatibile cu gripa, în conformitate cu algoritmul de recoltare din sistemul de tip santinelă și conform definiției de caz precizate în metodologia de supraveghere a gripei; pentru fiecare caz investigat se recoltează un exudat faringian și un exudat nazal;5. să completeze „Buletinul de însoțire probe gripă“;6. să anunțe telefonic DSP în vederea preluării probelor recoltate și să comunice necesarul de materiale sanitare;7. să informeze pacientul despre rezultatul analizei de laborator.V. Valoarea contractului  +  Articolul 5Valoarea contractului pentru recoltarea de probe biologice de tipul exudatelor faringiene și nazale pentru afecțiunile clinice compatibile cu gripa, în conformitate cu algoritmul de recoltare din sistemul de tip santinelă precizat în metodologia de supraveghere a gripei, este de .................... lei.VI. Modalitatea de plată  +  Articolul 6(1) Decontarea contravalorii serviciilor de recoltare probe biologice acordate în programul național de sănătate publică prevăzut la art. 1 se realizează în limita valorii de contract, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru serviciile medicale realizate, raportate și validate de către direcțiile de sănătate publică.(2) În vederea decontării contravalorii serviciilor de recoltare probe biologice, cabinetele medicale de asistență primară din sistemul de supraveghere tip santinelă pentru gripă prezintă, până cel târziu la data de 25 a lunii pentru care se face finanțarea, facturile reprezentând contravaloarea serviciilor de recoltare probe biologice realizate în perioada pentru care se face raportarea.(3) Pentru serviciile de recoltare probe biologice de tipul exudatelor faringiene și nazale de către cabinetele de asistență medicală primară din sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei efectuate se va deconta un tarif de 10 lei/caz investigat.(4) Neprezentarea de către cabinetul medical a documentelor prevăzute la alin. (2) atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.VII. Soluționarea litigiilor  +  Articolul 7Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluționează de părți pe cale amiabilă. În situația în care părțile nu ajung la o înțelegere pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanțelor judecătorești competente.VIII. Condiții încetare contract  +  Articolul 8Contractul încetează în următoarele condiții:1. în cazul în care direcția de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligații asumate de către cabinetul medical de asistență primară de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia; încetarea contractului nu este de natură a înlătura obligațiile anterioare deja scadente și neonorate ale părților;2. prin ajungere la termen;3. cu anticipație prin acordul părților, prin încetarea definitivă sau temporară a activității uneia dintre părți sau pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale. Neîndeplinirea clauzelor contractuale se poate constata de comun acord pe cale amiabilă sau prin adresarea către instanțele judecătorești competente.IX. Clauze speciale  +  Articolul 9Se pot încheia acte adiționale la prezentul contract în situația în care prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract au fost aprobate modificări în volumul, structura sau bugetul programelor, pe parcursul derulării acestuia.  +  Articolul 10Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizației sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiția reînnoirii autorizației sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.X. Forța majoră  +  Articolul 11Orice împrejurare de fapt independentă de voința părților, intervenită după data semnării prezentului contract și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.  +  Articolul 12Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.  +  Articolul 13Dacă nu se procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.  +  Articolul 14În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.XI. Dispoziții finale  +  Articolul 15Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional.  +  Articolul 16În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător, prin act adițional semnat de ambele părți.Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și se completează conform normelor legale în vigoare.Direcția de Sănătate Publică..............................................Director executiv,..............................................Director adjunct executiv economic,..............................................AvizatBiroul/Compartimentul juridic,..............................................Cabinetul medical de asistență medicală primară..............................................Reprezentant legal,..............................................
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Tiberius-Marius Brădățan,
  secretar de stat
  București, 11 octombrie 2019.Nr. 1.536.-----