ORDIN nr. 2.878 din 14 octombrie 2019privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019  Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2019 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală,în temeiul art. X din Ordonanța Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite prezentul ordin.  +  Articolul I Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 8 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) și o), cu următorul cuprins:n) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice;o) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.2. La articolul 6, după alineatul (10^1) se introduc două noi alineate, alineatele (10^2) și (10^3), cu următorul cuprins:(10^2) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. n) care se finanțează sunt lucrări de construire, modernizare, reabilitare, extindere a rețelelor de distribuție a energiei electrice.(10^3) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. o) care se finanțează sunt lucrări de construire, modernizare, reabilitare, extindere a sistemelor de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.3. La articolul 12, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) După încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor adiționale la acestea dacă este cazul, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, îl aprobă prin hotărâre de consiliu local/județean și îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, însoțit de contractele de achiziții publice și actele adiționale, după caz.............................................................(6) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare, după transmiterea documentelor prevăzute la alin. (4), în toate situațiile în care beneficiarii solicită diminuarea valorii alocate de la bugetul de stat în procesul de implementare a investiției, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice procedează la regularizarea creditelor de angajament alocate, diminuând corespunzător valoarea aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice prevăzut la art. 10 alin. (3), precum și contractele de finanțare prevăzute la alin. (1).4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) După încheierea contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, corelat cu graficele de execuție ale livrării de bunuri, prestării serviciilor, execuției lucrărilor, în funcție de necesități, în limita contractelor de finanțare multianuale încheiate. Solicitarea de transfer care se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 are în vedere numai bunurile achiziționate, serviciile prestate, lucrările executate, după aprobarea listei prevăzute la art. 10 alin. (3).5. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Sumele necesare pentru decontarea de către beneficiari a bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate, aferente solicitărilor de transfer care se înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanțare încheiate conform art. 12 alin. (2), se transferă beneficiarilor până la sfârșitul anului bugetar în care au fost înregistrate.6. La articolul 13, alineatele (4)-(10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) În situația epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu această destinație, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice înștiințează beneficiarii contractelor de finanțare prevăzute la art. 12 alin. (2) cu privire la aceasta.(5) După primirea înștiințării menționate la alin. (4), beneficiarul dispune măsurile necesare respectării prevederilor art. 4^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea evitării înregistrării de arierate, respectiv dispune sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.(6) După înștiințarea beneficiarilor în conformitate cu alin. (4), în situația suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice anunță beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condițiile alin. (2) și, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare. Înștiințarea beneficiarilor se poate face în format letric sau prin intermediul poștei electronice, prin e-mail.(7) În cursul unui an bugetar, în situația în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat, pentru bunurile/serviciile/lucrările executate, din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în baza solicitărilor de transfer, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, depuse și înregistrate până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanțare încheiate conform art. 12 alin. (2).(8) Solicitarea prevăzută la alin. (7) va fi însoțită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, precum și de anexa nr. 5, prin care se justifică decontarea din bugetul local sau alte surse legal constituite a sumelor aferente contribuției de la bugetul de stat, iar transferul sumelor solicitate urmează a se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice până la sfârșitul anului bugetar în care au fost înregistrate solicitările.(9) În cursul unui an bugetar, după transferarea sumelor prevăzute la alin. (3^1) și (7), în situația existenței unor credite bugetare disponibile, sumele aferente solicitărilor de transfer depuse după ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an se transferă beneficiarilor în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în curs, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitărilor de transfer la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(10) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (7^2) din ordonanța de urgență, pe perioada de derulare a contractelor de finanțare încheiate conform art. 12 alin. (2), în situația în care suma totală aferentă solicitărilor de transfer depuse conform alin. (3^1), (7) și (9) depășește nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, acestea se centralizează la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar sumele aferente acestora se transferă de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu prioritate, în anul bugetar următor, în condițiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.7. La articolul 13, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:(12^1) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din ordonanța de urgență, în vederea transferării sumelor pentru obligațiile de plată neonorate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din lipsa creditelor bugetare, pentru care plata lucrărilor a fost asigurată din bugetele locale, beneficiarii pot solicita în scris Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transferarea acestor sume, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care va fi însoțită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, precum și de anexa nr. 5, prin care se justifică efectuarea plății aferente contribuției de la bugetul de stat, din bugetul local sau alte surse legal constituite.8. La articolul 14, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2), beneficiarii au obligația să le vireze prin ordin de plată către prestatorii de servicii/executanții de lucrări/furnizorii de bunuri, după caz. În situația în care beneficiarii nu virează sumele, trebuie să justifice motivul neefectuării viramentului și să le returneze în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului inițial de 20 de zile. Fac excepție situațiile în care beneficiarii decontează din bugetul local sau alte surse legal constituite sumele aferente contribuției de la bugetul de stat și solicită ulterior recuperarea acestora.9. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu destinația finanțării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanțare multianuale, beneficiarii, cu excepția celor aflați în situația prevăzută la art. 13 alin. (8) și (12^1), transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice justificarea utilizării acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, lunar, până cel mai târziu la sfârșitul fiecărei luni în care au realizat plăți pentru decontarea bunurilor achiziționate/serviciilor prestate/lucrărilor executate de către operatorul economic.(2) În situația în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) nu justifică utilizarea sumelor transferate în luna anterioară, până la data de 15 a lunii următoare, până la transmiterea de către beneficiari a anexei nr. 5 și clarificarea situației obiectivului de investiții, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice suspendă transferurile.(3) Obligația monitorizării de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investiții constă în centralizarea sumelor alocate și decontate, conform anexelor nr. 4 și 5, transmise de către beneficiari, precum și a proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor.10. La articolul 17, alineatele (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Beneficiarii au obligația să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice o notă justificativă în cazul în care apar modificări ale temei de proiectare și în toate situațiile în care este necesară emiterea unei noi autorizații de construire...........................................(8) În situația în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice solicită în scris Ministerului Finanțelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.11. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.12. Anexa nr. 4a se abrogă.13. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  București, 14 octombrie 2019.Nr. 2.878.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 4 la normele metodologice)Consiliul Județean ........./Primăria .............Județul Nr. ............./data .......................
  SITUAȚIE
  privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor/serviciilor
  și a altor cheltuieli pentru obiectivul de investiții „.................“ în baza
  Contractului de finanțare nr. ......./data ...................
  Nr. crt.Valoarea totală a contractului de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)Valoarea totală decontată din contractul de la bugetul de stat de finanțare la data întocmirii prezentei situații (inclusiv TVA)Valoarea totală nedecontată din contractul de finanțare de la bugetul de stat la data întocmirii prezentei situații (inclusiv TVA)Situații de lucrări/ Proces-verbal predare-primire (proiect tehnic/verificare proiect tehnic/dotare)FacturăSume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanțare (inclusiv TVA)
  Nr. de înregistrare/ dataValoareaEmitentNumăr/ dată Valoare (inclusiv TVA)
  0123 = 1–2456789
  1..........................................................
  2
  ...
  TOTAL0,000,000,00
  Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ................................, având funcția de ..........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la bugetul de stat al sumei solicitate de ..................... (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate/recepționate și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate și mă oblig să respect termenele prevăzute la art. 14 alin. (4) din normele metodologice menționate anterior, cu excepția sumelor aferente contribuției de la bugetul de stat decontate din bugetul local sau alte surse legal constituite, în condițiile normelor metodologice.
  Ordonator principal de credite,
  Președinte consiliu județean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după caz
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura .....................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5 la normele metodologice)Consiliul Județean ........./Primăria ............. Județul ...............Nr. ............./data .......................
  SITUAȚIE
  privind lucrările/serviciile/alte cheltuieli realizate și decontate
  pentru obiectivul de investiții „..........................“ în baza
  Contractului de finanțare nr. ......./data ...................
  -lei-
  Nr. crt.Valoarea contractului de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)FacturăOrdin de plată
  EmitentNr./dataValoareaNr./dataValoarea totalăDin care valoarea de la bugetul de stat
  01234567
  1...........................
  2.
  .....
  TOTAL0,000,000,00
  Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcția de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/prestate/efectuate/ recepționate și decontate în suma de.................. și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și am respectat termenul prevăzut la art. 14 alin. (4) din normele metodologice menționate anterior, cu excepția sumelor aferente contribuției de la bugetul de stat decontate din bugetul local sau alte surse legal constituite, în condițiile normelor metodologice.
  Ordonator principal de credite,
  Președinte consiliu județean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după caz
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura .....................
  -----