ORDIN nr. 874 din 10 octombrie 2019pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului
EMITENT
 • MINISTERUL TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 17 octombrie 2019  Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative,în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul turismului emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului turismului nr. 1.183/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și gestionare a „Declarației privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoare“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 18 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Neîndeplinirea de către agențiile de turism organizatoare a obligațiilor stabilite în prezentul ordin pentru acestea sau îndeplinirea defectuoasă, cu depășirea termenelor de depunere a declarațiilor prevăzute la art. 1, se sancționează potrivit art. 27 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative.2. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAlineatul (3) al articolului 2 din anexa la Ordinul ministrului turismului nr. 156/2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 30 ianuarie 2019, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Agenția de turism organizatoare garantează plățile efectuate de călători sau în numele călătorilor, indiferent dacă pachetele sunt comercializate direct călătorilor sau prin intermediul altor agenții de turism.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  București, 10 octombrie 2019.Nr. 874.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.183/2018)Declarație inițială [ ]Declarație rectificativă [ ]Declarație privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoare1. PERIOADA DE RAPORTARE:An [][][][] Luna [][]2. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI ECONOMIC:Cod de identificare fiscală: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]Denumire: ......................................Denumire agenție: ..................................Număr licență de turism/data emiterii licenței de turism: ...........................Adresă domiciliu fiscal:Județ ........... Localitate ................ Stradă .............. Număr ...... Bloc ........Scara ..... Ap. ...... Cod poștal ............ Sector ........ Telefon .......... E-mail .............3. RAPORTARE INFORMAȚII:
  123456
  Numărul contractelor aflate în derulare, aferente pachetelor de servicii de călătorie neprestate, exprimat globalValoarea totală a pachetelor de servicii de călătorie neprestate, aferente contractelor aflate în derulare (lei)Valoarea totală încasată în avans, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate și neprestate (lei)Sume achitate către furnizori din valoarea totală încasată în avans, aferente pachetelor de servicii de călătorie contractate și neprestate (lei)Sold (diferența dintre coloanele 3 și 4, exprimată în lei)Valoarea garantată
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.Nume, prenume: ..............................Funcția/calitatea: .................... Semnătura (electronică)..................Loc rezervat Ministerului Turismului: Nr. de înregistrare .................. Data: ..............
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.183/2018)
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului „Declarație privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoare“
  Declarația se completează de către operatorul economic deținător al unei licențe de turism valabile pentru activitatea de organizare, prin completarea unui formular, în sensul art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative.I. Termenul de depunere a declarațieiDeclarația se depune lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare, de către operatorul economic care desfășoară activitatea specifică agenției de turism organizatoare, conform prevederilor legale în vigoare.Organul central competent de preluare și gestionare a declarațiilor: Direcția control din cadrul Ministerului Turismului, conform atribuțiilor stabilite în ordin.II. Modul de depunereDeclarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță^*), conform legii.^*) Mijloc electronic de transmitere la distanță = punct de contact unic electronic (PCUe) - sistem informatic gestionat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României, instituție publică în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, portal disponibil la adresa www.edirect.e-guvernare.roPentru depunerea declarației, operatorul economic trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.În vederea transmiterii declarației pe cale online la Ministerul Turismului este necesar să se parcurgă următorii pași:Pasul 1 - Se accesează platforma https://edirect.e-guvernare.roPasul 2 - Creare contSe accesează secțiunea „CONT NOU - Persoană juridică“, se completează rubricile din secțiune cu datele individuale ale operatorului economic, se aleg un nume de utilizator și o parolă. Confirmarea creării contului se primește pe adresa de e-mail indicată de către solicitant.Se accesează linkul primit în e-mailul de confirmare, contul fiind astfel creat.Pasul 3 - Autentificare în sistemPentru autentificarea în sistem se alege secțiunea „CONECTARE“.La secțiunea „Autentificați-vă prin“, se selectează eDirect.Se completează numele de utilizator și parola, se introduc caracterele asociate codului CAPTCHA.Se accesează secțiunea „Autentificare“.Pasul 4 - Depunerea Declarației privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoarePentru depunerea declarației se accesează secțiunea „Creează solicitare“.Se selectează instituția - Ministerul Turismului și procedura pentru transmiterea Declarației privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoare.Prin accesarea secțiunii „Creează solicitare“ declarația în format Excel se poate descărca, completa și semna cu semnătură electronică, extensia acceptată fiind de tipul P7S sau P7M.Declarația completată și semnată electronic se atașează solicitării prin accesarea secțiunii „Încărcare“.După încărcarea declarației, dacă este cazul, pot fi trecute observații în rubrica dedicată.Pentru transmiterea solicitării se dă click pe butonul „Lansează solicitare“ și astfel declarația este transmisă către Ministerul Turismului.Sistemul va genera o notificare: „Solicitarea cu nr. PISEG # .... împreună cu documentele depuse a fost lansată cu succes. În cel mai scurt timp un operator al instituției o va prelua.“Pasul 5 - Preluarea declarațieiDeclarația încărcată în sistem urmează să fie preluată de către Direcția control, moment în care solicitantul va primi un email prin care i se comunică numărul de înregistrare intern.Pasul 6Direcția de specialitate va analiza declarația depusă și, dacă va fi nevoie, va putea solicita și alte informații necesare prelucrării acesteia. Dacă în urma verificării formale vor fi identificate agenții de turism organizatoare care au transmis date incomplete/incorecte ori au fost indicate greșit sau, după raportare, au intervenit modificări/schimbări (de exemplu: transferul sau anularea pachetului etc.), se va proceda la emiterea de notificări în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii declarațiilor, în vederea efectuării corecțiilor necesare (fără să se stabilească penalizări/amenzi etc.).Declarația rectificativă se utilizează pentru:– corectarea perioadei de raportare;– modificarea unor elemente de identificare ale operatorului economic;– modificarea unor date din tabelul privind raportarea informațiilor;– corectarea altor informații prevăzute în formular.Declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular ca și declarația care se corectează și se depune până cel târziu la data depunerii următoarei declarații.Stadiul soluționării declarației poate fi urmărit pe site-ul PCUe, în secțiunea „Solicitările mele“, folosind numărul PISEG.Pasul 7După verificarea de către personalul de specialitate din cadrul Direcției control a informațiilor din conținutul declarației depuse la termenele legale de depunere, precum și a celor depuse ca urmare a notificărilor și atașarea documentului final „Comunicarea“, solicitantul este notificat cu privire la faptul că informațiile din declarație au fost importate în baza de date constituită la nivelul direcției.În termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, Direcția control centralizează toate declarațiile depuse.III. Completarea declarației1. Operatorul economic va selecta spațiul special pentru tipul declarației, respectiv „declarație inițială“ pentru prima declarație aferentă perioadei de raportare sau „declarație rectificativă“ pentru declarația care cuprinde completări, modificări sau corecturi solicitate de către direcția de specialitate sau din oficiu.2. Caseta „Perioada de raportare“:– în rubrica „An“ se înscrie cu cifre arabe anul, cu 4 caractere (de exemplu: 2019);– în rubrica „Luna“ se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația de raportare (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).3. Secțiunea „Date de identificare a operatorului economic“3.1. Caseta „Cod de identificare fiscală“ - se completează codul de identificare fiscală atribuit operatorului economic care desfășoară activitatea specifică agenției de turism organizatoare, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.3.2. Caseta „Denumire“ - se înscrie/se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele operatorului economic.3.3. Caseta „Denumire agenție“ - se completează denumirea agenției de turism organizatoare așa cum este menționată în licența de turism.3.4. Caseta „Număr licență de turism/data emiterii licenței de turism“ - se înscriu numărul și data emiterii licenței de turism eliberate agenției de turism organizatoare de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului.3.5. Caseta „Adresă domiciliu fiscal“ - se completează adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al operatorului economic.4. Secțiunea „Raportare informații“4.1. La completarea tabelului se are în vedere totalul contractelor aflate în derulare*), aferente pachetelor de servicii de călătorie neprestate, combinate de către agenția de turism organizatoare, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018, comercializate până în perioada de referință, inclusiv.4.2. Sunt exceptate de la prevederile subpct. 4.1 pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018.4.3. Coloana „Numărul contractelor aflate în derulare, aferente pachetelor de servicii de călătorie neprestate, exprimat global“ - se completează cu numărul contractelor*) aflate în derulare, aferente pachetelor de servicii de călătorie comercializate direct sau prin reprezentanți, exprimat global. 4.4. Coloana „Valoarea totală a pachetelor de servicii de călătorie neprestate, aferente contractelor aflate în derulare (lei)“ - se înscrie valoarea însumată a pachetelor de servicii de călătorie contractate și neprestate*), exprimată în lei**).4.5. Coloana „Valoarea totală încasată în avans, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate și neprestate (lei)“ - se înscrie valoarea totală încasată în avans, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate și neprestate*), exprimată în lei**).4.6. Coloana „Sume achitate către furnizori din valoarea totală încasată în avans, aferente pachetelor de servicii de călătorie contractate și neprestate (lei)“ - se înscrie valoarea totală achitată către furnizori, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate și neprestate*), din valoarea totală încasată, exprimată în lei**).4.7. Coloana „Sold (diferența dintre coloanele 3 și 4)“ - se înscrie valoarea rezultată în urma diferenței dintre suma înscrisă în coloana 3 și cea înscrisă în coloana 4 din formular.4.8. Coloana „Valoarea garantată“ - se completează valoarea totală a limitei de răspundere garantate de instrumentul/instrumentele de garantare valabil(e) la data raportării al/ale agenției de turism organizatoare declarante, potrivit obligațiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. *) Inclusiv serviciile de călătorie asociate facilitate călătorilor în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2018.**) Sumele încasate în valută se exprimă ca echivalent în lei la data încasării, potrivit cursului valutar oficial din ziua respectivă.
  -----