HOTĂRÂRE nr. 11 din 19 iulie 2019pentru modificarea și completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3/2013 privind evidența profesională a psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 9 octombrie 2019    Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul IHotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3/2013 privind evidența profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 24 octombrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Sunt excluși de la prevederile prezentei hotărâri psihologii clinicieni angajați în sistemul public de sănătate care eliberează acte profesionale pentru beneficiarii sistemului de sănătate publică. În această situație, actele profesionale emise de psiholog vor fi însoțite de biletul de externare/referatul medical în original, vor purta antetul instituției și vor fi securizate prin ștampila instituției și parafa psihologului atestat.2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Activitățile psihologice furnizate de către psihologii salariați/numiți în funcție pentru personalul instituției angajatoare sau pentru persoanele instituționalizate la entitatea angajatoare sunt evidențiate în registrul profesional prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), cu respectarea standardelor de calitate în serviciile psihologice referitoare la normele de examinare psihologică, cu excepția activităților desfășurate de psihologii clinicieni angajați în sistemul public de sănătate, care folosesc mijloacele de înregistrare specifice instituțiilor medicale angajatoare. Actele emise în baza activităților desfășurate de psihologii clinicieni angajați în folosul sistemului de sănătate publică nu sunt supuse obligației timbrării profesionale. Securizarea lor se va face conform prevederilor art. 1 alin. (5).3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Activitățile de consiliere psihologică, inclusiv consiliere logopedică, și de psihoterapie se evidențiază numai prin înscriere în registrele profesionale cu excepția activităților desfășurate de psihologii clinicieni angajați în sistemul de sănătate publică, care folosesc mijloacele de înregistrare specifice instituțiilor medicale angajatoare.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
    Ion Dafinoiu
    București, 19 iulie 2019.Nr. 11.-----