HOTĂRÂRE nr. 734 din 11 octombrie 2019privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Serviciului de Informații Externe în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 15 octombrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 287 lit. a),art. 288,298 și 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Serviciului de Informații Externe în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, în vederea includerii în fondul locativ.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3În anexa nr. 3 „Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, după numărul curent 73 se introduc două noi numere curente, numerele curente 74 și 75, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -
  74Imobil, cu teren aferent, situat în București, Str. Dianei nr. 8, sectorul 2413
  75Construcție, cu teren aferent, situată în București, Str. Dianei nr. 6A, sectorul 2245
   +  Articolul 4(1) Serviciul de Informații Externe și Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ își actualizează în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică.(2) Secretariatul General al Guvernului și Serviciul de Informații Externe, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, operează modificările corespunzătoare ale anexelor nr. 40 și 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Directorul Serviciului de Informații Externe,
  Petru Gabriel Vlase
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 11 octombrie 2019.Nr. 734.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unor imobile din domeniul public al statului care se transmit
  din administrarea Serviciului de Informații Externe în administrarea
  Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  Nr. crt.Adresa imobilului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiAnul dobândirii/dării în folosințăCod clasificare/Nr. M.F.P.Valoarea de inventar (în lei)
  1.Municipiul București, Str. Dianei nr. 8, sectorul 2Serviciul de Informații Externe CUI 10668016Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ CUI 2351555Teren Suprafață = 413 mp Nr. cadastral: 23106119548.19.01/970431.033.811
  Clădire Nr. cadastral: 23106119778.19.01/970031.381.875
  2.Municipiul București, Str. Dianei nr. 6A, sectorul 2Serviciul de Informații Externe CUI 10668016Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ CUI 2351555Teren Suprafață = 245 mp Nr. cadastral: 23119219518.19.01/97031532.974
  Clădire Nr. cadastral: 23119219478.19.01/97005141.238
  -----