METODOLOGIE din 9 octombrie 2019de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 16 octombrie 2019  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.524 din 9 octombrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 16 octombrie 2019.
   +  Capitolul I Definiții  +  Articolul 1În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) impact asupra sănătății - totalul efectelor pozitive sau negative ale unui obiectiv funcțional asupra stării de sănătate a populației rezidente din zona de influență stabilită prin studiul de evaluare a impactului asupra mediului;b) evaluarea impactului asupra sănătății (denumită în continuare EIS) - combinație de proceduri, metode și instrumente prin care se identifică efecte probabile ale unui obiectiv funcțional asupra sănătății unei populații din zona de influență a acestuia;c) evaluarea prospectivă a impactului asupra sănătății - EIS efectuată în faza de pregătire a documentației unui proiect, astfel încât să poată fi luate măsuri de minimizare a impactului negativ și de maximizare a celui pozitiv încă din faza de pregătire;d) evaluarea concomitentă a impactului asupra sănătății - EIS desfășurată în timpul executării lucrărilor de construcție a obiectivului, cu scopul de a ajuta solicitanții să ia măsuri corective prompte de soluționare a unui impact negativ asupra sănătății necunoscut sau de a estima corectitudinea predicțiilor făcute într-un studiu EIS prospectiv sau atunci când apar schimbări semnificative care pot influența concluziile studiului EIS prospectiv;e) evaluarea retrospectivă a impactului asupra sănătății - EIS desfășurată în faza de funcționare a obiectivului pentru a determina impactul asupra sănătății și consecințele care decurg prin funcționarea acestuia;f) studiu de evaluare a impactului asupra sănătății (denumit în continuare studiu EIS) - document tehnic ce reunește aspecte de mediu, de sănătate, economice și sociale cu scopul de a cuantifica modurile în care este afectată sănătatea, astfel încât să poată fi trase concluzii motivate, ținând seama de informațiile furnizate de către solicitant, precum și de cele obținute de către evaluator în scopul evaluării complete și corecte a impactului asupra sănătății;g) Evidența elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătății (denumită în continuare EESEIS) - document de interes public care cuprinde informații cu privire la lista nominală a elaboratorilor de studii EIS, precum și perioada pentru care aceștia sunt abilitați să întocmească studii de evaluare a impactului asupra sănătății, afișat pe site-ul Centrului Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar din Institutul Național de Sănătate Publică;h) solicitant EIS - titularul proiectului definit la art. 2 lit. i) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, care depune o cerere pentru un studiu EIS;i) solicitant EESEIS - persoana fizică independentă sau persoana juridică ce depune o cerere pentru înscrierea în Evidența elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătății;j) elaborator de studiu EIS - persoana fizică independentă (medic confirmat în specialitățile igienă sau sănătate publică) sau persoana juridică (un colectiv interdisciplinar coordonat de un medic primar cu specialitatea igienă sau sănătate publică) înscrisă în Evidența elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătății, pe baza deciziei de includere luate de CIESEIS;k) aviz de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact - înscris eliberat elaboratorului de studiu EIS, emis de către Comisia de înregistrare a elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătății, prin care i se acordă dreptul de a efectua studii EIS;l) for decident - autoritate teritorială de mediu, de sănătate sau administrativă;m) obiective funcționale - planuri, proiecte, investiții, componente sau activități care urmează să fie realizate, sunt în curs de realizare sau care au fost deja realizate;n) obiectiv funcțional de interes național - proiect de investiție cu caracter distinctiv și unic la nivel național, necesar pentru satisfacerea nevoilor societății, cu posibile consecințe negative asupra sănătății omului, care îndeplinește cel puțin 3 dintre următoarele criterii:1. este un proiect național de investiție publică semnificativă, potrivit art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare;2. este un suport pentru domenii strategice ale economiei naționale; 3. constituie un potențial factor de risc în cazul neasigurării funcționării sale la parametri normali, oprirea sau funcționarea sub acești parametri putând constitui un pericol pentru viața și integritatea populației;4. prezintă costuri ridicate de construire, întreținere, funcționare și utilizare; 5. ca urmare a funcționării sale, prezintă un potențial de producere a deșeurilor, emisiilor poluante, inclusiv zgomot, cu risc de producere a unor accidente grave prin substanțele și tehnologiile folosite, care pot avea implicații majore pentru sănătatea populației din județul arondat și cel puțin alte două județe limitrofe;o) obiectiv funcțional care poate determina poluare transfrontalieră - proiect de investiție aflat pe teritoriul unui județ limitrof graniței României, prin a cărui execuție s-ar putea produce emisii de poluanți capabili să provoace daune în mediul unei alte țări, trecând frontierele prin căi precum apa sau aerul;p) factor de mediu sau factor ecologic - orice condiție de mediu capabilă să exercite influență directă sau indirectă asupra sănătății omului;q) public interesat - definiția prevăzută la art. 2 lit. g) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;r) zona de influență - întindere spațială unde există riscuri potențiale pentru sănătatea populației din areal, generate de funcționarea obiectivului.  +  Capitolul II Atribuții și responsabilități  +  Articolul 2Activitatea de evaluare a impactului asupra sănătății populației este coordonată de Institutul Național de Sănătate Publică (denumit în continuare INSP), prin Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (denumit în continuare CNMRMC), cu participarea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București (denumite în continuare DSP), care au responsabilități specifice în domeniul riscurilor pentru sănătate în relație cu factorii de mediu.  +  Articolul 3INSP are următoarele atribuții și responsabilități:a) înființează și organizează Comisia de înregistrare a elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătății (denumită în continuare CIESEIS), formată din 5 membri din personalul încadrat în INSP, numiți prin decizie a directorului general al INSP, și anume: un președinte - directorul CNMRMC, 4 membri cu studii superioare și un secretar;b) având în vedere prevederile art. 1 lit. n) și o), stabilește dacă un obiectiv funcțional este de interes național și/sau dacă determină poluare transfrontalieră, ca urmare a solicitării transmise de către direcțiile de sănătate publică județene și, respectiv, a municipiului București, pe al căror teritoriu se găsește obiectivul funcțional;c) realizează studiile EIS pentru obiectivele de interes național sau pentru obiectivele funcționale care pot determina poluare transfrontalieră, prin structurile de specialitate.  +  Articolul 4(1) CIESEIS are următoarele atribuții și responsabilități:a) primește solicitările de înscriere în EESEIS, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta metodologie; b) verifică documentele prevăzute la art. 8, depuse de solicitantul EESEIS;c) întocmește referatele de evaluare;d) decide în privința includerii sau neincluderii în EESEIS;e) eliberează solicitantului avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact, semnat de președintele acesteia, conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta metodologie;f) în condițiile prevăzute la art. 9 decide asupra retragerii avizului de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact și transmite o înștiințare către deținător în care sunt enunțate motivele anulării/revocării acestuia;g) întocmește și actualizează lunar EESEIS, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta metodologie.(2) Secretarul CIESEIS îndeplinește responsabilitățile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b).(3) Președintele, membrii și secretarul CIESEIS nu pot fi implicați în elaborarea studiilor EIS.  +  Articolul 5(1) Direcția de sănătate publică județeană și, respectiv, a municipiului București pe al cărei teritoriu arondat se regăsește obiectivul funcțional are următoarele responsabilități:a) transmite în scris necesitatea efectuării studiului către solicitantul EIS, în cazul în care respectivul obiectiv intră sub incidența Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;b) afișează pe pagina de internet rezumatele studiilor EIS întocmite de elaboratori, iar propunerile/recomandările motivate în urma comentariilor publicului interesat vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS;c) participă în comisiile de analiză tehnică stabilite la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, constituite potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) și (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.(2) Personalul din DSP nu poate fi implicat în elaborarea studiilor EIS pentru obiectivele funcționale aflate pe teritoriul aceluiași județ dacă: a) este abilitat cu autorizarea, notificarea sau inspecția acestora;b) participă în comisiile de analiză tehnică.  +  Articolul 6Elaboratorul de studiu EIS este responsabil pentru:a) calitatea și obiectivitatea informațiilor furnizate în studiul EIS, conținutul concluziilor și recomandărilor acestuia;b) informarea CIESEIS în legătură cu orice fel de modificări care au intervenit în perioada de valabilitate a avizului de abilitare legate de conținutul documentelor depuse la dosar.  +  Articolul 7Titularul proiectului care depune o solicitare EIS este responsabil pentru:a) corectitudinea informațiilor și a datelor furnizate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra sănătății;b) suportarea costurilor necesare derulării studiului EIS, beneficiind în exclusivitate de conținutul lui în derularea acțiunilor administrative pentru obiectivul funcțional pe care îl reprezintă.  +  Capitolul III Eliberarea, anularea, revocarea avizelor de abilitare și înscrierea în EESEIS  +  Articolul 8(1) Pentru eliberarea avizelor de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact, persoana fizică independentă care solicită înregistrarea în EESEIS trebuie să depună la sediul INSP din București un dosar care să cuprindă:a) cerere, conform anexei nr. 1;b) diploma de licență medic-doctor, în copie;c) certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România și aviz anual în termen, în copie; d) curriculum vitae; e) diploma de medic specialist sau primar în specialitatea igienă sau sănătate publică;f) certificat profesional curent eliberat de Colegiul Medicilor din România;g) cazier judiciar;h) declarație de interese, întocmită conform modelului din anexa nr. 4 la prezenta metodologie;i) nota de informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, întocmită conform modelului din anexa nr. 5 la prezenta metodologie;j) dovada achitării tarifului pentru serviciile de înscriere, în cuantum de 500 lei, în contul INSP.(2) Persoana juridică depune următoarele:a) cerere, conform anexei nr. 1;b) documentele prevăzute de alin. (1) lit. b)-i) pentru medicul cu specialitatea igienă sau sănătate publică, coordonatorul studiilor EIS;c) documentele prevăzute la alin. (1) lit. d), g)-i) pentru fiecare membru din colectivul interdisciplinar de specialiști, participant în studiile EIS;d) diplomă de licență, în copie, pentru fiecare membru din colectivul interdisciplinar de specialiști, participant în studiile EIS;e) dovada achitării tarifului pentru serviciile de înscriere, în cuantum de 1.000 lei, în contul INSP.(3) În termen de 30 de zile de la primirea dosarului complet, CIESEIS eliberează avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact, întocmit după modelul din anexa nr. 2.(4) Avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact are o valabilitate de trei ani de la data emiterii. Avizul de abilitare se vizează anual în condițiile în care pentru medici se face dovada valabilității avizului anual al certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România.(5) Avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact poate fi reînnoit numai după reactualizarea documentației și numai dacă solicitarea a fost făcută cu cel puțin trei luni înaintea datei expirării. (6) Tariful pentru serviciile prestate pentru reînnoirea avizelor de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact este de 300 lei în cazul persoanelor fizice independente prevăzute la alin. (1) și de 700 lei în cazul persoanelor juridice prevăzute la alin. (2). (7) Pentru realizarea studiilor/atribuțiilor prevăzute la art. 3 lit. c), pentru INSP nu se aplică prevederile prezentului articol.(8) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2) depuse în copie vor fi certificate „conform cu originalul“ și se păstrează la sediul INSP, potrivit legii.  +  Articolul 9(1) Avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact poate fi anulat dacă deținătorul acestuia a depus la dosar informații care se dovedesc a fi false sau înșelătoare.(2) Avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact poate fi revocat:a) la cererea deținătorului;b) în cazul neprezentării avizului anual prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. c).  +  Capitolul IV Procedura pentru elaborarea studiilor EIS  +  Secţiunea 1 Depunerea și evaluarea cererilor  +  Articolul 10(1) Impactul asupra sănătății populației se evaluează, după caz, prin studiu de evaluare prospectivă/ concomitentă/retrospectivă funcționării unui proiect, pe baza documentelor depuse de titularul proiectului, prevăzute la alin. (2) și (3). (2) Lista documentelor depuse de titularul proiectului pentru elaborarea studiului EIS în cazul obiectivelor funcționale care se supun și procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 292/2018 pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 1 la aceeași lege, este următoarea:a) cerere de elaborare a studiului;b) decizia scrisă a direcției de sănătate publică către titularul de proiect privind necesitatea efectuării studiului pentru obiectivul aflat în teritoriul arondat, cu menționarea încadrării obiectivului/activității în situațiile prevăzute de legislația în vigoare;c) raport la studiul de impact asupra mediului care să conțină inclusiv un studiu de dispersie a poluanților și concluzii privind nivelul imisiilor în zona locuită învecinată;d) studiu geotehnic, după caz;e) studiu de însorire, după caz;f) certificatul de urbanism;g) actele de proprietate/închiriere a spațiului utilizat;h) documentația cadastrală;i) actul constitutiv, certificatul de înregistrare și statutul societății solicitante;j) fișele tehnice și avizele stabilite prin certificatul de urbanism;k) planul urbanistic zonal (PUZ);l) plan de situație cu specificarea distanțelor de la perimetrul unității până la fațada imobilelor din vecinătate;m) descrierea proiectului de construcție și funcționare; n) memoriu tehnic din care să rezulte distanțele față de vecini pe fiecare reper cardinal, structura construcției, descrierea funcțională a obiectivului cu schițele descriptive, finisajele interioare și exterioare, racordurile la utilități, sursele de poluanți și protecția factorilor de mediu, lucrări de reconstrucție ecologică și măsuri pentru monitorizarea mediului;o) descrierea procesului tehnologic de la intrare până la ieșire - text și schițe cu precizarea capacității de producție și prezentarea materiilor prime, reactivilor, substanțelor chimice etc. folosite în obținerea produselor finite;p) în cazul obiectivelor care au funcționat/funcționează se prezintă următoarele documente: buletine de analiză de mediu (apă, emisii, zgomot, după caz), planuri de monitorizare, autorizații existente, bilanțuri de mediu, rapoarte anuale de mediu și alte documente la solicitarea justificată a elaboratorului;q) alte avize și acorduri (pentru situațiile în care sunt necesare avize și acorduri la nivel local/național).(3) Lista documentelor depuse de titularul proiectului pentru obiective funcționale care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului este următoarea:a) cerere de elaborare a studiului;b) decizia scrisă a direcției de sănătate publică privind necesitatea studiului pentru obiectivul aflat în teritoriul arondat; c) memoriu de arhitectură;d) memoriu tehnic complet, întocmit conform pct. VI lit. A din anexa nr. 5.E la procedura prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018;e) studiu de însorire, după caz;f) aviz sau notificare de clasare emisă de către autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului organizate la nivel județean și la nivelul municipiului București;g) certificat de urbanism;h) acte de identitate ale beneficiarului;i) acte de proprietate/închirierea terenului/spațiului;j) certificat de înregistrare în registrul comerțului (CUI);k) documentația cadastrală;l) plan de încadrare în zonă;m) plan de situație cu specificarea distanțelor de la perimetrul unității până la fațada imobilelor din vecinătate; n) descrierea procesului tehnologic de la intrare până la ieșire - text și schițe cu precizarea capacității de producție și prezentarea materiilor prime, reactivilor, substanțelor chimice etc. folosite în obținerea produselor finite - dacă este cazul;o) alte avize și acorduri (pentru situațiile în care sunt necesare avize și acorduri la nivel local/național).(4) Studiile EIS prevăzute la alin. (1) stabilesc măsurile legate de impactul activității unui obiectiv funcțional asupra sănătății populației și contribuie la decizia forurilor decidente de realizare, nerealizare sau oprire a funcționării acestuia.  +  Articolul 11Documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) și (3) se păstrează la sediul elaboratorului de studii EIS pentru o perioadă de 10 ani, potrivit Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată.  +  Secţiunea a 2-a Etapele procedurii de realizare și consultare cu privire la studiile EIS  +  Articolul 12(1) După primirea deciziei din partea direcției de sănătate publică, solicitantul EIS selectează un elaborator de studiu EIS din EESEIS sau se adresează INSP în cazul obiectivelor funcționale definite la art. 1 lit. n) și o).(2) Studiul EIS pentru obiective funcționale care se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 292/2018 pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 1 la aceeași lege, va conține următoarele capitole:a) scop și obiective;b) opisul de documente care au stat la baza elaborării studiului;c) date generale și de amplasament;d) identificarea și evaluarea potențialilor factori de risc pentru sănătatea populației din mediu și factori de disconfort pentru populație, în care se menționează la fiecare subcapitol: 1. situația existentă/propusă, posibilul risc asupra sănătății populației;2. evaluarea de risc asupra sănătății: identificarea pericolelor, evaluarea expunerii, evaluarea relației doză-răspuns, caracterizarea riscului;3. recomandări și măsuri obligatorii pentru minimizarea impactului negativ și maximizarea celui pozitiv;e) alternative, dacă este cazul;f) concluzii și condiții obligatorii;g) rezumat, cuprinzând: o descriere a proiectului cu informații referitoare la amplasarea, concepția, dimensiunea și alte caracteristici relevante ale acestuia, o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra sănătății populației din zona de influență, concluzii și recomandări.(3) Studiul EIS pentru obiective funcționale care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului va conține următoarele capitole:a) scop și obiective;b) opisul de documente care au stat la elaborarea studiului;c) date generale și de amplasament;d) identificarea și evaluarea potențialilor factori de risc din mediu și de disconfort pentru populație, în care se menționează la fiecare subcapitol; 1. situația existentă/propusă, posibilul risc asupra sănătății populației;2. recomandări și măsuri obligatorii pentru minimizarea impactului negativ și maximizarea celui pozitiv;e) alternative, dacă este cazul;f) concluzii și condiții obligatorii;g) rezumat, cuprinzând:o descriere a proiectului cu informații referitoare la amplasarea, concepția, dimensiunea și alte caracteristici relevante ale acestuia, o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra sănătății populației din zona de influență, concluzii și recomandări.(4) Studiile EIS prevăzute la alin. (2) sunt elaborate exclusiv de către persoane juridice.(5) Rezumatele studiilor EIS prevăzute la alin. (2) și (3) sunt supuse comentariilor publicului interesat prin afișarea pe pagina de internet a direcției de sănătate publică care a formulat decizia de efectuare a studiului de evaluare a impactului asupra sănătății, iar propunerile/recomandările motivate sunt luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.(6) DSP județene și a municipiului București analizează calitatea studiilor EIS și decid acceptarea sau refacerea acestora. (7) Pe baza studiilor EIS, DSP județene și a municipiului București formulează puncte de vedere cu privire la efectele semnificative directe și indirecte ale unui proiect asupra populației și sănătății umane, potrivit prevederilor art. 12 alin. (7) din Legea nr. 292/2018.  +  Articolul 13(1) Studiile EIS se înaintează de solicitantul EIS către DSP pe al cărei teritoriu arondat se găsește amplasamentul obiectivului funcțional.(2) Forma finală a studiului EIS se pune la dispoziția factorilor decidenți și comisiei de analiză tehnică, pentru a fi luate deciziile optime de creștere a efectelor pozitive asupra statusului de sănătate al populației și pentru a se elabora strategii de ameliorare a efectelor negative.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1 la metodologie
  (model)
  CERERE
  privind eliberarea avizului de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact
  Către Institutul Național de Sănătate PublicăComisia de înregistrare a elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătățiiSubsemnatul, ......................, legitimat cu ......................, reprezentant legal al ...................., vă rog să aprobați înscrierea mea în Evidența elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătății.În acest sens, depun următoarea documentație (copii):(Se enumeră)...........................................Declar pe propria răspundere că toate actele depuse la dosar sunt conforme cu originalul.Data……………….Semnătura....................................
   +  Anexa nr. 2la metodologie INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂCentrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul ComunitarComisia de înregistrare a elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătății
  AVIZ DE ABILITARE
  pentru elaborarea studiilor de impact
  Nr. aviz ........../...........Data (ziua, luna, anul)
  Denumirea persoanei juridice/Numele și prenumele persoanei fizice:Sediul: Adresa:Localitatea: Strada:Județul:Nr. de telefon:Nr. de fax:Adresa de e-mail:Adresa paginii de internet a persoanei juridice:Data emiterii avizului:Durata de valabilitate a avizului:Avizul este eliberat în scopul elaborării studiilor de evaluare a impactului asupra sănătății pentru:a) obiective funcționale care se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului conform prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;b) obiective funcționale care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
  Președinte,
  ......................................................
  NOTĂ: Emiterea prezentului aviz de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact nu reprezintă certificarea legalității, corectitudinii și a calității modului în care au fost efectuate studiile de evaluare a impactului asupra sănătății.Întreaga răspundere legală revine elaboratorului de studiu, care este răspunzător în fața legii pentru eventualele ilegalități și neconformități ce ar putea fi constatate ulterior.
   +  Anexa nr. 3la metodologie
  DATE PUBLICE
  cuprinse în Evidența elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătății
  Nr. crt.Denumirea persoanei juridice/Numele și prenumele persoanei fiziceDate de contactAdresa paginii de internet a persoanei juridiceNr. și data eliberării avizuluiData reînnoirii avizului acordatDurata de valabilitate a avizuluiAvizul este eliberat în scopul elaborării studiilor de impact asupra sănătății pentru obiective funcționale:
  care se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediuluicare nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
   +  Anexa nr. 4la metodologie
  DECLARAȚIE DE INTERESE
  ……. (denumirea persoanei juridice …..reprezentată prin .…./numele și prenumele persoanei fizice) ………….Declar pe propria răspundere că nu am interese^1 financiare și nefinanciare, directe și indirecte, în legătură cu obiectivele funcționale pe care urmează să le evaluez în cadrul studiilor de evaluare a impactului asupra sănătății (studiile EIS), care pot afecta activitatea mea, în calitate de elaborator de studii EIS înscris în Evidența elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătății (EESEIS).Totodată, declar că nu dețin calitatea de membru în organele de administrație și de conducere și/sau de acționar la societăți cu capital de stat, privat ori mixt, care au legătură cu obiectivele funcționale pentru care voi elabora studiile EIS. Declar că nu particip la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, respectiv nu aprob/semnez documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire a obiectivelor funcționale pentru care voi elabora studiile EIS. Data ………………Semnătura ……………..^1 Prin interes se înțelege orice asociere, orice aspect ori avantaj financiar, adică deținerea de acțiuni sau obligațiuni, deținerea de titluri diferite, de exemplu, titluri de participație, ori deținerea unei proprietăți la o societate, companie, grup de interes economic, național sau internațional, public ori privat, sau deținerea calității de membru la o asociație, fundație, organizație neguvernamentală etc. care are legături cu obiectivul funcțional pentru care se elaborează un studiu EIS.
   +  Anexa nr. 5la metodologie
  NOTA DE INFORMARE
  cu privire la protecția datelor cu caracter personal
  1. OperatorulInstitutul Național de Sănătate Publică, adresa: str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, sector 5, București, cod poștal 050463, România, telefon: (401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, fax: (401) 021 312 34 26, site: http://www.insp.gov.ro2. Responsabilitatea operatoruluiOperatorul de date este responsabil, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), de obținerea consimțământului de la persoana vizată. Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată și-a dat acordul explicit pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Declarația de consimțământ este într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Prelucrarea datelor obținute în baza consimțământului este limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt colectate („reducerea la minimum a datelor“) prin consimțământul explicit dat de persoana vizată.3. Tipurile de date personale colectate la depunerea unui dosar
  Date colectateScopPerioada de valabilitate
  Nume, prenumeDepunerea dosarului pentru eliberarea avizului de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact Afișare pe site-ul CNMRMC în Evidența elaboratorilor de studii pentru evaluarea impactului asupra sănătățiiÎn perioada valabilității avizului de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact și pe perioada arhivării dosarului depus de solicitant
  Telefon
  E-mail
  Localitatea
  Județul
  4. Drepturile persoanelor vizate:a) dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, art. 15 din Regulamentul UE 2016/679);b) dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, art. 16 din Regulamentul UE 2016/679);c) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul la ștergerea datelor, art. 17 din Regulamentul UE 2016/679);d) dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea prelucrării, art. 18 din Regulamentul UE 2016/679);e) dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, art. 20 din Regulamentul UE 2016/679);f) dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la opoziție, art. 21 din Regulamentul UE 2016/679);g) dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dat. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, art. 7 din Regulamentul UE 2016/679);h) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă se consideră că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului general privind protecția datelor (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 din Regulamentul UE 2016/679).Am luat la cunoștință.Numele reprezentatului legal al persoanei juridice/Numele și prenumele persoanei fiziceData ................Semnătura ............
  ----